Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Tổng - hiệu


GIá tiền \(5\)bút chì đen là: 

\(5100-1600=3500\)(đồng) 

Giá tiền mỗi bút chì đen là: 

\(3500\div5=700\)(đồng)

Giá tiền mỗi bút chì màu là: 

\(\left(5100-700\times3\right)\div5=600\)(đồng) 

Đọc tiếp...

ban Doan Duc Ha ket bn voiminh di. cam on bn nhieu 

Đọc tiếp...

khó thế!bó tay

Đọc tiếp...

Vì mỗi năm mỗi người tăng thêm 1 tuổi nên hiệu số tuổi của 2 bố con sẽ không thay đổi theo thời gian.

Hiệu số tuổi của 2 bố con là:

   35 - 10 = 25 ( tuổi )

Coi tuổi bố lúc gấp 6 lần tuổi con là 6 phần thì tuổi con lúc đó sẽ là 1 phần như thế.

Tuổi con lúc đó là:

  25 : ( 6 - 1 ) x 1 = 5 ( tuổi )

Vậy tuổi bố gấp 6 lần tuổi con cách đây số năm là:

  10 - 5 = 5 ( năm )

    Đáp số: 5 năm

HT~

Đọc tiếp...

Tuổi bố hơn tuổi con là

35 - 10 = 25

Khi bố gấp 6 lần tuổi con thì tuổi bố là

25 : 5 x 6 = 30 (tuổi)

Cách đây 5 năm thì tuổi bố gấp 6 lần tuổi con

Đọc tiếp...

 Cách đây 3 năm cha  gấp 6 lần tuổi con. 

Đọc tiếp...

Thương = 2

chắc chắn ko sai

Đọc tiếp...

                       Bài giải :

Số bò là :

\(\left(915+73\right)\div2=494\left(bò\right).\)

Số trâu là :

\(915-494=421\left(trâu\right).\)

                       Đáp số : Bò : 494 con

                                    Trâu : 421 con.

Đọc tiếp...

                      giải 

         trại đó nuôi được số con bò là :      

       ( 915 + 73 ) : 2 =  494 ( con )

        trại đó nuôi số con trâu là :

        494 - 73= 421  ( con )

             đáp số :  số bò : 494 

                          : số trâu : 421

Đọc tiếp...

số con bò là 494

số con trâu là 421

Đọc tiếp...

Bg: Nếu đội 1 có thêm 800000 đồng nữa thì số tiền thưởng ở đội 1 bằng đội 2 nên số tiền thưởng của đội 2 hơn đội 1 là 800000 đồng .

      Số tiền thưởng ở đội 1 là : (7150000-800000) :2= 3175000 ( đồng )

      Số tiền thưởng ở đội số 2 là: 7150000- 3175000 = 3795000 ( đồng )

=> Số tiền thưởng của đội 1 và đội 2 lần lượt là: 3175000 đồng và 3795000 đồng .

Đọc tiếp...
3175000 đồng và 3795000 đồng nha bạn !!!!!!😉
Đọc tiếp...

Giải: - Vì nếu thêm chữ số 0 vào bên phải số bé thì được số lớn nên số lớn gấp 10 lần số bé.

Ta có sơ đồ:

SL: 10 phần

SB: 1 phần

Tổng 803

Số bé là: 803:( 10+1) =73

Số lớn là:  803 - 73= 730

   ĐS : SB: 73

              SL: 730

Đọc tiếp...

                         Bài giải

Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải số bé thì được số lớn thì số lớn gấp 10 lần số bé.

Tổng số phần bằng nhau là :

\(10+1=11\left(\text{phần}\right).\)

Số lớn là :

\(803\div11\times10=730.\)

Số bé là :

\(803-730=73.\)

                      Đáp số : Số lớn : 730

                                    Số bé : 73.

Đọc tiếp...

=Gọi 2 số cần tìm là a và b

Từ đề bài => \(\hept{\begin{cases}\frac{5}{8}\left(a+b\right)-16=a-b\\\frac{1}{2}\left(a+b\right)=8\times\frac{1}{2}\left(a-b\right)\end{cases}}\)=> \(\hept{\begin{cases}5a+5b-128=8a-8b\\a+b=8a-8b\end{cases}}\)

=> \(\hept{\begin{cases}13b-128=3a\\7a=9b\end{cases}}\)=>\(\hept{\begin{cases}7a+4b-128=3a\\7a=9b\end{cases}}\)=> \(\hept{\begin{cases}4a+4b=128\\7a=9b\end{cases}}\)=> \(\hept{\begin{cases}a+b=32\\7a=9b\end{cases}}\)

=> \(\hept{\begin{cases}7a+7b=224\\7a=9b\end{cases}}\)=> \(\hept{\begin{cases}16b=224\\7a=9b\end{cases}}\)=>\(\hept{\begin{cases}b=14\\7a=9b\end{cases}}\)=>\(\hept{\begin{cases}b=14\\a=\left(9\times14\right):7=18\end{cases}}\)

Vậy 2 số phải tìm là 18 và 14

Đọc tiếp...

Hiệu của hai số là : 11 x 2 + 2 = 24

Số bé là : (406 - 24) : 2 = 191

Số lớn là : 191 + 24 = 215                    

Đáp số : 191 và 215

Đọc tiếp...
191 và 215 nhé !!!!🤗
Đọc tiếp...

Con:16 tuổi

Mẹ:46 tuổi

Đọc tiếp...

                                                           

      Vì mỗi năm mỗi người tăng thêm 1 tuổi nên hiệu giữa tuổi mẹ và tuổi con là không đổi,

vẫn là 30 tuổi. 

      Tuổi của con hiện nay là:

             ( 42 - 30 ) : 2 + 4 = 10 ( tuổi )

      Tuổi của mẹ hiện nay là:

                10 + 30 = 40 ( tuổi )

                       Đ/s : mẹ : 40 tuổi

                               con : 10 tuổi

     

Đọc tiếp...

tổng số tuổi của mẹ và con hiện nay là: 42+[4 nhân 2] = 50 [ tuổi ]

tuổi mẹ là: [50+30] : 2 = 40 [tuổi]

tuổi con là: 40-30 = 10 [tuổi]

Đọc tiếp...

Số tiền của Bình là:

( 72.000 - 11.200 ) : 2 = 30.400 ( đ )

số tiền của An là:

72.000 - 30.400 = 41.600 ( đ )

Đọc tiếp...

bạn làm đúng rồi đấy

Đọc tiếp...

Bài 1 :

                                Bài giải

    Ta có sơ đồ :

        Gà trống :  |-----------|

        Gà mái   :  |-----------|-----------|-----------|-----------| 10 con

        Gà choai :  |-----------|-----------|-----------|-----------|------|

    Tổng số phần bằng nhau là :

        1 + 4 + 4 = 9 ( phần )

    Số gà trống là :

        ( 55 - 10 ) : 9 x 1 =  5 ( con )

    Số gà mái là :

        ( 55 - 10 ) : 9 x 4 =  20 ( con )

    Số gà choai là :

        ( 55 - 10 ) : 9 x 4 + 10 = 30 ( con )

                                Đáp số : Gà trống : 5 con

                                               Gà mái : 20 con

                                               Gà choai : 30 con

 Bài 2

                                Bài giải

    Số thứ ba là :

        100 - 64 = 36 

    Số thứ nhất là :

        100 - 58 = 42

    Số thứ ba là :

        100 - 36 - 42 = 22

                Đáp số : Số thứ nhất :  42

                              Số thứ hai : 22

                              Số thứ nhất :  36

Đọc tiếp...

Bài 2:

gọi ST1, ST2, ST3 lần lượt là a, b,c Vì tổng ba số là 100 nên ta có a+b+c=100          (1)tổng ST1 và ST2 là 64 nên ; a+b=64                   (2)tổng ST2 và ST3 là 58 nên b+c=58                     (3)Từ (1) và (2) ta có 54+c=100, suy ra c=36           (4)từ (3) và (4) ta có b+36=58, suy ra b=22              (5)

từ (2) và (5) ta có a+22=64, suy ra a=42Vậy ba số cần tìm là 42,22,36

 

Đọc tiếp...

               Giải

Số thứ ba là: 100-64=36

Số thứ nhất là: 100-58=42

Tổng của số thứ nhất và thứ ba là: 36+42=78

Số thứ hai là:100-78=22

            Đáp số:  Số thứ nhất:42

                          Số thứ hai:22

                          Số thứ ba :36

Đọc tiếp...

Bài 1: Gọi số bị trừ là a, số trừ là b. (Thực ra bước này ko cần nhưng mình gọi cho dễ).

Theo bài ra ta có: a-b = 53.

                                a + b + 53 = 356 => a+ b = 356 - 53 = 303.

Lúc này bài toán đưa về tìm 2 số khi biết tổng và hiệu.

Số bị trừ là: (303+53) : 2 = 178

Số trừ là: 178 - 53 = 125

            

Đọc tiếp...

Gọi số cần tìm là a,b theo bài ra ta có: a - b = 53

                                                                    a,b = 356 - 53 = 303

                                                                     a = 303 - 53 =250

                                                                     b = 250 - 53 = 197

                        Vậy số bị trừ và số trừ là : 250 , 197 

Đọc tiếp...

Tổng của ba số là 1978 mà số thứ nhất lớn hơn tổng hai số kia là 58, nên ta có sơ đồ:

Số thứ nhất là: ( 1978 + 58 ) : 2 = 1018

Tổng 2 số kia là: 1978 - 1018 = 960

Bớt ở số thứ hai đi 36 đơn vị thì số thứ hai bằng số thứ ba, tức là số thứ hai hơn số thứ ba 36 đơn vị, mà tổng của chúng bằng 960 nên:

Số thứ hai là: (960 + 36) : 2 =

Đọc tiếp...

Số thứ nhất là:

(1978+58):2=1018

Tổng của số thứ hai và số thứ ba là:

1978-1018=960

Số thứ hai là:

(960+36):2=498

Số thứ ba là:

498-36=462

Đ/s

Đọc tiếp...

Làm giùm mình nha, mình đang cần gấp

Đọc tiếp...

Sai đề, tổng của 1 số chẵn và 1 số lẻ là 1 số lẻ

Đọc tiếp...

Nửa chu vi hcn là:

   50: 2 = 25 (cm)

Chiều dài hcn là:

   (25 + 15) : 2 = 20 (cm)

Chiều rộng hcn là:

   (25 - 15) : 2 = 5 (cm)

hoặc 20 - 15 = 5 (cm)

Diện tích hcn là:

   20 . 5 = 100 (cm2)

Vì chu vi hcn bằng chu vi hình vuông nên chu vi hình vuông bằng 100 cm2

Cạnh của hình vuông là:

   100 : 10 = 10 (cm)

Chu vi hình vuông là:

  10 . 4 = 40 (cm)

     Đáp số: 40 cm

Đọc tiếp...

Nửa chu vi HCN là:

50:2=25(cm)

chiều dài HCN là:

(25+15):2=20(cm)

chiều rộng HCN là:

25-20=5(cm)

Diện tích HCN hoặc diện tích hình vuông là:

20x5=100(cm2)

Đ/S:100cm2

Đọc tiếp...

Số lớn là

\(\left(12+6\right):2=9\)

Số bé là

\(12-9=3\)

Đáp số : Số lớn 9

             Số bé 3

Đọc tiếp...

            Bài giải

Số lớn là

\(\left(12+6\right)\div2=9.\)

Số bé là

\(12-9=3.\)

               Đáp số : Số lớn 9

                             Số bé 3.

Đọc tiếp...

TL :

Số bé là :

( 12 - 6 ) : 2 = 3

Số lớn là

  3 +  6  =  9

Hok tốt nhé :33

Đọc tiếp...

Tác giả đã sửa đề bài: thì thùng 1 sẽ nhiều hơn thùng 2 là 14 lít dầu

Ta thấy nếu chuyển từ thùng 1 sang thùng 2 12l dầu và chuyển từ thùng 2 về thùng 1 7 lít thì thùng 2 sẽ được thêm 12 - 7 = 5 lít so với ban đầu

Vì chuyển giữa hai thùng thì tổng số dầu có trong 2 thùng không thay đổi

Sau khi chuyển thì thùng 2 có là:

(132 + 14) : 2 = 73 (l)

Ban đầu thùng 2 có số dầu là:

73 - 5 = 68(l)

Ban đầu thùng 1 có là:

132 - 68 = 64(l)

Đọc tiếp...

nếu chuyển xong thì thế nào hả bạn?

Thiếu đề rùi nè!!!

Đọc tiếp...

Thiếu đề bạn ui

Đọc tiếp...

Số viên bi của mỗi bạn sau khi Nam cho Khánh là:

            100 : 2 = 50 (viên)

Số viên bi lúc đầu  Nam có là:

            50 + 15 = 65(viên)

Số viên bi lúc đầu Khánh có là:

             50 - 15 = 35(viên)

                        Đ/S: 65 viên

                                35 viên.

Đọc tiếp...

số viên bi của mỗi bn sau khi Nam cho Khánh là :

100 : 2 = 50 ( viên )

số viên bi lúc đầu Khánh có là :

50 - 15 = 35 ( viên )

số viên bi lúc đầu Nam có là ;

50 + 15 = 65 ( viên )

           Đ/S : 35 viên 

                    65 viên 

hok tốt !

Đọc tiếp...

                                 Giải 

  Nếu Nam cho Khánh 15 viên thì Khánh nhiều hơn Nam 8 viên nên Nam nhiều hơn Khánh số viên bi là : 15 x 2 - 8 = 22 viên

         Số viên bi của Nam là : 

            ( 100 + 22 ) : 2 = 61 ( viên )

         Số viên bi của Khánh là : 

            ( 100 - 22 ) : 2 = 39 ( viên )

                     Đáp số : Nam có 61 viên bi

                                   Khánh có 39 viên bi

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: