Giúp tôi giải toán và làm văn


Pham Thi Thuy 10 tháng 12 2014 lúc 16:01
Báo cáo sai phạm

Ta co : 40%=2/5

Hieu so phan bang nhau la: 5-2=3 (phan)

Gia tri moi phan la: 2,7/3=0,9

Soi day thu nhat dai: 0,9*2=1,8 (m)

Soi day thu hai dai: 1,8+2,7=4,5 (m)

Soi 

Đọc tiếp...
ミ★L͓̽I͓̽N͓̽H͓̽☆Y͓̽U͓̽K͓̽I͓̽K͓̽O͓̽︵✰ 4 tháng 12 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

Ta có: 40% = 2/5

Hiêụ sô phân băng nhau là:

  5-2=3 (phân)

Giá trị môĩ phân là:

 2,7 : 3 = 0,9

Sơị dây thư nhât dài là: 

 0,9 x 2 = 1,8 (m)

Sơị dây thư hai dài là:

 1,8 + 2,7 = 4,5 (m)

Dáp sô : Sơị dây thư nhât : 1,8 m

              Sơị dây thư hai : 4,5 m

#Linh#

Đọc tiếp...
trần như 22 tháng 6 2015 lúc 22:25
Báo cáo sai phạm

Coi mức lương cũ là 100% thì mức lương mới so với mức lương cũ là:
                           100% + 30% = 130%
Coi giá hàng cũ là 100% thì giá hàng mới so với giá hàng cũ là:
                           100% - 20% = 80%
Với mức lương mới và giá hàng mới thì lượng hàng mua được là:
                          130% : 80% = 1, 625 = 162,5%.
Với mức lương mới này thì lượng hàng mới sẽ mua được nhiều hơn lượng hàng cũ là: 
                          162,5% - 100% = 62,5%

                                                  ĐS: 62,5%

Đọc tiếp...
Mymom12345 20 tháng 2 lúc 21:54
Báo cáo sai phạm

Cậu giỏi quá đấy, trần như

Đọc tiếp...
Khánh Linh 12 tháng 2 2015 lúc 21:59
Báo cáo sai phạm

Sau tháng thứ nhất người đó lĩnh được là: 8 000 000 x 101,5% = 8 120 000 đ

Sau tháng thứ 2 người đó nhận cả vốn lẫn lãi là: 8 120 000 x 101,5% = 8 241 800 đ

ĐS: 8 241 800 đ

Đọc tiếp...
nguyễn trung hiếu 22 tháng 7 2015 lúc 8:40
Báo cáo sai phạm

háng 1 người đó lãi được là :

     8000000 : 100 * 1,5 = 120000 ( đồng )

Sau 2 tháng , người đó lãi được là :

    ( 8000000 + 120000 ) : 100 * 1,5 = 121800 ( đồng )

Sau 2 tháng , người đó lĩnh được số tiền cả vốn lẫn lãi là :

     121800 + 8000000 = 8121800 ( đồng )

               Đáp số : 8121800 đồng

Đọc tiếp...
Nguyễn Thùy Linh 16 tháng 1 2016 lúc 7:32
Báo cáo sai phạm

8241800 

 

Đọc tiếp...
Tài Nguyễn Tuấn 11 tháng 4 2015 lúc 11:06
Báo cáo sai phạm

Giải.

Gọi giá vàng tháng 10 là 100%. Vậy giá vàng tháng 11 là : 

100% + ( 100% x 10% ) = 110%

Giá vàng tháng 12 là : 

110% - ( 110 % x 10%) = 99%

Vậy giá vàng tháng 12 giảm số phần trăm so với tháng 10 là :

100% - 99% = 1%

Đáp số : giảm 1%

Đọc tiếp...
Nghĩa Nam Lê 17 tháng 1 2017 lúc 22:13
Báo cáo sai phạm

Nêu giá vàng tháng 10 là 100 phần thì giá vàng tháng 11 là 110 phần.
So với tháng 11 thì giá vàng tháng 12 bị giảm : 110 x 10% = 11 phần
Giá vàng tháng 12 còn lại : 110 ‐ 11 = 99 phần
So với tháng 10 , giá vàng tháng 12 bằng : 99 : 100 = 99 / 100 Tức 99%
Trả lời : So với tháng 10 giá vàng tháng 12 đã giảm : 100% ‐ 99% = 1%

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Ngọc Ánh 12 tháng 6 2015 lúc 9:21
Báo cáo sai phạm

Tỉ số % HS nam ban đầu 100 - 60 = 40 (%), tỉ số sau khi có 5 HS nghỉ 100 - 64 = 36%

Tỉ lệ HS nam/HS nữ lúc đầu = 40/60 = 2/3 = 32/48 ; Tỉ số sau khi 5 HS nghỉ 36/64 = 9/16 = 27/48  

Số HS nam giảm tương ứng với : 2/3 - 9/16 = 5/48 => 1/48 tương ứng với 1 học sinh nam.  

Mà HS nam = 32/48. Vậy số học sinh nam là : 1 x 32 = 32 (HS)  

Số học sinh nữ là : 32 : 32/48 = 48 (HS)  

Tổng số đội văn nghệ là : 32 + 48 = 80 (HS)

Đ/S: 80 HS

Đọc tiếp...
thien ty tfboys 11 tháng 6 2015 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

Tỉ số % HS nam ban đầu 100 - 60 = 40 (%), tỉ số sau khi có 5 HS nghỉ 100 - 64 = 36%

Tỉ lệ HS nam/HS nữ lúc đầu = 40/60 = 2/3 = 32/48 ; Tỉ số sau khi 5 HS nghỉ 36/64 = 9/16 = 27/48  

Số HS nam giảm tương ứng với : 2/3 - 9/16 = 5/48 => 1/48 tương ứng với 1 học sinh nam.  

Mà HS nam = 32/48. Vậy số học sinh nam là : 1 x 32 = 32 (HS)  

Số học sinh nữ là : 32 : 32/48 = 48 (HS)  

Tổng số đội văn nghệ là : 32 + 48 = 80 (HS)

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Hân 16 tháng 12 2014 lúc 18:40
Báo cáo sai phạm

                                                                       Giải 

Số tiền lãi sau một tháng là :

5000000x0,5:100=25000 (đồng)

Cả tiền gửi và tiền lãi suất sau một tháng là :

5000000+25000=5025000(đồng)

Đáp số 5025000 đồng

Đọc tiếp...
Việt Best Murad 10 tháng 3 2018 lúc 22:15
Báo cáo sai phạm

giải

tiền lãi là : 5 000 000 : 100 x 0,5 =  25000 (đ)
sau 1 tháng số tiền gửi và lãi là  là : 5 000 000 + 25000 = 5025000 (đ)
Đáp số:.................

hok tôt

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Nhi 30 tháng 12 2015 lúc 18:54
Báo cáo sai phạm

đáp án là  50250000 đồng

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Anh Khuê 13 tháng 12 2014 lúc 16:07
Báo cáo sai phạm

Tỉ số phần trăm của lượng muối trong nước biển là:

                       2,8:80= 0,035

                 Đáp số: 3,5%           

Đọc tiếp...
CW Hoàng Quân 16 tháng 1 2017 lúc 16:27
Báo cáo sai phạm

Tỉ số phần trăm của lượng muối trong nước biển là :

2,8 : 80 * 100 = 3,5%

Đ/S: 3,5%

Đọc tiếp...
sakura 6 tháng 1 2017 lúc 10:13
Báo cáo sai phạm

Tỉ số phần trăm củ lượng nước muối trong biển là :

    2,8 : 80 = 0,035 = 3,5 %

         Đáp số : 3,5 %

k mik nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Triệu Yến Nhi Hiệp sĩ 24 tháng 4 2015 lúc 21:35
Báo cáo sai phạm

 

Số phần trăm lãi suất là:

11200:2000000x100=0,56%

Đọc tiếp...
Mạnh Châu 18 tháng 4 2017 lúc 14:59
Báo cáo sai phạm

Số phần trăm lãi suất là: 

              11200 : 2000000 x 100 = 0,56 %

                                   Đ/S: 0,56 %

Đọc tiếp...
khai 10 tháng 5 2017 lúc 11:56
Báo cáo sai phạm

Số phần trăm lãi xuất là

11200 : 2000000 x 100 = 0,56 %​

​ Đáp số : 0,56 %

Đọc tiếp...
Perry Ú 2 tháng 9 lúc 15:13
Báo cáo sai phạm

Gía hoa ngày tết so với tháng 11 là 

100 + 20 =120 (%)

Gía hoa sau tết còn là 

100 - 20 = 80 %

Hoa tết sau tháng 11 là 

120100 x 80100 = 96 %

Gía hoa tết so với tháng 11 là 

100 - 96 = 4 (%)

Dd.s:4%

Đọc tiếp...
NTN vlogs 31 tháng 12 2018 lúc 8:21
Báo cáo sai phạm

                        Giá hoa ngày tết so với tháng 11 là :

                                    100 + 20 = 120 (%)

                        Giá hoa sau tết còn là :   100 – 20 = 80 (%

 hoa sau tết so với tháng 11 là :

 120100 x    80100 = 96 (%)

Giá hoa sau tết so với tháng 11 là :

            100 – 96 = 4 (%)

                                    Đáp số 4 %

Đọc tiếp...
Công chúa Ánh Sáng 16 tháng 12 2016 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

4 %

ai tk mk

mk tk lại

hứa luôn

yên tâm

Đọc tiếp...
Trần Quang Minh 3 tháng 3 2016 lúc 10:11
Báo cáo sai phạm

Nếu giảm đường kính 20% thì bán kính cũng giảm đi 20%.

Diện tích hình tròn giảm số phần trăm là:

100% * 100% - 80%*80%= 36%

Diện tích hình tròn là:

113,04: 36 * 100= 314 (cm2)

Đ/s: 314 cm2

Đọc tiếp...
♥Đêm♥ 13 tháng 3 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

Nếu đường kính giảm 20% thì bán kính cũng giảm 20%

Diện tích hình tròn bị giảm số % là :

100% x 100% - 80% x 80% = 36%

Diện tích của hình tròn đó là :

113,04 : 36 x 100 = 314   ( cm2 )

Đáp số : 314 cm2

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Anh Thư 15 tháng 2 2015 lúc 10:14
Báo cáo sai phạm

Giải cụ thể zùm yk!!!

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thanh Trúc 12 tháng 7 2015 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

Giá của chiếc ti vi sau lần giảm giá thứ nhất là:

                  6750000-6750000x7%=6277500( đồng)

Sau hai lần giảm giá,  giá của chiếc ti vi là:

                6277500-6277500x8%=5775300 (đồng)

                              Đáp số: 5775300 đồng

              

                   

 

Đọc tiếp...
Trần Đặng Thúy Hòa 13 tháng 3 2017 lúc 17:47
Báo cáo sai phạm

5775300 nhe kb voi to nhe hihi du lop lon or nho gi cung duoc minh ten la kagamine len nha

Đọc tiếp...
Chuông gió (悲しいため..) 23 tháng 8 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

Gía chiếc TV khi giảm là 

6750000-67500000x7%=6277500(đ)

Hai lần giảm giá của chiếc TV là 

6277500-677500x8%=5775300(đ)

Đ.s:.................

Đọc tiếp...
Nguyễn Huy Khánh Tùng 28 tháng 2 2015 lúc 23:55
Báo cáo sai phạm

gọi số tuổi của em út là c

gọi số tuổi của anh thứ là b

gọi số tuổi của người anh cả là a

Ta có: a+b+c=58

75%c=2/3b <=> 3/4c=2/3b <=> 3/4 : 2/3 = b/c <=> b/c = 9/8 <=> b= 9/8 x c

3/4c=1/2a <=> 3/4 :1/2 = a/c <=> a/c= 3/2 <=> a= 3/2 x c

Suy ra : a+b+c= 3/2xc +9/8xc + c = 58 <=> (3/2 + 9/8 +1)c=58 <=> 29c/8=58 <=> c= 16 => b=18, a=24 

Đọc tiếp...
Trần Quốc Huy 21 tháng 8 lúc 16:37
Báo cáo sai phạm

                                 Giải

                 Đổi 75% = \(\frac{3}{4}\), 50% = \(\frac{1}{2}\)

  Tỉ số giữ số tuổi của em út và anh 2 là : \(\frac{2}{3}:\frac{3}{4}=\frac{8}{9}\)

  Tỉ số giữ số tuổi của em út và anh cả là : \(\frac{1}{2}:\frac{3}{4}=\frac{4}{6}\)

\(\frac{4}{6}=\frac{8}{12}\)

    Ta có sơ đồ :

        Anh cả : |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

       Anh hai : |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

          Em út : |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

    Tổng số phần bằng nhau là : 

            12 + 9 + 8 = 29 ( phần )

     Giá trị mỗi phần là : 

             58 : 29 = 2 ( tuổi )

     Tuổi của em út là :

            2 x 8 = 16 ( tuổi )

     Tuổi của anh hai là :

            2 x 9 = 18 ( tuổi ) 

     Tuổi của anh cả là :

            2 x 12 = 24 ( tuổi ) 

                  Đáp số : Anh cả 24 tuổi

                                Anh hai 18 tuổi

                                Em út : 16 tuổi

Đọc tiếp...
★๖ۣۜHoài _๖ۣThươηɠ♥ ⁀ᶜᵘᵗᵉ 19 tháng 8 lúc 16:01
Báo cáo sai phạm

         Bài giải:

\(a.\)3 học sinh của lớp 6A chiếm:

\(1-25\%-\frac{2}{3}=\frac{1}{12}\)

Số học sinh của lướp 6A là:

\(3:\frac{1}{12}=36\)( học sinh )

\(b.\)Số học sinh giỏi lớp 6A có là:

\(36.25\%=9\)( học sinh )

Số học sinh khá lớp 6A có là:

\(36.\frac{2}{3}=24\)( học sinh )

Đáp số: \(a.\) \(36\)học sinh 

            \(b.\)\(24\)học sinh

Đọc tiếp...
okazaki * Nightcore - Nỗi đau từ một người đến sau * 19 tháng 8 lúc 15:59
Báo cáo sai phạm

số  học sinh giỏi và khá là 

25 % + 2/3 = 11/12 ( hs )

số phần học sinh trung bình là 

1- 11/12 =  1/12 ( hs )

vậy tổng học sinh là 

3 : 1 /12 = 36 ( hs )

số học sinh giỏi là 

36 . 25/100 =9 ( hs )

số học sinh khá là 

36 . 2/3 = 24 ( hs )

đáp số ...

hok tốt

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hoài Thanh 26 tháng 4 2015 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

PS chi so HS Gioi ,Kha la:

          25%+2/3=11/12(so HS ca lop)

PS chi so HS TB la:

        1-11/12=1/12

a,lop 6A co so HS la:3:1/12=36(HS)

b,so HS kha la:

     36:2/3=24(HS)

so HS gioi la:

36-(24+3)=9(HS)

 

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Ngọc Ánh 26 tháng 5 2015 lúc 6:38
Báo cáo sai phạm

Coi khối lượng công việc cũ là 100% thì khối lượng công việc mới là:

100% + 50% = 150% = 1,5 (khối lượng công việc cũ)

Coi năng suất lao độgn cũ là 100% thì năng suất lao động mới là:

100% + 10% = 110% = 1,1 (năng suất lao động cũ)

Số phần trăm số công nhân mới là:

1,5 : 1,1 = ....

Đọc tiếp...
Trần Vân Anh 23 tháng 2 2017 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

Tăng thêm 36,36% đó. ^^

Đọc tiếp...
tominhvu 21 tháng 12 2017 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

Coi khối lượng công việc cũ là 100% thì khối lượng công việc mới là:
100% + 50% = 150% = 1,5 (khối lượng công việc cũ)
Coi năng suất lao độgn cũ là 100% thì năng suất lao động mới là:
100% + 10% = 110% = 1,1 (năng suất lao động cũ)
Số phần trăm số công nhân mới là:
1,5 : 1,1 = ....

chúc bn hok tốt@_@

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng Hiệp sĩ 29 tháng 5 2015 lúc 8:39
Báo cáo sai phạm

Giá hoa ngày tết so với tháng 11 là :

100% + 20% = 120% ( giá tháng 11 )

Giá hoa sau tết so với ngày tết còn là :

100% - 20% = 80% ( giá ngày tết )

Giá hoa sau tết so với tháng 11 là :

\(\frac{120}{100}x\frac{80}{100}=\frac{96}{100}=96\%\)

Giá hoa sau tết rẻ hơn tháng 11 là :

100 % - 96 % = 4%

                    Đáp số : sau tết hoa rẻ hơn tháng 11 là 4%

Đọc tiếp...
trieu dang 29 tháng 5 2015 lúc 8:40
Báo cáo sai phạm

giá hoa ngày tết so với tháng 11:

100% + 20% = 120%

giá hoa sau tết:

100% - 20% = 80%

giá hoa sau tết so với tháng 11:

120/100 80/100 = 96%

Vậy sau tết giá hoa rẻ hơn tháng 11:

100% - 96% = 4%

Đọc tiếp...
nguyentuantai 29 tháng 5 2015 lúc 8:39
Báo cáo sai phạm

giá hoa tết =100% + 20%=120%giá hoa tháng 11

Giá hoa tháng 1 =100% - 20%=80% giá hoa tết

Giá hoa tháng 1 bằng 120%*80%/100=96%giá hoa tháng 11

Giá hoa tháng 1 so với giá hoa tháng 11 giảm là:

        100% - 96% = 4%

                    Đáp số: giảm 4%

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thu Huyền 4 tháng 9 2015 lúc 17:41
Báo cáo sai phạm

Số học sinh nam chiếm 40% số học sinh cả lớp là bằng 2/5

 Phân số chỉ 4 học sinh nam sau khi chuyển đi là :

2/5 - 1/3 = 1/15  (số học sinh)

Số học sinh cả lớp là :

4 : 1/15 = 60 (học sinh)

Số học sinh nam lúc đầu là :

60 x 2/5 = 24 (học sinh)

               Đáp số : 24 học sinh nam

Thích cho mình nha :)

Đọc tiếp...
Minh La The 22 tháng 3 2016 lúc 10:10
Báo cáo sai phạm

Goi số hs nam là x

      số hs cả lớp là y

Ta có:       40% = 2/5

     

=>  x : 2/5 =y

    x = 2/5y  (1)

Và :

  x - 4= 1/3( y-4 )    (2)

Thế (1) vào (2) ta có

 2/5y - 4 = 1/3y - 4/3

 1/15y = 8/3

y = 40

Vậy số hs nam là : 40 . 2/5 = 16 hs

Chắc chắn 100%

Đọc tiếp...
Trịnh tuấn kiệt 31 tháng 3 2017 lúc 18:45
Báo cáo sai phạm

bạn Minh La The làm đúng rồi kết quả trong giải ra 16

Đọc tiếp...
Nguyen Ngoc Anh 16 tháng 4 2015 lúc 12:31
Báo cáo sai phạm

Tháng thứ nhất người đó được lãi:

              80000000 : 100 x 0,85=680000( dong )

Sau 1 tháng người đó có số tiền lãi và gửi là:

              80000000 + 680000=80680000( dong)

Tháng thứ hai người đó được lãi:

               80680000 : 100 x 0,85=6876780(dong)

Sau 2 tháng người đó được lãi:

               6876780 + 680000=1365780(dong)

                                Đáp số:1365780 dong

Mình cũng ko chắc lắm đâu

 

             

 

Đọc tiếp...
NGUYỄN ĐÌNH ĐÌNH 11 tháng 4 lúc 17:49
Báo cáo sai phạm

em thì ko biết

Đọc tiếp...
Ngô Phương Linh 12 tháng 4 2018 lúc 10:54
Báo cáo sai phạm

đáp án là 1365780 đồng nhé !

chúc bạn học tốt !

Đọc tiếp...
Huỳnh Văn Hiếu 21 tháng 7 2015 lúc 17:19
Báo cáo sai phạm

Nếu không giảm giá thì cửa hàng được lãi 20%.

Cách giải 1:

Khi giảm giá bán 10% 1 chiếc điện thoại, tỉ lệ của số tiền lãi lẫn vốn so với tiền vốn là:

100% + 8%=108%

Khi giảm giá bán 10% 1 chiếc điện thoại, tỉ lệ giữa số tiền nếu không giảm giá và số tiền khi giảm giá là:

100% - 10% = 90%

Nếu không giảm giá, tỉ lệ giữa số tiền lãi lẫn vốn so với tiền vốn là:

108% : 90% * 100% = 120%

Nếu không giảm giá thì cửa hàng được lãi so với tiền vốn:

120% -100% = 20%

Đáp số: 20%

Cách giải 2:

Coi gia ban ngay thuong la 100% thi gia ban ngay le la:

100% - 10% = 90%

Cua hang van duoc lai 8% tuc la cua hang ban duoc la:

100% + 8% = 108% ( gia mua )

So tien lai tinh theo gia mua la:

100 : 90 x 108 = 120% ( gia mua )

Vay ngay thuong cua hang lai duoc la:

120% - 100% = 20%

Dap so: 20%

 

Đọc tiếp...
Cristiano Ronaldo 19 tháng 9 2016 lúc 14:46
Báo cáo sai phạm

Đề bài  : Nhân dịp ngày lễ một cửa hàng đã giảm giá bán 10% một chiếc điện thoại, tuy vậy cửa hàng vẫn được lãi 8% so với tiền vốn. Hỏi nếu không giảm giá cửa hàng được lãi bao nhiêu phần trăm so với tiền vốn? Nếu không giảm giá thì cửa hàng được lãi 20%.

                                      Bài giải 

Khi giảm giá bán 10% 1 chiếc điện thoại, tỉ lệ của số tiền lãi lẫn vốn so với tiền vốn là:

                         100% + 8% = 108%

Khi giảm giá bán 10% 1 chiếc điện thoại, tỉ lệ giữa số tiền nếu không giảm giá và số tiền khi giảm giá là:

                           100% - 10% = 90%

Nếu không giảm giá, tỉ lệ giữa số tiền lãi lẫn vốn so với tiền vốn là:

                           108% : 90% x 100% = 120%

Nếu không giảm giá thì cửa hàng được lãi so với tiền vốn:

                             120% -100% = 20%

                                  Đáp số: 20% 

Đọc tiếp...
nguyen quoc chien 21 tháng 1 2017 lúc 15:53
Báo cáo sai phạm

20% nha bn

chuc bn hoc tot

happy new year

Đọc tiếp...
nguyen trong tuan 12 tháng 2 2016 lúc 9:34
Báo cáo sai phạm

nhan vao chu dung khong se ra ket qua

Đọc tiếp...
☆Angel☆~Star~ CTV 15 tháng 7 lúc 9:04
Báo cáo sai phạm

Đổi \(25\%=\frac{1}{4}\)

Năm học 2011 - 2012 số học sinh nam còn : 

    \(1-\frac{2}{5}=\frac{3}{5}\) ( số học sinh nam năm trước )

Năm học 2011 - 2012 số học sinh nữ còn :

    \(1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}\) ( số học sinh nữ năm trước )

Vì \(\frac{3}{5}\) số học sinh nam bằng \(\frac{3}{4}\) số học sinh nữ nên nếu coi số học sinh nam là 5 phần thì số học sinh nữ là 4 phần như thế.

Hiệu số phần bằng nhau là :

   5 - 4 = 1 ( phần )

Số học sinh nam năm học 2010 - 2011 là :

    80 : 1 x 5 = 400 ( học sinh )

Số học sinh nữ năm học 2010 - 2011 là :

   400 - 80 = 320 ( học sinh )

Đáp số : 400 học sinh nam; 320 học sinh nữ.

Cbht

Đọc tiếp...
nguyễn trung kiên 15 tháng 7 lúc 9:28
Báo cáo sai phạm

                          ĐỔI 25%=1/4

NĂM 2011-2012 SỐ H/S NAM CÒN

    1-2/5=3/5(SỐ H/S  NAM NĂM TRƯỚC)

NĂM 2011-2012 SỐ H/S NỮ CÒN 

    1-1/4=3/4(SỐ H/S NỮ NĂM TRƯỚC)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: