Giúp tôi giải toán


Conan Shinichi and Boboiboy Hôm qua lúc 09:50

Bài giải

Số tiền lãi của mẹ là : 200000000 : 100 x 0.5  = 1000000 ( đồng )

Mẹ có số tiền gốc và lãi là : 200000000 + 1000000 = 201000000 ( đồng )

Đáp số : 201000000 đồng

k nha

please

thanks

Hoàng Nghĩa Đức Hôm qua lúc 10:01

Thanks bạn nha

Hoàng Nghĩa Đức Hôm qua lúc 09:46

TRẢ LỜI NHANH NHÉ,MÌNH GẤP LẮM.

Vũ Như Mai 21/03/2017 lúc 13:40

a/ <=> y + 0,3y = -1,3

<=> 1,3y   = -1,3

<=>     y    = -1

b/ <=> y - 1/4y = 1/2

<=> 3/4y          = 1/2

<=>  y              = 2/3

c/ <=> 10/3y + 67/4 = -53/4

<=>     10/3y            = -30

<=>           y             = -9

Duong Minh Hieu 04/03/2017 lúc 12:54

60% của 1200 là:

1200:100x60=720

đáp số 720

nha

Nguyen Tuong Vy 04/03/2017 lúc 12:55

720 nha bn

Hoang Tu Mon Toan 07/03/2017 lúc 18:51

1200:100*60=720

o0o đồ khùng o0o 02/03/2017 lúc 20:56

Coi gia ban ngay thuong la 100% thi gia ban ngay le la: 100% - 10% = 90%

Cua hang van duoc lai 8% tuc la cua hang ban duoc la: 100% + 8% = 108% ( gia mua )

So tien lai tinh theo gia mua la: 100 : 90 x 108 = 120% ( gia mua )

Vay ngay thuong cua hang lai duoc la: 120% - 100% = 20%

Dap so: 20%

Thảo Noo 02/03/2017 lúc 20:57

Bạn viết dấu giùm mình nha

kaito kid 27/02/2017 lúc 12:40

440 nhé bạn

nguyen duc thang 27/02/2017 lúc 12:53

Coi cạnh hình vuông cũ là 100 % , cạnh mới là 110%

Tỉ số phần trăm giưa diện tích hình vuông cũ và mới là :

  110 x 110 = 12100

                 = 121%

Diện tích ban đầu hình vuông là :

  484 : 121 x 100 = 400  ( cm2 )

                Đ/s : 400 cm2

Mun Song Tu 27/02/2017 lúc 12:43

Coi cạnh hình vuông cũ là 100 % , cạnh mới là 110%

Tỉ số phần trăm giưa diện tích hình vuông cũ và mới là :

  110 x 110 = 12100

                 = 121%

Diện tích ban đầu hình vuông là :

  484 : 121 x 100 = 400  ( cm2 )

                Đ/s : 400 cm2

lemaikimngan 21/02/2017 lúc 20:25

80 muoi nhe ban 

Đào Trọng Nghĩa 21/02/2017 lúc 19:35

 tỉ số % giữa số bi xanh và số bi đỏ là :

   16 : 20 = 0.8 = 80%

Online 16/02/2017 lúc 07:44

Tỉ số % là :16:20=0,8

0,8=80%

k mk nha bạn

Vũ Phương Linh 24/02/2015 lúc 10:34

 Nếu coi giá xăng tháng 2 là 100% => Giá xăng tháng 3 là 120%
Giá xăng tháng 3 là : 120%  + 120% x 20% = 144%
Vậy giá xăng tháng 4 tăng so với gia xăng tháng 2 là : 144% - 100% = 44%

 

 

Vũ Tiến Dương 12/03/2017 lúc 17:19

Coi giá xăng tháng 3 có 100% thì giá xăng tháng 4 so với giá xăng tháng 3 chiếm là : 

                    100% + 20% = 120% (giá xăng tháng 3)

Coi giá xăng tháng 2 có 100% thì giá xăng tháng 3 so với giá xăng tháng 2 chiếm là :

                    100% + 20% = 120% (giá xăng tháng 2)

Gía xăng tháng 4 so với tháng 2 chiếm là :

                    120% x 120% = 144% (giá xăng tháng 2)

Gía xăng tháng 4 tăng số phần trăm so với giá xăng tháng 2 là :

                    144% - 100% = 44%

Trần Hà Quỳnh Như 29/04/2016 lúc 15:51

Nếu coi giá xăng tháng 2 là 100% => Giá xăng tháng 3 là 120%

Giá xăng tháng 3 là : 120%  + 120% x 20% = 144%

Vậy giá xăng tháng 4 tăng so với gia xăng tháng 2 là : 144% - 100% = 44%

Công chúa Nấm 01/07/2015 lúc 11:48

Bán kính tăng 10% thì diện tích sẽ là: 110 x 10 = 121%

Diện tích hình tròn ban đầu là: 94,985 : 121 x 100 = 78,5 (cm2)

Phạm Đức Đồng 24/02/2016 lúc 20:32

Coi bán kính lúc đầu là 100% thì bán kinh sau khi thêm là 110% ta có

bán kính mới * bán kính mới = 94,985/3,14=30,25(cm)

30,25=5,5*5,5 vậy bán kính mới là 5,5cm

bán kính lúc đầu là

5,5/110*100=5 (cm)

diện tích hình tròn đó là 

5*5*3,14=78,5 (cm2)

đáp số 78,5 cm2

Vũ Việt Anh 06/01/2017 lúc 06:05

78,5 cm2

nha bạn

Chúc các bạn học giỏi

Nguyễn Minh Anh 23/02/2015 lúc 12:33

Nếu tăng số thứ nhất thêm 20% và số thứ hai tăng thêm 30% thì tổng sẽ bằng 88,62.

Giả sử ta đều tăng cả 2 số thêm 30% thì tổng mới sẽ là: 71,9 x ( 100% + 30% ) = 93,47

Vậy 10% của số thứ nhất là: 93,47 - 88,62 = 4,85

Số thứ nhất là: 4,85 : 10% = 48.5

Số thứ hai là: 71,9 - 48.5 = 23,4

Nguyễn Thị Thanh 04/01/2017 lúc 18:51

Nếu tăng số thứ nhất thêm 20% và số thứ hai tăng thêm 30% thì tổng sẽ bằng 88,62.

Giả sử ta đều tăng cả 2 số thêm 30% thì tổng mới sẽ là: 71,9 x ( 100% + 30% ) = 93,47

Vậy 10% của số thứ nhất là: 93,47 - 88,62 = 4,85

Số thứ nhất là: 4,85 : 10% = 48.5

Số thứ hai là: 71,9 - 48.5 = 23,4

 k mk nha

Võ Hiền Anh 04/03/2016 lúc 06:37

48,5va 23,4la dung do

Nguyễn Trung Hiếu 24/06/2016 lúc 05:25

mức sãn xuất có tỉ lệ 5/4/3 cũng có nghĩa là số sãn phẫm cũng có tỉ lệ là 5/4/3
gọi số sãn phẫm mà 3 tổ công nhâm làm được lần lượt là 5x, 4x, 3x
khi đó số sãn phẩm mà tổ 1 làm được khi tăng năng suất 10% là 5x.110% = 5,5x
số sãn phẩm mà tổ 3 làm được khi tăng năng suất 30% là 3x.130% = 3,9x
do khi tăng năng suất thì tổ 1 làm nhiều hơn tổ 3 16 sãn phẩm nên ta có phương trình
5,5x - 3,9x = 16
x = 10
Tổng số sãn phẩm mà 3 tổ làm được nếu không tăng năng suất là 5x + 4x + 3x = 12x = 12.10 = 120 sãn phẩm
nếu tăng năng suất thì là 5,5x + 4,8x + 3,9x = 14.2x = 14,2.10 = 142 sãn phẩm

Vũ Gia Huy 04/01/2015 lúc 21:38

mình ko hiểu lắm nếu có sai mong các bn thông cảm

Trần Hà Quỳnh Như 17/03/2016 lúc 17:07

 Giải

10% = 1/10  ;  15% = 3/20

Như vậy:

1/10 số thứ nhất + 3/20 số thứ hai = 56,5 – 50 = 6,5

Nhân 2 vế với 10:

Số thứ nhất + 3/2 lần số thứ  hai  = 6,5 x 10 = 65  (1)

Só thứ nhất    + số thứ hai                             = 50  (2)

Lấy (1) trừ (2) :

½ Số thứ hai:  65 – 50 = 15    (do 3/2 – 1 = ½)

Số thứ hai là:  15 x 2 = 30

Số thứ nhất:  50 – 30 = 20

Trương Thị Minh Tú 03/01/2015 lúc 15:57

tăng 2 số 10% được tổng = 55

5% số thứ hai = 1,5

số thứ hai = 30 

số thư nhất = 20

Nguyễn Văn Khải 29/01/2016 lúc 19:37

a+b=50              (1)

10/100a+15/100b=56           (2)

Nhân 2 vế của (2) với 10 ta được:

10xa+10,5xb=565               (3)   

Nhân 2 vế của (1) với 11 ta được:

11xa+11xb=550                   (4)

Lấy (3) trừ (4) ta được :

           11xa+11,5xb=565

        -

           11xa+11xb  =550

                     0,5xb=15

                           b=15:0,5

                           b=30

                            a=50-30

                           a=20

Vậy a=20;b=30  

 

Vũ Tiến Dương 12/03/2017 lúc 17:25

Số kg muối có trong 40kg nước biển là :

                    40 : 100 x 5 = 2 (kg)

Vì lượng muối không thay đổi. Suy ra 2kg muối chính là 2% khối lượng dung dịch mới

Khối lượng dung dịch mới là :

                    2 : 2 x 100 = 100 (kg)

Số kg nước máy cần đổ thêm là :

                    100 - 40 = 60 (kg)

Nguyễn Hữu Tiến 11/03/2015 lúc 20:49

Số bé : 15

Số lớn : 60

Cầm Sơn Vũ 14/02/2016 lúc 14:03

số bé bằng 15 số lớn bằng 60 chuẩn không cần chỉnh hhahahaha

xong !

Trần Hương Mai 09/02/2017 lúc 17:47

bài làm sai rồi

Cấn Hoàng Anh Quân 09/03/2015 lúc 20:17

Theo đề bài, gọi a là cạnh hình vuông ban đầu thì 1,5a là cạnh hình vuông được thêm 50 %, ta có:
1,5a x 1,5a = 193,5
1,5a x 1,5a = 2,25a x a =193,5
S = a x a = 193,5 : 2,25 = 86 cm2
ĐS: diện tích hình vuông đó là: 86 cm2

 

Nguyen ngoc dat 25/09/2016 lúc 19:08

tìm S một hình vuông biết nếu tăng cạnh của nó lên 50% thì được một diện tích mới là 193,5 cm2

Theo đề bài, gọi a là cạnh hình vuông ban đầu thì 1,5a là cạnh hình vuông được thêm 50 %, ta có:
1,5a x 1,5a = 193,5
1,5a x 1,5a = 2,25a x a =193,5
S = a x a = 193,5 : 2,25 = 86 cm2
ĐS: diện tích hình vuông đó là: 86 cm2

Nguyễn Thị Diệu Linh 31/01/2017 lúc 16:11

coi cạnh của hình vuông là 100% thì cạnh hình vuông mới sẽ là: 

                          100%+50%=150%( C hình vuông cũ)

diện tích của hình vuông mới là

                         150/100*150/100=225%( S hình vuông cũ)

S hình vuông đó là

                               193,5:225 *100=86( cm2)

                                                         Đ/S 86 cm2

KUDO SHINICHI 10/09/2016 lúc 11:31

lượng kg dưa chiếm là

2 - ( 2 . 93 % ) = 0,14 ( kg)

lúc sau lượng % dưa chiếm 

100%-90%= 10 %

Qủa dưa nặng là

0,14 x 10 = 1,4 kg

KUDO SHINICHI 10/09/2016 lúc 11:33

lời giải đầu 

ta lấy 

2 x ( 100 % - 93 % ) nhé

= 0,14 kg

Uzumaki Naruto 10/09/2016 lúc 11:30

Bài giải:

Đổi 5,5 kg = 5500 g.

Lượng nước có trong quả dưa lúc đầu:

5500 x 93%  = 5115 (g).

Khi phơi nắng thì lượng nước còn:

 5500 x 90% = 4950 (g).

Lượng nước bị mất đi khi phơi:

 5115 – 4950 = 165 (g).

Quả dưa hấu sau khi phơi còn:

  5500 – 165 = 5335(g).

   (Hay 5335 gam = 5,335 kilogam)

             Đáp số 5,335 kilogam.

Nguyễn Hoàng Hưng 25/12/2016 lúc 12:30

cửa hàng đó phải bán chiếc xe đạp đó với giá 

1200000*10+1200000=1320000

Nguyễn Hoàng Hưng 25/12/2016 lúc 12:27

10000000

Vũ Tiến Dương 12/03/2017 lúc 17:29

Coi giá vốn có 100% thì tiền lãi có 10%. Vậy giá bán so với giá vốn chiếm là : 100% + 10% = 110%

Để được lãi 10% giá vốn thì phải bán chiếc xe đạp đó với giá tiền là : 1200000 : 100 x 110 = 1320000 (đồng)

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: