Giúp tôi giải toán


Mạnh Châu Hôm qua lúc 17:49

Tổng số phần bằng nhau là :

 5 + 4 = 9 ( phần )

Tuổi của chị là :

 36 : 9 x 5 = 20 ( tuổi )

Tuổi của em là :

 36 - 20 = 16 ( tuổi )

Hiệu số tuổi của hai chị em là :

 20 - 16 = 4 ( tuổi )

kudo shinichi Hôm qua lúc 17:48

                             bài giải

  Số tuổi của chị năm nay là :

              36 : (5 + 4) x 5 = 20 ( tuổi )

 Số tuổi của em năm nay là :

             36 - 20 = 16 ( tuổi )

  Hiệu số tuổi của hai chị em là :

            20 - 16 = 4 ( tuổi )

Mai xuân Hôm qua lúc 21:21

tổng số phần bằng nhau là :

5 + 4 = 9 ( phần )

Tuổi của chị là :

36 : 9 x 5 = 20 ( tuổi )

Tuổi của em là :

36 - 20 = 16 ( tuổi )

Hiệu số tuồi của hai chị em là :

20 - 16 = 4 (tuổi )

Đáp số : 4 tuổi

Number one princess in the world 25/05 lúc 20:30

Bài giải

Tổng số tuổi của con gái và con trai bằng :

\(\frac{1}{4}+\frac{1}{5}=\frac{9}{20}\)( tuổi mẹ )

Tuổi mẹ là :

\(18\div\frac{9}{20}=40\)( tuổi )

Đáp số : 40 tuổi

Lê Trí Đức 25/05 lúc 20:38

Tổng số tuổi của con trai và con gái so với tuổi mẹ :

\(\frac{1}{4}+\frac{1}{5}=\frac{9}{20}\)(tuổi mẹ)

Tuổi mẹ là :

\(18:\frac{9}{20}=40\)(tuổi)

Đáp số : 40 tuổi

Nguyễn Duy Thắng 25/05 lúc 20:30

40 tuổi bài này mình giải rồi

Trần Nhật Quỳnh 20/05/2017 lúc 08:31

Ta có sơ đồ:

Mẹ: !----------!----------!----------!----------!

Con: !----------!

Tổng số phần bằng nhau là:

4 + 1 = 5(phần)

Tuổi mẹ là:

50 : 5 x 4 = 40(tuổi)

Tuổi con là:

50 - 40 = 10(tuổi)

             Đáp số: mẹ: 40 tuổi

                          con: 10 tuổi

Trần Nhật Quỳnh; Lê Mạnh Tiến Đạt

kudo shinichi 20/05/2017 lúc 08:31

                           Bài giải 

Số tuổi của con là :

         50 : (1 + 4) x 1 = 10 ( tuổi )

Số tuổi của mẹ là :

         50 - 10 = 40 ( tuổi )

sakura 20/05/2017 lúc 08:31

ta có sơ đồ:

mẹ :!.....!.....!.....!.....!

con:!.....!

tổng số phần bằng nhau là:

4 + 1 = 5 ( phần )

mẹ có số tuổi là:

50 : 5 x 4 = 40 ( tuổi )

con có số tuổi là:

50 - 40 = 10 ( tuổi )

Đ/S:.....

Nguyễn Thanh Hương 19/05/2017 lúc 14:49

ta có sơ đồ :
 tuổi con : 1 phần

tuổi mẹ   : 4 phần 

     bài giải

  tuổi mẹ là :
40 : ( 4 + 1 ) x 4 = 32 ( tuổi )

                 đáp số : 32 tuổi

ai tk mk mk tk lại

Lê Mạnh Châu 19/05/2017 lúc 14:48

Bài giải:

Cách 1:

Gọi tuổi con là x , ta có:

  X = 40 : 4

  X = 10

Vậy tuổi con là 10

Cách 2:

Tuổi con là:

     40 : 4 = 10 ( tuổi )

                Đáp số: 10 tuổi

Nguyễn Thanh Hương 19/05/2017 lúc 14:52

ta có sơ đồ :
tuổi con : 1 phần

tuổi mẹ  : 4 phần

    bài giải

    tuổi con là :
40 : ( 4 + 1 ) x 1 = 10 ( tuổi )
                    đáp số : 10 tuổi

câu trả lời vữa nãy sai nha

Nguyễn Ngọc Anh Thư 18/05/2017 lúc 11:00

Số lơn = 0.5 , số bé là 0 nhé bạn

CHúc bạn học tốt , nhớ kích mk nhé

Việt 18/05/2017 lúc 10:40

Số lớn = 0.5 , số bé = 0

  
  

Edogawa Conan 13/05/2017 lúc 15:24

Ta có sơ đồ là :

Nam : l-----------l-----------l-----------l

Nữ    : l-----------l-----------l

Tổng số phần bằng nhau :

3 + 2 = 5 ( phan )

Số hs nữ thì có là :

370 : 5 x 2 = 148 ( hs )

Số hs nam thì có là :

370 - 148 = 222 ( hs )

Đáp số :  nam : 222 hs . nu : 148 hs

Hang Ngoc Kieu Chau 15/05/2017 lúc 19:29

rất  dễ làm đấy bạn

Biện Lương Quỳnh Thư 13/05/2017 lúc 15:38

Ta có sơ đồ:

Nam :/___/___/___/

Nữ:/___/___/

theo sơ đồ,tổng số phần bằng nhau là:

2+3 =5 (phần)

số vận động viên nam là:

370:5x3=222(học sinh)

số vận động viên nữ là:

370-222=148(học sinh)

đáp số:nữ:148 học sinh;nam:222 học sinh k mình nha

Nữ Hoàng Âm Nhạc 09/05/2017 lúc 12:49

Mẹ 31 tuổi

Con 7 tuổi

tk nha

khỉ con tinh nghịch 11/05/2017 lúc 15:57

me : 31 tuoi

con : 7 tuoi

Tội Phạm Quốc Tế Kaito Kid1412 09/05/2017 lúc 13:09

me :31 tuoi

con : 7 tuoi

ok 

Chibi đáng yêu 08/05/2017 lúc 20:30

Vì hiệu số tuổi của anh và em không thay đổi theo thời gian nên hiệu số tuổi của anh và em hiện nay là 6 tuổi .

Tuổi em hiện nay là :

     ( 30 - 6 ) : 2 = 12 ( tuổi )

          Đ/s : 12 tuổi

Nguyễn Hoàng Phúc 08/05/2017 lúc 20:30

Vì hiệu số tuổi không thay đổi theo thời gian nên năm nay anh vẫn hơn em 6 tuổi

Tuổi em hiện nay là

( 30 - 6 ) : 2  = 12 ( tuổi )

Đáp số 12 tuổi

Ma Kết 16/05/2017 lúc 18:44

12 Tuổi nha

Đinh Thanh Huyền 07/05/2017 lúc 13:20

Hiệu số phần bằng nhau là : 6 - 1 = 5 (phần)

Tuổi con là : 30 : 5 * 1 = 6 (tuổi)

Tuổi mẹ là : 6 + 30 = 36 ( tuổi )

                        Đ/S : Con : 6 tuổi

                                Mẹ : 36 tuổi

Lê Mạnh Tiến Đạt 07/05/2017 lúc 13:18

Ta có sơ đồ 

Mẹ   |----------|----------|----------|----------|----------|----------|

Con |----------|

Hiệu số phần bằng nhau là :

  6 - 1 = 5 ( phần )

Con có số tuổi là : 

  30 : 5 x 1 = 6 ( tuổi )

Mẹ có số tuổi là :

  30 + 6 = 36 ( tuổi )

              Đáp số : . .. 

Hang Ngoc Kieu Chau 15/05/2017 lúc 19:38

hiệu số phần bằng nhau là:

6-1=5

tuổi con là :

30:5 nhân 1=6 (tuoi )

tuổi mẹ là :

6+30=36(tuoi)

Tho Bong Xinh Xinh 31/03/2017 lúc 18:51

TRời ơi tuổi con nhiều quá chừng,sai đề bài rồi

yamamoto 31/03/2017 lúc 18:51

tuổi con hiện nay là

36 : ( 5-4 ) x4  = 144 ( tuổi )

tuổi mẹ hiện nay là

144 + 36 = 180 ( tuổi )

Hang Ngoc Kieu Chau 16/05/2017 lúc 21:25

                                                                                            Bài giải :

                                                                         Tổng số phần bằng nhau là :

                                                                                     4+5=9 (phần)

                                                                                         Tuổi con là:

                                                                                        (36:9)*4=16 (tuổi)

                                                                                      Tuổi mẹ là :

                                                                                           36-16=20 (tuổi)

                                                                                                 Đáp số :Tuổi con :16

                                                                                                              Tuổi mẹ :20

sakura 02/05/2017 lúc 08:17

tổng số tuổi của hai bạn hiện nay là:

27 - ( 3 * 2 ) = 21 ( tuổi )

ta có sơ đồ:

Đức  :!.....!.....!

Hùng :!.....!.....!.....!.....!.....!

tổng số phần bằng nhau là:

2 + 5 = 7 ( phần )

Đức có số tuổi là:

21 : 7 * 2 = 6 ( tuổi )

Hùng có số tuổi là:

21 - 6 = 15 ( tuổi )

Đ/S: Đức  : 6 tuổi

       Hùng : 15 tuổi

khỉ con tinh nghịch 11/05/2017 lúc 16:01

Duc : 6 tuoi

Hung ; 15 tuoi

Hoàng Nguyên Hiếu 02/05/2017 lúc 07:43

Tổng số tuổi của hai bạn hiện nay là :

27 - 3 - 3 = 21 ( tuổi )

Ta có sơ đồ sau : 

Đức  : |_____|_____|

Hùng : |_____|_____|_____|_____|_____|

Tổng số phần bằng nhau là :

2 + 5 = 7 ( phần )

Tuổi của Đức là :

21 : 7 x 2 = 6 ( tuổi )

Tuổi của Hùng là :

21 - 6 = 15 ( tuổi )

        Đ/s : Đức : 6 tuổi 

             Hùng : 15 tuổi .

Trịnh Thành Công CTV 01/05/2017 lúc 15:17

Theo đầu bài mẹ hơn con 24 tuổi. Nếu sau 4 năm nữa thì mẹ vần hơn con 24 tuổi\

Hiệu số phần bằng nhau là:

        4-1=3(phần)

Số tuổi của mẹ là:

        24:3x4=32(tuổi)

Số tuổi của con là:

        32-24=8(tuổi)

Số tuổi của mẹ hiện nay là:

        32-4=28(tuổi)

Số tuổi của con hiện nay là:

        8-4=4(tuổi)

Lê Mạnh Tiến Đạt 01/05/2017 lúc 15:12

Ta có sơ đồ 

Mẹ  |----------|----------|----------|----------|

Con |----------|

Hiệu số phần bằng nhau là :

    4 - 1 = 3 ( phần )

Tuổi con 4 năm nữa là :

    24 : 3 = 8 ( tuổi )

Tuổi con hiện nay là :

   8 - 4 = 4 ( tuổi )

                 Đáp số : 4 tuổi 

N Tuan Thanh 05/05/2017 lúc 20:38

con là 4 tuổi nhé

Cong chua thoi nay 29/04/2017 lúc 17:20

                                                       GIẢI :

                             Số lớn nhất có 3 chữ số là : 999

 Ta có sơ đồ :

Số bé : |-----|                                         

So lon :|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| 

               Tổng số phần bằng nhau là :

                     8 + 1 = 9 { phan  }

               Số bé là :

                    999 : 9 * 1 = 111

              Số lớn là :

                 999  - 111 = 888

                               Đáp số : SB : 111

                                             SL : 888

                                            k cho mình nha !

                

Nguyễn Tuấn Anh 06/05/2017 lúc 20:40

Số bé là : 111

Số lớn là : 888

N Tuan Thanh 05/05/2017 lúc 20:40

sl: 888

sb: 111

Trần Nhật Quỳnh 25/04/2017 lúc 18:41

Ta có sơ đồ:

Con: !_____!_____!

Mẹ: !_____!_____!_____!_____!_____!_____!

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

2 + 6 = 8(phần)

Tuổi con là:

64 : 8 x 2 = 16(tuổi)

Tuổi mẹ là:

64 - 16 = 48(tuổi)

             Đ/s: Con: 16 tuổi

                    Mẹ: 48 tuổi

nguyen hong ngoc mai 25/04/2017 lúc 18:43

con 16 tuổi

mẹ 48 tuổi

tk mk nha kiên 

cảm ơn cậu nhiều

hoàng thị thanh huyền 25/04/2017 lúc 18:35

tuổi con là : 64 : ( 6+2) x 2= 16 (tuổi)

tuổi mẹ là :  64-16 =48 (tuổi )

Lê Hồng Anh 24/04/2017 lúc 12:54

Coi tuổi con là 1 phần bằng nhau thì tuổi mẹ là 6 phần như thế 

Tuổi con là :

   70 : ( 1 + 6 ) = 10 ( tuổi )

Tuổi mẹ là :

  70 - 10 = 60 ( tuổi )

        Đáp số : Con : 10 tuổi ;

                      Mẹ : 60 tuổi .

Nguyễn Tuấn Anh 06/05/2017 lúc 20:44

T con là : 70 : ( 1 +6 ) = 10 ( T )

T mẹ là : 70 - 10 = 60 ( T )

tetvuive 24/04/2017 lúc 12:53

tổng số phần bằng nhau là:1+6=7 phần

tuổi mẹ là:70:7*6=60 tuổi

tuổi con là:70-60=10 tuổi

Đức 20/04/2017 lúc 21:18

Vì số dầu ở thùng 3 \(=\frac{3}{4}\) tổng số dầu ở thùng 1 và 2 => số dầu thùng 3 \(=\frac{3}{3+4}=\frac{3}{7}\) tổng số dầu cả 3 thùng.

Vậy số dầu thùng 3 là: \(84\times\frac{3}{7}=36\left(l\right)\) 

Số dầu thùng 2 là: \(\left(84-36\right):\left(3+5\right)\times5=30\left(l\right)\)

Số dầu thùng 1 là: 84-36-30=18(l)

phungthihuyen 19/10/2014 lúc 06:50

Neu dem tu cua phan so tru di A va them A vao mau thi tong khong thay doi

Tong cua mau so va tu so la : 8 + 7 = 15

Coi mau so moi la 4 phan bang nhau thi tu so moi la mot phan nhu the

Tu so moi la : 15 / ( 1 +4 ) x 1 = 3 

So A la : 7 - 3 = 4

                    DS : 4

Vũ Thị Hương Giang 14/02/2017 lúc 20:54

đúng đó mình làm rồi

nguyen huu tan 23/04/2017 lúc 21:12

4 là đúng

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: