Giúp tôi giải toán và làm văn


♡๖ۣۜVCM JACK๖²⁴ʱ๖ۣۜღ 4 giờ trước (19:09)
Báo cáo sai phạm

. TRẮC NGHIỆM (2 điểm):

Em hãy ghi vào bài làm chỉ một chữ cái trước đáp án đúng.

Câu 1: Tập hợp A các số tự nhiên chia cho 5 dư 2 và nhỏ hơn 200 có số phần tử là:

A. 39
B. 40
C. 41
D. 100

Câu 2: Số nào sau đây chia hết cho tất cả các số 2; 3; 5; 9.

A. 723654
B. 73920
C. 278910
D. 23455

Câu 3: Tập hợp các số nguyên tố nhỏ hơn 10 là:

A. {1; 2; 3; 5; 7}
B. {2; 3; 5; 7}
C. {3; 5; 7}
D. {2; 3; 5; 7; 9}

Câu 4: Số nguyên âm nhỏ nhất có ba chữ số là:

A. -999
B. -111
C. -102
D. -100

Câu 5: Kết quả nào sau đây không bằng 24. 42

A. 28
B. 162
C. 82
D. 44

Câu 6: Các số nguyên a và b được biểu diễn trên trục số như sau:

Khẳng định nào sau đây là sai:

A. a < 0 < b
B. - a > - b
C. |a| < |b|
D. - b < 0 < - a

Câu 7: Cho M là trung điểm của đoạn thẳng AB, N là trung điểm của đoạn thẳng AM. Biết rằng MB = 12cm. Vậy độ dài đoạn thẳng BN là:

A. 12cm
B. 6cm
C. 24cm
D. 18cm

Câu 8: Cho hình vẽ, khẳng định nào sau đây là sai:

A. Hai tia AB và AC đối nhau.

B. Hai tia BC và AC trùng nhau

C. Trên hình có 4 đoạn thẳng.

D. Trên hình có 2 đường thẳng.

II. Tự luận 

Câu 9 (1,5 điểm): Tính

a) -54 + 75 - |-79 - 42|

b) 2028 – {[39 – (23.3 – 21)2] : 3 + 20170}

Câu 10 (1,5 điểm): Tính nhanh:

a) 47. 134 – 47.35 + 47

b) -(-2017 + 2789) + (1789 – 2017)

Câu 11 (1,5 điểm): Tìm x ∈ Z biết:

a) (|x| + 3). 15 - 5 = 70

b) 86: [2. (2x - 1)2 – 7] + 42 = 2.32

Câu 12 (1 điểm): 315 quyển vở, 495 chiếc bút và 135 cục tẩy phát thưởng đều cho một số học sinh. Hỏi có nhiều nhất bao nhiêu học sinh được nhận thưởng?

Câu 13 (2 điểm): Trên tia Am lấy hai điểm Q, H sao cho AQ = 2cm, AH = 8cm.

a) Tính QH?

b) Trên tia An là tia đối của tia Am lấy điểm P sao cho AP = 4cm. Giải thích tại sao Q là trung điểm của đoạn thẳng PH.

c) Gọi O là trung điểm của đoạn thẳng AQ. Tính OH.

Câu 14 (0,5 điểm): Học sinh được chọn một trong hai ý sau:

a) Số tự nhiên a khi chia cho 17 dư 11, chia cho 23 dư 18, chia cho 11 dư 3. Hỏi a chia cho 4301 dư bao nhiêu?

b) Tìm chữ số tận cùng của tổng A = 11 + 25 + 39 + 413 + … + 5042013 + 5052017

Đọc tiếp...
♡๖ۣۜVCM JACK๖²⁴ʱ๖ۣۜღ 4 giờ trước (19:13)
Báo cáo sai phạm

hình và số luôn muốn có đáp án ko 

Đọc tiếp...
Xuân Nhi 4 giờ trước (19:11)
Báo cáo sai phạm

VCM JACK toán hình mà

Đọc tiếp...
ninja school 4 giờ trước (18:57)
Báo cáo sai phạm

12 345 679×2×2×2×3×3

=>12 345 679x72

=>888 888 888

Đọc tiếp...
Cậu◦Bé◦Gấu 4 giờ trước (18:50)
Báo cáo sai phạm

6 chia hết cho ( x - 1 )

6 chia hết cho ( x - 1 ) => ( x - 1 ) là Ư(6)

=> Ư(6) = { 1 ; 2 ; 3 ; 6 }

=> \(x\in\left\{2;3;4;7\right\}\)

Vậy x = 2 ; 3 ; 4 ; 7

Đọc tiếp...
✰๖ۣۜTɦαηɦツ๖ۣۜNɠυүêη✰ 4 giờ trước (19:01)
Báo cáo sai phạm

Ta có :

6 chia hết cho ( x - 1 ) 

=> ( x - 1 ) thuộc Ư ( 6 )

Ư ( 6 ) = { -1 ; -2 ; -3 ; -6 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 6 }

=> x - 1 = { -1 ; -2 ; -3 ; -6 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 6 }

Ta có bảng sau :

x-1-1-2-3-601236
x0-1-2-512347

Vậy x = 0 ; -1 ; -2 ; -5 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 7

Đọc tiếp...
✰๖ۣۜTɦαηɦツ๖ۣۜNɠυүêη✰ 4 giờ trước (18:50)
Báo cáo sai phạm

Ta có :

6 chia hết cho ( x - 1 )

=> ( x - 1 ) thuộc Ư ( 6 )

Ư ( 6 ) = { 0 ; -1 ; 1 ; -2 ; 2 ; -3 ; 3 ; -6 ; 6 }

Vậy x = { 0 ; -1 ; 1 ; -2 ; 2 ; -3 ; 3 ; -6 ; 6 }

Đọc tiếp...
❋ℳøøn 5 giờ trước (17:53)
Báo cáo sai phạm

\(\left(x-25\right)\left(x+37\right)=0\)

\(TH1:x-25=0\)

\(x=25\)

\(TH2:x+37=0\)

\(x=-37\)

Vậy \(x\in\left\{-37;25\right\}\)

Đọc tiếp...
vũ xuân việt anh 6 giờ trước (17:21)
Báo cáo sai phạm

(x+2)3-5=22

   (x+2)3=22+5

   (x+2)3=27

   (x+2)3=33

=>   x+2=3

           x=3-2

           x=1

Trình bày như đó nha bạn. k mik nha! Thankssss

Đọc tiếp...
Hạ Chi 6 giờ trước (17:03)
Báo cáo sai phạm

\(\left(x+2\right)^3-5=22\)

\(\Rightarrow\left(x+2\right)^3=22+5\)

\(\Rightarrow\left(x+2\right)^3=27\)

\(\Rightarrow x+2^3=27\)

\(\Rightarrow x+8=27\)

\(\Rightarrow x=27-8\)

\(\Rightarrow x=19\)

Vậy x = 19 

Đọc tiếp...
✰๖ۣۜTɦαηɦツ๖ۣۜNɠυүêη✰ 6 giờ trước (16:44)
Báo cáo sai phạm

nhầm

a) ( 2x - 25 ) . 821 = 823

    ( 2x - 25 )        = 823 : 821

    ( 2x - 25 )        = 82

      2x - 32          = 64

      2x                 = 64 + 32

      2x                 = 96

      2x                 = 48

b) ( 6x - 72 ) : 2 + 84 = 201

    ( 6x - 72 ) : 2         = 201 - 84

    ( 6x - 72 )              = 117

    ( 6x - 72 )              = 117 . 2

      6x - 72                = 234

      6x                       = 234 + 72

      6x                       = 306

       x                        = 306 : 6

       x                        = 51

Đọc tiếp...
Hoàng Thanh Huyền 6 giờ trước (16:37)
Báo cáo sai phạm

a) \(\left(2x-2^5\right).8^{21}=8^{23}\)

    \(\left(2x-2^5\right)=8^{23}:8^{21}\)

        \(2x-32=8^2\)

       \(2x-32=64\)

                  \(2x=96\)

                    \(x=48\)

b) (6x-72):2+ 84= 201

    (6x-72):2       = 117

      6x-72          = 117.2

      6x-72          = 234

          6x           = 306

            x           = 51

_Học tốt_

Đọc tiếp...
✰๖ۣۜTɦαηɦツ๖ۣۜNɠυүêη✰ 6 giờ trước (16:34)
Báo cáo sai phạm

a)  \(\left(2x-2^5\right).8^{21}=8^{23}\)

     \(\left(2x-2^5\right)=8^{23}:8^{21}\)

     \(\left(2x-2^5\right)=8^2\)

       \(2x-32=64\)

       \(2x=64+32\)

       \(2x=96\)

       \(x=96:2\)

       \(x=48\)

b)  \(\left(6x-72\right):2+84=201\)

      \(\left(6x-72\right):2=201-84\)

      \(\left(6x-72\right):2=117\)

      \(\left(6x-72\right)=117:2\)

       \(6x-72=58,5\)

       \(6x=58,5+72\)

       \(6x=130,5\)

       \(x=130,5:6\)

       \(x=21,75\)

Đọc tiếp...
Hoàng Thanh Huyền 7 giờ trước (16:26)
Báo cáo sai phạm

10- 2x = 25-3x

10-25 = -3x+2x

-15     = -x

 15     = x

Vậy x=15

_Học tốt nha_

Đọc tiếp...
Trần Khánh Linh 6 giờ trước (17:03)
Báo cáo sai phạm

thank you

Đọc tiếp...
Trần Khánh Linh 7 giờ trước (16:22)
Báo cáo sai phạm

nhanh nhoa

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: