Giúp tôi giải toán và làm văn


Hikari 25/02/2015 lúc 11:11
Báo cáo sai phạm

tổng của hai số là:

22 x 2 = 44

số bé là:

(44 - 9,5) : 2 = 17,25

số lớn là:

44 - 17,25 = 26,75

đáp số: SB: 17,25.

            SL: 26,75.

Đọc tiếp...
Hà Khanh Việt Hoàng 25/02/2015 lúc 10:20
Báo cáo sai phạm

tổng 2 số là 22*2=44

số thứ 1 là (44+9,5)/2=26,75

số thứ 2 là 44-26,75=17,25

Đáp số :số thứ nhất 26,75

số thứ hai 17,25

Đọc tiếp...
Sitabi 25/02/2015 lúc 10:26
Báo cáo sai phạm

Giải :

Tổng của hai số đó là : 22 x 2 = 44

Số thứ nhất là : (44 + 9,5) : 2 = 26,75

Số thứ hai là : 44 - 26,75 = 17,25               Đáp số : số thứ nhất là : 26,75

                                                                             số thứ hai là : 17,25


 

Đọc tiếp...
Wrecking Ball 17/01 lúc 17:42
Báo cáo sai phạm

Tổng số m đường mà đội I và đội II sửa được là:
45 + 49 = 94 ( m đường )
Số m đường mà đội III sửa được là:
94 : 2 = 47 ( m đường )
Cả 3 đội sửa được tất cả số m đường là:
94 + 47 = 141 ( m đường )
Đ/s : 141 m đường

:D

Đọc tiếp...
o0oCuteo0o 17/01 lúc 17:56
Báo cáo sai phạm

Trung bình cộng của đội l và đội l l là:

   (45 + 49) : 2 = 47 (m)

Cả ba đội sửa được số mét đường là:

(45 + 49) + 47 = 141 (m)

    Đáp số: 141 mét đường

Đọc tiếp...
Thiên Mao 27/12/2017 lúc 21:53
Báo cáo sai phạm

Gọi số thứ nhất là a

      số thứ hai là b

      số thứ ba là c

Ta có: ( a + b ) : 2 = 39

           ( b + c ) : 2 = 30

           ( a + c ) : 2 = 36

=> a + b = 39 x 2 = 78 (1)

     b + c = 30 x 2 = 60 (2)

     c + a = 36 x 2 = 72 (3)

Từ (1), (2) và (3) => (a + b) + (b + c) + (a + c)= 78 + 60 + 72

                                  a + b + b + c + a + c      = 210

                                  2a + 2b + 2c                  = 210

                                  2 x ( a + b + c )              = 210

                                  a + b + c                        = 210 : 2 = 105

=> a = 105 - ( b+c ) = 105 - 60 = 45

     b = 105 - ( a+c ) = 105 - 72 = 33

     c = 105 - ( a+b ) = 105 - 78 = 27

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 15/01 lúc 10:34
Báo cáo sai phạm

Tổng số thứ nhất và số thứ hai là :   39 x 2 = 78

Tổng số thứ hai và số thứ ba là :   30 x 2 = 60

Tổng số thứ nhất và số thứ ba là :   36 x 2 = 72

Tổng của ba số là:  (78 + 60 + 72) : 2 = 105

Số thứ nhất là:   105 - 60 = 45

Số thứ hai là:     105 - 72 = 33

Số thứ ba là:      105 - 78 = 27

              ĐS.

Đọc tiếp...
Diamond PC 27/12/2017 lúc 21:32
Báo cáo sai phạm

mong các bạn giúp mình.Mình đang gấp

Đọc tiếp...
Tran Thanh Nha 11/03/2015 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

số bé 138;số lớn 148 sai thi thong cam nhe

Đọc tiếp...
Vỹ Ly 02/03/2017 lúc 09:52
Báo cáo sai phạm

Cách giải:

Tổng của hai số lẻ là:

143 x 2 = 286

Hiệu của hai số lẻ đó là:

5 x 2 + 2 = 12

Số bé là:

(286 - 12) : 2 = 137

Số lớn là:

137 + 12 = 149

Đáp số: Số bé: 137

Số lớn: 149

K nha!

Đọc tiếp...
Cô nàng cự giải 11/01/2018 lúc 13:14
Báo cáo sai phạm

Số a đó là :

( 12 + 15 + 21 ) : 3 = 16

                Đ/s : 16

Đọc tiếp...
nguyen le van anh 06/11/2016 lúc 06:41
Báo cáo sai phạm

ta lay : (12+15+21) : 2 = 24

=> a = 24

ĐÁp số : a = 24

k nhé !!! ^^

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thanh Hiền 11/01/2018 lúc 13:31
Báo cáo sai phạm

Trung bình cộng của a là:

   (12+15+21) : 3 = 16

        Đáp số: 16

\(\Rightarrow\)a = 16

Đọc tiếp...
nguyen thi ngoc phuc 06/09/2015 lúc 22:22
Báo cáo sai phạm

1.140

2.62

3. ???

Đọc tiếp...
Bảo Tâm 10/01/2018 lúc 19:53
Báo cáo sai phạm

vậy trình bày lời giải ntn?????????????????

Đọc tiếp...
nguyen thanh long 04/03/2016 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm
  1. B=140                                      2. A=62                                        còn nếu muốn biết đáp án cuối thì tự mà nghĩ bài dễ mà không làm được dốt x100 
Đọc tiếp...
Nguyen Ha Phuong 30/11/2016 lúc 18:46
Báo cáo sai phạm

không biết

Đọc tiếp...
Lưu Thị Hồng 07/01/2018 lúc 17:46
Báo cáo sai phạm

phải là trung bình chứ

Đọc tiếp...
Vũ Kiều Giang 05/12/2016 lúc 13:10
Báo cáo sai phạm

Số tuổi cửa bố la: 19+2= 21( tuoi)                                                                                                                                                                                                                                

Đọc tiếp...
Dương Đức Hiệp 05/01/2018 lúc 18:55
Báo cáo sai phạm

Tổng 3 số là : 60 x3 = 180

Nếu viết thêm CS 0 vào số thứu 1 thì đc số thứ 2 => Ta có số thứ 2 gấp 10 lần số thứ nhất

Số thứ nhất = 1/4 số thứ 3 => Số thứ 3 gấp 4 lần số thứ 1 

=> Số thứ 1 là : 180 :( 10+1+4)x1 = 12

=> Số thứ 2 là : 12 x 10 = 120 

=> Số thứ 3 là : 12 x 4 = 48

Đọc tiếp...
Trần Thị Minh Hậu 14/07/2015 lúc 09:18
Báo cáo sai phạm

số số hạng: (998-100) : 2 +1=450(số)

tổng: (998+100) x 450 : 2 = 247050

TBC: 247050:450=549

Đọc tiếp...
At speed of light 16/12/2016 lúc 13:09
Báo cáo sai phạm

549

k mình nhé thank !

ai k mình mình k lại

thank you very much

bye bye

Đọc tiếp...
Thắng Hoàng 04/01/2018 lúc 11:01
Báo cáo sai phạm

549 số k mik nha!

Đọc tiếp...
trần như 10/03/2015 lúc 16:16
Báo cáo sai phạm

tổng của 2 số đó là; 198 x 2= 396

số lớn là : (396 + 42) :2 = 219

ĐS: số lớn : 219

Đọc tiếp...
Cô gái dễ thương 04/01/2018 lúc 05:29
Báo cáo sai phạm

Tổng của 2 số đó là : 198 x 2 = 396

Số lớn là : ( 396 + 42 ) : 2 = 219

Vậy số lớn là 219

tkcho mk nha ^_^

Đọc tiếp...
Tran Nhat Minh 16/08/2016 lúc 12:42
Báo cáo sai phạm

Tổng của hai số đó là :

198 x 2 = 396

Số lớn là :

( 396 + 42 ) : 2 = 219

Đáp số : 219

Đọc tiếp...
Violympic toán và những câu hỏi 25/10/2014 lúc 16:24
Báo cáo sai phạm

6 số chẵn ấy là: 136;138;140;142;144;146

Đọc tiếp...
anquynh4576hn 06/11/2016 lúc 18:51
Báo cáo sai phạm

136,138,140,142,146,144

Đọc tiếp...
Phạm Ý Nhân 01/01/2018 lúc 16:55
Báo cáo sai phạm

Tổng số vở của cả 3 bạn là :

       ( 27 + 32 + 31 ) : 2 = 45 ( quyển )

Trung bình mỗi bạn có số quyển vở là :

        45 : 3 = 15 ( quyển )

              Đ/s:.......

Đọc tiếp...
Vũ Thị Huyền 31/12/2017 lúc 08:36
Báo cáo sai phạm

Giải bài toán 

Nam và Hà có 27 quyển vở ,Hà và Đức có 32 quyển vở , Đức và Nam có 31 quyển vở . Hỏi trung bình mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở ?

Trả lời :15 quyển 

Đọc tiếp...
Vũ Minh Hưng 31/12/2017 lúc 09:00
Báo cáo sai phạm

Giải bài toán 

Nam và Hà có 27 quyển vở ,Hà và Đức có 32 quyển vở , Đức và Nam có 31 quyển vở . Hỏi trung bình mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở ?

Đáp án của mình là 15

Đọc tiếp...
Công Lương Sỹ 19/10/2014 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

5 số đó là 14 , 16 ,18,20,22

Đọc tiếp...
Bùi Minh ManhTrà 13/04/2016 lúc 15:24
Báo cáo sai phạm

a nhầm thêm số 20 nữa nhé

Đọc tiếp...
Bùi Minh ManhTrà 13/04/2016 lúc 15:23
Báo cáo sai phạm

14,16,18,22

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: