Giúp tôi giải toán và làm văn


Hoàng Thị Ngọc Ánh 23/06/2015 lúc 16:06
Báo cáo sai phạm

Khi viết nhầm dấu phẩy của số hạng thứ nhất sang phải một hàng thì ta được số mới gấp 10 lần số hạng thứ nhất.

Hiệu của số hạng thứ nhất và số mới là :    49,1 - 27,95 =21,15

Ta có sơ đồ :

Số mới :                                /-----/-----/-----/-----/-----/-----/-----/-----/-----/-----/

Số hạng thứ nhất ban đầu : /-----/? 

                   Theo sơ đồ,hiệu số phần bằng nhau là :

                          10 - 1 = 9 (phần)

               Số hạng thứ nhất là :

                    21,15 : 9 = 2,35

              Số hạng thứ hai là :

                    27,95 - 2,35 = 25,6

                       Đáp số :  Số hạng thứ nhất : 2,35

                                     Số hạng thứ hai :  25,6 

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 09/06/2015 lúc 18:13
Báo cáo sai phạm

Khi viết nhầm dấu phẩy của số hạng thứ nhất sang phải một hàng thì ta được số mới gấp 10 lần số hạng thứ nhất.

Hiệu của số hạng thứ nhất và số mới là :    49,1 - 27,95 =21,15

Ta có sơ đồ :

Số mới :                                /-----/-----/-----/-----/-----/-----/-----/-----/-----/-----/

Số hạng thứ nhất ban đầu : /-----/? 

                   Theo sơ đồ,hiệu số phần bằng nhau là :

                          10 - 1 = 9 (phần)

               Số hạng thứ nhất là :

                    21,15 : 9 = 2,35

              Số hạng thứ hai là :

                    27,95 - 2,35 = 25,6

                       Đáp số :  Số hạng thứ nhất : 2,35

                                     Số hạng thứ hai :  25,6 

 

 

                                           

 

Đọc tiếp...
Lương Trung Hiếu 17/11/2017 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

28,5

25,6

Đọc tiếp...
Nguyễn Trung Hiếu 13/08/2015 lúc 09:59
Báo cáo sai phạm

Tổng sai hơn tổng đúng là 
3569-62,42=3506,58 đơn vị 
Do tổng là 1 số thập phân có 2 chứ số sau dấu phẩy nên số thập phân có 2 chữ số sau dấu phẩy 
Nếu quên dấu phẩy ở số thập phân thì được số mới gấp 100 lần số thập phân 
Vậy tổng sẽ tăng thêm 100-1=99 lần số thập phân, tương ứng là 3506,58 
Số thập phân là 
3506,58:99=35,42 
Số tự nhiên là 
62,42-35,42=27 

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 05/03/2018 lúc 19:31
Báo cáo sai phạm

Tổng số tự nhiên và số thập phân bằng 127,68.số thập phân có 2 chữ số.vì quên dấu phẩy ở số thập phân nên số mới gấp 100 lần số cũ tổng mới và số cũ gấp nhau số lần là
100-1=99 lần
Số thập phân banđầu là
(5739 – 127,68):99=56,68
Số tự nhiên ban đầu là
127.68-56.68=71
Đáp số: 56,68
              71
chúc bn hok tốt @

Đọc tiếp...
pektri5 16/11/2017 lúc 05:44
Báo cáo sai phạm

Ban kia lam dung roi do

k tui nha

thanks

Đọc tiếp...
Đặng Trường Phú 08/03/2017 lúc 06:13
Báo cáo sai phạm

số thập phân là 56,68 số tự nhiên là 71 

Đọc tiếp...
Dương Anh Thái 08/03/2017 lúc 06:52
Báo cáo sai phạm

vì sao ra kết quả như vậy bạn(ghi rõ từng bước) nhé!!!

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 05/03/2018 lúc 19:28
Báo cáo sai phạm

Tổng số tự nhiên và số thập phân bằng 127,68.số thập phân có 2 chữ số.vì quên dấu phẩy ở số thập phân nên số mới gấp 100 lần số cũ tổng mới và số cũ gấp nhau số lần là
100-1=99 lần
Số thập phân banđầu là
(5739 – 127,68):99=56,68
Số tự nhiên ban đầu là
127.68-56.68=71
Đáp số: 56,68
              71
chúc bn hok tốt @

Đọc tiếp...
Vũ Thị Hải Yến 07/02/2015 lúc 17:02
Báo cáo sai phạm

Khi chuyển dấu phẩy của số cần tìm sang bên trái 1 hàng, ta được số C
và số này kém số cần tìm 10 lần.
=> C = A/10
Khi chuyển dấu phẩy sang bên phải một hàng, ta được số B và số này lớn
hơn số cần tìm 10 lần.
=> B = 10A
Số B lớn hơn số C là 321,255 :
<=> B - C = 321,255
<=> 10A - A/10 = 321,255
<=> 99A/10 = 321,255
=> A = 32,45
Vậy số thập phân A là 32,45.

Đọc tiếp...
Hồ Diệu Vy 08/02/2015 lúc 11:44
Báo cáo sai phạm

câu trả lời của Vũ Thị Hải Yến sai mà cũng được online math lựa chọn

Đọc tiếp...
nguyễn hoàng bảo khuê 15/02/2015 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

 A = 28,64 chắc chắn 100%

HD: chuyển dấu phẩy sang trái 1 hàng thì A gấp B 10 lần

Chuyển dấu phẩy sang phải 1 lần thì C gấp B 10 lần

Vậy C gấp B 100 lần

Gọi B = 1 lần, C = 100 lần

Tìm B, ta lấy:

289,264 : (100 + 1) = 2,864

Suy ra A = 28,64

Đọc tiếp...
Vũ Thị Minh nguyệt 03/12/2015 lúc 11:49
Báo cáo sai phạm

Vì tổng của số thập phân và số tự nhiên là 82,34 nên số thập phân có 2 chữ số sau dấu phẩy là 34 

Khi quên viết dấu phẩy của số thập phân này thì số đó được gấp lên 100 lần 

Vậy 99 lần số thập phân phải tìm là : 

1106-82,34= 1023,66 

Số thập phân phải tìm là 

1023,66 : 99= 10,34 

Số thập phân phải tìm là 

82,34-10,34= 72

Đáp số: 10,34 và 72

Đọc tiếp...
thinh 12/12/2016 lúc 11:42
Báo cáo sai phạm

la 10 34 72

h

h

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 11/11/2017 lúc 21:35
Báo cáo sai phạm

Vì tổng đúng của phép cộng đã cho có 2 chữ số ở phần thập phân nên số thập phân trong phép cộng này có 2 chữ số ở phần thập phân.

Khi quên dấu phảy ở số thập phân kể trên nghĩa là ta đã gấp số thập phân đó 100 lần.

Do tăng số thạp phân 100 lần tổng tăng là : 10649 - 2067,68 = 8581,32

8581,32 ứng với số phần là : 100 - 1 = 99 (phần)

Số thập phân đó là : 8581,32 : 99 = 86,68

Số tự nhiên cần tìm là : 2067,68 - 86,68 = 1981

Đọc tiếp...
Roronoa Doan 13/04/2016 lúc 21:48
Báo cáo sai phạm

Tích mới tăng thêm 
13,824-10,944=2,88 
Thừa số thứ nhất tăng thêm 1,2 thì tích tăng thêm 1,2 lần thừa số thứ 2 tương ứng với 2,88 
Thừa số thứ 2 là 
2,88:1,2=2,4 
Thừa số thứ nhất là 
10,944:2,4=4,56

Đọc tiếp...
tth 13/04/2017 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm

Ts 1: 4,56

Ts 2 : 2,4

Tk mình nhé

Chúc bạn học tốt

^.^

Đọc tiếp...
tth 13/04/2017 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

Ts 1: 4,56

Ts 2 : 2,4

Tk mình nhé

Chúc bạn học tốt

^.^

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 22/04/2017 lúc 21:29
Báo cáo sai phạm

Theo đề ta có:

15,76+A8,44+A=23⟺47,28+3A=16,88+2A⟺A=−30,4
 

Đọc tiếp...
Phạm Hữu Thái 23/05/2017 lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

Trong 1 buổi cắm trại số nhi đồng bằng 1/5 số thiếu niên.kì dòng điện chỉ có 150 bản thiếu niên  tham hia thì nhi đồng bằng 1/2 thiếu niên còn lại.Hỏi số bao nhiêu nhi đồng thiếu niên ?

Đọc tiếp...
Trương Quang Đạt Hiệp sĩ 27/04/2015 lúc 21:42
Báo cáo sai phạm

Viết dấu phẩy của số thập phân sang bên phải 1 hàng có nghĩa là số thập phân đó gấp lên 10 lần.

Số thập phân đó là:

               47,88 : (10 - 1) = 5,32 

                         Đáp số: 5,32

Đọc tiếp...
Đỗ Thị Mai Hoa 02/01/2017 lúc 09:47
Báo cáo sai phạm

5,32

ai tk mk

mk tk lại

hứa luôn

thank nhiều

Đọc tiếp...
Đậu Xuân Linh 17/04/2016 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

viết dấu phảy của số thập phân sang bên phải 1 hàng có nghỉa là số đó gấp 10 laanf

số đó là

47,88 :<10-1>=5,32

Đọc tiếp...
kiều thu hà 24/04/2016 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm

Vì bạn An viết nhầm 7,5 thành 5,7 nên SBC bị giảm đi là:

   7,5 - 5,7 = 1,8

SBC giảm 1,2 mà thương giảm đi 0,75 nên SC là :

    1,8 : 0,75 = 2,4

Thương đúng của phép chia là:

  7,5 : 2,4 = 3,125

          Đ/ S: ....

chúc bạn hok tốt!!!^^

Đọc tiếp...
Lãnh Hạ Thiên Băng 06/01/2017 lúc 16:38
Báo cáo sai phạm

vì bạn An viết nhầm 7,5 thành 5,7 nên SBC bị giảm:

7,5- 5,7 = 1, 8

SBC giảm 1,8 mà thương giảm 0,75 nên SC là :

1,8 : 0,75 = 2,4

thương đúng là:

7,5 : 2,4 = 3,125

Đọc tiếp...
kudo shinichi 28/04/2016 lúc 21:32
Báo cáo sai phạm

vì bạn An viết nhầm 7,5 thành 5,7 nên SBC bị giảm:

7,5- 5,7 = 1, 8

SBC giảm 1,8 mà thương giảm 0,75 nên SC là :

1,8 : 0,75 = 2,4

thương đúng là:

7,5 : 2,4 = 3,125

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 31/08/2015 lúc 16:23
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{1}{0,\left(93\right)}+\frac{10}{0,\left(93\right)}+\frac{100}{0,\left(93\right)}=\frac{1+10+100}{\frac{93}{99}}=111:\frac{93}{99}=\frac{111.99}{93}=\frac{10989}{93}\)

Đọc tiếp...
0o0 Hoàng Phú Huy 0o0 09/04/2018 lúc 08:35
Báo cáo sai phạm

tổng 2 số khi gấp lên 2 lần là:

47,88x2=95,76

số thập phân đó là;

95,76-47,88:2=23,94

đáp số:23,9

Đọc tiếp...
ngô thế trường 08/04/2018 lúc 16:15
Báo cáo sai phạm

tổng 2 số khi gấp lên 2 lần là:

47,88x2=95,76

số thập phân đó là;

95,76-47,88:2=23,94

đáp số:23,94

Đọc tiếp...
phạm văn tuấn 08/04/2018 lúc 19:34
Báo cáo sai phạm

tổng 2 số khi gấp lên 2 lần là:

47,88x2=95,76

số thập phân đó là;

95,76-47,88:2=23,94

đáp số:23,94

Đọc tiếp...
LGAnh 12/04/2018 lúc 12:21
Báo cáo sai phạm

=0,5\(\times\)(1,74+2,24)\(\times\)(0,1:0,01)

=0,5\(\times\)3\(\times\)10

=0,5\(\times\)10\(\times\)3

=5\(\times\)3

=15

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Phong 24/11/2016 lúc 19:23
Báo cáo sai phạm

0,5*(1,74+2,24)*(0,1:0,01)

=0,5*3,98*10

=(0,5*10)*3,98

=5*3,98

=19,9

HÌNH NHƯ ĐỀ BỊ SAI RỒI ĐÓ

Đọc tiếp...
Quest 24/11/2016 lúc 19:19
Báo cáo sai phạm

ket ban voi minh nhe

Đọc tiếp...
Đinh Hoàng Hà 21/12/2014 lúc 19:21
Báo cáo sai phạm

Số thập phân có 2 chữ số ở phần thập phân nên quên dấu phẩy tức là đã tăng số đó lên 100 lần . Như vậy tổng đã tăng 99 lần số đó. Suy ra số thập phân là :  { 689 - 31,64 } : 99 = 6,64

Số tự nhiên là :  31,64 - 6,64 = 25

Đáp số : thập phân : 6,64 ; tự nhiên : 25 . 

Theo mình là zậy nhá ^ ^

Đọc tiếp...
Lê Châu Thanh Hân 18/03/2017 lúc 18:47
Báo cáo sai phạm

đúng rồi đó
 

Đọc tiếp...
Nguyễn Miu Xu 10/04/2018 lúc 19:13
Báo cáo sai phạm

stp : 6,64

stn : 25

k mk 

Đọc tiếp...
Võ Duy Trường 10/04/2018 lúc 14:28
Báo cáo sai phạm

gọi 3 số này lần lượt là : a b c

vi 10a=2b=15c\(\Rightarrow\frac{a}{\frac{1}{10}}=\frac{b}{\frac{1}{12}}=\frac{c}{\frac{1}{15}}=\frac{a-c}{\frac{1}{10}-\frac{1}{15}}=\frac{4,8}{\frac{1}{30}}=144\)

\(\Rightarrow a=14,4\)\(b=12\)\(c=9,6\)

Đọc tiếp...
tiến dũng 09/04/2018 lúc 21:27
Báo cáo sai phạm

ta co 

x:0,5=x:(1:2)=x:1.2=x.2

Đọc tiếp...
Đinh Ngọc Phong 03/08/2016 lúc 12:56
Báo cáo sai phạm

bởi vì khi chia 1 số cho 0.5 ta phải nhân với 2

Đọc tiếp...
Phạm Thư Trang 09/04/2018 lúc 19:29
Báo cáo sai phạm

Nếu dịch dấu phẩy của số trừ sang phải một hàng thì số trừ mới sẽ gấp 10 lần số trừ cũ và hiệu sẽ giảm đi số đơn vị là:

        70,78 - 30,64 = 40,14

Ta coi số trừ cũ là 1 phần thì số trừ mới là 10 phần như thế và hiệu là 40,14.

Số trừ lúc đầu là:

      40,14 : ( 10 - 1 ) = 4,46

Số bị trừ là:

      4,46 + 70,78 = 75,24

               Đáp số: Số trừ: 4,46.

                             Số bị trừ: 75,24.

K cho mình nhé!

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: