Giúp tôi giải toán và làm văn


Nữ Hoàng Băng Giá 28/03/2015 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

Ta có sơ đồ:
Tuổi Lan: |-------|
Tuổi mẹ : |-------|-------|-------|-------|-------|-------|
Số tuổi của mẹ là:
42 : ( 1 + 6 ) x 6 = 36 ( tuổi )
Số tuổi của Lan là:
42 - 36 = 6 ( tuổi )
Số tuổi của bà là:
36 x 2 = 72 ( tuổi )
Đáp số: Tuổi Lan: 6 tuổi.
            Tuổi mẹ : 36 tuổi
              Tuổi bà: 72 tuổi

Đọc tiếp...
nguyen dinh tien 28/03/2015 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

con: 6 tuoi

me :36 tuoi

ba: 72 tuoi

Đọc tiếp...
nguyen thi ngoc tram 16/04/2017 lúc 09:38
Báo cáo sai phạm

con 6t

mẹ 42t

bà 72 t

Đọc tiếp...
nguyenthiphuongoanh 20/11/2014 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

                                    bai giai 

tổng số phần bằng nhau là:

7+1=8(phan)

số tuổi của mẹ là :

40:8x7=35(tuoi)

số tuổi của con là :

40-35=5(tuoi)

đáp số :me:35 tuoi

              con:5 tuổi

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh 17/11/2014 lúc 19:11
Báo cáo sai phạm

Tuổi con bao nhiêu ngày thì tuổi mẹ bấy nhiêu tuần, mà một tuần có 7 ngày, vậy tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi con.

Tuổi con là:  40 : ( 1 + 7) = 5 ( tuổi)

Tuổi mẹ là:  5 x 7 = 35 ( tuổi)

Đọc tiếp...
Cristiano Ronaldo 19/09/2016 lúc 14:44
Báo cáo sai phạm

Đề bài : Hiện nay , tổng số tuổi của hai mẹ con là 40 tuổi . Biết tuổi con có bao nhiêu ngày thì tuổi mẹ có bấy nhiêu tuần. Tính tuổi hai mẹ con hiện nay.

                                                     Bài giải

Tổng số phần bằng nhau là:

         7 + 1 = 8(phần)

Số tuổi của mẹ hiện nay là :

        40 : 8 x 7 = 35 (tuổi)

Số tuổi của con hiện nay là :

       40 - 35 = 5 (tuổi)

                 Đáp số : tuổi mẹ : 35 tuổi

                              tuổi con : 5 tuổi 

Đọc tiếp...
Lê Đặng Quỳnh Như Hiệp sĩ 02/05/2015 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

Đổi : 1 năm = 12 tháng 

Vậy ông gấp 12 lần tuổi cháu.

Tuổi cháu là :

     78 : ( 12 + 1 ) = 6 ( tuổi )

Tuổi ông là :

     6 * 12 = 72 ( tuổi )

               Đáp số : 6 tuổi và 72 tuổi

Đọc tiếp...
phùng thị quế Hôm qua lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

tuổi ông 72 tuổi cháu 6

Đọc tiếp...
Nguyễn Khắc Vinh 05/07/2016 lúc 06:23
Báo cáo sai phạm

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

           4 + 1 + 2 = 7 (phần)

Tổ 1 thu được số giấy vụn là:

         49 : 7 x 4 = 28(kg)

Tổ 2 thu được số giấy vụn là:

        28 : 4 = 7(kg)

Tổ 3 thu được số giấy vụn là:

      7 x 2 = 14(kg)

Đọc tiếp...
Hồ Ngọc Minh Châu Võ 19/07/2015 lúc 11:40
Báo cáo sai phạm

Sơ đồ nek:

Đọc tiếp...
nguyen thi cam ly 18/08/2016 lúc 15:52
Báo cáo sai phạm

cảm ơn bạn nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Mai Anh 30/08/2014 lúc 12:45
Báo cáo sai phạm

lấy tổng số c nhân lúc sau trừ 15 và cộng 8 để ra tổng số công nhân lúc đầu . 

Lúc đầu nhà máy đó có số công nhân là:

          167-15 + 8=   (công nhân)

số công nhân nữ lúc đầu là:

      160 : (2+3)x 2=  (công nhân)

số công nhân nữ lúc sau là :64+15=   (công nhân)

số công nhân nam lúc sau là:167-79=  

                         đs

 

Đọc tiếp...
Phan Tran Yen Anh 02/01/2015 lúc 09:54
Báo cáo sai phạm

công nhân nam :88 công nhân

công nhân nữ : 79 công nhân

Đọc tiếp...
Le Hai Nam 30/11/2017 lúc 17:41
Báo cáo sai phạm

Cong nhan nam:88 cong nhan

Cong nhan nu:79 cong nhan

Đọc tiếp...
GV Quản lý 29/11/2017 lúc 14:39
Báo cáo sai phạm

Ta có nhận xét: chuyển từ số này sang số kia thì tổng của chúng không thay đổi.

Vậy sau các lần chuyển tổng là 120 và có sơ đồ sau:

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba 120

Nếu coi số thứ nhất là 2 phần thì số thứ hai là 3 phần và số thư ba là 7 phần.

Tổng số phần là: 2 + 3 + 7 = 12 (phần)

Giá trị 1 phần là: 120 : 12 = 10

=> Số thứ nhất: 2 x 10 = 20

     Số thứ hai: 3 x 10 = 30

    Số thứ ba: 7 x 10 = 70

Các số trên là sau khi đã chuyển. Để tính các số lúc đầu ta làm như sau:

Số thứ nhất đã bị chuyển đi 8 đơn vị sang số thứ hai và 10 đơn vị sang số thứ ba và nhận về 15 đơn vị từ số thứ hai thì còn 20.

=> Số thứ nhất lúc đầu là:

      20 - 15 + 10 + 8 = 23

Số thứ hai đã nhận 8 đơn vị từ số thứ nhất và chuyển đi 15 đơn vị cho số thứ nhất ở lần chuyển cuối và cuối cùng còn 30 

=> Số thứ hai lúc đầu là: 30 + 15 - 8 = 37

Số thứ ba đã nhận 10 đơn vị từ số thứ nhất thì còn lại 70 

=> Số thứ ba lúc đầu là: 70 - 10 = 60

ĐS: 37, 70, 60

Đọc tiếp...
Trần thị Loan 26/03/2015 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

Tổng hai cạnh hình vuông là: 1400 : 4 = 350 cm

Kí hiệu S1 là diện tích hv thứ nhất cạnh là a, S2 là diện tích hv thứ hai cạnh là b

Ta có: \(\frac{S_1}{S_2}=\frac{a\times a}{b\times b}=\frac{9}{16}=\frac{3\times3}{4\times4}\)

Vậy \(\frac{a}{b}=\frac{3}{4}\)

có a+ b = 350

bài toán tổng - tỉ:

Tổng số phần bằng nhau là: 3+ 4 = 7 phần

Cạnh hv thứ nhất là: 350 : 7 x 3 = 150 cm

Cạnh hv thứ hai là: 350 : 7 x 4 = 200 cm

Đáp số:.... 

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Bảo Ngọc 26/03/2015 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

gọi cạnh của hai hình vuông lần lượt là a và b

chu vi hai hình vuông là 4a; 4b

diện tích hai hình vuông là a^2; b^2

theo bài ra, ta có: 4a+4b=1400 (1) và a^2/b^2 = 9/16 (2)

từ (2) suy ra a/b = 3/4 => 4a=3b thay vào (1) ta có: 

7b=1400=> b = 200

do đó: a/200 = 3/4 => a = 150

Đọc tiếp...
N g u y ễ n V ă n Đ ư ợ c 21/04/2017 lúc 17:48
Báo cáo sai phạm

Hoàng Thị Bảo Ngọc giải theo cách cấp 2 mà lại là toán lớp 4 chắc chắn Phạm Minh Cường k hiểu đâu

Đọc tiếp...
Trương Thị Minh Thư 04/05/2015 lúc 13:44
Báo cáo sai phạm

Tóm tắt:
Thời gian Hồng gấp 3 lần của Mai + Đào = 45 phút
Mỗi phút: Mai 17 hoa ; Hồng 15 hoa ; Đào 12 hoa.

Thời gian của Hồng có 3 phần thì thời gian của Mai có 1 phần.
Tỉ số hoa của Hồng và hoa của Mai là:  (15x3) / (17x1) = 45/17
Tổng số phần bằng nhau :   45 + 17 = 62 (phần)
Giá trị mỗi phần có thể là :  680 : 62 = 10 (hoa) dư 60 hoa
Dư 60 hoa có thể là số hoa của Đào.
Số hoa của Hồng là :  10 x 45 = 450 (hoa)
Số hao của Mai là :   10 x 17 = 170 (hoa)
Số hoa của Đào là :   680 – (450 + 170) = 60 (hoa).
Đáp số:  Hồng  450 hoa,  Mai  170 hoa,  Đào  60 hoa

Thử lại :

Thời gian Đào làm :   60 : 12 = 5 (phút)
Thời gian còn lại :   45 – 5 = 40 (phút)
Thời gian của Hồng:  40 : 4 x 3 = 30 (phút)
Thời gian của Mai:  30 : 3 = 10 (phút)
Số hoa của Hồng :  15 x 30 = 450 (hoa)
Số hoa của Mai:     17 x 10 = 170 (hoa)

Đọc tiếp...
vô danh 07/05/2015 lúc 17:21
Báo cáo sai phạm

Thời gian của Hồng có 3 phần thì thời gian của Mai có 1 phần.
Tỉ số hoa của Hồng và hoa của Mai là:  (15x3) / (17x1) = 45/17
Tổng số phần bằng nhau :   45 + 17 = 62 (phần)
Giá trị mỗi phần có thể là :  680 : 62 = 10 (hoa) dư 60 hoa
Dư 60 hoa có thể là số hoa của Đào.
Số hoa của Hồng là :  10 x 45 = 450 (hoa)
Số hao của Mai là :   10 x 17 = 170 (hoa)
Số hoa của Đào là :   680 – (450 + 170) = 60 (hoa).
Đáp số:  Hồng  450 hoa,  Mai  170 hoa,  Đào  60 hoa

Thử lại :

Thời gian Đào làm :   60 : 12 = 5 (phút)
Thời gian còn lại :   45 – 5 = 40 (phút)
Thời gian của Hồng:  40 : 4 x 3 = 30 (phút)
Thời gian của Mai:  30 : 3 = 10 (phút)
Số hoa của Hồng :  15 x 30 = 450 (hoa)
Số hoa của Mai:     17 x 10 = 170 (hoa)

Đọc tiếp...
winx 05/05/2015 lúc 15:10
Báo cáo sai phạm

Thời gian Hồng gấp 3 lần của Mai + Đào = 45 phút
Mỗi phút: Mai 17 hoa ; Hồng 15 hoa ; Đào 12 hoa.

Thời gian của Hồng có 3 phần thì thời gian của Mai có 1 phần.
Tỉ số hoa của Hồng và hoa của Mai là:  (15x3) / (17x1) = 45/17
Tổng số phần bằng nhau :   45 + 17 = 62 (phần)
Giá trị mỗi phần có thể là :  680 : 62 = 10 (hoa) dư 60 hoa
Dư 60 hoa có thể là số hoa của Đào.
Số hoa của Hồng là :  10 x 45 = 450 (hoa)
Số hao của Mai là :   10 x 17 = 170 (hoa)
Số hoa của Đào là :   680 – (450 + 170) = 60 (hoa).
Đáp số:  Hồng  450 hoa,  Mai  170 hoa,  Đào  60 hoa

Đọc tiếp...
Dương Thị Ánh My 29/03/2015 lúc 14:32
Báo cáo sai phạm

Ta gọi phần số sách của Lan và tổng số sách của hai bạn là :2/3

Số sách của Huệ là :

     42 : 3 = 14 ( quyển sách )

Số sách của Lan là :

     14 x 2 = 28 ( quyển sách )

Số sách của Huệ lúc đầu là :

     14 - 4 = 10 ( quyển sách )

Số sách của Lan lúc đầu là :

     28 + 4 = 32 ( quyển sách )

          Đáp số : Huệ : 10 quyển sách

                       Lan : 32 quyển sách

Đọc tiếp...
Songoku Sky Fc11 28/11/2017 lúc 12:12
Báo cáo sai phạm

Ta gọi phần số sách của Lan và tổng số sách của hai bạn là :2/3

Số sách của Huệ là :

     42 : 3 = 14 ( quyển sách )

Số sách của Lan là :

     14 x 2 = 28 ( quyển sách )

Số sách của Huệ lúc đầu là :

     14 - 4 = 10 ( quyển sách )

Số sách của Lan lúc đầu là :

     28 + 4 = 32 ( quyển sách )

          Đáp số : Huệ : 10 quyển sách

                       Lan : 32 quyển sách


 
Đọc tiếp...
SMG_ChiChi 28/11/2017 lúc 13:25
Báo cáo sai phạm

Ta gọi phần số sách của Lan và tổng số sách của hai bạn là :2/3

Số sách của Huệ là :

     42 : 3 = 14 ( quyển sách )

Số sách của Lan là :

     14 x 2 = 28 ( quyển sách )

Số sách của Huệ lúc đầu là :

     14 - 4 = 10 ( quyển sách )

Số sách của Lan lúc đầu là :

     28 + 4 = 32 ( quyển sách )

          Đáp số : Huệ : 10 quyển sách

                       Lan : 32 quyển sách

Đọc tiếp...
SMG_ChiChi 28/11/2017 lúc 13:26
Báo cáo sai phạm

tổng hai số là:

72 x 2 = 144 

tổng số phần bằng nhau là:

1 + 3 = 4 (phần)

số bé là:

144 : 4 = 36

số lớn là:

144 - 36 = 108

đáp số: SB: 36.

            SL: 108.

 Đúng 1  Sai 0

Đọc tiếp...
Songoku Sky Fc11 28/11/2017 lúc 12:05
Báo cáo sai phạm

tổng hai số là:

72 x 2 = 144 

tổng số phần bằng nhau là:

1 + 3 = 4 (phần)

số bé là:

144 : 4 = 36

số lớn là:

144 - 36 = 108

đáp số: SB: 36.

            SL: 108.

 Đúng 1  Sai 0

 
Đọc tiếp...
Lê Hoàng Anh Huy 26/07/2014 lúc 07:50
Báo cáo sai phạm

Tổng của 2 số đó là:72*2=144

Tổng số phần bằng nhau:1+3=4(phần)

Số bé là:144:4*1=36

Số lớn là:144:4*3=108

Đáp số:Số bé:36;Số lớn:108

Đọc tiếp...
123654 24/12/2016 lúc 17:04
Báo cáo sai phạm

Sau khi bán 7 lít dầu trong cửa hàng còn 18 lít

Gọi số dầu của can thứ hai sau khi chuyển là x. Ta có:

\(2x+x=18\Rightarrow3x=18\Rightarrow x=6\)

Số dầu trong can 1 sau lúc chuyển là 2.6 =12

Số dầu lúc đầu của can 1 là 12 + 5 =17

Số dầu lúc đầu của can 2 là 25 - 17= 8

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Hải 21/10/2014 lúc 16:54
Báo cáo sai phạm

Tuổi con bằng 1/3 tuổi bố vậy tổng số tuổi của hai bố con gấp 4 lần tuổi con.

Tuổi con hiện nay là: 48 : 4 = 12 (tuổi)

Tuổi bố hiện nay là: 48 - 12 = 36 (tuổi)

Tuổi bố hơn tuổi con là: 36 - 12 = 24 (tuổi)

Khi tuổi con bằng 1/7 tuổi bố thì hiệu số tuổi của bố và con sẽ gấp 6 lần tuổi con khi đó

Tuổi con khi đó là: 24 : 6 = 4 (tuổi)

Vậy số năm trước đây tuổi con bằng 1/7 tuổi bố là: 12 - 4 = 8 năm

Đọc tiếp...
Mimicute 29/08/2017 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

mk ko bít

Đọc tiếp...
Trần Thị Lan Anh 25/11/2017 lúc 14:40
Báo cáo sai phạm

tỉ số là 1/3

hiệu số phần bằng nhau là:

3-1=2 phần

Tuổi của con là:

24:2x1=12 tuổi

tuổi mẹ là:

24:2x3=36 tuổi

tuổi mẹ gấp số lần tuổi lan là:

36:12=3 lần

              ĐS:3 lần

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Toàn 25/11/2017 lúc 14:40
Báo cáo sai phạm

Gọi x là số tuổi của Lan 3 năm sau . 

Gọi y là số tuổi của Lan 3 năm trước . 

Vì thời gian 3 năm sau hơn 6 năm so thời gian với 3 năm trước . 

Nên ta có : 

y - x = 6 ; y / x = 3 . 

Hiệu số phần bằng nha là : 

3 - 1 = 2 ( phần ) . 

 Số tuổi của Lan hiện nay là : 

( 6 / 2 *1 ) + 3 = 6 ( tuổi ) . 

Số tuổi của me Lan là : 

6 + 24 = 30 ( tuổi ) . 

Vì 30 / 6 = 5 . 

Nên tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi Lan . 

Đọc tiếp...
Nguyễn Trương Bảo Ngọc 15/10/2015 lúc 20:22
Báo cáo sai phạm

Giải: * Kho A 
20
Lúc đầu: 
+20
Lúc sau
* Kho B 
+20-50
Lúc đầu: 
+50-20
Lúc sau
* Kho C 
+50
Lúc đầu: 
-50
Lúc sau
Ta có sơ đồ gạo lúc sau của 3 kho:
Kho A 
Kho B 210 Tấn
Kho C
Số gạo kho A lúc sau: 210 : 7 = 30 (tấn)
Số gạo kho A lúc đầu: 30 + 20 = 50 (tấn)
Số gạo kho B lúc sau: 30 x 2 = 60 (tấn)
Số gạo kho B lúc đầu: 60 + 50 – 20 = 90 (tấn)
Số gạo kho C lúc sau: 60 x 2 = 120 (tấn)
Số gạo kho C lúc đầu: 120 – 50 = 70 (tấn)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thanh Huyền 25/11/2015 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm
Nguyen Le Quyen 23/01/2017 lúc 13:19
Báo cáo sai phạm
Guen Hana Jetto ChiChi 18/03/2017 lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

Thương của phép chia là 6 dư 51. Vậy số bị chia gấp 6 lần số chia và còn hơn 51.

Theo bài ra ta có sơ đồ :

Số bị chia : !_____!_____!_____!_____!_____!_____!--51--!

Số chia :     !_____!                                                                                    Tổng là 969

Thương :    !-6-!         

Số dư :      !--51--!

Tổng số phần bằng nhau là : 6 + 1 = 7 (phần)

7 phần ứng với số đơn vị là : 969 - 51 - 6 - 51 = 861.

Số chia là : 861 : 7 = 123.

Số bị chia là : 123 x 6 + 51 = 789

Đọc tiếp...
nguyen thi lan huong 27/03/2016 lúc 13:26
Báo cáo sai phạm

Tổng của số bị chia và số chia của phép tính là:

969 - ( 6+51)=912            

Ta có sơ đồ:

số chia      I----------I                                                                    tổng 912

số bị chia  I----------I----------I----------I----------I----------I----------I--51---I

suy ra : 6+1=7 lần số chia là:

912 - 51 = 861

Số chia là:

861 : 7 = 123

Số bị chia là:

123 x 6 + 51 = 789

Đáp số:số chia 123

           số bị chia 789

k mk nha

Đọc tiếp...
thanh minh 04/12/2016 lúc 14:32
Báo cáo sai phạm

kết quả đúng rồi đó tớ cũng ra thế đấy

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: