Giúp tôi giải toán


Nguyễn Thị Thúy Ngân 09/06/2017 lúc 18:09

Gọi 3 số theo thứ tự là : a;b;c

Có:(a+b+c):3=17,5

=> a+b+c=17,5 x 3=52,5

=> (b+2,25)+b+c=52,5

=>b+b+c+2,25=52,5

=>b+b+c=52,5 -2,25=50,25

=> \(\frac{c}{3}+\frac{c}{3}+c=50,25\)

=>\(c.\frac{1}{3}+c.\frac{1}{3}+c.1=50,25\)

=>c x\(\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{3}+1\right)\)=50,25

=> c= 50,25 :\(\frac{5}{3}\)=30,15

=>b=3,015 :3=10,05

=>a=10,05+2,25=12,3

ĐS:...

Nguyễn Quang Trung CTV 09/06/2017 lúc 18:07

Tổng của 3 số đó là : 17,5 x 3 = 52,5 

Gọi ba số đó là : a,b,c 

Ta có : a + b + c = 52,5 mà c = 3b nên a + b + 3b = a + 4b = 52,5

Lại có a - b = 2,25 => 4a - 4b = 2,25 x 4 = 9 

Do đó : a + 4b + 4a - 4b = 52,5 + 9

<=> 5a = 61,5 

=> a = 61,5 : 5 = 12,3 

Vậy  Số thứ nhất là : 12,3 

       Số thứ 2 là :  12,3 - 2,25 = 10,05

       Số thứ 3 là :  10,05 x 3 = 30,15

Nguyễn Quang Trung CTV 09/06/2017 lúc 17:55

Nhầm em mk nghịch

Hikaru Yuuki 03/06/2017 lúc 10:20

100 nhiều hơn TBC của n số là:  100 – 80 = 20

Do 20 này lấy đi ở các số còn lại nên TBC các số còn lại chỉ còn 78. Nhỏ hơn TBC ban đầu là:

80 – 78 = 2

n là:    20 : 2 + 1 = 11 (số)

Đáp số:   n = 11

zZz Phan Cả Phát zZz CTV 03/06/2017 lúc 10:37

100 nhiều hơn TBC của n số là:  100 – 80 = 20

Do 20 này lấy đi ở các số còn lại nên TBC các số còn lại chỉ còn 78. Nhỏ hơn TBC ban đầu là:

80 – 78 = 2

n là:    20 : 2 + 1 = 11 (số)

Đáp số:   n = 11

Shinichi và ran 03/06/2017 lúc 10:36

=11

K rồi kết bạn luôn nha 

Nguyễn Tiến Dũng 31/05/2017 lúc 07:56

Trung bình 2 xe đầu chở được:

(40+50):2=45 tấn

Xe thứ 3 chở được:

45+10=55 tấn

Mạnh Châu 30/05/2017 lúc 19:26

Trung bình hai xe đầu trở được số tấn hàng là :

 ( 40 + 50 ) : 2 = 45 ( tấn hàng )

Xe thứ hai chở được số tấn hàng là :

 45 + 10 = 55 ( tấn hàng )

Lê Mạnh Tiến Đạt 30/05/2017 lúc 19:20

Trung bình cộng của 2 xe chở được số tấn hàng là :

 ( 40 + 50 ) : 2 = 45 ( tấn hàng )

Xe thứ 3 chở được số tấn hàng là :

 45 + 10 = 55 ( tấn hàng )

                    ĐS :  . . . 

Trần Nhật Quỳnh 29/05/2017 lúc 20:41

8 số lẻ đầu tiên là:

1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15

Trung bình cộng của 8 số lẻ đó là:

(15 + 1) : 2 = 8

                   Đáp số: 8

sakura 29/05/2017 lúc 20:40

ta có dãy số:

1 ; 3 ; 5 ... ; 13 ; 15.

trung bình của các số trên là:

( 1 + 15 ) : 2 = 8

Đ/S: 8

Lê Mạnh Tiến Đạt 29/05/2017 lúc 20:41

Dãy số đó là : 1 ; 3 ; 5 ; 7 ; 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 

Số đầu là 1

Số cuối là 17

Số số hạng là :

 ( 17 - 1 ) : 2 + 1 = 9 ( số hạng )

Tổng là :

 \(\frac{\left(17+1\right)\times9}{2}=81\)

Trung bình cộng là :

 81 : 9 = 9 

Zlatan Ibrahimovic 29/05/2017 lúc 20:28

Vì dãy trên là dãy cách đều.

TBC dãy đó là:

     (2+96):2=49.

                  Đáp số:...

Nguyễn Tiến Dũng 30/05/2017 lúc 09:57

TBC dãy số đó là:

(96+2):2=49

Lê Mạnh Tiến Đạt 29/05/2017 lúc 20:29

Số số hạng là :

 ( 96 - 2 ) : 2 + 1 = 48 ( số hạng )

Tổng của các số đó là :

 \(\frac{\left(96+2\right)\times48}{2}=2352\)

Trung bình cộng là :

 2352 : 48 = 49 

Wendy 26/05/2017 lúc 09:40

hiệu 2 số :

2009 x 2 = 4018

Số thứ 1 là :

4018 - 2008 = 2010

So thu 2 la : 2010 + 4018 = 6078

Ds :

Itsuka Kotori 26/05/2017 lúc 09:34

Hiệu của 2 số là:

2009 x 2 = 4018

Số thứ hai là:

4018 - 2008 = 2010

Số thứ nhất là:

2010 + 4018 = 6028

Đáp số: số thứ nhất: 6028

            số thứ hai : 2010

Mai xuân 28/05/2017 lúc 21:46

Hiệu của hai số đó là :

2009 x 2 = 4018

Số thứ hai là :

4018 - 2008 = 2010

Số thứ nhất là :

4018 + 2010 = 6028 

Lê Mạnh Tiến Đạt 19/05/2017 lúc 11:13

4 ngày đầu đắp được :

 115 x 4 = 460 ( m3 )

6 ngày sau đắp được :

 140 x 6 = 840 ( m3 )

Đội công nhân đó cần số ngày đắp đê chặn lũ là :

 4 + 6 = 10 ( ngày )

10 ngày đó đắp được :

 840 + 460 = 1300 ( m3 )

Trung bình mỗi ngày đội công nhân đó đắp được số m3 đất là :

 1300 : 10 = 130 ( m3 )

            ĐS : . . .

Do Not Ask Why 19/05/2017 lúc 11:50

4 ngày đầu đội công nhân đắp được:

115 x 4 = 460 (m3)

6 ngày sau đội công nhân đắp được:

6 x 140 = 840 (m3)

Tổng số ngày đội công nhân đi đắp đê là:

 6 + 4 = 10 (ngày)

Trung bình mỗi ngày đội công nhân đó đắp được:

(840 + 460) :10 = 130 (m3)

Đáp số: 130 m3

Lê Mai Kim Ngân 26/05/2017 lúc 14:33

4 NGÀY ĐẦU CÔNG NHÂN ĐẮP ĐÊ:4*115=460

6 NGÀY SAU CÔNG NHÂN ĐẮP ĐÊ:6*140=840

SỐ NGÀY CẦN ĐỂ ĐẮP ĐÊ:6+4=10

10 NGÀY ĐỘI CÔNG NHÂN ĐẮP ĐƯỢC SỐ ĐÊ LÀ:460+840=1300

TRUNG BÌNH MỖI NGÀY CÔNG NHÂN ĐẮP ĐƯỢC SỐ ĐÊ LÀ:1300/10=130

Vũ Thảo Nguyên 15/05/2017 lúc 20:52

cảm ơn

ABC 15/05/2017 lúc 20:45

Gọi số hoa bạn Mận là x hoa

ta có: \(\frac{\left(12+15+x\right)}{3}=x-3\) 

=>\(12+15+x=3x-9\)

=>\(36=2x\) 

=>\(x=18\) 

Vậy bạ Mận có 18 bông hoa 

k nah

Đinh Xuân Trường 15/05/2017 lúc 20:43

        Trung bình cộng của ba bạn là :

           [ 12 + 15 + 3 ] : 2 = 15 [ bông hoa ]

        Mận có số bông hoa là :

           15 + 3 = 18 [ bông hoa ]

                     Đ/S : 18 bông hoa

MiMiMi_mimi 08/05/2017 lúc 20:58

số số hạng từ 20 đến 28 có là 

(28 - 20 ) : 1 + 1 = 9 số

tổng các số hạng từ 20 đến 28 là

(28 + 20 ) x 9 : 2 = 216 

trung bình cộng của dãy ssố từ 20 đến 28 là 

216 : 9 = 24 

         Đ / S : 24

Lê Mạnh Tiến Đạt 19/05/2017 lúc 10:19

Từ 20 đến 28 có tất cả các số hạng là :

( 28 - 20 ) : 1 + 1 = 9 ( số hạng )

Tổng của các số đó là :

 \(\frac{\left(28+20\right)\times9}{2}=216\)

Trung bình cộng các số đó là :

  216 : 9 = 24 

            ĐS : . . .

SKT_BFON 19/05/2017 lúc 10:41

Số các số hạng từ 20 đến 28 là :

( 28 - 20 ) : 1 + 1 = 9 ( số )

Tổng của các số hạng từ 20 đến 28 là :

( 28 + 20 ) x 9 : 2 = 216

Trung bình cộng của dãy số từ 20 đến 28 là :

216 : 9 = 24

Đáp số : 24

Edogawa Conan 08/05/2017 lúc 11:50

Trung bình cộng sẽ = là :

( 10,9 + 10,9 + 10 ) : 3 = 9,6

Đáp số : 9,6

Hatsune Miku 08/05/2017 lúc 11:50

Trung bình cộng của các số là:

          ( 10 + 9 + 10 + 9 + 10) : 5 = 9,6

                             Đáp số: 9,6

Dư Anh Bảo 08/05/2017 lúc 12:45

(10+9+10+9+10):5=9,6

Hamon Lord of Striking Thunder 08/05/2017 lúc 12:58

trung bình cộng là

( 36 + 38 + 40 ) : 3 = 38

đáp số 38

kim cương 08/05/2017 lúc 11:28

=38 nha 

cho mình với

Trần Nhật Quỳnh 08/05/2017 lúc 11:23

Trung bình cộng của 36, 38, 40 là:

(36 + 38 + 40) : 3 = 38

                             Đ/s: 38

Annie Trần 08/05/2017 lúc 11:59

22 số lẻ đầu tiên là : 1 ; 3 ; 5 ; 7 ; 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21 ; 23 ; 25 ; 27 ; 29 ; 31 ; 33 ; 35 ; 37 ; 39 ; 41 ; 43 

Trung bình cộng của các số trên là :

   (  1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23 + 25 + 27 + 29 + 31 + 33 + 35 + 37 + 39 + 41 + 43 ) : 22 = 22

                                                               Đáp số : 22

Đây là cách bình thường . Còn bạn nào có cách nhanh hơn thì bình luận ở dưới nhé ! 

nguyen thu hien 07/05/2017 lúc 21:02

22 ko biết đúng ko

quản thị thùy dương 04/05/2017 lúc 21:30
hoa 6 hương 4 hải 8 nha
quản thị thùy dương 04/05/2017 lúc 21:10

vậy : hương có số bút chì là : 2 +4 = 6 ( bút chì )

tổng só bút chì 3 bạn là

       6 nhân 3 = 18 ( bút chì )

hoa có số bút chì là :    6 +2 = 8 ( bút chì )

hải có số bút chì là :   6 + 4 = 10 ( bút chì )

                            Đ/S : .............................

                                 kb không

Nguyễn Tiến Dũng 03/05/2017 lúc 14:46

Tỉ lệ giữa 40 và 60 là:

40:60=2/3

Vận tốc TB là:

(40x3+60x2)/5=48 km/h

Ad Dragon Boy 03/05/2017 lúc 14:32

Làm mau lên

Làm mau lên

Làm mau lên

Làm mau lên

sakura 03/05/2017 lúc 15:03

tỉ lệ giữa 40 và 60 là:

40 : 60 = \(\frac{2}{3}\)

vận tốc trung bình là:

( 40 x 3 + 60 x 2 : 5 = 48 ( km/h )

Đ/S: 48 km/h

Kẻ Huỷ Diệt 02/05/2017 lúc 20:57

Vận tốc của ô tô là: 280 : 4 = 70 (km/h)

Vận tốc của xe máy là: 105 : 3 = 35 (km/h)

Trung bình mỗi giờ, ô tô đi nhanh hơn xe máy là: 70 : 35 = 2 (lần)

_Kik nha!! ^ ^

Đỗ Bá Lâm 02/05/2017 lúc 20:55

2 lan nhe

nha

cam on

Boboiboy awesome 02/05/2017 lúc 20:58

Bài giải

Mỗi giờ ô tô đi được quãng đường là : 280 : 4 = 70 ( km )

Mỗi giờ xe máy đi được quãng đường là : 105 : 3 = 35 ( km )

Mỗi giờ ô tô đi nhanh gấp xe máy số lần là : 70 : 35 = 2 ( lần )

Đáp số : 2 lần

sakura 01/05/2017 lúc 08:47

số kg bột giặt bán trong 2 ngày đầu là:

32 * 2= 64 ( kg )

số kg bột giặt bán trong 3 ngày sau là:

37 * 3 = 111 ( kg )

trung bình mỗi ngày bán được số kg bột giặt là:

( 64 + 111 ) : 5 = 35 ( kg )

Đ/S: 35 kg

Trần Nhật Quỳnh 01/05/2017 lúc 08:45

2 ngày đầu bán được:

32 x 2 = 64(kg)

3 ngày tiếp theo bán được:

37 x 3 = 111(kg)

Trung bình mỗi ngày bán được:

(64 + 111) : 5 = 35(kg)

                       Đ/s: 35kg bột giặt

Crystal Jung 01/05/2017 lúc 08:43

Số kg bột giặt bán trong  2 ngày đầu là: 32 x 2 = 64 (kg)
Số kg bột giặt bán trong 3 ngày sau là: 37 x3 = 111 (kg)
Trong 5 ngày đó trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được: (64+111):5=35 (kg)
Đ/s:35 kg

ngo hoang lan 28/04/2017 lúc 12:53

(9+8+7):3=8

Nhok_Lạnh_Lùng 28/04/2017 lúc 12:45

8 nhé bn

Võ Thị Thanh Trà 28/04/2017 lúc 12:53

trung bình cộng là:

 ( 9 + 8 +7 ) : 3 = 8 

ĐS : 8

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: