Giúp tôi giải toán và làm văn


Trương Quang Đạt Hiệp sĩ 27 tháng 4 2015 lúc 21:42
Báo cáo sai phạm

Viết dấu phẩy của số thập phân sang bên phải 1 hàng có nghĩa là số thập phân đó gấp lên 10 lần.

Số thập phân đó là:

               47,88 : (10 - 1) = 5,32 

                         Đáp số: 5,32

Đọc tiếp...
Đỗ Thị Mai Hoa 2 tháng 1 2017 lúc 9:47
Báo cáo sai phạm

5,32

ai tk mk

mk tk lại

hứa luôn

thank nhiều

Đọc tiếp...
Đậu Xuân Linh 17 tháng 4 2016 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

viết dấu phảy của số thập phân sang bên phải 1 hàng có nghỉa là số đó gấp 10 laanf

số đó là

47,88 :<10-1>=5,32

Đọc tiếp...
Vũ Duy Hưng 11 tháng 7 2018 lúc 8:14
Báo cáo sai phạm

Ta thấy : 

  ( 0,2 - 0,125 ) < a < 11,05

=   0,075          < a < 11,05

Vậy a = 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 .

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Sáng 13 tháng 7 2015 lúc 8:21
Báo cáo sai phạm

Chữ số hàng cao nhất không thể bằng 0.
Với yêu cầu đề bài:
Có 3 lựa chọn ở hàng chục (hàng chục không thể bằng 0).
Có 3 lựa chọn ở hàng đơn vị.
Có 2 lựa chọn ở hàng phần 10.
Có 1 lựa chọn ở hàng phần 100.
Như vậy có tất cả:

3 x 3 x 2 x 1 = 18 (số) 

Đọc tiếp...
Huynh Huu Nhat 7 tháng 8 2015 lúc 10:54
Báo cáo sai phạm

bên trái hai hàng chứ không phải một hàng

 

Đọc tiếp...
TNT TNT Học Giỏi 29 tháng 5 2017 lúc 16:13
Báo cáo sai phạm

số đó là :

 22,5 

   đs...

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thanh Huyền 29 tháng 5 2017 lúc 16:16
Báo cáo sai phạm

Số đó là :22,5

    Đáp số 22,5

Đọc tiếp...
ĐÀO TRẦN TUẤN ANH 16 tháng 9 2018 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

Trung bình mỗi giờ người đó đi được số km là :

        18,6 : 4 = 4.65 ( km )

Trung bình mỗi giờ người đó đi được số m là :

      4,65 km = 4650 m

Vậy : ........................................

        .......................................

        

Đọc tiếp...
nguyen quang minh 16 tháng 1 lúc 21:25
Báo cáo sai phạm

199,7 + 177,9 - 22,25

= 377,6 - 22,25

= 355,35

85,23 + 1,236 x 5

= 85,23 + 6,18

= 91,41

287,4 x 2 : 5

= 574,8 : 5

= 114,96

899,5 - 5,555 - 25,8

= 893,945 - 25,8

= 868,145

              chúc bạn học tốt !

Đọc tiếp...
nhokchinsu 4 16 tháng 1 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

=355,35

= 91,41

=114,96

=868,145

Đọc tiếp...
Cherry Blossom 26 tháng 10 2017 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

Tổng của 2 số là :

42 x 2 = 84

\(0,75=\frac{3}{4}\)

Ta có sơ đồ :

Số bé   |____|____|____|                     Tổng là 84

Số lớn |____|____|____|____|

Giá trị 1 phần là :

84 : ( 3 + 4 ) = 12

Số bé là :

12 x 3 = 36

Số lớn là :

12 x 4 = 48

Đáp số : Số bé : 36 .

             Số lớn : 48 .

Đọc tiếp...
Tình bạn vĩnh cửu Phương Dung 26 tháng 10 2017 lúc 18:43
Báo cáo sai phạm

Tổng của 2 số là :

42 x 2 = 84

\(0,75=\frac{75}{100}=\frac{3}{4}\).

Ta có sơ đồ :

Số bé   !____!____!____!                      Tổng là 84

Số lớn !____!____!____!____!

Giá trị 1 phần là :

84 : ( 3 + 4 ) = 12

Số bé là :

12 x 3 = 36

Số lớn là :

12 x 4 = 48

Đáp số : Số bé : 36 .

             Số lớn : 48 .

Chăm ngoan , học giỏi nhé em !

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 26 tháng 10 2017 lúc 18:42
Báo cáo sai phạm

 0,75 = 3/4

   Tổng hai số :

   42 . 2 = 84

   Tổng số phần bằng nhau :

  3 + 4 = 7 ( phần )

 Giá trị 1 phần :

  84 : 7 = 12 

 Số lớn :

  12 . 4 = 48

 Số bé :

  12 . 3 = 36

đ/s : ...

Đọc tiếp...
phạm nguyên hưng 7 tháng 11 2014 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

a 3,52m

b 0,95km2

Đọc tiếp...
☘️ Nguyễn ❤ Gia ❤ Linh ♐️ 11 tháng 1 lúc 9:43
Báo cáo sai phạm

a) 3,52m

b) 0,95km2

Đọc tiếp...
Nguyễn Như Ý 10 tháng 1 lúc 17:37
Báo cáo sai phạm

câu a =3,52m

câu b =0,95

Đọc tiếp...
Bạch Dương 3 tháng 1 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

x : 0,625 + x : 0,375 = 123456789

x . 625 + x . 375 = 123456789

x . ( 625 + 375 ) =123456789

x . 1000 = 123456789

x = 123456,789

Đọc tiếp...
trần anh tuấn 3 tháng 1 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

x:0,625+x:0,375=123456789

x:(0,625+0,375)=123456789

x:1=123456789

x=123456789x1

x=123456789

Đọc tiếp...
Cao Trí Nhạt 3 tháng 1 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm

x : 0,625 + x : 0,375   = 123456789

x . \(\frac{5}{8}\) + x .  \(\frac{3}{8}\) = 123456789

x . \(\left(\frac{5}{8}+\frac{3}{8}\right)\) = 123456789

x . 1                           = 123456789

x                                = 123456789

Đọc tiếp...
Trương Hoài An 22 tháng 8 2015 lúc 15:35
Báo cáo sai phạm

\(C.\frac{5}{100}\)

Đọc tiếp...
Nguyen Như Quynh 22 tháng 8 2015 lúc 18:55
Báo cáo sai phạm

các bạn đều trả lời đúng cho mình nên mình ấn cho mỗi bạn 1 cái đúng(bởi vì mình có nhìu nick mà

Đọc tiếp...
Phạm Văn Đàn 3 tháng 1 lúc 19:29
Báo cáo sai phạm

C . \(\frac{5}{100}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Như Quỳnh A 20 tháng 10 2016 lúc 19:59
Báo cáo sai phạm

Ta viết được các số : 10.23 ; 10.32 ; 12.03 ; 12.30 ; 13.02 ; 13.20 ; 23.10 ; 23.01 ; 20.31 ; 20.13 ; 21.30 ; 21.31 ; 31.20 ; 31.02 ; 30.21 ; 30.12 ; 32.10 ; 32.01

Đọc tiếp...
Bùi Thị Huyền Chi_Tiểu Nghệ 3 tháng 1 lúc 14:34
Báo cáo sai phạm

có 4 cách chọn chữ số hàng phần trăm

có 3 cách chọn chữ số hàng phần chục

có 4 cách chọn chữ số hàng đơn vị

có 3 cách chọn chữ sô hàng chục

có tất cả số số là: 4x3x4x3= 144 số

đ/s:..

k mk nhóe, chỗ nào sai chỉ mk nhoa

Đọc tiếp...
Origami Tobichi 31 tháng 12 2018 lúc 12:10
Báo cáo sai phạm

10,23; 10,32; 20,13; 20,31; 30,12; 30,21; 12,03; 12,30; 13,02; 13,20; 21,03; 21,30;...

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 23 tháng 7 2015 lúc 15:00
Báo cáo sai phạm

Có 4 cách chọn chữ số ở phần nguyên.

Có 3 cách chọn chữ số hàng phần chục.

Có 2 cách chọn chữ số hàng phần trăm

Có 1 cách chọn chữ số hàng phần nghìn.

Vậy lập được tất cả số số là :

\(4\times3\times2\times1=24\) (số)

Đọc tiếp...
VŨ ĐỨC TÂM 26 tháng 11 2015 lúc 17:57
Báo cáo sai phạm

24 số .

Đọc tiếp...
Nguyễn Huyền Trang 28 tháng 12 2018 lúc 17:17
Báo cáo sai phạm

có 24 số nhé bạn Đặng Thị Ngọc Linh

Đọc tiếp...
Người Yêu Môn Toán 10 tháng 12 2014 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

Gọi 2 số cần tìm là a,b.

Ta có: a+b=5,79 (1)

Lại có :9a+5b=33,87 => 4a +5a+5b = 33,87

                            <=> 4a+ 5x(a+b)=33,87 (2)

Thay (1) vào (2) ta có : 4a+ 5x5,79=33,87

                              <=> 4a+28,95=33,87

                              <=> 4a=33,87-28,95 =4,92

 => a=4,92:4=1,23

      b=5,79-1,2075=4,56

Đọc tiếp...
buituanhung 13 tháng 12 2017 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

tôi đang cần gấp

Đọc tiếp...
buituanhung 13 tháng 12 2017 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm
người yeu môn toán ơi có thể giải thích hộ bài này mà cậu làm ko ?
Đọc tiếp...
Nguyen Nhat Nam 20 tháng 1 2015 lúc 12:06
Báo cáo sai phạm

Ti so la: 1/10

Hieu so phan bang nhau:

10-1=9 (phan)

Gia tri mot phan cung chinh la so be:

28,89/9=3,21

So lon:

3,21*10=32,1

Dap so: 32,1

Đọc tiếp...
Thao Nguyen 26 tháng 1 2015 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

Milk cũng có cách làm như 2 bạn đầu và ra kết quả là 32 , 1.

Đúng 100% đó nha!

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Hiểu Nghi 20 tháng 1 2015 lúc 19:41
Báo cáo sai phạm

Ti so la: 1/10

Hieu so phan bang nhau:

10-1=9 (phan)

Gia tri mot phan cung chinh la so be:

28,89/9=3,21

So lon:

3,21*10=32,1

Dap so: 32,1

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: