Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Thị Diệu Quỳnh 5 giờ trước (09:23)
Báo cáo sai phạm

Ta đặt biểu thức trên là A 

\(A=\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+...+\frac{1}{13.14}\)

\(A=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{13}-\frac{1}{14}\)

\(A=1-\frac{1}{14}\)

\(A=\frac{13}{14}\)

Vậy \(A=\frac{13}{14}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hiền 3 giờ trước (11:48)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{1\times2}+\frac{1}{2\times3}+...+\frac{1}{13\times14}\)

\(=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+...+\frac{1}{13}-\frac{1}{14}\)

\(=1-\frac{1}{14}\)

\(=\frac{13}{14}\)

_Chúc bạn học tốt_

Đọc tiếp...
sunlightsummer 6 giờ trước (08:19)
Báo cáo sai phạm

=1-1/2+1/2-1/3+1/3-1/4+....+1/13-1/14

=1-1/14

=13/14

Ủng hộ mk nhé bn,chúc bạn học tốt!!

Đọc tiếp...
yamamoto CTV 4 giờ trước (10:09)
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{1}{1\cdot5}+\frac{1}{5\cdot9}+........+\frac{1}{x\cdot\left(x+4\right)}\)

\(4A=\frac{4}{1\cdot5}+\frac{4}{5\cdot9}+........+\frac{4}{x\cdot\left(x+4\right)}\)

\(4A=1-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{9}+.......+\frac{1}{x}-\frac{1}{x+4}\)

\(4A=1-\frac{1}{x+4}\)

\(A=\left(1-\frac{1}{x+4}\right):4\)

Khi x = 12 => \(A=\left(1-\frac{1}{12+4}\right):4\)

A = \(\left(1-\frac{1}{16}:4\right)\)

A = \(\frac{15}{16}:4=\frac{15}{64}\)

Khi x = 2 => \(A=\left(1-\frac{1}{2+4}\right):4\)

A = \(\left(1-\frac{1}{6}\right):4\)

\(=\frac{5}{6}:4=\frac{5}{24}\)

Khi x = \(\frac{5}{6}\)=> \(A=\left(1-\frac{1}{\frac{5}{6}+4}\right):4\)

A = \(\left(1-\frac{1}{\frac{29}{6}}\right):4\)

A = \(\frac{23}{29}:4=\frac{23}{116}\)

Đọc tiếp...
Buì Đức Long 7 giờ trước (07:56)
Báo cáo sai phạm

\(4A=\frac{4}{1.5}+\frac{4}{5.9}+\frac{4}{9.13}+...+\frac{4}{x.\left(x+4\right)}\)

\(4A=\frac{1}{1}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{9}+\frac{1}{9}-\frac{1}{13}+...+\frac{1}{x}-\frac{1}{x+4}\) 

\(4A=1-\frac{1}{x+4}\) 

\(4A=\frac{x+4-1}{x+4}\)   

\(A=\frac{x+3}{\text{4(x+4)}}\)

Bạn tự thay rồi tính nhé 

Đọc tiếp...
kudo shinichi CTV 7 giờ trước (07:23)
Báo cáo sai phạm

\(2x^3=128\)

\(x^3=128:2\)

\(x^3=64\)

\(x^3=4^3\)

\(\Rightarrow x=4\)

Vậy \(x=4\)

Đặt \(A=2^{19}+2^{18}+...+2+1\)

\(\Rightarrow2A=2^{20}+2^{19}+...+2^2+2\)

\(\Rightarrow2A-A=\left(2^{20}+2^{19}+...+2^2+2\right)-\left(2^{19}+2^{18}+...+2+1\right)\)

\(A=2^{20}-1\)

Ta có: \(2^x-1=2^{19}+2^{18}+...+2+1\)

\(\Rightarrow2^x-1=2^{20}-1\)

\(\Rightarrow2^x=2^{20}\)

\(\Rightarrow x=20\)

Vậy \(x=20\)

Tham khảo nhé~

Đọc tiếp...
nene 7 giờ trước (07:46)
Báo cáo sai phạm

2 x 3 = 128

Đáp án : 2 x 43 = 128

Đọc tiếp...
Tuan 7 giờ trước (07:21)
Báo cáo sai phạm

2x3=128

 x   =2

Đọc tiếp...
Han Sara ft Tùng Maru 7 giờ trước (07:23)
Báo cáo sai phạm

a) \(5-\left(\frac{a}{b}+\frac{1}{2}\right)=2\frac{1}{3}\)

\(\Rightarrow5-\left(\frac{a}{b}+\frac{1}{2}\right)=\frac{7}{3}\)

\(\Rightarrow\frac{a}{b}+\frac{1}{2}=5-\frac{7}{3}\)

\(\Rightarrow\frac{a}{b}+\frac{1}{2}=\frac{8}{3}\)

\(\Rightarrow\frac{a}{b}=\frac{8}{3}-\frac{1}{2}\)

\(\Rightarrow\frac{a}{b}=\frac{13}{6}\)

Vậy \(\frac{a}{b}=\frac{13}{6}\)

b) \(\left(\frac{3}{4}+2\frac{1}{2}\right):\frac{3}{5}-3\)

\(=\left(\frac{3}{4}+\frac{5}{2}\right):\frac{3}{5}-3\)

\(=\frac{13}{4}:\frac{3}{5}-3\)

\(=\frac{65}{12}-3\)

\(=\frac{29}{12}\)

Học tốt #

Đọc tiếp...
Hiếu Thông Minh 7 giờ trước (07:15)
Báo cáo sai phạm

a, 5-(\(\frac{a}{b}\)+\(\frac{1}{2}\))=2\(\frac{1}{3}\)

<=>5-\(\frac{a}{b}-\frac{1}{2}\)=\(\frac{7}{3}\)

<=>\(\frac{a}{b}=5-\frac{1}{2}-\frac{7}{3}\)

<=>\(\frac{a}{b}=\frac{13}{6}\)

b,(\(\frac{3}{4}\)+2\(\frac{1}{2}\)):\(\frac{3}{5}\)-3

=(\(\frac{3}{4}\)+\(\frac{5}{2}\)).\(\frac{5}{3}\)-3

=\(\frac{23}{4}\).\(\frac{5}{3}\)-3

=\(\frac{115}{12}\)-3

=\(\frac{115-36}{12}\)

=\(\frac{79}{12}\)

Đọc tiếp...
Jaki Nastumi 7 giờ trước (07:09)
Báo cáo sai phạm

a, \(5-\left(\frac{a}{b}+\frac{1}{2}\right)=2\frac{1}{3}\)   =>  \(\frac{a}{b}+\frac{1}{2}=5-2\frac{1}{3}\) =>  \(\frac{a}{b}+\frac{1}{2}=\frac{8}{3}\)  => \(\frac{a}{b}=\frac{8}{3}-\frac{1}{2}\) =>  \(\frac{a}{b}=\frac{13}{6}\)

b, \((\frac{3}{4}+2\frac{1}{2}):\frac{3}{5-3}=\left(\frac{3}{4}+\frac{5}{4}\right):\frac{3}{5}-1=\frac{9}{4}:\frac{-2}{5}=\frac{-45}{8}\)

Đọc tiếp...
Tuan 7 giờ trước (07:49)
Báo cáo sai phạm

Khi tăng chiều dài và chiều rộng lên 3 cm thì S tăng thêm là:

   a x 3 + b x 3 +3 x3 = ( a + b ) x 3 + 9 =     (cm2)

Vậy ta có:( a + b) x 3 + 9 = 60 (cm2)

=> a + b = (60 - 9) : 3=17(cm)

P hình chữ nhật là:

    (a + b) x 2=17 x 2 = 34(cm2)

Đọc tiếp...
Lạnh Lùng 13 giờ trước (01:40)
Báo cáo sai phạm

Giải 1 câu tương tự rồi các câu khác làm theo tương tự

A= 3+32+33+...+330

A=(3+32)+(33+34)+....+(329+330)

A=(3.1+3.3)+(33.1+33.3)+....+(329.1+329.3)

A=3.(1+3)+33.(1+3)+...+329.(1+3)

A=3.4+33.4+...+329.4

A=(3+33+....+329).4
=> A chia hết cho 4
Đúng thì k nha 

Đọc tiếp...
cool queen 16 giờ trước (23:05)
Báo cáo sai phạm

1.2.3.4...9=362880

Đọc tiếp...
nene 8 giờ trước (07:03)
Báo cáo sai phạm

Đáp án :362880

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh 15 giờ trước (23:13)
Báo cáo sai phạm
Fan EBXTOS 16 giờ trước (22:41)
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}x-3=0\\x+7=0\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=3\\x=-7\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Trần Trân 16 giờ trước (22:31)
Báo cáo sai phạm

cảm ơn bn kb vs mk luôn nhé

Đọc tiếp...
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 16 giờ trước (22:29)
Báo cáo sai phạm

- Ta thấy SAMC = 1/3 SABC vì AM = 1/3 AB, có chung đường cao hạ từ C xuống AB.

- Ta thấy SAMN = 2/3 SAMC vì AN = 2/3 AC, có chung đường cao hạ từ M xuống AC.

Diện tích hình tam giác AMN bằng số phần diện tích hình tam giác ABC là:

1/3 x 2/3 = 2/9 

=> diện tích hình tam giác ABC bằng 9/2 diện tích hình tam giác AMN.

Đáp số: 9/2

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: