Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Giúp tôi giải toán và làm văn


Lê Hương Quỳnh Châu 12 tháng 4 lúc 17:47
Báo cáo sai phạm

số gạo lúc đầu là: 420:(100-47,5)x100=800kg = 8 tạ gạo

số gạo còn lại khi típ tục bán là: 800-420-80=300 kg

tỉ số phần trăm giữa số gạo lúc đầu và số gạo còn lại là: 300:800x100= 37,5%

Đọc tiếp...
Trần Khắc Tâm 12 tháng 4 lúc 17:33
Báo cáo sai phạm

Số gạo lúc đầu trước khi bán cửa hàng có là:

 420:(100-47,5)*100=800(kg)

Số gạo còn lại là :

800-420=380(kg)

Tỉ số phần trăm giữa số gạo còn lại và số gạo ban đầu là:

(380-80)/800*100=37,5% 

Đọc tiếp...
⚽Trần Quốc 🏆Huy🏆 19 tháng 4 lúc 17:42
Báo cáo sai phạm

                            Bài giải

    Tấm vải sau khi giặt chiếm số phần trăm tấm vải ban đầu là :

       100 - 2,5 = 97,5 ( % )

    Tấm vải ban đầu là :

       19,5 : 97,5 x 100 = 20 ( m )

                    Đáp số : 20 m 

Đọc tiếp...
Hina Strawberry 7308 10 tháng 1 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

lm như nguyễn trí nghĩa là lm tắt của tui ms đầy đủ từng bước

Đọc tiếp...
Nguyễn Quỳnh Khánh Linh 10 tháng 1 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

20m nha bn

Hok tốt

Đọc tiếp...
Bùi Tiến Dũng 26 tháng 2 2019 lúc 19:46
Báo cáo sai phạm

a) 10% của 240 là 24

5% của 240 là 12

2,5% của 240 là 6

Vậy 17,5% của 240 là 42.

b) Ta có 35% = 30% + 5%

10% của 520 là 52. Vậy:

30% của 520 là 52 x 3 = 156

5% của 520 là 52 : 2 = 26.

Vậy 35% của 520 là 156 + 26 = 182.

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa 18 tháng 2 2019 lúc 18:57
Báo cáo sai phạm

Đề bài

Bạn Dung tính nhẩm 15% của 120 như sau:

10% của 120 là 12

5% của 120 là 6

Vậy 15% của 120 là 18.

a) Hãy viết số thích hợp vào chỗ chấm để tìm 17,5% của 240 theo cách tính của bạn Dung:

....% của 240 là...

...% của 240 là...

...% của 240 là...

Vậy 17,5% của 240 là...

b) Hãy tính 35% của 520 và nêu cách tính.

Lời giải chi tiết

a) 10% của 240 là 24

5% của 240 là 12

2,5% của 240 là 6

Vậy 17,5% của 240 là 42.

b) Ta có 35% = 30% + 5%

10% của 520 là 52. Vậy:

30% của 520 là 52 x 3 = 156

5% của 520 là 52 : 2 = 26.

Vậy 35% của 520 là 156 + 26 = 182.

Đọc tiếp...
lê văn chương 20 tháng 1 2019 lúc 14:37
Báo cáo sai phạm

TỈ số phần trăm giá bá với giá mua là

        100% + 25% = 125%

tỉ số phần trăm lãi so với giá bán là

      25% : 125 . 100 = 20%

                   đáp số : 20%

Đọc tiếp...
Nguyễn Quỳnh Anh 20 tháng 1 2019 lúc 14:38
Báo cáo sai phạm

Tỉ số phần trăm giá bán so với giá mua là :

                 100 % + 25 % = 125 % 

Người đó lãi số phần trăm so với giá bán là:

                   25 : 125 * 100 = 20%

                                    Đáp số: 20%

Đọc tiếp...
Pham Cong Anh 20 tháng 1 2019 lúc 14:19
Báo cáo sai phạm

Tỉ số phần trăm giá bán với giá mua là 

          100%  + 25 % = 125 %

Tỉ số phần trăm lãi so với giá bán là 

          25 %  :  125  x   100   =    20 % 

                                    ĐÁP SỐ :   20 %

Đọc tiếp...

a) Tính tỉ sổ phần trăm của hai số 37" role="presentation" style="border:0px; direction:ltr; display:inline-block; float:none; font-size:18.72px; line-height:0; margin:0px; max-height:none; max-width:none; min-height:0px; min-width:0px; overflow-wrap:normal; padding:1px 0px; position:relative; text-align:left; white-space:nowrap; word-spacing:normal" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">37 và 42." role="presentation" style="border:0px; direction:ltr; display:inline-block; float:none; font-size:18.72px; line-height:0; margin:0px; max-height:none; max-width:none; min-height:0px; min-width:0px; overflow-wrap:normal; padding:1px 0px; position:relative; text-align:left; white-space:nowrap; word-spacing:normal" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">42.

b) Một tổ sản xuất làm được 1200" role="presentation" style="border:0px; direction:ltr; display:inline-block; float:none; font-size:18.72px; line-height:0; margin:0px; max-height:none; max-width:none; min-height:0px; min-width:0px; overflow-wrap:normal; padding:1px 0px; position:relative; text-align:left; white-space:nowrap; word-spacing:normal" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">1200 sản phẩm, trong đó anh Ba làm được 126" role="presentation" style="border:0px; direction:ltr; display:inline-block; float:none; font-size:18.72px; line-height:0; margin:0px; max-height:none; max-width:none; min-height:0px; min-width:0px; overflow-wrap:normal; padding:1px 0px; position:relative; text-align:left; white-space:nowrap; word-spacing:normal" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">126 sản phẩm. Hỏi anh Ba làm

được bao nhiêu phần trăm số sản phẩm của tổ?

Đọc tiếp...

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo

Đề bài

a) Tìm 30%" role="presentation" style="border:0px; direction:ltr; display:inline-block; float:none; font-size:18.72px; line-height:0; margin:0px; max-height:none; max-width:none; min-height:0px; min-width:0px; overflow-wrap:normal; padding:1px 0px; position:relative; text-align:left; white-space:nowrap; word-spacing:normal" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">30% của 97" role="presentation" style="border:0px; direction:ltr; display:inline-block; float:none; font-size:18.72px; line-height:0; margin:0px; max-height:none; max-width:none; min-height:0px; min-width:0px; overflow-wrap:normal; padding:1px 0px; position:relative; text-align:left; white-space:nowrap; word-spacing:normal" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">97

b) Một cửa hàng bỏ ra 6000000" role="presentation" style="border:0px; direction:ltr; display:inline-block; float:none; font-size:18.72px; line-height:0; margin:0px; max-height:none; max-width:none; min-height:0px; min-width:0px; overflow-wrap:normal; padding:1px 0px; position:relative; text-align:left; white-space:nowrap; word-spacing:normal" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">6000000 đồng tiền vốn. Biết cửa hàng đó đã lãi 15%" role="presentation" style="border:0px; direction:ltr; display:inline-block; float:none; font-size:18.72px; line-height:0; margin:0px; max-height:none; max-width:none; min-height:0px; min-width:0px; overflow-wrap:normal; padding:1px 0px; position:relative; text-align:left; white-space:nowrap; word-spacing:normal" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">15%, tính số tiền lãi.

Đọc tiếp...

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo

a) Tìm một số biết 30%" role="presentation" style="border:0px; direction:ltr; display:inline-block; float:none; font-size:18.72px; line-height:0; margin:0px; max-height:none; max-width:none; min-height:0px; min-width:0px; overflow-wrap:normal; padding:1px 0px; position:relative; text-align:left; white-space:nowrap; word-spacing:normal" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">30% của nó là 72" role="presentation" style="border:0px; direction:ltr; display:inline-block; float:none; font-size:18.72px; line-height:0; margin:0px; max-height:none; max-width:none; min-height:0px; min-width:0px; overflow-wrap:normal; padding:1px 0px; position:relative; text-align:left; white-space:nowrap; word-spacing:normal" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">72

b) Một cửa hàng đã bán được 420" role="presentation" style="border:0px; direction:ltr; display:inline-block; float:none; font-size:18.72px; line-height:0; margin:0px; max-height:none; max-width:none; min-height:0px; min-width:0px; overflow-wrap:normal; padding:1px 0px; position:relative; text-align:left; white-space:nowrap; word-spacing:normal" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">420kg gạo và bằng 10,5%" role="presentation" style="border:0px; direction:ltr; display:inline-block; float:none; font-size:18.72px; line-height:0; margin:0px; max-height:none; max-width:none; min-height:0px; min-width:0px; overflow-wrap:normal; padding:1px 0px; position:relative; text-align:left; white-space:nowrap; word-spacing:normal" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">10,5% tổng số gạo của cửa hàng trước khi bán.

Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu tấn gạo trước khi bán?

Đọc tiếp...

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
Golden Maknae 9 tháng 12 2018 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

1,64 = 164% nha.

Chúc bạn học tốt !

Đọc tiếp...
Nữ hoàng Gia Hân 9 tháng 12 2018 lúc 19:44
Báo cáo sai phạm

1,64 = 164%

Đọc tiếp...
Đặng Yến Ngọc 9 tháng 12 2018 lúc 19:42
Báo cáo sai phạm

1,64=164% bạn nhé

 chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
minh trần lê 29 tháng 10 2018 lúc 21:59
Báo cáo sai phạm

 nhảm nhí ! tớ bik đáp án rồi ! hỏi thử mấy bạn làm đc thôi

có đáp án mà 2 bạn Hoàng C5 và lionel Messi

Đọc tiếp...
Hoàng C5 29 tháng 10 2018 lúc 22:03
Báo cáo sai phạm

Đáp án của mình làm sao? có đúng ko?

Đọc tiếp...
Lionel Messi 29 tháng 10 2018 lúc 21:57
Báo cáo sai phạm

theo mik thì không có 200% nha(nếu có thì nói chứ đừng ném đá)

=>mik không giải được

Đọc tiếp...
TAKASA 7 tháng 8 2018 lúc 9:06
Báo cáo sai phạm

\(20\%+60\%×3\)

\(=\frac{20}{100}+\frac{60}{100}×3\)

\(=\frac{1}{5}+\frac{3}{5}×3\)

\(=\frac{1}{5}+\frac{9}{5}\)

\(=\frac{9+1}{5}\)

\(=\frac{10}{5}=10:5=2\)

\(10\%+89\%:3\)

\(=\frac{10}{100}+\frac{89}{100}:3\)

\(=\frac{1}{10}+\frac{89}{100}×\frac{1}{3}\)

\(=\frac{1}{10}+\frac{89}{300}\)

\(=\frac{30}{300}+\frac{89}{300}\)

\(=\frac{30+89}{300}\)

\(=\frac{119}{300}\)

Đọc tiếp...
Đàm Đức Trung 7 tháng 8 2018 lúc 9:04
Báo cáo sai phạm

20%+60%x3=80%x3=240%=240/100=12/5

10%+89%:3=99%:3=33%=33/100

  chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
nguyen thanh thuy tien 7 tháng 8 2018 lúc 9:04
Báo cáo sai phạm

20 % + 60 % x 3 = 200 %

10 % + 89 % : 3 = 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: