Giúp tôi giải toán và làm văn


BUI THI HOANG DIEP 2 giờ trước (17:54)
Báo cáo sai phạm

d) x4 = 27x

   x4 : x = 27

  x3        = 27

 mà 27 = 33 

=> x= 3

Đọc tiếp...
BUI THI HOANG DIEP 3 giờ trước (17:52)
Báo cáo sai phạm

a) Ta có: \(\left(2x+1\right)^2-\frac{1}{9}=0\)

                           \(\left(2x+1\right)^2=\frac{1}{9}\)

      mà \(\frac{1}{9}=\left(\frac{1}{3}\right)^2=\left(-\frac{1}{3}\right)^2\)

   \(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}2x+1=\frac{1}{3}\\2x+1=-\frac{1}{3}\end{cases}}\)

    

    \(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}2x=-\frac{2}{3}\\2x=-\frac{4}{3}\end{cases}}\)      

    \(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{-1}{3}\\x=-\frac{2}{3}\end{cases}}\)

Vậy \(x\in\left\{-\frac{1}{3};-\frac{2}{3}\right\}\)

b) (x-2)3 + 27 = 0 

            (x-2)3 = -27

      mà -27=(-3)3

  => x-2=-3

  => x= -1

c)Ta có: x- x = 0

          x . (x-1) = 0

   \(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x-1=0\end{cases}}\)

  \(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x=1\end{cases}}\)

Vậy \(x\in\left\{0;1\right\}\)

  

Đọc tiếp...
Vivian 3 giờ trước (17:45)
Báo cáo sai phạm

a)=>\(\left(2x+1\right)^2=\frac{1}{9}\)

\(=>\left(2x+1\right)^2=\frac{1}{3^2}\)

\(=>2x+1=\frac{1}{3}\)

\(=>2x=\frac{1}{3}-1\)

\(=>2x=\frac{-2}{3}\)

\(=>x=\frac{-2}{3}:2\)

\(=>x=\frac{-1}{3}\)

Vậy x = \(-\frac{1}{3}\)

b)\(=>\left(x-2\right)^3=27\)

\(=\left(x-2\right)^3=3^3\)

\(=>x-2=3\)

\(=>x=3+2\)

\(=>x=5\)

Vậy x = 5 

c)=>x.x-x=0

TH1:\(\hept{\begin{cases}x.x=0\\x=0\end{cases}}\)\(=>\hept{\begin{cases}x=0\\x=0\end{cases}}\)

TH2:\(x.x=1.x=>x=1\)

Vậy \(x\in\left\{0;1\right\}\)

d)\(x^4=27.x\)

\(=>x^4-27x=0\)

\(=>x^4-\left[\left(3\right)^3.x\right]=0\)

\(=>x^3.x-3^3.x=0\)

\(=>x.\left(x^3-3^3\right)=0\)

\(=>\orbr{\begin{cases}x=0\\x^3-3^3=0\end{cases}}\)

\(=>\orbr{\begin{cases}x=0\\x^3=3^3\end{cases}=>\orbr{\begin{cases}x=0\\x=3\end{cases}}}\)

X khong thể bằng (-3) được

Vậy x \(\in\){0;3}

Đọc tiếp...
Phạm Thị Thu Hảo 36 phút trước (20:17)
Báo cáo sai phạm

a) \(\left(\frac{1}{7}x-\frac{2}{7}\right)\cdot\left(-\frac{1}{5}x+\frac{3}{5}\right)\cdot\left(\frac{1}{3}x+\frac{4}{3}\right)=0\)
\(\Rightarrow\)TH1 : \(\frac{1}{7}x-\frac{2}{7}=0\)         TH2 : \(-\frac{1}{5}x+\frac{3}{5}=0\)                TH3 : \(\frac{1}{3}x+\frac{4}{3}=0\)

\(\frac{1}{7}x=\frac{2}{7}\)                                                            \(-\frac{1}{5}x=\frac{3}{5}\)                                   \(\frac{1}{3}x=\frac{4}{3}\)

\(x=\frac{2}{7}\cdot7\)                                                                      \(x=\frac{3}{5}\cdot-5\)                             \(x=\frac{4}{3}\cdot3\)

\(x=2\)                                                                               \(x=-3\)                                     \(x=4\)
Vậy x = 2 hoặc x = -3 hoặc x = 4
b) \(\frac{1}{6}x+\frac{1}{10}x-\frac{4}{5}x+1=0\)
 

\(x\cdot\left(\frac{1}{6}+\frac{1}{10}-\frac{4}{5}\right)=1\)

\(x\cdot\frac{5+3-24}{30}=1\)

\(x\cdot\frac{-8}{15}=1\)

\(x=1\cdot\frac{-15}{8}=\frac{-15}{8}\)
Vậy x = \(\frac{-15}{8}\)

Đọc tiếp...
Phùng Minh Quân CTV 3 giờ trước (17:07)
Báo cáo sai phạm

\(x^2+y^2=1\)\(\Leftrightarrow\)\(\left(x^2+y^2\right)^2=1\) \(\left(1\right)\)

Thay \(\left(1\right)\) vào \(\frac{x^4}{a}+\frac{y^4}{b}=\frac{1}{a+b}\) ta được : 

\(\frac{x^4}{a}+\frac{y^4}{b}=\frac{\left(x^2+y^2\right)^2}{a+b}\)

\(\Leftrightarrow\)\(\frac{x^4b+y^4a}{ab}=\frac{x^4+2x^2y^2+y^4}{a+b}\)

\(\Leftrightarrow\)\(\left(a+b\right)\left(x^4b+y^4a\right)=ab\left(x^4+2x^2y^2+y^4\right)\)

\(\Leftrightarrow\)\(x^4ab+y^4a^2+x^4b^2+y^4ab=x^4ab+2x^2y^2ab+y^4ab\)

\(\Leftrightarrow\)\(x^4b^2+y^4a^2=2x^2y^2ab\)

\(\Leftrightarrow\)\(x^4b^2-2x^2y^2ab+y^4a^2=0\)

\(\Leftrightarrow\)\(\left(x^2b\right)^2-2.x^2b.y^2a+\left(y^2a\right)^2=0\)

\(\Leftrightarrow\)\(\left(x^2b-y^2a\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\)\(x^2b-y^2a=0\)

\(\Leftrightarrow\)\(x^2b=y^2a\)

\(\Leftrightarrow\)\(\frac{x^2}{a}=\frac{y^2}{b}=\frac{x^2+y^2}{a+b}=\frac{1}{a+b}\) ( thay \(x^2+y^2=1\) ) 

\(\Leftrightarrow\)\(\left(\frac{x^2}{a}\right)^{1002}=\left(\frac{y^2}{b}\right)^{1002}=\left(\frac{1}{a+b}\right)^{1002}\)

\(\Leftrightarrow\)\(\frac{x^{2004}}{a^{1002}}=\frac{y^{2004}}{b^{1002}}=\frac{1}{\left(a+b\right)^{1002}}\)

Do đó : 

\(\frac{x^{2004}}{a^{1002}}+\frac{y^{2004}}{b^{1002}}=\frac{1}{\left(a+b\right)^{1002}}+\frac{1}{\left(a+b\right)^{1002}}=\frac{2}{\left(a+b\right)^{1002}}\) ( đpcm ) 

Chúc bạn học tốt ~ 

Đọc tiếp...
ĐÀO TRẦN TUẤN ANH 4 giờ trước (16:20)
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

Gọi chiều cao của Hồng , Hoa , Lan , là :

a : b : c = 5 : 5,3 : 5,5

Từ a : b : c = 5 : 5,3 : 5,5 

\(\Rightarrow\frac{a}{5}:\frac{b}{5,3}:\frac{c}{5,5}\)

Hồng = \(\frac{a}{5}\)

Hoa = \(\frac{b}{5,3}\)

Lan = \(\frac{c}{5,5}\)

Đọc tiếp...
Should Like A Person 4 giờ trước (16:22)
Báo cáo sai phạm

Bài làm

Gọi chiều cao của 3 bạn Hồng, Hoa , Lan là a,b,c và tỉ lệ với các số là 5; 5,3; 5,5

Ta có: a: b: c =5: 5,3: 5,5

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau và a+b+c

=> \(\frac{a}{5}=\frac{b}{5,3}=\frac{c}{5,5}\)

Đến đây mik tịt bn ạ

Đọc tiếp...
MMS_Hồ Khánh Châu 4 giờ trước (16:00)
Báo cáo sai phạm

-Nếu \(2x-3\ge0\Rightarrow x\ge\frac{3}{2}\) thì \(\left|2x-3\right|=3-x\)

                                             \(\Leftrightarrow2x-3=3-x\)

                                              \(\Leftrightarrow2x+x=3+3\)

                                                \(\Leftrightarrow3x=6\)

                                                  \(\Leftrightarrow x=2\) (nhận)

-Nếu \(2x-3< 0\Leftrightarrow x< \frac{3}{2}\) thì \(\left|2x-3\right|=3-x\)

                                                    \(\Leftrightarrow2x-3=-\left(3-x\right)\)

                                                     \(\Leftrightarrow2x-3=x-3\)

                                                     \(\Leftrightarrow2x-x=-3+3\)

                                                       \(\Leftrightarrow x=0\) (nhận)

Vậy x = 0 hoặc x = 2

Đọc tiếp...
Bảo Ngọc Hoàng 4 giờ trước (16:13)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{3}{2}\)là sao bạn mình không hiểu

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: