Tổng - tỉ - Hỏi đáp và thảo luận về Tổng - tỉ - Giúp tôi giải toán - Học toán với OnlineMath

Giúp tôi giải toán và làm văn


Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu 11/07/2018 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

Tổng số pàần bằng nhau là : 3 + 4 = 7 phần

Số học sinh nam là : 35 : 7 x 3 = 15 học sinh

Số học sinh nữ là : 35 - 15 = 20 học sinh

Vậy ...

Đọc tiếp...
information technology 11/07/2018 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

(EM TỰ VẼ SƠ ĐỒ NHÉ)

BÀI LÀM

TỔNG SỐ PHẦN BẰNG NHAU LÀ:

3 + 4 = 7( PHẦN)

SỐ HỌC SINH NAM LÀ:

(35 x 3) : 7= 15 ( em)

số học sinh nử là:

35 - 15 = 20 ( em )

đáp số :.....( tự viết nhé)

~~~học tốt nha~~~

Đọc tiếp...
Phù Thủy Cá Tính 11/07/2018 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

Nhớ giải ra đầy đủ nhé. Thanks ^ - ^!!!

Đọc tiếp...
Trần thị Loan 26/03/2015 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

Tổng hai cạnh hình vuông là: 1400 : 4 = 350 cm

Kí hiệu S1 là diện tích hv thứ nhất cạnh là a, S2 là diện tích hv thứ hai cạnh là b

Ta có: \(\frac{S_1}{S_2}=\frac{a\times a}{b\times b}=\frac{9}{16}=\frac{3\times3}{4\times4}\)

Vậy \(\frac{a}{b}=\frac{3}{4}\)

có a+ b = 350

bài toán tổng - tỉ:

Tổng số phần bằng nhau là: 3+ 4 = 7 phần

Cạnh hv thứ nhất là: 350 : 7 x 3 = 150 cm

Cạnh hv thứ hai là: 350 : 7 x 4 = 200 cm

Đáp số:.... 

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Bảo Ngọc 26/03/2015 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

gọi cạnh của hai hình vuông lần lượt là a và b

chu vi hai hình vuông là 4a; 4b

diện tích hai hình vuông là a^2; b^2

theo bài ra, ta có: 4a+4b=1400 (1) và a^2/b^2 = 9/16 (2)

từ (2) suy ra a/b = 3/4 => 4a=3b thay vào (1) ta có: 

7b=1400=> b = 200

do đó: a/200 = 3/4 => a = 150

Đọc tiếp...
N g u y ễ n V ă n Đ ư ợ c 21/04/2017 lúc 17:48
Báo cáo sai phạm

Hoàng Thị Bảo Ngọc giải theo cách cấp 2 mà lại là toán lớp 4 chắc chắn Phạm Minh Cường k hiểu đâu

Đọc tiếp...
Hoàng Trung Kiên 24/06/2018 lúc 10:29
Báo cáo sai phạm

Theo bài ra ta có:A:B=8 dư 5

\(\Rightarrow A=8B+5\)

Ta lại có:\(A+B=113\)

\(\Rightarrow\left(8B+5\right)+B=113\)

\(\Leftrightarrow9B=108\)

\(\Rightarrow B=12\Rightarrow A=113-12=101\)

Lim Nayeon Twice đỉnh thât:D

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI 23/06/2018 lúc 14:31
Báo cáo sai phạm

Tổng của A và B nếu không tính số dư là:

113 - 5 = 108

Số tự nhiên A là:

108:(8+1) x 8 + 5 = 101

Số tự nhiên B là:

113 - 101 = 12

Đ/S: số tự nhiên A: 101

số tự nhiên B: 12

Đọc tiếp...
Lim Nayeon 23/06/2018 lúc 14:16
Báo cáo sai phạm

Theo đề bài ta thấy A có dạng 8b+5

ta có;

8b+5+b=113

9b+5=113

9b=113-5

9b=108

b=108:9

b=12

A=113-12

A=101

chúc bạn học tốt nha

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 03/08/2015 lúc 09:30
Báo cáo sai phạm

Phân số chỉ số bi còn lại của Minh là 1 - 1/5 = 4/5

Phân số chỉ số bi còn lại của Nam là 1 - 1/9 = 8/9

Đổi 4/5 = 8/10

Theo đề bài: 8/10 số bi của MInh = 8/9 số bi của Nam

Coi số bi của minh là 10 phần thì số bi của Nam là 9 phần

Số bi của Minh là: 133 : (10+9) x 10 = 70 viên

Số bi của Nam là 133 - 70 = 63 viên

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Tùng 15/09/2017 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

Tìm số chẵn nhỏ nhất sao cho khi đem số chia cho 765 thì được số dư lớn nhất. 

Đọc tiếp...
I love squishy 15/09/2017 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

PS chi so bi con lai cua Minh:1-4/5=1/5

PS chi so bi con lai cua Nam:1-1/9=8/9

4/5=8/10

Coi so bi cua Minh la 10 phan thi so bi cua Nam la 9 phan

So bi cua Minh la: 133:[10-9].10= 70 vien bi

So bi cua Nam la:133-70=63 vien bi

Dap so:Minh:70 vien bi

Nam:63 vien bi

Đọc tiếp...
minhanh 14/04/2017 lúc 10:46
Báo cáo sai phạm

Tổng số phần bằng nhau là

5 + 2 = 7 ( phần )

Số học sinh nam là

567 : 7 x 5 = 405 ( học sinh )

Số học sinh nữ là

567 - 405 = 162 ( học sinh )

Đ/s:......

Tk mình nha

Đọc tiếp...
Kim Tae Hee 14/04/2017 lúc 10:50
Báo cáo sai phạm

Vậy số học sinh nữ là 2 phần;số học sinh nam là 5 phần.

Số học sinh nữ là:

    567:(5+2)x2=162(học sinh nữ)

Số học sinh nam là:

    567-162=405(học sinh nam)

         Đ/S:162 học sinh nữ.

               405 học sinh nam.

Đúng đó k cho mk đi!

Đọc tiếp...
Do Not Ask Why 14/04/2017 lúc 10:46
Báo cáo sai phạm

5 học sinh nam thì có 2 học sinh nữ 

=> Số học sinh nữ bằng \(\frac{2}{5}\)số học sinh nam

Tổng số phần bằng nhau là:

2 + 5 = 7 (phần)

Số học sinh nam của trường đó là:

567 : 7 x 5 = 405 (học sinh)

Số học sinh nữ của trường đó là:

567 - 405 = 162 (học sinh)

Đ/S: Nam: 405 học sinh

       Nữ: 162 học sinh

Đọc tiếp...
Phí Phương Anh 01/02/2017 lúc 10:05
Báo cáo sai phạm

8,12,20,5

Đọc tiếp...
Tiểu Thư Sành Điệu 20/08/2016 lúc 11:23
Báo cáo sai phạm

     bạn bị sao vậy " hãy tìm 4 số đã cho". Số đã cho rồi thì tìm làm gì ?

Đọc tiếp...
Anime cute girl 18/08/2016 lúc 10:44
Báo cáo sai phạm

vẽ sơ đồ ra là được mà bạn

Đọc tiếp...
Hikari 11/03/2015 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

chia cho 0,2 tức nhân cho 5.

tổng số phần bằng nhau là:

5 + 4 = 9 (phần)

số thứ nhất là:

216,45 : 9 x 5 = 120,25

đáp số: 120,25.

 

Đọc tiếp...
emdixaqua 10/06/2018 lúc 10:05
Báo cáo sai phạm

chia cho 0,2 tức nhân cho 5.

tổng số phần bằng nhau là:

5 + 4 = 9 (phần)

số thứ nhất là:

216,45 : 9 x 5 = 120,25

Đọc tiếp...
Dương Thị Minh Thư 10/03/2016 lúc 12:18
Báo cáo sai phạm

             Chia cho 0,2 tức là nhân cho 5s

  Tổng số phần bằng nhau là  :  5 + 4 = 9 ( phần )

   Số thứ nhất là   :   216,45 : 9 x 5  = 120,25 

   Số thứ hai là   :   216,45 - 120,25 = 96,2  nhé bạn !

Đọc tiếp...
Phạm Thùy Linh 17/08/2015 lúc 09:29
Báo cáo sai phạm

bạn cx đăng lên ak t cx đăng lên nè con chi sen nó làm dc rùi đó

Đọc tiếp...
Hiếu 06/05/2018 lúc 22:15
Báo cáo sai phạm

Gọi số thóc thu hoạch được của đám ruộng thứ 1 và 2 lần lượt là x và y, x>0 và y>0 

Theo đề ra ra có : \(\hept{\begin{cases}x+y=990\\\frac{2}{3}x=\frac{4}{5}y\end{cases}}\) <=>  \(\hept{\begin{cases}x=540\\y=450\end{cases}}\)

Vậy đám ruộng thứ nhất thu hoạch được 540kg thóc, và thửa ruộng thứ 2 là 450kg thóc.

Đọc tiếp...
emdixaqua 10/06/2018 lúc 10:24
Báo cáo sai phạm

Tổng số phần bằng nhau là :

4+5 =9 (phần)

Đám ruộng thứ nhất thu hoạch được số ki - lô -gam thóc là :

990 : 9 x 4 =440 (kg thóc)

Đám ruộng thứ hai thu hoạch được số ki - lô - gam thóc là :

990 : 9 x 5 = 550 (kg thóc)

              Đáp số : Đám ruộng thứ nhất : 440 kg thóc 

                          Đám ruộng thứ hai : 550 kg thóc

Đọc tiếp...
Nguyễn Thu Huyền 17/08/2015 lúc 11:12
Báo cáo sai phạm

Bạn tự vẽ sơ đồ nha, đám 1 là là bạn vẽ 4 phần còn dám 2 bạn vẽ 5 phần 

                                                 giải 

Tổng số phần bằng nhau là :

4+5 =9 (phần)

Đám ruộng thứ nhất thu hoạch được số ki - lô -gam thóc là :

990 : 9 x 4 =440 (kg thóc)

Đám ruộng thứ hai thu hoạch được số ki - lô - gam thóc là :

990 : 9 x 5 = 550 (kg thóc)

              Đáp số : Đám ruộng thứ nhất : 440 kg thóc 

                          Đám ruộng thứ hai : 550 kg thóc

Đọc tiếp...
emdixaqua 10/06/2018 lúc 10:23
Báo cáo sai phạm

Tổng số phần bằng nhau là :

4+5 =9 (phần)

Đám ruộng thứ nhất thu hoạch được số ki - lô -gam thóc là :

990 : 9 x 4 =440 (kg thóc)

Đám ruộng thứ hai thu hoạch được số ki - lô - gam thóc là :

990 : 9 x 5 = 550 (kg thóc)

              Đáp số : Đám ruộng thứ nhất : 440 kg thóc 

                          Đám ruộng thứ hai : 550 kg thóc

Đọc tiếp...
SAKURA Thủ lĩnh thẻ bài Hiệp sĩ 24/04/2015 lúc 19:07
Báo cáo sai phạm

Nữa chu vi mảnh vườn đó là:
240 : 2 = 120 (m)
Ta có sơ đồ:
Rộng: |-----|
Dài:    |-----|-----|-----|-----|-----|
Chiều dài của mảnh đất là:
120 : (5 + 1) x 5 = 100 (m)
Chiều rộng của mảnh đất là:
120 - 100 = 20 (m)
Diện tích của mảnh đất là:
100 x 20 = 2000 (m2)
Số kg rau thu hoạch được là:
(2000 : 100) x 1,8 = 36 (tạ) = 3600 kg
Đáp số: 3600 kg

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 08/01/2018 lúc 20:13
Báo cáo sai phạm

Biết rằng a:b = 3:5  và 3a-b=17,2 . Giá trị của  a+b= 34.4
(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân đơn giản nhất)
Biết rằng a:b = -2,4:3,8  và 2a+b=-6 . Giá trị của  a+b=8.4
(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân đơn giản nhất)

chúc bn hok tốt @_@

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Khánh Trinh 14/11/2016 lúc 13:10
Báo cáo sai phạm

Biết rằng a:b = 3:5  và 3a-b=17,2 . Giá trị của  a+b= 34.4
(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân đơn giản nhất)

Biết rằng a:b = -2,4:3,8  và 2a+b=-6 . Giá trị của  a+b=8.4
(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân đơn giản nhất)

Đọc tiếp...
Phan Trần Bằng 14/01/2018 lúc 16:43
Báo cáo sai phạm

chac chan 34,4

Đọc tiếp...
Trương Thị Minh Tú 28/10/2014 lúc 16:46
Báo cáo sai phạm

a) Giải bài toán "Tổng-Hiệu"

Chiều dài: 150 : (2 + 3) x 3 = 90 m

Chiều rộng: 150 - 90 = 60m

Diện tích ssn trường là: 90 x 60 = 5400 m2

b) Diện tích bồn hoa lớn nhất khi bồn hoa  là hình vuông có cạnh: 24 : 2 = 12m

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 08/05/2016 lúc 15:21
Báo cáo sai phạm

a) Giải bài toán "Tổng-Hiệu"

Chiều dài: 150 : (2 + 3) x 3 = 90 m

Chiều rộng: 150 - 90 = 60m

Diện tích ssn trường là: 90 x 60 = 5400 m2

b) Diện tích bồn hoa lớn nhất khi bồn hoa  là hình vuông có cạnh: 24 : 2 = 12m

Đọc tiếp...
Ngô Thị Yến Nhi 05/08/2016 lúc 10:16
Báo cáo sai phạm

Tổng số bị chia và số chia là :

172 - 5 = 167

Tỷ số : \(\frac{1}{8}\)

Tổng số phần bằng nhau là :

1 + 8 = 9 ( phần )

Số chia là :

( 167 - 5 ) : 9 = 18

Số bị chia là :

167 - 18 = 149

Đáp số : 18 ; 149

Đọc tiếp...
Sky _ Nguyễn 10/08/2016 lúc 13:57
Báo cáo sai phạm

Tống số bị chia và số chia là:

172 - 5 = 167

Tỷ số là: 1/8

Tổng số phần bằng nhau là:

1 + 8 = 9 ( phần )

Số chia là:

( 167 - 5 ) : 9 = 18

Số chia là:

167 - 18 = 149

Đáp số:..............

Đọc tiếp...
lê thị ngọc anh 05/06/2018 lúc 17:48
Báo cáo sai phạm

Tống số bị chia và số chia là:
172 - 5 = 167
Tỷ số là: 1/8
Tổng số phần bằng nhau là:
1 + 8 = 9 ( phần )
Số chia là:
( 167 - 5 ) : 9 = 18
Số chia là:
167 - 18 = 149
Đáp số:149

Đọc tiếp...
Đỗ Văn Hoài Tuân 23/07/2015 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

Tổng 3 số là: 30*3=90

2/3 số thứ nhất bằng 1/3 số thứ hai => 2/3 số thứ nhất bằng 2/6 số thứ hai => Số thứ nhất gồm 3 phần thì số thứ hai gồm 6 phần

Số thứ ba bằng 1/3 số thứ nhất => số thứ 3 gồm 1 phần

Ta có sơ đồ:

Số thứ nhất: |----------|----------|----------|

Số thứ hai:   |----------|----------|----------|----------|----------|----------|            Tổng 90

Số thứ ba:    |----------|

Giá trị 1 phần là:

90:(3+6+1)=9

Số thứ nhất là:

9*3=27

Số thứ hai là:

9*6=54

Số thứ ba là:

9*1=9

Đs:...

Đọc tiếp...
ky 04/12/2016 lúc 19:50
Báo cáo sai phạm

     nhất 27

     Ba 9

     Hai 54 

Đọc tiếp...
nguyễn lê hoàng 19/07/2016 lúc 07:45
Báo cáo sai phạm

bài này khó quá

Đọc tiếp...
Trần Minh Hoàng 28/07/2017 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

Số người tổ 3 là:

     200 : (3 + 1) = 50(người)

Số người cả tổ 1 và tổ 2 là:

     200 - 50 = 150(người)

Số người tổ 1 là:

     (200 - 50 - 10) : 2 + 10 = 80(người)

Số người tổ 2 là:

     80 - 10 = 70(người)

Mk ko viết lí luận

Đọc tiếp...
nguyen thi thin 03/08/2018 lúc 14:27
Báo cáo sai phạm

Số người tổ 3 là:

200:(3+1)= 50 (người)

Số người cả tổ 1 và 2 là:

200-15= 150 (người)

Số người tổ 1 là:

(200-15-10):2+10=80 (người)

Số người tổ 2 là:

80-10= 70 (người)

Đọc tiếp...
Trần Hương Giang 02/06/2018 lúc 20:28
Báo cáo sai phạm

Sau khi đem 90000 đồng cho bạn B thì bạn A còn lại : 

\(1-\frac{2}{7}=\frac{5}{7}\)  ( số tiền )

Mỗi bạn có số tiền là :

\(90000:2=45000\)( nghìn đồng )

Số tiền vốn có lúc đầu của bạn A là :

\(45000\times\frac{7}{5}=63000\)( nghìn đồng)

Số tiền vốn có ban đầu của bạn B là :

\(90000-63000=27000\)( nghìn đồng )

Đáp số :........

..........

Đọc tiếp...
Marco Đăng Đức 01/04/2017 lúc 19:56
Báo cáo sai phạm

Sai đề bài rồi

Đọc tiếp...
Duong Thi Nhu Quynh 01/04/2017 lúc 19:54
Báo cáo sai phạm

A:20;B:70 nha bạn nếu đúng thì k cho mình nha

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: