Giúp tôi giải toán và làm văn


Họ hàng của abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 19/09/2018 lúc 22:57
Báo cáo sai phạm

Đổi: 8 tạ rưỡi = 850 kg

Tổng số gạo 3 kho là:
850 x 3 = 2550 (kg)

Số gạo kho 2 chứa là:

795 - 34 = 761 (kg)

Số gạo ở kho 3 là:

2550 - (761 + 795) = 994 (kg)

Đáp số: 994 kg gạo

Đọc tiếp...
Kagamine Len 19/09/2018 lúc 22:45
Báo cáo sai phạm

Số thứ hai là:

   340 x 2 = 680

Số thứ ba là:

   (340 + 680) : 2 = 510

        Đáp số: 510

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh 20/09 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

Số thứ 2 là :

     340 x 2 = 680

Số thứ 3 là :

      ( 340 + 680 ) : 2 = 510

                Đáp số : 510

Đọc tiếp...
pham thu thanh 19/09/2018 lúc 22:47
Báo cáo sai phạm

số thu hai la : 340.2=680

số thứ 3 là : [340+680]:2=510

đs số thứ ba là 510

Đọc tiếp...
Kagamine Len 19/09/2018 lúc 22:34
Báo cáo sai phạm

                                 Giải:

Trung bình cộng mỗi giờ ô tô đi được số ki-lô-mét là:

           (51 + 51 + 51 + 39) :  4 = 96 (km)

                   Đáp số: 96 km.

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh 20/09 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

Trung bình mỗi giờ ô tô đi được số km là :

               ( 51 x 3 + 39 ) : 4 = 48 ( km )

                               Đáp số : 48 km

Đọc tiếp...
Thùy Dung 19/09/2018 lúc 22:46
Báo cáo sai phạm

Tryung bình mỗi giờ ô tô đi được là:

(51+51+51+39):4=48(km)

         Đáp số:48 km

k mik nha

Đọc tiếp...
nhok lạnh lùng 19/09/2018 lúc 22:18
Báo cáo sai phạm

tổ B dệt được là :

1350 + 243 = 1593 (cái áo)

tổ C dệt được là :

1593 - 162 = 1431 (cái áo)

trung bình mỗ tổ dệt được là :

(1593 + 1431 + 1350 ) :3 = 1458 (cái áo)

bn tự đáp số nhek

đầy đủ vs đúg roài đok nhak

kmk nhoa

mơn nhìu ###

Đọc tiếp...
Tuan 26/07/2018 lúc 16:40
Báo cáo sai phạm

11 + 13 + ... + 25

Số số hạng của tổng là:

    (25-13):2+1=7 (số hạng)

Tổng trên có giá trị là:

    (25 + 11) . 7 : 2 = 126

TBC của tổng trên là:

    126 : 7 = 18

Đọc tiếp...
Diêm Công Lĩnh 23/08/2018 lúc 09:43
Báo cáo sai phạm


Các số lẻ từ 11 ->25 là:11,13,15,17,19,21,23,25
TBC của các số trên là:
(11+13+15+17+19+21+23+25):8=18
Đ/s:...

Đọc tiếp...
Võ Thị Khánh Ly 26/07/2018 lúc 16:41
Báo cáo sai phạm

Các số lẽ từ 11 đến 25 là :

\(11;13;15;17;19;21;23;25\)

Trung bình cộng :

\(\left(11+13+15+17+19+21+23+25\right):8\)

\(=144:8=18\)

Đọc tiếp...
Hậu DZ 26/07/2018 lúc 16:37
Báo cáo sai phạm

Tổng của 2 số đó là:
15x2 = 30
Số còn lại là:
30-19= 11
Đáp số: 11

Đọc tiếp...
Diêm Công Lĩnh 23/08/2018 lúc 09:44
Báo cáo sai phạm

Tổng của 2 số đó là:
15x2=30
Số còn lại là:
30-19=11
Đ/s:...

Đọc tiếp...
Pham thanh Hai 27/07/2018 lúc 07:13
Báo cáo sai phạm

                                                                                                        Bài giải 

                                                                                              Tổng của hai số đó là :

                                                                                                     15 x  2 = 30

                                                                                                Số kia là :

                                                                                                      30 - 19 = 11 

                                                                                                               Đáp số : 11       

Đọc tiếp...
Yume Subaru 10/07/2018 lúc 12:57
Báo cáo sai phạm

Số hạng là :

   \(\frac{99-1}{2}+1\)\(=50\)(số)

Tổng là :

   \(\frac{1+99}{2}x50=2500\)

Trung bình cộng của các số trên là :

   \(2500:50=50\)

             Đ/S : \(50\)

Đọc tiếp...
Diêm Công Lĩnh 23/08/2018 lúc 09:47
Báo cáo sai phạm


Số số hạng của dãy trên là:
(99-1):2+1=50(số)
Tổng của dãy trên là:
(99+1)x50:2=2500
TBC của dãy trên là:
2500:50=50
Đ/s:...

Đọc tiếp...
TAKASA 10/07/2018 lúc 13:03
Báo cáo sai phạm

Số số hạng của dãy trên là : 

(99-1):2+1=50 ( số ) 

Tổng của dãy trên là : 

(99+1)×50:2=2500

Trung bình cộng của các số trên là : 

2500 : 50 = 50

Đáp số : 50

Đọc tiếp...
Ngọc Mai Official 09/07/2018 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

67549320 + 2376899999 = 2444449314

45678 + 91234 = 136912

546 + 1 = 547

Đọc tiếp...
Diêm Công Lĩnh 23/08/2018 lúc 09:51
Báo cáo sai phạm

67549320+2376899999=2444449314

45678+91234=136912

546+1=547

tk nha

Đọc tiếp...
TAKASA 09/07/2018 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

67549320+2376899999

=2444449319

45678+91234

=136912

546+1

=547

Đọc tiếp...
Diêm Công Lĩnh 23/08/2018 lúc 09:55
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi của 2 bố con là:
30x2=60(tuổi)
Mẹ sinh con khi bố 32 tuổi=>bố hơn con 32 tuổi
Tuổi bố hiện nay là:
(60+32):2=46(tuổi)
Tuổi con là:
46-32=14(tuổi)
Đ/s:..

Đọc tiếp...
lê thị ngọc anh 23/08/2018 lúc 19:08
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi của 2 bố con là:
30x2=60(tuổi)
Mẹ sinh con khi bố 32 tuổi
=>bố hơn con 32 tuổi
Tuổi bố hiện nay là:
(60+32):2=46(tuổi)
Tuổi con là:
46-32=14(tuổi)
Đ/s:..

Đọc tiếp...
Vũ Quỳnh Nga CTV 09/07/2018 lúc 10:44
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi của hai bố con là :

30 x 2 = 60 ( tuổi )

Mẹ sinh con năm bố 32 tuổi tức là : khi bố 32 tuổi thì con được sinh ra . Như vậy có nghĩa là bố hơn con 32 tuổi .

Tuổi của bố hiện nay là :

( 60 + 32 ) : 2 = 46 ( tuổi )

Tuổi của con hiện nay là :

60 - 46 = 14 ( tuổi )

Đáp số : ..............

Chúc banjhojc giỏi !

Đọc tiếp...
Đỗ Huy Ân 01/07/2018 lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

Số lớn nhất có 2 chữ số chia hết cho 5 là 95

=>trung bình cộng của 2 số là 95

=>tổng 2 số là:

95x2=190

số chẵn nhỏ nhất có 2 chữ số là 10

=>số bé là 10

=>số lớn là:

190-10=180

Nhớ ti ck anh nhé!!!

Đọc tiếp...
khanh cuong 01/07/2018 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

Trung bình cộng của 2 số là số lớn nhất có 2 chữ số chia hết cho 5. là 95 

 số bé là số chẵn nhỏ nhất có 2 chữ số là 10 

tổng 2 số là : 95 x 2 = 190 

số lớn là : 190 - 10 = 180 nha bn 

Đọc tiếp...
Best Friends Forever 24/07/2018 lúc 20:37
Báo cáo sai phạm

Số lớn nhất có 2 chữ số chia hết cho 5 là 95

Số chẵn nhỏ nhất có 2 chữ số là 10

Số lớn : 95 x 2 - 10 = 180

Đ/S : 180

Đọc tiếp...
Le Hong Phuc 30/06/2018 lúc 17:06
Báo cáo sai phạm

\(a\le b\Rightarrow2a\le a+b=c\Rightarrow a\le\frac{c}{2}\)(1)

\(a\le b\Rightarrow c=a+b\le2b\Rightarrow\frac{c}{2}\le b\)(2)

Từ (1) và (2) => a<=c/2<=b

Đọc tiếp...
Phạm Thư Trang 23/06/2018 lúc 15:43
Báo cáo sai phạm

2 giờ đầu ô tô đi được số ki- lô- mét là:

          45 x 2 = 90 ( km)

Trung bình mỗi giờ đi được số ki- lô- mét là:

          ( 90 + 120 ) : ( 2 + 3) = 42 ( km)

                   Đáp số: 42 km.

Đọc tiếp...
bui thanh thao 23/06/2018 lúc 15:40
Báo cáo sai phạm

2h đầu đi đc số km là:45x2=90[km]

tb la:90+120:[2+3]=42[km]

k nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Thu Ngân 27/06/2018 lúc 17:58
Báo cáo sai phạm

42 kết quả là 42 nha bạn

Đọc tiếp...
trieu dang 23/06/2015 lúc 19:53
Báo cáo sai phạm

Các số có hai chữ số chia hết cho 4 gồm: 12; 16; 20; …….; 92; 96.

Trung bình cộng của dãy số cách đều bằng với trung bình cộng của số đầu và số cuối của dãy số đó.

Trung bình cộng của tất cả các số có hai chữ số, mà chia hết cho 4 là:

(12+96):2 = 54

Đáp số:   54

Đọc tiếp...
Huỳnh Văn Hiếu 23/06/2015 lúc 19:54
Báo cáo sai phạm

Ta có dãy số như sau: 12;16;20;...;96

Số các số hạng:

(96-12):4+1=22 số

Tổng các số hạng:

(12+96)x22:2=1188

Trung bình cộng là:

1188:22=54

Đáp/Số: 54

Đọc tiếp...
Minionngo1sao 21/02/2017 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

cho cha loi voi minh ra ......................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,................................................................................................54 dung 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Đọc tiếp...
Hỏa Long Natsu 05/06/2018 lúc 15:32
Báo cáo sai phạm

Tổng của 3 số là : 

\(50\times3=150\)

Do số thứ ba = trung bình cộng của 2 số đầu 

\(\Rightarrow\)Số thứ ba = \(\frac{1}{2}\)tổng 2 số đầu 

Tổng số phần bằn nhau là : 

\(1+2=3\)( phần ) 

Số thứ ba là : 

\(150:3\times1=50\)

Đ/s : \(50\)

~ Ủng hộ nhé 

Đọc tiếp...
Nguyễn Lương Bảo Tiên 19/02/2015 lúc 13:32
Báo cáo sai phạm

Tổng của 3 số đó là 50 x 3 = 150

Tổng số phần bằng nhau là 2 + 1 = 3 (phần)

Số thứ ba là 150 : 3 = 50

Đọc tiếp...
emdixaqua 05/06/2018 lúc 15:30
Báo cáo sai phạm

Tổng của 3 số đó là 50 x 3 = 150

Tổng số phần bằng nhau là 2 + 1 = 3 (phần)

Số thứ ba là 150 : 3 = 50

Vậy số thứ ba là 50

Đọc tiếp...
Cô nàng Thiên Bình dễ thương 29/05/2018 lúc 15:09
Báo cáo sai phạm

Cả 2 ngày làm được là 

30*2=60 m

Ngày thứ 2 làm được là 

60-24=36m

ĐÁp số 36 m

Tích nha bạn

Đọc tiếp...
Chu Thị Phương Dung 29/05/2018 lúc 15:10
Báo cáo sai phạm

Trong cả hai ngày đội công nhân làm được là:

\(30\times2=60\left(m\right)\)

Ngày thứ hai đội công nhân làm được là:

\(60-24=36\left(m\right)\)

                             Đáp số: 36 m.

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Sáng 29/05/2018 lúc 15:09
Báo cáo sai phạm

Số mét đường mà đội công nhân làm được trong 2 ngày là:

30 x 2 =60 (m)

Ngày thứ hai đội đó làm được số mét đường là:

60 - 24 = 36 (m)

Đáp số: 36 m

Chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
NGUYEN LE DUC ANH 28/05/2018 lúc 10:04
Báo cáo sai phạm

Ngày thứ 2 Bình ăn số bát cơm là :

2 x 2 -1 = 3 bát cơm 

       Đáp số: 3 bát cơm

Đọc tiếp...
Phan Tú Linh 29/05/2018 lúc 08:27
Báo cáo sai phạm

Ngày thứ 2 Bình ăn hết số bát cơm là:

           2 x 2 - 1 = 3(bát)

                         Đ/s:3 bát cơm

~Hok tốt~

Đọc tiếp...
nguyễn thị khánh vy 28/05/2018 lúc 09:46
Báo cáo sai phạm

Ngày thứ 2 Bình ăn số bát cơm là :

     2 x 2 - 1 = 3 ( bát cơm )

          đáp số : 3 bát cơm

Đọc tiếp...
Huỳnh Thu Hiền 29/12/2014 lúc 15:42
Báo cáo sai phạm

bài này có trong đề thi học sinh giỏi lớp 4 năm trước đó

bài này hay đây

10 20 30 hình như là vậy bỡj ta cho thng thứ ba là 20

muốn tìm thùng thứ nhất thj  :20:2=10

và cuối cùng là thùng thứ hai :10*3=30

Đọc tiếp...
Shibuki Ran 28/05/2018 lúc 10:00
Báo cáo sai phạm

30 nha bn

Học tốt

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hương 14/06/2017 lúc 11:09
Báo cáo sai phạm

trung bình cộng củacả 4 số đó là :

( 4,2 x 3 - 0,6 )  3 = 4

số thứ tư là :

4 - 0,6 = 3,4 

           đáp số : 3,4

Đọc tiếp...
Do Not Ask Why 04/06/2017 lúc 07:08
Báo cáo sai phạm

Trung bình cộng của cả 4 số đó là: 

(4,2 x 3 - 0,6) : 3 = 4 

Só thứ tư là: 

4 - 0,6 = 3,4 

Đáp số: 3,4

Đọc tiếp...
NGUYEN LE DUC ANH 25/05/2018 lúc 13:32
Báo cáo sai phạm

trung bình cộng 4 số là

[4,2x3-0,6]:3=4

số thứ 4 là

4-0,6=3,4

đáp số 3,4

Đọc tiếp...
nguyen van vuong 24/10/2014 lúc 16:33
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là abc

Điều kiện ( a >0, và a, b, c <=9)

Theo bài ra ta có: a+b+c = 6*3 = 18 (1)

Cũng theo bài ra thì: a = 3*c (2)

Thay (2) vào (1 ) ta được:

b+4c = 18 

ta thấy: a = 3*c mà 0<a <= 9 nên 0 < c <= 3

Vậy ta có các trường hợ sau: 

TH1: Với c=1 suy ra b = 14 ( Vô lý )

TH2: Với c=2 suy ra b = 10 ( Vô lý )

TH3: Với c = 3 Suy ra b= 18 - 4*3 = 6 và a = 3*3 = 9

Số cần tìm là 963

Thử lại thấy thỏa mãn đề bài

Vậy số cần tìm là 963

 

 

 

Đọc tiếp...
ly 10/07/2018 lúc 14:24
Báo cáo sai phạm

Tổng 3 chữ số của số phải tìm là:

      6x3=18

Chữ số hàng trăm gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị nên chữ số nên chữ số hàng trăm có thể là3,6 hoặc 9.

   Chữ số hàng trăm phải lớn hơn 6 vì nếu là 6thif chử số hàng chục

                                   18-6-6:3= 10>9

Do đó chữ số hàng trăm là 9 

Chữ số hàng đơn vị là:

9:3=3

chữ số hàng chục là 

     18-9-3=6

số tìm được là 963

đáp số 963

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: