Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

21 giờ trước (21:00)

Tổng của cả ba góc trong 1 tam giác là 180 độ, nên:

=> góc A = 180-( 30+100)=50 ( độ ) 

Đây nhé

21 giờ trước (20:17)

bn phải bỏ học từ mầu giáo

21 giờ trước (20:19)

bạn bao ko thêm số đúng ko , mik bớt số

bớt 1 số 3

hợp lí haha

Hôm qua lúc 15:08

4405;4045

Hôm qua lúc 15:09

4405;4045

3 tháng 7 lúc 8:15

`100 + 100 + 200`

`=200 +200`

`=400`

3 tháng 7 lúc 8:15

400

28 tháng 6 lúc 20:44

Là hàng của chữ số cuối cùng của một số

28 tháng 6 lúc 20:45

Cảm ơn bạn đoàn thị khánh dương nha

25 tháng 6 lúc 12:09

\(\Leftrightarrow-\dfrac{23}{5}\cdot\dfrac{50}{23}< =x< =-\dfrac{13}{5}\cdot\dfrac{7}{5}\)

=>-10<=x<=-91/25

hay \(x\in\left\{-10;-9;-8;-7;-6;-5;-4\right\}\)

29 tháng 6 lúc 23:40

Mong bạn chọn đúng lớp của bài tập bạn đưa lên ạ!

24 tháng 6 lúc 22:01

\(\dfrac{7}{8}:\left(\dfrac{2}{9}-\dfrac{1}{18}\right)+\dfrac{7}{8}:\left(\dfrac{1}{36}-\dfrac{5}{12}\right)\\ =\dfrac{7}{8}:\left(\dfrac{2\times2}{9\times2}-\dfrac{1}{18}\right)+\dfrac{7}{8}:\left(\dfrac{1}{36}-\dfrac{5\times3}{12\times3}\right)\\ =\dfrac{7}{8}:\left(\dfrac{4}{18}-\dfrac{1}{18}\right)+\dfrac{7}{8}:\left(\dfrac{1}{36}-\dfrac{15}{36}\right)\\ =\dfrac{7}{8}:\left(\dfrac{4-1}{18}\right)+\dfrac{7}{8}:\left(\dfrac{1-15}{36}\right)\\ =\dfrac{7}{8}:\dfrac{3}{18}+\dfrac{7}{8}:\left(-\dfrac{14}{36}\right)\\ =\dfrac{7}{8}:\dfrac{1}{6}+\dfrac{7}{8}:\left(-\dfrac{7}{18}\right)\\ =\dfrac{7}{8}:\left[\dfrac{1}{6}+\left(-\dfrac{7}{18}\right)\right]\\ =\dfrac{7}{8}:\left[\dfrac{1\times3}{6\times3}+\left(-\dfrac{7}{18}\right)\right]\\ =\dfrac{7}{8}:\left[\dfrac{3}{18}+\left(-\dfrac{7}{18}\right)\right]\) 

\(=\dfrac{7}{8}:\left[\dfrac{3+\left(-7\right)}{18}\right]\\ =\dfrac{7}{8}:\left(-\dfrac{4}{18}\right)\\ =\dfrac{7}{8}:\left(-\dfrac{2}{9}\right)\\ =\dfrac{7}{8}\times\left(-\dfrac{9}{2}\right)\\ =\dfrac{7\times\left(-9\right)}{8\times\left(2\right)}\\ =-\dfrac{63}{16}.\) 

25 tháng 6 lúc 9:14

`7/8 : ( 2/9 - 1/18) + 7/8 : ( 1/36 - 5/12)`

` = 7/8 : ( (2xx2)/(9xx2) - 1/18) + 7/8 : ( 1/36 - (5xx3)/(12xx3) )`

`=  7/8 : ( 4/18 -1/18) + 7/8 : ( 1/36 - 15/36)`

`= 7/8 : ( (4-1)/18) + 7/8 : ( (1-15)/36)`

` = 7/8 : 3/18 + 7/8 : (-14)/36`

`= 7/8 : 1/6 + 7/8 : (-7)/18`

`= 7/8 xx 6 + 7/8 xx (-18)/7`

` = 7/8 xx ( 6 + (-18)/7)`

`= 7/8 xx 24/7`

`= (7xx24)/(8xx7)`

`= 168/56`

`=3`

21 tháng 6 lúc 21:13

bỏ lộn lp kìa 

21 tháng 6 lúc 21:13

Cái này mà toán lớp 1 hả