Giúp tôi giải toán và làm văn


Bảo Bình CTV 19/07 lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

\(\left(2x^2+x\right)^2-4\left(2x^2+x\right)+3=0\)

\(\Leftrightarrow\left(2x^2+x\right)^2-\left(2x^2+x\right)-3\left(2x^2+x\right)+3=0\)

\(\Leftrightarrow\left(2x^2+x\right)\left(2x^2+x-1\right)-3\left(2x^2+x-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(2x^2+x-3\right)\left(2x^2+x-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(2x^2-2x+3x-3\right)\left(2x^2-x+2x-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(2x+3\right)\left(x-1\right)\left(2x-1\right)\left(x+1\right)=0\)

\(\Rightarrow\)\(x=-\frac{3}{2}\) hoặc \(x=1\) hoặc \(x=\frac{1}{2}\) hoặc \(x=-1\)

Đọc tiếp...
MMS_Hồ Khánh Châu 19/07 lúc 22:02
Báo cáo sai phạm

Vì x > 0 (x nguyên dương) nên chỉ có hai nghiệm duy nhất là \(x=\frac{1}{2}\) và \(x=1\)

Đọc tiếp...
Quân Đỗ 19/07 lúc 22:01
Báo cáo sai phạm

Đặt 2x2=a.Ta có:

a2-4a+3=0

<=>a2-a-3a+3=0

<=>a(a-1)-3(a-1)=0

<=>(a-1)(a-3)=0

<=>a-1=0 hoặc a-3=0

<=>a=1 hoặc a=3

<=>2x2+x=1 hoặc 2x2+x=3

<=>2x2+x-1=0 hoặc 2x2+x-3=0

<=>2x2+2x-x-1=0 hoặc 2x2-2x+3x-3=0

<=>2x(x+1)-(x+1)=0 hoặc 2x(x-1)+3(x-1)=0

<=>(x+1)(2x-1)=0 hoặc (x-1)(2x+3)=0

<=>x+1=0 hoặc 2x-1=0 hoặc x-1=0 hoặc 2x+3=0

<=>x=-1 hoặc x=1/2 hoặc x=1 hoặc x=-3/2

Vì x>0=>Phương trình có 2 nghiệm x=1 hoặc x=1/2

Đọc tiếp...
vũ tiền châu 19/07 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

TA có \(\left(a+b+c\right)^2=0\Rightarrow ab+bc+ca=-\frac{1}{2}\Rightarrow a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2+2abc\left(a+b+c\right)=\frac{1}{4}\)

=> \(a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2=\frac{1}{4}\)

Mà \(\left(a^2+b^2+c^2\right)^2=1\Rightarrow a^4+b^4+c^4+2\left(a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2\right)=1\)

=> \(a^4+b^4+c^4=\frac{1}{2}\)

^_^

Đọc tiếp...
Hoang Quoc Khanh 19/07 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

Ta có: a+b+c=0 <=> (a+b+c)2=0 <=> a2+b2+c2+ 2( ab+ac+bc)=0 <=> 2(ab+ac+bc)= -1 ( vì a2+b2+c2=1) <=> ab+ac+bc= -1/2 

=> (ab+ac+bc)2= 1/4 <=> a2b2+a2c2+b2c2+2abc(a+b+c)= 1/4 <=> 2(a2b2+a2c2+b2c2)= 1/2 ( vì a+b+c=0) (*)

Lại có: a2+b2+c2=1 <=> (a2+b2+c2)2=1 <=> a4+b4+c4+2(a2b2+a2c2+b2c2)=1 <=> a4+b4+c4= 1/2 ( vì (*))

Vậy,...

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hiền 19/07 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

Đặt \(A=1+2+2^2+...+2^{32}\)

\(\Rightarrow2A=2+2^2+2^3+...+2^{33}\)

\(\Rightarrow2A-A=\left(2+2^2+2^3+...+2^{33}\right)-\left(1+2+2^2+...+2^{32}\right)\)

\(\Rightarrow A=2^{33}-1\)

\(\Rightarrow n=33\)

Vậy n = 33

_Chúc bạn học tốt_

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI 19/07 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

Cho A = 1 + 2+ 22 + 23 +...+232

=> 2A = 2 + 22 + 23 + 24 +...+233

=> 2A-A = 233 -1

=> A = 233 - 1 = 2n - 1

=> 233 - 1 = 2n - 1

=> 233 - 1 + 1 = 2n

=> 233 = 2n

=> n = 33

p/s: toán lp 6

Đọc tiếp...
Pham Van Hung 19/07 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

A=1+2 + 2^2 +...+ 2^32

2A = 2+ 2^2 +2^3 +...+2^33

2A -A =( 2+ 2^2+ 2^3+...+ 2^33)-(1+2+ 2^2+...+ 2^32)

A = 2^33 -1

Vậy n=33

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt CTV 19/07 lúc 09:25
Báo cáo sai phạm

\(\left(x-1\right)\left(x-2\right)\left(x-3\right)\left(x-4\right)-\left(x-2\right)\left(x-4\right)\left(x-5\right)=0\)

\(\Rightarrow\left(x-2\right)\left(x-4\right)\left[\left(x-1\right)\left(x-3\right)-\left(x-5\right)\right]=0\)

\(\Rightarrow\left(x-2\right)\left(x-4\right)\left(x^2-4x+3-x+5\right)=0\)

\(\Rightarrow\left(x-2\right)\left(x-4\right)\left(x^2-5x+8\right)=0\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x-2=0\\x-4=0\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=2\\x=4\end{cases}}\)

Vậy tổng là : 6

Đọc tiếp...
miyano shiho 19/07 lúc 09:30
Báo cáo sai phạm

\(\left(x+1\right)\left(x-2\right)\left(x-3\right)\left(x-4\right)-\left(x-2\right)\left(x-4\right)\left(x-5\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-2\right)\left(x+4\right)\left[\left(x-1\right)\left(x-3\right)-\left(x-5\right)\right]=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-2\right)\left(x-4\right)\left(x^2-4x+3-x+5\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-2\right)\left(x-4\right)\left(x^2-5x+8\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x-2=0\\x-4=0\\x^2-5x+8=0\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=2\\x=4\\x^2-5x+8=0->ktm\end{cases}}\)

\(x^2-5x+8=0\Leftrightarrow\left(x-\frac{5}{2}\right)^2+\frac{7}{4}\ge\frac{7}{4}>0=>ktm\)

cn lại tự lm nha bn

Đọc tiếp...
laly 06/07/2018 lúc 17:02
Báo cáo sai phạm

Ta có:\(2^{300}=\left(2^3\right)^{100}=8^{100};3^{200}=\left(3^2\right)^{100}=9^{100}\)

Do \(8< 9\Rightarrow2^{300}< 3^{200}\)

Ta có \(5^{1000}=\left(5^2\right)^{500}=25^{500};3^{1500}=\left(3^3\right)^{500}=9^{500}\)

Do \(25>9\Rightarrow5^{1000}>3^{1500}\)

Đúng nhớ k cho mk nhé

Đọc tiếp...
Cô nàng toán học 06/07/2018 lúc 17:01
Báo cáo sai phạm

1.\(2^{300}\)\(=\left(2^3\right)^{100}\)\(=8^{100}\)

\(3^{200}=\left(3^2\right)^{100}=9^{100}\)

=> \(2^{300}< 3^{200}\)

2.\(5^{1000}=\left(5^2\right)^{500}=25^{500}\)

\(3^{1500}=\left(3^3\right)^{500}=27^{500}\)

=>\(5^{1000}\)<\(3^{1500}\)

Đọc tiếp...
Cheng Xiao 06/07/2018 lúc 16:59
Báo cáo sai phạm

Tiếp : Ta có:

\(5^{1000}=\left(5^2\right)^{500}=25^{500}\)

\(3^{1500}=\left(3^3\right)^{500}=9^{500}\)

Vì 25^500 > 9^500

nên 5^1000 > 3^1500

Đọc tiếp...
Hoa Tanh 03/07/2018 lúc 09:35
Báo cáo sai phạm

Nếu giảm chiều dài xuống 3 lần , giảm chiều rộng xuống 2 lần thì diện tích mới sẽ là : 486 : 3 : 2 = 81(cm2)

=> Cạnh của hình vuông mới là : 9 (cm)

chiều dài của hình chữ nhật bản đầu là : 9 x 3 = 27(cm)

chiều rộng của hình chữ nhật bản đầu là: 9 x 2 = 18 (cm)

chu vi của hình chữ nhật ban đầu là : (27 + 18) x 2 = 90 (cm)

tínk và kb vs mink nhé!

Đọc tiếp...

Câu 1.1:
Cho biết: 30 x 31 x 32 x 33 x A = 864y3040
Trong đó A là một số tự nhiên thích hợp và y là chữ số chưa biết. Vậy y = ...........

Câu 1.2:

Tìm một số có ba chữ số biết rằng khi viết thêm chữ số 2 vào bên trái số đó thì được số mới gấp 9 lần số phải tìm.
Trả lời:
Số phải tìm là: ...........

Câu 1.3:

Tổng của 4 số là 50. Trung bình cộng của hai số đầu là 15,3.
Vậy trung bình cộng của 2 số sau là:

Câu 1.4:

Thực hiện phép chia 7 : 1,3 nếu thương lấy 2 chữ số ở phần thập phân thì phép chia đó có số dư là: .............

Câu 1.5:

Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số lớn hơn 2015?
Trả lời:
Có tất cả ......... số thỏa mãn đề bài.

Câu 1.6:

Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số chia hết cho 3 và 5 mà khi viết các số đó theo thứ tự ngược lại thì giá trị của số đó không thay đổi?
Trả lời:
Có tất cả ......... số thỏa mãn đề bài.

Câu 1.7:

Nếu tăng chiều dài một hình chữ nhật thêm 20% và giảm chiều rộng đi 20% thì diện tích hình chữ nhật đó giảm đi ..........%.

Câu 1.8:

Cho hình thang ABCD. Trong khoảng giữa 2 đáy AB và CD của hình thang đó người ta kẻ thêm 8 đường thẳng song song với 2 đáy, các đường thẳng đó không trùng nhau và không trùng với đáy AB và CD. Các đường thẳng đó cắt 2 cạnh bên của hình thang ABCD tạo ra những hình thang mới. Vậy số hình thang được tạo thêm là ........... hình.

Câu 1.9:

Người ta xếp một số hình lập phương nhỏ có cạnh là 1cm để được một hình lập phương lớn có diện tích toàn phần là 294cm2. Vậy thể tích hình lập phương lớn xếp được là: ...........

Câu 1.10:

Một cửa hàng trong ngày khai trương đã hạ giá một sản phẩm 15% giá định bán lúc đầu. Tuy vậy, cửa hàng vẫn còn lãi 19% so với tiền vốn. Hỏi nếu cửa hàng không hạ giá thì cửa hàng đó lãi được bao nhiêu phần trăm so với tiền vốn?
Trả lời:
Nếu cửa hàng không hạ giá thì cửa hàng đó lãi ........% tiền vốn.

Đọc tiếp...

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo

Câu 2.1:
Tổng của 4 số lẻ liên tiếp bằng 2016. Vậy số bé nhất trong 4 số đó là: ..........

 

Câu 2.2:

Tìm một số tự nhiên và một số thập phân có tổng bằng 2034,81 và biết nếu bỏ dấu phẩy của số thập phân đi ta được số mới kém số tự nhiên phải tìm 34 đơn vị.
Trả lời:
Số tự nhiên là: ...........
Số thập phân là:..........

Dùng dấu ";" để ngăn cách giữa các đáp số.

 

Câu 2.3:

Một phép chia có thương là 4 và số dư là 3. Tổng của số bị chia và số chia là 303. Tìm số bị chia và số chia.
Trả lời:
Số bị chia là: ..........
Số chia là: ..........

 

Câu 2.4:

Nam đi từ A lúc 7 giờ và tới B lúc 9 giờ 15 phút. Dọc đường Nam nghỉ 25 phút. Tính thời gian Nam đi trên đường.
Trả lời:
Thời gian Nam thực đi trên đường là: ........ giờ ........ phút.

 

Câu 2.5:

Một nhà bếp dự trữ gạo cho 50 người ăn trong 42 ngày, nhưng ăn được 15 ngày thì nhà bếp có thêm một số người nữa đến ăn nên số gạo hết sớm hơn dự định 12 ngày. Hỏi có bao nhiêu người đến thêm?
Trả lời:
Số người đến thêm là ......... người.

Câu 3.1:
Tính trung bình cộng của 22 số lẻ liên tiếp đầu tiên.
Trả lời:
Trung bình cộng của 22 số lẻ liên tiếp đầu tiên là: ...........

Câu 3.2:

Tìm một số biết rằng nếu lấy số đó nhân với 4 rồi trừ đi 45 thì có kết quả bằng khi lấy số đó chia cho 4 rồi cộng với 45.
Trả lời:
Số đó là: ...............

 

Câu 3.3:

Tìm một số có hai chữ số, biết nếu viết thêm chữ số 0 vào giữa hai chữ số của số đó ta được số mới gấp 6 lần số đã cho.
Trả lời:
Số đó là: .............

 

Câu 3.4:

Mua một quyển sách giá 12000 đồng. Hỏi cần phải bán quyển sách đó bao nhiêu tiền để được lãi 20% giá bán?
Trả lời:
Cần phải bán quyển sách đó với giá ........... đồng.

 

Câu 3.5:

Cho một phép trừ hai số mà tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu số bằng 1998. Hiệu số lớn hơn số trừ là 135. Hãy tìm số trừ.
Trả lời:
Số trừ là ...........

 

Câu 3.6:

Bạn An khi thực hiện phép chia một số tự nhiên cho 25, vì viết nhầm chữ số 0 hàng trăm của số bị chia thành 5 và chữ số hàng chục 5 thành 0 nên được thương là 980 và số dư là 4. Hãy tìm số bị chia đúng.
Trả lời:
Số bị chia đúng là: ..................

 

Câu 3.7:

An hỏi Bình "bây giờ là mấy giờ rồi?". Bình trả lời: "Thời gian từ bây giờ đến nửa đêm nay đúng bằng 1/2 thời gian từ nửa đêm qua đến bây giờ." Em hãy tính giúp An xem "bây giờ" là mấy giờ?
Trả lời:
"Bây giờ: là ............ giờ.

 

Câu 3.8:

Cho biết ngày 20 tháng 3 năm 2015 là thứ sau. Hỏi ngày chủ nhật cuối cùng trong tháng 3 năm 2016 là ngày bao nhiêu?
Trả lời:
Ngày chủ nhật cuối cùng trong tháng 3 năm 2016 là ngày ..........

 

Câu 3.9:

Hãy cho biết nếu giảm chiều rộng trong một hình chữ nhật đi 37,5% thì phải tăng chiều dài hình chữ nhật đó thêm bao nhiêu phần trăm để diện tích không thay đổi?
Trả lời:
Phải tăng chiều dài thêm ........... %.

 

Câu 3.10:

Một hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh là 600cm2, chiều cao là 10cm, chiều dài hơn chiểu rộng là 6cm. Tính thể tích của hình hộp chữ nhật đó.
Trả lời:
Thể tích của hình hộp chữ nhật đó là: ........... cm3.

Đọc tiếp...

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
Lim Nayeon 27/06/2018 lúc 10:45
Báo cáo sai phạm

Ta gọi số lẻ bé nhất là a => số lẻ liền sau của nó sẽ là a+2 => số lẻ liền sau của a+2 sẽ là a+4 => số lẻ liền sau của a+4 sẽ là a+6, ta có:

a+a+2+a+4+a+6=2016

4a+12=2016

4a=2016-12

4a=2004

a=2004:4

a=501

Vậy số lẻ nhỏ nhất trong 4 số đó là 501

chúc bạn học tốt nha

ủng hộ mk với nha

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 06/07/2015 lúc 09:19
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là abcd (a \(\ne\) 0 ;a,b,c,d là chữ số)

Ta có :

abcd + (a + b + c + d) = 1993

\(\Rightarrow\) 1000a + 100b + 10c + d + a + b + c + d = 1993

\(\Rightarrow\) 1001a + 101b + 11c + 2d = 1993

Vì 0 < a \(\le\) 9 nên a = 1 \(\Rightarrow\) 101b + 11c + 2d = 992

Vì b là chữ số :

- Nếu b \(\le\) 8 thì c,d sẽ không tồn tại do cùng là chữ số.

- Nếu b = 9 thì 11c + 2d = 83

Vì c là chữ số :

- Nếu c < 7 thì d không tồn tại do cùng là chữ số.

- Nếu c > 7 thì 11c > 83

- Nếu c = 7 thì 2d = 6 \(\Rightarrow\) d = 3.

                       Vậy số cần tìm là 1973 

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Tùng 04/02/2017 lúc 12:52
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là abcd ( a khác 0 ; a,b,c,d là chữ số)

Ta có:

abcd + ( a + b + c + d ) = 1993

=> 1000a + 100b + 10c + d + a + b + c + d =1993

=> 1001a + 101b + 11c + 2d = 1993

Vì 0 < a \(\le\)9

=> a = 1 

=> 101b + 11c + 2d = 992

Vì b là chữ số 

+ Nếu b \(\le\)8

=> c,d không tồn tại

+ Nếu b = 9

=> 11c + 2d = 83

Vì c là chữ số

+ Nếu < 7 

=> d không tồn tại 

+ Nếu c > 

=> 11c > 83

+ Nếu c = 7

=> 2d = 6

=> d = 3

Vậy số cần tìm là: 1973

Đọc tiếp...
Rino Chimte 10/02/2017 lúc 22:28
Báo cáo sai phạm

1973 la dg rk de ban

Đọc tiếp...
Trần Hương Giang 23/06/2018 lúc 21:05
Báo cáo sai phạm

Sai đề rồi bạn nha . Mk chứng minh lỗi nha

Vì đường thằng \(xx'\)cắt \(yy'\)tại \(O\)

\(\Rightarrow xOx'=180^o\)

Vì \(xx'\)là 1 đường thẳng .

\(Ox\)đối với \(Ox'\)]

Vì vậy nên \(xOy+yOx'=180^o\)( cắt tại O )

O x x' y y'

Đọc tiếp...
Minh Nguyễn Cao 23/06/2018 lúc 18:59
Báo cáo sai phạm

xOy + x'Oy = 180 độ rồi bạn

Đọc tiếp...
Ngọc Anh Dũng 25/07/2017 lúc 19:12
Báo cáo sai phạm

Số dư lớn nhất có thể là 67.

=> Số bị chia là :

92 x 68 + 67 = 6323

Đáp số : 6323

Đọc tiếp...
0o0 khùng mà 0o0 03/08/2017 lúc 22:12
Báo cáo sai phạm

Số dư lớn nhất có thể được của phép chia đó là 67

Gọi số cần tìm là x

x:68=92(dư 67)

x    =92x68+67

x    =6256+67

x    =6323

Vậy số cần tìm là 6323

Đọc tiếp...
Itsuka Kotori 25/07/2017 lúc 21:36
Báo cáo sai phạm

Số dư lớn nhất có thể là: 67

Số bị chia là:

92 x 68 + 67 = 6323 

Đ/S:..

Đọc tiếp...
Nguyễn Phương Uyên CTV 22/06/2018 lúc 13:26
Báo cáo sai phạm

\(A=4+2^2+2^3+...+2^{20}\)

\(2A=8+2^3+2^4+...+2^{21}\)

\(2A-A=\left(8+2^3+2^4+...+2^{21}\right)-\left(4+2^2+2^3+...+2^{20}\right)\)

\(A=8+2^{21}-2-2^2\)

\(A=2^{21}-\left(8-2-2^2\right)\)

\(A=2^{21}\)

đề thế này phải k

Đọc tiếp...
Study Corner Of Cotton Candy 22/06/2018 lúc 17:42
Báo cáo sai phạm

Đúng rồi bạn mình xin lỗi nha tại vì mình viết ko được thành thật xin lỗi các ạ !

Đọc tiếp...
Ngô Tuấn Huy 18/07 lúc 09:35
Báo cáo sai phạm

1) Hai người mỗi giờ làm được: 1 : 6 = 1/6 công việc

Người thứ nhất mỗi giờ làm được: 1 : 9 = 1/9 công việc

Người thứ 2 mỗi giờ làm được: 1/6 - 1/9 = 1/18 công việc

Vậy người thứ 2 nếu làm 1 mình công việc đó sẻ mất: 1 : 1/18 = 18 giờ

ĐS: 18 giờ

2) Mỗi giờ cả ba người ba làm được :

1 : 3 = 1/3 ( công việc )

Mỗi giờ người thứ nhất làm :

1 : 8 = 1/8 ( công việc )

Mỗi giờ người thứ 2 làm được :

1 : 12 = 1/12 ( công việc )

Mỗi giờ người thứ ba làm được :

1/3 - ( 1/8+1/12 ) = 1/8 ( công việc )

Do đó nếu một mình người thứ ba làm thì để xong công việc đó phải làm hết :

1 : 1/8 = 8 giờ

Đáp số : 8 giờ

3) Số công việc của Thành và Long làm chung trong 1 ngày :

1/6 (công việc).

Số công việc của Thành và Long làm chung trong 4 ngày :

4 x 1/6 = 2/3 (công việc).

Số công việc còn lại Long làm một mình:

1 – 2/3 = 1/3 (công việc).

Số công việc của Long làm trong 1 ngày :

1/3 : 5 = 1/15 (công việc).

Số công việc của Thành làm trong 1 ngày :

1/6 – 1/15 = 1/10(công việc).

Thời gian Thành làm một mình xong công việc :

1 : 1/10 = 10 ngày.

Thời gian Long làm một mình xong công việc :

1 : 1/15 = 15 ngày.

Đáp số : Thành : 10 ngày ; Long : 15ngày..

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh 18/07 lúc 10:00
Báo cáo sai phạm

bài 1: trong 1 giờ, cả 2 người làm chung được :1:6 = 1/6 (công việc )

trong1 giờ, người thứ nhất làm 1 mình được :1:9 =1/9 ( cv)

trong1 giờ , N2 làm 1 mình được : 1/6-1/9=1/18(cv)

thời gian để N2 làm 1 mình xong công việc là : 1: 1/18=19 (giờ)

bài 2: trong 1 giờ N1,N2,N3 làm chung được : 1:3 =1/3 cv

 trong 1 giờ ,N1 làm 1 mình được : 1:8=1/8cv

1 giờ N2 làm 1 mình được 1:12=1/12cv

1gio N3 làm 1 mình được 1/3-(1/8+1/12)=1/8cv

thời gianN3 làm 1 mình xong cv 1:1/8=8(giờ )

bài 3 : 1 ngày, Thành và Long làm chung được 1:6=1/6 cv

4ngay thành và long làm chung được 1/6*4=2/3cv

5ngay long lam 1 mình được 1-2/3=1/3cv

1ngay long làm 1 mình được 1/3:5=1/15cv

1ngay thành làm 1 mình được 1/6 -1/15=1/10cv

tg để thành làm 1 mình xong cv là 1:1/10=10 ngày 

tg để long làm 1 mình xong cv là 1:1/15=15 ngày

          đáp số : thành 10 ngày

                       long 15 ngày

Đọc tiếp...
Diệp anh tú 22/06/2018 lúc 13:24
Báo cáo sai phạm

y x o t z

xOz  = xOy + yOz 

        = 60 + 90

         =  150

tOz  = 180 - 150  = 30 độ

=>  tOy = tOz + yOz 

            =  30 + 90

              =  120 độ

Đọc tiếp...
Lê Anh Tú 06/08/2017 lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

                Giải

Các số la mã ta có thể viết được từ 2 chữ số I và V IV,VI,VII,VIII

Vậy ta có thể viết được 4 số la mã từ 2 chữ số I và V.

Đọc tiếp...
duc 04/10/2017 lúc 08:25
Báo cáo sai phạm

4 nhe bạn!

Đọc tiếp...
duc 04/10/2017 lúc 08:04
Báo cáo sai phạm

có 8 số nhe bạn!

Đọc tiếp...

Câu 1 (1,0 điểm). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số y = x³ - 3x.

Câu 2 (1,0 điểm). Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x) = x + 4/x trên đoạn [1;3].

Câu 3 (1,0 điểm).

a) Cho số phức z thỏa mãn (1 - i)z -1 + 5i = 0. Tìm phần thực và phần ảo của z.

b) Giải phương trình log2(x² + x + 2) = 3.

Câu 4 (1,0 điểm)

 1 
Tính tích phân I =(x - 3)exdx
 0 

Câu 5 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ trục Oxyz, cho các điểm A (1; -2; 1), B(2; 1; 3) và mặt phẳng (P) x - y + 2z - 3 = 0. Viết phương trình đường thẳng AB và tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng AB với mặt phẳng (P).

Câu 6 (1,0 điểm).

a, Tính giá trị của biểu thức P = (1 - 3cos2α)(2 + 3cos2α), biết sinα = 2/3.

b, Trong đợt phòng chống dịch MERS-CoV, Sở y tế thành phố đã chọn ngẫu nhiên 3 đội phòng chống dịch cơ động trong số 5 đội của Trung tâm y tế dự phòng thành phố và 20 đội của Trung tâm y tế cơ sở để kiểm tra công tác chuẩn bị. Tính xác suất để có ít nhất 2 đội của các Trung tâm y tế cơ sở được chọn. 

Câu 7 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ACBD là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với mặt phẳmg (ABCD), góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ACBD) bằng 45o. Tính theo a thể tích của khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng SB, AC.

Câu 8 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên cạnh BC; D là điểm đối xứng của B qua H; K là hình chiếu của vuông góc C trên đường thẳng AD. Giả sử H (-5;-5), K (9;-3) và trung điểm của cạnh AC thuộc đường thẳng: x - y + 10 = 0. Tìm tọa độ điểm A.

Đọc tiếp...

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: