Giúp tôi giải toán và làm văn


SKT_NTT CTV 14 phút trước (18:50)
Báo cáo sai phạm

| x | = \(\frac{1}{2}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{1}{2}\\x=\frac{-1}{2}\end{cases}}\)

vì x < 0 nên \(x=\frac{-1}{2}\)

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI 2 giờ trước (17:03)
Báo cáo sai phạm

Bài 3:

ta có: 5 lần góc B bù với góc A

=> 5. góc B + góc A = 180 độ

=> góc A = 180 độ - 5. góc B

ta có: 2 lần góc B phụ với góc A

=> 2. góc B + góc A = 90 độ

thay số: 2.góc B + ( 180 độ - 5.góc B) = 90 độ

2.góc B + 180 độ - 5. góc B = 90 độ

=> (-3).góc B = 90 độ - 180 độ

       (-3).góc B = -90 độ

              góc B = (-90 độ) : (-3)

      =>       góc B = 30 độ

mà góc A = 180 độ - 5.góc B

thay số: góc A = 180 độ - 5 . 30 độ

             góc A  =180 độ - 150 độ

             góc A = 30 độ

=> góc A = góc B ( = 30 độ)

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI 2 giờ trước (16:56)
Báo cáo sai phạm

Bài 1:

ta có: \(3^{4n}+2017=\left(3^4\right)^n+2017=81^n+2017\)

mà 81^n có chữ số tận cùng là 1

2017 có chữ số tận cùng là 7

=> 81^n + 2017 có chữ số tận cùng là: 1+7 = 8

Bài 2:

ta có: \(M=9^{2n+1}+1\)

\(M=9^{2n}.9+1\)

\(M=81^n.9+1\)

mà 81^n có chữ số tận cùng là 1=> 81^n.9 có chữ số tận cùng là 9

=> 81^n.9 +1 có chữ số tận cùng là 0

=> 81^n.9+1 chia hết cho 10

\(\Rightarrow9^{2n+1}+1⋮10\left(đpcm\right)\)

Đọc tiếp...
The Thien Yet girl 2 giờ trước (16:42)
Báo cáo sai phạm

Co ai lam theo kieu lop 8 ko a

Đọc tiếp...
cool queen 3 giờ trước (16:05)
Báo cáo sai phạm

A=2^2-1^2+4^2-3^2+..+100^2-99^2

A=(2^2+4^2+....+100^2)-(1^2+3^2+.....+99^2)

còn lại bạn từ làm nha!

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI 3 giờ trước (15:47)
Báo cáo sai phạm

ta có: n+3 là bội của n^2 - 7

=> n+3 chia hết cho n^2 - 7

=> (n+3).( n-3) chia hết cho n^2 -7

=> n.(n-3) + 3.(n-3) = n^2 - 3n + 3n - 9 = n^2 -9 chia hết cho n^2 - 7

=> n^2 - 7- 2 chia hết cho n^2 -7

mà n^2 - 7 chia hết cho n^2 -7

=> 2 chia hết cho n^2 -7

\(\Rightarrow n^2-7\inƯ_{\left(2\right)}=\left(2;-2;1;-1\right)\)

nếu n^2 - 7 = 2 => n^2 = 9 => n = 3 hoặc n = - 3 ( TM)

n^2 - 7 = - 2 => n^2 = 5 => \(n=\sqrt{5}\) hoặc \(n=-\sqrt{5}\)( Loại)

n^2 - 7 = 1 => n^2 = 8 => \(n=\sqrt{8}\)hoặc \(n=-\sqrt{8}\) ( Loại)

n^2 - 7 = - 1 => n^2 = 6 => \(n=\sqrt{6}\) hoặc \(n=-\sqrt{6}\) ( Loại)

KL: n =3 hoặc n = -3

Đọc tiếp...
vo phi hung 4 giờ trước (14:19)
Báo cáo sai phạm

\(6^2:43+2.5^2\)

\(=36:43+2.25\)

\(=\frac{36}{43}+50\)

\(=\frac{36}{43}+\frac{2150}{43}\)

\(=\frac{2186}{43}\)

Đọc tiếp...
Vũ Trọng Phú 4 giờ trước (14:24)
Báo cáo sai phạm

6: 43+2.52

=36/43+2.52

=36/43+50

=2186/43

Đọc tiếp...
kudo shinichi 4 giờ trước (14:23)
Báo cáo sai phạm

\(6^2:43+2.5^2\)

\(=36:43+2.25\)

\(=\frac{36}{43}+50\)

\(=\frac{36}{43}+\frac{2150}{43}\)

\(=\frac{2186}{43}\)

chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
SKT_NTT CTV 7 giờ trước (11:56)
Báo cáo sai phạm

Ta có :

\(\frac{387}{386}>1=\frac{205}{205}\)\(\Rightarrow\)\(\frac{387}{386}>\frac{387+205}{386+205}=\frac{592}{591}\)

\(\Rightarrow\)\(\frac{-387}{386}< \frac{-592}{591}\)

Đọc tiếp...
Tran Trung Hieu 7 giờ trước (11:57)
Báo cáo sai phạm

Ta so sánh 2 phan số \(\frac{387}{386}\)và \(\frac{592}{591}\)

Ta có :                        \(\frac{387}{386}\)-    1    =     \(\frac{1}{386}\)

                                    \(\frac{592}{591}\)-    1    =     \(\frac{1}{591}\)

Ta thấy  rằng   \(\frac{1}{386}\)          >             \(\frac{1}{591}\)

            =>       \(\frac{387}{386}\)         >            \(\frac{592}{591}\)

           =>      \(\frac{-387}{386}\)      <            \(\frac{-592}{591}\)

<dpkl>

Đọc tiếp...
Nguyễn Đức Tuệ 7 giờ trước (11:30)
Báo cáo sai phạm

A=\(2x^2+x-6=0\)

   <=>\(2x^2+4x-3x-6=0\)

 <=>\(2x\left(x+2\right)-3\left(x+2\right)=0\)

<=>\(\left(x+2\right)\left(2x-3\right)\)=0

Suy ra x+2=0 Hoặc 2x-3=0

       <=>x=\(-2\)Hoặc <=>x=\(\frac{3}{2}\)

Đọc tiếp...
Echizen Ryoma 7 giờ trước (11:40)
Báo cáo sai phạm

2x2+x-6=0 (x\(\in\)Q)

<=>2x2+4x-3x-6=0

<=>2x(x+2)-3(x+2)=0

<=>(2x-3)(x+2)=0

<=>\(\orbr{\begin{cases}2x-3=0\\x+2=0\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{3}{2}\left(ktm\right)\\x=-2\left(tm\right)\end{cases}}\)

vậy x=-2

Đọc tiếp...
Trịnh Sảng và Dương Dương 8 giờ trước (10:29)
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(\frac{a}{a+b}=\frac{a+b-b}{a+b}=\frac{a+b}{a+b}-\frac{b}{a+b}=1-\frac{b}{a+b}\)\(< 1\)

\(\frac{b}{b+c}=\frac{b+c-c}{b+c}=\frac{b+c}{b+c}-\frac{c}{b+c}\)\(=1-\frac{c}{b+c}< 1\)

\(\frac{c}{c+a}=\frac{c+a-a}{c+a}=\frac{c+a}{c+a}-\frac{a}{c+a}\)\(=1-\frac{a}{c+a}\)

\(\Rightarrow\frac{a}{a+b}+\frac{b}{b+c}+\frac{c}{c+a}< 2\left(1\right)\)

Mà \(\frac{a}{a+b}+\frac{b}{b+c}+\frac{c}{c+a}>\frac{a}{a+b+c}\)\(+\frac{b}{b+c+a}+\frac{c}{c+a+b}\)

\(\Rightarrow\)\(\frac{a}{a+b}+\frac{b}{b+c}+\frac{c}{c+a}>1\left(2\right)\)

Từ \(\left(1\right)\)và \(\left(2\right)\)\(\Rightarrow1< \frac{a}{a+b}+\frac{b}{b+c}+\frac{c}{c+a}< 2\)

Vậy \(1< \frac{a}{a+b}+\frac{b}{b+c}+\frac{c}{c+a}< 2\)

Chúc bạn học tốt (-_-)

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt 8 giờ trước (10:36)
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(\frac{a}{a+b}>\frac{a}{a+b+c}\)

\(\frac{b}{b+c}>\frac{b}{a+b+c}\)

\(\frac{c}{c+a}>\frac{c}{a+b+c}\)

\(\Rightarrow\frac{a}{a+b}+\frac{b}{b+c}+\frac{c}{c+a}>\frac{a}{a+b+c}+\frac{b}{a+b+c}+\frac{c}{a+b+c}=\frac{a+b+c}{a+b+c}=1\)(1)

Ta lại có :

\(\frac{a}{a+b}< \frac{a+a}{a+b+c};\frac{b}{b+c}< \frac{b+b}{a+b+c};\frac{c}{c+a}< \frac{2c}{a+b+c}\)

\(\Rightarrow\frac{a}{a+b}+\frac{b}{b+c}+\frac{c}{c+a}< \frac{2a}{a+b+c}+\frac{2b}{a+b+c}+\frac{2c}{a+b+c}=\frac{2\left(a+b+c\right)}{a+b+c}=2\)(2)

Từ (1) và (2)

\(\RightarrowĐPCM\)

Đọc tiếp...
nguyen duc thang 8 giờ trước (10:38)
Báo cáo sai phạm

Số học sinh giỏi là :

45 x 1/5 = 9 ( học sinh )

Số học sinh khá và trung bình là :

45 - 9 = 36 ( học sinh )

Số học sinh trung bình là :

36 x 3/8 = 27/2 ( học sinh ) 

đến đây thấy đề sai sai vì số học sinh trung bình phải thuộc N mà 27/2 ko thuộc N 

b ) Tỉ số phần trăm giữa số học sinh giỏi và số học sinh cả lớp là :

\(\frac{9.100}{45}\)% = 20%

Đọc tiếp...
Namikaze Minato 8 giờ trước (10:22)
Báo cáo sai phạm

số học sinh giỏi là: 

45 . 1/5 = 9 ( học sinh )

số học sinh còn lại là:

45 - 9 = 36 ( học sinh )

bạn ơi số học sinh trung bình không tính được tứ là bạn sai đề

Đọc tiếp...
Chu Thị Phương Dung 2 giờ trước (16:59)
Báo cáo sai phạm

a, Số học sinh giỏi là:

\(45\times\frac{1}{5}=9\)(học sinh)

Số học sinh còn lại là:

\(45-9=36\)(học sinh)

Số học sinh trung bình là:

\(36\times\frac{3}{6}=18\)(học sinh)

( Nếu số học sinh trung bình bằng \(\frac{3}{8}\)số học sinh còn lại thì số học sinh đó sẽ tồn tại dưới dang thập phân hoặc phân số nên mình nghĩ số học sinh trung bình nên bằng \(\frac{3}{6}\)số học sinh còn lại .)

Số học sinh khá là:

\(45-\left(9+18\right)=18\)(học sinh)

b, Tỉ số phần trăm giữa số học sinh giỏi và số học sinh cả lớp là:

\(\frac{9\times100}{45}\%=20\%\)

Tỉ sô phần trăm giữa số học sinh khá và số học sinh cả lớp là:

\(\frac{18\times100}{45}\%=40\%\)

Tỉ sô phần trăm giữa số học sinh TB và số học sinh cả lớp là:

\(\frac{18\times100}{45}\%=40\%\)

( Nếu đề mk tự nghĩ ko khớp vs đề của bn thì bn gửi đề đó cho mk nha, mk giải cho! )

Đọc tiếp...
Xinh Ngốc 8 giờ trước (10:21)
Báo cáo sai phạm

                           Số hs lớp 6A là :

                                120 x 35% = 42 ( hs )

                           Số hs lớp 6B là :

                                \(42\cdot\frac{20}{21}=40\) ( hs )

                         Số hs lớp 6C là : 

                                120 - 42 - 40 = 38 ( hs )

                                        Đáp số : lớp 6A : 42 hs 

                                                     lớp 6B : 40 hs 

                                                     lớp 6C : 38 hs

Đọc tiếp...
Huyen Iinh 8 giờ trước (10:20)
Báo cáo sai phạm

số học sinh lớp 6a là:

120 . 35 % = 42 ( h/ s)

số h / s lớp 6 b là : 40 . 20 / 21 = 40 ( h/ s)

số .....6c là :120 . ( 120 +40 ) = 38 ( h/ s )

Đọc tiếp...
Huỳnh Bá Nhật Minh 9 giờ trước (09:42)
Báo cáo sai phạm

Có A và B là 2 góc bù nhau nên ta có :

A + B = 180

Lại có : A = 4B

=> 4B + B = 180

      4B + 1B = 180

      B * ( 4 + 1 ) = 180

      B5 = 180

      B = 180 : 5

      B = 36

Có : A= 4B 

=> A = 4* 36

     A = 144

Vậy B = 36 , A = 144

Đọc tiếp...
Trần Hương Giang 9 giờ trước (09:47)
Báo cáo sai phạm

Vì 2 góc kề bù có tổng bằng 180 độ.

\(\Rightarrow\widehat{A}+\widehat{B}=180\)

Mà \(\widehat{A}=4\widehat{B}\)

\(\Leftrightarrow\widehat{B}=180:4\)

\(\Leftrightarrow\widehat{B}=45\)

Đọc tiếp...
Lê Hoàng Minh 9 giờ trước (09:37)
Báo cáo sai phạm

số đo goc b=176

Đọc tiếp...
Nguyễn Thu Trang 8 giờ trước (10:16)
Báo cáo sai phạm

a ) n \(\in\){ -4 ; -3 ; -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 }

Tổng các số tự nhiên thảo mãn n là :

-4 + -3 + - 2 + -1 + 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 1

b ) Ta có 2 Th

Th1 : x-1 là số nguyên âm 

\(\Rightarrow\)x < 1

Th :  x + 1 là số nguyên âm 

\(\Rightarrow\)x là số nguyên âm và có giá trị tuyệt đối lớn hơn 1

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 8 giờ trước (10:58)
Báo cáo sai phạm

TỈ số phần trăm của 2 số 5 và 8 là :

   5 : 8 x 100 = 62.5 %

                         Đs:...

Đọc tiếp...
Haibara Ai 9 giờ trước (09:25)
Báo cáo sai phạm

Tỉ số phần trăm của 5 và 8 là :

  5 : 8 = 0,625 = 62,5%

        Đ/S:...

Đọc tiếp...
Huỳnh Bá Nhật Minh 6 giờ trước (12:42)
Báo cáo sai phạm

Tí số phần trăm cảu 5 và 8 là :

5 : 8 x 100 = 62,5 ( % )

Đáp số : 62,5 %

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: