Giúp tôi giải toán và làm văn


ĐỖ PHƯỚC HIỆP 24 tháng 7 2015 lúc 21:56
Báo cáo sai phạm

tổng số dầu của hai can là:20+2=22

gọi x là số dầu ban đầu của can lớn.ta có:6\7x +10=22

suyra:x=14 lít là số dầu ban đầu của can lớn

số dầu can nhỏ đổ vào can lớn cho đầy là:20-14=6 lít

số dầu lúc đầu của can nhỏ là:6+2=8 lít

đáp số:can lớn lá 14 lít,can nhỏ là 8 lít

 

Đọc tiếp...
Võ Duy Nhật Huy 25 tháng 7 2015 lúc 7:41
Báo cáo sai phạm

.......................................

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 24 tháng 7 2015 lúc 22:43
Báo cáo sai phạm

Thế mà Olm cho bài dễ này vào câu hỏi hay ư ?         

Đọc tiếp...
Trần Văn Hùng 7 tháng 3 lúc 8:11
Báo cáo sai phạm

Giả sử cháu 1 tuổi (tức là 12 tháng) thì ông 12 tuổi.

Lúc đó ông hơn cháu :

\(12-1=11\)(tuổi)

Nhưng thực ra ông hơn cháu 66 tuổi, tức là gấp 6 lần 11 tuổi (66:11=6).

Do đó thực ra tuổi ông là :

\(12\times6=72\)(tuổi)

Còn tuổi cháu là :

\(1\times6=6\)(tuổi)

Thử lại 6 tuổi = 72 tháng ; 72 - 6 = 66 (tuổi)

Đáp số :Ông : 72 tuổi

             Cháu : 6 tuổi.

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 7 tháng 3 lúc 8:15
Báo cáo sai phạm

Tuổi ông nhiều hơn tuổi cháu là:

66x12=792 (tháng)

Nhận xét: Tuổi ông bao nhiêu năm thì tuổi cháu bấy nhiêu tháng nghĩa là tuổi tháng của ông gấp 12 lần tuổi tháng của cháu

Đưa về bài toán hiệu tỉ

Hiệu số phần là:

12-1=11 

số tuổi tháng của cháu:

792:11x1=72 (tháng)

số tuổi năm của cháu:

72:12=6 (năm)

Số tuổi năm của ông bằng tuổi tháng của cháu là 72 (tuổi năm)

Đáp số: Cháu: 6 tuổi 

ông 72 tuồi

Đọc tiếp...
Mai Đình Nhật 7 tháng 3 lúc 10:54
Báo cáo sai phạm

Ví dụ : Cháu 1 tuổi thì ông 12 tuổi

Vậy khi đó ông hơn cháu là : 

12 - 1 = 11 ( tuổi )

Nhưng ông hơn cháu 66 tuổi thì ông sẽ gấp 11 tuổi số lần là : 

66 ÷ 11 = 6 ( lần )

Nên tuổi ông là :

12 × 6 = 72 ( tuổi )

Tuổi cháu là : 

72 - 66 = 6 ( tuổi )

Đáp số : tuổi ông : 72 tuổi ; tuổi cháu : 6 tuổi

Đọc tiếp...
Quỳnh Nguyễn 23 tháng 2 2018 lúc 21:29
Báo cáo sai phạm

Vì số nguyên tố chỉ chia hết cho 1 và chính nó nên 1 trong 2 số n+1 và n+3  bằng 1 và số còn lại là số nguyên tố

Vì n là số tự nhiên nên n+1 và n+3 là số tự nhiên  

Ta có n+1 < n+3

=> n+1=1 ( Vì Số nguyên tố luôn lớn hơn 1 ) 

=> n=0

Với n=0 ta có (0+3)(0+1) =3 ( là số nguyên tố)

Vậy n=0 thì (n+3)(n+1) là số nguyên tố

Đọc tiếp...
Trần Văn Hùng 25 tháng 2 lúc 7:46
Báo cáo sai phạm

\(\overline{abc}\)\(=100a+10b+c=n^2-1\)(1)

\(\overline{cba}\)\(=100c+10b+c=n^2-4n+4\)(2)

Từ (1) và (2)\(\Rightarrow99.\left(a-c\right)=4n-5⋮99\)(3)

Mặt khác:100[n2-1[999-101[n2[1000<=>11[n[31<=>39[4n-5[119    (4)

Từ (3) và (4)=>4n-5=99=>n=26

Vậy abc=675

Đọc tiếp...
Trần Cây Kem Lạnh 25 tháng 2 lúc 7:48
Báo cáo sai phạm

Thanks Trần Văn Hùng nhé

Good luck to 2019

Bye

Đọc tiếp...
Natsu_Draneel 26 tháng 7 2016 lúc 7:13
Báo cáo sai phạm

Coi giá tiền của 1 tấm vải và 1 tấm luạ là 100% thì số tiền phải trả là:

               100% - 10% = 90%

Giá tiền 1 tấm lụa và 1 tấm vải là:

              109800 : 90 x 100 = 122 000(đồng)

=> 90% là 109800 đồng

Coi giá tiền 2/3 tấm lụa và 1/4 tấm vải là 100% thì giá tiền phải trả là:

             100% - 5% = 95%(so với giá của 2/3 tấm lụa và 1/4 tấm vải)

Giá tiền của 2/3 tấm vải và 1/4 tấm lụa là:

            64 600 : 95 x 100 = 68000(đồng)

1 tấm lụa+1 tấm vải=122000đồng (1)

2/3 tấm lụa+1/4 tấm vải=68000đồng(2)

Nhân hai vế của (2) với 4 ta được: 8/3 tấm lụa+1 tấm vải=272000 đồng (3)

Lấy (3) trừ đi (2) ta được 5/3 tấm lụa bằng 150000đồng

Giá tiền 1 tấm lụa là:

        150000 : 5 x 3 = 90000(đồng)

             Đ/s: 90000 đồng

Đọc tiếp...
Trần Văn Hùng 23 tháng 2 lúc 18:48
Báo cáo sai phạm

\(B=\frac{2n}{n-2}\)

\(\Rightarrow2n⋮\left(n-2\right)\)

\(\Rightarrow2n+0-4+4⋮\left(n-2\right)\)

\(\Rightarrow\left[\left(2n-4\right)+4\right]⋮\left(n-2\right)\)

\(\Rightarrow\left[2.\left(n-2\right)+4\right]⋮\left(n-2\right)\)

Vì \(2\left(n-2\right)⋮\left(n-2\right)\)nên \(4⋮\left(n-2\right)\)

\(\Rightarrow n-2\inƯ\left(4\right)=\left\{1;-1;2;-2;4;-4\right\}\)

Ta có bảng như sau:

n-21-12-24-4
n31406-2

Vậy\(n\in\left\{0;1;-2;3;4;6\right\}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Anh Phong 23 tháng 2 lúc 18:41
Báo cáo sai phạm

ta có: \(B=\frac{2n}{n-2}=\frac{2n-4+4}{n-2}=\frac{2.\left(n-2\right)+4}{n-2}=2+\frac{4}{n-2}.\)

để B là số nguyên

=> 4/(n-2) là số nguyên

=> 4 chia hết cho n -2

=> n - 2 thuộc {1;-1;2;-2;4;-4}

...

bn tự xét nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn A 17 tháng 3 2015 lúc 11:28
Báo cáo sai phạm

5000đ và 2500đ

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Hiền 11 tháng 5 2016 lúc 14:42
Báo cáo sai phạm

thể tích 1kg táo bằng thể tích của 1kg mận là:21:14=1,5(kg)

nếu sọt đựng táo chỉ bằng 14kg.

nếu thay thế 1kg táo bằng 1,5kg mận thì sọt sẽ nặng thê

khối lượng táo trong sọt là:14-14=0(kg)

khối lượng mận trong sot là:21-14=7(kg)

Đọc tiếp...
Nguyễn Lê Hải Nam 31 tháng 7 2016 lúc 10:59
Báo cáo sai phạm

Đáp số:

giá tiền 1 kg táo: 40 000 đồng

giá tiền 1 kg mận: 20 000 đồng

mình ko làm cách giải đâu nha!

Đọc tiếp...
Mai Trung Nguyên 24 tháng 2 lúc 15:08
Báo cáo sai phạm

Gọi công suất máy bơm ban đầu là v (m3/h), điều kiện: v là dương vì công suất bơm không thể bé hơn hoặc = 0

Gọi  thời gian dự kiến là t (giờ)

40 phút = 2/3h

Ta có \(v.t=50\)

lại có : \(\left(t-\frac{2}{3}-1\right)\left(5+v\right)=50\)

\(\Rightarrow\left(t-\frac{5}{3}\right)\left(5+v\right)=v.t\)

\(\Rightarrow5t+v.t-\frac{25}{3}-\frac{5}{3}v=v.t\)

\(\Rightarrow5t-\frac{25}{3}-\frac{5}{3}v=0\)

\(\Rightarrow5t=\frac{25}{3}+\frac{5}{3}v\)

\(\Rightarrow t=\frac{5}{3}+\frac{v}{3}\)

\(\Rightarrow v.t=v.\frac{5+v}{3}\)

\(\Rightarrow\frac{v^2+5v}{3}=50\)

\(\Rightarrow v^2+5v=150\)

\(\Rightarrow v^2+5v-150=0\)

\(\Rightarrow v^2-10v+15v-150=0\)

\(\Rightarrow v.\left(v-10\right)+15.\left(v-10\right)=0\)

\(\Rightarrow\left(v+15\right)\left(v-10\right)=0\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}v+15=0\\v-10=0\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}v=-15\left(loại\right)\\v=10\left(nhận\right)\end{cases}}\)\(Vì:v>0\)

Vậy công suất của máy bơm là 10 m3/h.

P/s: câu hỏi này từ 2017 rồi mà chưa ai trả lời @@

Đọc tiếp...
Nguyen Hoang Minh Anh 16 tháng 2 lúc 19:22
Báo cáo sai phạm

Đây là nơi để hok chứ ko phải để nói linh tinh

Đọc tiếp...
NGUYEN KHOA DANG 12 tháng 2 lúc 19:39
Báo cáo sai phạm

CÓ PHẢI FUCK KO

Đọc tiếp...
Nguyễn Không Tên 10 tháng 8 2017 lúc 14:19
Báo cáo sai phạm

= -2x + 3[12-2(3x-20-2x-4x+1)]=45

= -2x +3[12-2(-3x-19)]=45

= -2x+3(12+6x+38)=45

= -2x+3(6x+50)=45

=-2x+18x+150=45

=16x=-105

=>x=-105/16

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Tuyền 10 tháng 8 2017 lúc 14:18
Báo cáo sai phạm

\(-2x+3.\left\{12-2.\left[3x-\left(20+2x\right)-4x+1\right]\right\}=45\)

\(\Leftrightarrow-2x+3.\left\{12-2\left[3x-20-2x-4x+1\right]\right\}=45\)

\(\Leftrightarrow-2x+3.\left\{12-2.\left[-3x-19\right]\right\}=45\)

\(\Leftrightarrow-2x+3.\left\{12+6x+38\right\}=45\)

\(\Leftrightarrow-2x+36+18x+114=45\)

\(\Leftrightarrow16x+150=45\Leftrightarrow16x=-105\Leftrightarrow x=\frac{-105}{16}\)

mình giúp rùi đó nhớ k mk nhé ....

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 5 tháng 3 2018 lúc 10:26
Báo cáo sai phạm

1)

+)  Ta thấy \(\widehat{ECI}=\widehat{ACB}\)  (Hai góc đối đỉnh)

Mà \(\widehat{ACB}=\widehat{ABC}\)   (Tam giác ABC cân tại A)

nên \(\widehat{ECI}=\widehat{DBA}\)

Xét tam giác ABD và tam giác ICE có:

BD = CE (gt)

\(\widehat{DBA}=\widehat{ECI}\left(cmt\right)\)

CI = BA ( Cùng bằng AC)

\(\Rightarrow\Delta ABD=\Delta ICE\left(c-g-c\right)\)

+) Xét tam giác AEI, theo bất đẳng thức trong tam giác, ta có:

   AI > AE + EI

Lại có do \(\Delta ABD=\Delta ICE\Rightarrow AD=IE\)

Vậy nên ta có AI > AE + AD \(\Rightarrow2AC>AD+AE\Rightarrow AB+AC>AD+AE\)

2) Do \(\Delta ABD=\Delta ICE\Rightarrow\widehat{MBD}=\widehat{NCE}\)

Vậy thì ta thấy ngay \(\Delta BDM=\Delta CEN\)   (Cạnh góc vuông - góc nhọn kề)

\(\Rightarrow BM=CN\)

3) Ta thấy AB + AC = AM + MB + AC = AM + CN + AC = AM  + AN

Ta cần chứng minh BC < MN.

Do BD = EC nên AC = DE

Xét tam giác vuông MDO ta có DO < MO (Quan hệ đường vuông góc, đường xiên)

Ta cũng có OE < ON

Vậy nên DE < MN hay BC < MN

Từ đó: AB + AC + BC < AM + AN + MN

Hay \(P_{AMN}>P_{ABC}\) 

Đọc tiếp...
Hiếu 4 tháng 3 2018 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

1, b ta có : AB=CI và EI=AD ( theo câu a, )

=> AB+AC=AC+CI=AI 

AD+AE=AE+EI 
Theo bđt trong tam giác AIE có : AE+EI>AI

<=> AB+AC<AD+AE

Đọc tiếp...
Hiếu 4 tháng 3 2018 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

1, a, Xét tam giác ABD và ICE có : 

BD=CE

AB=CI ( =AC )

góc ABD=ICE ( vì góc ABD=ACD mà ACD=ICE )

=> tam giác ABD=ICE ( c.g.c ) 

Đọc tiếp...
Tsukinousagi 4 tháng 2 lúc 8:04
Báo cáo sai phạm

Ummm........ Theo Mèo nghĩ bài toán này ko đủ số liệu để tính ra thuyền trưởng bao nhiêu tuổi nhưng mèo dám cá rằng là người thuyền trưởng này ko quá 25 tuổi vì:

\Ng này chắn chắn chưa tốt nghiệp đại hk Hàng Hải gây ra lý do " Mất kiểm soát tàu mới lm cừu" 

Đọc tiếp...
Lê Khánh Linh 7 giờ trước (21:32)
Báo cáo sai phạm

nè nè bạn Lam ơi bạn lừa đảo đó à?

Đọc tiếp...
Lê Khánh Linh 7 giờ trước (21:30)
Báo cáo sai phạm

Tớ nghĩ ông thuyền trưởng 40 tuổi

Đọc tiếp...
King Apollo 2 tháng 2 lúc 15:59
Báo cáo sai phạm

Một + hai = Ba

Chúc bạn

Hok tốt

King Apollo #

Đọc tiếp...
hoang tien duy 2 tháng 2 lúc 16:48
Báo cáo sai phạm

Trả lời.........

Một + hai = ba

...........học tốt.............

Đọc tiếp...
NARUTO 3 tháng 2 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

Một + hai = ba

Đọc tiếp...
Trần Trọng Đạt 11 tháng 2 lúc 23:00
Báo cáo sai phạm

là số 0

Đọc tiếp...
Bùi Quang Nguyên 11 tháng 2 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

Là số 0

Đọc tiếp...
Nguyễn Trúc Giang 2 tháng 2 lúc 14:36
Báo cáo sai phạm

là sao bạn????

Có phải đề là Tìm số tự nhiên nhỏ nhất chia hết cho 2 mà từ 0 đến 9 

Đọc tiếp...
Nguyễn Bảo Long 3 tháng 1 2018 lúc 15:53
Báo cáo sai phạm

Ek bạn , bạn có chơi nr ko

Đọc tiếp...
nguyen ngoc quynh ly 13 tháng 4 2018 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

minh hong biet lam nha!

Đọc tiếp...
Bui Huu Manh 3 tháng 1 2018 lúc 17:05
Báo cáo sai phạm

Trả lời kiểu gì zậy

Đọc tiếp...
♥Çry™ 29 tháng 1 lúc 22:59
Báo cáo sai phạm

Cứ vẽ lak vẽ thoy

Cầm thước và bút lên rồi kẻ

Hok tốt

Đọc tiếp...
Đặng Hoàng Long 29 tháng 1 lúc 22:20
Báo cáo sai phạm

 Điều đó không quan trọng..Quan trọng là:
Mỹ,Anh,Pháp,Nhật và Việt nam....Máy bay bay qua Đại tây dương thì nhận được tin báo của phi công là máy bay chở hàng quá nặng nên yêu cầu là mỗi nước bỏ bớt hàng hóa xuống biển để máy bay cho nhẹ đi....Thằng mỹ xung phong bỏ 5 vali xuống biển, thằng Pháp hỏi mày bỏ cái gì xuống vậy? Thằng mỹ trả lời: đôla...mấy thứ này nước tao đầy. Tới lượt thằng Anh bỏ 6 vali xuống...thằng Pháp cũng hỏi như vậy. Thằng Anh nói: vàng đó mà, nước tao đầy....Tới thằng Pháp cũng bỏ 8 vali...thằng Nhật hỏi cái gì vậy? Thằng Pháp nói kim cương đó...nước tao cũng đầy...Thằng Việt nam nãy giờ ngồi chứng kiến bật dậy đi tới đạp mẹ 3 thằng Pháp,Mỹ,Anh xuống luôn dưới biển..thằng Nhật hoảng quá hỏi sao mày đạp tụi nó xuống? Thằng VN mới nói: Mấy đứa xạo l`n này ở nước tao đầy

Đọc tiếp...
shinichi 29 tháng 1 lúc 22:22
Báo cáo sai phạm

thì dùng thước và vẽ thôi

Nhưng phải vẽ 3 cạnh &3 góc đấy

Đọc tiếp...
Anh muốn em sống sao? 20 tháng 1 lúc 18:17
Báo cáo sai phạm

1+1=2

k cho mình nhé

Chúc bạn học tốt

Học tốt

........

Anh muốn em sống sao?

Đọc tiếp...
hong nhung 2 tháng 2 lúc 15:24
Báo cáo sai phạm

1+1=2

k cho minh nhe chuc ban hoc tot

Đọc tiếp...
Nguyễn Giang Lam 2 tháng 2 lúc 14:53
Báo cáo sai phạm

1+1=3 bạn ạ

À quên 2 (bây giờ mới biết mình ăn hại hơn xưa)

Chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
Trần Trọng Đạt 11 tháng 2 lúc 23:03
Báo cáo sai phạm
Trần Đại Thành Danh 27 tháng 12 2018 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm
Bài 1 A a)0 b)1
Đọc tiếp...
Dưa Hấu ARMY 23 tháng 12 2018 lúc 12:12
Báo cáo sai phạm

Bài 1: 

a) ( 12+34+56+78+90+123+134+123 ) x 0 = 650 x 0 = 0

b)  [ ( 123456789 + 123 ) x 0 ] + 1 = [ 123456912 x 0 ] +1 = 0+1 =1

Bài 2: a) Các nhân vật chính:

 • Shirayuki (白雪?)

 • Zen Wistaria (ゼン・ウィスタリア Zen Wisutaria?)

 • Mitsuhide Lowen (ミツヒデ・ルーエン Mitsuhide Rūen?)

 • Kiki Seiran (木々・セイラン?)

 • Obi (オビ?

       Các nhân vật phụ:

 • Ryuu (リユウ Ryū?)
 • Izana Wistalia (イザナ・ウィスタリア Izana Wisutaria?)
 • Marquis Haruka (ハルカ候?)
 • Garack Gazelt (ガラク・ガゼルト Garaku Gazeruto?)
 • Yatsufusa (八房?)
 • Viscount Blaker (ブレッカ 子爵 Burekka Shishaku?)
 • Kihal Toghrul (キハル・トグリル Kiharu Toguriru?)
 • Higata (ヒガタ?)
 • Hisame Lugis (?)
 • Earl Seiran (?)
 • Yuuha (?)
 • Haruto Wistalia (?)
 • Zakura Shidnote (?)
 • Kai Ulkir (カイ・ウルキル Kai Urukiru?)
 • Shiira Eigan (シイラ・エイガン Shīra Eigan?)
 • Shuka (シュカ?)
 • Shikito (シキト?)
 • Lilias/Lyrias
 • Yuzuri (ユズリ Yuzuri?)
 • Suzu (鈴 Suzu?)
 • Haki (?)
 • Kirito (?)
 • Lido
 • Atri (アトリ Atori?)
 • Tanbarun
 • Raji Shenazard (ラジ・シェナザード Raji Shenazādo[8]?)
 • Rona Shenazard (ロナ・シェナザード Rona Shenazādo?),
 • Eugena Shenazard (ユジナ・シェナザード Yujina Shenazādo?)
 • Sakaki (サカキ?)
 • King Shenazard (シェナザード王様 Shanmezādo-ousama?)
 • Mihaya (巳早?)
 • Mukaze (武風 Mukaze?)
 • Kazuki (鹿月?)
 • Itoya (イトヤ?)
 • Torou (トロウ Torou?)
 • Umihebi (ウミヘビ Umihebi, lit. "Sea Snake"?)​

   ​b) Nhóm Syaoran:

 • Clone Sakura
 • Real Sakura
 • Clone Syaoran
 • Real Syaoran
 • Kurogane
 • Fye D Flourite
 • Mokona Modoki

Nhân vật khác:

 • Fei Wong Reed
 • Xing Huo
 • Yuuko Ichihara
 • Watanuki Kimihiro
 • Tomoyo 
 • Fuuma
 • Seishiro
 • Kamui và Subaru

​c)   Nhân vật chính:

 • Kinomoto Sakura
 • Keroberos

 • Daidouji Tomoyo

 • Li Syaoran

 Nhân vật khác: 

 • Kinomoto Toya
 • Tsukishiro Yukito

 • Yue

 • Li Meiling

 • Ruby Moon

 • Kinomoto Fujitaka

 • Clow Reed

 • Eriol Hiiragizawa

 • Kinomoto Nadeshiko

 • Daidouji Sonomi

 • Yoshiyuki Terada

 • Mihara Chiharu

 • Yanagisawa Naoko

 • Sasaki Rika

​d)

 • Takaki Tōno (遠野 貴樹 Tōno Takaki?)
 • Akari Shinohara (篠原 明里 Shinohara Akari?)
 • Kanae Sumida (澄田 花苗 Sumida Kanae?)
Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: