Giúp tôi giải toán và làm văn


Hồ Bảo Quyên 12 tháng 1 2017 lúc 10:14
Báo cáo sai phạm

Nếu vòi thứ nhất chảy trong 1 giờ thì chảy được 1/4 bể.

Vòi thứ 2 chảy trong 1 giờ thì được 1/5 bể.

1/4 + 1/5 = 9/20 bể

Cả 2 vòi chảy trong 1 giờ được 9/20 bể.

Cả 2 vòi chảy trong 2 giờ được 18/20 bể.

Đáp số : 18/20 bể.

Chúc bạn học giỏi !

Đọc tiếp...
Anh Nam Minh 27 tháng 4 2017 lúc 19:56
Báo cáo sai phạm
okazaki * Nightcore - Cứ Thế Mong Chờ * boy 2k7 21 giờ trước (20:04)
Báo cáo sai phạm

đáp số 

18/20

hok toots

Đọc tiếp...
Hoàng Nguyễn Xuân Dương 28 tháng 4 2015 lúc 8:10
Báo cáo sai phạm

Coi số học sinh còn lại trong học kỳ I là 1.

                                      Vậy số học sinh lớp đó có bằng: 

                                        2/7 + 1 = 9/7 (số học sinh còn lại)

                               Số học sinh giỏi lớp đó có trong học kỳ I bằng: 

                                      2/7 : 9/7 = 2/9 (số học sinh cả lớp)

 Coi số học sinh còn lại trong học kỳ II là 1.

                                          Vậy số học sinh lớp đó có bằng: 

                                   1/3 + 1 = 4/3 (số học sinh còn lại)

                            Số học sinh giỏi lớp đó có trong học kỳ I bằng:

                                  1/3 : 4/3 = 1/4 (số học sinh cả lớp)

                                     1 học sinh trong lớp đó bằng:

                                1/4 - 2/9 = 1/36 (số học sinh cả lớp)

                                       Số học sinh lớp đó có là:

                                        1 : 1/36 = 36 (học sinh)

                         Đáp số: tự điền

Đọc tiếp...
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 9 tháng 7 2017 lúc 14:29
Báo cáo sai phạm

Gọi số học sinh giỏi là x, số học sinh khá là y. 

Theo đề bài: 

Cuối HKI thì có: 

x = 2/7y 

<=> 2y = 7x (1) 

Cuối năm thì có: 

(x + 1) = 1/3(y - 1) 

<=> 3x + 3 = y - 1 

<=> 3x - y + 4 = 0 

<=> 6x - 2y + 8 = 0 (2) {Nhân 2 vế cho 2} 

Thế (1) vào (2) ta có: 

6x - 7x + 8 = 0 

<=> 8 - x = 0 

<=> x = 8 

Từ (1) ta có y = 7/2x = 28 

Vậy số học sinh trong lớp là x + y = 36 (học sinh).

Đọc tiếp...
Anh Phạm 1 tháng 4 2017 lúc 18:53
Báo cáo sai phạm

lời văn hơi sai

Đọc tiếp...
nguyen thi huyen phuong 12 tháng 6 2015 lúc 10:37
Báo cáo sai phạm

40 l nước mắm bán trong ngày thứ 3 chiếm:

\(1-\left(\frac{2}{5}+\frac{1}{3}\right)=\frac{4}{15}\)( tổng số l nước mắm bán trong 3 ngày)

Tổng số l nước mắm cửa hàng bán trong 3 ngày là :
\(40:\frac{4}{15}=150\left(l\right)\)

 

Đọc tiếp...
Oggy và những chú gián 12 tháng 6 2015 lúc 10:44
Báo cáo sai phạm

Tổng số lít nước mắm bán trong 3 ngày là :

40 : ( 1 - ( \(\frac{2}{5}+\frac{1}{3}\)) ) = 150 ( lít )

Đáp số : 150 lít

Đọc tiếp...
Hoàng Thu Thủy 23 tháng 4 2015 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

a) ngày đầu:200*1/5=40(trang)

    ngày hai:200*1/4=50(trang)

    ngày ba:200-(40+50)=110(trang)

b) tỉ số:40/110=4/11

c) chiếm:40/200*100=20%

CHO HỎI BÀI NÀY CÓ PHẢI TOÁN LỚP 6 KO DẬY???

 

Đọc tiếp...
phạm văn tuấn 20 tháng 6 2018 lúc 17:56
Báo cáo sai phạm

a) ngày đầu:200*1/5=40(trang)

    ngày hai:200*1/4=50(trang)

    ngày ba:200-(40+50)=110(trang)

b) tỉ số:40/110=4/11

c) chiếm:40/200*100=20%


 

Đọc tiếp...
sakura kinomoto 15 tháng 4 2017 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

bạn angerla trần viết sai tên đăng nhập đáng ra phải ỏ chữ r đi =>angela

Đọc tiếp...
hoàng thanh 11 tháng 5 2015 lúc 16:30
Báo cáo sai phạm

gọi thời gian người thứ nhất làm xong công việc là x(x>0)

     thời gian người thứ hai làm xong công việc là y(y>0)

1 ngày hai người làm chung sẽ làm được \(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\) (công việc)

ta có hệ phương trình \(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{1}{4}\)

                                \(\frac{10}{x}+\frac{1}{y}=1\)     

giải hệ phương trình trên ta sẽ tìm được

Đọc tiếp...
cún con trong nhà 21 tháng 2 2016 lúc 8:53
Báo cáo sai phạm

Dãy số có 2 chữ số chia hết cho 3 là:[12,15,....,99] 

Khoảng cách của từng số hạng là 3

Số số hạng là: (99-12):3+1=30(số)

Vậy có 30 số có 2 chữ số chia hết cho 3

Đọc tiếp...
emdixaqua 18 tháng 6 2018 lúc 18:44
Báo cáo sai phạm

Coi cả công việc là 1 đơn vị

Trong 1 giờ, người thứ nhất làm được :

      1 : 6 = 1/6 ( công việc )

Trong 1 giờ, người thứ hai làm được : 

      1 : 3 = 1/3 ( công việc )

Trong 1 giờ, cả 2 người làm được :

      1/6 + 1/3 = 1/2 ( công việc )

Hai người làm trong số thời gian thì sau số giờ sẽ xong công việc đó là :

     1 : 1/2 = 2 (giờ)

Đọc tiếp...
nguyễn huy tân 22 tháng 1 2015 lúc 9:56
Báo cáo sai phạm

Trong một giờ cả hai người làm được: \( {1 \over 48}\)cv.

Trong 28 giờ cả hai làm được: 28 . \( {1 \over 48}\) =  \( {7 \over 12}\) cv

Trong 35 giờ (vì 63 - 28) người thứ nhất làm được: 1 - \( {7 \over 12}\) =  \( {5 \over 12}\)

Thời gian người thứ nhất làm hết cong việc: 35 : \( {5 \over 12}\) = 84 giờ

Đọc tiếp...
okazaki * Nightcore - Cứ Thế Mong Chờ * boy 2k7 18 tháng 8 lúc 10:15
Báo cáo sai phạm

người thứ nhất làm hết 

84 giờ

hok tốt

Đọc tiếp...
Hồ Minh Tiến 1 tháng 4 2018 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

84 giờ

Đọc tiếp...
Nguyễn Lương Bảo Tiên 2 tháng 8 2015 lúc 19:50
Báo cáo sai phạm

Gọi khối lượng mỗi con lần lượt là G;M;C

Ta có G + M + M + C + C + G = 6 + 15 + 13

2 x G + 2 x M + 2 x C = 34

2 x (G + M + C) = 34

G + M + C = 34 : 2 = 17

suy ra G = 17 - (M + C) = 17 - 15 = 2

          M = 17 - (C + G) = 17 - 13 = 4

          C = 17 - (G + M) = 17 - 6 = 11

Vậy gà nặng 2kg, chó nặng 11kg, mèo nặng 4kg

Đọc tiếp...
Nguyễn Hiền Phương 2 tháng 8 2015 lúc 19:51
Báo cáo sai phạm

Con gà nặng 2kg

Con chó nặng 11kg

Con mèo nặng 4 kg

Đọc tiếp...
Dũng Lương 12 tháng 8 2017 lúc 16:38
Báo cáo sai phạm

Ta coi 6+15+13=34 là tổng của 1 gà 1 mèo 1 mèo 1 chó 1 chó 1 gà.

Ta thấy mỗi loại đều có 2 con nên ta có 2 x ( gà + mèo + chó ) = 17

Tổng số kg của 3 con là : 34 : 2 =17

Suy ra : Gà có số kg là : 17 - 15 = 2

            Mèo có số kg là : 6 - 2 = 4

            Chó có số kg là : 15 - 4 = 11

                           Đáp số ...................................

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thu Hương 26 tháng 7 2015 lúc 11:27
Báo cáo sai phạm

48 học sinh chuẩn luôn nhớ đúng cho mình nhé !

Đọc tiếp...
Đặng Phương Thảo 25 tháng 7 2015 lúc 14:17
Báo cáo sai phạm

48 học sinh                         

Đọc tiếp...
Phùng Anh Đức 8 tháng 2 lúc 9:39
Báo cáo sai phạm

ngu

gọi số học sinh là a ta có

[a-2]*7=a*5+2 tự giải nhé kết quả ra 48 em

Đọc tiếp...
Xyz 16 tháng 8 lúc 13:44
Báo cáo sai phạm

Gọi số bị chia là a ; số dư là b

Vì b < 15

mà b là số lớn nhất có thể 

=> b =  14

=> a = 15 x 8 + 14

=> a = 120 + 14

=> a = 134

Vậy số bị chia là 134

Đọc tiếp...
Im Yoona 7 tháng 8 2015 lúc 12:53
Báo cáo sai phạm

Phân số chỉ hiệu số sách ngăn trên sau và trước khi thêm 39 quyển vào ngăn dưới là: 
9/10 – 4/3 = 13/40 ( số sách ngăn dưới ) 
vậy 13/40 chính là 39 quyển sách: 
Số sách ở ngăn dưới sau khi thêm là: 
39: 13/40 = 120 (quyển ) 
Số sách ở ngăn dưới ban đầu là: 
120 – 39 = 81 ( quyển ) 
Số sách ở ngăn trên ban đầu là: 
81 x 4/3 = 108 (quyển ) 
Đáp số: 
Trên:108 quyển 
Dưới: 81 quyển

Đọc tiếp...
văn quang nguyễn 21 tháng 4 lúc 7:02
Báo cáo sai phạm

trên : 108

dưới : 81 quyển 

nhớ ks cho mình nha!

Đọc tiếp...
Le Thi Minh Trang 14 tháng 8 2017 lúc 13:11
Báo cáo sai phạm

trên: 108

dưới: 81

Đọc tiếp...
ronaldoxunghe 22 tháng 6 2015 lúc 16:00
Báo cáo sai phạm

nếu thêm hai cây  thì hiệu của chúng là :

8/9 - 7/8 = 1/72 

1 phần tương ứng 2 cây như vậy 

Ta có :

số cây lớp 6a là :

2x 7 = 14 (cây )

số cây lớp 6b là :

2x8 = 16 ( cây )

đáp số 6a 14 cây 

6b 16 cây

 

Đọc tiếp...
Asahina Mirai 9 tháng 5 2017 lúc 17:38
Báo cáo sai phạm

Giải:
a, Đổi 25%= \(\frac{25}{100}\)\(=\frac{1}{4}\)
Tỉ số biểu thị số gạo còn lại của ngày thứ 3 là:
        \(\frac{3}{7}\cdot\frac{1}{4}=\frac{3}{28}\)( số gạo)
Tỉ số biểu thị số gạo còn lại của ngày thứ 2 là:
      \(1-\frac{3}{7}-\frac{3}{28}=\frac{13}{28}\)( số gạo)
Ban đầu cửa hàng có số gạo là:
     \(26:\frac{13}{28}=56\)( tấn )
b, Số gạo bán được trong ngày thứ nhất là:
         \(56\cdot\frac{3}{7}=24\)( tấn )
Số gạo bán được trong ngày thứ ba là:
        56 - 24 - 26 = 6 ( tấn )
c, Tỉ số số gạo cửa hàng bán được trong ngày thứ nhất và ngày thứ hai là:
        24 : 6 = 400% 
d, Số gạo cửa hàng bán được trong ngày thứ nhất chiếm số phần trăm số gạo của cửa hàng là:
        24 : 56 \(\approx\) 42,8571428% 
       Đ/S:

Đọc tiếp...
My Nguyễn Thị Trà 7 tháng 1 2017 lúc 12:20
Báo cáo sai phạm

Bạn Tuân nói sai vì:

11 x 12 x 13 = 1716

mà 12 x 13 x 14 = 2184

Vậy Trong khoảng từ 11 đến 14 không có tích của 3 số tự nhiên nào bằng 2011

Vậy Bạn Tuân nói sai

Nhớ k cho mình nhé!

Đọc tiếp...
Đại Ngọc Nhi 12 tháng 8 lúc 16:50
Báo cáo sai phạm

Bạn Tuân nói sai

Đọc tiếp...
Huỳnh Phan Yến Nhi 7 tháng 1 2017 lúc 12:13
Báo cáo sai phạm

Sai vì 3 số tự nhiên liên tiếp chắc chắn phải có một số chẵn nên tích của 3 số tự nhiên liên tiếp chắc chắn là số chẵn mà 2011 là số lẻ nên bạn Tuân nói sai 

Đọc tiếp...
Nguyễn Trung Nghĩa 15 tháng 4 2015 lúc 10:16
Báo cáo sai phạm

Cách giải như sau: đặt số bưu ảnh An có = x + a ; số bưu ảnh Bách có = y + a (trong đó a = số bưu ảnh hoa của An = số bưu ảnh thú rừng của Bách) 

Theo đề bài ta lập được hệ pt sau: 

x + 2a = 7y 
x = 4 (y + 2a) 

Giải hệ ta có x = 64a/3 và y = 10a/3 !! 

a chỉ có thể là bội số của 3. cho a = 3, hệ có nghiệm x = 64, y = 10, số bưu ảnh An có 67 và số bưu ảnh Bách có 13 (thỏa yêu cầu đề bài) 

a = 6 ==> x = 128 > 100 (không thỏa yêu cầu đề bài). Vậy suy ra nhận nghiệm duy nhất a = 3. 

Và đáp án chỉ có 1 nghiệm duy nhất. Bưu ảnh An có là 67 và Bách có 13. Trong đó số bưu ảnh hoa của An là 3, số bưu ảnh thú rừng của Bách cũng là 3. Ok ?? 

Đọc tiếp...
Alone Minh 20 tháng 2 2018 lúc 17:03
Báo cáo sai phạm

mik chua hoc den he pt con cach nao nua ko

Đọc tiếp...
dương thị hoa 30 tháng 1 2017 lúc 15:14
Báo cáo sai phạm
Nguyễn Ngọc Anh Minh 7 tháng 7 2015 lúc 7:25
Báo cáo sai phạm

 

Số trang của 4 quyển vở loại III bằng số trang của 3 quyển vở loại 2 tức là số trang của 1 quyển vở loại III bằng 3/4 số trang của 1 quyển vở loại II và bằng 2/3x3/4=1/2 số trang 1 quyển vở loại I.

Như vậy

Số trang 1 quyển vở loại 1 = 3/2 số trang 1 quyển vở loại II = 2 lần số trang 1 quyển vở loại 3

=> 6/6 số trang 1 quyển vở loại 1 = 6/4 số trang 1 quyển vở loại 2 = 6/3 số trang 1 quyển vở loại III

=> 1/6 số trang 1 quyển vở loại I = 1/4 số trang 1 quyển vở loại II = 1/3 số trang 1 quyển vở loại III

Coi số trang 1 quyển vở loại I là 6 phần thì số trang của 1 quyển vở loại II là 4 phần và số trang 1 quyển vở loại III là 3 phần như thế

Số trang của 8 quyển vở loại I là

6x8=48 phần

Số trang của 9 quyển vở loại II là

4x9=36 phần

Số trang 5 quyển vở loại III là

3x5=15 phần

Tổng số phần bằng nhau là

48+36+15=99 phần

Giá trị 1 phần là

1980:99=20 trang

Số trang 1 quyển vở loại 1 là

6x20=120 trang

Số trang 1 quyển vở loại II là

20x4=80 trang

Số trang 1 quyển vở loại III là

20x3=60 trang

Đọc tiếp...
suqer gogeto 12 tháng 6 lúc 7:49
Báo cáo sai phạm

Gọi số trang quyển 1 là a; quyển 2 là b; quyển 3 là c;

Theo đề; ta có:

8a + 9b + 5c = 1980

3b = 2a => a = 3/2.b

4c = 3b => c = 3/4.b

Thế a = 3/2.b ; c = 3/4.b ta có

8.(3/2b) + 9b + 5.(3/4.b) = 1980

12b + 9b + 15/4.b = 1980

99/4.b = 1980 => b = 80.

Vì 3b = 2a = 80.3 = 240 => a = 120.

Vì 3b = 4c = 80.3 = 240 => c = 60.

Vậy mỗi quyển loại 1 có 120 trang.

mỗi quyển loại 2 có 80 trang.

mỗi quyển loại 3 có 60 trang.

Đọc tiếp...
Kaito Kid 28 tháng 11 2017 lúc 19:54
Báo cáo sai phạm

Số trang của 4 quyển vở loại III bằng số trang của 3 quyển vở loại 2 tức là số trang của 1 quyển vở loại III bằng 3/4 số trang của 1 quyển vở loại II và bằng 2/3x3/4=1/2 số trang 1
quyển vở loại I.
Như vậy
Số trang 1 quyển vở loại 1 = 3/2 số trang 1 quyển vở loại II = 2 lần số trang 1 quyển vở loại 3
=> 6/6 số trang 1 quyển vở loại 1 = 6/4 số trang 1 quyển vở loại 2 = 6/3 số trang 1 quyển vở loại III
=> 1/6 số trang 1 quyển vở loại I = 1/4 số trang 1 quyển vở loại II = 1/3 số trang 1 quyển vở loại III
Coi số trang 1 quyển vở loại I là 6 phần thì số trang của 1 quyển vở loại II là 4 phần và số trang 1 quyển vở loại III là 3 phần như thế
Số trang của 8 quyển vở loại I là
6x8=48 phần
Số trang của 9 quyển vở loại II là
4x9=36 phần
Số trang 5 quyển vở loại III là
3x5=15 phần
Tổng số phần bằng nhau là
48+36+15=99 phần
Giá trị 1 phần là
1980:99=20 trang
Số trang 1 quyển vở loại 1 là
6x20=120 trang
Số trang 1 quyển vở loại II là
20x4=80 trang
Số trang 1 quyển vở loại III là
20x3=60 trang

Đọc tiếp...
Kiều Doãn Nam 6 tháng 8 2015 lúc 9:09
Báo cáo sai phạm

gọi số cây tổ 2 trồng được là a
 số cây tổ 1 trồng được là 
 số cây tổ 3 trồng được là 
có  = 286
 a = 100(cây) tổ 1 có 90cây tổ 3 có 96cây

cho mk l-i-k-e nha

Đọc tiếp...
•๖ۣۜBăηɠ ๖ۣۜVũ ⁀ᶦᵈᵒᶫ 10 tháng 8 lúc 14:25
Báo cáo sai phạm

Tổng số phần bằng nhau laf

45 + 48 +50=143 (cây)

Số cây tổ 1 là :286 :14 x 56 =90 (cây)

Số cây tổ hai 

\(90:\frac{9}{10}=100\left(cây\right)\)

Số cây tổ ba là 

286 - 90 -100 =96 (cây)

Đ.s:............

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Liêm 6 tháng 7 2017 lúc 9:26
Báo cáo sai phạm

9/10=45/50           ;     24/25=48/50

tổng số phần là      45+48+50= 143(phần)

số cây ở tổ một là     286:143x45=90(cây)

số cây ở tổ hai là       90:9/10=100 (cây)

số cây ở tổ ba là       286-90-100=96 (cây)

Đọc tiếp...
phạm văn tuấn 9 tháng 4 2018 lúc 18:47
Báo cáo sai phạm

Số học sinh lớp A = 8/9 số học sinh lớp B = 16/18 số học sinh lớp B.

Số học sinh lớp C = 17/16 số học sinh lớp A

Coi số học sinh lớp A = 16 phần, lớp B = 18 phần, số học sinh lớp C = 17 phần.

=> Lớp A có số học sinh là: 

102 : (16 + 17 + 18) x 16 = 32 (học sinh)

Lớp B có số học sinh là:

32 : 8/9 = 36 (học sinh)

Lớp C có số học sinh là:

32 x 17/16 = 34 (học sinh)

Đọc tiếp...
Ayako Yuri 26 tháng 6 2015 lúc 12:39
Báo cáo sai phạm

Số học sinh lớp A = 8/9 số học sinh lớp B = 16/18 số học sinh lớp B.

Số học sinh lớp C = 17/16 số học sinh lớp A

Coi số học sinh lớp A = 16 phần, lớp B = 18 phần, số học sinh lớp C = 17 phần.

=> Lớp A có số học sinh là: 

102 : (16 + 17 + 18) x 16 = 32 (học sinh)

Lớp B có số học sinh là:

32 : 8/9 = 36 (học sinh)

Lớp C có số học sinh là:

32 x 17/16 = 34 (học sinh)

Đọc tiếp...
Nguyễn Trần Phương Quỳnh 26 tháng 6 2015 lúc 12:41
Báo cáo sai phạm

                                                                    Giải

Số học sinh lớp 6B bằng \(\frac{9}{8}\)học sinh lớp 6A ( hay bằng \(\frac{18}{16}\)).

Số học sinh lớp 6C bằng \(\frac{17}{16}\)học sinh lớp 6A.

Tổng số phần của 3 lớp là: 18+16+17 = 51 (phần)

Số học sinh lớp 6A là: (102 : 51).16 = 32 (học sinh)

Số học sinh lớp 6B là: (102 : 51).18 = 36 (học sinh)

Số học sinh lớp 6C là: (102 : 51).17 = 34 (học sinh)

           Đáp số: 6A: 32 học sinh.

                       6B: 36 học sinh.

                       6C: 34 học sinh.

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: