Giúp tôi giải toán và làm văn


Bảo Bình Lạnh Lùng 18/03 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

Phần trăm số học sinh nữ so với cả lớp là:

                 12 : 30 = 0,4 = 40 %

                           Đ/s:......

Tk nha! THanks

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Ngọc Ánh 18/03 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

Số học sinh nữ chiếm phần trăm là:

12 : 30  = 0,4 = 40 % ( số hs cả lớp )

Đáp số : 40%

học tốt~~~

Đọc tiếp...
Hiếu 18/03 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

Số học sinh nữ chiếm số % học sinh cả lớp là :

 \(\frac{12}{30}\cdot100\%=40\%\)

Vậy số hs nữ chiếm 40% số hs cả lớp.

Đọc tiếp...
Doan Huy Duong 20/06/2017 lúc 08:36
Báo cáo sai phạm

 giả sử số người trong phòng là 100 (hay 100%) 
+Ban đầu: gọi số người đứng là p% <100 
--> số người ngồi : 100-p 
+ sau khi thực hiện như đề bài thì 
Đứng =(100-p)/4+3p/4=70 
100-p+3p=280 
2p=180 
p=90%

Đọc tiếp...
Dương Nhật Ánh 20/06/2017 lúc 08:31
Báo cáo sai phạm

\(90\%nha\)

Đọc tiếp...
nhất sông núi 20/06/2017 lúc 08:31
Báo cáo sai phạm

Gọi a% là số người đứng ban đầu, thì số người ngồi lúc đầu là 100% - a% .

Đổi 25% = 1/4

Số người đứng lúc sau sẽ bằng số người đứng ban đầu trừ đi 1/4 số đứng chuyển sang ngồi và cộng với 1/4 số ngồi chuyển sang đứng.

Vậy ta có:

a%−14 a%+14 (100%−a%)=70%

Hay là: a%−14 a%+14 .100%−14 a%=70%

          (1−14 −14 )a%+25%=70%

          12 a%=70%−25%

          12 a%=45%

          a%=2×45%=90%

Vậy số người đứng lúc đầu là 90%

Đọc tiếp...
Hỏa Long Natsu 05/03/2018 lúc 18:36
Báo cáo sai phạm

Tỉ số phần trăm của 32 và 50 là : 

32 : 50 = 0 , 64 = 64% 

              Đ/s : 64% 
Chúc học giỏi nha !!!! Tk mình nhé !!! 

Đọc tiếp...
Bùi Thái Sang 05/03/2018 lúc 18:41
Báo cáo sai phạm

Tỉ số phần trăm của 32 và 50 là: 

32 : 50 = \(\frac{32}{50}=\frac{16}{25}\)

\(\frac{16}{25}\cdot100=64\%\)

Chúc bạn học tốt!!!

Đọc tiếp...
yamamoto 27/02/2018 lúc 18:03
Báo cáo sai phạm

2% của 1000 kg là :

1000 : 100 x 2 = 20 ( kg )

đ/s.........

Đọc tiếp...
winersenan 27/02/2018 lúc 18:04
Báo cáo sai phạm

2% của 1000kg là:

1000 : 100 x 2 = 20 (kg)

Đ/s:....

Đọc tiếp...
Mizamizu Mitsuha 27/02/2018 lúc 18:11
Báo cáo sai phạm

là:20kg

Đọc tiếp...
Trần Thị Ngọc Ly 10/02/2015 lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

99.92 

hok bít có dug hok

Đọc tiếp...
Nguyễn Huyền Kim Ngọc 11/03/2017 lúc 21:50
Báo cáo sai phạm

Chắc là 99,2

Đọc tiếp...
Min Yoongi 24/02/2018 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

đổi 7,5m2=750m2                                                                                                                                                                              Thể tích bể là :
                                         750 x 8=6000(dm3)
thể tích hòn đá là:
                                         6000-4800=1200
số đá chiếm số % là:
                                         1200:6000=0,2=20%
                                                          Đáp số:20%

Đọc tiếp...
Bùi Hiền Thảo 14/02/2015 lúc 20:02
Báo cáo sai phạm

Giá trị của 4 bạn học sinh là:

90% - 80%=10%

Tổng số học sinh của lớp là:

4:10x100=40 (học sinh)

Số học sinh xếp học lực giỏi là:

40 x 80 : 100=32(học sinh)

                   Đáp số :32 học sinh

Đọc tiếp...
Bùi Tiến Vỹ 24/01/2018 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm

tỉ số phần trăm của 4 bạn hs

90%--80%=10%

tổng số hs của cả lớp

4:10x100=40(hs)

số hs xếp lực giỏi

4x80:100=32(hs)

đ/s................

Đọc tiếp...
Hikari 01/03/2015 lúc 20:05
Báo cáo sai phạm

thể tích cái bể là:

4 x 3 x 2,5 = 30 (m3)

thể tích bể để chứa nước là:

30 : 100 x 80 = 24 (m3)

24 m3 = 24000 dm3.

24000 dm3 = 24000 lít

vậy trong bể chứa 24000 lít nước.

mực nước trong bể cao là:

2,5 : 100 x 80 = 2 (m)

đáp số: a) 24000 lít.

           b) 2 m.

Đọc tiếp...
Trung 23/02/2017 lúc 20:22
Báo cáo sai phạm

thể tích cái bể là:

4 x 3 x 2,5 = 30 (m3)

thể tích bể để chứa nước là:

30 : 100 x 80 = 24 (m3)

24 m3 = 24000 dm3.

24000 dm3 = 24000 lít

vậy trong bể chứa 24000 lít nước.

mực nước trong bể cao là:

2,5 : 100 x 80 = 2 (m)

đáp số:

a) 24000 lít.

b) 2 m

Đọc tiếp...
Chu Tuyết Trinh 04/04/2017 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

a,24000l

b,2m

Đọc tiếp...
duong do minh tien 13/12/2015 lúc 10:59
Báo cáo sai phạm

Khối lượng muối tinh khiết ( muối không chứa nước ) trong 15kg nước muối là:
15 : 100 x 12 = 1,8 kg
Khối lượng nước muối khi ta đổ thêm 3kg nước tinh khiết là:
15 + 3 = 18kg
Vì khối lượng muối tinh khiết ko đổi nên khối lượng muối chiếm số % trong nước muối lúc sau là:
1,8 : 18 x 100 = 10%

Đọc tiếp...
daotrongkhanh 28/12/2017 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

10phantram

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh quang 17/07/2017 lúc 17:16
Báo cáo sai phạm

k mình đi mình k lại

Đọc tiếp...
tieu thu nha em 23/01/2018 lúc 13:30
Báo cáo sai phạm

Ta có : d x 3,14 = S 

=> d x 50 % x 3,14 = S x 50 %

Vậy diện tích hình tròn giảm 50%

Đọc tiếp...
Nguyễn Quốc Phương 10/02/2017 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

giảm 50%

Ai k mk mk sẽ k lại

Đọc tiếp...
Duong Minh Hieu 06/03/2017 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

bán kính hình tròn giảm 50%

tức tăng 1/2

Vay Diện tích da tang

1/2*1/2*3,14=157/200

giảm 78,5%

k minh nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Huy 24/04/2015 lúc 14:31
Báo cáo sai phạm

 Sau 1 tháng, người đó nhận được số tiền lãi là:6000000x1,9:100=114000 dong, 

Sau 1 tháng, người đó nhận được số tiền lãi và tiền gốc là:6000000+114000=6114000 dong

Sau 2 tháng, người đó nhận được số tiền lãi là:6114000x1,9:100=116166 dong

Sau 2  tháng, người đó nhận được số tiền lãi và tiền gốc là:116166+6114000=6230166 dong

Sau 3 tháng, người đó nhận được số tiền lãi là:6230166x1,9:100=118373,154 dong

Sau 2  tháng, người đó nhận được số tiền lãi và tiền gốc là:6230166+118373,154=6 348 539,154 dong

Đọc tiếp...
Lê Đặng Quỳnh Như 18/04/2015 lúc 22:08
Báo cáo sai phạm

Số tiền công chiếm số phần trăm là :

     100% - 60% = 40%

Tiền công đóng chiếc tủ là :

     4 300 000 : 100 * 40 = 1 720 000 ( đồng )

                     Đáp số : 1 720 000 đồng

Đọc tiếp...
Bùi Tiến Vỹ 22/01/2018 lúc 22:06
Báo cáo sai phạm

số phần trăm số tiền công chiếm

100%-60%=40%

tiền công đóng chieecs tủ

4300000:100x40=1720000(đồng)

đ/s_________

Đọc tiếp...
Ouma Shu 22/01/2018 lúc 21:50
Báo cáo sai phạm

số tiền vật liêu là:4.300.000x60%=2.580.000đ

số tiền công để đóng chiếc tủ lạnh là:4.300.00-2.580.000=1.720.000đ

Đọc tiếp...
HND_Boy Vip Excaliber 27/11/2016 lúc 20:11
Báo cáo sai phạm

Gia ve da giam la

15000 : 100 x 50 = 7500 ( dong )

Đáp số 7500 đồng

Đọc tiếp...
Dương Thị Lan Anh 16/01/2018 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

đáp án là 7500 đồng nha bạn

Đọc tiếp...
Phan Thành Nam 02/01/2017 lúc 19:56
Báo cáo sai phạm

BẠn HND_Boy Vip Excaliber làm đúng rồi đó

Đọc tiếp...
Lê Thị Ngọc Tiên 25/01/2015 lúc 16:40
Báo cáo sai phạm

phân số chỉ số thứ nhất là:

50% = 50/100 = 1/2

phân số chỉ số thứ hai là:

40% = 40/100 = 2/5

quy đồng mẫu số hai phân số

phân số thứ nhất: 5/10

phân số thứ hai: 4/10

tỉ số của hai số đó là:5/4

tổng số phần bằng nhau là:

5 + 4 = 9 (phần)

số thứ nhất là:

112,5 : 9 x 5 = 62,5

đáp số: 62,5.

Đọc tiếp...
LÊ TRUNG KIÊN 14/07/2017 lúc 16:05
Báo cáo sai phạm

Đổi:50%=1/2;40%=2/5

quy đồng hai phân số là:5/10 và 4/10 

tỉ số hai phân số là:5/10:4/10=5/4

số thứ nhất là:112.5:(5+4)x5=62.5

Đọc tiếp...
nguyen thi lan huong 09/08/2016 lúc 11:16
Báo cáo sai phạm

Đổi 40% = 2/5

60% = 3/5

Ta có sơ đồ :

ST1 I----------I----------I---14,5--I

ST2 I----------I----------I

Số thứ hai là :

14,5 : ( 3 - 1 ) x 2 = 29

chúc bạn học tốt!

tích mk nha , chuẩn đó

Đọc tiếp...
Nguyễn Nam Cao 05/07/2015 lúc 08:02
Báo cáo sai phạm

Số bát bán với giá 6000 đồng là : 

600 - 69 = 531 ( đồng )

Số tiền bán được là :

531 x 6000 = 3186000 ( đồng )

3186000 là 118% của giá mua 600 bát nên 100% giá mua 600 bát là :

3186000 : 118% x 100% =2700000 đồng

Vậy giá mua 1 bát là : 

2700000 : 600 = 4500 đồng

Đáp số:  54000 đồng

Đọc tiếp...
gokubluessj1 20/04/2017 lúc 06:08
Báo cáo sai phạm

Giá tiền mua một cái bát là:

2700000 : 600 = 4500 đổng 

đáp số:

Đọc tiếp...
Khởi My 18/01/2018 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

mua 1 ta bat hay 1 bat

Đọc tiếp...
Lê Thanh Tùng 31/12/2016 lúc 12:55
Báo cáo sai phạm

25%

ai tk mk

mk tk lai

mk hứa

thank nhiêu

yên tâm

Đọc tiếp...
Lê Quang Thế 12/01/2015 lúc 23:41
Báo cáo sai phạm

Giá còn 80%

Số tiền mua vẫn là 100%

100% : 80% = 1,25 = 125%

Vậy mua thêm được 25% số vở

Đọc tiếp...
Công chúa Nấm 07/06/2015 lúc 07:56
Báo cáo sai phạm

Giả sử giá một quyển vở ban đầu là 100đ thì hạ còn bán: 80đ 
Giả sử ban đầu định mua 100 quyển thì mất 100 x 100= 10000đ 
Khi hạ mua được: 10000 : 80 = 125 quyển. 
Số vở thêm 125 - 100 = 25 quyển 
So với 100 quyển thì thêm được 25 quyển như vậy tăng thêm: 25%

Đọc tiếp...
Nguyễn Bảo Trúc 27/02/2015 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

Người đó lãi 30% theo giá mua .Vậy coi giá mua là 100%, lãi là 30% nên giá bán là 100%+30%=130%

Vậy người đó lãi theo giá bán là:                                                        30:130=0,2307...=23,07%

                                                                                                                            Đáp số:23,07%

Đọc tiếp...
na khoa 03/02/2017 lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

                                                      bài giải                                                                   

                               ta coi giá mua là 100%

                         số tiền lãi là

                              

Đọc tiếp...
Vũ Viết Thành 26/01/2017 lúc 16:56
Báo cáo sai phạm

23,07 % nha bạn 

Đọc tiếp...
Huỳnh Văn Hiếu 21/07/2015 lúc 17:19
Báo cáo sai phạm

Nếu không giảm giá thì cửa hàng được lãi 20%.

Cách giải 1:

Khi giảm giá bán 10% 1 chiếc điện thoại, tỉ lệ của số tiền lãi lẫn vốn so với tiền vốn là:

100% + 8%=108%

Khi giảm giá bán 10% 1 chiếc điện thoại, tỉ lệ giữa số tiền nếu không giảm giá và số tiền khi giảm giá là:

100% - 10% = 90%

Nếu không giảm giá, tỉ lệ giữa số tiền lãi lẫn vốn so với tiền vốn là:

108% : 90% * 100% = 120%

Nếu không giảm giá thì cửa hàng được lãi so với tiền vốn:

120% -100% = 20%

Đáp số: 20%

Cách giải 2:

Coi gia ban ngay thuong la 100% thi gia ban ngay le la:

100% - 10% = 90%

Cua hang van duoc lai 8% tuc la cua hang ban duoc la:

100% + 8% = 108% ( gia mua )

So tien lai tinh theo gia mua la:

100 : 90 x 108 = 120% ( gia mua )

Vay ngay thuong cua hang lai duoc la:

120% - 100% = 20%

Dap so: 20%

 

Đọc tiếp...
Cristiano Ronaldo 19/09/2016 lúc 14:46
Báo cáo sai phạm

Đề bài  : Nhân dịp ngày lễ một cửa hàng đã giảm giá bán 10% một chiếc điện thoại, tuy vậy cửa hàng vẫn được lãi 8% so với tiền vốn. Hỏi nếu không giảm giá cửa hàng được lãi bao nhiêu phần trăm so với tiền vốn? Nếu không giảm giá thì cửa hàng được lãi 20%.

                                      Bài giải 

Khi giảm giá bán 10% 1 chiếc điện thoại, tỉ lệ của số tiền lãi lẫn vốn so với tiền vốn là:

                         100% + 8% = 108%

Khi giảm giá bán 10% 1 chiếc điện thoại, tỉ lệ giữa số tiền nếu không giảm giá và số tiền khi giảm giá là:

                           100% - 10% = 90%

Nếu không giảm giá, tỉ lệ giữa số tiền lãi lẫn vốn so với tiền vốn là:

                           108% : 90% x 100% = 120%

Nếu không giảm giá thì cửa hàng được lãi so với tiền vốn:

                             120% -100% = 20%

                                  Đáp số: 20% 

Đọc tiếp...
nguyen quoc chien 21/01/2017 lúc 15:53
Báo cáo sai phạm

20% nha bn

chuc bn hoc tot

happy new year

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: