Giúp tôi giải toán và làm văn


hoang viet nhat 6 phút trước
Báo cáo sai phạm

a) n+7 chia hết cho  n+1

suy ra n+1+6 chia hết n+1

mà n+1 chia hết cho n+1 

suy ra 6 chia hết cho n+1

suy ra n+1 thuộc ư(6) ={+-1;+-2;+-3;+-6}

B)2n+8 chia hết 

mà 2n chia hết cho n

suy ra 8 chia hết cho n

suy ra n thuộc ư(8)={+-1;+-2;+-4;+-8}

vậy n thuộc {+-1;+-2;+-4;+-8}

bạn hãy tích đúng cho mình nhé 

Đọc tiếp...
Lê Tài Bảo Châu 1 giờ trước (6:32)
Báo cáo sai phạm

b) \(2n+8⋮n\)

mà \(2n⋮n\)

\(\Rightarrow8⋮n\)

\(\Rightarrow n\inƯ\left(8\right)=\left\{\pm1;\pm2;\pm4;\pm8\right\}\)

Vậy \(n\in\left\{\pm1;\pm2;\pm4;\pm8\right\}\)

Đọc tiếp...
Lê Tài Bảo Châu 1 giờ trước (6:31)
Báo cáo sai phạm

\(n+7⋮n+1\)

\(\Rightarrow n+1+6⋮n+1\)

mà \(n+1⋮n+1\)

\(\Rightarrow6⋮n+1\)

\(\Rightarrow n+1\inƯ\left(6\right)=\left\{\pm1;\pm2;\pm3;\pm6\right\}\)

Tìm nốt

Đọc tiếp...
Edogawa Conan CTV 23 phút trước
Báo cáo sai phạm

x O y A B C

Giải: a) Do A nằm giữa O và B(OA < OB) nên OA + AB = OB

=> AB = OB - OA = 4 - 1 = 3 (Cm)

b) Ta có: OC = OA = AC/2 = 1 (cm)

mà O nằm giữa A và B (OC thuộc là tia đối của Ox)

=> O là trung điểm của đoạn thẳng AC

c) Do O nằm giữa B và C nên OB + OC = BC

=> BC = 4 + 1 = 5 (cm)

đoạn thẳng AB dài 3 (cm)

Đọc tiếp...
Siđa CTV 10 phút trước
Báo cáo sai phạm

x y O A C B

a) Trên cùng 1 tia Ox có OA < OB ( 1 cm < 4cm) 

=> Điểm A nằm giữa O và B.

=> OA + AB = OB . Thay số : 1 + AB = 4 => AB = 3 cm

b) Vì điểm O thuộc đth xy => Hai tia Ox, Oy đối nhau 

Mà : Điểm C thuộc tia Oy

        Điểm A thuộc tia đối của Oy              => Điểm O nằm giữa hai điểm C và A. (1)

Có : OA = 1 cm ; OC = 1 cm => OA = OC  (2)

Từ(1),(2) => Điểm O là trung điểm C và A

c) (AB tính rồi). Có O nằm giữa C và A 

=> OC + OA = AC . TS : 1 + 1 = AC => AC = 2 cm

Ta lại có : Điểm A nằm giữa O và B.

                Điểm O nằm giữa A và C       => Điểm A nằm giữa C và B

=> AC + AB = BC . TS : 2 + 3 = BC => BC = 5 cm

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa 21 phút trước
Báo cáo sai phạm

\(\frac{-2}{1,5}=\frac{x}{3}\Leftrightarrow\frac{-2\times2}{1,5\times2}=\frac{x}{3}\Leftrightarrow\frac{-4}{3}=\frac{x}{3}\Leftrightarrow x=-4\).

Đọc tiếp...
alan walker 8 giờ trước (23:18)
Báo cáo sai phạm

    \(\frac{-2}{1,5}=\frac{x}{3}\)

\(\frac{-2.2}{1,5.2}=\frac{x}{3}\)

   \(\frac{-4}{3}=\frac{x}{3}\)

      => \(x=-4\)

   Vậy  \(x=-4\)

Đọc tiếp...
tam mai 8 giờ trước (23:17)
Báo cáo sai phạm

=> \(\frac{-2.3}{1,5}=x\)

\(-4=x\)

Đọc tiếp...
Hoàng Nguyễn Văn 10 giờ trước (21:58)
Báo cáo sai phạm

Ta có :

S= 1/51 +1/52 +..+1/100

Vì 1/51>1/52>...>1/100 

=> S >1/100 * 50 =1/2 (1)

Vì 1/100 <1/99<...<1/51<1/50

=> S < 1/50 * 50=1 (2)

Từ (1),(2) => 1/2 < S<1

P=1/2^2+1/2^3+...+1/2^2018 

2P=1/2 +1/2^2 +...+1/2^2017

=> 2P-P= (1/2 +1/2^2 +...+1/2^2017)-(1/2^2+1/2^3+...+1/2^2018 )

=> P=1/2 -1/2^2018 <1/2 <3/4

Đọc tiếp...
Khả Tâm 10 giờ trước (21:59)
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(\frac{1}{51}>\frac{1}{100};\frac{1}{52}>\frac{1}{100};...;\frac{1}{100}=\frac{1}{100}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{51}+\frac{1}{52}+...+\frac{1}{100}>\frac{1}{100}.50=\frac{1}{2}\)

\(\Rightarrow S>\frac{1}{2}\)

Ta có \(\frac{1}{51}< \frac{1}{50};\frac{1}{52}< \frac{1}{50};...;\frac{1}{100}< \frac{1}{50}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{51}+\frac{1}{52}+...+\frac{1}{100}< \frac{1}{50}.50=1\)

\(\Rightarrow S< 1\)

Đọc tiếp...
LêHữuTrí 10 giờ trước (21:41)
Báo cáo sai phạm

2n+1 chia hết cho 7thì sẽ rút gọn được

tức là n=[7k-1]/2 [k là số nguyên lẻ]

nếu đúng cho mình 1 k và kb với mình nha

Đọc tiếp...
Hắc Hàn Băng Dii 10 giờ trước (21:42)
Báo cáo sai phạm

Đơn giản vậy ỏ '-'

Đọc tiếp...
Dre Fes ! 10 giờ trước (21:55)
Báo cáo sai phạm

                                                        Bài giải

\(\frac{14}{2n+1}\) có thể rút gọn được khi \(14\) và \(2n+1\) có chung một ước

Mà \(2n+1\) là số lẻ \(\Rightarrow\) để \(\frac{14}{2n+1}\) có thể rút gọn được thì \(14\) và \(2n+1\) phải có chung một ước lẻ

           Các ước lẻ của 14 là 7

  \(\Rightarrow\) Để \(\frac{14}{2n+1}\) có thể rút gọn được thì \(2n+1=7\)

                                                                    \(\Leftrightarrow\text{ }2n=7-1\)

                                                                              \(2n=6\)

                                                                              \(n=6\text{ : }2\)

                                                                              \(n=3\)

Vậy để  \(\frac{14}{2n+1}\) có thể rút gọn được thì \(n=3\)

Đọc tiếp...
Sosuke CTV 10 giờ trước (21:29)
Báo cáo sai phạm

(2 - x)(x - 2) = -64

<=> 4x - 4 - x2 = -64

<=> 4x - 4 - x2 + 64 = 0

<=> 4x + 60 - x2 = 0

<=> x2 - 4x - 60 = 0

<=> (x - 10)(x + 6) = 0

        x - 10 = 0 hoặc x + 6 = 0

        x = 0 + 10         x = 0 - 6

        x = 10               x = -6

=> x = 10 hoặc x = -6

Đọc tiếp...
ミ★ドラえもん✼(Hội con 🐄)★彡 10 giờ trước (21:33)
Báo cáo sai phạm

(2 - x) .( x - 2 ) = -8 . 8

ta có 2 trường hợp của ( 2-x)

TH 1:2-x=-8                                                                   TH2: 2-x=8

            x=2-(-8)                                                                         x=2-8                                              

           x=2+8                                                                            x=-6

           x=10

 trường hợp của (x-2)

TH 1:                                                               TH 2:

x-2=-8                                                            x-2=8

    x=-8+2                                                          x=8+2

    x=-6                                                             x=10

vậy x thuộc tập hợp {-6;10}

Đọc tiếp...
tran tien minh 10 giờ trước (21:28)
Báo cáo sai phạm

đề bài có sai không bạn

Đọc tiếp...
Xyz 10 giờ trước (21:42)
Báo cáo sai phạm

Ta có : Gọi ƯCLN(a,b) = d

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}2n+5⋮d\\3n+7⋮d\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}3\left(2n+5\right)⋮d\\2\left(3n+7\right)⋮d\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}6n+15⋮d\\6n+14⋮d\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\left(6n+15\right)-\left(6n+14\right)⋮d\)

\(\Rightarrow1⋮d\)

\(\Rightarrow d=1\)

\(\Rightarrow\frac{2n+5}{3n+7}\)là phân số tối giản 

Đọc tiếp...
Lê Tài Bảo Châu 10 giờ trước (21:42)
Báo cáo sai phạm

Đặt \(\left(2n+5;3n+7\right)=d\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}2n+5⋮d\\3n+7⋮d\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}6n+15⋮d\\6n+14⋮d\end{cases}}}\)

\(\Rightarrow\left(6n+15\right)-\left(6n+14\right)⋮d\)

\(\Rightarrow1⋮d\)

\(\Rightarrow d\inƯ\left(1\right)=\left\{\pm1\right\}\)

\(\Rightarrow\frac{2n+5}{3n+7}\)là phân số tối giản 

Đọc tiếp...
Hatsumine Miku 10 giờ trước (21:32)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2n+5}{3n+7}⋮\)d

=>  \(\hept{\begin{cases}2n+5⋮d\\3n+7⋮d\end{cases}}\)

=> \(\hept{\begin{cases}n+2⋮d\\n+3⋮d\end{cases}}\)

=> \(1⋮d\)=> d = 1

=> \(\frac{2n+5}{3n+7}\)tối giản với mọi N*

Đọc tiếp...
tran tien minh 10 giờ trước (21:27)
Báo cáo sai phạm

=0,8861407838

chỉ có kết quả thế này thôi .Bạn thông cảm nhé

~ Hok tốt ~

Đọc tiếp...
LêHữuTrí 10 giờ trước (21:43)
Báo cáo sai phạm

vậy mấy bạn kb với mình đi mình đang buồn lắm

Đọc tiếp...
Vũ Cao Minh [ HP ] ★ Harry Potter ★ 10 giờ trước (21:41)
Báo cáo sai phạm

\(x+345=456\Rightarrow x=456-345=111\)

\(3x+15=45\Rightarrow3x=45-15=30\Rightarrow x=30:3=10\)

\(2\left(x-11\right)=200\Rightarrow x-11=200:2=100\Rightarrow x=100+11=111\)

\(16+2x=30\Rightarrow2x=30-16=14\Rightarrow x=14:2=7\)

Đọc tiếp...
Nguyễn quang Đức anh 10 giờ trước (21:25)
Báo cáo sai phạm

a) x+345=456

=> x       = 456-345

=> x       = 111€N

Vậy x=111

b)3*x+15=45

=>  x+15=45:3

=>  x+15=15

=>  x      =15-15

=>  x.     =0€N

Vậy x =0

c) 2*(x-11)=200

=>   x-11  =200:2

=>   x-11  =100

=>   x       =100+11

=>   x.      =111€N

Vậy x=111

d)16+2*x=30

=>     2*x    =30-16

=>    2*x     = 14

=>   x          = 14:2

=>   x          =7€N

Vậy x=7

Xong

Chúc bạn hok tốt

_Đức Anh_😎😎

Đọc tiếp...
_Nightmare⁀ᶦᵈᵒᶫ CTV 10 giờ trước (21:08)
Báo cáo sai phạm

\(x^5=x^3\)

\(\Rightarrow\text{ }x^5-x^3=0\)

\(x^3\left(x^2-1\right)=0\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x^3=0\\x^2-1=0\end{cases}}\)                      \(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x^2=1\end{cases}}\)                   \(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x=\pm1\end{cases}}\)

                          \(\Rightarrow\text{ }x\in\left\{0\text{ ; }-1\text{ ; }1\right\}\)

Đọc tiếp...
ღᏠᎮღ🅼🅸🅽🅷ঔ🅽🅶ụ🆈ঌ__[ᴅʀᴇᴀм тᴇᴀм]__ 11 giờ trước (20:59)
Báo cáo sai phạm

\(x^5=x^3\)

\(\Leftrightarrow x^5-x^3=0\)

\(\Leftrightarrow x^3\left(x^2-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x^3=0\\x^2-1=0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x^2=1\end{cases}\Leftrightarrow}\orbr{\begin{cases}x=0\\x=\pm1\end{cases}}}\)

Vậy \(x=0;x=\pm1\)

_Minh ngụy_

Đọc tiếp...
Dre Fes ! 10 giờ trước (21:07)
Báo cáo sai phạm

Bài giải

\(x^5=x^3\)

\(\Rightarrow\text{ }x^5-x^3=0\)

\(x^3\left(x^2-1\right)=0\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x^3=0\\x^2-1=0\end{cases}}\)                      \(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x^2=1\end{cases}}\)                   \(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x=\pm1\end{cases}}\)

                          \(\Rightarrow\text{ }x\in\left\{0\text{ ; }-1\text{ ; }1\right\}\)

Đọc tiếp...
๖ۣۜƝƘ☆ŤŔầŃ➻❥VăŃ➻❥ŃÁM❖︵ 11 giờ trước (20:52)
Báo cáo sai phạm

s/p : chắc sai

vì \(\left|x-\frac{1}{2}\right|\ge0\)hoặc\(\left|x-y+1\right|\ge0\)

\(\left|x-\frac{1}{2}\right|\left|x-y+1\right|=0\)

nên  \(\left|x-\frac{1}{2}\right|0;\left|x-y+1\right|=0\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x-\frac{1}{2}=0\\x-y+1=0\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=\frac{1}{2}\\y=x-1\end{cases}\Leftrightarrow}\hept{\begin{cases}x=\frac{1}{2}\\y=\frac{1}{2}-1=\frac{-1}{2}\end{cases}}}\)thay x=1/2 ở th2 nha

Đọc tiếp...
Edogawa Conan CTV 11 giờ trước (20:43)
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(\left|x-\frac{1}{2}\right|\ge0\forall x\)

    \(\left|x-y+1\right|\ge0\forall x;y\)

=> \(\left|x-\frac{1}{2}\right|+\left|x-y+1\right|\ge0\forall x;y\)

Dấu "=" xảy ra khi: \(\hept{\begin{cases}x-\frac{1}{2}=0\\x-y+1=0\end{cases}}\) <=> \(\hept{\begin{cases}x=\frac{1}{2}\\y=x-1\end{cases}}\) <=> \(\hept{\begin{cases}x=\frac{1}{2}\\y=\frac{1}{2}-1=-\frac{1}{2}\end{cases}}\)

Vậy ...

Đọc tiếp...
Phan Minh Thiện 11 giờ trước (20:51)
Báo cáo sai phạm

\(\left|x-\frac{1}{2}\right|+\left|x-y+1\right|=0\)

Vì \(\left|x-\frac{1}{2}\right|\ge0;\left|x-y+1\right|\ge0\)mà ​\(\left|x-\frac{1}{2}\right|+\left|x-y+1\right|=0\Rightarrow x-\frac{1}{2}=0;x-y+1=0\)

\(x-\frac{1}{2}=0\)

\(x=0+\frac{1}{2}\)

\(x=\frac{1}{2}\left(1\right)\)

\(x-y+1=0\left(2\right)\)

Thay \(\left(1\right)\)vào \(\left(2\right)\),ta có:

\(\frac{1}{2}-y+1=0\)

\(\frac{1}{2}-y=0-1\)

\(\frac{1}{2}-y=-1\)

\(y=\frac{1}{2}-\left(-1\right)\)

\(y=\frac{3}{2}\)

Vậy\(x=\frac{1}{2};y=\frac{3}{2}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn quang Đức anh 10 giờ trước (21:07)
Báo cáo sai phạm

Ta có:(x+y) (y-4)= 4

=>(x+y) (y-4) €Ư(4)={-1;1;-2;2;-4;4}

Ta có bảng:

Đến đây bạn tự vẽ nha

Đọc tiếp...
Phan Minh Thiện 11 giờ trước (21:01)
Báo cáo sai phạm

Ta có các trường hợp cặp (x + y),(y - 4) thỏa mãn điều kiện trên: (1,4);(2,2);(4,1);(-1,-4);(-2,-2);(-4,-1)

Từ các trường hợp trên, ta có cặp (x,y) thỏa mãn là: (-7,8);(-4,6);(-1,5);(-1,0);(-4,2);(-7,3).

Nếu cần phần giữa thì bạn tự giải nhé.

Đọc tiếp...
Edogawa Conan CTV 11 giờ trước (21:03)
Báo cáo sai phạm

Ta có: (x + y)(y - 4) = 4

=> x + y ; y - 4 \(\in\)Ư(4) = {1; -1; 2; -2; 4; -4}

TH1: \(\hept{\begin{cases}x+y=1\\y-4=4\end{cases}}\) => \(\hept{\begin{cases}x=1-y\\y=8\end{cases}}\) => \(\hept{\begin{cases}x=1-8=-7\\y=8\end{cases}}\)

TH2: \(\hept{\begin{cases}x+y=-1\\y-4=-4\end{cases}}\) => \(\hept{\begin{cases}x=-1-y\\y=0\end{cases}}\) => \(\hept{\begin{cases}x=-1-0=-1\\y=0\end{cases}}\)

TH3: \(\hept{\begin{cases}x+y=2\\y-4=2\end{cases}}\) => \(\hept{\begin{cases}x=2-y\\y=6\end{cases}}\) => \(\hept{\begin{cases}x=2-6=-4\\y=6\end{cases}}\)

TH4: \(\hept{\begin{cases}x+y=-2\\y-4=-2\end{cases}}\) => \(\hept{\begin{cases}x=-2-y\\y=2\end{cases}}\) => \(\hept{\begin{cases}x=-2-2=-4\\y=2\end{cases}}\)

TH5: \(\hept{\begin{cases}x+y=4\\y-4=1\end{cases}}\) => \(\hept{\begin{cases}x=4-y\\y=5\end{cases}}\) => \(\hept{\begin{cases}x=4-5=-1\\y=5\end{cases}}\)

TH6: \(\hept{\begin{cases}x+y=-4\\y-4=-1\end{cases}}\) => \(\hept{\begin{cases}x=-4-y\\y=3\end{cases}}\) => \(\hept{\begin{cases}x=-4-3=-7\\y=3\end{cases}}\)

Vậy ...

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: