Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Kim Ngân 19 tháng 1 lúc 8:59
Báo cáo sai phạm

Gọi số phải tìm là ab:

    Theođề bài ta có:

a0b = 9xab

100a + b = 90a + 9b

10a = 8b

=> a=4, b=5

Vậy số cần tìm là 45.

           K cho mình nha .

Đọc tiếp...
Công Chúa Giá Băng 20 tháng 8 2015 lúc 16:33
Báo cáo sai phạm

 

 

 

tổng 3 số là

75x3=225

 NẾU THÊM 0 VÀO SỐ THỨ HAI  TA ĐƯƠC SỐ THỨ NHẤT THÌ SỐ THỨ 1 GẤP 10 LẦN SỐ THỨ 2

NẾU GẤP 4 LẦN SỐ THỨ HAI TA ĐƯỢC SỐ THỨ BA THÌ SỐ THỨ 3 GẤP 4 LẦN SỐ THỨ 2

ta có sơ đồ

ST1|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ST2|---|

ST3|---|---|---|---|

tổng số phần bằng nhau là

10+1+4=15(phần)

số thứ hai là

225:15=15

số thứ 1 là

15x10=150

số thứ 3 là

15x4=60

ĐS

Đọc tiếp...
Huynh Minh Nghi 24 tháng 8 2015 lúc 17:43
Báo cáo sai phạm

Số thứ nhất là : 150 

Số thứ hai là : 15

Số thứ ba là : 60

Đọc tiếp...
nguyễn kim ngân 26 tháng 4 2017 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

ĐS:số thứ nhất :150

     số thứ hai :15

     số thứ ba :60

Đọc tiếp...
Online Math 15 tháng 8 2016 lúc 16:00
Báo cáo sai phạm

Gọi a, b, c lần lượt là số học sinh của 3 lớp, ta có:
b = 8/9a =>a = b : 8/9 = b. 9/8 = b.18/16 = 18b/16
c = 17/16.b = 17b/16
a + b + c = 153 hs
18b/16 + b + 17b/ 16 = 153 hs
51b/16 = 153 hs
b = (153.16) : 51 = 48 hs
a = (18.48):16 = 54 hs
c = (17.48):16 = 51 hs.

Đọc tiếp...
Vũ Hương Trang 17 tháng 12 2019 lúc 19:11
Báo cáo sai phạm

51 hs nghen

Đọc tiếp...
Trần Quốc Đạt 24 tháng 8 2018 lúc 12:43
Báo cáo sai phạm

Gọi a, b, c lần lượt là số học sinh của 3 lớp, ta có:

b = 8/9a =>a = b : 8/9 = b. 9/8 = b.18/16 = 18b/16

c = 17/16.b = 17b/16

a + b + c = 153 hs

18b/16 + b + 17b/ 16 = 153 hs

51b/16 = 153 hs

b = (153.16) : 51 = 48 hs

a = (18.48):16 = 54 hs

c = (17.48):16 = 51 hs.

Đ/s ...........

Đọc tiếp...
Trần Quốc Huy 30 tháng 11 2019 lúc 14:59
Báo cáo sai phạm

                                    Giải

      Tỉ số giữa độ dài mảnh vải thứ nhất và độ dài mảnh vải thứ hai là :  \(\frac{4}{9}:\frac{2}{3}=\frac{2}{3}\)

    Ta có sơ đồ

         Tấm vải thứ nhất : |--------------|--------------|

         Tấm vải thứ hai   : |--------------|--------------|--------------|

    Tổng số phần bằng nhau là :

             2 + 3 = 5 ( phần )

     Giá trị mỗi phần là :

            45 : 5 = 9 ( m )

     Độ dài mảnh vải thứ nhất là :

           9 x 2 = 18 ( m )

     Độ dài mảnh vải thứ hai là :

           9 x 3 = 27 ( m )

                 Đáp số : mảnh vải thứ nhất : 18 m

                               mảnh vải thứ hai   : 27 m

            

Đọc tiếp...
Nguyễn Hồng Ngọc 10 tháng 12 2014 lúc 17:42
Báo cáo sai phạm

XIN LỖI MÌNH GIẢI NHẦM 

THEO ĐỀ TA CÓ,HIỆU CỦA TỬ VÀ MẪU LÀ:

24X2=48

TỬ LÀ:

(210-48);2=81

MẪU LÀ:
210-81=129

VẬY PHÂN SỐ CẦN TÌM LÀ:

\(\frac{81}{129}\)

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Hồng Ngọc 9 tháng 12 2014 lúc 13:12
Báo cáo sai phạm

\(\frac{93}{117}\)

Đọc tiếp...
Hoàng Tiến Trường 8 tháng 12 2014 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

câu trả lời là:

81/129

Đọc tiếp...
Phí Phương Anh 1 tháng 2 2017 lúc 10:05
Báo cáo sai phạm

8,12,20,5

Đọc tiếp...
Tiểu Thư Sành Điệu 20 tháng 8 2016 lúc 11:23
Báo cáo sai phạm

     bạn bị sao vậy " hãy tìm 4 số đã cho". Số đã cho rồi thì tìm làm gì ?

Đọc tiếp...
Anime cute girl 18 tháng 8 2016 lúc 10:44
Báo cáo sai phạm

vẽ sơ đồ ra là được mà bạn

Đọc tiếp...
nguyễn diệu linh 7 tháng 3 2017 lúc 20:16
Báo cáo sai phạm

63;66;81 bạn nha

CHÚC BẠN HỌC GIỎI

Đọc tiếp...
bui manh hung 22 tháng 2 2015 lúc 8:48
Báo cáo sai phạm


Đáp số: 63, 66, 81.

Đọc tiếp...
Công chúa thiên thần 5 tháng 3 2018 lúc 12:46
Báo cáo sai phạm

63, 66, 81 nha bn

Đọc tiếp...
Hà Văn Duy 19 tháng 8 2016 lúc 5:42
Báo cáo sai phạm

ta có sơ đồ : Tuổi mẹ /-----/-----/------/-------/------/------/------/                                                                                                                                         Tuổi con:            /-----/                                                                                                                                                                                        tổng số phần bằng nhau là 7+1=8 [phần]                                                                                                                                                           Tuổi mẹ 40:8x7=35 [tuổi]                                                                                                                                                                                      Tuổi con; 40-35=5 [tuổi]                                                                                                                                                                                                            Đáp số Tuổi con 5 tuổi                                                                                                                                                                                                  Tuổi mẹ 35 tuổi

Đọc tiếp...
doan gia khanh 2 tháng 12 2014 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

1tuoi=1nam ma sau ban lam ki vay

Đọc tiếp...
Đồng phạm Kaitou Crowbear 18 tháng 8 2016 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

1 tuần có 7 ngày

Vậy con 1 phần mẹ 7 phần

Tổng số phần bằng nhau là :

7 + 1 = 8 ( phần )

Giá trị một phần là :

40 : 8 = 5 ( tuổi )

Tuổi con hiện nay là :

5 x 1 = 5 ( tuổi )

Tuổi mẹ hiện nay là :

5 x 7 = 35 ( tuổi )

Đáp số : Con : 5 tuổi

Mẹ : 35 tuổi

Đọc tiếp...
Hikari 14 tháng 4 2015 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

0,25 = 25/100 = 1/4

tổng số phần bằng nhau là:

1 + 4 = 5 (phần)

số bé là:

0,25 : 5 x 1 = 0,05

số lớn là:

0,25 - 0,05 = 0,2

đáp số: SB: 0,05.            SL: 0,2.

Đọc tiếp...
Online Math 3 tháng 12 2017 lúc 10:40
Báo cáo sai phạm

Số lớn là 0,2

Số bé là 0,05

chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
Vũ Việt Anh 4 tháng 1 2017 lúc 17:56
Báo cáo sai phạm

Số lớn là 0,2

Số bé là 0,05 

Chúc các bạn học giỏi

Đọc tiếp...
HiepNghia NguyenDuc 4 tháng 3 2015 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

Số chia là:(243-7):(3+1)=59

Số bị chia là:59x3+7=184

Đọc tiếp...
Nguyen Ngoc Linh 15 tháng 3 2016 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

So  chia la ( 243 - 7 ) / ( 3 + 1 ) = 59

So bi chia la 59 * 3 + 7 = 184

               DS

Đọc tiếp...
Tran Dang Quang Huy 4 tháng 3 2015 lúc 13:33
Báo cáo sai phạm

4 lần số thứ 2 là :                  243 - 7 = 236

số bị chia là :                        236 : 4 x 3 + 7 = 184

số chia là :                            243 - 184 = 59

Đ/S : số BC : 184

        số C : 59

Đọc tiếp...
Nguyễn Bích Ngọc 5 tháng 11 2014 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

- Gọi chiều dài ba tấm vải lần lượt là a;b;c(m; a;b;c\(\in\) N*)

- Theo đề bài ta có:

   + Sau khi bán \(\frac{1}{2}\)tấm thứ nhất thì tấm thứ nhất còn lại: \(a-a.\frac{1}{2}=a.\frac{1}{2}=\frac{a}{2}\)(1)

   + Sau khi bán \(\frac{2}{3}\)tấm thứ hai thì tấm thứ hai còn lại: \(b-b.\frac{2}{3}=b.\frac{1}{3}=\frac{b}{3}\)(2)

   + Sau khi bán \(\frac{3}{4}\)tấm vải thứ ba thì tấm thứ ba còn lại: \(c-c.\frac{3}{4}=c.\frac{1}{4}=\frac{c}{4}\)(3)

Mà lúc đó số mét vải còn lại ở ba tấm bằng nhau \(\Rightarrow\frac{a}{2}=\frac{b}{3}=\frac{c}{4}\)

   + Ba tấm vải dài tổng cộng 108m  \(\Rightarrow\) \(a+b+c=108\left(m\right)\)

- Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\frac{a}{2}=\frac{b}{3}=\frac{c}{4}=\frac{a+b+c}{2+3+4}=\frac{108}{9}=12\)

\(\Rightarrow a=12.2=24\left(m\right)\) ; \(b=12.3=36\left(m\right)\); \(c=12.4=48\left(m\right)\)

Vậy

 

 

Đọc tiếp...
Ngyễn Thị Trang 5 tháng 11 2014 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

gọi các tấm vải tứ tự là x,y,z

khi bán đi mỗi tấm còn lại ta có dãy số bằng nhau

x/2=y/3=z/4 => x/2+y/3+z/4 = 108/9 = 12

x= 12.2=24m

y=12.3=36m

z=12.4=48m

Đọc tiếp...
hoang viet nhat 5 tháng 8 2019 lúc 7:46
Báo cáo sai phạm

+ Gọi chiều dài 3 tấm vải lần lượt là a,b,c(m) \(\left(a,b,c>0\right)\)

+ Theo đề bài ta có :

    \(a-\frac{1}{2}.a=b-\frac{2}{3}.b=c-\frac{3}{4}.c\)

hay \(\frac{a}{2}=\frac{b}{3}=\frac{c}{4}\)và \(a+b+c=108\)

+ Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có :

     \(\frac{a}{2}=\frac{b}{3}=\frac{c}{4}=\frac{a+b+c}{2+3+4}=\frac{108}{9}=12\)

Suy ra \(\frac{a}{2}=12\Rightarrow a=24\)(t/m)

             \(\frac{b}{3}=12\Rightarrow b=36\)(t/m)

                \(\frac{c}{4}=12\Rightarrow c=48\)(t/m)

Vậy chiều dài 3 tấm vải lần lượt là 24 ; 36 ; 48 m vải

Đọc tiếp...
Đào Đức Mạnh 5 tháng 8 2015 lúc 13:40
Báo cáo sai phạm

Tổng 3 số đó là: 75x3=225.

Nếu thêm số 0 vào số thứ 2 thì số thứ 2 sẽ tăng lên 10 lần và bằng số thứ nhất.

225 chỉ: 10+4+1=15 số thứ 2

Số thứ 2: 225:15=15

Số thứ nhất: 15.10=150

Số thứ 3: 15.4=60

Đáp số: 150;15,60

Đọc tiếp...
Trần Hoàng Việt 20 tháng 8 2017 lúc 10:19
Báo cáo sai phạm

tổng 3 số là

75x3=225

 NẾU THÊM 0 VÀO SỐ THỨ HAI  TA ĐƯƠC SỐ THỨ NHẤT THÌ SỐ THỨ 1 GẤP 10 LẦN SỐ THỨ 2

NẾU GẤP 4 LẦN SỐ THỨ HAI TA ĐƯỢC SỐ THỨ BA THÌ SỐ THỨ 3 GẤP 4 LẦN SỐ THỨ 2

ta có sơ đồ

ST1|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ST2|---|

ST3|---|---|---|---|

tổng số phần bằng nhau là

10+1+4=15(phần)

số thứ hai là

225:15=15

số thứ 1 là

15x10=150

số thứ 3 là

15x4=60

ĐS

Đọc tiếp...
Cute Bear 29 tháng 5 2019 lúc 12:56
Báo cáo sai phạm

Tổng của 3 số là :

   75 × 3 = 225 

Theo bài ra, ta có thông tin sau :

- Số thứ nhất gấp 10 lần số thứ hai

- Số thứ ba gấp 4 lần số thứ hai 

Ta có sơ đồ :

STN : 10 phần

STH : 1 phần         ( Tổng : 225 )

STB : 4 phần     

Tổng số phần bằng nhau là :

   10 + 1 + 4 = 15 ( phần )

Số thứ nhất là :

    ( 225 ÷ 15 ) × 10 = 150 

Số thứ hai là :

      225 ÷ 15 = 15 

Số thứ ba là :

     225 - ( 150 + 15 ) = 60

        Đáp số :

Cbht

Đọc tiếp...
dương vương 14 tháng 12 2014 lúc 12:35
Báo cáo sai phạm

(a-2):b=5=>a=5b+2

                  a+b=44  giải hệ pt ta dk a=37 và b=7

Đọc tiếp...
thư 30 tháng 9 2016 lúc 14:27
Báo cáo sai phạm

nửa chu vi là:

3km 7ha = 3070000m2

3070000: 2= 1535000

ta có sơ đồ :

chiều dài :|-------|-----?--|-------|--------|             }1535000m2

chiều rộng: |----?----|                                        }1535000m2

theo sơ đồ tổng số phầm bằng nhau là :

4+1=5 (phần)

chiều dài là:

1535000:5x4=148000(m2)

chiều rộng là :

1535000:5x1=37000(m2)

diện tích là :

148000 x 37000 =5476000000(m2)

đổi : 5476000000m2=547600ha

đáp số : 5476000000m2

              547600ha

Đọc tiếp...
oOo Lê Ánh Hằng oOo 28 tháng 9 2016 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

Đổi : 3km 7ha = 3.070.000 m

Tổng số phần bằng nhau là : 1 + 4 = 5 ( phần )

Chiều dài khu nghỉ mát là : 3.070.000 : 5 x 4 = 2.456.000 ( m )

Chiều rộng khu nghỉ mát là : 3.070.000 - 2.456.000 = 614.000 ( m )

S khu nghỉ mát là : 614.000 x 2.456.000 = 150.798.400.000 ( m2 ) = 15.079.840 ( ha )

                                          Đ/S : 150.798.400.000 m2 , 15.079.840 ha .

k mk ik

Đọc tiếp...
Ngô Thị Yến Nhi 26 tháng 11 2016 lúc 9:58
Báo cáo sai phạm

Ai đúng ai sai đây

Đọc tiếp...
TiT TvT TiT 10 tháng 9 2016 lúc 14:06
Báo cáo sai phạm

Theo bài ra ta có sơ đồ:

   TÁO   |____|____|                          

   CAM   |____|                        } 18 QUẢ

   XOÀI  |____|____|____|  

            Tổng số phần bằng nhau là: 

                  2 + 1 +3 = 6 ( phần)

                 Cam có số quả là:

                   18 : 6 = 3 (quả)   

                 Táo có số quả là:

                 3 : 1/2 = 6 (quả)

                  Xoài có số quả là:

                  3 . 3 = 9 (quả) 

Đ/S: cam: 3 qu . Táo 6 qu.     xòa 9 qu

tks

Đọc tiếp...
nhất sông núi 7 tháng 11 2017 lúc 12:41
Báo cáo sai phạm

Bài giải

Ta có sơ đồ chỉ tổng số quả táo, quả cam và quả xoài như sau :

Số quả cam : !_____!

Số quả táo  : !_____!_____!

Số quả xoài : !_____!_____!_____!

Nhìn vào sơ đồ vẽ trên, ta thấy tổng số phần bằng nhau là :

1 + 2 + 3 = 6 ( phần )

Số quả cam có tất cả là :

18 : 6 x 1 = 3 ( quả )

Số quả táo có tất cả là :

18 : 6 x 2 = 6 ( quả )

Số quả xoài có tất cả là :

18 - ( 3 + 6 ) = 9 ( quả )

Đáp số : Số cam có : 3 quả.

             Số táo có : 6 quả.

             Số xoài có : 9 quả.

  
Đọc tiếp...
lê quang dũng 29 tháng 10 2017 lúc 16:17
Báo cáo sai phạm

số quả cam : \(\frac{1}{2}\)táo.

Số quả xoài gấp 3 lần cam tức là xoài : \(\frac{3}{1}\)cam.

    \(\Leftrightarrow\)Coi số cam là 1 phần thì số táo là 2 phần và số xoài là 3 phần.

                          Tổng số phần = nhau là :

                                  \(1+2+3=6\left(ph\right)\)

                           Số quả cam là :

                                  \(18:6\times1=3\left(quả\right)\)

                         Số quả táo là :

                                  \(18:6\times2=6\left(quả\right)\)

                       Số quả xoài là :

                                   \(18-\left(3+6\right)=9\left(quả\right)\)

                                          Đáp số :  cam : 3 quả cam

                                                         táo : 6 quả táo

                                                        xoài : 9 quả xoài.

Đọc tiếp...
phan nhi 17 tháng 1 2015 lúc 20:37
Báo cáo sai phạm

27 tấn 54 kg = 27054 kg                                                                                                                                                    phân số chỉ số thóc còn lại ở kgo thứ nhất :1 - 1/3 = 2/3 ( số thóc )                                                                                phân số chỉ số thóc còn lại ở kho thứ hai : 1 - 2/5 = 3/5 ( số thóc )                                                                                 phân số chỉ số thóc còn lại ở kho thứ ba : 1 - 1/4 = 3/4 (số thóc )                                                                                     ta có : 2/3 = 6/3 ; 3/5= 6/10 ; 3/4=6/8                                                                                                                               vậy 6/9 kho thứ nhất = 6/10 kho thứ hai = 6/8 kho thứ ba                                                                                                ta có sơ đồ:     kho thứ nhất :   __.__.__.__.__.__.__.__.__.                                                                                                                    kho thứ hai  :  __.__.__.__.__.__.__.__.__.__.   (móc dấu viết tổng)                                                                              kho thứ ba   :   __.__.__.__.__.__.__.__.                                                                                              số thóc ban đầu ở kho thứ nhất :   27054 : (9 + 10 +8 ) * 9 = 9018 (kg)                                                                          số thóc ban đầu ở kho thứ hai :   27054 : (9 +10 +8 ) * 10 = 10020 (kg)                                                                         số thóc ban đầu ở kho thứ ba :     27054 - 9018- 10020 = 8016 (kg)                                                                

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Sáng 17 tháng 6 2015 lúc 14:04
Báo cáo sai phạm

27 tấn 54 kg = 27054 kg                                                                                                                                                    phân số chỉ số thóc còn lại ở kgo thứ nhất :1 - 1/3 = 2/3 ( số thóc )                                                                                phân số chỉ số thóc còn lại ở kho thứ hai : 1 - 2/5 = 3/5 ( số thóc )                                                                                 phân số chỉ số thóc còn lại ở kho thứ ba : 1 - 1/4 = 3/4 (số thóc )                                                                                     ta có : 2/3 = 6/3 ; 3/5= 6/10 ; 3/4=6/8                                                                                                                               vậy 6/9 kho thứ nhất = 6/10 kho thứ hai = 6/8 kho thứ ba                                                                                                ta có sơ đồ:     kho thứ nhất :   __.__.__.__.__.__.__.__.__.                                                                                                                    kho thứ hai  :  __.__.__.__.__.__.__.__.__.__.   (móc dấu viết tổng)                                                                              kho thứ ba   :   __.__.__.__.__.__.__.__.                                                                                              số thóc ban đầu ở kho thứ nhất :   27054 : (9 + 10 +8 ) * 9 = 9018 (kg)                                                                          số thóc ban đầu ở kho thứ hai :   27054 : (9 +10 +8 ) * 10 = 10020 (kg)                                                                         số thóc ban đầu ở kho thứ ba :     27054 - 9018- 10020 = 8016 (kg)                                                             

Đọc tiếp...
Nguyễn Lê Quan Anh 29 tháng 3 2016 lúc 21:36
Báo cáo sai phạm

ĐỔI 27 TẤN 54 KG = 27054 KG

SAU KHI GIẢM KHO THỨ NHẤT CÒN LẠI SỐ PHẦN LÀ : 1 - 1/3 = 2/3 KHO THỨ NHẤT

​SAU KHI GIẢM KHO THỨ HAI CÒN LẠI SỐ PHẦN LÀ : 1 - 2/5 = 3/5 KHO THỨ HAI

SAU KHI GIẢM KHO THỨ BA CÒN LẠI SỐ PHẦN LÀ : 1 - 1/4 = 3/4KHO THỨ BA

TA THẤY 2/3 KHO THỨ NHẤT BẰNG 3/5 KHO THỨ HAI VÀ BẰNG 3/4 KHO THỨ BA

DẠNG BÀI TOÁN NÀY LÀ DẠNG TOÁN TỔNG TỈ THÌ CHÚNG TA PHẢI TÌM TỔNG SỐ PHẦN BẰNG NHAU NHƯNG Ở ĐÂY CÁC PHẦN KHÔNG BẰNG NHAU NÊN TA PHẢI LÀM CHO CÁC PHẦN BẰNG NHAU TỨC LÀM CHO CÁC TỬ SỐ BẰNG NHAU 

TA THẤY 2/3 = 6/9 ; 3/5 = 6/10 ; 3/4 = 6/8

NHƯ VẬY KHO THÓC THỨ NHẤT CÓ 9 PHẦN KHO THỨ HAI CÓ 10 PHẦN BẰNG KHO THỨ NHẤT VÀ KHO THỨ BA GỒM 8 PHẦN NHƯ THẾ

TỔNG SỐ PHẦN BẰNG NHAU LÀ 9 + 10 + 28 = 27 PHẦN

SỐ THÓC LÚC ĐẦU CỦA KHO THỨ NHẤT LÀ  27054 : 27 * 9 = 9018 KG TỨC 9,018 TẤN

SỐ THÓC LÚC ĐẦU CỦA KHO THỨ HAI LÀ 27054 : 27 * 10 = 10020 KG TỨC 10,02 TẤN

SỐ THÓC LÚC DẦU CỦA KHO THỨ BA LÀ 27054 : 27 * 8 = 8016 KA TỨC 8,016 TẤN

ĐÁP SỐ : KHO THỨ NHẤT 9,018 TẤN KHO THỨ HAI 10,02 TẤN KHO THỨ BA 8,016 TẤN

Đọc tiếp...
Trương Thị Minh Thư 4 tháng 5 2015 lúc 13:44
Báo cáo sai phạm

Tóm tắt:
Thời gian Hồng gấp 3 lần của Mai + Đào = 45 phút
Mỗi phút: Mai 17 hoa ; Hồng 15 hoa ; Đào 12 hoa.

Thời gian của Hồng có 3 phần thì thời gian của Mai có 1 phần.
Tỉ số hoa của Hồng và hoa của Mai là:  (15x3) / (17x1) = 45/17
Tổng số phần bằng nhau :   45 + 17 = 62 (phần)
Giá trị mỗi phần có thể là :  680 : 62 = 10 (hoa) dư 60 hoa
Dư 60 hoa có thể là số hoa của Đào.
Số hoa của Hồng là :  10 x 45 = 450 (hoa)
Số hao của Mai là :   10 x 17 = 170 (hoa)
Số hoa của Đào là :   680 – (450 + 170) = 60 (hoa).
Đáp số:  Hồng  450 hoa,  Mai  170 hoa,  Đào  60 hoa

Thử lại :

Thời gian Đào làm :   60 : 12 = 5 (phút)
Thời gian còn lại :   45 – 5 = 40 (phút)
Thời gian của Hồng:  40 : 4 x 3 = 30 (phút)
Thời gian của Mai:  30 : 3 = 10 (phút)
Số hoa của Hồng :  15 x 30 = 450 (hoa)
Số hoa của Mai:     17 x 10 = 170 (hoa)

Đọc tiếp...
vô danh 7 tháng 5 2015 lúc 17:21
Báo cáo sai phạm

Thời gian của Hồng có 3 phần thì thời gian của Mai có 1 phần.
Tỉ số hoa của Hồng và hoa của Mai là:  (15x3) / (17x1) = 45/17
Tổng số phần bằng nhau :   45 + 17 = 62 (phần)
Giá trị mỗi phần có thể là :  680 : 62 = 10 (hoa) dư 60 hoa
Dư 60 hoa có thể là số hoa của Đào.
Số hoa của Hồng là :  10 x 45 = 450 (hoa)
Số hao của Mai là :   10 x 17 = 170 (hoa)
Số hoa của Đào là :   680 – (450 + 170) = 60 (hoa).
Đáp số:  Hồng  450 hoa,  Mai  170 hoa,  Đào  60 hoa

Thử lại :

Thời gian Đào làm :   60 : 12 = 5 (phút)
Thời gian còn lại :   45 – 5 = 40 (phút)
Thời gian của Hồng:  40 : 4 x 3 = 30 (phút)
Thời gian của Mai:  30 : 3 = 10 (phút)
Số hoa của Hồng :  15 x 30 = 450 (hoa)
Số hoa của Mai:     17 x 10 = 170 (hoa)

Đọc tiếp...
winx 5 tháng 5 2015 lúc 15:10
Báo cáo sai phạm

Thời gian Hồng gấp 3 lần của Mai + Đào = 45 phút
Mỗi phút: Mai 17 hoa ; Hồng 15 hoa ; Đào 12 hoa.

Thời gian của Hồng có 3 phần thì thời gian của Mai có 1 phần.
Tỉ số hoa của Hồng và hoa của Mai là:  (15x3) / (17x1) = 45/17
Tổng số phần bằng nhau :   45 + 17 = 62 (phần)
Giá trị mỗi phần có thể là :  680 : 62 = 10 (hoa) dư 60 hoa
Dư 60 hoa có thể là số hoa của Đào.
Số hoa của Hồng là :  10 x 45 = 450 (hoa)
Số hao của Mai là :   10 x 17 = 170 (hoa)
Số hoa của Đào là :   680 – (450 + 170) = 60 (hoa).
Đáp số:  Hồng  450 hoa,  Mai  170 hoa,  Đào  60 hoa

Đọc tiếp...
Trinh Hai Nam 20 tháng 12 2014 lúc 10:28
Báo cáo sai phạm

 Số lớn : 12.5                                                                                                                                Số bé :5

Đọc tiếp...
Nguyễn Khắc Đạt 14 tháng 12 2016 lúc 18:08
Báo cáo sai phạm

số lớn là 12.5 

số bé là 5

Đọc tiếp...
Lê Thu Hà 14 tháng 12 2016 lúc 18:16
Báo cáo sai phạm

ai có thể giải chi tiết bài toán này được không? mình sẽ k cho

cảm ơn nhiều

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Ngọc Trang 10 tháng 6 2015 lúc 8:55
Báo cáo sai phạm

Số phần tiền còn lại của người thứ nhất là :

1 - 5/6 = 1/6

Số tiền của còn lại của người thứ hai là :

1 - 6/7 = 1/7

Theo đề bài : 1/7 số iền người thứ hai nhiều hơn 1/6 số tiền của người thứ nhất 2000đ nên nếu ta bớt mỗi phần tiền của người thứ hai đi 2000đ thì ta được mỗi phần tiền còn lại của người thứ hai bằng mỗi phần tiền người thứ nhất.

Khi đó ta có số phần bằng nhau là :

6 + 7 = 13 (phần)

Tổng số tiền sẽ giảm đi là :

79000 - 2000 x 7 = 65000 (đồng)

Số tiền người thứ nhất là :

65000 : 13 x 6 = 30000 (đồng)

Số tiền người thứ hai là :

79000 - 30000 = 49000 (đồng)

 Đáp số :người thứ nhất:30000 đồng

            người thứ hai: 49000 đồng

Đọc tiếp...
Vũ Trường Huy 10 tháng 3 2016 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

Tự hỏi tự trả lời, thế hỏi làm gì

Đọc tiếp...
phạm khánh trang 16 tháng 2 2017 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

49000 đồng

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: