Giúp tôi giải toán và làm văn


Lê Thị Mỹ Linh 05/01/2015 lúc 18:08
Báo cáo sai phạm

                                                       Bài giải

                                               TBC số bi của 3 bạn là :

                                                   ( 18 + 16 - 2 ) : 2 = 16 ( viên )

                                               Hùng có số bi là :

                                                      16 - 2 = 14 ( viên )

                                                     Vậy Hùng có số bi là 14.

Đọc tiếp...
nguyen mai linh 04/12/2015 lúc 19:26
Báo cáo sai phạm

TBC số bi của 3 bạn là:

    [18+16-2]:2=16 [viên]

Hùng có số bi là:

Đọc tiếp...
kiên trần 04/01/2019 lúc 19:05
Báo cáo sai phạm

bài dễ vãi

Đọc tiếp...
Nguyễn Phúc Lộc 27/10/2014 lúc 10:14
Báo cáo sai phạm

ta có số lẻ là 1,3,5,7,9...nên (a+b+c)/3=b vậy nhé bạn...có gì ko hiểu cứ hỏi mình

Đọc tiếp...
Lê phương anh 27/10/2014 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

bạn có thể giải thích rõ hơn không

Đọc tiếp...
Lê phương anh 26/10/2014 lúc 22:20
Báo cáo sai phạm

ban hay cha loi cho minh cang nhanh cang tot ca loi giai va phep tinh nha

Đọc tiếp...
Phạm Nhã Băng 01/04/2016 lúc 19:19
Báo cáo sai phạm

Xe thứ 2  chở được số tấn gạo là : 

       10,5-1,7=8,8

Xe thứ 3 chở được số tấn gạo là : 

         10,5+1,1=11,6

Trung bình mỗi xe chở được số tấn gạo là:

           ( 10,5+8,8+11,6):3=10,3

                     Đáp số:10,3

Đọc tiếp...
Việt Anh 20/11/2016 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

Xe thứ 2  chở được số tấn gạo là : 

       10,5-1,7=8,8

Xe thứ 3 chở được số tấn gạo là : 

         10,5+1,1=11,6

Trung bình mỗi xe chở được số tấn gạo là:

           ( 10,5+8,8+11,6):3=10,3

                     Đáp số:10,3

Đọc tiếp...
nguyen thuy linh 28/11/2018 lúc 17:41
Báo cáo sai phạm

ffdyiuvhvcjnjjjjjjjjjjjjjjvjvhjkhudihfuiyhufyhu

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Song Ánh 23/12/2018 lúc 16:44
Báo cáo sai phạm

Trung bình cộng của 7,12 và 8,46 là

(7,12+8,46):2=7,79

Vậy số thứ ba cần tìm là : 2,26+7,79=10,05

Đọc tiếp...
olympic 09/04/2015 lúc 13:32
Báo cáo sai phạm

TBC của xe 1 và 2=TBC của 3 xe=(25+35):2=30 (tấn)
Vậy xe 3 chở đc 30 tấn
Đ/S:30 tấn
(Bạn vẽ sơ đồ là biết ngay mà)

Đọc tiếp...
Đạt 18/06/2017 lúc 12:13
Báo cáo sai phạm

xe thứ ba chở số tấn là : 

               (25 + 35) : 2 = 30 (tấn) 

Đọc tiếp...
bao quynh Cao 09/04/2015 lúc 12:50
Báo cáo sai phạm

                        Số tấn hàng xe thứ 3 chở là :

                                       (25+35):2=30(tấn)

Đọc tiếp...
VŨ THÚY NGA 11/04/2016 lúc 23:03
Báo cáo sai phạm

Tổng của 3 số 112x3= 336

 Vì số thứ nhất xóa đi 1 chữ số 0 ở tận cùng nên số thứ 2 = 1/10 số thứ nhất ; và số thứ 2 = ½ số thứ nhất nên ta có sơ đồ sau :

 
  

 
  

Số thứ 1: 10 phần = nhau

 
  

Số thứ 2: 1 phần = nhau

Số thứ 3 5 phần bằng nhau

 
  

Theo sơ đồ ta có tổng số phần = nhau là : 1+10+5= 16

Vậy số thứ 2 là ; 336 :16= 21 ; số thứ nhất là ; 21x10=210 ; số thứ 3 là 210 : 2= 105

Đọc tiếp...
myquangminh 26/08/2018 lúc 08:25
Báo cáo sai phạm

ST1 là 210;ST2 là 21;ST3 là 105

Đọc tiếp...
nguyễn văn bách 14/06/2018 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

Xóa chữ số 0 ở cuối một số thì số đó giảm 10 lần.

Xóa chữ số 0 ở cuối số thứ nhất thì được số thứ hai, tức là giảm 10 lần số thứ nhất thì được số thứ hai.

Hay nói cách khác số thứ hai bằng số thứ nhất.

Nếu xem số thứ nhất là 10 phần thì số thứ hai là 1 phần; và số thứ ba là:

10 : 2 = 5 (phần)

Tổng số phần bằng nhau là:

10 + 1 + 5 = 16 (phần)

Tổng của 3 số là:

112 x 3 = 336

Số thứ hai là:

336 :16 = 21

Số thứ nhất là:

21 x 10 = 210

Số thứ ba là:

210 : 2 = 105 hoặc 21 x 5 = 105

ĐS: 210; 21 và 105

Đọc tiếp...
Hỏa Long Natsu 05/06/2018 lúc 15:32
Báo cáo sai phạm

Tổng của 3 số là : 

\(50\times3=150\)

Do số thứ ba = trung bình cộng của 2 số đầu 

\(\Rightarrow\)Số thứ ba = \(\frac{1}{2}\)tổng 2 số đầu 

Tổng số phần bằn nhau là : 

\(1+2=3\)( phần ) 

Số thứ ba là : 

\(150:3\times1=50\)

Đ/s : \(50\)

~ Ủng hộ nhé 

Đọc tiếp...
Nguyễn Lương Bảo Tiên 19/02/2015 lúc 13:32
Báo cáo sai phạm

Tổng của 3 số đó là 50 x 3 = 150

Tổng số phần bằng nhau là 2 + 1 = 3 (phần)

Số thứ ba là 150 : 3 = 50

Đọc tiếp...
emdixaqua 05/06/2018 lúc 15:30
Báo cáo sai phạm

Tổng của 3 số đó là 50 x 3 = 150

Tổng số phần bằng nhau là 2 + 1 = 3 (phần)

Số thứ ba là 150 : 3 = 50

Vậy số thứ ba là 50

Đọc tiếp...
Pham Van Hung 02/12/2018 lúc 10:54
Báo cáo sai phạm

Lần thứ 2 lấy được số dầu là: \(15+9=24\left(l\right)\)

Lần thứ 3 lấy được số dầu là: \(15+24-6=33\left(l\right)\)

Trung bình mỗi lần lấy ra: \(\left(15+24+33\right):3=24\left(l\right)\)

Đọc tiếp...
Emily Trần 26/12/2014 lúc 20:16
Báo cáo sai phạm

Tổng của 3 số là: 21*3=63

Tổng số đoạn thẳng là:6+2+1=9 đoạn thẳng(Cái này bạn vẽ sơ đồ ra sẽ thấy)

Số thứ nhất là:63:9=7

Số thứ hai là:7*2=14

Số thứ ba là:14*3=42

Đáp số:7,14,42

Đọc tiếp...
Đặng Quỳnh Anh 26/12/2014 lúc 19:50
Báo cáo sai phạm

so thu 1:7

so thu2:14

so thu 3:42

Đọc tiếp...
Phạm Kim Cương 01/03/2017 lúc 19:01
Báo cáo sai phạm
Nguyen Nhat Nam 22/12/2014 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

So gao cua bao thu nhat la:

45,6+2,7=48,3 (kg gao)

So gao cua bao thu hai la:

45,6-2,7=42,9 (kg gao)

Dap so: Bao thu nhat: 48,3 kg gao; Bao thu hai: 42,9 kg gao.

 

 

 

Đọc tiếp...
SKT_NTT 21/09/2016 lúc 17:57
Báo cáo sai phạm

tổng hai số là :

123 x 2 = 246

số thứ nhất là số bé nhất có ba chữ số . vậy số thứ nhất là 102 

số thứ hai là :

246 - 102 = 144

Đáp số : 144

Đọc tiếp...
Baby Girl 20/10/2017 lúc 16:53
Báo cáo sai phạm

Bài 1 : Bài giải :

Tổng của 2 số là :

   123 x 2 = 246

Số thứ nhất là số bé nhất có ba chữ số , vậy số thứ nhất là : 100

Số thứ hai là :

     246 - 100 = 146

                  Đáp số : 146

Bài 2 : Bài giải :

Tổng của hai số là :

     135 x 2 = 270

Số thứ nhất là :

      270 : ( 4+1 ) x 4 = 216

Số thứ hai là : 

      270 - 216 = 54 

              Đáp số : Số thứ nhất : 216

                             Số thứ hai : 54

Đọc tiếp...
Thủ Lĩnh Thẻ Bài SAKURA 12/10/2016 lúc 20:44
Báo cáo sai phạm

Tổng hai số là:

  123x2=246

Số bé nhất có 3 chữ số là: 100

Số thứ hai là:

  246-100=146

       Đáp số:146

Đọc tiếp...
Jang Ha Na 18/08/2015 lúc 13:25
Báo cáo sai phạm

a) Tổng số tuổi của cả gia đình là : 

24 x 4 = 96 ( tuổi )

Nếu không tính tuổi bố thì số tuổi 3 người còn lại là :

17 x 3 = 51 ( tuổi )

Tuổi của bố là : 

96 - 51 = 45 ( tuổi )

b) Tuổi của mẹ là : 

45 - 3 = 42 ( tuổi )

Tổng số tuổi của hai anh em là :

96 - 45 - 42 = 9 ( tuổi )

Ta có sơ đồ :

Em tôi : |----|

Tôi :      |----|----|

Số tuổi của em tôi là :

9 : ( 2 + 1 ) = 3 ( tuổi )

          Đáp số : a) 45 tuổi )

                       b) 3 tuổi

Đọc tiếp...
Ngọc Nguyễn Minh 18/08/2015 lúc 13:27
Báo cáo sai phạm

Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, thảo luận về toán học - Học toán với OnlineMath

Đọc tiếp...
Andrea 19/01/2018 lúc 22:39
Báo cáo sai phạm

Thanks nhaa ! :v

Đọc tiếp...
Hikari 16/02/2015 lúc 14:17
Báo cáo sai phạm

tổng số tuổi của Cường , Bình , An và Huy là:

23 x 4 = 92 (tuổi)

tổng số tuổi của Cường, Bình, Huy là:

28 x 3 = 84 (tuổi)

tuổi của An là:

92 - 84 = 8 (tuổi)

tuổi của Huy là:

8 : 2 = 4 (tuổi)

tuổi của Bình là:

4 x 6 = 24 (tuổi)

tuổi của Cường là:

92 - (8 + 4 + 24) = 56 (tuổi)

đáp số: An : 8 tuổi.

            Huy : 4 tuổi.

            Bình : 24 tuổi.

            Cường : 56 tuổi.

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Lương Bảo Tiên 29/07/2015 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

Tổng số học sinh khối lớp 5 là 43 x 3 = 129 (học sinh)

Số học sinh lớp 5C có là 129 - (44 + 40) = 45 (học sinh)

Đọc tiếp...
Hiền 11/11/2018 lúc 19:28
Báo cáo sai phạm

số học sinh lớp 5c là

[43 x 3 ] - [44+40 ] = 45 [học sinh]

đáp số 45 học sinh

Đọc tiếp...
Phan thị lành 31/07/2015 lúc 17:47
Báo cáo sai phạm

Tuần lễ sau bán được số mét vải là:

178,25 + 147,5 = 325,75        (m)

Cả hai tuần lễ bán được số mét vải là;

178,25 + 325,75 = 504         (m)

Vì mỗi tuần lễ cửa hàng đó bán được 6 ngày, vậy 2 tuần lễ cửa hàng đó bán được số ngày là:

6 + 6 = 12   ( ngày )

Trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán được:

504 : 12 = 42  ( m )

       Đ/S: 42m vải

Có thể làm gộp

Tuần lễ sau bán được số mét vải là:

178,25 + 147,5 = 325,75 (m)

Trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán được số mét vải là:

( 178,25 + 325,75) : (6+6) = 42 (m)

   Đ/S: 42m vải

Đọc tiếp...
lê trúc my 21/11/2016 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

tính kiểu gì ra 504 vậy?

Đọc tiếp...
Lê Anh Thư 02/12/2018 lúc 08:53
Báo cáo sai phạm

Một cái sân hình chữ nhật có chiều rộng 17,28m .Chiều dài hơn chiêu rộng 5,44m.tính chu vi cái sân đó?

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: