Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Toán lớp 7


Xyz Xyz CTV 19 giờ trước (11:54)
Báo cáo sai phạm

A = 12 + 22 + 32 + ... + 202

= 1.1 + 2.2 + 3.3 + ... + 20.20

= 1.(2 - 1) + 2.(3 - 1) + 3.(4 - 1) + ... + 20.(21 - 1)

= 1.2 + 2.3 + 3.4 + ... + 20.21 - (1 + 2 + 3 + ... + 20)

= 1.2 + 2.3 + 3.4 + ... + 20.21 - 210

Đặt B = 1.2 + 2.3 + 3.4 + ... + 20.21

=> 3B = 1.2.3 + 2.3.3 + 3.4.3 + ... + 20.21.3

=> 3B = 1.2.3 + 2.3.(4 - 1) + 3.4.(5 - 2) + ... + 20.21.(22 - 19)

=> 3B = 1.2.3 + 2.3.4 - 1.2.3 + 3.4.5 - 2.3.4 + ... + 20.21.22 - 19.20.21

=> 3B = 20.21.22

=> 3B = 9240

=> B = 3080

Thay B vào A ta có

A = 3080 - 210 = 2870

Vậy A = 2870

Đọc tiếp...
Tên Gì Cho Ngắn Tên Gì Cho Ngắn 19 giờ trước (11:48)
Báo cáo sai phạm

A=12+22+32+...+202

A= 1.1 + 2.2 + 3.3 +....+20.20

A= 1(2-1) + 2(3-1) + 3(4-1)+....+20(21-1)

A= 1.2 - 1.1 + 2.3 -2.1 + 3.4- 1.3 +...+ 20.21-1.20

A= 1.2 + 2.3 +3.4+.....+ 20.21 - (1 +2 + 3 +...+20)

Đặt B= 1.2 + 2.3 + 3.4 +...+20.21

3B = 1.2.3 + 2.3.3 + 3.4.3 +...+20.21.3

3B= 1.2.3 + 2.3 (4-1) + 3.4(5-1)+...+20.21(22-19)

3B= 1.2.3 + 2.3.4 - 1.2.3 + 3.4.5 - 1.3.4 +....+20.21.22- 19.20.21

3B= 20.21.22

3B= 9240

B= 9240:3

B= 3080

Ta có: A= 3080 -(1 +2 + 3 +...+20)

A= 2870

Vậy....

Đọc tiếp...
Huỳnh Quang Sang Huỳnh Quang Sang CTV 21 giờ trước (9:49)
Báo cáo sai phạm

\(\left(\frac{1}{4}x-1\right)-\left(\frac{5}{6}x+2\right)-\left(1-\frac{5}{8}x\right)=3\)

=> \(\frac{1}{4}x-1-\frac{5}{6}x-2-1+\frac{5}{8}x=3\)

=> \(\left(\frac{1}{4}x-\frac{5}{6}x+\frac{5}{8}x\right)+\left(-1-2-1\right)=3\)

=> \(\frac{1}{24}x-4=3\)

=> \(\frac{1}{24}x=7\)

=> \(x=7:\frac{1}{24}=7\cdot24=168\)

Vậy x = 168

Đọc tiếp...
Huyền Linh Huyền Linh 21 giờ trước (9:52)
Báo cáo sai phạm

\(\left(\frac{1}{4}x-1\right)-\left(\frac{5}{6}x+2\right)-\left(1-\frac{5}{8}x\right)=3\)

\(\frac{1}{4}x-1-\frac{5}{6}x-2-1+\frac{5}{8}x=3\)

\(x\left(\frac{1}{4}-\frac{5}{6}+\frac{5}{8}\right)-\left(1+2+1\right)=3\)

\(x.\frac{1}{24}-4=3\)

\(x.\frac{1}{24}=7\)

\(x=7:\frac{1}{24}\)

\(x=168\)

Vậy \(x=168\).

Đọc tiếp...
Kyo-kun Kyo-kun 21 giờ trước (9:55)
Báo cáo sai phạm

\(\left(\frac{1}{4}x-1\right)-\left(\frac{5}{6}x+2\right)-\left(1-\frac{5}{8}x\right)=3\)

\(\Rightarrow\frac{1}{4}x-1-\frac{5}{6}x-2-1+\frac{5}{8}x=3\)

\(\Rightarrow\frac{1}{24}x-4=3\)

\(\Rightarrow\frac{1}{24}x=7\)

\(\Rightarrow x=168\)

Đọc tiếp...
Dunggᴰᵃʳˡᶤᵑᶢ Dunggᴰᵃʳˡᶤᵑᶢ CTV 21 giờ trước (9:34)
Báo cáo sai phạm

Gọi các góc của tam giác đó là x, y, z ( x, y, z thuộc N* )

Theo đề bài : x,y,z tỉ lệ với 2,3,4 và x+y+z = 1800

=> \(\frac{x}{2}=\frac{y}{3}=\frac{z}{4}\)\(x+y+z=180^0\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có :

\(\frac{x}{2}=\frac{y}{3}=\frac{z}{4}=\frac{x+y+z}{2+3+4}=\frac{180^0}{9}=20^0\)

\(\frac{x}{2}=20^0\Rightarrow x=40^0\)

\(\frac{y}{3}=20^0\Rightarrow y=60^0\)

\(\frac{z}{4}=20^0\Rightarrow z=80^0\)

Vậy số đo các góc của tam giác đó là 400 ; 600 ; 800

Đọc tiếp...
꧁༺🆃🆁🅰🅽🅶༻꧂ ꧁༺🆃🆁🅰🅽🅶༻꧂ 21 giờ trước (9:34)
Báo cáo sai phạm

Gọi các góc của một tam giác lần lượt là a,b,c .

Vì các góc của tam giác tỉ lệ với 2,3,4 nên :

a.b.c = 2.3.4

=>\(\frac{a}{2}=\frac{b}{3}=\frac{c}{4}\)và a + b + c = 180độ

Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau , ta có :

\(\frac{a}{2}=\frac{b}{3}=\frac{c}{4}=\frac{a+b+c}{2+3+4}=\frac{180}{9}=20\)

Với \(\frac{a}{2}=20\Rightarrow a=40^0\)

Với \(\frac{b}{3}=20\Rightarrow b=60^0\)

Với \(\frac{c}{4}=20\Rightarrow c=80^0\)

Vậy các góc của một tam giác có số đo lần lượt là 40độ , 60độ , 80độ .

Học tốt

Đọc tiếp...
Việt Hoàng ( CB ) Việt Hoàng ( CB ) 22 giờ trước (9:25)
Báo cáo sai phạm

Gọi các góc của tam giác đó là : a , b ,c lần lượt tỉ lệ với 2,3,4 và tổng 3 góc đó bằng 180 độ . Nên ta có :

\(\hept{\begin{cases}\frac{a}{2}=\frac{b}{3}=\frac{c}{4}\\a+b+c=180\end{cases}}\)

Áp dụng TC của dãy tỉ số bằng nhau , ta có :

\(\frac{a}{2}=\frac{b}{3}=\frac{c}{4}=\frac{a+b+c}{2+3+4}=\frac{180}{9}=20\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}a=40\\b=60\\c=80\end{cases}}\)

Vậy .............

P/s : Lm ko đc đầy đủ cho lém . mn bỏ qua nhen

Đọc tiếp...
Xyz Xyz CTV 22 giờ trước (9:12)
Báo cáo sai phạm

Đổi 40 phút = 2/3 giờ 

Gọi vận tốc của ô tô thứ nhất là a ; vận tốc ô tô thứ hai là b ; vận tốc ô tô thứ 3 là c

Ta có : \(\frac{2}{3}a=\frac{5}{8}b=\frac{5}{9}c\)(= AB)

=> \(\frac{2}{3}a.\frac{1}{10}=\frac{5}{8}b.\frac{1}{10}=\frac{5}{9}c.\frac{1}{10}\)

=> \(\frac{a}{15}=\frac{b}{16}=\frac{c}{18}\)

Lại có b - a = 3

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có : 

\(\frac{a}{15}=\frac{b}{16}=\frac{c}{18}=\frac{b-a}{16-15}=\frac{3}{1}=3\)

=> \(\hept{\begin{cases}a=45\\b=48\\c=54\end{cases}}\)

Vậy vận tốc của ô tô thứ nhất là 45km/h ; vận tốc ô tô thứ 2 là 48 km/h ; vận tốc ô tô thứ 3 là 54 km/h

Đọc tiếp...
Dunggᴰᵃʳˡᶤᵑᶢ Dunggᴰᵃʳˡᶤᵑᶢ CTV 22 giờ trước (8:52)
Báo cáo sai phạm

\(A=2\left|3x+1\right|-4\)

\(\left|3x+1\right|\ge0\Rightarrow2\left|3x+1\right|\ge0\Rightarrow2\left|3x+1\right|-4\ge-4\)

Đẳng thức xảy ra <=> \(3x+1=0\Rightarrow x=-\frac{1}{3}\)

Vậy AMin = -4 , đạt được khi x = -1/3

\(B=\left(0,3+x\right)^{2012}+\left(2,5-y\right)^{2014}+23\)

\(\hept{\begin{cases}\left(0,3+x\right)^{2012}\ge0\forall x\\\left(2,5-y\right)^{2014}\ge0\forall y\end{cases}\Rightarrow}\left(0,3+x\right)^{2012}+\left(2,5-y\right)^{2014}\ge0\)

\(\Rightarrow\left(0,3+x\right)^{2012}+\left(2,5-y\right)^{2014}+23\ge23\)

Đẳng thức xảy ra <=> \(\hept{\begin{cases}0,3+x=0\\2,5-y=0\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=-0,3\\y=2,5\end{cases}}\)

Vậy BMin = 23 , đạt được khi \(\hept{\begin{cases}x=-0,3\\y=2,5\end{cases}}\)

\(C=\left|200-x\right|+\left|201-x\right|\)

\(C=\left|-\left(200-x\right)\right|+\left|201-x\right|\)

\(C=\left|x-200\right|+\left|201-x\right|\)

Áp dụng BĐT \(\left|a\right|+\left|b\right|\ge\left|a+b\right|\)ta được :

\(C=\left|x-200\right|+\left|201-x\right|\ge\left|x-200+201-x\right|=\left|1\right|=1\)

Đẳng thức xảy ra khi \(ab\ge0\)

=> Đẳng thức xảy ra <=> \(\left(x-200\right)\left(201-x\right)\ge0\Rightarrow\hept{\begin{cases}x\ge200\\x\le201\end{cases}\Rightarrow}200\le x\le201\)

Vậy CMin = 1 , đạt được khi \(200\le x\le201\)

Đọc tiếp...
dcv_new dcv_new CTV 22 giờ trước (9:06)
Báo cáo sai phạm

\(B=\left(0,3+x\right)^{2012}+\left(2,5-y\right)^{2014}+23\)

Ta thấy : \(\left(0,3+x\right)^{2012}\ge0\)

\(\left(2,5-y\right)^{2014}\ge0\)

Cộng theo vế ta có : \(\left(0,3+x\right)^{2012}+\left(2,5-y\right)^{2014}\ge0\)

Cộng thêm 23 cho cả 2 vế ta được :

\(\left(0,3+x\right)^{2012}+\left(2,5-y\right)^{2014}+23\ge23\)

Hay \(B\ge23\)

Dấu = xảy ra khi và chỉ khi \(\hept{\begin{cases}0,3+x=0\\2,5-y=0\end{cases}< =>\hept{\begin{cases}x=-0,3\\y=2,5\end{cases}}}\)

Vậy \(B_{min}=23\)khi \(\hept{\begin{cases}x=-0,3\\y=2,5\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
dcv_new dcv_new CTV 22 giờ trước (8:53)
Báo cáo sai phạm

\(A=2|3x+1|-4\)

Ta có : \(2|3x+1|\ge0\)

Trừ 4 cho 2 vế ta được : 

\(2|3x+1|-4\ge-4\)

Dấu = xảy ra khi và chỉ khi \(x=-\frac{1}{3}\)

Vậy \(A_{min}=-4\)

Đọc tiếp...
Xyz Xyz CTV Hôm qua lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

a) Vì OB là tia đối của ON

=> \(\widehat{BON}=180^{\text{o}}\) 

Ta có \(\widehat{MON}+\widehat{MOB}=\widehat{BON}\)

=> \(130^{\text{o}}+\widehat{MOB}=180^{\text{o}}\)

=> \(\widehat{MOB}=50^{\text{o}}\)

=> \(\widehat{MOB}=\widehat{MOA}\left(=50^{\text{o}}\right)\)

=> OM là phân giác của \(\widehat{AOB}\)

b) Ta có : \(\widehat{AOB}+\widehat{AON}=\widehat{BON}\)

=> \(2.\widehat{MOA}+2\widehat{AOC}=180^{\text{o}}\)(Vì Oc là phân giác của \(\widehat{AON}\);  \(\widehat{MOB}=\widehat{MOA}\)(câu a) )

=> \(2\left(\widehat{MOA}+\widehat{AOC}\right)=180^{\text{o}}\)

=> \(\widehat{MOA}+\widehat{AOC}=90^{\text{o}}\)

=> \(\)\(\widehat{MOC}=90^{\text{o}}\)

=> \(OM\perp OC\left(\text{ĐPCM}\right)\)

Đọc tiếp...
ミ★sad.-.★彡 ミ★sad.-.★彡 CTV Hôm qua lúc 19:56
Báo cáo sai phạm

theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau

\(\frac{x^2}{25}=\frac{y^2}{16}=\frac{x^2+y^2}{25+16}=\frac{41}{41}=1\)

\(\frac{x^2}{25}=1\Leftrightarrow x^2=25\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=5\\x=-5\end{cases}}\)

\(\frac{y^2}{16}=1\Leftrightarrow y^2=16\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}y=4\\y=-4\end{cases}}\)

vậy cặp x,y thỏa mãn là \(\left\{x=5;y=4\right\}\left\{x=-5;y=-4\right\}\)

Đọc tiếp...
ミ★ʟuғғʏ☆мũ☆ʀơм★彡 ミ★ʟuғғʏ☆мũ☆ʀơм★彡 Hôm qua lúc 19:59
Báo cáo sai phạm

áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta được

x^2/25=y^2/16=x^2+y^2/16+25=41/41=1

x^2=25.1=25

y^2=16.1=16

vậy x^2=16 y^2=25

Đọc tiếp...
Huỳnh Quang Sang Huỳnh Quang Sang CTV Hôm qua lúc 19:52
Báo cáo sai phạm

Áp dụng t/c dãy tỉ số bằng nhau ta có :

\(\frac{x^2}{25}=\frac{y^2}{16}=\frac{x^2+y^2}{25+16}=\frac{41}{41}=1\)

=> \(\hept{\begin{cases}\frac{x^2}{25}=1\\\frac{y^2}{16}=1\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x^2=25\\y^2=16\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=\pm5\\y=\pm4\end{cases}}\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: