Giúp tôi giải toán


Ngo Tung Lam 09/06/2017 lúc 18:25

Nếu số lượng que diêm của mỗi dãy là: 3, 5, 8 thì hai bạn Nga và An bạn nào bốc trước sẽ thắng. Có nhiều cách để người bốc trước sẽ thắng. Giả sử:

- Dãy thứ nhất cso 8 que diêm.

- Dãy thứ hai có 5 que diêm.

- Dãy thứ hai có 3 que diêm.

Nếu Nga là người bốc trước để thắng, Nga sẽ làm như sau:

1. Bốc hết 8 que diêm ở dãy đầu tiên. Như vậy còn 2 dãy tổng cộng 8 que. An sẽ phải bốc một số que ở một trong hai dãy này.

2. Trong trường hợp sau khi An bốc số diêm chỉ còn ở trên một dãy, Nga sẽ bốc tất cả số diêm còn lại và sẽ thắng. Nếu sau khi An bốc mà số diêm vẫn còn ở trên hai dãy thì Nga cũng sẽ phải bốc sao cho đưa An vào thế bất lợi: mỗi dãy trong 2 dãy cuối cùng còn đúng một que diêm. Nếu chưa đưa An được vào thế bất lợi thì phải bốc sao cho mình không phải ở thế bất lợi. Chẳng hạn như:

- An bốc 3 que diêm ở dãy thứ 2. Nga sẽ bốc 1 que ở dãy cuối cùng.

- An bốc 1 que diêm tiếp theo cũng ở dãy đó. Nga cũng sẽ bốc 1 que ở dãy thứ 3.

- An bốc 1 que tiếp theo. Khi đó, Nga bốc que diêm cuối cùng và thắng cuộc.

Các bạn cũng có thể thử cho các trường hợp khác.

nhok ma kết 09/06/2017 lúc 15:08

1+4=5

2+5=5+7=12

3+6=9+12=21

8+11=19+21=40

đs 40

dễ ẹt chẳng khó 1 chút nào cả

Do What You Love 09/06/2017 lúc 15:07

1+4=5  => 1x4+1=5

2+5=12 =>2x5+2=12

3+6=21 =>3x6+3=21

8+11=98=>8x11+8=96

Phạm Thái Dương 09/06/2017 lúc 15:14

 kết quả trên +  kết quả đúng bên dưới 

1 + 4 = 5   Đây là phép  đầu tiên không có phép tính trên nó nên không cộng gì cả

2 + 5 = 12  Lí do:5 + 7(vì 2 + 5 =7) = 12

3 + 6 = 21 Lí do:12 + 9 = 21

8 + 11 = 33 LÍ do 21 + 19

Nguyễn Hùng Sơn 09/06/2017 lúc 09:28

minh luc truoc danh nham

Angle Love 08/06/2017 lúc 07:38

giả sử tìm được cặp số nguyên a,b thỏa mãn

ta có BCNN(a,b)=140=22.5.7 nên 1 trong 2 số a,b phải chia hết cho 7

mặt khác tích 2 số là 24 không chia hết cho 7(vô lí)
vậy k tìm đc cặp số a.b tm

Do What You Love 04/06/2017 lúc 21:38

1+1+1=13

1+1+2=24

1+1+3=15

1+1+6=28

online 04/06/2017 lúc 19:51

nếu 1+1+1=13

1+1+2=24

1+1+3=35

thì 1+1+6=? Vậy tổng của ba hàng đầu là 3;4;5Suy ra là hàng đầu là 13-3=10hàng hai là 24-4=20hàng ba là 35-5=30Khi trừ đi rồi thì hiệu mỗi hàng tăng lên 10 đơn vị. Vậy hàng bốn là lấy hàng 3 là 30+10 là 40Lấy 40+8=48hàng thứ 4 là 48

online 04/06/2017 lúc 19:49

nếu 1 + 1 +1= 13

1 + 1 + 2 = 24

1 + 1  + 3 = 35

thì 1 + 1 + 6 = 48

SKT_NTT CTV 04/06/2017 lúc 19:25

(x-7)+(x-8)+(x-9)+...+(x-93)=1392

( x + x + x + ... + x ) - ( 7 + 8 + 9 + ... + 93 ) = 1392

87x - ( 7 + 8 + 9 + ... + 93 )

số số hạng của vế trong ngoặc là :

( 93 - 7 ) : 1 + 1 = 87 ( số )

tổng của dãy trong ngoặc là :

( 93 + 7 ) . 87 : 2 = 4350 

Thay vào ta được :

87x - 4350 = 1392

87x = 1392 + 4350

87x = 5742

x = 5742 : 87

x = 66

Phùng Quang Thịnh 04/06/2017 lúc 19:28

\(\left(x-7\right)+\left(x-8\right)+\left(x-9\right)+...+\left(x-93\right)=1392\)
=) \(x-7+x-8+x-9+...+x-93=1392\)
=) \(\left(x+x+x+...+x\right)-\left(7+8+9+...+93\right)=1392\)
      _______________________
   
Có \(\left(93-7\right):1+1=87\)số x
=) \(87x+\left[\left(93+7\right).\left(93-7\right):1+1\right]:2=1392\)
=) \(87x+4350=1392\)
=) \(87x=1392-4350=-2958\)
=) \(x=\left(-2958\right):87=-34\)

Phùng Quang Thịnh 04/06/2017 lúc 19:30

Nhầm : có chỗ là "-" chứ không phải "+"

online 04/06/2017 lúc 12:43

nếu 4 + 2 + 3 = 5  

        8 +4 + 6 =10

        3 + 2 + 1 = 2

 thì 6 + 4  + 2 = 4

vì 6 - 4 + 2 = 4

nghia 04/06/2017 lúc 13:58

  6 + 4 + 2 = 4 nha bạn

Vì 4 + 2 + 3 = 5   ( 4 - 2 + 3 = 5  )

    8 + 4 + 6 = 10 ( 8 - 4 + 6 = 10 )

   3 + 2 + 1 = 2    ( 3 - 2 + 1 = 2 )

=>  6 + 4 + 2 = 6 - 4 + 2 = 4

Thanh Hoa 04/06/2017 lúc 13:49

6+4+2=4 chứ mấy dễ mà

kb với mình nha

ĐừNg NgHoẢnH lẠi Và Ns Tym 03/06/2017 lúc 12:09

Ta có : số bi xanh lúc đầu = 1/5 số bi đỏ

Sau khi Soongoku cho thêm 3 viên bi đỏ  thì số bi xanh lúc đó = 1/4 bi đỏ

Vậy, 3 viên cho thêm ứng với số phần số bi đỏ là : 1/4 - 1/5 = 1/ 20  ( số bi đỏ )

Số bi đỏ của Songoku lúc đầu là :   3 : 1/20 = 60 ( viên )

Số bi xanh của Songoku lúc đầu là :   60 : 5 = 12 ( viên )

Vậy lúc đầu Songoku có 60 viên bi đỏ và 12 bi xanh

    đúng thì k !!!

Songoku Sky Fc11 03/06/2017 lúc 12:10

ta thấy số bi xanh bằng \(\frac{1}{5}\)số bi đỏ -> tiếp theo có 3 viên bi xanh thì số bi lúc này la \(\frac{1}{4}\)

do đó 3 viên bi ứng với số phần của bi đỏ là

suy ra số bi của songoku lúc đầu có là

\(\frac{1}{4}-\frac{1}{5}=\frac{1}{20}\)số bi đỏ 

số bi 

Edogawa Conan 28/05/2017 lúc 14:23

Tal ay :

18 : 2 = 6 ( lan )

Số người lầu 18 phòng ( 6 tiếng ) :

6  x 6 = 36 ( người )

Đáp số : 36 người

+ kb !

nguyen hong ngoc mai 29/05/2017 lúc 11:28

36 người

tk mk nha

tk nha

phu thuy 29/05/2017 lúc 10:41

36 người

tk ủng hộ nha

tk nha

nhok FA 25/05/2017 lúc 14:32

ko biết nha

xl ko giải đc

Number one princess in the world 25/05/2017 lúc 19:47

Bài giải

Tổng số tuổi của con gái và con trai bằng :

\(\frac{1}{4}+\frac{1}{5}=\frac{9}{20}\)( tuổi mẹ )

Tuổi mẹ là :

\(18\div\frac{9}{20}=40\)( tuổi )

Đáp số : 40 tuổi

Trần Nhật Quỳnh 25/05/2017 lúc 14:34

Bài giải:

Tổng số tuổi của con gái và con trai bằng:

\(\frac{1}{4}\)  +  \(\frac{1}{5}\)  = \(\frac{9}{20}\) (tuổi của mẹ)

Ta coi tổng số tuổi của hai con là 9 phần bằng nhau thì tuổi của mẹ bằng 20 phần như thế. Vậy tuổi của mẹ là:

\(\frac{18\times20}{9}\) = 40 (tuổi)

                        Đáp số: 40 tuổi

Do Not Ask Why 25/05/2017 lúc 07:39

Vì đáy bé bằng 1 phần 3 đáy lớn => Đáy lớn phải gấp 3 lần số bé:

Đáy lớn của hình thang ABCD là: 

6 x 3 = 18 (m)

Vì chiều cao bằng 1 phần 2 đáy lớn => Đáy lớn gấp 2 lần chiều cao.

Chiều cao của hình thang ABCD là: 

18 : 2 = 9 (m)

Diện tích của hình thang ABCD là: 

(18 + 6) x 9 : 2 = 108 (m2)

Đổi: 108 m2 = 1080000 (cm2)

Đáp số: 1080000 cm2

Nguyễn Thùy Dương 24/05/2017 lúc 20:35

Độ dài của đáy lớn là:

     6 : \(\frac{1}{3}\)= 18 ( m )

Độ dài chiều cao là:

     18 x \(\frac{1}{2}\)= 9 ( m )

Diện tích hình thang ABCD là:

     ( 18 + 6 ) x 9 : 2 = 108 ( m2)

                 Đổi 108 m2= 1080000 cm2

                               Đ/S: 1080000 cm2

Edogawa Conan 24/05/2017 lúc 20:33

Độ dài đáy lớn của hình thang ABCD là:

\(6\div\frac{1}{3}=18\left(m\right)\)

Độ dài chiều cao của hình thang ABCD là:

\(18\times\frac{1}{2}=9\left(m\right)\)

Diện tích hình thang ABCD là:

\(\frac{1}{2}\left(6+18\right)\times9=108\left(m^2\right)\)

Đổi \(108m^2=1080000cm^2\)

Đáp số: \(1080000cm^2\)
 

TRỊNH ANH TUẤN 24/05/2017 lúc 19:45

cây có số quả lê là:

5 x 12 x15 x7 = 6300  ( quả lê )

Bùi Quang Sang 24/05/2017 lúc 19:46

5 nhánh có số cành là :

   5 . 12 = 60 ( cành )

60 cành có số chi là :

   60 . 15 = 900 ( chi )

Cây có số quả là :

   900 . 7 = 6300 ( quả )

         Đ/S : 6300 quả 

Edogawa Conan 24/05/2017 lúc 20:06

Số quả lê có :

5 x 12 x 15 x 7 = 6300 ( qua )

Đáp số : 6300 quả lê

Thư Nguyễn 24/05/2017 lúc 18:55

Có abbc < 10 000

=> ab.ac.7 < 10 000

=> ab.ac < 1429

=> a0.a0 <1429 (a0 là số 2 chữ số kết thúc = 0)

=> a0 < 38

=> a <= 3

_ Với a = 3 ta có:

3bbc = 3b.3c.7

Ta thấy 3b.3c.7 > 30.30.7 = 6300 > 3bbc => loại

_ Với a = 2 ta có:

2bbc = 2b.2c.7

Ta thấy 2b.2c.7 > 21.21.7 = 3087 > 2bbc => loại 

=> a chỉ có thể = 1

Ta có: 1bbc = 1b.1c.7

Có 1bbc > 1b.100 => 1c.7 > 100 => 1c > 14 => c >= 5

Lại có 1bbc = 100.1b + bc < 110.1b ( Vì bc < 1b.10)

=> 1c.7 < 110 => 1c < 16 => c < 6

Vậy c chỉ co1 thể = 5

Ta có: 1bb5 = 1b.15.7 => 1bb5 = 1b.105

<=> 100.1b+b5 = 1b.105b

<=> b5 = 5.1b

<=> 10b + 5 = 5.(10 + b)

=> b = 9

Vậy a = 1, b = 9, c = 5

Hoàng Thị Thanh Huyền 20/05/2017 lúc 13:20

Nam đổi được:

16:4=4(chai)

   Đáp số 4 chai côca

Do Not Ask Why 21/05/2017 lúc 06:08

Nam đổi được số chai coca là: 

16 : 4 = 4 (chai)

Đáp số: 4 chai

Nguyễn Tiến Dũng 20/05/2017 lúc 13:13

Với 16 vỏ chai coca có được thì bạn ấy được số chai coca là:

16:4=4 chai

Ngân Thư Suri 19/05/2017 lúc 21:02

Ta có cách giải như sau:

\(\frac{864.48-432.96}{864.48.432}\)\(\frac{432.2.48-432.86}{864.48.432}\)=\(\frac{432.96-432.96}{864.48.432}\)=\(\frac{0}{864.48.432}\)=\(0\)

Have a nice night!everyone.

Trần Quốc Đạt 19/05/2017 lúc 21:01

B=864x48-432x96/864x48x432

B=432x96-432x96/432x96x432

B=432x(96-96)/432x96x432

B=0/432x96x432

B=0

Asuna Yuuki 19/05/2017 lúc 21:14

\(B=\frac{864.48-432.96}{864.48.432}\)

\(B=\frac{432.2.48-432.96}{432.2.48.432}\)

\(B=\frac{432.\left(48.2-96\right)}{432.2.48.432}\)

\(B=\frac{432.\left(96-96\right)}{432.2.48.432}\)

\(B=\frac{432.0}{432.2.48.432}\)

\(B=\frac{0}{432.2.48.432}\)

\(B=0\)

Thiện Online 19/05/2017 lúc 11:11

Trong cua trai dat la 1 qua tao

hatsune miku 19/05/2017 lúc 11:24

Nè Trạng Văn Quỳnh, bạn không giải được hay sao lại nói vậy. Bạn nghe cho kĩ đây: Bài của mình là bài liên môn giữa toán và lí. Giữ liệu là toán nhưng câu hỏi là lí. Bạn nhìn kĩ lại đi

hatsune miku 27/05/2017 lúc 07:35

Bạn không tin thì người khác tin, ai khiến bạn tin đâu nào

Nguen Thang Hoang 16/05/2017 lúc 21:20

có thể xếp được nhiều nhất số hộp bút chì và còn thừa số cái là:

                                     10150:8=1244hoopj bút và còn thừa 6 cái

k mik nha!!!@@@$$$

Edogawa Conan 17/05/2017 lúc 20:01

Có thể làm đc là :

10150 : 8 = 1244 ( hop ) dủ 6 cái

6 cái cũng cần cần 1 hộp nến :

1244 + 1 = 1245 ( hop )

Đáp số : 1245 hop

dinh nam manh duc 17/05/2017 lúc 18:31

có thể xếp được nhiều nhất số hộp bút chì và còn thừa số cái là:

10150:8=1244(hộp)và còn thừa 6 cái

          đáp số:............

PARK BO GUM 16/05/2017 lúc 18:16

Ở tù,vì khi mẹ sinh An là mẹ 15 tuổi,bố An ở tù vì tội hiếp dâm.

tk nha,mk tk lại

Ran đáng yêu 123 16/05/2017 lúc 18:26

cậu hỏi vớ vẩn gì đây nhỉ?
 

phuong 16/05/2017 lúc 20:04
câu hỏi thật vớ vẩn !
Ad Dragon Boy 14/05/2017 lúc 19:09

55 = 25125 vì

Ta có : 1 x 1 = 1 ; 1 x 1 = 1 ; => 11 = 11

2 x 2 = 4 ; 4 x 2 = 8 ; => 22 = 48

Và 5 x 5 = 25 ; 25 x 5 = 125 ; => 55 = 25125

PARK BO GUM 14/05/2017 lúc 19:11

55 = 25125

giải : 1x1= 1; nhân thêm 1= 11

2x2=4 viiets 2,4 x 2=8 =48

3 x 3 = 9,viết 9,9 x 3 = 27= 927

4 x 4 = 16,viết 14,16 x 4 = 54= 1654

5 x 5 = 25,viết 25,25 x 5 = 125 = 25255

luu quang anh 25/05/2017 lúc 20:58

nho k c minh nhe

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: