Giúp tôi giải toán


Đào Trọng Luân 6 giờ trước (18:29)

x1 + x2 + x3 + ... + x49 + x50 + x51 = 0

= [x1+x2] + [x3 + x4] + ... + [x49 + x50] + x51 = 0

= 1 + 1 + 1 + ... + 1 + x51 = 0

=> 25 + x51 = 0 [vì từ x1 đến x50 có 50 số hạng nên tạo nên 25 cặp]

=> x51 = -25

Đào Thu Hoà 6 giờ trước (18:24)

\(x_1+x_2+x_{_{ }_{ }_{ }_{ }_{ }_{ }_{ }_{ }_{ }3}+...+x_{49}+x_{50}+x_{51}=0\)0

=>\(\left(x_1+x_2\right)+\left(x_3+x_4\right)+...+\left(x_{50}+x_{51}\right)=0\)

=> 1+1+1+1...+1+1+1+1+\(x_{51}=0\)

=> 25+x51=0  =>x51=0-25=-25

Ad Dragon Boy 16 giờ trước (08:26)

Ta lấy :

1972 : 99  = 19 dư 91

Thương chính là số mới sau khi xóa hàng đơn vị và hàng chục

Còn số dư là hàng chục và đơn vị bị xóa

Vậy số đó là : 1991

tth 11 giờ trước (13:41)

Ta lấy

1972 : 99 = 19 dư 91

Thương chính là số mới sau khi xóa hàng đv và hàng chục

Còn số dư là hàng chục và đơn vị bị xóa

= > Số đó là 1991

tth 11 giờ trước (13:42)

Có gì bạn vào đây và ấn vào thống kê hỏi đáp xem chơi ha!:

tth - Trang của tth - Học toán với OnlineMath           

Xem xong nhớ !

Nguyễn Minh Khánh 28/03/2017 lúc 17:48

vì là 3 giờ kém 15 phút bằng 2 giờ 45 phút bằng 2,75 mà muốn kim giờ trùng kim phút chỉ có vào lúc 12 giờ 

thế nên sau số giờ nữa hai kim trùng nhau là :
12-2 ,75=9,25(giờ)

đáp số 9,25 giờ ai k tui tui k lại

nguyenminhnhat 28/03/2017 lúc 17:43

15 phút

nguyen ngoc anh thu 28/03/2017 lúc 17:44

15 phút

Do Not Ask Why 18 giờ trước (06:42)

1.

Theo bài ra ta có: abc : 11 = a + b + c

Hay: abc = 11 x (a + b + c)

Phân tích theo cấu tạo số, ta được: 100 x a + 10 x b + c = 11 x a + 11 x b + 11 x c 89 x a = b + 10 x c

Vì b và c chỉ có thể nhận giá trị lớn nhất là 9 nên suy ra a = 1

Khi đó: 89 x 1 = b + 10 x c b = 89 - 10 x c

Vì b không thể là số "âm" và b không thể có 2 chữ số nên c = 8

. Khi đó b = 89 - 10 x 8 = 9

Số phải tìm là: 198

2. 

có: 12 x 13 x 14 x 15 x a = 150*960

Hay: 3 x 4 x 13 x 14 x 3 x 5 x a = 150*960 3 x 3 x 4 x 5 x 13 x 14 x a = 150*960 9 x 20 x 13 x 14 x a = 150*960

Suy ra: 150*960 chia hết cho 9

Ta có: 1 + 5 + 0 + * + 9 + 6 + 0 = 21 + * chia hết cho 9

Suy ra: * = 6

3.

Sau khi giảm 10% thì giá bán chỉ còn lại là:

100 - 10 = 90(%)

Sau khi giảm 10% lần 2 thì giá bán là: 1458000 đồng.

Suy ra giá khi chưa giảm là: 1458000 x 100 : 90 = 1620000 (đồng)

Sau khi giảm 10% lần 1 thì giá bán là: 1620000 đồng.

Suy ra giá khi chưa giảm là: 1620000 x 100 : 90 = 11800000 (đồng)

4. 

Những chữ số lớn hơn 4 là: 5; 6; 7; 8; 9

Có 5 cách chọn hàng trăm, 4 cách chọn hàng chục và 3 cách chọn hàng đơn vị.

Vậy có tất cả số có 3 chữ số khác nhau mà các chữ số của những số đó đều lớn hơn 4 là:

5 x 4 x 3 = 60 (số)

Có 5 số có 3 chữ số có các chữ số giống nhau là: 555; 666, 777; 888; 999

Có 5 x 4 = 20 số có 3 chữ số có 2 chữ số hàng chục và hàng đơn vị viết giống nhau (dạng 566; 577; 588; 599)

Có 5 x 4 = 20 số có 3 chữ số có 2 chữ số hàng trăm và hàng chục viết giống nhau: (dạng 556; 557; 558; 559) Có 5 x 4 = 20 số có 3 chữ số có 2 chữ số hàng trăm và hàng đơn vị viết giống nhau: (dạng 565; 575; 585; 595)

Vậy có tất cả: 60 + 5 + 20 + 20 + 20 = 125 (số)

5.

love is a beautiful pain 18 giờ trước (06:14)

Chịu mọi học lớp 5 nên ko biết cho là khó, không chết mất sorry nha! 

Làm ơn kb với mink đi 

Nguyễn Dăng Chung 20/05 lúc 15:35

ta có x chia 3 dư 1, chia 4 dư 2 , chia 5 dư 3 , chia 6 dư 4

=> x + 2 chia hết cho 3,4,5,6

=> x + 2 thuộc bội của 3,4,5,6 mà BCNN(3,4,5,6)=60

=> x + 2 = { 0;60;120;180;240;300;360;420;480;...}

=> x = {-2;58;118;178;238;298;358;418;478;...}

vì x chia hết cho 11 va x nhỏ nhất nên x=418

     

Ngân Thư Suri 20/05 lúc 16:10

Ta có: x là số tự nhiên.

mà x : 3 dư 1 => x+2 chia hết cho 3

__ x : 4 dư 2 => x+2 chia hết cho 4

__ x: 5 dư 3 => x+2 chia hết cho 5

__ x : 6 dư 4 => x+2 chia hết cho 6

__=> x+2 chia hết cho 3;4;5;6 => x+2 thuộc B(3;4;5;6)

biết BCNN(3;4;5;6)=60.

=> x+2 = B(60)={ 0 ; 60 ; 120 ; 180 ; 240 ; 300 ; 360 ; 420 ; 480 ; 540 ;......}

=> x thuộc { -2;58;118;238;298;358;418;478;538;....}

Mà x chia hết cho 11 và x nhỏ nhất 

=> x= 418( vì 418 thỏa mãn với điều kiện trên)

Hc giỏi nhé,everybody.

Kaito Kid 20/05 lúc 15:30

là 10 đúng ko

SKT_NTT CTV 20/05 lúc 16:59

gọi số tự nhiên đó là a  ( a \(\in\)N* )

Theo bài ra : a chia 7 dư 5   \(\Rightarrow\)a = 7k1 + 5                ( k1 \(\in\)N )

                   a chia 13 dư 11 \(\Rightarrow\)a = 13k2 + 11           ( k2 \(\in\)N )

\(\Rightarrow\)a + 2 \(⋮\)7

\(\Rightarrow\)a + 2 \(⋮\)13

\(\Rightarrow\)a + 2 \(\in\)BC ( 7 ; 13 )

BCNN ( 7 ; 13 ) = 91

\(\Rightarrow\)a + 2 = B ( 91 ) = 91k3     ( k3 \(\in\)N )

\(\Rightarrow\)a = 91k3 - 2

\(\Rightarrow\)a = 91k3 - 91 + 89

\(\Rightarrow\)a = 91 . ( k3 - 1 ) + 89

Vậy a chia 91 có số dư là 89

Do Not Ask Why 21/05 lúc 10:44

Ta thấy: 

a : 7 (dư 5)

a : 13 (dư 11)

=> a + 2 chia hết cho 7 và 13.

7 và 13 đều là ngyên tố.Suy ra a + 2 chia hết cho 7 x 13 = 91.

Suy ra a chia cho 91 dư: 

          91 - 2 = 89 

Vậy số tự nhiên đó chia 7 dư 5 ; chia cho 13 dư 11 còn chia cho 91 dư 89.

tth 20/05 lúc 15:22

Gọi số đó là a. Thương là b.

Ta có: a : 7 = b (dư 5)

a : 13 = b (dư 11)

a : 91 = b (dư ?)

Ta thấy rằng 91 gấp 13 lần 7 , 91 gấp 7 lần 13.

Vậy số đó chia 91 dư:

11 x 7 = 77 

hay là 5 x 13 = 65

Đs:

 Không biết đúng không nữa

alibaba nguyễn 20/05 lúc 15:20

Ta có:

\(4^2=16\) tận cùng là 6 

\(\Rightarrow2014^2\) tận cùng là 6

\(\Rightarrow2014^{2014}\)tận cùng là 6

\(\Rightarrow2014^{2014}.2014=2014^{2015}\)tận cùng là chữ số  tận cùng của  4. 6 = 24  nên tận cùng là 4.

Ta lại có:

\(2015^{2016}\)tận cùng là 5.

Vậy \(2014^{2015}+2015^{2016}\) tận cùng là  4+ 5 = 9

Nhók Me 07/12/2016 lúc 10:23

X=68

(73-x)

Do Not Ask Why 20/05 lúc 05:41

Cạnh hình vuông ban đầu so với cạnh hình vuông lúc giảm là:

100% - 10% = 90%

Diện tích hình vuông ban đầu so với diện tích hình vuông sau khi giảm cạnh là:

90% x 90% = 81%

Diện tích giảm đi :

100% - 81% = 19%

Diện tích của hình vuông đó là:

76 : 19 x 100 = 400 (cm2)

Đáp số: 400 cm2

Ngo Tung Lam 20/05 lúc 04:51

Gọi cạnh hình vuông đã cho là a.

Giảm cạnh hình vuông đó đi 10% ta được độ dài cạnh hình vuông mới là:

a – 10% a = 90% a = 0,9 × a

Diện tích hình vuông đã cho là : a × a

Diện tích hình vuông mới là :

0,9 × a × 0,9 × a = 0,81 × a × a

Ta thấy tỉ số % giữa diện tích hình vuông mới và hình vuông đã cho là:

( 0,81 × a × a) : ( a× a) = 0,81 = 81%

Suy ra nếu giảm cạnh hình vuông đi 10% thì diện tích hình vuông đó giảm đi:  

100% – 81% = 19%

Vậy diện tích hình vuông đã cho là:    

76 : 19 × 100 = 400 ( cm)

              Đáp số : 400 cm2

Nếu mình đúng thì các bạn k mình nhé

Lê Mạnh Tiến Đạt 20/05 lúc 06:23

Cạnh hình vuông sau khi giảm 10% là : 100% - 10% = 90%

Diện tích hình vuông sau khi giảm 10% là : 90% x 90% = 81%

Vậy diện tích đã giảm đi : 100% - 81% = 19%

Diện tích hình vuông ban đầu là : 76 : 19 x 100 = 400 ( cm2 )

ĐS : . . .

Ngo Tung Lam 20/05 lúc 04:41

Giá bán của chiếc điện thoại trước khi giảm giá lần 2 là:  

4275000 × ( 100% - 5% ) = 4500000 (đồng)

Giá bán của chiếc điện thoại trước khi giảm giá lần thứ nhất là:

4500000 x ( 100% - 10% ) = 5000000 (đồng)

                                         Đáp số : 5000000 đồng

Lê Mạnh Tiến Đạt 20/05 lúc 05:52

Coi giá bán lúc đầu chiếc điện thoại là 100% thì giá bán lần thứ hai là : 

4 275 000 : ( 100% - 5% ) = 4 500 000 ( đồng )

Giá bán lúc đầu là :

4 500 000 : ( 100% - 10% ) = 5 000 000 ( đồng )

ĐS : . . .

Võ Thị Thanh Trà 20/05 lúc 05:34

5 000 000 đồng

Bạn biết cách giải rồi nên mình không ghi nữa

Lê Mạnh Tiến Đạt 20/05 lúc 05:33

Khi xóa chữ số 5 ở hàng đơn vị thì số đó giảm đi 10 lần và 5 đơn vị .

Ta có sơ đồ 

Số cần tìm     |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-5-|

Số mới          |-----|

Tổng số phần bằng nhau là :

10 + 1 = 11 ( phần )

11 lần số mới là :

 2216 - 5 = 2211 

Số mới là :

 2211 : 11 = 201 

Số cần tìm là :

 201 x 10 + 5 = 2015

             ĐS : . . 

Do Not Ask Why 20/05 lúc 07:26

Gọi số cần tìm là \(x\)ta có: 

\(10x+5x=2216\)

\(10x=2216-5\)

\(\left(10+1\right)x=2211\)

\(11x=2211\)

\(x=2211\div11\)

\(\Rightarrow x=201\)

Suy ra số cần tìm là: 2015

Trần Nhật Quỳnh 18/05/2017 lúc 08:05

1, Ta có: 45 = 5 x 9
Số đó chia hết cho 45 có nghĩa là số đó chia hết cho cả 5 và 9
Suy ra chữ số hàng đơn vị chỉ có thể là số 0.
Để số a350 chia hết cho 9 thì a phải là chữ số 1
Số cần tìm là 1350

2, Ta có: abcde x 9 = edcba. Suy ra: a = 1 (vì nếu a > 1 thì tích sẽ có 6 chữ số) và e = 9
Từ đó ta có: 1bcd9 x 9 = 9dcb1
Ta được: b ≤ 1 vì b x 9 phải không có nhớ
* Với b = 1 thì d = 7 (vì 7 x 9 + 8 nhớ có chữ số tận cùng là 1)
Ta được: 11c79 x 9 = 97c11 => c=0 hoặc 9 (vì 97c11 chia hết cho 9) (loại)
* Với b = 0 thì d = 8 (vì 8 x 9 + 8 nhớ có chữ số tận cùng là 0)
Ta được: 10c89 x 9 = 98c01 => c=0 hoặc 9 (vì 98c01 chia hết cho 9)
Chọn được giá trị c = 9
abcde = 10989

tth 18/05/2017 lúc 08:08

2.Tìm số abcde, biết abcde x 9 = edcba

Do tích edcba có 5 chữ số nên a=1 và e=9

Ta được:   1bcd9

                   x    9

                 9dcb1

b ≤ 1 vì bx9 phải không có nhớ.

*. Với b=1 thì d=7 (vì 7x9+8 nhớ có chữ số tận cùng là 1).

Ta được:   11c79 x 9 = 97c11 => c=0 hoặc 9 (vì 97c11 chia hết cho 9)   (loại)

*. Với b=0 thì d=8.  (vì 8x9+8 nhớ có chữ số tận cùng là 0).

Ta được:   10c89 x 9 = 98c01 => c=0 hoặc 9 (vì 98c01 chia hết cho 9)

Chọn được giá trị c=9.

abcde = 10989

Thử lại:  10989 x 9 = 98901

tth 18/05/2017 lúc 08:12

1. Vì 45 = 9 x5 

nên số đó phải chia hết cho 9 và 5.

Số chia hết cho 9 có tổng các chữ số chia hết cho 9.

Số chia hết cho 5 cò tận cùng là 0 hoặc 5.

Ta thấy rằng 3 + 5 = 8 không chia hết cho 9 và 3 + 5 + 1 = 9. Chia hết cho 9. Ta được số đầu là 1.

Và vì số chia hết cho 5 có tận cùng là 5 hoặc không và 3 + 5 + 1 + 5 = 14 (ko chia hết cho 9 .Vậy chỉ còn 0.)

Ta được: 1350

 Ps: bài này còn nhiều đáp án

Câu 1:
Bác Thành và bác Bình đi hai xe trên cùng một con đường và khởi hành cùng một lúc từ hai địa điểm A và B. Bác Thành đi từ A đến B hết 7 giờ. Bác Bình đi từ B đến A hết 5 giờ. Hỏi sau khi khởi hành bao lâu thì hai bác gặp nhau?
Trả lời: Hai bác gặp nhau sau ......... phút.

Câu 2:
Có 2562 học sinh lớp 5 tham gia thi Violympic vòng thi cấp Quốc gia. Trong đó số học sinh đạt huy chương Bạc gấp hai lần số học sinh đạt huy chương Vàng, số học sinh đạt huy chương Đồng gấp hai lần số học sinh đạt huy chương Bạc, số học sinh đạt Khuyến khích gấp hai lần số học sinh đạt huy chương Đồng và số học sinh không đạt giải là 1602 em. Biết rằng có 12,5% số học sinh đạt huy chương Vàng có điểm tuyệt đối 300 điểm. Hỏi có bao nhiêu học sinh đạt 300 điểm?
Trả lời: Có ......... học sinh đạt 300 điểm.

Câu 3:
Trong bảng sau, tổng ba số của mỗi hàng ngang, mỗi hàng dọc và mỗi đường chéo bằng nhau. Hãy tính giá trị của biểu thức: 


Trả lời: Giá trị của biểu thức là .........
(Nhập kết quả là số thập phân gọn nhất)

Câu 4:
Trong một tháng nào đó có số ngày chủ nhật nhiều hơn số ngày thứ hai, số ngày thứ bảy nhiều hơn số ngày thứ sáu. Hỏi tháng đó có bao nhiêu ngày?
Trả lời: Tháng đó có ......... ngày.

Câu 5:
Có bao nhiêu số có 5 chữ số khác nhau, biết khi xoá đi một chữ số bất kì của số đó ta được số 2017? 
Trả lời: Có ........... số có 5 chữ số thoả mãn đề bài.

Câu 6:
Học sinh khối 5 tham gia trò chơi chọn số từ 1 đến 9. Thầy giáo thấy rằng: có 7 học sinh cùng chọn một số, những số còn lại không có số nào có quá 12 học sinh chọn. Hỏi khối 5 có nhiều nhất bao nhiêu học sinh tham gia chơi? Biết số học sinh tham gia chơi của khối 5 là số chẵn.
Trả lời: Khối 5 có nhiều nhất ......... học sinh tham gia chơi.

Câu 7:
Hiện nay tuổi bố Ngọc gấp bảy lần tuổi Ngọc. Mười năm sau, tuổi bố Ngọc gấp ba lần tuổi Ngọc. Hỏi hiện nay bố Ngọc bao nhiêu tuổi?
Trả lời: Tuổi bố Ngọc hiện nay là ......... tuổi.

Câu 8:
Ngọc và Vân dùng các miếng nhựa hình vuông cạnh 1cm để xếp khít thành hai hình vuông, mỗi bạn xếp một hình. Sau khi xếp xong, Ngọc thấy hình vuông mình vừa xếp có diện tích lớn hơn diện tích hình vuông Vân xếp được là . Hỏi cả hai bạn đã dùng tất cả bao nhiêu miếng nhựa để xếp được hai hình vuông đó?

Trả lời: Hai bạn đã dùng tất cả ......... miếng nhựa.

Câu 9:
Cho hình vuông ABCD có độ dài cạnh là 3dm. Biết điểm M nằm chính giữa cạnh AB, hai đoạn thẳng AC và MD cắt nhau tại O (như hình vẽ). Tính diện tích tam giác MOC.


Trả lời: Diện tích tam giác MOC là .........
(Nhập kết quả là số thập phân gọn nhất)

Câu 10:
Khu vực đi bộ của một thành phố được quy hoạch thành 16 khu nhỏ, trong đó có một quán cà phê tại ngã tư (như hình vẽ). Từ A, mọi người đi bộ dọc theo các tuyến phố chỉ theo chiều mũi tên lên trên  hoặc sang phải  và dừng chân tại quán cà phê trước khi đến điểm C.


Hỏi có bao nhiêu cách đi bộ từ A đến C?
Trả lời: Có ......... cách đi bộ từ A đến C.

Được cập nhật 23/05 lúc 08:49

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
Mori Ran 17/05/2017 lúc 21:09

mk chỉ ghi đ/s thôi nha

b1, 175       b2, 8     b3, 192.5    b4, 30      b5, 30       b6, 102          b7, 35            b8, 25               b9 , 1,5      b10, 30

tk mk nha

TNT TNT Học Giỏi 23/05 lúc 09:06

làm sao mà tính nổi bài này ?

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: