Giúp tôi giải toán


Nguyễn Văn Toàn 2 giờ trước (09:14)
Báo cáo sai phạm

Một nửa = 1/2

2/5 của 1/2 là:

2/5 x 1/2 = 1/5

Đáp số; 1/5

Thu Ngân 1 giờ trước (09:44)
Báo cáo sai phạm

Bài giải

2/5 của 1 nửa là:

2/5x1/2=1/5

Đáp số: 1/5

Vũ Đỗ Phương Đông 2 giờ trước (09:18)
Báo cáo sai phạm

Một nửa là:1/2

Vậy 2/5 của một nửa là:2/5 của 1/2

2/5 x1/2=1/5

Vậy 2/5 của một nửa là:1/5

Doraeiga CTV 15 giờ trước (20:27)
Báo cáo sai phạm

a/ (x+0.2)+(x+0,7)+(x+1,2)+.........+(x+4,7)=147,3

\(\left(x+x+x+...+x\right)+\left(0,2+0,7+1,2+...+4,7\right)=147,3\)

\(10x+24,5=147,3\)

\(10x=122,8\)

\(x=12,28\)

b/(x+0.1)+(x+0,3)+(x+0,5)+.........+(x+1.9)=120

\(\left(x+x+x+...+x\right)+\left(0,1+0,3+0,5+...+1,9\right)=120\)

\(10x+10=120\)

\(10x=110\)

\(x=11\)

leminhduc 15 giờ trước (20:35)
Báo cáo sai phạm

a, (x+0,2)+(x+0,7)+...+(x+4,7)=147,3

NX: (x+0,7)-(x+0,2)=0,5

        ............................

       (x+4,7)-(x+4,2)=0,5

Đây là dãy số có khoảng cách giữa các số là 0,5 đơn vị .

Số số hạng của dãy là :

     [ (x+4,7)-(x+0,2):0,5+1=10 số hạng 

Ta có : 10x[(x+4,7)+(x+0,2)]:2=147,3

            10x[x+4,7+x+0,2]:2=147,3

             (2x+4,9)x10:2=147,3

              (2x+4,9)x5 =147,3

              2x+4,9 = 147,3:5

               2x+4,9=29,46

               2x =29,46-4,9

               2x =24,56

               x=24,56:2

                x =12,28

Vậy x=12,28

LÀM NHƯ TRÊN :- :)

Đinh Nam Mạnh Đức 15 giờ trước (20:34)
Báo cáo sai phạm

x=11 nha

Nguyễn Việt Hoàng 15 giờ trước (19:56)
Báo cáo sai phạm

Lập luận:

Số chẵn nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau: 102

Số lẻ nhỏ nhất có hai chữ số khác nhau: 13

Số chẵn nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau: 22

=> Số bị chia:

102 x 13 + 22 = 1348

Đs

Nguyễn Việt Hoàng 15 giờ trước (19:44)
Báo cáo sai phạm

Số chẵn nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau là: 102

Số lẻ nhỏ nhất có 2 chữ số khác nhau là: 13

Số chẵn nhỏ nhất có 2 chữ số giống nhau là: 22

=> Số bị chia là:

13 x 102 + 22 = 1348

Đ/s: ... 

Harry Potter05 3 giờ trước (08:05)
Báo cáo sai phạm

Số chẵn nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau là: 102

Số lẻ nhỏ nhất có 2 chữ số khác nhau là: 13

Số chẵn nhỏ nhất có 2 chữ số giống nhau là: 22

Số bị chia là:

 13 x 102 + 22 = 1348

    Vậy số bị chia là: 1348

Nguyễn Việt Hoàng 15 giờ trước (19:50)
Báo cáo sai phạm

Vì số dư phải nhỏ hơn số chia => Số dư lớn nhất là:

25 - 1 = 24

Vậy số bị chia là:

25 x 23 + 24 = 599

Đs

Harry Potter05 2 giờ trước (09:01)
Báo cáo sai phạm

Vì trong phép chia, số dư luôn luôn nhỏ hơn số chia

=> Số dư lớn nhất là:

         25 - 1 = 24

      Số bị chia là:

          25 x 23 + 24 = 599

HKT_Nguyễn Đắc Phúc An 15 giờ trước (20:04)
Báo cáo sai phạm

Vì trog phép chia, số dư luôn nhỏ hơn số chia

=> số dư lớn nhất có thể là :

25 - 1 = 24

Vậy số bị chia là :

25 x 23 + 24 = 599

Lục Lam Vi 15 giờ trước (19:54)
Báo cáo sai phạm

Gọi thừa số còn lại là : A

Ta thấy :   Tích đúng là : A x 374

                Tích sai là : A x 3 + A x 7 + A x 4 =  A x 14

==>    A x 14 = 4172

              ==> A = 298

Vậy tích đúng của phép nhân đó là :    298 x 374 = 111452

                                                                   Đ/s : 111452

Bùi Tiến Vĩ 15 giờ trước (19:55)
Báo cáo sai phạm

Thừa số thứ nhất là :

4172:(3+7+4) = 298

Tích đúng của phép nhân:

298 x 374 = 111452

Vậy tích đúng của phép nhân đó là 111452

Edogawa Conan 15 giờ trước (19:52)
Báo cáo sai phạm

thừa số còn lại là:

4172: (3+7+4)= 298

tích là:

374x298=111452

Đ/s: .....

chúc bạn học tốt

Phạm Thị Thu Hảo 15 giờ trước (20:03)
Báo cáo sai phạm

Có dãy số : 103 ; 108 ; 113 ; ... ; 998.

Các số hơn kém nhau 5 đơn vị.

Số các số là : ( 998 - 103 ) : 5 + 1 = 180

Tổng là : ( 103 + 998 ) x 180 : 2 = 99090 

               Đ/s : ...

Nguyễn Việt Hoàng 16 giờ trước (19:36)
Báo cáo sai phạm

Giải

Hiệu hai  số lẻ là:

98 - 6 = 92

Áp dụng dạng tổng hiệu.

Ta có số lớn:

(98 + 92) : 2 = 95

Số bé:

98 - 95 = 3

Đs

Nguyễn Thị Thu Thủy 2 giờ trước (08:44)
Báo cáo sai phạm

Hiệu hai số lẻ là:

98 - 6 = 92

Áp dụng dạng tổng hiệu. Ta có số lớn:

(98 + 92) : 2 = 95

Số bé:

98 - 95 = 3 

Dương Đình Hưởng 14 giờ trước (20:46)
Báo cáo sai phạm

Khoảng cách giữa các số là:

6* 2= 12

Số lớn là:

( 98+ 12)/ 2= 55

Đáp số: 55.

leminhduc 19 giờ trước (16:26)
Báo cáo sai phạm

Gọi  sbt là a ; số trừ là b

Ta có : a3=b5

   => a/5=b/3    

=> a/5=b/3=a-b/5-3=123/2=61,5

+, a/5=61,5 => a=307,5

+, b/3=61,5 => b=184,5

Vậy số bị trừ là 307,5

Phạm Thị Thu Hảo 14 giờ trước (20:39)
Báo cáo sai phạm

Tỉ số là : \(\frac{5}{3}\)

Số bị trừ là : 123 : ( 5 - 3 ) x 5 = 307,5

           Đ/s : 307,5

Lê Mi Na 19 giờ trước (16:19)
Báo cáo sai phạm

 Gọi số bị trừ là x . ta có

 Số bị trừSố trừHiệu
txx-123123
s3x  
Doraeiga CTV 20 giờ trước (15:13)
Báo cáo sai phạm
  • Có 4 cách để chọn hàng nghìn 
  • Có 3 cách để chọn hàng trăm ( trừ chữ số đã chọn hàng nghìn )
  • Có 2 cách để chọn hàng chục ( trừ chữ số đã chọn ở hàng nghìn và hàng trăm )
  • Có 1 cách để chọn hàng đơn vị ( trừ chữ số đã chọn ở hàng nghìn , hàng trăm và hàng chục )

Vậy có tất cả :

 4 . 3 . 2 . 1 = 24 ( số )

Số lớn nhất lập từ 4 số 1 ; 2 ; 3 ; 4 là : 4321

Số bé nhất lập từ 4 số 1 ; 2 ; 3 ; 4 là : 1234

Tổng của tất cả cac số có 4 chữ số khác nhau tạo bởi 1;2;3;4 là :

 \(\frac{\left(4321+1234\right).24}{2}=66660\)

                               Đ/S : ...

Nguyễn Việt Hoàng 20 giờ trước (15:10)
Báo cáo sai phạm

Tổng của 1 ; 2 ; 3 ; 4  :

1 + 2 + 3 + 4 = 10

=> Coi số có 4 chữ số giống nhau là 1111

Tổng là:

10 x 1111 = 11110

Nguyễn Thị Thu Thủy 2 giờ trước (08:46)
Báo cáo sai phạm

Nguyễn Tiến Dũng

- Hàng nghìn có 4 cách chọn .

- Hàng trăm có 3 cách chọn .

- Hàng chục có 2 cách chọn .

- Hàng đơn vị có 1 cách chọn .

=> Lập được : 4 x 3 x 2 x 1 = 24 (số có 4 c/s khác nhau)

Các chữ số hàng nghìn ; trăm ; chục ; đơn vị xuất hiện số lần là :

24 : 4 = 6 (lần)

=> Tổng của tất cả các chữ số có 4 chữ số khác nhau là:

(1 + 2 + 3 + 4) x 6 x 1000 + (1 + 2 + 3 + 4) x 6 x 100 + (1 + 2 + 3 + 4) x 6 x 10 + (1 + 2 + 3 + 4) x 6

= 10 x 6 x 1000 + 10 x 6 x 100 + 10 x 6 x 10 + 10 x 6

= 60 000 + 6 000 + 600 + 60

= 66660 

Phạm Thị Thu Hảo Hôm qua lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

1. Khi bớt hàng đơn vị thì số lớn gấp 10 lần và hơn a đơn vị.

Ta có : 1644 : ( 10 + 1 ) x 1 = 149 ( dư 5 )

Vậy => Số lớn là : 149 x 10 + 5 = 1495

Bài 2 có trên câu hỏi tương tự nhé.

LinhLinh Hôm qua lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

Giải ro ra hộ mình nhé

Lan Hương Hôm qua lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

Neu bot so o hang don vi cua so lon thi duoc so lon nen so lon gap 10 lan so be va chu so hang don vi

Ta co : 1644 : 9 = 182 du 6

So lon la :( 1664 - 6 ) : 9 x 10 + 6 = 1826

0o0 khùng mà 0o0 Hôm qua lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

Trung bình mỗi cạnh tứ giác:

(2/3+3/4+4/5+1):3=183/60(dm)

    Đáp số :....

ko chắc bn

trần thị ý nhi Hôm qua lúc 16:41
Báo cáo sai phạm

trung bình mỗi cạnh hình tứ giác đó dài :

2/3+3/4+4/5+1=193/240

mình ko chắc lắm đâu!Cậu tính lại nhé! *.*

Phạm Minh Hiếu Hôm qua lúc 16:39
Báo cáo sai phạm

= 196/60=49/15

Đ/s:49/15

Nhắc lại : mik ko chắc

iam number one Hôm qua lúc 15:22
Báo cáo sai phạm

Từ 100 đến 199 có là:

[199-100]:1+1=100[số]Tacó:103,113,123,....,193 Ta có : [193-103]:10+1=10[số không có chữ số 3]

Từ 100 đến 199 có: 100-10=90[số không có chữ số 3]

Từ 200 đến 299 có là:  [299-200]:1+1=100[số]  Ta có: 203,213,223,...,293 có: [293-203]:10+1=10[số ]

Từ 200 đến 299 có :100-10=90số không có chữ số 3

................................................................................................................................................................

Có tất cả các số có 3 chữ số không có chữ số 3 là:

90x9=810[số]

Cỏ dại 21/07 lúc 10:34
Báo cáo sai phạm

Số lớn là : 396

Thi violympic ko cần lời giải đâu, đúng 100% k nhé

Itsuka Kotori Hôm qua lúc 13:54
Báo cáo sai phạm

Theo đề bài ta có :

a + b = 3(a - b) 

=> a + b = 3a - 3b

=> 4b = 2a

=> 2b = a

mà số bé là 198

=> số lớn là 198 . 2 = 396

Trương Tiền Phương 21/07 lúc 10:33
Báo cáo sai phạm

Gọi tổng 2 số là: a ( a > 0 )

Gọi hiệu 2 số là: b ( b > 0 )

Theo bài ta có:

a = 3 x b

=> Số bé là: 

 ( a - b ) : 2 = ( 3 x b - b ) : 2 

                  = 2b : 2 

                  = b  = 198 ( vì bài đã cho số bé bằng 198 )

=> Tổng  2 số là: 198 x 3 = 594

=> số lớn là: 

 594 - 198 = 396

Vậy: số lớn là 396

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: