Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Toán lớp 6


Trần Công Mạnh Trần Công Mạnh 19 giờ trước (15:27)
Báo cáo sai phạm

Bg

Gọi số lớn là a, số bé là b  (a, b thuộc N*)

Theo đề bài: a - b = 216 và b ÷ a = 3/5

Vì b ÷ a = 3/5

=> b = \(\frac{3}{5}.a\)(bỏ cái dưới đi)

=> b = \(\frac{3}{5}.b\)(bỏ dòng này, do mình chơi ngu)

=> a - b = a - \(\frac{3}{5}.a\)= 216

=> a.(1 - 3/5) = 216

=> a.\(\frac{2}{5}\)= 216

=> a = 216 ÷ \(\frac{2}{5}\)

=> a = 540

=> b = 540 - 216

=> b = 324

Vậy số lớn là 540, số bé là 324.

Đọc tiếp...
Huyền Linh Huyền Linh 19 giờ trước (15:12)
Báo cáo sai phạm

A chia hết cho cả 5 và 9

Để \(A⋮5\) thì \(b\in\left\{0;5\right\}\)

Với \(b=5\), ta được: \(\overline{a7855}⋮9\)

\(\Rightarrow a+7+8+5+5⋮9\)

\(\Rightarrow a+25⋮9\)

\(\Rightarrow a=2\)

Với \(b=0\), ta được: \(\overline{a7850}⋮9\)

\(\Rightarrow a+7+8+5+0⋮9\)

\(\Rightarrow a+20⋮9\)

\(\Rightarrow a=7\)

Vậy \(a=2\) và \(b=5\) hoặc \(a=7\) và \(b=0\).

Đọc tiếp...
Đoàn Nguyễn Như Ngọc Đoàn Nguyễn Như Ngọc CTV 19 giờ trước (15:15)
Báo cáo sai phạm

A = a785b chia hết cho 5 và 9

A chia hết cho 5 => b = { 0 ; 5 }

Xét 2 trường hợp

1/ b = 0

Khi đó A = a7850 

Tổng các chữ số của A = a + 7 + 8 + 5 + 0 = a + 20

=> a = 7

2/ b = 5

Khi đó A = a7855

Tổng các chữ số của A = a + 7 + 8 + 5 + 5 = 25

=> a = 2

Vậy các cặp ( a ; b ) thỏa mãn là : ( 7 ; 0 ) , ( 2 ; 5 )

Đọc tiếp...
Nguyễn Trọng Vũ Hùng Nguyễn Trọng Vũ Hùng 19 giờ trước (15:13)
Báo cáo sai phạm

Bài giải:

Vì a785b chia hết cho cả 5 và 9 nên giá trị của b bằng 0 hoặc 5.

TH1: Nếu b bằng 0 thì:

a7850 chia hết cho 9.

Khi đó a + 7 + 8 + 5 + 0 phải chia hết cho 9, hay a + 20 phải chia hết cho 9.

Suy ra a bằng 7.

TH2: Nếu b bằng 5 thì:

a7855 chia hết cho 9. 

Khi đó a + 7 + 8 + 5 + 5 phải chia hết cho 9, hay a + 25 phải chia hết cho 9.

Suy ra a bằng 2.

Vậy ta có hai đáp án sau:

a = 7 và b = 0;

a = 2 và b = 5.

Đọc tiếp...
Đoàn Nguyễn Như Ngọc Đoàn Nguyễn Như Ngọc CTV 19 giờ trước (15:11)
Báo cáo sai phạm

Giả sử tất cả số học sinh là nam thì số vở được phát là :

4 . 18 = 72 quyển

Số học sinh nữ = ( 72 - 50 ) : 2 = 11 em 

Số học sinh nam = 18 - 11 = 7 em 

Đọc tiếp...
Nguyễn Trọng Vũ Hùng Nguyễn Trọng Vũ Hùng 19 giờ trước (15:17)
Báo cáo sai phạm

Bài giải:

Nếu tất cả số học sinh đều là số học sinh nam thì tổng số quyển đã phát là:

18 x 4 = 72 (quyển)

Số quyển dôi ra là:

72 - 50 = 22 (quyển)

Dôi ra 22 quyển là do đổi 1 học sinh nữ thành 1 học sinh nam. Vậy khi đổi 1 học sinh nữ thành 1 học sinh nam thì số quyển dôi ra là:

4 - 2 = 2 (quyển)

Số học sinh nữ là:

22 : 2 = 11 (quyển)

Số học sinh nam là:

18 - 11 = 7 (quyển)

Đáp số: 7 học sinh nam

và 11 học sinh nữ.

Đọc tiếp...
Vũ Đức Thuyết Vũ Đức Thuyết 18 giờ trước (15:58)
Báo cáo sai phạm

                                      Nếu bạn muốn học hiệu quả thì bạn cần có những kĩ năng như

tư duy , phân tích hay tập trung.Những kĩ năng có được hình thành qua thói quen của bạn hay nói chính xác hơn thì đó chính là

phản xạ có điều kiện mà bạn sẽ được học ở sách sinh học 8 :3333333

 Chúc bạn thành công !

Đọc tiếp...
CTV CTV 19 giờ trước (15:02)
Báo cáo sai phạm

 Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không k "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Xyz Xyz CTV 20 giờ trước (14:42)
Báo cáo sai phạm

A =\(\frac{1}{2^2}+\frac{1}{4^2}+\frac{1}{6^2}+...+\frac{1}{20^2}=\frac{1}{2^2}\left(\frac{1}{1^2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+...+\frac{1}{20^2}\right)\)

\(< \frac{1}{2^2}\left(1+\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+...+\frac{1}{19.20}\right)=\frac{1}{4}\left(1+1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+...+\frac{1}{19}-\frac{1}{20}\right)\)

\(=\frac{1}{4}\left(1+1-\frac{1}{20}\right)=\frac{1}{4}\left(2-\frac{1}{20}\right)=\frac{1}{2}-\frac{1}{80}< \frac{1}{2}\left(\text{đpcm}\right)\)

Đọc tiếp...
hoàng nguyễn linh chi hoàng nguyễn linh chi 20 giờ trước (14:40)
Báo cáo sai phạm

bài này khó quá

Đọc tiếp...
Assassin™ Assassin™ 20 giờ trước (14:38)
Báo cáo sai phạm

Bài làm:

a) \(\frac{1}{10.11}+\frac{1}{11.12}+...+\frac{1}{78.79}\)

\(=\frac{1}{10}-\frac{1}{11}+\frac{1}{11}-\frac{1}{12}+...+\frac{1}{78}-\frac{1}{79}\)

\(=\frac{1}{10}-\frac{1}{79}=\frac{69}{790}\)

b) \(\frac{8}{7.9}+\frac{8}{9.11}+...+\frac{8}{133.135}\)

\(=4\left(\frac{2}{7.9}+\frac{2}{9.11}+...+\frac{2}{133.135}\right)\)

\(=4\left(\frac{1}{7}-\frac{1}{9}+\frac{1}{9}-\frac{1}{11}+...+\frac{1}{133}-\frac{1}{135}\right)\)

\(=4\left(\frac{1}{7}-\frac{1}{135}\right)\)

\(=4.\frac{128}{945}=\frac{512}{945}\)

c) \(\frac{12}{8.11}+\frac{12}{11.14}+...+\frac{12}{503.506}\)

\(=4\left(\frac{3}{8.11}+\frac{3}{11.14}+...+\frac{3}{503.506}\right)\)

\(=4\left(\frac{1}{8}-\frac{1}{11}+\frac{1}{11}-\frac{1}{14}+...+\frac{1}{503}-\frac{1}{506}\right)\)

\(=4\left(\frac{1}{8}-\frac{1}{506}\right)\)

\(=4.\frac{249}{2024}=\frac{249}{506}\)

d) \(\frac{1}{4.7}+\frac{1}{7.10}+...+\frac{1}{391.394}\)

\(=\frac{1}{3}\left(\frac{3}{4.7}+\frac{3}{7.10}+...+\frac{3}{391.394}\right)\)

\(=\frac{1}{3}\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{10}+...+\frac{1}{391}-\frac{1}{394}\right)\)

\(=\frac{1}{3}\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{394}\right)\)

\(=\frac{1}{3}.\frac{195}{788}=\frac{65}{788}\)

e) \(\frac{4}{5.8}+\frac{4}{8.11}+...+\frac{4}{602.605}\)

\(=\frac{4}{3}\left(\frac{3}{5.8}+\frac{3}{8.11}+...+\frac{3}{602.605}\right)\)

\(=\frac{4}{3}\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{8}+\frac{1}{8}-\frac{1}{11}+...+\frac{1}{602}-\frac{1}{605}\right)\)

\(=\frac{4}{3}\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{605}\right)\)

\(=\frac{4}{3}.\frac{24}{121}=\frac{32}{121}\)

g) Phải sửa \(\frac{1}{802}\)  thành \(\frac{1}{820}\) nhé

\(1+\frac{1}{3}+\frac{1}{6}+\frac{1}{10}+...+\frac{1}{820}\)

\(=1+\frac{1}{1.3}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{2.5}+...+\frac{1}{41.20}\)

\(=2\left(\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+\frac{1}{4.5}+...+\frac{1}{40.41}\right)\)

\(=2\left(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+...+\frac{1}{40}-\frac{1}{41}\right)\)

\(=2\left(1-\frac{1}{41}\right)\)

\(=2.\frac{40}{41}=\frac{80}{41}\)

Đọc tiếp...
Xyz Xyz CTV 20 giờ trước (14:37)
Báo cáo sai phạm

a)\(\frac{1}{10.11}+\frac{1}{11.12}+...+\frac{1}{78.79}=\frac{1}{10}-\frac{1}{11}+\frac{1}{11}-\frac{1}{12}+...+\frac{1}{78}-\frac{1}{79}=\frac{1}{10}-\frac{1}{79}=\frac{69}{790}\)

b) \(\frac{8}{7.9}+\frac{8}{9.11}+...+\frac{8}{133.135}=4\left(\frac{2}{7.9}+\frac{2}{9.11}+...+\frac{2}{133.135}\right)\)

\(=4\left(\frac{1}{7}-\frac{1}{9}+\frac{1}{9}-\frac{1}{11}+...+\frac{1}{133}-\frac{1}{135}\right)=4\left(\frac{1}{7}-\frac{1}{135}\right)=4.\frac{128}{945}=\frac{456}{945}\)

c) \(\frac{12}{8.11}+\frac{12}{11.14}+...+\frac{12}{503.506}=4\left(\frac{3}{8.11}+\frac{3}{11.14}+...+\frac{3}{503.506}\right)\)

\(=4\left(\frac{1}{8}-\frac{1}{11}+\frac{1}{11}-\frac{1}{14}+...+\frac{1}{503}-\frac{1}{506}\right)=4\left(\frac{1}{8}-\frac{1}{506}\right)=\frac{249}{506}\)

d) \(\frac{1}{4.7}+\frac{1}{7.10}+...+\frac{1}{391.394}=\frac{1}{3}\left(\frac{3}{4.7}+\frac{3}{7.10}+...+\frac{3}{391.394}\right)\)

\(=\frac{1}{3}\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{10}+...+\frac{1}{391}-\frac{1}{394}\right)=\frac{1}{3}.\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{394}\right)=\frac{1}{3}.\frac{195}{788}=\frac{65}{788}\)

e) \(\frac{4}{5.8}+\frac{4}{8.11}+...+\frac{4}{602.605}=\frac{4}{3}.\left(\frac{3}{5.8}+\frac{3}{8.11}+...+\frac{3}{602.605}\right)\)

\(=\frac{4}{3}\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{8}+\frac{1}{8}-\frac{1}{11}+...+\frac{1}{602}-\frac{1}{605}\right)=\frac{4}{3}\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{605}\right)=\frac{4}{3}.\frac{24}{121}=\frac{32}{121}\)

g) Sửa đề\(1+\frac{1}{3}+\frac{1}{6}+...+\frac{1}{820}=2\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+\frac{1}{12}+...+\frac{1}{1640}\right)=2\left(\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+...+\frac{1}{40.41}\right)\)

\(=2\left(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+...+\frac{1}{40}-\frac{1}{41}\right)=2\left(1-\frac{1}{41}\right)=2.\frac{40}{41}=\frac{80}{41}\)

Đọc tiếp...
Lê Thị Ánh Dương Lê Thị Ánh Dương 20 giờ trước (14:25)
Báo cáo sai phạm

a) = 1/10 - 1/11 + 1/11 -1/12 + 1/12 - 1/13 +1/13 1/14 +...+ 1/78 - 1/79

= 1/10 - 1/79

= máy tính ok

mấy câu khác bn làm tương tự là đc nhưng nhớ nhanh thêm khoảng cách giữa các mẫu nha

Đọc tiếp...
Trần Gia Hân Trần Gia Hân 22 giờ trước (12:23)
Báo cáo sai phạm

= 6480:540

=12

Đọc tiếp...
ミ★ʟuғғʏ☆мũ☆ʀơм★彡 ミ★ʟuғғʏ☆мũ☆ʀơм★彡 23 giờ trước (11:47)
Báo cáo sai phạm

(15×18×24):(9×12×5)

(270×24):(108×5)

6480:540

12

Đọc tiếp...
Gia Bảo Bo Gia Bảo Bo 23 giờ trước (11:45)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{15\cdot18\cdot24}{9\cdot12\cdot5}=\frac{5\cdot3\cdot9\cdot2\cdot12\cdot2}{9\cdot12\cdot5}=\frac{3\cdot2\cdot2}{1\cdot1\cdot1}=12\)

Đọc tiếp...
Assassin™ Assassin™ 23 giờ trước (11:13)
Báo cáo sai phạm

Bài làm:

a) Ta có: \(\frac{n+2}{n-1}=\frac{\left(n-1\right)+3}{n-1}=1+\frac{3}{n-1}\)

Để n + 2 chia hết cho n - 1

\(\Rightarrow\frac{3}{n-1}\inℤ\Rightarrow n-1\inƯ\left(3\right)=\left\{\pm1;\pm3\right\}\)

\(\Rightarrow n\in\left\{-2;0;2;4\right\}\)

KL:...

b) Ta có: \(\frac{2n+1}{6-n}=\frac{\left(2n-12\right)+13}{6-n}=\frac{13}{6-n}-2\)

Để 2n + 1 chia hết cho 6 - n

\(\Rightarrow\frac{13}{6-n}\inℤ\Rightarrow6-n\inƯ\left(13\right)=\left\{\pm1;\pm13\right\}\)

\(\Leftrightarrow n\in\left\{-7;5;7;19\right\}\)

Đọc tiếp...
Xyz Xyz CTV 23 giờ trước (11:03)
Báo cáo sai phạm

Để n + 2 \(⋮\)n - 1

=> n - 1 + 3  \(⋮\)n - 1

Vì n - 1  \(⋮\)n - 1

=> 3  \(⋮\)n - 1

=> n - 1 \(\in\)Ư(3)

=> n - 1 \(\in\left\{1;-1;3;-3\right\}\)

=> n \(\in\left\{2;0;4;-2\right\}\)

Vậy n \(\in\left\{2;0;4;-2\right\}\) 

b) Để 2n + 1 \(⋮\)6 - n

=> -12 + 2n + 13  \(⋮\)6 - n

=> -2(6 - n) + 13  \(⋮\)6 - n

Vì -2(6 - n)  \(⋮\)6 - n

=> 13  \(⋮\)6 - n

=> 6 - n \(\in\)Ư(13)

=> 6 - n \(\in\left\{1;13;-1;-13\right\}\)

=> n \(\in\left\{5;-7;7;19\right\}\)

Vậy  n \(\in\left\{5;-7;7;19\right\}\) 

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ✰๖ۣۜCɦεɾɾү☠๖ۣۜBσмbʂ✰⁀ᶦᵈᵒᶫッ ๖²⁴ʱ✰๖ۣۜCɦεɾɾү☠๖ۣۜBσмbʂ✰⁀ᶦᵈᵒᶫッ 22 giờ trước (12:18)
Báo cáo sai phạm

\(n+2⋮n-1\Leftrightarrow n-1+3⋮n-1\Leftrightarrow3⋮n-1\)

\(\Rightarrow n-1\inƯ\left(3\right)=\left\{\pm1;\pm3\right\}\)

n - 11-13-3
n204-2

\(2n+1⋮6n-1\Leftrightarrow-2\left(6-n\right)+13⋮6-n\Leftrightarrow13⋮6-n\)

\(\Rightarrow6-n\inƯ\left(13\right)=\left\{\pm1;\pm13\right\}\)

6 - n1-113-13
n57-7-19
Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: