Giúp tôi giải toán và làm văn


tth CTV 3 giờ trước (9:01)
Báo cáo sai phạm

Chứng minh HĐT \(a^3+b^3+c^3-3abc=\left(a+b+c\right)\left(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca\right)\) nè!

\(VT=\left(a+b\right)^3-3ab\left(a+b\right)+c^3-3abc\)

\(=\left(a+b\right)^3+c^3-3ab\left(a+b+c\right)\)

\(=\left(a+b+c\right)\left[\left(a+b\right)^2-c\left(a+b\right)+c^2\right]-3ab\left(a+b+c\right)\)

\(=\left(a+b+c\right)\left(a^2+2ab+b^2-ac-bc+c^2-3ab\right)\)

\(=\left(a+b+c\right)\left(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ac\right)=VP\)

Đọc tiếp...
tth CTV 3 giờ trước (8:55)
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(a^3+b^3+c^3-3abc=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a+b+c\right)\left(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca\right)=0\)

Suy ra \(\frac{1}{2}\left(a+b+c\right)\left[\left(a-b\right)^2+\left(b-c\right)^2+\left(c-a\right)^2\right]=0\)

Suy ra \(a+b+c=0\) hoặc a = b = c.

b) Với a + b + c = 0 thì \(n=\frac{abc}{\left(a+b\right)\left(b+c\right)\left(c+a\right)}=\frac{abc}{-abc}=-1\)

Với a = b = c  thì \(n=\frac{a^3}{\left(2a\right)^3}=\frac{a^3}{8a^3}=\frac{1}{8}\)

Vậy ....

Đọc tiếp...
CT_CATTER 6 giờ trước (5:35)
Báo cáo sai phạm

Bài 2 khó quá

Đọc tiếp...
CT_CATTER 6 giờ trước (5:20)
Báo cáo sai phạm

Ta có:

(ac+bd)(ad+bc)=0

⇔a2dc + c2ab + d2ab + b2cd = 0

⇔(a2+b2)(ab+cd)=0

⇔ab + cd=0

Bạn vào YouTube và đăng kí kênh nha. Kênh tên là CT CATTER

CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!!!

Tk cho mình nha

Đọc tiếp...
Boul đẹp trai_tán gái đổ 100% CTV 12 giờ trước (23:27)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{a+b}{ab}=\frac{a+b}{-\left(a+b+c\right).c}\Leftrightarrow\frac{a+b}{-\left(a+b+c\right)c}-\frac{a+b}{ab}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a+b\right).\left[\frac{-1}{\left(a+b+c\right).c}-\frac{1}{ab}\right]=0\)

hiểu chưa bạn? :))

p/s: bạn nào t-i-k sai tớ làm lại hộ ạ + chữa hộ xem bài tớ sai gì :(( 

Đọc tiếp...
Boul đẹp trai_tán gái đổ 100% CTV 12 giờ trước (0:09)
Báo cáo sai phạm

+) \(a=-c\Rightarrow\frac{1}{a^n}+\frac{1}{b^n}+\frac{1}{c^n}=\frac{1}{\left(-c\right)^n}+\frac{1}{b^n}+\frac{1}{c^n}=\frac{1}{b^n}\)

\(\frac{1}{a^n+b^n+c^n}=\frac{1}{\left(-c\right)^n+b^n+c^n}=\frac{1}{b^n}\)                                 (vì n lẻ nên (-c)n âm) [ bn ghi ở chính giữa ha]

+) \(b=-c\Rightarrow\frac{1}{a^n}+\frac{1}{b^n}+\frac{1}{c^n}=\frac{1}{a^n}+\frac{1}{\left(-c\right)^n}+\frac{1}{c^n}=\frac{1}{a^n}\)

      \(\frac{1}{a^n+b^n+c^n}=\frac{1}{a^n+\left(-c\right)^n+c^n}=\frac{1}{a^n}\)                                                             vì n lẻ nên (-c)n âm)

 >:

Đọc tiếp...
Boul đẹp trai_tán gái đổ 100% CTV 12 giờ trước (23:15)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\frac{1}{a+b+c}-\frac{1}{c}\)

\(\Leftrightarrow\frac{a+b}{ab}=\frac{a+b}{-\left(a+b+c\right).c}\)

TH1:a+b=0

=> a=-b

\(\frac{1}{a^n}+\frac{1}{b^n}+\frac{1}{c^n}=\frac{1}{\left(-b\right)^n}+\frac{1}{b^n}+\frac{1}{c^n}=\frac{1}{c^n}\)(vì n lẻ nên (-b)n âm)

\(\frac{1}{a^n+b^n+c^n}=\frac{1}{\left(-b\right)^n+b^n+c^n}=\frac{1}{c^n}\)

TH2: ab=-(a+b+c)

=> ab=-ac-bc-c2 => ab+ac=-bc-c2=> a.(b+c)=-b.(b+c)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}a=-b\\b=-c\end{cases}}\)c/m tương tự trường hợp 1 :))

Đọc tiếp...
Ngô Ngọc Huyền Trang 21 tháng 10 2018 lúc 22:39
Báo cáo sai phạm

a, f(x) = x99 + x55 + x11 + x + 7 
    f (-1)= -199 + -155 + -111 + -1 + 7 
    f( -1) = 3
Vậy dư = 3
 


 

Đọc tiếp...
ST CTV 18 tháng 11 2018 lúc 10:38
Báo cáo sai phạm

a, \(x^{27}+x^9+x^3+x=\left(x^{27}-x\right)+\left(x^9-x\right)+\left(x^3-x\right)+4x\)

\(=x\left[\left(x^2\right)^{13}-1\right]+x\left[\left(x^2\right)^4-1\right]+x\left(x^2-1\right)+4x\)

\(=x\left(x^2-1\right)A+x\left(x^2-1\right)B+x\left(x^2-1\right)C+4x\)

\(=x\left(x^2-1\right)\left(A+B+C\right)+4x\)

Vậy số dư là 4x

b, \(x^{99}+x^{55}+x^{11}+x+7=\left(x^{99}+x\right)+\left(x^{55}+x\right)+\left(x^{11}+x\right)-2x+7\)

Đến đây tương tự a

Đọc tiếp...
Huy Rio 3 tháng 11 2016 lúc 17:43
Báo cáo sai phạm

Xét:

1.Nếu \(x=2016\)hoặc \(x=2017\)thì thỏa mãn đề bài

2. Nếu \(x< 2016\)thì l\(x-2016\)l\(^{2016}\)>0, lx-2017l\(^{2017}\)>1

=>lx-2016l\(^{2016}\)+lx-2017l\(^{2017}\)>1 => vô nghiệm 

3.Nếu x>2017 thì lx-2016l\(^{2016}\)>1,lx-2017l\(^{2017}\)>0

=>lx-2016l\(^{2016}\)+lx-2017l\(^{2017}\)>1=> vô nghiệm

Vậy phương trình có 2 nghiệm là ..................

Đọc tiếp...
Shizadon 2 tháng 1 2017 lúc 22:22
Báo cáo sai phạm

Bạn không làm đc thì thui có ai khiến bạn trả lời lớp mấy đâu

Đọc tiếp...
Phúc 27 tháng 12 2017 lúc 19:12
Báo cáo sai phạm

ban quy dong cac phan so o phan gia thiet lan luot voi a,b,c sau do dung day ti so bang nhau la ra thoi

Đọc tiếp...
Truong Van Thai 1 tháng 3 2017 lúc 15:34
Báo cáo sai phạm

 bằng 8 bạn ạ

Đọc tiếp...
Trần Lê Trang 13 giờ trước (22:12)
Báo cáo sai phạm

222222 + 23 = 222245

Kb nha!

Đọc tiếp...
Đô 13 giờ trước (22:12)
Báo cáo sai phạm

222222+ 23 =222245

Đọc tiếp...
Vũ Lưu Hải Đăng 13 giờ trước (22:11)
Báo cáo sai phạm

222245 nha

Đọc tiếp...
Forever Miss You 22 tháng 1 lúc 20:06
Báo cáo sai phạm

Áp dụng BĐT AM-GM,ta có:

\(\hept{\begin{cases}x^2+y^2\ge2xy\\y^2+1\ge2y\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{x^2+2y^2+3}\le\frac{1}{2xy+2y+2}\)

Chứng minh tương tự,ta có:

\(\frac{1}{y^2+2z^2+3}\le\frac{1}{2yz+2z+2}\)

\(\frac{1}{z^2+2x^2+3}\le\frac{1}{2zx+2x+2}\)

Cộng vế theo vế của các bất đẳng thức,ta có được:

\(VT\le\frac{1}{2}\left(\frac{1}{xy+y+1}+\frac{1}{yz+z+1}+\frac{1}{zx+x+1}\right)\)

Mặt khác,ta lại có được:

\(\frac{1}{xy+y+1}+\frac{1}{yz+z+1}+\frac{1}{zx+x+1}\)

\(=\frac{1}{xy+y+1}+\frac{xy}{xy+y+1}+\frac{y}{xy+y+1}\)

\(=1\)

\(\Rightarrow\frac{1}{x^2+2y^2+3}+\frac{1}{y^2+2z^2+3}+\frac{1}{z^2+2x^2+3}\le\frac{1}{2}\cdot1=\frac{1}{2}\left(đpcm\right)\)

Đọc tiếp...
tth CTV 23 tháng 1 lúc 6:29
Báo cáo sai phạm

Forever Miss You thiếu dấu "=" xảy ra khi nào:v

Đọc tiếp...
Đinh Đức Hùng CTV 6 tháng 4 2017 lúc 12:01
Báo cáo sai phạm

\(Q=2x^2+\frac{6}{x^2}+3y^2+\frac{8}{y^2}\)

\(=\left(2x^2+\frac{2}{x^2}\right)+\left(3y^2+\frac{3}{y^2}\right)+\left(\frac{4}{x^2}+\frac{5}{y^2}\right)\)

Ta có :

\(2x^2+\frac{2}{x^2}\ge2\sqrt{2x^2.\frac{2}{x^2}}=2\sqrt{2.2}=4\) (BĐT AM - GM)

Dấu "=" xảy ra <=> \(2x^2=\frac{2}{x^2}\Rightarrow x=1\)

\(3y^2+\frac{3}{y^2}\ge2\sqrt{3y^2.\frac{3}{y^2}}=2\sqrt{3.3}=6\) (BĐT AM - GM)

Dấu "=" xảy ra <=> \(3y^2=\frac{3}{y^2}\Rightarrow y=1\)

\(\Rightarrow Q=\left(2x^2+\frac{2}{x^2}\right)+\left(3y^2+\frac{3}{y^2}\right)+\left(\frac{4}{x^2}+\frac{5}{y^2}\right)\ge4+6+9=19\)

Dấu "=" xảy ra <=> x = y = 1

Vậỵ GTNN của Q là 19 tại x = y = 1

Đọc tiếp...
Incursion_03 CTV 13 giờ trước (22:52)
Báo cáo sai phạm

\(2x^2+2y^2-2xy+y-x-10=0\)

\(\Leftrightarrow2x^2-x\left(2y+1\right)+2y^2+y-10=0\)

Coi pt trên là pt bậc 2 ẩn x 

\(\Delta_x=\left(2y+1\right)^2-8\left(2y^2+y-10\right)\)

    \(=4y^2+4y+1-16y^2-8y+80\)

    \(=-12y^2-4y+81\)

Để pt có nghiệm nguyên thì \(\hept{\begin{cases}\Delta_x\ge0\\\Delta_x=k^2\left(k\inℕ^∗\right)\end{cases}}\)

                                     \(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}-12y^2-4y+81\ge0\\-12y^2-4y+81=k^2\end{cases}}\)

Giải nốt đi , đến đây dễ r

Đọc tiếp...
Bùi Đình Hải 24 tháng 6 2018 lúc 12:34
Báo cáo sai phạm

......................?

mik ko biết

mong bn thông cảm 

nha ................

Đọc tiếp...
Huy Hoàng 24 tháng 6 2018 lúc 13:31
Báo cáo sai phạm

a/ \(x^2+2y^2+2xy-2y+1=0\)

<=> \(\left(x^2+2xy+y^2\right)+\left(y^2-2y+1\right)=0\)

<=> \(\left(x+y\right)^2+\left(y-1\right)^2=0\)

<=> \(\hept{\begin{cases}\left(x+y\right)^2=0\\\left(y-1\right)^2=0\end{cases}}\)

<=> \(\hept{\begin{cases}x+y=0\\y-1=0\end{cases}}\)

<=> \(\hept{\begin{cases}x=-y\\y=1\end{cases}}\)

<=> \(\hept{\begin{cases}x=-1\\y=1\end{cases}}\)

b/ \(x^2+2y^2+2xy-2x+2=0\)

<=> \(\left(x^2+2xy+y^2\right)+\left(2y-2x+2\right)=0\)

<=> \(\left(x+y\right)^2+2\left(y-x+1\right)=0\)

<=> \(\hept{\begin{cases}\left(x+y\right)^2=0\\2\left(y-x+1\right)=0\end{cases}}\)

<=> \(\hept{\begin{cases}x+y=0\\y-x+1=0\end{cases}}\)

<=> \(\hept{\begin{cases}x+y=0\\y-x=-1\end{cases}}\)

<=> \(\hept{\begin{cases}x+y=0\left(1\right)\\x-y=1\left(2\right)\end{cases}}\)

Trừ (1) và (2)

=> \(2y=-1\)

<=> \(y=-\frac{1}{2}\)

<=> \(x=\frac{1}{2}\)(vì \(x+y=0\)<=> \(x=-y\))

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hồng Hạnh 24 tháng 6 2018 lúc 12:53
Báo cáo sai phạm

a) x2+2y2+2xy-2y+1=0

\(\Leftrightarrow\)(x2+2xy+y2)+(y2-2y+1)=0

\(\Leftrightarrow\)(x+y)2+(y-1)2=0

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x+y=0\\y-1=0\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=-1\\y=1\end{cases}}\)

Vậy x=-1, y=1

Đọc tiếp...
Namikaze Minato 7 tháng 5 2018 lúc 18:18
Báo cáo sai phạm

Xét \(\frac{A}{B}=\frac{10x^2-7x-5}{2x-3}=5x+4+\frac{7}{2x-3}\)

Với \(x\inℤ\)thì\(A⋮B\)thì \(\frac{7}{2x-3}\inℤ\Rightarrow7⋮\left(2x-3\right)\)

\(\Rightarrow(2x-3)\in u\left(7\right)=\left\{1;-1;7;-7\right\}\)

Lập bảng:

\(2x-3\)\(1\)\(-1\)\(7\)\(-7\)
\(x\)\(2\)\(1\)\(5\)\(-2\)

Vậy x \(\in\)\(\left\{1;2;-2;5\right\}\)

Đọc tiếp...
Kaya Renger 7 tháng 5 2018 lúc 18:14
Báo cáo sai phạm

\(A=10x^2-7x-5=\left(10x^2-15x\right)+8x-12+7=5x\left(2x-3\right)+4\left(2x-3\right)+7\)

\(A⋮B\Leftrightarrow7⋮2x+3\)

Rồi xét từng ước và tìm x 

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Toàn 7 tháng 5 2018 lúc 18:12
Báo cáo sai phạm

x = 2;5/2;11;41/2 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: