Giúp tôi giải toán và làm văn


Hỏa Long Natsu 17 giờ trước (16:19)
Báo cáo sai phạm

Số thứ hai là : 

( 17 - 11 , 6 ) : 2 = 2 , 7 

                 Đ/s : 2 , 7 

Tham khảo nha !!!! 

Đọc tiếp...
Hoàng Phú Huy 17 giờ trước (16:19)
Báo cáo sai phạm

dễ mà

lấy sách ra ik

lm theo trong sách

trong sách có bài này

Đọc tiếp...
TNT học giỏi 17 giờ trước (16:22)
Báo cáo sai phạm

(17 - 11.6):2 = 1.7

Đọc tiếp...
nguyen duc thang 14/02/2018 lúc 09:30
Báo cáo sai phạm

Số lớn nhất có 6 chữ số khác nhau là : 987 654

Số bé nhất có 6 chữ số khác nhau là : 100 000

Số bé là :

 ( 987 654 - 100 000 ) : 2 = 443 827

Số lớn là :

 987 654 - 443 827 = 543 827

Đọc tiếp...
Cô gái mặt trời 14/02/2018 lúc 19:29
Báo cáo sai phạm

Số lớn nhất có 6 chữ số khác nhau là 987654

Số bé nhất có 6 chữ số là 100000

Số bé là

  (987654-100000):2=443827

Số lớn là

100000+443827=543827

  Đáp số 543827vaf 443827

Chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
hồ anh tú 14/02/2018 lúc 09:31
Báo cáo sai phạm

                                                                                     Giải : 

        Số lớn  nhất có 6 chữ số khác nhau là : 987654

        Số bé nhất có 6 chữ số là: 100000

 Số bé là : ( 987654 - 100000 ) : 2 = 443827

 Số lớn là: 443827+100000=543827 . Nhớ k nha

Đọc tiếp...
không có tên 07/10/2017 lúc 15:52
Báo cáo sai phạm

Giữa hai số có 20 số khác nhà =>  Hiệu hai số là 21 

=> Tìm hai số biết tổng 2009 và hiệu 29

Đọc tiếp...
Lê Thùy An 21/02/2017 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

1015;994

Đọc tiếp...
lemaikimngan 12/10/2016 lúc 21:43
Báo cáo sai phạm

SO LON LA: 1015

SO BE LA : 994

Đọc tiếp...
gv Quản lý 07/08/2015 lúc 17:21
Báo cáo sai phạm

Sơ đồ:

Số thứ nhất 2 2 Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư 45

Nếu coi số thứ ba là 1 phần => Số thứ tư là 4 phần, số thứ nhất 2 phần - 2, số thứ hai là 2 phần + 2

=> Tổng 4 số là:

số thứ nhất + số thứ hai + số thứ ba + số thứ tư = (2 phần - 2) + (2 phần + 2) + 1 phần + 4 phần = 9 phần

9 phần = 45 => 1 phần = 45 : 9 = 5

=> Số thứ ba là 5, số thứ tư là: 5 x 4 = 20; số thứ nhất là: 2 phần -2 = 2x5 - 2 = 8; số thứ hai là: 2 phần + 2 = 2 x 5 + 2 = 12.

ĐS: 8; 12; 5; 20

Đọc tiếp...
Ngo Tung Lam 11/02/2018 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

                                                                                      Giải :

Theo đề bài ta thấy: 
Số thứ nhất gấp 2 lần số thứ ba, bớt 2 
Số thứ hai gấp 2 lần số thứ ba, thêm 2 
Số thứ tư gấp 4 lần số thứ ba. 
Tổng số phần bằng nhau là : 
1 + 2 + 2 + 4 = 9 ( phần ) 
Số thứ ba là: 
( 45 - 2 + 2 ) : 9 = 5 
Số thứ nhất là: 
5 x 2 - 2 = 8 
Số thứ hai là: 
5 x 2 + 2 = 12 
Số thứ tư là: 
5 x 4 = 20 
Đáp số: 
8 ; 12 ; 5 ; 20

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 07/08/2015 lúc 17:24
Báo cáo sai phạm

gv làm đúng rồi

Đọc tiếp...
Công chúa của loài hoa 08/02/2018 lúc 08:28
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi thửa ruộng là :

60 : 2 = 30 ( m )

Chiều rộng thửa ruộng là :

( 30 - 10 ) : 2 = 10 ( m )

Chiều dài thửa ruộng là :

10 + 10 = 20 ( m )

Diện tích thửa ruộng là :

 20 x 10 = 200 ( m2 )

Cả thửa ruộng thu được số kg thóc là :

200 : 50 x 100 = 400 ( kg )

Đáp số : 200 m2

            400 kg

Đọc tiếp...
Đoàn Trọng Thái 07/12/2014 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

 

Chiều dài + Chiều rộng = 204

Chiều dài = Chiều rộng + 100

Vậy

Chiều dài = 152 m

Chiều rộng = 52 m

Diện tích HCN = 152x52=7904 m2

Đọc tiếp...
Phạm Trà Giang 07/08/2017 lúc 11:10
Báo cáo sai phạm

Chiều dài + chiều rộng = 204 m

Chiều dài = chiều rộng + 100 m

=> Chiều dài = 152 m

=> Chiều rộng = 52 

Diện tích hình chữ nhật là:

152 x 52 = 7904 ( m2 )

Đáp số: 7904 m2

Đọc tiếp...
le uyen nhi 04/12/2016 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm
Lê Nguyễn Đông Triều 08/12/2016 lúc 11:41
Báo cáo sai phạm

Đổi: 0,6= 6/10 = 3/5 (Ta nên rút gọn cho phân số đó tối giản nhé! )

Sơ đồ:

S.bé: 3 phần

S.lớn: 5 phần

Số bé là:

  0,6:( 5+3 ) x 3 = 0,225

Số lớn là:

0,6 - 0,225 = 0,375

      Đáp số: 0,225 và 0,375

(Bài này mình làm rồi đúng 100% luôn)

Đọc tiếp...
Khong Biet 20/12/2017 lúc 17:35
Báo cáo sai phạm

Tổng của 2 số=0,6; thương của hai số cũng bằng 0,6. Tìm hai số đó.(giải toán có lời văn)

Giải:Đổi:0,6=3/5

Tổng số phần bằng nhau là:

  3+5=8(phần)

Số bé là:

  0,6:8 x 3=0,225

Số lớn là:

 0,6-0,225=0,375

   Đáp số:.................

Đọc tiếp...
tranthianhthu 17/12/2017 lúc 15:37
Báo cáo sai phạm

doi 0,6=3/5 

ta co so do 

roi ban ve so do

so be 3phan     so lon5phan

so lon ............................

so be.............................

dap so...............

Đọc tiếp...
Nguyễn David 07/02/2017 lúc 20:42
Báo cáo sai phạm

41 chắc chắn 100% k minh nha

Đọc tiếp...
Doraemon 11/02/2018 lúc 15:49
Báo cáo sai phạm

41 do ban

Đọc tiếp...
Trần Ngoc Linh Chi 05/02/2018 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi 3 mẹ con hiện nay là :

       48 + [ 7 x 3 ] = 69 

Tuổi mẹ hiện nay là:

       [ 69 + 30 + 24 ] : 3 =41

Đọc tiếp...
giang ho dai ca 12/05/2015 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

Ngày Thứ nhất đội công nhân sửa được: 
(3450-170):2=1640(m) 
Ngày thứ hai đội công nhân sửa được: 
3450-1640=1810(m) 
Đs: Ngày I: 1640m 
Ngày II: 1810m

đúng cái nhé

Đọc tiếp...
Phạm_Tiến_Đức 07/03/2017 lúc 18:17
Báo cáo sai phạm

Hiệu 2 số đó là

   26  x  2 + 1 = 53 

Số bé là

  ( 2015 - 53 ) : 2 = 981

Số lớn là

   2015 - 981 = 1034

   Đáp số : 

Đọc tiếp...
Thắng Max Level 07/03/2017 lúc 18:18
Báo cáo sai phạm

981 và 1034 bạn nha

CHÚC BẠN HỌC GIỎI

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Huyền 19/01/2017 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm

Hai số tự nhiên liên tiếp hơn kém nhau 1 đơn vị mà giữa chúng có 26 số lẻ

=> Hiệu 2 số là

 26 x 2 + 1 = 53

Số bé là

 ( 2015 - 53 ) : 2 = 981

Số lớn là

 981 + 53 = 1034

 Đáp số : 981 và 1034

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 14/07/2015 lúc 14:57
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi hình chữ nhật là :

320 : 2 = 160 ( m )

Nếu bớt chiều dài 18 m tăng chiều dài 18 thì lúc đầu chiều dài hơn chiều rộng :

18 x 2 = 36 ( m )

Chiều dài hình chữ nhật là :

( 160 + 36 ) : 2 = 98 ( m  )

Chiều rộng hình chữ nhật là :

160 - 98 = 62 ( m )

Diện tích cái ao là :

98 x 62 = 6076 ( m2)

            ĐÁP SỐ : ....

Đọc tiếp...
nguen quang huy 14/07/2015 lúc 14:56
Báo cáo sai phạm

chiều dài cạnh hình vuông là : 

320 : 4 = 80 ( m) 

vì chiều dài giảm 10 chiều rộng tă ng 10 là cạnh hình vuông 

=> chiều dài là :

80 + 15 = 95 ( m ) 

chiều rộng là :

 80 - 15 = 65 ( m) 

diện tích là : 

95 x 65 = 6175 (\(m^2\))

đáp số : 6175 m2

Đọc tiếp...
Não cá vàng 01/02/2018 lúc 22:56
Báo cáo sai phạm

diện tích cái ao là : 98x62=6078

Đọc tiếp...
Mikuru Natsuki 02/01/2017 lúc 08:20
Báo cáo sai phạm

Sau khi ngày thứ nhất bán thêm 132m vải thì tông số vải của hai ngày là:

934-+132=1066( m )

Ngày thứ hai bán được số mét vải là:

( 1066+60 ):2=563( m )

            Đáp số: 563 mét vải

Mik đảm bảo với bạn, mik làm đúng 

Đọc tiếp...
phạm nguyên hưng 30/03/2015 lúc 11:20
Báo cáo sai phạm

Nếu ngày 1 thêm 132 m thì tổng mới là

934 + 132 =1066m

Ngày 2 cửa hàng bán được là

(1066 + 60) : 2 - 60=???

   còn lại tự làm nghe bạn

Đọc tiếp...
Nguyễn Huy Hoàng 05/01/2017 lúc 23:22
Báo cáo sai phạm

563 tao vừa làm xong được 300/300.Thằng nào làm khác thì là thằng ấy là thằng đại ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu.

Đọc tiếp...
Trần Thái Tuấn 04/11/2014 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

Vì tổng bằng số thứ nhất cộng số thứ hai nên số thứ nhất cộng số thứ hai cộng tổng chính là 2 lần tổng 2 số 

         Tổng 2 số là : 

                  2010 : 2 = 1005

          Số bé là :

                   (1005-129) :2 = 438

           Số lớn là :

                     1005 -438 = 567

                                    Đáp số : Số bé : 438

                                             Số lớn : 567

Đọc tiếp...
My little heart 14/02/2018 lúc 09:48
Báo cáo sai phạm

Tổng của 2 số là :

2010 : 2 = 1005

Số bé là :

( 1005 - 129 ) : 2 = 438

Số lớn là :

 1005 - 438 = 567

Đáp số : số bé = 438

                số lớn = 567

    

Đọc tiếp...
Vũ Thị Huyền 15/12/2017 lúc 11:32
Báo cáo sai phạm

Đáp án của mình:

Số lớn:567

Số bé:438

Đọc tiếp...
Đặng Thị Phương Thảo 28/04/2015 lúc 13:29
Báo cáo sai phạm

Tổng độ dài 2 cạnh đáy của hình thang ABCD là: 37,5x2:5=15(cm) Do kéo dài đáy be thêm 7cm nữa thì được hình bình hành ABCD => Đáy lớn hình thang ABCD hơn đáy bé là 7cm.

Đọc tiếp...
Đoàn Việt Hưng 03/05/2016 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm
Lê Thị Ngọc Tiên 23/01/2015 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

hình như có trong vòng 12 thì phải???

Đọc tiếp...
Gái Rất Xinh 22/12/2016 lúc 14:48
Báo cáo sai phạm

Nếu bán thêm 132 m vải thì tổng số hai ngày bán được là                                                                                                                                      934 + 132 = 1066 m                                                                                                                                                      Ngày thứ hai bán được số vải là                                                                                                                                                                          1066+60 :2 -60 = 503 m                                                                                                                                                                        ĐS = 503 m vải                                                                                                                                                          k cho minh nha           

Đọc tiếp...
Nguyễn Hữu Đức 21/12/2016 lúc 22:04
Báo cáo sai phạm

từ 1 đến 2016 có bao nhieu chữ số hai

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 24/02/2015 lúc 23:17
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi sân là: 84 : 2 = 42 (cm)

Chiều dài cái sân là : (42+12) :27 (cm)

Chiều rộng cái sân là : 42 -27=15 (cm)

Diện tích cái sân là: 27x15=405 (cm2)

Diện tích 2 bồn hoa là : 2,5x2,5x3,14x2=39,25 (cm2)

Diện tích phần sân chơi là : 405-39,25=365,75 (cm2)

                                                       Đáp số : 365,75 cm2

Đọc tiếp...
Vũ Hương Hải Vi 21/01/2018 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

sai rồi mà oline math chấm đúng

Đọc tiếp...
Lã Quỳnh Anh 23/02/2017 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm

bạn này viết sai

Đọc tiếp...
Songoku Sky Fc11 24/11/2017 lúc 18:35
Báo cáo sai phạm

số thứ nhất là : ( 1978 : 3 * 1 ) + 58 = 717,33...

tổng của hai số kia là : 1978 - 717,33 = 1260,67...

số thứ ba là : ( 1260,67 - 36 ) : 2 = 612,335 ...

số thứ hai là : 1260,67 - 612,335 = 648,335...

                                                     ĐS : số thứ nhất  717,33...

                                                             số thứ hai  648,335...

                                                             số thứ ba   612,335 ...

Đọc tiếp...
Lê Nguyên Hạo 25/06/2015 lúc 11:08
Báo cáo sai phạm

Tính vậy thì ai chả biết phải giải ra nữa kì

Đọc tiếp...
phan ngọc anh trúc 02/11/2017 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

số thứ nhất là : ( 1978 : 3 * 1 ) + 58 = 717,33...

tổng của hai số kia là : 1978 - 717,33 = 1260,67...

số thứ ba là : ( 1260,67 - 36 ) : 2 = 612,335 ...

số thứ hai là : 1260,67 - 612,335 = 648,335...

                                                     ĐS : số thứ nhất  717,33...

                                                             số thứ hai  648,335...

                                                             số thứ ba   612,335 ...

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: