Giúp tôi giải toán và làm văn


gv 24 tháng 2 2015 lúc 16:25
Báo cáo sai phạm

Tổng 3 số đã biết là:

       1989 + 2003 + 2034 = 6026

A lớn hơn trung bình cộng của 4 số (trong đó có cả A) là 4 đơn vị

=> Ta có sơ đồ:

TBC A Tổng 3 số = 6026 4

Nhìn vào sơ đồ ta có: TBC = (6026 + 4) : 3 = 2010

=> A = TBC + 4 = 2010 + 4 = 2014

Đọc tiếp...
hoàng thảo anh 24 tháng 2 2015 lúc 16:31
Báo cáo sai phạm

Tổng 3 số đã biết là:

       1989 + 2003 + 2034 = 6026

A lớn hơn trung bình cộng của 4 số (trong đó có cả A) là 4 đơn vị

=> Ta có sơ đồ:

TBCATổng 3 số = 60264

Nhìn vào sơ đồ ta có: TBC = (6026 + 4) : 3 = 2010

=> A = TBC + 4 = 2010 + 4 = 2014

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thùy Dương 1 tháng 3 2015 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

2014 , đúng ko vậy ?

 

Đọc tiếp...
Bi Trần 23 tháng 11 2014 lúc 9:59
Báo cáo sai phạm

Tổng ba số là 37x3=111 
số ba chữ số là 100, số hai chữ số là 10, số một chữ số là 1

Đọc tiếp...
Nguyễn Cao Cường 26 tháng 11 2014 lúc 19:16
Báo cáo sai phạm

số có 3cs là 100 số có 2cs là 10 số có 1cs là 1

Đọc tiếp...
Xyz 30 tháng 7 lúc 10:11
Báo cáo sai phạm

Tổng của 2 phân số đó là : 

\(\frac{7}{8}\times2=\frac{7}{4}\)

Tổng mới của chúng là : 

\(\frac{17}{8}\times2=\frac{17}{4}\)

Gọi phân số thứ nhất là a ;phân số thứ hai là b

Theo bài ra ta có : \(a+b=\frac{7}{4}\left(1\right)\)

\(a+3\times b=\frac{17}{4}\left(2\right)\)

Nhân 2 vế của (1) với 3 ta có :

\(3\times\left(a+b\right)=3\times\frac{7}{4}\)

\(\Rightarrow3\times a+3\times b=\frac{21}{4}\left(3\right)\)

Lấy (3) trừ (2) theo vế ta có : 

\(\left(3\times a+3\times b\right)-\left(a+3\times b\right)=\frac{21}{4}-\frac{17}{4}\) 

\(\Rightarrow\left(3\times a-a\right)+\left(3\times b-3\times b\right)=1\)

\(\Rightarrow2\times a=1\)

\(\Rightarrow a=1:2\)

\(\Rightarrow a=\frac{1}{2}\)

Thay a vào 1 ta có : 

\(\frac{1}{2}+b=\frac{7}{4}\)

\(\Rightarrow b=\frac{7}{4}-\frac{1}{2}\)

\(\Rightarrow b=\frac{5}{4}\)

Vậy phân số thứ nhất là \(\frac{1}{2}\); phân số thứ hai là \(\frac{5}{4}\)

Đọc tiếp...
hoang viet nhat 28 tháng 7 lúc 9:34
Báo cáo sai phạm

Tổng 3 số là:

\(24\times3=72\)

Tổng của số thứ 3 sau khi tăng số thứ nhất lên hai lần là:

\(28\times3=84\)

+Số thứ nhất là:

\(84-72=12\)

Tổng sô thứ 3 sau khi tăng số thứ 2 lên 3 lần là:

\(36\times3=108\)

+Số thứ hai là :

\(108-72=36\)

Số thứ ba là:

\(72-\left(12+36\right)=24\)

          Đáp số : số thứ nhất:12

                         số thứ hai là :36

                         số thứ ba là:24

Đọc tiếp...
Tiêu Chiến 21 tháng 7 lúc 10:11
Báo cáo sai phạm

tổng của 3 số là : 200 x 3 = 600

Vì số thứ 2 bằng trung bình cộng 2 số còn lại nên ta có :

ST2 : 1 phần

Tổng 2 số còn lại là : 2 phần    

Số thứ 2 là :

600 : ( 2 + 1 ) = 200

Đọc tiếp...
Trần Quốc Huy 21 tháng 7 lúc 10:09
Báo cáo sai phạm

                               Giải

     Tổng 3 số là :

            200 x 3 = 600

    Số thứ hai bằng trung bình cộng của hai số còn lại . Tức

là 3 lần số thứ hai bằng tổng .Vậy số thứ hai là : 300 : 3 = 100

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thảo Ly 27 tháng 7 2015 lúc 17:50
Báo cáo sai phạm

Tổng của 3 số là:

        37 x 3 = 111

Mà 111 = 100 + 10 + 1

-Vì một số có 3 chữ số,một số có 2 chữ số và một số có 1 chữ số nên 3 số là 100;10;1.

**** cho mình nha Ngọc Anh

Đọc tiếp...
Đặng Phương Thảo 25 tháng 7 2015 lúc 18:16
Báo cáo sai phạm

Tổng của 3 số đó là:

37 x 3= 111

Mà 111= 100 +10 +1 

Vậy 3 số cần tìm là __________________

Đọc tiếp...
Niki 20 tháng 7 lúc 13:13
Báo cáo sai phạm
Song tử .... Tn(siêu quậy) 17 tháng 7 lúc 16:02
Báo cáo sai phạm

Tiếp nha !

Bài 2:

Tổng số bi chia cho cả 2 người sau 1 lần chia là:

     3+5=8(viên)

Chia được số lần khi chia cho Hùng 3 viên thì lại tới Mạnh 5 viên là:

     64:8=8(lần)

Số bi Dũng đã chia cho Hùng là:

    3.8=24(viên)

           Đ/s:24 viên bi.

Đọc tiếp...
Hân Hân 17 tháng 7 lúc 16:10
Báo cáo sai phạm

Bài 3 : Tổng số tuổi hai bố con hiện nay là :

                   59 - 2- 2 = 55 ( tuổi )

Tuổi bố hiện nay là : 55 : (2+9) * 9 = 45 ( tuổi )

Tuổi con hiện nay là : 55 - 45 = 10 ( tuổi )

Vậy tuổi bố .....

Tuổi con .....

Đọc tiếp...
Hoàng Minh Hòa 17 tháng 7 lúc 16:34
Báo cáo sai phạm

Bài 1 :  7 lần số bi của Bình bằng 5 lần số bi của Trung hay số bi của Bình bằng 5/7 số bi của Trung

           Số bi của Trung là: 12 : ( 7-5 ) x 7 = 42 ( viên bi )

           Số bi của Bình là : 42 - 12 = 30 ( viên bi )

          Tổng số bi của 2 bạn : 30 + 42 = 72 ( viên bi )

Bài 2 : Dũng chia cho Hùng số viên bi là : 64 : ( 3 + 5 ) x 3 = 24 ( viên bi )

Bài 3 : Tổng số tuổi của bố và con hiện nay là : 59 - ( 2 x 2 ) = 55 ( tuổi )

          Tuổi bố là : 55 : ( 2 + 9 ) = 45 ( tuổi )

          Tuổi con là : 55 - 45 = 10 ( tuổi )

Bài 4 : Thời gian 2 xe gặp nhau là : 120 : ( 35 + 65 ) = 1,2 giờ

          Quãng đường từ A đến chỗ gặp nhau là : 35 x 1,2 = 42 ( km )

          Quãng đường từ B đến chỗ gặp nhau là : 120 - 42 = 78 ( km )

Bài 5 : Khoảng cách 2 xe khi đi cùng lúc là : 15 x 2 = 30 ( km )

       a) Thời gian xe máy đuổi kịp xe đạp là : 30 : ( 35 - 15 ) = 1,5 ( giờ )

       b) Chỗ gặp nhau cách A : 35 x 1,5 = 52,5 ( km )

CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!!    

                                                                      

                  

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 2 tháng 4 2016 lúc 9:41
Báo cáo sai phạm

Giải

               Tổng của ba phân số đã cho là:  7/6 x 3 = 7/2

               Phân số thứ nhất là:  41/30 x 3 - 7/2 = 3/5

               Phân số thứ hai:  13/9 x 3 - 7/2 = 5/6

               Phân số thứ ba:  7/2 - ( 3/5 + 5/6 ) = 31/15  

                                                  Đáp số:   3/5 ; 5/6 ; 31/15   

Đọc tiếp...
VŨ THÚY NGA 11 tháng 4 2016 lúc 23:03
Báo cáo sai phạm

Tổng của 3 số 112x3= 336

 Vì số thứ nhất xóa đi 1 chữ số 0 ở tận cùng nên số thứ 2 = 1/10 số thứ nhất ; và số thứ 2 = ½ số thứ nhất nên ta có sơ đồ sau :

 
  

 
  

Số thứ 1: 10 phần = nhau

 
  

Số thứ 2: 1 phần = nhau

Số thứ 3 5 phần bằng nhau

 
  

Theo sơ đồ ta có tổng số phần = nhau là : 1+10+5= 16

Vậy số thứ 2 là ; 336 :16= 21 ; số thứ nhất là ; 21x10=210 ; số thứ 3 là 210 : 2= 105

Đọc tiếp...
Trần Quốc Huy 27 tháng 7 lúc 8:42
Báo cáo sai phạm

                                   Bài giải

       Tổng 3 số là :

              112 x 3 = 336

      Vì nếu bớt chữ số 0 tận cùng của số thứ nhất thì được số thứ

hai , số thứ nhất gấp đôi đôi số thứ ba nên ta có sơ đồ :

        Số thứ nhất : |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

        Số thứ hai   : |---------|

        Số thứ ba    : |---------|---------|---------|---------|---------|

       Tổng số phần bằng nhau là :

              10 + 1 + 5 = 16

       Số thứ nhất là :

              336 : 16 x 10 = 210

        Số thứ hai là :

              336 : 16 x 1 = 21

       Số thứ ba là :

              336 : 16 x 5 = 105

                       Đáp số : Số thứ nhất : 210

                                      Số thứ hai    : 21

                                      Số thứ ba     : 105

Đọc tiếp...
myquangminh 26 tháng 8 2018 lúc 8:25
Báo cáo sai phạm

ST1 là 210;ST2 là 21;ST3 là 105

Đọc tiếp...
Trần Quốc Huy 27 tháng 7 lúc 15:42
Báo cáo sai phạm

                                     Giải 

    Tổng của 3 số là :

            175 x 3 = 525 

  Số thứ nhất : |--------------------------------------------|

  Số thứ hai   : |--------------------------------------------|------------|

  Số thứ ba    : |--------------------------------------------|------------|-------|

    Số thứ nhất là :

            525 - 75 x 2 - 48 = 109

    Số thứ hai là :

           109 + 75 = 184

    Số thứ ba là :

           184 + 48 = 232

                     Đáp số : Số thứ nhất : 109

                                    Số thứ hai    : 184

                                    Số thứ ba     : 232

Đọc tiếp...
cao công hai 24 tháng 5 2018 lúc 15:07
Báo cáo sai phạm

st1 109

st2 284

st3 332

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Phương Anh 17 tháng 1 2017 lúc 11:08
Báo cáo sai phạm

tổng của ba số đó là: 175x3=525

số thứ ba là :{525-75-75-48}:3=109

số thứ hai là: 109+75=184

số thứ nhất là: 184+48=232

                                    Đáp số: ST1: 232

                                                  ST2:184

                                                  ST3:109

Đọc tiếp...
ミ★❄너를❄사랑해.★彡 6 tháng 7 lúc 18:44
Báo cáo sai phạm

Số lượng số hạng của dãy trên là 

(100-2):2+1=50( số hạng)

TBC củ dãy số trên là 

(100+2):2=51

hc tốt

Đọc tiếp...
Song tử .... Tn(siêu quậy) 6 tháng 7 lúc 18:40
Báo cáo sai phạm

Bài làm

C1: làm ngăn gọn hơn.

Số lượng số hạng của dãy số trên là:

     (100-2):2+1=50(số hạng)

TBC của dãy số trên là:

     (100+2):2=51

C2:

Ghi lại câu giải và phép tính đầu tiên như C1:

Lời giải 2: Tổng của dãy số trên là:

    (100+2).50:2=2550

TBC của dãy số trên là:

     2550:50=51.

vậy trung bình cộng của dãy số trên là: số 51.

Học tốt !

Đọc tiếp...
Trần Quốc Huy 24 tháng 7 lúc 13:30
Báo cáo sai phạm

      Các số chẵn từ 2 đến 100 tạo thành 1 dãy

            2, 4, 6, 8,..., 100 cách đều nhau 2 đơn vị

     Số các số hạng của dãy là                                                  

           ( 100 - 2 ) : 2 + 1 = 50 ( số hạng )

     Tổng các số chẵn từ 2 đến 98 là :

           ( 2 + 98 ) x 50 : 2 =2500

    Trung bình cộng của các số từ 2 đến 98 là :

           2500 : 50 = 50

                    Đáp số : 50

Đọc tiếp...
Aki CTV 1 tháng 7 lúc 12:57
Báo cáo sai phạm

Số lớn nhất và số bé nhất cách nhau số đơn vị là :

   23 × 2 = 46 ( đơn vị )

Số lớn nhất gấp 5 lần số bé nhất => số lớn nhất là 5 phần, số bé nhất là 1 phần

Ta có sơ đồ : ( bạn tự vẽ theo dạng hiệu - tỉ nha! )

Hiệu số phần bằng nhau là :

    5 - 1 = 4 ( phần )

Số lớn nhất là :

   ( 46 ÷ 4 ) × 5 = 57.5 

Số bé nhất là :

     57.5 - 46 = 11.5 

Ta có dãy số : ( mình gọi dãy số đó là A nhé! )

A = 11.5 ; 13.5 ; ... ; 57.5

Số số hạng của dãy số đó là :

  ( 57.5 - 11.5 ) ÷ 2 + 1 = 24 ( số )

Tổng dãy số đó là :

  ( 11.5 + 57.5 ) × 24 ÷ 2 = 828 

Trung bình cộng dãy số đó là :

    828 ÷ 23 = 36

      Đáp số : 36

Cbht

Đọc tiếp...
Lê Nhật Khôi 1 tháng 7 lúc 16:42
Báo cáo sai phạm

Gọi n là số lớn nhất 

Do đó số bé nhất là \(\frac{1}{5}n\)

Có: Số số hạng là: \(\frac{n-\frac{1}{5}n}{2}+1\)

Có: PT sau: \(\frac{\frac{4}{5}n}{2}+1=23\)

\(\Rightarrow n=55\)

và số bé nhất là 11

.TBC của dãy số là: \(\frac{23\cdot\frac{55+11}{2}}{23}=33\)

Đọc tiếp...
Trần Đại Nghĩa 1 tháng 7 lúc 15:38
Báo cáo sai phạm

Bạn ơi vì đây là 1 dãy số lẻ nên số lớn nhất và số bé nhất không phải là số thập phân. Với lại mình xem đáp án thì mình thấy nó ghi là 33.

Đọc tiếp...
L.i.ê.m s.ỉ g.ì t.ầ.m n.à.y 25 tháng 6 lúc 13:38
Báo cáo sai phạm

Số tấn trung bình toàn độ chở được là :
(3 + 3 + 4,5 + 4,5 + 1) : 4 = 4 (tấn)
Số tấn xe E chở được là :
 4 + 1 = 5 (tấn)

đ\s_
              

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 7 tháng 3 2018 lúc 21:59
Báo cáo sai phạm

Số tấn trung bình toàn độ chở được là :
     ( 3 + 3 + 4,5 + 4,5 + 1 ) : 4 = 4 ( tấn )
Số tấn xe E chở được là :
     4 + 1 = 5 ( tấn )
              Đ/S : 5 tấn
chúc bn hok tốt @_@

Đọc tiếp...
Nguyễn Như Đạt 18 tháng 4 2015 lúc 18:00
Báo cáo sai phạm

đổi 4 tấn rưỡi =4,5 tấn

Trung bình cộng của toàn đội là:

(3+4,5):2=3,75(tấn)

xe e chở được số tấn là:

3,75+1=4,75(tấn)

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 7 tháng 3 2018 lúc 21:59
Báo cáo sai phạm

Số tấn trung bình toàn độ chở được là :
     ( 3 + 3 + 4,5 + 4,5 + 1 ) : 4 = 4 ( tấn )
Số tấn xe E chở được là :
     4 + 1 = 5 ( tấn )
              Đ/S : 5 tấn
chúc bn hok tốt @_@

Đọc tiếp...
•๖ۣۜKɧáηɧ ๖ۣۜLγ⚡2ƙ8•™ [MCU] ★ Human ★ 25 tháng 6 lúc 13:47
Báo cáo sai phạm

Ta thấy nếu mỗi xe chở thêm được 1 tấn thì mức trung bình của cả đội sẽ bằng trọng tải của xe E. Suy ra nếu 4 xe A, B, C, D chở thêm được 5 tấn nữa thì mức trung bình của bốn xe đó bằng trọng tải của xe E.
Lúc này 4 xe A, B, C, D chở được :
15+ 5 = 20 ( tấn)
Mức trung bình của 4 xe A, B, C, D lúc này là:
20: 4 = 5 ( tấn)
Vậy trọng tải của xe E là 5 tấn
Đáp số: 5 tấn

Chúc bn học tốt!

Đọc tiếp...
top scorer 20 tháng 7 2015 lúc 16:33
Báo cáo sai phạm

Tổng số học sinh của ba lớp là: 40 x 3 = 120 ( học sinh)

Nếu lớp 4B có thêm 6 học sinh nữa thì số học sinh của lớp 4B bằng số học sinh trung bình cộng của 2 lớp 4A và 4C hay bằng trung bình số học sinh của ba lớp khi đó .

Trung bình cộng số học sinh của 3 lớp khi đó là: (120 + 6) : 3 = 42 ( học sinh)

Lớp 4B có số học sinh là: 42 – 6 = 36 ( học sinh)

Lớp 4C có số học sinh là: 120 – 5 – 36 = 79 ( học sinh)

Đáp số:  4B có 36 học sinh; 4C có 79 học sinh

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Ngọc Ánh 20 tháng 7 2015 lúc 16:35
Báo cáo sai phạm

Tổng số học sinh của ba lớp là: 40 x 3 = 120 ( học sinh)

Nếu lớp 4B có thêm 6 học sinh nữa thì số học sinh của lớp 4B bằng số học sinh trung bình cộng của 2 lớp 4A và 4C hay bằng trung bình số học sinh của ba lớp khi đó .

Trung bình cộng số học sinh của 3 lớp khi đó là: (120 + 6) : 3 = 42 ( học sinh)

Lớp 4B có số học sinh là: 42 – 6 = 36 ( học sinh)

Lớp 4C có số học sinh là: 120 – 5 – 36 = 79 ( học sinh)

Đáp số:  4B có 36 học sinh; 4C có 79 học sinh

Đọc tiếp...
Nguyễn Khánh Ly 16 tháng 3 lúc 14:47
Báo cáo sai phạm

Lớp 4A: 30 HỌC SINH

Lớp 4B: 38 HỌC SINH

 Lớp 4C: 40 HỌC SINH

          Chúc bạn học tốt ...###

Đọc tiếp...
Trần Hoài Thương( The Moon of Red ) 8 tháng 6 lúc 8:11
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

Lớp 4A: 30 học sinh

Lớp 4B:38 học sinh

Lớp 4C: 40 học sinh

~ Học tốt ~

Đọc tiếp...
Tú minecraft 16 tháng 3 lúc 14:37
Báo cáo sai phạm

Tổng số học sinh của lớp 4A và lớp 4B là:

        34 x 2 = 68 (học sinh)

Tổng số học sinh của lớp 4B và lớp 4C là:

        39 x 2 = 78 (học sinh)

Tổng số học sinh của lớp 4C và lớp 4A là:

        35 x 2 = 70 (học sinh)

Tổng số học sinh của cả 3 lớp là:

        (68 + 78 + 70) : 2 = 108 (học sinh)

Số học sinh của lớp 4A là:

        108 - 78 = 30 (học sinh)

Số học sinh của lớp 4B là:

        108 - 70 = 38 (học sinh)

Số học sinh của lớp 4C là:

        108 - 68 = 40 (học sinh)

Đáp số: Lớp 4A 30 học sinh

             Lớp 4B 38 học sinh

             Lớp 4C 40 học sinh

Đọc tiếp...
gv 23 tháng 9 2014 lúc 7:57
Báo cáo sai phạm

A + B + 60 = 51 x 3

=> A + B = 51 x 3 - 60 = 93

Nếu gấp cả A và B lên 3 lần thì tổng trên cũng sẽ gấp 3 lần.

Vậy 3 lần A cộng với 3 lần B = 93 x 3 = 279   (3.A + 3.B =279)

Theo đầu bài thì giảm A đi 2 lần và gấp 3 lần B thì tổng là 174  (A/2 + 3.B = 174)

Hai tổng trên có chung 3 lần B (3.B)

=> Chênh lệch giữa hai tổng trên là 3.A - A/2 = 279 - 174

=> (3 - 1/2).A  = 105

     5/2 A =105

    A = 105 : 5/2 = 105 x 2/5 = 42

=> B = 93 - A = 93 - 42 = 51 

Đọc tiếp...
Dn_x҉K҉r҉a҉k҉e҉n҉Y҉T҉_[★] 6 tháng 6 lúc 19:24
Báo cáo sai phạm

Tổng 2 số A và B là:

51 x 3 - 60 = 93

Ta có PT sau:

\(\hept{\begin{cases}a+b=93\\\frac{a}{2}+3b=174\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}3a+3b=279\left(1\right)\\\frac{a}{2}+3b=174\left(2\right)\end{cases}}}\)

Lấy (1) trừ (2)

       3a + 3b = 279

-   

       a/2 + 3b = 174

-------------------------------

    5/2. a        = 105

           a        = 42

          b         = 93 - 42 = 51

                     Đ/S: 42 và 51 

Chúc bạn học tốt !!!

Đọc tiếp...
Nguyễn Trung Hiếu 3 tháng 9 2015 lúc 19:44
Báo cáo sai phạm

Long có số bi là:

20:2=10 (viên)

Qúy có số bi là:

(20+10+6):2+6=24 (viên)

Đáp số:24 viên

Đọc tiếp...
☠Sɦĭηĭɠαмĭ⁀ᶦᵈᵒᶫ☠ {☝Đi̠n̠h̠✪Th̠ần̠✪Huỷ✪Diệt☝} 25 tháng 5 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

Long có số hòn bi là :

    20 : 2 = 10 ( hòn bi )

Quý có số hòn bi là :

    ( 20 + 10 + 6 ) : 2 + 6 = 24 ( hòn bi )

                                       Đáp số :....................

~ Hok tốt ~

Đọc tiếp...
SKT_NTT 17 tháng 10 2016 lúc 21:37
Báo cáo sai phạm

tổng số tuổi của 23 cầu thủ ra sân thi đấu là :

23 x 11 = 253 ( tuổi )

tổng số tuổi của 22 cầu thủ ( không tính đội trưởng ) là :

22 x 10 = 220 ( tuổi )

số tuổi của đội trưởng là :

253 - 220 = 33 ( tuổi )

Đáp số : 33 tuổ

Đọc tiếp...
Nguyễn Đức Trí 17 tháng 10 2016 lúc 21:50
Báo cáo sai phạm

thankssssssssssssssssssssssss

Đọc tiếp...
mystic and ma kết 23 tháng 5 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: