Giúp tôi giải toán và làm văn


Phúc Nightcore 24 tháng 3 lúc 22:55
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{\sqrt{x}-5}{\sqrt{x}+3}\)

\(A=-1\Leftrightarrow\frac{\sqrt{x}-5}{\sqrt{x}+3}=-1\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{x}-5=-\sqrt{x}-3\)

\(\Leftrightarrow2\sqrt{x}=2\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{x}=1\Leftrightarrow x=1\)

:>

Đọc tiếp...
The Hell ? What 27 tháng 10 2016 lúc 22:35
Báo cáo sai phạm

Chứng minh cái này thì đơn giản thôi! 
Mình xin trình bày cách chứng minh mà mình tâm đắc nhất: 
Giả sứ căn 2 là số hữu tỉ=> căn 2 có thể viết dưới dạng m/n.(phân số m/n tối giản hay m,n nguyên tố cùng nhau) 
=>(m/n)^2=2 
=>m^2=2n^2 
=>m^2 chia hết cho 2 
=>m chia hết cho 2 
Đặt m=2k (k thuộc Z) 
=>(2k)^2=2n^2 
=>2k^2=n^2 
=> n^2 chia hết cho 2 
=> n chia hết cho 2. 
Vậy m,n cùng chia hết cho 2 nên chúng không nguyên tố cùng nhau 
=> Điều đã giả sử là sai => căn 2 là số vô tỉ.

Đọc tiếp...
tôi học giỏi toán 2 tháng 7 2015 lúc 10:38
Báo cáo sai phạm

mk nghĩ thế này

a,b) Ta thấy: không có số nào mũ 2 lên được 15 và 2

=>\(\sqrt{15},\sqrt{2}\) là số vô tỉ

c) ta có: \(\sqrt{2}\) là số vô tỉ

mà Số tự nhiên - số vô tỉ luôn luôn là số vô tỉ

=>đpcm

nha bạn

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Đạt 10 tháng 3 2018 lúc 20:44
Báo cáo sai phạm

a, cần CM \(\sqrt{15}\)là số vô tỉ

giả sử \(\sqrt{15}\)là số hữu tỉ 

Đặt \(\sqrt{15}=\frac{a}{b}\left(a,b\in N\right)\)với b\(\ne0\)và phân số\(\frac{a}{b}\) tối giản

Ta có 15=\(\left(\frac{a}{b}^2\right)=\frac{a^2}{b^2}\)

=> a2=15b2=3.5b2

=>a2\(⋮3\)

Mà 3 nguyên tố nên a\(⋮3\)

=>a2\(⋮3^2\)=>  15b2\(⋮3^2\) => \(5b^2⋮3\)

Vì 5 và 3 nguyên tố cùng nhau nên b2\(⋮3\Rightarrow b⋮3\)(3 là số nguyên tố)

Ta có a,b cùng chia hết cho 3 nên \(\frac{a}{b}\)ko tối giản trái với đk của giả sử 

Vậy \(\sqrt{15}\)là số vô tỉ

phần b,c giống The Hell? What

Đọc tiếp...
Xyz CTV 9 tháng 3 lúc 9:56
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(\frac{7x+5y}{3x-7y}=\frac{7z+5t}{3z-7t}\)

=> (7x + 5y)(3z - 7t) = (3x - 7y)(7z + 5t)

=> 21xz - 49xt + 15yz - 35yt = 21xz + 15xt - 49yz - 35yt

=> - 49xt + 15yz = 15xt - 49yz

=> 49yz + 15yz = 15xt + 49xt

=> 64yz = 64xt

=> yz = xt

=> \(\frac{x}{y}=\frac{z}{t}\left(\text{đpcm}\right)\)

Đọc tiếp...
KUDO SHINICHI 7 tháng 9 2016 lúc 15:03
Báo cáo sai phạm
 1. Giả sử rằng  là một số hữu tỉ. Điều đó có nghĩa là tồn tại hai số nguyên a và b sao cho a /b = .
 2. Như vậy  có thể được viết dưới dạng một phân số tối giản (phân số không thể rút gọnđược nữa): a / b với a, b là hai số nguyên tố cùng nhau và (a / b)2 = 2.
 3. Từ (2) suy ra a2 / b2 = 2 và a2 = 2 b2.
 4. Khi đó a2 là số chẵn vì nó bằng 2 b2 (hiển nhiên là số chẵn)
 5. Từ đó suy ra a phải là số chẵn vì a2 là số chính phương chẵn (số chính phương lẻ có căn bậc hai là số lẻ, số chính phương chẵn có căn bậc hai là số chẵn).
 6. Vì a là số chẵn, nên tồn tại một số k thỏa mãn: a = 2k.
 7. Thay (6) vào (3) ta có: (2k)2 = 2b2  4k2 = 2b2  2k2 = b2.
 8. Vì 2k2 = b2 mà 2k2 là số chẵn nên b2 là số chẵn, điều này suy ra b cũng là số chẵn (lí luận tương tự như (5).
 9. Từ (5) và (8) ta có: a và b đều là các số chẵn, điều này mâu thuẫn với giả thiết a / b là phân số tối giản ở (2).

Từ mâu thuẫn trên suy ra: thừa nhận  là một số hữu tỉ là sai và phải kết luận  là số vô tỉ.

Cách chứng minh trên có thể được tổng quát hóa để chứng rằng: "căn bậc hai của một số tự nhiên bất kì hoặc là một số nguyên hoặc là một số vô tỉ."

tích mik nha

Đọc tiếp...
KUDO SHINICHI 7 tháng 9 2016 lúc 15:01
Báo cáo sai phạm
 1. Giả sử rằng  là một số hữu tỉ. Điều đó có nghĩa là tồn tại hai số nguyên a và b sao cho a /b = .
 2. Như vậy  có thể được viết dưới dạng một phân số tối giản (phân số không thể rút gọnđược nữa): a / b với a, b là hai số nguyên tố cùng nhau và (a / b)2 = 2.
 3. Từ (2) suy ra a2 / b2 = 2 và a2 = 2 b2.
 4. Khi đó a2 là số chẵn vì nó bằng 2 b2 (hiển nhiên là số chẵn)
 5. Từ đó suy ra a phải là số chẵn vì a2 là số chính phương chẵn (số chính phương lẻ có căn bậc hai là số lẻ, số chính phương chẵn có căn bậc hai là số chẵn).
 6. Vì a là số chẵn, nên tồn tại một số k thỏa mãn: a = 2k.
 7. Thay (6) vào (3) ta có: (2k)2 = 2b2  4k2 = 2b2  2k2 = b2.
 8. Vì 2k2 = b2 mà 2k2 là số chẵn nên b2 là số chẵn, điều này suy ra b cũng là số chẵn (lí luận tương tự như (5).
 9. Từ (5) và (8) ta có: a và b đều là các số chẵn, điều này mâu thuẫn với giả thiết a / b là phân số tối giản ở (2).

Từ mâu thuẫn trên suy ra: thừa nhận  là một số hữu tỉ là sai và phải kết luận  là số vô tỉ.

Cách chứng minh trên có thể được tổng quát hóa để chứng rằng: "căn bậc hai của một số tự nhiên bất kì hoặc là một số nguyên hoặc là một số vô tỉ."

Đọc tiếp...
Nhóc_Siêu Phàm 5 tháng 12 2017 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm

giả sử √5 là số hữu tỉ 
=> √5 = a/b (a,b ∈ Z ; b ≠ 0) 
không mất tính tổng quát giả sử (a;b) = 1 
=> 5 = a²/b² 
<=> a² = 5b² 
=> a² ⋮ 5 
5 nguyên tố 
=> a ⋮ 5 
=> a² ⋮ 25 
=> 5b² ⋮ 25 
=> b² ⋮ 5 
=> b ⋮ 5 
=> (a;b) ≠ 1 (trái với giả sử) 
=> giả sử sai 
=> √5 là số vô tỉ

Đọc tiếp...
Trần Văn Long 28 tháng 9 2018 lúc 15:10
Báo cáo sai phạm

về trái là : Căn ( 3-4x) + căn ( 4x+1)

Đọc tiếp...
Lê Nhật Khôi 8 tháng 11 2017 lúc 19:56
Báo cáo sai phạm

Nếu \(\sqrt{2}\)là số hữu tỉ thì

Ta có\(\sqrt{2}=\frac{a}{b}\)

\(\Rightarrow2=\left(\frac{a}{b}\right)^2=\frac{a^2}{b^2}\)

Suy ra được \(a^2=2b^2\)

Đặt \(a=2k\)

Suy ra \(\left(2k\right)^2=2b^2=2k^2\)

Suy ra b là số chẵn

Suy ra a,b ko phải là 2 số nguyên tố cùng nhau 

Suy ra Giả sử sai

Vậy \(\frac{a}{b}\)là số vô tỉ

Đọc tiếp...
ST CTV 8 tháng 11 2017 lúc 19:50
Báo cáo sai phạm

Giả sử \(\sqrt{2}\) là số hữu tỉ

\(\Rightarrow\sqrt{2}=\frac{a}{b}\left(a,b\in Q;b\ne0;\left(a,b\right)=1\right)\)

\(\Rightarrow2=\frac{a^2}{b^2}\Rightarrow a^2=2b^2\)

Vì \(\frac{a}{b}\)là số hữu tỉ \(\Rightarrow a^2⋮2\Rightarrow a⋮2\left(1\right)\)

=> a = 2k (k thuộc Q) => a2 = 4k2

Ta có: a2 = 2b2 => 4k2 = 2b2 => 2k2 = b2 => \(b^2⋮2\Rightarrow b⋮2\) (2)

Từ (1) và (2) => (a,b) khác 1 => trái với giả sử

Vậy...

Đọc tiếp...
❤Bạch Long Vương❤ 15 tháng 3 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

a) Giả sử \(\sqrt{2}\) là số hữu tỉ nên suy ra : \(\sqrt{2}=\frac{a}{b}\) ( a ; b \(\in\) N* ) ; ( a ; b ) = 1

\(\implies\) \(b\sqrt{2}=a\)

\(\implies\) \(b^2.2=a^2\)

\(\implies\) \(a\) chia hết cho \(2\) ; mà \(2\) là số nguyên tố

\(\implies\) \(a\) chia hết cho \(2\) 

\(\implies\) \(a^2\) chia hết cho \(4\)

\(\implies\) \(b^2.2\) chia hết cho \(4\)

\(\implies\) \(b^2\) chia hết cho \(2\) ; mà \(2\) là số nguyên tố

\(\implies\) \(b\) chia hết cho \(2\)

\(\implies\) \(\left(a;b\right)=2\) mâu thuẫn với \(\left(a;b\right)=1\)

\(\implies\) Điều giả sai

\(\implies\) \(\sqrt{2}\) là số vô tỉ ( đpcm )

b) Giả sử \(5-\sqrt{2}\) là số hữu tỉ nên suy ra : \(5-\sqrt{2}=m\) ( m \(\in\) Q )

\(\implies\) \(\sqrt{2}=5-m\) ; mà \(5\) là số hữu tỉ ; \(m\) là số hữu tỉ nên suy ra : \(5-m\) là số hữu tỉ 

 Mà theo câu a ; \(\sqrt{2}\) là số vô tỉ 

\(\implies\) Mâu thuẫn

\(\implies\) \(5-\sqrt{2}\) là số vô tỉ ( đpcm )

Đọc tiếp...
Phước Nguyễn 27 tháng 7 2016 lúc 12:56
Báo cáo sai phạm

Do  \(n\in N^{\text{*}}\)  \(\left(o\right)\) nên ta dễ dàng suy ra  \(2+2\sqrt{28n^2+1}\in Z^+\)

Do đó,  \(2\sqrt{28n^2+1}\in Z^+\)  dẫn đến  \(\sqrt{28n^2+1}\in Q\)  

Lại có:  \(28n^2+1\)  luôn là một số nguyên dương (do  \(\left(o\right)\))   nên   \(\sqrt{28n^2+1}\in Z^+\)

hay nói cách khác, ta đặt  \(\sqrt{28n^2+1}=m\)  (với  \(m\in Z^+\)  )

\(\Rightarrow\)  \(28n^2+1=m^2\)   \(\left(\alpha\right)\)

\(\Rightarrow\)    \(m^2-1=28n^2\)  chia hết cho  \(4\)

Suy ra  \(m^2\text{ ≡ }1\)    \(\left(\text{mod 4}\right)\)  

Hay \(m\) phải là một số lẻ có dạng \(m=2k+1\)  \(\left(k\in Z^+\right)\)

Từ  \(\left(\alpha\right)\)  suy ra  \(28n^2=\left(2k+1\right)^2-1=4k\left(k+1\right)\)

nên  \(7n^2=k\left(k+1\right)\)

Theo đó,  ta có:  \(\orbr{\begin{cases}k\\k+1\end{cases}\text{chia hết cho 7}}\)  

Xét hai trường hợp sau:

\(\text{Trường hợp 1}:\)\(k=7q\) \(\left(q\in Z^+\right)\)

Suy ra   \(7n^2=7q\left(7q+1\right)\)

\(\Rightarrow\)  \(n^2=q\left(7q+1\right)\)  \(\left(\beta\right)\)

Mặt khác, vì  \(\left(q,7q+1\right)=1\)  nên  từ  \(\left(\beta\right)\)  suy ra  \(\hept{\begin{cases}q=a^2\\7q+1=b^2\end{cases}\Rightarrow}\)  \(7a^2+1=b^2\)  \(\left(\gamma\right)\)

Tóm tại tất cả điều trên, ta có:

\(A=2+2\sqrt{28n^2+1}=2+2m=2+2\left(2k+1\right)=4+4.7q=4+28q\)

Khi đó,  \(A=4+28a^2=4\left(7a^2+1\right)=4b^2\)  (do  \(\left(\gamma\right)\)  )

Vậy,  \(A\)  là số chính phương với tất cả các điều kiện nêu trên

\(\text{Trường hợp 2:}\)\(k+1=7q\)

Tương tự

Đọc tiếp...
White Boy 27 tháng 7 2016 lúc 15:48
Báo cáo sai phạm

th2 có thỏa mãn k bn?

Đọc tiếp...
VƯƠNG TỊNH NHI 7 tháng 2 2019 lúc 22:38
Báo cáo sai phạm

em lớp 6

Đọc tiếp...
việt hoàng 14 tháng 10 2018 lúc 15:04
Báo cáo sai phạm

a)Số tự nhiên:1,2,3,4

Số hữu tỉ:4,5;6,13;9,3;12,785

Số vô tỉ:54,53632...;2,637645...;65,5315467...;13,63275...

Số nguyên tố:2,3,5,7

b, Có số hữu tỉ là số thập phân vô hạn không tuần hoàn vì số thập phân vô hạn không tuần hoàn viết được dưới dạng phân số mà phân số là một số hữu tỉ

Đọc tiếp...
XI Nguyên 8 tháng 9 2015 lúc 14:02
Báo cáo sai phạm

giả sử căn 2 là số hữu tỉ thì có dạng m/n (m,n tối giản)

nên 2=m^2/n^2

<=>m^2=2n^2
=>m chia hết cho 2 đặt m=2k nên m^2=4k^2

nên n chia hết cho 2 

từ trên ta có m và n cùng chia hết cho 2 
=>mâu thuẫn giả thuyết
tương tự căn 3 căn 5 cũng như vậy

Đọc tiếp...
Jennie Kim 26 tháng 7 2019 lúc 12:52
Báo cáo sai phạm

a, \(\left(\sqrt{x}-1\right)^2=0,5625\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}\sqrt{x}-1=0,75\\\sqrt{x}-1=-0,75\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}\sqrt{x}=1,75\\\sqrt{x}=0,25\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=3,0625\\x=0,0625\end{cases}}\)

b,  giả sử \(\sqrt{7}\) là số hữu tỉ 

\(\Rightarrow\)  \(\sqrt{7}=\frac{m}{n}\)

\(\Rightarrow7=\frac{m^2}{n^2}\)

\(\Rightarrow m^2=7n^2\)

\(\Rightarrow m^2⋮n^2\)

\(\Rightarrow m⋮n\) (vô lí)

vậy giả sử trên sai => \(\sqrt{7}\) là số vô tỉ

Đọc tiếp...
Bùi Đức Vinh 26 tháng 7 2019 lúc 13:01
Báo cáo sai phạm

a) TA CÓ : (\(\sqrt{x}\)- 1 ) = 0,5625 = ( 0,75 )2

=> \(\sqrt{x}\)- 1 = 0,75

=>    \(\sqrt{x}\)     = 1,75

=> x = 3,0625 

Vậy x = 3,0625

b) TA DÙNG PHƯƠNG PHÁP PHẢN CHỨNG

Giả sử\(\sqrt{7}\)là số hữu tỉ => \(\sqrt{7}\)sẽ có thể viết dưới dạng một phân số tối giản có dạng \(\frac{a}{b}\)

Ta có : \(\sqrt{7}\)\(\frac{a}{b}\)=> 7 = \(\frac{a^2}{b^2}\)

=> a2 = 7b=> a2 chia hết cho b2

=> a chia hết cho b ( vô lý vì \(\frac{a}{b}\)đã là phân số tối giản )

VẬY GIẢ SỬ PHẢN CHỨNG LÀ SAI => \(\sqrt{7}\)LÀ SỐ VÔ TỈ ( ĐPCM )

NẾU THẤY ĐÚNG THÌ NHỚ CHO MÌNH NHA!!!><

Đọc tiếp...
Nguyễn Nhật Minh 18 tháng 7 2019 lúc 9:40
Báo cáo sai phạm

Bạn @tam mai ơi, nếu bạn không biết làm thì thôi, mình cần cách làm tử tế chứ không cần bấm máy tính như bạn, nếu vậy ai chả làm được.

Đọc tiếp...
tam mai 17 tháng 7 2019 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

uh một cách giải ngoài dự đoán của bạn

Đọc tiếp...
Nguyễn Nhật Minh 17 tháng 7 2019 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

Liên quan gì bạn @Tam Mai, chứng minh chứ không phải bấm máy tính

Đọc tiếp...
Phan Thanh Tịnh 9 tháng 10 2016 lúc 12:40
Báo cáo sai phạm

A =\(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2}=1-\frac{2}{\sqrt{x}+2}\).Để\(A\in Z\Rightarrow\frac{2}{\sqrt{x}+2}\in Z\)\(\sqrt{x}\ge0\Rightarrow\sqrt{x}+2\ge2\Rightarrow\sqrt{x}+2=2\Rightarrow\sqrt{x}=0\Rightarrow x=0\)

Bạn ko hiểu thì hỏi nhé!

Đọc tiếp...
🐑_Bạch Dương_🐑 17 tháng 2 2019 lúc 13:25
Báo cáo sai phạm

=6

học giỏi nhé bn

  mik nhé

Đọc tiếp...
Đinh Hồng Ân Phúc 30 tháng 6 2019 lúc 16:27
Báo cáo sai phạm

1+5=6 nha bạn, bạn bị sai chủ đề

Đọc tiếp...
Attention 28 tháng 4 2019 lúc 19:53
Báo cáo sai phạm

1+5=6

HỌC TỐT

Đọc tiếp...
Đinh Hồng Ân Phúc 30 tháng 6 2019 lúc 16:31
Báo cáo sai phạm

\(\pi\)là số vô tỉ vì nó có chu kì không tuần hoàn và không thể biểu diễn dưới dạng phân số a/b

Đọc tiếp...
Trần Minh Hoàng 26 tháng 1 2019 lúc 17:00
Báo cáo sai phạm

con cặc!

Đọc tiếp...
ultimate mystic gohan 30 tháng 10 2018 lúc 16:54
Báo cáo sai phạm

\(\pi\)là số tp hữu hạn=>là hữu tỉ nha bn (nó có 54 cs sao ấy)

Đọc tiếp...
Đinh Hồng Ân Phúc 30 tháng 6 2019 lúc 16:34
Báo cáo sai phạm

- Hằng số \(\pi\)

- Số logarit tự nhiên e 

\(\sqrt{2}\)

\(\sqrt{5}\)

\(\sqrt{11}\)

Đọc tiếp...
minh phượng 25 tháng 9 2018 lúc 15:53
Báo cáo sai phạm

mấy bn kia làm đúng rồi đó bn,

học tốt

bn k cho mấy bn kia đi nhé

Đọc tiếp...
OBELISK 25 tháng 9 2018 lúc 9:12
Báo cáo sai phạm

Lên mạng ấy bn

Đọc tiếp...
Cuong Dang 17 tháng 9 2018 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

Note: Mình tạm gọi căn 2 là c nhé.
CM c vô tỉ: GS c là số hữu tỉ >> c = a/b ( a,b khác 0; ƯCLN = 1)
>> c^2 = 2 = a^2/b^2
>>a^2 : 2 =b^2
Mà ta có ƯCLN của a,b = 1 >> vô lý >> c là số vô tỉ
CM 1+c vô tỉ: GS 1+c = d. GS d là số hữu tỉ >> d-1=c. Có d và 1 là 2 số hữu tỉ>> d-1 là số hữu tỉ mà c là số vô tỉ >> vô lý >> d là số vô tỉ

Đọc tiếp...
sssongokusss 17 tháng 9 2018 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

làm bừa thui,ai tích mình mình tích lại

Số số hạng là : 

Có số cặp là :

50 : 2 = 25 ( cặp )

Mỗi cặp có giá trị là :

99 - 97 = 2 

Tổng dãy trên là :

25 x 2 = 50

Đáp số : 50

Đọc tiếp...
thang Tran 18 tháng 6 2015 lúc 7:21
Báo cáo sai phạm

G/s \(\sqrt{3}+\sqrt{2}\) Là số hữu tỉ .

Đặt \(\sqrt{2}+\sqrt{3}=a\) =>\(2+3+2\sqrt{6}=a^2\Leftrightarrow2\sqrt{6}=a^2-5\Rightarrow\sqrt{6}=\frac{a^2-5}{2}\)

Vì a là số huuwx tỉ nên \(\frac{a^2-5}{2}\) là số hữu tỉ => \(\sqrt{6}\) cũng là số hữu tỉ

\(\sqrt{6}\) là số hữu tỉ => \(\sqrt{6}\) viết dưới dạng p/s tối giản a/b (UCLN(a,b) = 1)

=> \(\sqrt{6}=\frac{a}{b}\)  => \(6=\frac{a^2}{b^2}\Rightarrow6b^2=a^2\Leftrightarrow a^2\) chia hết cho 6 => a chia hết cho 6]

Đặt a = 6t ta có 36t^2 =6b^2 => b^2=6t^2 => b chia hét cho 6 

Vậy a, b có Mottj UC là 6 trái với G/s UCLN (a,b) = 1 

VẬy căn 6 là số vô tỉ => ĐPCM

Đọc tiếp...
Lê Quang Phúc 18 tháng 6 2015 lúc 6:52
Báo cáo sai phạm

quá khó .                            

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 17 tháng 6 2015 lúc 22:56
Báo cáo sai phạm

chịu     

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: