Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Toán lớp 6


Xyz Xyz CTV 9 giờ trước (22:06)
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(\left(1\frac{1}{15}\right).\left(1\frac{1}{16}\right).....\left(1\frac{1}{2020}\right)=\frac{16}{15}.\frac{17}{16}....\frac{2021}{2020}=\frac{16.17....2021}{15.16....2020}=\frac{2021}{15}\)

Đọc tiếp...
Ngoc Han ♪ Ngoc Han ♪ CTV 9 giờ trước (22:11)
Báo cáo sai phạm

\(1\frac{1}{15}.1\frac{1}{16}......1\frac{1}{20}\)

\(=\frac{16}{15}.\frac{17}{16}....\frac{2021}{2020}\)

\(=\frac{16.17....2021}{15.16....2020}=\frac{2021}{15}\)

Đọc tiếp...
nguyễn quỳnh trang nguyễn quỳnh trang 9 giờ trước (22:11)
Báo cáo sai phạm

cách tính tổng luôn là như nào thế

Đọc tiếp...
thien ty tfboys thien ty tfboys 9 giờ trước (21:49)
Báo cáo sai phạm

Gọi ab là hai số cần tìm:

Ta có: \(\hept{\begin{cases}a< b\\a+b=13\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}a< b\\a=13-b\end{cases}}\)

\(\Rightarrow13-b< b\Leftrightarrow13< 2b\Leftrightarrow b>6,5\)

Suy ra: \(b\in\left\{7,8,9\right\}\) và \(a\in\left\{1;2;3;4;5;6\right\}\)

Vì: a+b=13 \(\Rightarrow\)Có: 3 cặp

Đọc tiếp...
Hoàng Thanh Huyền Hoàng Thanh Huyền 9 giờ trước (21:48)
Báo cáo sai phạm

a) 30.(x+2) - 6.(x-5) - 24x =100

30x + 60 -6x +30 -24x      = 100

0x +90                              = 100 (vô lý)

=> x không có giá trị thỏa mãn 

b) 3.(x+2) - 6. (x-5) =2.(5-2x)

3x + 6 - 6x + 30 = 10 -4x

3x + 4x  -6x       = 10 - 6 - 30

x                        = - 26

 

Đọc tiếp...
Ngoc Han ♪ Ngoc Han ♪ CTV 9 giờ trước (21:42)
Báo cáo sai phạm

a ) 30 . ( x + 2 ) - 6 . ( x - 5 ) - 24x = 100

30 . x + 30 . 2 - 6 . x - ( - 5 . 6 ) - 24 . x = 100

30 . x + 60 - 6 . x + 30 - 24x = 100

( 30 . x - 6 . x - 24 . x ) + 60 + 30 = 100

x . ( 30 - 6 - 24 ) = 100 - 60 - 30

x . 0     =   10       ( vô lí )

Vậy x = ∅

Đọc tiếp...
thien ty tfboys thien ty tfboys 9 giờ trước (21:37)
Báo cáo sai phạm

B=[(3x+27)10]2 +(y-1)2 +2020

Vì: \(\left[\left(3x+27\right)^{10}\right]^2\ge0\)

Và: \(\left(y-1\right)^2\ge0\)

\(\Rightarrow B\ge2020\)

\(\Rightarrow\)Min B=2020 dấu "=" xảy ra khi: \(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=-9\\y=1\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Quỳnhhh Quỳnhhh 9 giờ trước (21:35)
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(\left(3x+27\right)^{20}\ge0\forall x\)

             \(\left(y-1\right)^2\ge0\forall y\)

=> \(\left(3x+27\right)^{20}+\left(y-1\right)^2+2020\ge2020\forall x;y\)

=> \(B\ge2020\)

Vậy GTNN của B là 2020 <=> x=-9, y=1

Đọc tiếp...
Hoàng Thanh Huyền Hoàng Thanh Huyền 9 giờ trước (21:39)
Báo cáo sai phạm

 B= \(\left(3x+27\right)^{20}+\left(y-1\right)^2+2020\)

Ta có: \(\hept{\begin{cases}\left(3x+27\right)^{20}\ge0\\\left(y-1\right)^2\ge0\end{cases}\Rightarrow\left(3x+27\right)^{20}+\left(y-1\right)^2+2020\ge2020}\)

\(\Rightarrow Min\left(B\right)=2020\Leftrightarrow\left(3x+27\right)^{20}=0;\left(y-1\right)^2=0\)

\(\Leftrightarrow x=-9;y=1\)

Lưu ý: Min= GTNN

Đọc tiếp...
ĐănG ĐănG 10 giờ trước (20:57)
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(A=2^{100}-2^{99}+2^{98}-2^{97}+...+2^2-2\)

\(\Rightarrow2A=2^{101}-2^{100}+2^{99}-2^{98}+...+2^3-2^2\)

\(\Rightarrow2A+A=\left(2^{101}-2^{100}+...+2^3-2^2\right)+\left(2^{100}-2^{99}+...+2^2-2\right)\)

\(\Leftrightarrow3A=2^{101}-2\)

\(\Rightarrow A=\frac{2^{101}-2}{3}\)

Đọc tiếp...
Xyz Xyz CTV 9 giờ trước (21:43)
Báo cáo sai phạm

a) \(\frac{7}{5}.\frac{-31}{125}.\frac{1}{2}.\frac{10}{17}.\frac{-1}{2^3}=\frac{7.\left(-31\right).1.10.\left(-1\right)}{5.2.125.17.2^3}=\frac{31.7}{17.125.2^3}=\frac{217}{17000}\)

b) \(\left(\frac{17}{28}+\frac{18}{29}-\frac{19}{30}-\frac{20}{31}\right).\left(\frac{-5}{12}+\frac{1}{4}+\frac{1}{6}\right)=\left(\frac{17}{28}+\frac{18}{29}-\frac{19}{30}-\frac{20}{31}\right).0=0\)

c) \(\left(\frac{1}{2}+1\right).\left(\frac{1}{3}+1\right).\left(\frac{1}{4}+1\right)...\left(\frac{1}{99}+1\right)=\frac{3}{2}.\frac{4}{3}.\frac{5}{4}...\frac{100}{99}=\frac{3.4.5...100}{2.3.4...99}=\frac{100}{2}=50\)

d) \(\left(\frac{1}{2}-1\right)\left(\frac{1}{3}-1\right)\left(\frac{1}{4}-1\right)...\left(\frac{1}{100}-1\right)=\frac{-1}{2}.\frac{-2}{3}.\frac{-3}{4}...\frac{-99}{100}=\frac{-\left(1.2.3..99\right)}{2.3.4...100}=-\frac{1}{100}\)

e) \(\frac{3}{2^2}.\frac{8}{3^2}.\frac{15}{4^2}...\frac{899}{30^2}=\frac{1.3}{2.2}.\frac{2.4}{3.3}.\frac{3.5}{4.4}...\frac{29.31}{30.30}=\frac{1.3.2.4.3.5...29.31}{2.2.3.3.4.4...30.30}=\frac{\left(1.2.3..29\right).\left(3.4.5...31\right)}{\left(2.3.4...30\right).\left(2.3.4...30\right)}\)

\(=\frac{1.31}{30.2}=\frac{31}{60}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Minh Anh Nguyễn Thị Minh Anh 10 giờ trước (20:49)
Báo cáo sai phạm

a)         Bài giải:

Gọi số cần tìm là aa

aa chia hết cho 2

=> a có tận cùng là 0;2;4;6;8 (1)

Mà a chia 5 dư 2 => a = 2 hoặc 7 (2)

Từ (1) và (2) => a = 2 

=> aa = 22.

b) Tương tự bn nhé!

Đọc tiếp...
thien ty tfboys thien ty tfboys 10 giờ trước (20:34)
Báo cáo sai phạm

3x2 +4x -39=0

\(\Leftrightarrow\)(x-3)(3x+13)=0

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=3\\x=-\frac{13}{3}\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Dunggᴰᵃʳˡᶤᵑᶢ Dunggᴰᵃʳˡᶤᵑᶢ CTV 10 giờ trước (20:48)
Báo cáo sai phạm

3x2 + 4( x - 3 ) = 27

<=> 3x2 + 4x - 12 - 27 = 0

<=> 3x2 + 4x - 39 = 0

<=> 3x2 - 9x + 13x - 39 = 0

<=> 3x( x - 3 ) + 13( x - 3 ) = 0

<=> ( 3x + 13 )( x - 3 ) = 0

<=> \(\orbr{\begin{cases}3x+13=0&x-3=0&\end{cases}}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=-\frac{13}{3}\\x=3\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Phạm Hồng Anh Nguyễn Phạm Hồng Anh 10 giờ trước (20:39)
Báo cáo sai phạm

Ta có : Hàng trăm có 5 cách chọn   ( trừ chữ số 0 ra )

            Hàng chục có 5 cách chọn

           Hàng đơn vị có 4 cách chọn

                                              Vậy có thể viết được tất cả :

                                                    5 x 5 x 4 = 100 ( số )

            

Đọc tiếp...
kuroba kaito kuroba kaito 11 giờ trước (20:30)
Báo cáo sai phạm

gọi số có 3 chữ số có dạng abc

a có 5 cách chọn ( a khác 0 )

b có 5 cách chon ( b khác a )

c có 4 cách chon ( c khác b,a )

ta có : 5 x 5 x 4 = 100 ( số ) 

Đọc tiếp...
ミ★ʟuғғʏ☆мũ☆ʀơм★彡 ミ★ʟuғғʏ☆мũ☆ʀơм★彡 11 giờ trước (20:21)
Báo cáo sai phạm

3/5×7/11+6/11×3/5-3/5×2/11

3/5×(7/11+6/11-2/11)

3/5×1

3/5

Đọc tiếp...
ミ✪ ๖ۣۜThu ๖ۣۜHà ✪彡 ミ✪ ๖ۣۜThu ๖ۣۜHà ✪彡 11 giờ trước (20:33)
Báo cáo sai phạm

     \(\frac{3}{5}\times\frac{7}{11}+\frac{6}{11}\times\frac{3}{5}-0,6\times\frac{2}{11}\)

=   \(\frac{3}{5}\times\frac{7}{11}+\frac{6}{11}\times\frac{3}{5}-\frac{3}{5}\times\frac{2}{11}\)

=   \(\frac{3}{5}\times\left(\frac{7}{11}+\frac{6}{11}-\frac{2}{11}\right)\)

=   \(\frac{3}{5}\times\)       \(\frac{11}{11}\)

=   \(\frac{3}{5}\times\)\(1\)

=  \(\frac{3}{5}=0,6\)

Đọc tiếp...
♥ 柚木♥つかさ♥ ♥ 柚木♥つかさ♥ CTV 11 giờ trước (19:57)
Báo cáo sai phạm

Bài làm

5.( x + 4 ) = 123 - 38

5 . ( x + 4 ) = 85

x + 4 = 85 : 5

x + 4 = 17

x = 17 - 4

x = 13

Vậy x = 13

Đọc tiếp...
lê quyên thảo lê quyên thảo 11 giờ trước (19:59)
Báo cáo sai phạm

X+4=85:5=17

X=17-4=13

Đọc tiếp...
ĐănG ĐănG 11 giờ trước (19:56)
Báo cáo sai phạm

Bài làm:

Ta có: 525 = 3 . 52 . 7

           90 = 2 . 32 . 5

=> ƯCLN ( 525 ; 90 ) = 3 . 5 = 15

Vậy ƯCLN là 15

Đọc tiếp...
Vietnam player Vietnam player 11 giờ trước (19:54)
Báo cáo sai phạm

525=3.52.7

90=2.32.5

=> ƯCLN(525;90)=3.5=15

Đọc tiếp...
ミ✪ ๖ۣۜThu ๖ۣۜHà ✪彡 ミ✪ ๖ۣۜThu ๖ۣۜHà ✪彡 11 giờ trước (19:59)
Báo cáo sai phạm

♥ Trả lời ♥

Những trang sử dụng chữ số 1 là:

   1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 31; 41; 51; 61; 71; 81; 91; 100

Như vậy, có tất cả 20 trang trong đó số trang có chứa chữ số 1.

Đọc tiếp...
Ngô Tuấn 	Vũ Ngô Tuấn Vũ 11 giờ trước (19:44)
Báo cáo sai phạm

Ta co nhung trang co chu so 1: 

1,10,11,21,31,41,51,61,71,81,91,100.

Tu do suy ra ,co 12 trang bi Jerry lam mo

Đọc tiếp...
~ Hắc Tử Nguyệt Phong ~ ~ Hắc Tử Nguyệt Phong ~ 11 giờ trước (19:35)
Báo cáo sai phạm

Bg: Vì nửa đoạn đường đầu bằng nửa đoạn đường sau => thời gian đi tỉ lệ nghịch với vận tốc.

      =>Tỉ lệ vận tốc nửa đoạn đường đầu và nửa đoạn đường sau là: 10:15 = 2/3

      => Gọi thời gian đi nửa đoạn đường đầu là 2t thì thời gian đi nửa đoạn đường sau là 3t 

     => Tổng thời gian là: 2t + 3t = 5t => Tổng quãng đường là: 15.2t + 10.3t = 60t 

     => Vận tốc trung bình = tổng quãng đường : tổng thời gian = 60t : 5t = 12 km/h   

                                   Đ/S: 12km/h .

Đọc tiếp...
๖ۣ ɱi¢ɦiø❖⚡Kazʉø༻ ๖ۣ ɱi¢ɦiø❖⚡Kazʉø༻ 11 giờ trước (19:40)
Báo cáo sai phạm

tóm tắt: v1=15km/h BL

v2=10km/h Vận tốc trung bình người đó đi trên cả quãng đường AB là:

vtb=? vtb=( 2*v1*v2 ) / ( v1 + v2) =(2*15*10) / (15+10)=12 km/h

Vậy vận tốc trung bình trên cả quãng đường AB là 12 km/h

Đọc tiếp...
๖ۣۜβίή βίή♡๖ۣۜ  Buồn ๖ۣۜβίή βίή♡๖ۣۜ Buồn 11 giờ trước (19:41)
Báo cáo sai phạm

Bài làm :

Vì nửa đoạn đường đầu bằng nửa đoạn đường sau => thời gian đi tỉ lệ nghịch với vận tốc. 

=> Tỉ lệ vận tốc nửa đoạn đường đầu và nửa đoạn đường sau là 10 : 15 = 2/3

=> Gọi thời gian đi nửa đoạn đường đầu là 2t thì thời gian đi nửa đoạn đường sau là 3t

=> Tổng thời gian là: 2 + 3 = 5 (h)

Tổng quãng đường là:

15 x 2+ 10 x 3= 60 (h)

=> Vận tốc trung bình :

 60:5 = 12 km/h ( tổng quãng đường : tổng thời gian )

Đ/S: 12 km/h

*Ryeo*

Đọc tiếp...
@@ Kamado Tanjirou @@ @@ Kamado Tanjirou @@ 12 giờ trước (18:55)
Báo cáo sai phạm

Nếu bài là phân số thì mình xin giải 

\(F=\frac{2^{13}+2^5}{2^{10}+2^2}=\frac{2^5.\left(2^8+1\right)}{2^2.\left(2^8+1\right)}\)

                             \(=2^3\)

                             \(=8\)

Học tốt 

                              

Đọc tiếp...
Nguyễn Đức Anh Nguyễn Đức Anh 12 giờ trước (19:27)
Báo cáo sai phạm

2 mũ 13 =8192

2 mũ 5 = 32

2 mũ 10 = 1024

2 mũ 2 = 4

Đọc tiếp...
LÝ NA RƯƠNG LÝ NA RƯƠNG 12 giờ trước (18:48)
Báo cáo sai phạm

45/32/45

GIÚP MÌNH GIẢI BÀI NÀY NHA

Đọc tiếp...
ミ★ʟuғғʏ☆мũ☆ʀơм★彡 ミ★ʟuғғʏ☆мũ☆ʀơм★彡 13 giờ trước (17:39)
Báo cáo sai phạm

-5/6x-32/19:64/19+3/25=1/4

-5/6x-32/19×19/64+3/25=1/4

-5/6x-1/2+3/25=1/4

-5/6x-31/50=1/4

-5/6x=1/4+31/50

-5/6x=87/100

x=87/100:-5/6

x=87/100×-6/5

x=-261/250

vậy x=-261/250

Đọc tiếp...
Anh Thư Nguyễn Anh Thư Nguyễn 10 giờ trước (20:53)
Báo cáo sai phạm

Thanks nạ!

Đọc tiếp...
@@ Kamado Tanjirou @@ @@ Kamado Tanjirou @@ 12 giờ trước (19:11)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{-5}{6}x-1\frac{13}{19}\div3\frac{7}{19}-\left(-0.12\right)=\left(\frac{-1}{2}\right)^2\)

\(\Leftrightarrow\frac{-5}{6}x-\frac{32}{19}\div\frac{64}{19}-\left(\frac{-3}{25}\right)=\frac{1}{4}\)

\(\Leftrightarrow\frac{-5}{6}x-\frac{32}{19}\times\frac{19}{64}+\frac{3}{25}=\frac{1}{4}\)

\(\Leftrightarrow\frac{-5}{6}x-\frac{1}{2}+\frac{3}{25}=\frac{1}{4}\)

\(\Leftrightarrow\frac{-5}{6}x-\frac{19}{50}=\frac{1}{4}\)

\(\Leftrightarrow\frac{-5}{6}x=\frac{63}{100}\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{-189}{250}\)

Vậy \(x=\frac{-189}{250}\)

Học tốt nhé 

Đọc tiếp...
ĐănG ĐănG 14 giờ trước (16:34)
Báo cáo sai phạm

Bài làm:

Ta có: \(A=\frac{12n+1}{2n+3}=\frac{\left(12n+18\right)-17}{2n+3}=\frac{6\left(2n+3\right)-17}{2n+3}=6-\frac{17}{2n+3}\)

Để A nguyên => \(\frac{17}{2n+3}\inℤ\)

\(\Rightarrow17⋮\left(2n+3\right)\Rightarrow\left(2n+3\right)\inƯ\left(17\right)=\left\{\pm1;\pm17\right\}\)

\(\Leftrightarrow2n\in\left\{-20;-4;-2;14\right\}\)

\(\Rightarrow n\in\left\{-10;-2;-1;7\right\}\)

Vậy khi \(n\in\left\{-10;-2;-1;7\right\}\)thì A có giá trị nguyên

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: