Giúp tôi giải toán và làm văn


thư 30/09/2016 lúc 14:27
Báo cáo sai phạm

nửa chu vi là:

3km 7ha = 3070000m2

3070000: 2= 1535000

ta có sơ đồ :

chiều dài :|-------|-----?--|-------|--------|             }1535000m2

chiều rộng: |----?----|                                        }1535000m2

theo sơ đồ tổng số phầm bằng nhau là :

4+1=5 (phần)

chiều dài là:

1535000:5x4=148000(m2)

chiều rộng là :

1535000:5x1=37000(m2)

diện tích là :

148000 x 37000 =5476000000(m2)

đổi : 5476000000m2=547600ha

đáp số : 5476000000m2

              547600ha

Đọc tiếp...
oOo Lê Ánh Hằng oOo 28/09/2016 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

Đổi : 3km 7ha = 3.070.000 m

Tổng số phần bằng nhau là : 1 + 4 = 5 ( phần )

Chiều dài khu nghỉ mát là : 3.070.000 : 5 x 4 = 2.456.000 ( m )

Chiều rộng khu nghỉ mát là : 3.070.000 - 2.456.000 = 614.000 ( m )

S khu nghỉ mát là : 614.000 x 2.456.000 = 150.798.400.000 ( m2 ) = 15.079.840 ( ha )

                                          Đ/S : 150.798.400.000 m2 , 15.079.840 ha .

k mk ik

Đọc tiếp...
Ngô Thị Yến Nhi 26/11/2016 lúc 09:58
Báo cáo sai phạm

Ai đúng ai sai đây

Đọc tiếp...
nguyễn ngọc minh quân 27/04/2015 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi hình chữ nhật là;

160:2=80[m]

chiều rộng hình chữ nhật là:

80:5*2=32[m]

chiều dài là

80:5*3=48[m]

diện tích hình chữ nhật là

32*48=1536[m2]

diện tích lối đi là

1536:24=64[m2]

                         đáp số a đài 48m rộng 32m

                                      b 64m2

Đọc tiếp...
Trần Thị Bảo Trân 12/06/2017 lúc 09:47
Báo cáo sai phạm

a) Nửa chu vi của hình chữ nhật đó là:

160  :  2 = 80 (m)

Tổng số phần bằng nhau :

2 + 3 = 5 ( phần )

Chiều rộng của hình chữ nhật đó là :

80 : 5 x 2 = 32 ( m )

Chiều dài của hình chữ nhật đó là :

80 : 5 x 3 = 48 ( m )

b) Diện tích của hình chữ nhật đó là :

32 x 48 = 1536 (m2)

Diện tích lối đi là :

1536 : 24 = 64 ( m2)

Đáp số : a) Chiều dài : 48 m

                     Chiều rộng : 32 m

                 b) Diện tích lối đi : 64 m2

Đọc tiếp...
nhất sông núi 05/07/2017 lúc 12:08
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi hình chữ nhật là :

   160 : 2 = 80

Tổng số phần bằng nhau là :

   2+3= 5

a) Chiều dài là ;

   80:5 * 3 = 48

    Chiều rộng là;

   80-48=32

Diện tích hình chữ nhật là :

 48*32=2036

b)Diện tích lối đi là :

 2034*1/24=84 

    Đáp số : a) Chiều dài :48

                    Chiều rộng: 32

                 b) 84m2 

k mk nha

Đọc tiếp...
gv 29/09/2014 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

Sau khi tiêu 3/4 số tiền thì người thứ nhất còn lại:

1 - 3/4 = 1/4 số tiền

Sau khi tiêu 4/5 số tiền thì người thứ hai còn lại:

1 - 4/5 = 1/5 số tiền.

Ta có sơ đồ sau:

25000 425.000 Người 1 Người 2 1 phần

Nếu gọi 1/5 số tiền người thứ hai là 1 phần thì người thứ hai là 5 phần, người thứ nhất là 4 phần + 25000 x 4 = 4 phần + 100000 đ

Tổng là: 5 phần + 4 phần + 100.000 = 9 phần + 100.000đ

=> 9 phần + 100.000 đ = 425.000 đ

=> 9 phân = 425.000 - 100.000 = 325.000

=> 1 phần = 325.000 : 9 = 325.000/9

=> Người thứ nhất mang đi là: 325.000/9 x 4 + 25.000 đ

    Người thứ hai mang đi là: 325.000/9 x 5 đ

Mọi người kiểm tra xem sai chỗ nào không, kết quả ra lẻ.

Đọc tiếp...
Nguyễn Lê Cát Tường 10 23/01/2018 lúc 18:35
Báo cáo sai phạm

bài toán có sai đề không

Đọc tiếp...
phan nhi 17/01/2015 lúc 20:37
Báo cáo sai phạm

27 tấn 54 kg = 27054 kg                                                                                                                                                    phân số chỉ số thóc còn lại ở kgo thứ nhất :1 - 1/3 = 2/3 ( số thóc )                                                                                phân số chỉ số thóc còn lại ở kho thứ hai : 1 - 2/5 = 3/5 ( số thóc )                                                                                 phân số chỉ số thóc còn lại ở kho thứ ba : 1 - 1/4 = 3/4 (số thóc )                                                                                     ta có : 2/3 = 6/3 ; 3/5= 6/10 ; 3/4=6/8                                                                                                                               vậy 6/9 kho thứ nhất = 6/10 kho thứ hai = 6/8 kho thứ ba                                                                                                ta có sơ đồ:     kho thứ nhất :   __.__.__.__.__.__.__.__.__.                                                                                                                    kho thứ hai  :  __.__.__.__.__.__.__.__.__.__.   (móc dấu viết tổng)                                                                              kho thứ ba   :   __.__.__.__.__.__.__.__.                                                                                              số thóc ban đầu ở kho thứ nhất :   27054 : (9 + 10 +8 ) * 9 = 9018 (kg)                                                                          số thóc ban đầu ở kho thứ hai :   27054 : (9 +10 +8 ) * 10 = 10020 (kg)                                                                         số thóc ban đầu ở kho thứ ba :     27054 - 9018- 10020 = 8016 (kg)                                                                

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Sáng 17/06/2015 lúc 14:04
Báo cáo sai phạm

27 tấn 54 kg = 27054 kg                                                                                                                                                    phân số chỉ số thóc còn lại ở kgo thứ nhất :1 - 1/3 = 2/3 ( số thóc )                                                                                phân số chỉ số thóc còn lại ở kho thứ hai : 1 - 2/5 = 3/5 ( số thóc )                                                                                 phân số chỉ số thóc còn lại ở kho thứ ba : 1 - 1/4 = 3/4 (số thóc )                                                                                     ta có : 2/3 = 6/3 ; 3/5= 6/10 ; 3/4=6/8                                                                                                                               vậy 6/9 kho thứ nhất = 6/10 kho thứ hai = 6/8 kho thứ ba                                                                                                ta có sơ đồ:     kho thứ nhất :   __.__.__.__.__.__.__.__.__.                                                                                                                    kho thứ hai  :  __.__.__.__.__.__.__.__.__.__.   (móc dấu viết tổng)                                                                              kho thứ ba   :   __.__.__.__.__.__.__.__.                                                                                              số thóc ban đầu ở kho thứ nhất :   27054 : (9 + 10 +8 ) * 9 = 9018 (kg)                                                                          số thóc ban đầu ở kho thứ hai :   27054 : (9 +10 +8 ) * 10 = 10020 (kg)                                                                         số thóc ban đầu ở kho thứ ba :     27054 - 9018- 10020 = 8016 (kg)                                                             

Đọc tiếp...
Nguyễn Lê Quan Anh 29/03/2016 lúc 21:36
Báo cáo sai phạm

ĐỔI 27 TẤN 54 KG = 27054 KG

SAU KHI GIẢM KHO THỨ NHẤT CÒN LẠI SỐ PHẦN LÀ : 1 - 1/3 = 2/3 KHO THỨ NHẤT

​SAU KHI GIẢM KHO THỨ HAI CÒN LẠI SỐ PHẦN LÀ : 1 - 2/5 = 3/5 KHO THỨ HAI

SAU KHI GIẢM KHO THỨ BA CÒN LẠI SỐ PHẦN LÀ : 1 - 1/4 = 3/4KHO THỨ BA

TA THẤY 2/3 KHO THỨ NHẤT BẰNG 3/5 KHO THỨ HAI VÀ BẰNG 3/4 KHO THỨ BA

DẠNG BÀI TOÁN NÀY LÀ DẠNG TOÁN TỔNG TỈ THÌ CHÚNG TA PHẢI TÌM TỔNG SỐ PHẦN BẰNG NHAU NHƯNG Ở ĐÂY CÁC PHẦN KHÔNG BẰNG NHAU NÊN TA PHẢI LÀM CHO CÁC PHẦN BẰNG NHAU TỨC LÀM CHO CÁC TỬ SỐ BẰNG NHAU 

TA THẤY 2/3 = 6/9 ; 3/5 = 6/10 ; 3/4 = 6/8

NHƯ VẬY KHO THÓC THỨ NHẤT CÓ 9 PHẦN KHO THỨ HAI CÓ 10 PHẦN BẰNG KHO THỨ NHẤT VÀ KHO THỨ BA GỒM 8 PHẦN NHƯ THẾ

TỔNG SỐ PHẦN BẰNG NHAU LÀ 9 + 10 + 28 = 27 PHẦN

SỐ THÓC LÚC ĐẦU CỦA KHO THỨ NHẤT LÀ  27054 : 27 * 9 = 9018 KG TỨC 9,018 TẤN

SỐ THÓC LÚC ĐẦU CỦA KHO THỨ HAI LÀ 27054 : 27 * 10 = 10020 KG TỨC 10,02 TẤN

SỐ THÓC LÚC DẦU CỦA KHO THỨ BA LÀ 27054 : 27 * 8 = 8016 KA TỨC 8,016 TẤN

ĐÁP SỐ : KHO THỨ NHẤT 9,018 TẤN KHO THỨ HAI 10,02 TẤN KHO THỨ BA 8,016 TẤN

Đọc tiếp...
Kudo Shinichi 11/10/2018 lúc 10:52
Báo cáo sai phạm

gọi 5A=a 5B=b 5C=c.ta có:

a=3/4 b

=>a có ba phần b có 4 phần.

c=2/3 a

=>c có 2 phần a có 3 phần.

=>a=3 p;b=4 p;c=2 p

a+b+c=9 phần

giá trị mỗi phần:54/9=6

a=6x3=18

b=6x4=24

c=6x2=12

Đọc tiếp...
Kudo Shinichi 11/10/2018 lúc 10:44
Báo cáo sai phạm

5A:18

5B:24

5C:12

Đọc tiếp...
thien su 29/03/2018 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

Đáp án là 289

Lời giải câu nghĩ đi , như vậy cậu mới có thể tự tư duy

Chúc câu hok tốt !

Đọc tiếp...
Cralet Rose 29/03/2018 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

Vì bớt số bé đi 19 đ/v đồng thời tăng số lớn 19 đ/v nên tổng k thay đổi

Tổng số phần bằng nhau là : 3 + 4 = 7 ( phần)

Sô bé là :  630 : 7 x 3 + 19 = 289

Đ/S :289

Chúc bạn học tốt~~~~~~

Đọc tiếp...
Đậu Ngọc Hà 29/03/2018 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

đáp án : 289

Đọc tiếp...
Hoàng Nghĩa Thắng 30/09/2014 lúc 08:33
Báo cáo sai phạm

 

Số thứ nhất: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Số thứ hai:   ----------------------------------------------------------------------------------------------------/-----------30-------------

Số thứ ba:   -----------------------------------------------------------------------------------------------------/--------------------------/-----15----

 

Số thứ nhất: (615 - 30 - 45) : 3 = 180

Số thứ  hai: 180 + 30 = 210

Số thứ ba:  210 + 15 = 225

Đọc tiếp...
Nguyễn Khánh Linh 12/11/2015 lúc 21:57
Báo cáo sai phạm

Đầu tiên bn vẽ sơ đồ nha

số thứ nhất

(615-30-15):3= 180

ĐS/180 

Mk lm có đúng ko zậy

Đọc tiếp...
Học_Học_Học_24h 4 giờ trước (12:31)
Báo cáo sai phạm

Giải :

Số thứ 3 là : ( 615 - 30 - 45 ) : 3 + 30  + 15 = 225 

Đáp số       : 225

Đọc tiếp...
Bùi Thị Huyền Chi 09/10/2018 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

Thêm MS bớt TS thì tổng ko thay đổi

Số đó là: 

99- (99+101): (11+9)× 9= 9

Đáp số:...

K mk nhé

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thu Thủy 21/08/2017 lúc 21:43
Báo cáo sai phạm

Nguyễn Phương Linh

P/s chỉ tổng số tuổi của hai chị em:

1/4 + 1/5 = 9/20

Mẹ có số tuổi là:

18 : 9/20 = 40 ( tuổi ) 

Đọc tiếp...
o0oNguyễno0o 19/08/2017 lúc 10:35
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi của hai con so với tuổi mẹ :

\(\frac{1}{4}+\frac{1}{5}=\frac{9}{20}\)

Tuổi của mẹ là :

\(18:\frac{9}{20}=40\)( tuổi )

ĐS :...

Đọc tiếp...
Hermione Granger 23/08/2017 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

Phân số chỉ số tuổi của 2 chị em là:

  1/4 + 1/5 = 9/20 ( tuổi mẹ )

Tuổi mẹ là:

    18 : 9/20 = 40 ( tuổi )

         Đ/s:.......

Đọc tiếp...
Phan Thị Thanh Thảo 30/10/2014 lúc 17:58
Báo cáo sai phạm

Tổng của 2 phân số đã cho là:

6/7+1/9=61/63

Sau khi thêm a/b vào 1/9 và bớt a/b ở 6/7 thì tổng ko thay đổi nên tổng vẫn là 61/63

Phan số bé là:61/63 : (3+1)= 61/252

*Nếu 6/7 - a/b > 1/9 +a/b

Phân số a/b cần tìm là : 6/7 + 61/252=155/252

Đáp số: 155/252

 

Đọc tiếp...
Tôi rất muốn giúp các bạn 17/07/2018 lúc 19:31
Báo cáo sai phạm

\(\frac{155}{552}\)

Chuẩn 100 % luôn

Đọc tiếp...
Ngô Bá Vạn 17/09/2016 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

Đúng Rồi cảm ơn bạn

Đọc tiếp...
VŨ THÚY NGA 11/04/2016 lúc 23:03
Báo cáo sai phạm

Tổng của 3 số 112x3= 336

 Vì số thứ nhất xóa đi 1 chữ số 0 ở tận cùng nên số thứ 2 = 1/10 số thứ nhất ; và số thứ 2 = ½ số thứ nhất nên ta có sơ đồ sau :

 
  

 
  

Số thứ 1: 10 phần = nhau

 
  

Số thứ 2: 1 phần = nhau

Số thứ 3 5 phần bằng nhau

 
  

Theo sơ đồ ta có tổng số phần = nhau là : 1+10+5= 16

Vậy số thứ 2 là ; 336 :16= 21 ; số thứ nhất là ; 21x10=210 ; số thứ 3 là 210 : 2= 105

Đọc tiếp...
myquangminh 26/08/2018 lúc 08:25
Báo cáo sai phạm

ST1 là 210;ST2 là 21;ST3 là 105

Đọc tiếp...
nguyễn văn bách 14/06/2018 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

Xóa chữ số 0 ở cuối một số thì số đó giảm 10 lần.

Xóa chữ số 0 ở cuối số thứ nhất thì được số thứ hai, tức là giảm 10 lần số thứ nhất thì được số thứ hai.

Hay nói cách khác số thứ hai bằng số thứ nhất.

Nếu xem số thứ nhất là 10 phần thì số thứ hai là 1 phần; và số thứ ba là:

10 : 2 = 5 (phần)

Tổng số phần bằng nhau là:

10 + 1 + 5 = 16 (phần)

Tổng của 3 số là:

112 x 3 = 336

Số thứ hai là:

336 :16 = 21

Số thứ nhất là:

21 x 10 = 210

Số thứ ba là:

210 : 2 = 105 hoặc 21 x 5 = 105

ĐS: 210; 21 và 105

Đọc tiếp...
doan gia khanh 02/12/2014 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

1tuoi=1nam ma sau ban lam ki vay

Đọc tiếp...
Hà Văn Duy 19/08/2016 lúc 05:42
Báo cáo sai phạm

ta có sơ đồ : Tuổi mẹ /-----/-----/------/-------/------/------/------/                                                                                                                                         Tuổi con:            /-----/                                                                                                                                                                                        tổng số phần bằng nhau là 7+1=8 [phần]                                                                                                                                                           Tuổi mẹ 40:8x7=35 [tuổi]                                                                                                                                                                                      Tuổi con; 40-35=5 [tuổi]                                                                                                                                                                                                            Đáp số Tuổi con 5 tuổi                                                                                                                                                                                                  Tuổi mẹ 35 tuổi

Đọc tiếp...
Đồng phạm Kaitou Crowbear 18/08/2016 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

1 tuần có 7 ngày

Vậy con 1 phần mẹ 7 phần

Tổng số phần bằng nhau là :

7 + 1 = 8 ( phần )

Giá trị một phần là :

40 : 8 = 5 ( tuổi )

Tuổi con hiện nay là :

5 x 1 = 5 ( tuổi )

Tuổi mẹ hiện nay là :

5 x 7 = 35 ( tuổi )

Đáp số : Con : 5 tuổi

Mẹ : 35 tuổi

Đọc tiếp...
wan win shi 12/03/2018 lúc 10:13
Báo cáo sai phạm

số thứ 1:210                                        thú 2: 21                                             thứ 3:  105                                            

Đọc tiếp...
Đoàn Thị Cẩm Vân 16/04/2018 lúc 22:19
Báo cáo sai phạm

Tổng của 3 số là : 

112 x 3 = 336

Vì nếu xóa chữ số 0 ở số thứ nhất thì ta đuaoạc số thứ hai nên số thứ nhất gấp 10 lần số thứ hai va gấp 5 lần số thứ ba

Ta coi số thứ nhất là 10 phần số thứ hai là 1 phần số thứ ba la 5 phần

Tổng số phần bằng nhau là : 

10 + 1 + 5 = 16 ( phần )

Số thứ nhất là : 

336 : 16 x 10  = 210

Số thứ hai là :

210  : 10 = 21

Số thứ ba là :

210 : 2 = 105

Đáp số : Số thứ nhất : 210 Số thứ hai : 21 Số thứ ba : 105

Đọc tiếp...
nguyen thien nhan 05/10/2018 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

jvhgvhghffghdhgfđtfyghfmckghkf

Đọc tiếp...
Huỳnh Thị Minh Huyền 03/08/2015 lúc 13:46
Báo cáo sai phạm

Sau khi bán số bò và lợn còn:

600-33-7=560 (con) 
Số bò còn lại:

560:(5+3)x5= 350 (con) 
Số bò trước khi bán:

350+33=383 (con) 
Số lợn trước khi bán:

600-383=217 (con)

ĐS: 

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Diệp 16/07/2018 lúc 08:58
Báo cáo sai phạm

Huỳnh Thị Minh Hiền thế số lợn còn lại là bao nhiêu vậy

Đọc tiếp...
hoang thi phuong 23/11/2015 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

so be 45                                                so lon 140

 

Đọc tiếp...
Cu Son 21/12/2014 lúc 21:58
Báo cáo sai phạm

so be :45

so lon:140

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Hữu Khánh 21/12/2014 lúc 19:40
Báo cáo sai phạm

số bé là:45

số lớn là:140

Đọc tiếp...
Phạm Ngọc Thạch 03/08/2015 lúc 15:38
Báo cáo sai phạm

Cho số đó là a ta có:

 \(\frac{17-a}{28+a}=\frac{1}{4}\)

=> (17-a) x 4 = 28+a

 68-4a = 28+a

 68 - 28 = a+4a

40 = 5a

a = 8 

Vậy số cần tìm là 8

Đọc tiếp...
Hoàng Tuyết Anh 03/08/2015 lúc 15:41
Báo cáo sai phạm

Tổng của hai số đó là:

17+28=45

Hiệu số phần bằng nhau:

4-1=3(phần)

Ta có sơ đồ:

SB:!____!                        

SL:!____!____!____!____!

Số bé sau khi tăng là:

SL sau khi tăng là:

45:3x4=60

Số tự nhiên c là:

60-28=32

ĐS:32

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 25/03/2017 lúc 08:45
Báo cáo sai phạm

Gọi số quả lê mẹ mua là x 

Chia số quả mẹ mua thành x phân , mỗi phần gồm một quả lê , 1 quả táo , 4 quả cam .

Vậy số tiền của mỗi phần này là : 3500 + 2 x 2100 + 4 x 1600 = 14100

Số quả lê là : 84600 : 14100 = 6 ( quả )

Số quả táo là 6 x 2 = 12 ( quả )

Số quả cam là : 12 x 2 = 24 ( quả )

Đ/S : ... ...

Đọc tiếp...
trần như 16/06/2015 lúc 19:57
Báo cáo sai phạm

bạn xem tại đây nhé: http://olm.vn/hoi-dap/question/6973.html

Đọc tiếp...
Hoàng Trung Kiên 01/06/2018 lúc 14:25
Báo cáo sai phạm

Hai tấm vải xanh và đỏ dài 68 m. Nếu cắt bớt 3/7 tấm vải xanh và 3/5 tấm vải đỏ thì phần còn lại của hai tấm vải dài bằng nhau. Tính chiều dài của mỗi tấm vải.

Hai tấm vải xanh và đỏ dài 68 m. Nếu cắt bớt 3/7 tấm vải xanh và 3/5 tấm vải đỏ thì phần còn lại của hai tấm vải dài bằng nhau. Tính chiều dài của mỗi tấm vải.

Hai tấm vải xanh và đỏ dài 68 m. Nếu cắt bớt 3/7 tấm vải xanh và 3/5 tấm vải đỏ thì phần còn lại của hai tấm vải dài bằng nhau. Tính chiều dài của mỗi tấm vải.

Trả lời:@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

28 vak 30 nha@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Đọc tiếp...
Thiên Tỉ ca ca 05/08/2016 lúc 18:29
Báo cáo sai phạm

Nếu cắt bớt 3/7 tấm vải xanh thì tấm vải xanh còn lại   là : 1 - 3/7 =4/7 (tấm vải xanh  )

Nếu cắt bớt 3/5 tấm vải đỏ thì tấm vải đỏ còn lại : 1 - 3/5 = 2/5 ( tấm vải đỏ  )

=>   4/7 tấm vải xanh   =   2/5  tấm vải đỏ 

=>   8/14 tấm vải xanh  =  8/20 tấm vải đỏ 

Như vậy ta có tấm vải xanh ứng với 14 phần bằng nhau còn tấm vải đỏ là 20 phần như thế

Chiều dài tấm vải xanh là : 68 : ( 14 +20 ) \(\times\)14 = 28 ( m )

Chiều dài tấm vải đỏ là :  68-28 = 30 (m )

               Đáp số : Tấm vải xanh : 28 m

                               Tấm vải đỏ  : 30 m

Đọc tiếp...
Trần Thái Thịnh 01/06/2018 lúc 14:41
Báo cáo sai phạm

Xanh:28m

Đỏ:30m

Đọc tiếp...
SAKURA Thủ lĩnh thẻ bài 22/04/2015 lúc 08:22
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi của hai bố con hiện nay là:
57 + 4 + 4 = 65 (tuổi)
Ta có sơ đồ: 
Tuổi con:  |-----|
Tuổi bố :   |-----|-----|-----|-----|
Tổng số phần bằng nhau là:
4 + 1 = 5 (phần)
Số tuổi của con là:
65 : 5 x 1 = 13 (tuổi)
Số tuổi của bố là:
65 - 13 = 52 (tuổi)
Đáp số: Bố: 52 tuổi
            Con: 13 tuổi

Đọc tiếp...
Mưa Băng 27/09/2018 lúc 22:00
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi của 2 bố con hiện nay là: 57+8=65

Bài toán tổng tỉ ta có:
Tuổi bố là:65:5x4=52

Tuổi con là:65-52=13

Đọc tiếp...
Shinichi and Ran 14/12/2016 lúc 11:54
Báo cáo sai phạm

Bố: 52 tuổi

Con: 13 tuổi

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: