Giúp tôi giải toán và làm văn


ᵈʳᵉᵃᵐ乡๖ۣۜH๖ۣۜA๖ۣۜY๖ۣۜA๖ۣۜT๖ۣۜO 11 giờ trước (22:23)
Báo cáo sai phạm

tham khảo nha: Câu hỏi của Nguyễn Thị Phương Thảo - Toán lớp 8 - Học toán với OnlineMath

Đọc tiếp...
Nguyễn Thùy Trang 11 giờ trước (22:22)
Báo cáo sai phạm

Cậu vào phần thống kê câu trả lời của mk ấy, ngay câu đầu tiên 

Đọc tiếp...
Edogawa Conan CTV 10 giờ trước (23:09)
Báo cáo sai phạm

Sửa lại kq M = 3/2 (thay dòng cuối) (-3xy.z --> -3xy(-z)) n/b

Đọc tiếp...
Edogawa Conan CTV 10 giờ trước (23:02)
Báo cáo sai phạm

Ta có: x + y + z = 0 

=> x = -y - z

=> x2 = (-y - z)2

=> x2 = y2 + 2yz + z2

=> x2 - y2 - z2 = 2yz

CMTT: y2 = x2 + 2xz + z2 => y2 - z2 - x2 = 2xz

          z2 = x2 + 2xy + y2 => z2 - x2 - y2 = 2xy

Khi đó, ta có:M = \(\frac{x^2}{2yz}+\frac{y^2}{2xz}+\frac{z^2}{2xy}\)

M = \(\frac{x^3+y^3+z^3}{2xyz}\)

M = \(\frac{\left(x+y\right)\left(x^2-xy+y^2\right)+z^3}{2xyz}\)

M = \(\frac{\left(x+y\right)\left(x^2+2xy+y^2\right)-3xy\left(x+y\right)+z^3}{2xyz}\)

M = \(\frac{\left(x+y\right)^3+z^3-3xy\left(x+y\right)}{2xyz}\)

M = \(\frac{\left(x+y+z\right)\left[\left(x+y\right)^2-\left(x+y\right).z+x^2\right]-3xy\left(x+y\right)}{2xyz}\)(do x + y + z = 0)

M = \(\frac{-3xy.z}{2xyz}=-\frac{3}{2}\) (do x + y = -z)

Đọc tiếp...
Chihiro CTV 11 giờ trước (22:17)
Báo cáo sai phạm

a) \(\left(x^2-1\right)\left(x^2+4x+3\right)=192\)

\(\Leftrightarrow x^4+4x^3+3x^2-x^2-4x-3=192\)

\(\Leftrightarrow x^4+4x^3+2x^2-4x-3=192\)

\(\Leftrightarrow x^4+4x^3+2x^2-4x-3-192=0\)

\(\Leftrightarrow x^4+4x^3+2x^2-4x-195=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x^3+7x^2+23x+65\right)\left(x-3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x^2+2x+13\right)\left(x+5\right)\left(x-3\right)=0\)

mà \(x^2+2x+13\ne0\) nên: 

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x+5=0\\x-3=0\end{cases}}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=-5\\x=3\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Edogawa Conan CTV 11 giờ trước (22:15)
Báo cáo sai phạm

a) (x2 - 1)(x2 + 4x + 3) = 192

=> (x - 1)(x + 1)(x2 + x + 3x + 3) - 192 = 0

=> (x - 1)(x + 1)(x + 1)(x + 3) - 192 = 0

=> [(x - 1)(x + 3)](x + 1)2 - 192 = 0

=> (x2 + 2x - 3)(x2 + 2x + 1) - 192 = 0

Đặt x2 + 2x - 3 = k

=> k(k + 4) - 192 = 0

=> k2 + 4k - 192 = 0

=> k2 + 16k - 12k - 192 = 0

=> k(k + 16) - 12(k + 16) = 0

=> (k - 12)(k + 16) = 0

=> (x2 + 2x - 3 - 12)(x2 + 2x - 3 + 16) = 0

=> (x2 + 2x - 15)(x2 + 2x + 13) = 0

=> x2 + 5x - 3x - 15 = 0 (do x2 + 2x + 13 \(\ne\)0)

=> x(x + 5) - 3(x + 5) = 0

=> (x - 3)(x + 5) = 0

=> \(\orbr{\begin{cases}x-3=0\\x+5=0\end{cases}}\) => \(\orbr{\begin{cases}x=3\\x=-5\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
zZz Cool Kid zZz CTV 11 giờ trước (21:59)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=\frac{1}{x+y+z}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}-\frac{1}{x+y+z}=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{x+y}{xy}+\frac{x+y}{z\left(x+y+z\right)}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+y\right)\cdot\frac{xy+z\left(x+y+z\right)}{xyz\left(x+y+z\right)}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+y\right)\left(y+z\right)\left(z+x\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x=-y\left(h\right)y=-z\left(h\right)z=-x\)

Nếu 

\(x=-y\Rightarrow\frac{1}{x^{2019}}+\frac{1}{y^{2019}}+\frac{1}{z^{2019}}=\frac{1}{x^{2019}}-\frac{1}{x^{2019}}+\frac{1}{z^{2019}}=\frac{1}{z^{2019}}\)

\(\frac{1}{x^{2019}+y^{2019}+z^{2019}}=\frac{1}{x^{2019}-x^{2019}+z^{2019}}=\frac{1}{z^{2019}}\)

Tương tự các TH còn lại nha!

P/S:Có 1 bài chặt hơn ntnày:

Cho \(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=\frac{1}{x+y+z}\) thì \(\frac{1}{x^n}+\frac{1}{y^n}+\frac{1}{z^n}=\frac{1}{x^n+y^n+z^n}\) với n lẻ.

Đọc tiếp...
Lê Tài Bảo Châu CTV 11 giờ trước (22:21)
Báo cáo sai phạm

A B C D E O N M K H 1 1 2 2 3 3

a) Vì tam giác BEC vuông ở E\(\Rightarrow\widehat{B1}+\widehat{B2}+\widehat{B3}+\widehat{C1}=90^0\)( phụ nhau )

                                       Mà \(\widehat{B2}=\widehat{B3}\)( BN là phân giác góc ABD )

\(\Rightarrow\widehat{B1}+2.\widehat{B2}+\widehat{C1}=90^0\left(1\right)\)

Vì tam giác DBC vuông ở D \(\Rightarrow\widehat{C1}+\widehat{C2}+\widehat{C3}+\widehat{B1}=90^0\)( phụ nhau )

                                         Mà \(\widehat{C2}=\widehat{C3}\)( CM là tia phân giác góc ACE)

\(\Rightarrow\widehat{C1}+2.\widehat{C2}++\widehat{B1}=90^0\left(2\right)\)

Lấy \(\left(1\right)+\left(2\right)\)ta được:

\(2.\left(\widehat{B1}+\widehat{C1}\right)+2\left(\widehat{B2}+\widehat{C2}\right)=180^0\)

\(2\left(\widehat{B1}+\widehat{B2}+\widehat{C1}+\widehat{C2}\right)=180^0\)

\(2\left(\widehat{OBC}+\widehat{OCB}\right)=180^0\)

\(\widehat{OBC}+\widehat{OCB}=90^0\)

Xét tam giác OBC có: \(\widehat{OBC}+\widehat{OCB}+\widehat{BOC}=180^0\left(đl\right)\)

                                   \(90^0+\widehat{BOC}=180^0\)

                                                 \(\widehat{BOC}=90^0\)

\(\Rightarrow OB\perp OC\)

\(\Rightarrow BN\perp CM\)

b) Vì \(BN\perp CM\left(cmt\right)\)

\(\Rightarrow MH\perp KN\)

Xét tứ giác \(MNHK\)có 2 đường chéo MH  và KN vuông góc với nhau 

\(\Rightarrow MNHK\)là hình thoi 

Đọc tiếp...
Edogawa Conan CTV 11 giờ trước (22:07)
Báo cáo sai phạm

A C B E D I

a) Xét tứ giác ADCE có: IA = IC (gt)

   ID = IE (gt)

=> tứ giác ADCE là hình bình hành

b) Để hình bình hành ADCE là hình thoi

<=> AD = DC 

<=> t/giác DAC cân tại D

<=> \(\widehat{DAC}=\widehat{DCA}\)  

Do \(\widehat{B}+\widehat{BCA}=90^0\)

   \(\widehat{BAD}+\widehat{DAC}=90^0\)

 => \(\widehat{B}=\widehat{BAD}\)  <=> t/giác ABD cân tại D

<=> BD = AD (cùng = AD)

<=> D là trung điểm của BC

Áp dụng định lí Pi - ta - go vào t/giác ABC vuông tại A

Ta có: BC2 = AB2 + AC2

=> BC2 = 52 + 122 = 25 + 144 = 169

=> BC = 13 (cm)

Do D là trung điểm của BC
=> BD = DC = 1/2BC = 1/2.13 = 6,5(cm)

Vậy ...

Đọc tiếp...
Lê Tài Bảo Châu CTV 11 giờ trước (21:51)
Báo cáo sai phạm

A B C D I E 1 1 2

a) Xét tứ giác ADCE có:

I là trung điểm AC (gt), I là trung điểm DE(gt),. AC giao DE tại I (h.vẽ)

\(\Rightarrow ADCE\)là hbh 

b) Để\(ADCE\)là hình thoi

\(\Leftrightarrow AD=DC\)

\(\Rightarrow\Delta ADC\)là tam giác cân tại D 

\(\Rightarrow\widehat{A1}=\widehat{C1}\left(1\right)\)

Ta có: \(\widehat{A1}+\widehat{A2}=\widehat{A}=90^0\left(2\right)\)

Vì tam giác ABC vuông ở A nên \(\widehat{B}+\widehat{C1}=90^0\)( 2 góc phụ nhau ) (3)

Từ (1) và (3) \(\Rightarrow\widehat{B}+\widehat{A1}=90^0\)(4)

Từ (2) và (4) \(\Rightarrow\widehat{B}=\widehat{A2}\)

\(\Rightarrow\Delta ABD\)cân ở D

\(\Rightarrow BD=AD\)mà AD=DC

\(\Rightarrow AD=\frac{1}{2}BC\)

Xét tam giác ABC vuông ở A có: \(AD=\frac{1}{2}BC\)

\(\Rightarrow AD\)là đường trung tuyến của tam giác ABC

\(\Rightarrow D\)là trung điểm của BC.

Vậy D phải ở vị trí là trung điểm của BC thì \(ADCE\)là hình thoi.

+) Áp dụng định lý Py-ta-go vào tam giác ABC vuông ở A ta được:

\(AB^2+AC^2=BC^2\)

\(5^2+12^2=BC^2\)

\(169=BC^2\)

\(\Rightarrow BC=13\)mà \(DC=\frac{1}{2}BC\)( D là TĐ BC)

\(\Rightarrow DC=\frac{1}{2}.13=6,5\)

Vậy khi đó cạnh hình thoi ADCE là =6,5cm

Đọc tiếp...
✫•°*”˜˜”*°•.¸✫ Ṱђầภ Ḉђết ✫¸.•°*”˜˜”*°•✫ 12 giờ trước (21:29)
Báo cáo sai phạm

@le ba loc: Nhìn phát biết sai rồi kìa, Fe của hai vế chưa bằng nhau kìa.

Đọc tiếp...
le ba loc 12 giờ trước (21:26)
Báo cáo sai phạm

B2. FeS2+O2--->4SO2+Fe2O​3

B3. 2Fe+7O2 ->  4SO2+2Fe2O3

Đọc tiếp...
✫•°*”˜˜”*°•.¸✫ Ṱђầภ Ḉђết ✫¸.•°*”˜˜”*°•✫ 12 giờ trước (21:17)
Báo cáo sai phạm

Bài làm

4FeS2 + 11O2 ---> 8SO2 + 2Fe2O3 

~ Vừa rồi bấm mẹ nhầm vào quảng cáo thế là xong đời, pk tl lại. ~
# Học tốt #

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Dũng 12 giờ trước (21:32)
Báo cáo sai phạm

(x-3)*(3x-5)-(2x-7)*(x-3)

=(x-3)*[(3x-5)-(2x-7)]

=(x-3)*[3x-5-2x+7]

=(x-3)*[x+2]

=x2+2x-3x-6

=x2-x-6

Đọc tiếp...
Best_Suarez CTV 11 giờ trước (21:53)
Báo cáo sai phạm

a) \(\frac{3m-6n}{10n-5m}\)

\(=\frac{-3\left(2n-m\right)}{5\left(2n-m\right)}=\frac{-3}{5}\)

b) \(\frac{y^3+y^2+4y+4}{y^2+2y-8}\)

\(=\frac{y^2\left(y+1\right)+4\left(y+1\right)}{y^2+2y+1-9}\)

\(=\frac{\left(y^2+4\right)\left(y+1\right)}{\left(y+1\right)^2-9}\)

\(=\frac{\left(y^2+4\right)\left(y+1\right)}{\left(y-2\right)\left(y+4\right)}\)

c) \(\frac{x^2-xy-xz+yz}{x^2+xy-xz-yz}\)

\(=\frac{x\left(x-y\right)-z\left(x-y\right)}{x\left(x+y\right)-z\left(x+y\right)}\)

\(=\frac{\left(x-z\right)\left(x-y\right)}{\left(x-z\right)\left(x+y\right)}\)

\(=\frac{x-y}{x+y}\)

Đọc tiếp...
  13 giờ trước (20:31)
Báo cáo sai phạm

Ap dụng hằng đẳng thức.

\(A=\frac{a^2}{\left(a-b\right)\left(a-c\right)}+\frac{b^2}{\left(b-c\right)\left(b-a\right)}+\frac{b^2}{\left(a-c\right)\left(b-a\right)}+\frac{c^2}{\left(c-a\right)\left(c-b\right)}\)

\(=\frac{a^2}{\left(a-b\right)\left(a-c\right)}+\frac{b^2}{\left(a-b\right)\left(a-c\right)}+\frac{b^2}{\left(b-c\right)\left(c-a\right)}+\frac{c^2}{\left(c-a\right)\left(b-c\right)}\)

\(=\frac{\left(a+b\right)\left(a-b\right)}{\left(a-b\right)\left(a-c\right)}+\frac{\left(b+c\right)\left(b-c\right)}{\left(b-c\right)\left(c-a\right)}\)

\(=\frac{a+b}{a-c}+\frac{b+c}{c-a}=\frac{a+b}{a-c}-\frac{b+c}{a-c}=1\left(đpcm\right)\)

Đọc tiếp...
lili 13 giờ trước (20:26)
Báo cáo sai phạm

<=> 2x^2-x-(x^2-4x+4)=7

<=> x^2+3x-11=0

<=> 4x^2+12x=44

<=> (2x+3)^2=53

<=> 2x+3 = căn 53 hoặc - căn 53

<=> x=(căn 53-3)/2 hoặc x=(-căn 53-3)/2.

Đọc tiếp...
Bảo Linh 13 giờ trước (20:34)
Báo cáo sai phạm

Bạn Trương who A,B,C,D để tìm đáp án sai hả cậu :)

Nhưng tớ có đáp án đúng :P mong cậu không chê hình của tớ và tớ không chắc đâu :)

N M C P B A D

Áp dụng hệ quả của định lý Ta-lét ta có :

-Do AD // BP nên \(\frac{AN}{NP}=\frac{AD}{BP}\)

-Do DC // AB nên \(\frac{DM}{AB}=\frac{ND}{NB}\)

Ta có : \(\frac{MC}{DM}=\frac{MD}{AM}\) mà \(\frac{MP}{AM}=\frac{CD}{BC}\Rightarrow\frac{MC}{DM}=\frac{PC}{CB}\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: