Giúp tôi giải toán và làm văn


Nhật Hạ CTV 14 tháng 1 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

Trung bình cộng:

\(\overline{X}=\frac{2.3+3m+5.8+6.7+7.2+8.9+10n}{3+m+8+7+2+9+n}=\frac{6+40+42+14+72+3m+3n+7n}{29+\left(m+n\right)}\)

\(\overline{X}=\frac{174+3\left(m+n\right)+7n}{29+7}=\frac{174+3.7+7n}{36}=\frac{195+7n}{36}\)

Mà \(\overline{X}=6\)

\(\Rightarrow\frac{195+7n}{36}=6\)\(\Rightarrow195+7n=36.6\)\(\Rightarrow195+7n=216\)\(\Rightarrow7n=216-195\)\(\Rightarrow7n=21\)\(\Rightarrow n=3\)

Ta có: m + n = 7 => m + 3 = 7 => m = 4

Đọc tiếp...
Kẻ Huỷ Diệt 2 tháng 5 2017 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

Vận tốc của ô tô là: 280 : 4 = 70 (km/h)

Vận tốc của xe máy là: 105 : 3 = 35 (km/h)

Trung bình mỗi giờ, ô tô đi nhanh hơn xe máy là: 70 : 35 = 2 (lần)

_Kik nha!! ^ ^

Đọc tiếp...
Đỗ Bá Lâm 2 tháng 5 2017 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

2 lan nhe

nha

cam on

Đọc tiếp...
Boboiboy awesome 2 tháng 5 2017 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

Bài giải

Mỗi giờ ô tô đi được quãng đường là : 280 : 4 = 70 ( km )

Mỗi giờ xe máy đi được quãng đường là : 105 : 3 = 35 ( km )

Mỗi giờ ô tô đi nhanh gấp xe máy số lần là : 70 : 35 = 2 ( lần )

Đáp số : 2 lần

Đọc tiếp...
Công Chúa Giá Băng 20 tháng 8 2015 lúc 16:33
Báo cáo sai phạm

 

 

 

tổng 3 số là

75x3=225

 NẾU THÊM 0 VÀO SỐ THỨ HAI  TA ĐƯƠC SỐ THỨ NHẤT THÌ SỐ THỨ 1 GẤP 10 LẦN SỐ THỨ 2

NẾU GẤP 4 LẦN SỐ THỨ HAI TA ĐƯỢC SỐ THỨ BA THÌ SỐ THỨ 3 GẤP 4 LẦN SỐ THỨ 2

ta có sơ đồ

ST1|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ST2|---|

ST3|---|---|---|---|

tổng số phần bằng nhau là

10+1+4=15(phần)

số thứ hai là

225:15=15

số thứ 1 là

15x10=150

số thứ 3 là

15x4=60

ĐS

Đọc tiếp...
Huynh Minh Nghi 24 tháng 8 2015 lúc 17:43
Báo cáo sai phạm

Số thứ nhất là : 150 

Số thứ hai là : 15

Số thứ ba là : 60

Đọc tiếp...
nguyễn kim ngân 26 tháng 4 2017 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

ĐS:số thứ nhất :150

     số thứ hai :15

     số thứ ba :60

Đọc tiếp...
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 17 tháng 7 2017 lúc 13:46
Báo cáo sai phạm

 HD: 10 số lẻ liên tiếp là 10 số cách đều nhau 2 đơn vị.

Vậy TBC của 10 số đó bằng tổng của mỗi cặp số cách đều 2 đầu của dãy số.

Tổng cặp số thứ 5 của dãy số(cặp số ở chính giữa của dãy số)cũng có BC là 1326 nên số thứ 5 và số thứ 6 của dãy số là 1325 và

1327. 

Vậy 10 số cần tìm đó là: 2307 ; 2309 ; 2311 ; 2313 ; 2315 ; 2317 ; 2319 ; 2321 ; 2323 ; 2325 .

Đọc tiếp...
kiệt đẹp trai 2 tháng 8 2015 lúc 10:46
Báo cáo sai phạm

=>số ở giữa 10 số đó là:2316

vậy các số cần tìm là:

2307,2309,2311,2313,2315,2317,2319,2321,2323,2323

Đọc tiếp...
Lương Quỳnh Dương 7 tháng 8 2015 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm

Cả năm khối lớp có số học sinh là

(16*32)+(16*30)=992(học sinh)

ĐS 992 học sinh

Đọc tiếp...
Nguyễn Lương Bảo Tiên 7 tháng 8 2015 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

Số học sinh ba khối Một, Hai, Ba là 32 x 16 = 512 (học sinh)

Số học sinh hai khối Bốn, Năm là 30 x 16 = 480 (học sinh)

Số học sinh cả năm khối có tất cả là 512 + 480 = 992 (học sinh)

Đọc tiếp...
Trần Thảo Vân 11 tháng 11 2016 lúc 18:45
Báo cáo sai phạm

Các khối lớp một, hai, ba có số học sinh là :

               32 x 16 = 512 (học sinh)

Các khối lớp bốn, năm có số học sinh là :

               30 x 16 =  480 (học sinh)

Cả năm khối lớp có số học sinh là :

               512 + 480 = 992 (học sinh)

                                Đáp số : 992 học sinh

Đọc tiếp...
Phạm Nhã Băng 1 tháng 4 2016 lúc 19:19
Báo cáo sai phạm

Xe thứ 2  chở được số tấn gạo là : 

       10,5-1,7=8,8

Xe thứ 3 chở được số tấn gạo là : 

         10,5+1,1=11,6

Trung bình mỗi xe chở được số tấn gạo là:

           ( 10,5+8,8+11,6):3=10,3

                     Đáp số:10,3

Đọc tiếp...
Việt Anh 20 tháng 11 2016 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

Xe thứ 2  chở được số tấn gạo là : 

       10,5-1,7=8,8

Xe thứ 3 chở được số tấn gạo là : 

         10,5+1,1=11,6

Trung bình mỗi xe chở được số tấn gạo là:

           ( 10,5+8,8+11,6):3=10,3

                     Đáp số:10,3

Đọc tiếp...
Nguyen hai dang 27 tháng 11 2019 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

tất cả đều sai

Đọc tiếp...
Huỳnh Thị Minh Huyền 25 tháng 7 2015 lúc 16:03
Báo cáo sai phạm

xe thứ 3 chở được số tấn hàng là

(25+35):2=30(tấn)

đs:30 tấn

Đọc tiếp...
HKT_Nguyễn Đắc Phúc An 14 tháng 7 2017 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

Xe thứ 3 chở được số hàng là :

( 25 + 35 ) : 2 = 30 ( tấn )

Đáp số : 30 tấn

Đọc tiếp...
0o0 khùng mà 0o0 14 tháng 7 2017 lúc 19:45
Báo cáo sai phạm

Xe thứ 3 chở được :

(25+35):2=30(tấn)

   Đáp số:...

Đọc tiếp...
Phan thị lành 31 tháng 7 2015 lúc 17:47
Báo cáo sai phạm

Tuần lễ sau bán được số mét vải là:

178,25 + 147,5 = 325,75        (m)

Cả hai tuần lễ bán được số mét vải là;

178,25 + 325,75 = 504         (m)

Vì mỗi tuần lễ cửa hàng đó bán được 6 ngày, vậy 2 tuần lễ cửa hàng đó bán được số ngày là:

6 + 6 = 12   ( ngày )

Trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán được:

504 : 12 = 42  ( m )

       Đ/S: 42m vải

Có thể làm gộp

Tuần lễ sau bán được số mét vải là:

178,25 + 147,5 = 325,75 (m)

Trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán được số mét vải là:

( 178,25 + 325,75) : (6+6) = 42 (m)

   Đ/S: 42m vải

Đọc tiếp...
Lê Anh Thư 2 tháng 12 2018 lúc 8:53
Báo cáo sai phạm

Một cái sân hình chữ nhật có chiều rộng 17,28m .Chiều dài hơn chiêu rộng 5,44m.tính chu vi cái sân đó?

Đọc tiếp...
lê trúc my 21 tháng 11 2016 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

tính kiểu gì ra 504 vậy?

Đọc tiếp...
Linh Đặng Thị Mỹ 17 tháng 7 2015 lúc 17:13
Báo cáo sai phạm

Từ trang 1 đến trang 9 có số trang là:
( 9 - 1 ) :1 + 1 = 9 ( trang )
Từ trang 10 đến trang 99 có số trang là:
( 99 - 10 ) : 1 + 1 = 90 ( trang )
Để trung bình mổi trang của quyển sách được dùng 2 chữ số để đánh thì số trang có 3 chữ số phải bằng số trang có 1 chữ số là 9.
Quyển sách có số trang là:
99 + 9 = 108 ( trang )
   Đáp số : 108 trang.

Đọc tiếp...
Đặng Quỳnh Chi 29 tháng 11 2016 lúc 19:30
Báo cáo sai phạm

sao cau hoc dot the!Chi can suy nghi ra la duoc!

Đọc tiếp...
ctmtkh 17 tháng 10 2016 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

kém thông minh học ngu 

Đọc tiếp...
lemaikimngan 28 tháng 10 2016 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

                                         SO NHAN VO CUC CO LA

                                             [20+18-6]/2=16[NHAN VO]

                                                              DS 16 NHAN VO

CHUC HOC TOT NHE ! 

Đọc tiếp...
Kochou _ Shinobu 3 tháng 11 2019 lúc 11:17
Báo cáo sai phạm

Trl :
Số bi của Nam là :

   ( 16 + 18 ) : 2 = 17 ( viên )

Trung bình số bi của 4 bạn là :

    ( 16 + 17 + 18 - 6 ) : 3 = 15 ( viên )

Số bi của Bình là :

    15 - 6 = 9 ( viên )

     Đáp số : 9 viên

  

Đọc tiếp...
Kochou _ Shinobu 3 tháng 11 2019 lúc 11:21
Báo cáo sai phạm

Lm lộn nha ! mk lm nhầm sang bài khác ! thông cảm 

Đọc tiếp...
Sirito Nakazu 3 tháng 11 2019 lúc 11:19
Báo cáo sai phạm

         Đề sai bạn.

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 3 tháng 7 2015 lúc 12:24
Báo cáo sai phạm

Trung bình cộng của tổ 2 và tổ 3:  

60 + 8 = 68 (m)

Tổ 2 sửa được:   

68 + 8 = 76 (m)

TBC của cả 3 tổ:  

 (60+76+12):2= 74 (m)

Tổ 1 sửa được:  

74 + 12 = 86 (m)

Cả đội sửa được:  

86+76+60= 222 (m)

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 3 tháng 7 2015 lúc 12:27
Báo cáo sai phạm

tick đúng đi chứ, mình mất công làm rồi !

Đọc tiếp...
công chúa ánh sáng 19 tháng 10 2017 lúc 19:02
Báo cáo sai phạm

bang 222 nhe cac ban !

Đọc tiếp...
giang ho dai ca Hiệp sĩ 25 tháng 5 2015 lúc 14:06
Báo cáo sai phạm

Lớp 5C phải trồng số cây là:

      \(\left[\frac{287+399}{2}+25\right]\times3-\left(288+399\right)=417\left(cây\right)\)

mình làm vơ đó , ko biết đúng sai nha

       

Đọc tiếp...
Lê Thanh Uyên Lộc 8 tháng 11 2015 lúc 15:51
Báo cáo sai phạm

Mình biết đáp án là 50 đúng hôn

Đọc tiếp...
than than 16 tháng 10 2019 lúc 19:59
Báo cáo sai phạm

a) tất cá các số chắn < 100 là 0,2,4,....,98

số số hạng là (98-0):2+1 = 50 (ssh)

tổng là (98+0)x50 : 2 = 2450

trung bình cộng là 2450 : 50 = 49

vậy........................

b)  tất cá các số lẻ < 100 là 1,3,5,......,99

số số hạng là (99-1):2+1 = 50 (ssh)

tổng là (99+1)x50 : 2 = 2500

trung bình cộng là 2450 : 50 = 50

vậy................

Đọc tiếp...
Wild Ghost 16 tháng 10 2019 lúc 19:57
Báo cáo sai phạm

số chẵn nha

từ 2 đến 98 có (  98-2):2+1=49 số có tổng = (98+2).49/2=2450 và tbc = 2450:49=50

số lẻ nha

từ 1 đến 99 có ( 99-1):2+1=50 số cỏ tổng =(99+1).50/2=2500 và tbc = 2500:50=50

học tốt

Đọc tiếp...
Donald 14 tháng 10 2019 lúc 19:41
Báo cáo sai phạm

a, tổng số tuổi là : 

25 x 6 = 150 (tuổi)

b, tổng số tuổi của 5 người là : 

24 x 5 = 120 (tuổi)

tuổi của thủ quân đội bóng : 

150 - 120 = 30 (tuổi)

bài 2:

có (x + 2005) : 2 = 2003

=> x + 2005 = 4006

=> x = 2001

Đọc tiếp...
Đồng Tố Hiểu Phong 14 tháng 10 2019 lúc 20:02
Báo cáo sai phạm

Bài 1:
a, Tổng số tuổi của đội bóng chuyền là:

             25.6=150 ( tuổi)

b, Tổng số tuổi của 5 người còn lại là:

          24.5 = 120 ( tuổi)

=> Tuổi của thủ quân đội bóng truyền là:

            150 - 120= 30 ( tuổi)

                            Đ/s: a, 150 tuổi

                                  b, 30 tuổi

Bài 2:

Theo bài ra, ta có:

(x + 2005):2= 2003

x + 2005= 2003.  2

x + 2005= 4006

x= 4006 - 2005

x = 2001

Vậy x = 2001

Đọc tiếp...
Việt Anh 22 tháng 10 2016 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

gọi số tuổi của anh là a,của em là b

theo bài:(a+b):2-b=3
suy ra a+b=2*(3+b)
suy ra a+b=6+2b
suy ra a=b+6
suy ra anh hơn em 6 tuổi
  

Đọc tiếp...
do van hung 22 tháng 10 2016 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

6 tuoi nhe

Đọc tiếp...
heo ha 22 tháng 10 2016 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm

hung dung roi do. 6c

Đọc tiếp...
Nguyễn Thùy Trang 13 tháng 10 2019 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

Gọi 9 số chẵn liên tiếp là a, a+2 , a+4, ... ,a+16

Theo bài ra ta có: a+(a+2)+...+(a+16) = 2019 x 9

                      => 9a +(2+4+...+16) = 18171

                     => 9a + 72 =18171

                       => 9a =18099

                     => a  = 2011

=> 4 số cuối lần lượt là 2021 , 2023 , 2025 , 2027

Vậy TBC 4 số cuối là (2021+2023+2025+2027) :4 = 2024

Đọc tiếp...
huynh anh phuong 13 tháng 10 2019 lúc 9:44
Báo cáo sai phạm

Tổng của 4 số trên là :

      45 x 4 = 180

Nếu không kể số thứ nhất thì tổng 3 số còn lại là :

     40 x 3 = 120

Số thứ nhất là :

     180 - 120 = 60

Số thứ nhất lớn hơn trung bình cộng của 4 số trên :

      60 - 45 = 15 ( đơn vị )

               Đáp số : 15 đơn vị

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: