Giúp tôi giải toán


Lê Anh Tú 22/06 lúc 17:45

 Gọi số tự nhiên cần tìm là a và số thập phân cần tìm là b ta có: a + b = 169,82 (1)

                                                                                              100 x b - a = 1832 (2)

Lấy (1) cộng (2) vế theo vế ta có:

101 x b = 2001,82

=> b = 19,82

=> a = 169,82 - 19,82 = 150

Vậy....

Lê Quang Tuấn Kiệt 22/06 lúc 17:48

 Gọi số tự nhiên cần tìm là a và số thập phân cần tìm là b ta có: a + b = 169,82 (1)

 100 x b - a = 1832 (2)

Lấy (1) cộng (2) vế theo vế ta có:

101 x b = 2001,82

=> b = 19,82

=> a = 169,82 - 19,82 = 150

Vậy....

Dũng Lê Trí 22/06 lúc 14:53

\(40\%=\frac{2}{5}\)

\(50\%=\frac{1}{2}\)

\(\frac{1}{3}ST_1=\frac{2}{5}ST_2=\frac{1}{2}ST_3\)

\(\Rightarrow\frac{2}{6}st_1=\frac{2}{5}st_2=\frac{2}{4}st_3\)

Tổng số phần bằng nhau :

6 + 5 + 4 = 15 (phần)

Số thứ nhất :

307,5 : 15 x 6 = 123

Số thứ hai :

307,5 : 15 x 5 =102,5

Số thứ ba :

307,5 - 102,5 - 123 = 82

Đáp số : 123 ; 102,5 ; 82

nhất sông núi 22/06 lúc 14:52

số thứ nhất là 123

nhớ k mình nha

~Chúc bạn học giỏi~

Thiên Thần Công Chúa 22/06 lúc 15:11

sao các bạn ko trình bày chi tiết cho mình. trình bày lại. CHi tiết và dẽ hiểu

0o0 Nguyễn Đoàn Tuyết Vy 0o0 08/06/2017 lúc 19:51

1 Viết số thập phân:

  4 tạ 28 yến = 4,28 yến

  3 tấn 4 yến 1 kg = 3,041 tấn

  4 m2   3dm2 =  4, 03 m2

  23 m2   42 dm2 = 23,42 m2 

^^ Hok tốt nhé!    

Park Bo gum 08/06/2017 lúc 19:50

1. Viết số thập phân : 
4tạ 28yến =....4,28...tạ . 
3tấn 4yến 1kg=...3,041...tấn
4m23dm2=...4,03.....m2

23 m2 42 dm2 = 23,42 m2

Mai Thị Thanh Hoa 08/06/2017 lúc 20:11

4 tạ 28 yến = 6.8 tạ

3 tấn 4 yến 1 kg = 3.041 tấn

4 m2 3 dm2 = 4.03 m2

23 m42 dm= 23.42 dm2

trần như 09/06/2015 lúc 21:25

gọi 2 số đó là A và B

theo bài ra, ta có:

A + B = 15,83          (1)

A x 10 - B = 0,12 

10A - B = 0,12           (2)

Lấy (1) - (2)

A + B = 15,83

10A - B = 0,12

----------------------------

11A = 15,95

=> A = 15,95 : 11 = 1,45

theo (1) có:

A + B = 15,83  

=> 1,45 + B = 15,83

=> B = 15,83 - 1,45 = 14,38

Vậy số bé là: 1,45

số lớn là 14,38

trần như 10/06/2015 lúc 09:14

mk nhầm, sửa lại

gọi 2 số đó là A và B

theo bài ra, ta có:

A + B = 15,83          (1)

A x 10 - B = 0,12 

10A - B = 0,12           (2)

Lấy (1) + (2)

A + B = 15,83

10A - B = 0,12

----------------------------

11A = 15,95

=> A = 15,95 : 11 = 1,45

theo (1) có:

A + B = 15,83  

=> 1,45 + B = 15,83

=> B = 15,83 - 1,45 = 14,38

Vậy số bé là: 1,45

số lớn là 14,38

nguyen tien dung 27/02/2017 lúc 19:27

gọi 2 số đó là A và B

theo bài ra, ta có:

A + B = 15,83 ﴾1﴿

A x 10 ‐ B = 0,12

10A ‐ B = 0,12 ﴾2﴿

Lấy ﴾1﴿ + ﴾2﴿

A + B = 15,83

10A ‐ B = 0,12

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

11A = 15,95 =>

A = 15,95 : 11 = 1,45

theo ﴾1﴿ có: A + B = 15,83

=> 1,45 + B = 15,83 =>

B = 15,83 ‐ 1,45 = 14,38

Vậy số bé là: 1,45

số lớn là 14,38

k nha, ai k mik mik k lại cho

Lionel Trịnh 19/06 lúc 09:13

Ta có 3/5 = 6/10=0,6

3/5=60/100 = 0,60 = 0,6

Dù thế nào cũng chỉ viết được 1 số thập phân thôi nhé,đó là 0,6

Hoàng Nguyễn Minh 19/06 lúc 09:13

\(\frac{3}{5}=0,6=0,60=0,600\)...

shi nit chi 19/06 lúc 09:12

\(\frac{3}{5}=0,6\)

Phạm Ngọc Bích 17/06/2017 lúc 10:35

cái này dễ thế mà ko làm đc !!!!!

sáng tạo lên 1 chuts nha /

Nhỏ mÀ Dễ ThƯơNg 17/06/2017 lúc 10:27

bn BÍCH KHẢI ns chỉ có chuẩn thôi

Bích Khải 17/06/2017 lúc 10:26

mình khẳng định với bn đây ko phải toán lớp 5 đấu nha !!!!!!!

Nguyễn Thị Thúy Ngân 09/06/2017 lúc 18:09

Gọi 3 số theo thứ tự là : a;b;c

Có:(a+b+c):3=17,5

=> a+b+c=17,5 x 3=52,5

=> (b+2,25)+b+c=52,5

=>b+b+c+2,25=52,5

=>b+b+c=52,5 -2,25=50,25

=> \(\frac{c}{3}+\frac{c}{3}+c=50,25\)

=>\(c.\frac{1}{3}+c.\frac{1}{3}+c.1=50,25\)

=>c x\(\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{3}+1\right)\)=50,25

=> c= 50,25 :\(\frac{5}{3}\)=30,15

=>b=3,015 :3=10,05

=>a=10,05+2,25=12,3

ĐS:...

Nguyễn Quang Trung CTV 09/06/2017 lúc 18:07

Tổng của 3 số đó là : 17,5 x 3 = 52,5 

Gọi ba số đó là : a,b,c 

Ta có : a + b + c = 52,5 mà c = 3b nên a + b + 3b = a + 4b = 52,5

Lại có a - b = 2,25 => 4a - 4b = 2,25 x 4 = 9 

Do đó : a + 4b + 4a - 4b = 52,5 + 9

<=> 5a = 61,5 

=> a = 61,5 : 5 = 12,3 

Vậy  Số thứ nhất là : 12,3 

       Số thứ 2 là :  12,3 - 2,25 = 10,05

       Số thứ 3 là :  10,05 x 3 = 30,15

Nguyễn Quang Trung CTV 09/06/2017 lúc 17:55

Nhầm em mk nghịch

Trần Thị Bảo Trân 12/06/2017 lúc 16:52

Đổi : 0,0625 = \(\frac{1}{16}\)

Hiệu số phần bằng nhau :

16 - 1 = 15 ( phần ) 

Số lớn là :

7,5 : 15 x 16 = 8 

Đáp số : 8

Mạnh Châu 05/06/2017 lúc 06:05

Đổi : 0,0625 = \(\frac{1}{16}\) 

Số lớn là:

7,5 : ( 16 - 1 ) x 16 = 8

                         Đáp số : 8

Do Manh Duc 03/03/2016 lúc 14:00

0,0625=1/16

Số lớn là: 7,5:(16-1)*16=8 

Trần Thị Loan Quản lý 30/06/2015 lúc 21:26

phép tính đúng là 241,71 nên số thập phân đã cho có 2 chữ số đằng sau dấu phẩy

Bỏ dấu phẩy đi thì số thập phân gấp lên 100 lần

=> Tổng sau lớn hơn tổng đúng là 99 lần số thập phân

Số thập phân là: (807 - 241,71) : 99 = 5,71

ĐS: 5,71

Đinh Tuấn Việt 30/06/2015 lúc 21:28

Khi cộng 1 số tự nhiên với 1 số thập phân,một bạn đã quên đánh dấu phẩy của số thập phân và đặt thanh phép cộng 2 số tự nhiên thì tổng tăng thêm là :

807 - 241,71 = 565,29

=> Nếu như vậy thì số thập phân gấp lên 100 lần

=> Tổng mới lớn hơn tổng đúng là 99 lần số thập phân

Vậy số thập phân đó là:

(807 - 241,71) : 99 = 5,71

Ác Mộng 30/06/2015 lúc 21:30

Do tổng đúng là 241,71 nên số thập phân có phần thập phân là 71

Gọi số thập phân cần tìm là a,71(a có thể là số có 1;2;3 ...chữ số)

Số tự nhiên là b(b có số chữ số bất kì)

Ta có:a,71+b=241,71

=>a+b=241

a71+b=807

=>100.a+b+71=807

=>100.a+b=807-71=736

=>(100.a+b)-(a+b)=736-241

=>99.a=495

=>a=5

=>b=241,71-5,71=236

Vậy 2 số cần tìm là 5,71 ; 236

Linh Đặng Thị Mỹ 20/07/2015 lúc 14:33

Số thập phân có 2 chữ số ở phần thập phân nên quên dấu phẩy tức là tăng số đó lên 100 lần. Như vậy tổng đã tăng thêm 99 lần số đó.

Suy ra số thập phân là

(3569 – 62,42) : 99 = 35,42

Số tự nhiên là

62,42 – 35,42 = 27

Nguyễn Tiến Dũng 31/05/2017 lúc 08:47

A là:

60,6:60%=101

B là:

237,6:80%=297

Tỉ số giữa A và B là:

101:297=101/297

SKT_NTT CTV 31/05/2017 lúc 08:48

Số A là :

60,6 : 60 x 100 = 101

Số B là :

237,6 : 80 x 100 = 297

Tỉ số giữa A và B là :

101 : 297 = \(\frac{101}{297}\)

Đáp số : \(\frac{101}{297}\)

truong nhat linh 31/05/2017 lúc 08:55

60% của A là 60,6 => A = 60,6 :60% = 101

80% của B là 237,6 => B = 237,6 : 80% = 297

Vậy tỉ số giữa A và B là : 101 : 297 = \(\frac{101}{297}\)

tôi học giỏi toán 19/07/2015 lúc 20:56

Các số thỏa mãn đề bài là: 8,61;8,62;8,63;8,64;8,65;8,66;8,67;8,68;8,69;8,70

8,71;8,72;8,73;8,74;8,75;8,76;8,77;8,78;8,79;8,80

8,81;8,82;8,83;8,84;8,85;8,86;8,87;8,88;8,89;8,90

8,91;8,92;8,93;8,94;8,95;8,96;8,97;8,98;8,99;9,00

;......................................................................

;9,81;9,82;9,83;9,84;9,85;9,86;9,87;9,88;9,89

Nên số các số thỏa mãn đề là:10*13-1=129(số)

*)hay ta có công thức: (số cuối-số đầu)/ khoảng cách+1

Áp dụng, ta được: (9,89-8,61)/0,01+1=129(số)

Vậy số số thỏa mãn đề bài là: 129 số

Trần Thị Loan Quản lý 19/07/2015 lúc 20:53

Các số thập phân có 2 chữ số ở phần thập phân ; lớn hơn 8,6 và nhỏ hơn 9,9 là: 

8,61; 8,62 ;....; 9,89  . Dãy số cách đều là 0,01

Số các số trong dãy là: (9,89 - 8,61) : 0,01 + 1 = 129 số

Mạnh Châu 30/05/2017 lúc 07:03

Các số thập phân lớn hơn 8,6 và nhỏ hơn 9,9 là :

8,61 ; 8,62 ; 8,63 ; … ; 9,89

Vậy có tất cả :

( 9,89 – 8,61 ) : 0,01 + 1 = 129 ( số )

Đáp số : 129 số 

Huynh Huu Nhat 07/08/2015 lúc 10:54

bên trái hai hàng chứ không phải một hàng

 

TNT TNT Học Giỏi 29/05/2017 lúc 16:13

số đó là :

 22,5 

   đs...

Hoàng Thị Thanh Huyền 29/05/2017 lúc 16:16

Số đó là :22,5

    Đáp số 22,5

Đinh Tuấn Việt 06/06/2015 lúc 09:18

Chuyển dấu phảy sang trái 1 chữ số thì được số mới nhỏ hơn số cũ 10 lần => B=A/10

Chuyển dấu phảy sang phải 1 chữ số thì được số mới gấp 10 lần số cũ  => C=Ax10

Vậy:

A/10 + A + Ax10 = 360,306

A.(1/10 + 1 + 10) = 360,306

A.111/10 = 360,306

A = 360,306 x 10/111

A = 32,46

Nguyễn Hà Anh 07/11/2016 lúc 20:43

Đinh Tuấn Việt ơi sai hết rùi

nhatminh 18/02/2017 lúc 19:10

ra so nao do 22,

Đinh Tuấn Việt 04/07/2015 lúc 09:11

Gọi 2 số cần tìm là A và B (A, B \(\ne\) 0) 
Theo bài ra ta có: 
A - B = 5,37 => A= 5,37 + B (1) 
và A : 10+B = 11,955 (2) 
Nhân cả 2 vế của (2) với 10, ta có: 
A+ Bx10 = 119,55 (3) 
Thay (1) vào (3), ta có: 
5,37+ B + Bx10 = 119,55 
=>5,37 + 11B = 119,55 
=>11B = 119,55 - 5,37 
=> 11B = 114,18 
=> B = 114,18 :11 
=> B = 10,38 
=> A = 5,37+ 10,38 = 15.75 
Vậy 2 số cần tìm là 15,75 và 10,38

letrunghieu 04/07/2015 lúc 09:20

Gọi 2 số cần tìm là A và B (A, B $\ne$≠ 0) 
Theo bài ra ta có: 
A - B = 5,37 => A= 5,37 + B (1) 
và A : 10+B = 11,955 (2) 
Nhân cả 2 vế của (2) với 10, ta có: 
A+ Bx10 = 119,55 (3) 
Thay (1) vào (3), ta có: 
5,37+ B + Bx10 = 119,55 
=>5,37 + 11B = 119,55 
=>11B = 119,55 - 5,37 
=> 11B = 114,18 
=> B = 114,18 :11 
=> B = 10,38 
=> A = 5,37+ 10,38 = 15.75 
Vậy 2 số cần tìm là 15,75 và 10,38

cich dung cho minh di

Nguyễn Quốc Việt 19/05/2017 lúc 07:58

15,75;10,38

dinh nam manh duc 17/05/2017 lúc 18:00

23,43 và 15

Ngô Khánh Linh 01/01/2017 lúc 08:19

Khi dịch dấu phẩy ở số thập phân sang bên phải một hàng thì số mới sẽ gấp 10 lần số cũ 

Tổng số phần của số thập phân mới và cũ là :

10+1=11(phần )

Số thập phân là :

(219,3+38,43):11=23,43

Số tự nhiên là :

38,43-23,43=15

                 Đáp số :23,43 và 15

Phạm Quỳnh Trang 12/02/2017 lúc 14:40

mình ra kết quả: 

số lớn là 97.5 đúng 100 %đó

cho mình nhé

go han 12/01/2017 lúc 17:30

khlhjkjkhju

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: