Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Toán lớp 8


Gọi Quãng đường AB là x ( x > 0, km ) 

Quãng đường khi về là x + 10 km 

Thời gian người đó đi quãng đường AB là \(\frac{x}{25}\)giờ 

Thời gian người đó đi quãng đường khi về là \(\frac{x+10}{30}\)giờ 

Do thời gian về ít hơn thời gian đi là 20 phút = 1/3 giờ 

nên ta có phương trình \(\frac{x}{25}-\frac{x+10}{30}=\frac{1}{3}\Leftrightarrow x=100\)

Vậy Quãng đường AB là 100 km 

Đọc tiếp...

\(\frac{x-2}{3}-\frac{3}{x-2}=\frac{x-3}{2}-\frac{2}{x-3}\)ĐK : \(x\ne2;3\)

\(\Leftrightarrow-\frac{3}{x-2}+\frac{2}{x-3}=\frac{x-3}{2}-\frac{x-2}{3}\)

\(\Leftrightarrow-\frac{3\left(x-3\right)+2\left(x-2\right)}{\left(x-2\right)\left(x-3\right)}=\frac{3x-9-2x+4}{6}\)

\(\Leftrightarrow\frac{-3x+9+2x-4}{\left(x-2\right)\left(x-3\right)}=\frac{x-5}{6}\Leftrightarrow\frac{-x+5}{\left(x-2\right)\left(x-3\right)}=\frac{x-5}{6}\)

\(\Leftrightarrow\frac{-\left(x-5\right)}{\left(x-2\right)\left(x-3\right)}-\frac{x-5}{6}=0\Leftrightarrow\left(x-5\right)\left(-\frac{1}{\left(x-2\right)\left(x-3\right)}-\frac{1}{6}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-5\right)\left(\frac{-6-\left(x-2\right)\left(x-3\right)}{6\left(x-2\right)\left(x-3\right)}\right)=0\Leftrightarrow\left(x-5\right)\left(\frac{-6-x^2+5x-6}{6\left(x-2\right)\left(x-3\right)}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-5\right)\left(\frac{-x^2+5x-12}{6\left(x-2\right)\left(x-3\right)}\right)=0\)TH1 : \(x=5\)( tmđk )

TH2 : \(\Rightarrow-x^2+5x-12=0\Leftrightarrow x^2-5x+12=x^2-2.\frac{5}{2}+\frac{25}{4}+\frac{23}{4}=\left(x-\frac{5}{2}\right)^2+\frac{23}{4}>0\)

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = { 5 } 

Đọc tiếp...

Mình nhầm nha đề là

1. |-1+x| -3x =1 2.| 2x+1| = |3x-1|  3. |2x+3| + |3x-2| -3 =0

Đọc tiếp...

Số chính phương khi chia 3 hoặc 4 chỉ dư 0 hoặc 1 

Số chính phương khi chia 9 có số dư là 0,1 , 4 hoặc 7

Đọc tiếp...

a4 + a3 + a + 1 ≥ 0

<=> a3( a + 1 ) + ( a + 1 ) ≥ 0

<=> ( a + 1 )( a3 + 1 ) ≥ 0

<=> ( a + 1 )2( a2 - a + 1 ) ≥ 0 ( đúng )

Vậy ta có đpcm. Dấu "=" xảy ra <=> a = -1 

Đọc tiếp...

Ta có: \(a^4+a^3+a+1\)

\(=a^3\left(a+1\right)+\left(a+1\right)\)

\(=\left(a+1\right)\left(a^3+1\right)\)

\(=\left(a+1\right)\left(a+1\right)\left(a^2-a+1\right)\)

\(=\left(a+1\right)^2\left[\left(a^2-a+\frac{1}{4}\right)+\frac{3}{4}\right]\)

\(=\left(a+1\right)^2\left[\left(a-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}\right]\ge0\left(\forall a\right)\) (luôn đúng)

Dấu "=" xảy ra khi: a = -1

Đọc tiếp...

\(a^4+a^3+a+1\)

\(=a^3\left(a+1\right)+\left(a+1\right)\)

\(=\left(a^3+1\right)\left(a+1\right)\)

\(=\left(a+1\right)\left(a+1\right)\left(a^2-a+1\right)\)

\(=\left(a+1\right)^2\left(a^2-a+1\right)\)

\(=\left(a+1\right)^2\left[\left(a+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}\right]\ge\frac{3}{4}\ge0\)

Đọc tiếp...

A B C H E F

a, Xét tam giác ABH và tam giác AHE ta có : 

^AHB = ^AEH = 900

^A _ chung 

Vậy tam giác ABH ~ tam giác AHE ( g.g )

\(\Rightarrow\frac{AB}{AH}=\frac{AH}{AE}\Rightarrow AH^2=AB.AE\)

Đọc tiếp...

sorry nhưng mình cần con b và c hơn!:)

Đọc tiếp...

a, \(9x^2-3=\left(3x+1\right)\left(2x-3\right)\Leftrightarrow9x^2-3=6x^2-9x+2x-3\)

\(\Leftrightarrow9x^2-3=6x^2-7x-3\Leftrightarrow3x^2+7x=0\Leftrightarrow x\left(3x+7\right)=0\Leftrightarrow x=0;x=-\frac{7}{3}\)

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = { -7/3 ; 0 } 

b, \(6x^2-13x+6=0\Leftrightarrow\left(3x-2\right)\left(2x-3\right)=0\Leftrightarrow x=\frac{2}{3};x=\frac{3}{2}\)

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = { 2/3 ; 3/2 } 

c, \(\frac{3}{x-1}=\frac{3x+2}{1-x^2}-\frac{4}{x+1}ĐK:x\ne\pm1\)

\(\Leftrightarrow\frac{3\left(x+1\right)}{\left(x-1\right)\left(x+1\right)}=\frac{-3x-2}{\left(x-1\right)\left(x+1\right)}-\frac{4\left(x-1\right)}{\left(x-1\right)\left(x+1\right)}\)

\(\Leftrightarrow3x+3=-3x-2-4x+4\Leftrightarrow3x+3=-7x+2\)

\(\Leftrightarrow10x=-1\Leftrightarrow x=-\frac{1}{10}\)Vậy tập nghiệm của phương trình là S = { -1/10 } 

Đọc tiếp...

a)9x2 - 3 = ( 3x + 1 )( 2x - 3 )

<=> 9x2 - 3 = 6x2 - 7x  - 3

<=> 3x2 + 7x = 0

<=> x( 3x + 7 ) = 0 

<=> x = 0 hoặc x = -7/3

b) 6x2 - 13x + 6 = 0

<=> 6x2 - 9x - 4x + 6 = 0

<=> 3x( 2x - 3 ) - 2( 2x - 3 ) = 0

<=> ( 2x - 3 )( 3x - 2 ) = 0

<=> x = 3/2 hoặc x = 2/3

c) \(\frac{3}{x-1}=\frac{3x+2}{1-x^2}-\frac{4}{x+1}\)( ĐKXĐ : x ≠ ±1 )

<=> \(\frac{3\left(x+1\right)}{\left(x-1\right)\left(x+1\right)}=\frac{-3x-2}{\left(x-1\right)\left(x+1\right)}-\frac{4\left(x-1\right)}{\left(x-1\right)\left(x+1\right)}\)

=> 3x + 3 = -3x - 2 - 4x + 4

<=> 10x = -1 <=> x = -1/10 (tm)

Đọc tiếp...

Gọi vận tốc ca nô là x (km;x>2)

Đổi 3h30'=2,5h

Theo dữ kiện thứ nhất ta có phương trình : (x+2)*3,5

Theo dữ kiện thứ hai ta có phương trình (x-2)*4

mà ca nô đi trên cùng đoạn đường AB

⇒⇒(x+2)3,5=(x−2)⋅4(x+2)3,5=(x−2)⋅4

⇔3,5x+7=4x−8⇔3,5x+7=4x−8

⇔3,5x−4x=−8−7⇔3,5x−4x=−8−7

⇔−0,5x=−15⇔x=30⇔−0,5x=−15⇔x=30 (TM x>2)

Vậy.............................

Đọc tiếp...

Gọi vận tốc ca nô là x (km;x>2)

Đổi 3h30'=2,5h

Theo dữ kiện thứ nhất ta có phương trình : (x+2)*3,5

Theo dữ kiện thứ hai ta có phương trình (x-2)*4

mà ca nô đi trên cùng đoạn đường AB

(x+2)3,5=(x2)4

3,5x+7=4x8

3,5x4x=87

0,5x=15x=30 (TM x>2)

Vậy.............................

Đọc tiếp...

ĐK : 1-x>=0

<=>   x=< 1

=> 5-2x >0

ta có PT:

 5-2x=1-x

=> x=4 >1 (không thỏa ĐK)

=> Phương trình Vô nghiệm

Đọc tiếp...

Đặt x2 + 10x + 24 = y

pt đã cho trở thành ( y + 4x ).y - 165x2 = 0

<=> y2 + 4xy - 165x2 = 0

<=> y2 - 11xy + 15xy - 165x2 = 0

<=> y( y - 11x ) + 15x( y - 11x ) = 0

<=> ( y - 11x )( y + 15x ) = 0

=> ( x2 + 10x + 24 - 11x )( x2 + 10x + 24 + 15x ) = 0

<=> ( x2 - x + 24 )( x2 + 25x + 24 ) = 0

<=> ( x2 - x + 24 )( x2 + 24x + x + 24 ) = 0

<=> ( x2 - x + 24 )[ x( x + 24 ) + ( x + 24 ) ] = 0

<=> ( x2 - x + 24 )( x + 24 )( x + 1 ) = 0

Vì x2 - x + 24 > 0 ∀ x

nên pt <=> ( x + 24 )( x + 1 ) = 0 <=> x = -24 hoặc x = -1

Vậy ...

Đọc tiếp...

Đặt t = \(x^2+14x+24\)

\(\Rightarrow\)\(t\left(t-4x\right)-165x^{^2}=0\)

\(\Leftrightarrow t^2-4xt-165x^2=0\)

\(\Leftrightarrow t^2+11xt-15xt-165x^2=0\)

\(\Leftrightarrow t\left(t+11x\right)-15x\left(t+11x\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(t+11x\right)\left(t-15x\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}t+11x=0\\t-15x=0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}t=-11x\\t=15x\end{cases}}}\)

với t= -11x

\(\Rightarrow x^2+14x+24=-11x\)

\(\Leftrightarrow x^2+25x+24=0\)

\(\Leftrightarrow x^2+x+24x+24=0\)

\(\Leftrightarrow x\left(x+1\right)+24\left(x+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+1\right)\left(x+24\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x+1=0\\x+24=0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=-1\\x=-24\end{cases}}}\)

với t=15x

\(\Rightarrow x^2+14x+24=15x\)

\(\Leftrightarrow x^2-x+24=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{95}{4}=0\)(Vô Lí)

vậy....

Đọc tiếp...

\(2x+\frac{3}{5}-\frac{x}{7}+1=\frac{70x}{35}+\frac{21}{35}-\frac{5x}{35}+\frac{35}{35}\)\(=\frac{65x}{35}+\frac{56}{35}=\frac{65x+56}{35}\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: