Giúp tôi giải toán và làm văn


Thu Huyền 5 giờ trước (23:07)
Báo cáo sai phạm

\(x=1.2+2.3+3.4+...+99.100\)

\(x=1.\left(1+1\right)+2.\left(2+1\right)+3.\left(3+1\right)+...+99.\left(99+1\right)\)

\(x=1^2+1.1+2^2+2.1+3^2+3.1+...+99^2+99.1\)

\(x=y+\left(1+2+3+...+99\right)\)

\(x=y+\frac{99.\left(99+1\right)}{2}=y+4950\)

\(x-y=4950\)

Đọc tiếp...
Tiểu thư họ Vũ 6 giờ trước (22:45)
Báo cáo sai phạm

\(2222222222\times9999999999=2.222222222\times10^{19}\)

Số kì quá bạn ơi

Đọc tiếp...
Min 6 giờ trước (22:39)
Báo cáo sai phạm

\(Có: x=2010.2010\implies x=2010^2\)

        \(y=2000.2020\implies y=(2010-10).(2010+10)\implies 2010^2-10^2\)

Mà 20102 và 102 lớn hơn 0.

\(\implies 2010^2>2010^2-10^2\)

\(\implies x>y\)

Vậy x>y.

_Học tốt_

Đọc tiếp...
Oline Math 6 giờ trước (22:20)
Báo cáo sai phạm

46

~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
^_^

Đọc tiếp...
việt hoàng 6 giờ trước (22:24)
Báo cáo sai phạm

46

???????///

//////////

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Anh 6 giờ trước (22:17)
Báo cáo sai phạm

Ta có 3x + 6y = 51

<=> 3 ( x + 2y ) = 51

<=> x + 2y = 17                 (1)

 Đề : 18x + 12 y - 8x + 8y 

= ( 18x - 8x ) + ( 12y + 8y)

= 10 x + 20 y 

= 10 ( x + 2y )

(1) => 10 ( x + 2y ) 

= 10 . 17 = 170

Đọc tiếp...
Oline Math 6 giờ trước (22:19)
Báo cáo sai phạm

170

~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
^_^

Đọc tiếp...
Kudo Shinichi 6 giờ trước (22:50)
Báo cáo sai phạm

a, A= 5x415 x 9- 4x320x 8= 5x230x318-22x 227x320

=229x318(2x5-32)=229x318

B=5x29x619-7x229x276=5x29x219x3197x229x318

=238x318(5x3-7x2)=228-318

->A:B= 229x318:228:318=2

Đọc tiếp...
Trần Thị Hà Giang 6 giờ trước (22:26)
Báo cáo sai phạm

\(\left(x-3\right)^6=\left(x-3\right)^7\)

\(\Rightarrow\left(x-3\right)^6-\left(x-3\right)^7=0\)

\(\Rightarrow\left(x-3\right)^6\left[1-\left(x-3\right)\right]=0\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}\left(x-3\right)^6=0\\1-\left(x-3\right)=0\end{cases}}\)\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x-3=0\\x-3=1\end{cases}}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=3\\x=4\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Min 6 giờ trước (22:16)
Báo cáo sai phạm

\((x-3)^6= (x-3)^7\)

\(\iff (x-3)^6-(x-3)^7=0\)

\(\iff (x-3)^6.[1-(x-3)]=0\)

\(\iff(x-3)^6.(4-x)=0\)

\(\implies (x-3)^6=0\) hoặc \(4-x=0\)

\(+) (x-3)^6=0\implies x-3=0 \implies x=3\)

\(+)4-x=0\implies x=4\)

Vậy x thuộc{3;4}

_Học tốt_

Đọc tiếp...
Oline Math 6 giờ trước (22:14)
Báo cáo sai phạm

x=1,x=0

~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
^_^

Đọc tiếp...
Oline Math 6 giờ trước (21:59)
Báo cáo sai phạm

10

~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~
^_^

Đọc tiếp...
Kagamine Len 6 giờ trước (22:00)
Báo cáo sai phạm

1 + 1 + 2^3

= 1 + 1 + 8

= 2 + 8

= 10

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Anh 6 giờ trước (21:59)
Báo cáo sai phạm

1 + 1 + 23

= 1 + 1 + 8 

 = 2 + 8 

=10

Đọc tiếp...
Linh Trần Khánh 7 giờ trước (21:51)
Báo cáo sai phạm

(5x - 325) . ( 2x2 - 50 )=0

=> 5x-325=0                     2x2-50=0

       5x=325                       2x2=50

         x=325:5=65                x2=25

                                            x=5

Vậy x thuộc tập hợp: 65;5

Đọc tiếp...
Fullmoon 6 giờ trước (21:53)
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(\left(5x-325\right)\left(2x^2-50\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-65\right)\left(x^2-25\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-65\right)\left(x-5\right)\left(x+5\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x=65;x=5;x=-5\)

Đọc tiếp...
phan thi hong nhung 7 giờ trước (21:49)
Báo cáo sai phạm

à cái này dễ ghê hôm nào ca thấy 

nói miệng nha bn . cho 2 cái bằng không rồi tìm x bình thườg nha...kg cần k mik âu 

~ hok tôt ~

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Sơn 6 giờ trước (22:02)
Báo cáo sai phạm

A = 1+ 2 +  2^2 + 2^3 +......+ 2^50

2A=  ( 1 + 2 + 2^2 + 2^3 +....+ 2^50 ) .2

= 2 + 2^2 + 2^3 +.... 2^51

2A-A = ( 2 + 2^2 + 2^3 +....+ 2^51 ) - ( 1 + 2 +2^5 + ..... +2^50 )

= 2^51 -1

= 2^51 -1 +1  = 2^51

cố gắng hc nhé bạn

Đọc tiếp...
Gì Tên 7 giờ trước (21:50)
Báo cáo sai phạm

Ta có: 444333= (4443)111

             333444= (3334)111

So sánh 4443 và 3334:

4443= (4.111)3= 43 .1113= 64.1113  (1)

3334= (3.111)4= 34.1114=81.1114     (2)

Vì (1)<(2) nên 4443<3334 Suy ra: 444333<333444

Vậy 444333<333444

CHÚC BẠN HỌC TỐT

Đọc tiếp...
Đõ bảo Thiện 7 giờ trước (21:36)
Báo cáo sai phạm

Có: 444333=(4x111)333=4333x111333

        333444=(3x111)444=3444x111444

Lại có: 4333=(43)111= 64111

         3444=(34)111=81111

Vì 64111<81111, mà 111333<111444 => Tự kết luận

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Sơn 7 giờ trước (21:33)
Báo cáo sai phạm

333^444 và 444^333
Ta có: 333^444 = 111^444 x 3^444 
          444^333 = 111^333 x 4^333 
Tách: 3^444 = (3^4)^111 =81^111 <=>4^333 = (4^3)^111 = 64^111 
Mà: {111^444 > 111^333 (1) 
       {81^111 > 64^111 hay: (3^4)^111 > (4^3)^111 (2) 
Từ (1) và (2) ta có:333^444 > 444^333

Đọc tiếp...
balabasiem 7 giờ trước (21:20)
Báo cáo sai phạm

ta co 17^5+24^4-13^21

=17^4.17+...6-13^(4.5).13

=...7+...6-...3

=...0

do so tan cung la 0 nen chia het cho 10 =)))

Đọc tiếp...
Oline Math 7 giờ trước (21:08)
Báo cáo sai phạm

20050053

~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~

^_^

Đọc tiếp...
Diêm Công Lĩnh 7 giờ trước (21:06)
Báo cáo sai phạm

Ta cs:

(2002-1):1+1=2002

A=1+2+3+...+2001+2002

A=(2002+1)x2002:2

A=4006

Đọc tiếp...
Nguyễn Hảo Nam 7 giờ trước (21:07)
Báo cáo sai phạm

1+2+3+...+2001+2002

 Số số hạng của dãy số đó là:

   (2002-1):1+1=2002

Tổng số hạng của dãy số đó là:

  (2002+1)x2002:2=2005003

 Vậy tổng dãy số đó là 2005003

Đọc tiếp...
Miyano Akemi 7 giờ trước (21:06)
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(B=2008\cdot2012=\left(2010-2\right)\left(2010+2\right)=2010\cdot2010+2\cdot2010-2\cdot2010-4\)

\(=2010\cdot2010-4< 2010\cdot2010\)

\(\Rightarrow B< A\)

Đọc tiếp...
thi phuong vu 7 giờ trước (21:10)
Báo cáo sai phạm

bạn ơi 99999999999999  bằng bao nhiêu ?

Đọc tiếp...
BUI THI HOANG DIEP 7 giờ trước (21:11)
Báo cáo sai phạm

Mik nhầm nha, đoạn tiếp theo đây

Ta có : (1+2n+1).(n+1):2

       =   (n+1). (2n+2) : 2 

       =    (n+1) . (n+1).2 : 2

       = (n+1).(n+1)

      = (n+1)2

Đọc tiếp...
Đỗ Tùng Chi 7 giờ trước (21:21)
Báo cáo sai phạm

cái trên hay dưới vậy bạn

Đọc tiếp...
BUI THI HOANG DIEP 7 giờ trước (21:08)
Báo cáo sai phạm

Số các số hạng của tổng 1+3+5+7+...+(2n+1) là:

           \(\left[\left(2n+1\right)-1\right]:2+1\)

      \(=2n:2+1\)

      ​\(=n+1\)

Ta có \(1+3+5+...+\left(2n+1\right)\)

      \(=\left[1+\left(2n+1\right)\right].2n:2\)

      \(=\left(2n+2\right).\left(2n:2\right)\)

      \(=\left(2n+2\right).n\)

      \(=2n^2+n\)

       

         

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: