Giúp tôi giải toán và làm văn


Marakai 11 tháng 8 lúc 8:18
Báo cáo sai phạm

\(\frac{p}{m-1}=\frac{m+n}{p}\Leftrightarrow p^2=\left(m+n\right)\left(m-1\right)\)

\(\Rightarrow p^2⋮m-1\).Mà p là số nguyên tố nên \(p⋮m-1\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}m-1=1\\m-1=p\end{cases}}\)

Nếu \(m-1=p\)thì \(m+n=m-1\Leftrightarrow n=-1\)(Vô lí vì \(n\inℕ\))

Vậy m - 1 = 1\(\Rightarrow m=2\)

Lúc đó: \(p^2=m+n=2+m\left(đpcm\right)\)

Đọc tiếp...
ninh tran 23 tháng 2 2015 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

-1+-1+-1+...+-1+-1+-1+-1(co 51 so hang)

=-51

Đọc tiếp...
_кнáин_ℓιин_ 8 tháng 8 lúc 15:11
Báo cáo sai phạm

= -1 +(01_ +-1+1+-1+1+-1 (có 51 số hạng)

=-51

Đọc tiếp...
전 정국 * * 김태형 28 tháng 4 lúc 22:27
Báo cáo sai phạm

\(1-2+3-4+5-6+...+99-100+101\)

\(=\left(-1\right)+\left(-1\right)+...+\left(-1\right)+101\)(50 số hạng -1)

\(=-50+101\)

\(=51\)

Đọc tiếp...
Lefty Hand Cream 緑 4 tháng 8 lúc 11:12
Báo cáo sai phạm

S1 = (-2) + 4 + (-6) + 8 + ... + 2020

S1 = ( 4 + 8 + ... + 2020 ) - ( 2 + 6 + ... + 2018 )

S1 = 2 040 192 - 2 036 160

S1 = 4 032

=))

Đọc tiếp...
Trà My CTV 17 tháng 7 2017 lúc 16:34
Báo cáo sai phạm

\(xy-2x+y+1=0\Leftrightarrow xy-2x+y-2=-3\Leftrightarrow x\left(y-2\right)+\left(y-2\right)=-3\)

<=>(x+1)(y-2)=-3

Ta có bảng sau: 

x+1-3-113
y-213-3-1
x-4-202
y35-11

Vậy ....

Đọc tiếp...
Bexiu 26 tháng 8 2017 lúc 12:28
Báo cáo sai phạm

a) x4+x3+2x2+x+1=(x4+x3+x2)+(x2+x+1)=x2(x2+x+1)+(x2+x+1)=(x2+x+1)(x2+1)

b)a3+b3+c3-3abc=a3+3ab(a+b)+b3+c3 -(3ab(a+b)+3abc)=(a+b)3+c3-3ab(a+b+c)

=(a+b+c)((a+b)2-(a+b)c+c2)-3ab(a+b+c)=(a+b+c)(a2+2ab+b2-ac-ab+c2-3ab)=(a+b+c)(a2+b2+c2-ab-ac-bc)

c)Đặt x-y=a;y-z=b;z-x=c

a+b+c=x-y-z+z-x=o

đưa về như bài b

d)nhóm 2 hạng tử đầu lại và 2hangj tử sau lại để 2 hạng tử sau ở trong ngoặc sau đó áp dụng hằng đẳng thức dề tính sau đó dặt nhân tử chung

e)x2(y-z)+y2(z-x)+z2(x-y)=x2(y-z)-y2((y-z)+(x-y))+z2(x-y)

=x2(y-z)-y2(y-z)-y2(x-y)+z2(x-y)=(y-z)(x2-y2)-(x-y)(y2-z2)=(y-z)(x2-2y2+xy+xz+yz)

Đọc tiếp...
Thiên An 19 tháng 8 2016 lúc 19:50
Báo cáo sai phạm

Theo đề ta có \(\left(x+\frac{1}{y}\right)\in Z\) và \(\left(y+\frac{1}{x}\right)\in Z\)\(\Rightarrow\)\(\left(x+\frac{1}{y}\right)\left(y+\frac{1}{x}\right)\in Z\)

hay \(\left(xy+\frac{1}{xy}+2\right)\in Z\)\(\Rightarrow\)\(\left(xy+\frac{1}{xy}\right)\in Z\)

Suy ra \(\left(xy+\frac{1}{xy}\right)^2\in Z\)\(\Rightarrow\)\(\left(x^2y^2+\frac{1}{x^2y^2}+2\right)\in Z\)\(\Rightarrow\)\(\left(x^2y^2+\frac{1}{x^2y^2}\right)\in Z\)

Vậy \(x^2y^2+\frac{1}{x^2y^2}\) là số nguyên (đpcm).

Đọc tiếp...
saadaa 19 tháng 8 2016 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

\(\left(x+\frac{1}{y}\right)\left(y+\frac{1}{x}\right)=xy+2+\frac{1}{xy}\)

vì 2 nguyên nên \(xy+\frac{1}{xy}\)nguyên

\(\left(xy+\frac{1}{xy}\right)^2=x^2y^2+\frac{1}{x^2y^2}+2\)

nen \(x^2y^2+\frac{1}{x^2y^2}\)nguyên

Đọc tiếp...
Thầy Giáo Toán 21 tháng 8 2015 lúc 22:35
Báo cáo sai phạm

Không mất tính tổng quát, giả sử \(x\ge y\ge z.\) Suy ra \(z^3+3z^2\le20\to3z^2<20\to z^2\le6\to z\le2.\)

Nếu \(z=1\) ta được \(x^2+y^2+xy=19\to3y^2\le19\to y^2\le6\to y\le2\to y=1,2.\)  Khi \(y=1\)  thì \(x^2+x=18\to\left(2x+1\right)^2=73\to><.\)

Nếu \(z=2\to x^2+y^2+2xy=16\to x+y=4\to x=y=2\) (Vì \(x\ge y\ge z=2.\))

Vậy nghiệm nguyên dương duy nhất của phương trình là \(\left(x,y,z\right)=\left(2,2,2\right).\)
 

Đọc tiếp...
Minh Nguyễn 5 tháng 8 2016 lúc 8:40
Báo cáo sai phạm

ko hiểu thầy ơi

Đọc tiếp...
~ Rim Ceil ~ 4 tháng 5 lúc 10:58
Báo cáo sai phạm

       Câu hỏi của Huỳnh Phước Lộc       : Bạn tham khảo

Đọc tiếp...
Hoàng Nguyên Hiếu 4 tháng 5 lúc 10:48
Báo cáo sai phạm

#)Giải :

Ta có :

Gọi biểu thức trên là A

Thay a + b + c = 2018 vào A :

\(A=\frac{a}{2018-c}+\frac{b}{2018-a}+\frac{c}{2018-b}\)

\(A=\frac{a}{a+b+c-c}+\frac{b}{a+b+c-a}+\frac{c}{a+b+c-b}\)

\(A=\frac{a}{a+b}+\frac{b}{b+c}+\frac{c}{a+c}>\frac{a}{a+b+c}+\frac{b}{a+b+c}+\frac{c}{a+b+c}=\frac{a+b+c}{a+b+c}=1\)

\(\Rightarrow A>1\left(1\right)\)

Lại có :

\(A=\frac{a}{a+b}+\frac{b}{b+c}+\frac{c}{a+c}< \frac{a+b}{a+b+c}+\frac{b+c}{a+b+c}+\frac{c+a}{a+b+c}=\frac{2\left(a+b+c\right)}{a+b+c}=2\)

\(\Rightarrow A< 2\left(2\right)\)

Từ (1) và (2) suy ra :  \(1< A< 2\)

Vậy A không phải là số nguyên 

         #~Will~be~Pens~#

Đọc tiếp...
vũ tiền châu 26 tháng 12 2017 lúc 18:00
Báo cáo sai phạm

ta có ...=\(\frac{3n^5+5n^3+7n}{15}\)

ta có \(5n^3+7n=n\left(5n^2+7\right)\)

xét n chia hết cho 3 thì \(5n^3+7n⋮3\Rightarrow5n^3+7n+3n^5⋮3\)

xét n không chia hết cho 3 =>\(n^2\equiv1\left(mod3\right)\Rightarrow5n^2\equiv2\left(mod3\right)\Rightarrow5n^2+7⋮3\)

=>\(5n^3+7n+3n^5⋮3\forall n\in Z\)

ta có \(3n^5+7n=n\left(3n^4+7\right)\)

xét n chia hết cho 5 =>\(3n^5+7n+5n^3⋮5\)

xét n không chia hết cho 5 =>\(n^4\equiv1\left(mod5\right)\Rightarrow3n^4\equiv3\left(mod5\right)\Rightarrow3n^4+7⋮5\)

=>\(5n^3+3n^5+7n⋮5\forall n\in Z\)

=>tử chia hết cho 15 => ... là số nguyên (ĐPCM)

Đọc tiếp...
Thầy Giáo Toán 26 tháng 8 2015 lúc 21:40
Báo cáo sai phạm

Ta có  \(3x^2-12x+16=3\left(x-2\right)^2+4\ge4\to\sqrt{3x^2-12x+16}\ge\sqrt{4}=2.\)

Tương tự \(y^2-4y+13=\left(y-2\right)^2+9\ge9\to\sqrt{y^2-4y+13}\ge3\)

Vậy vế ta có \(\sqrt{3x^2-12x+16}+\sqrt{y^2-4y+13}\ge2+3=5.\) Để dấu bằng xảy ra thì \(x=y=2.\)

Đáp số \(x=y=2.\)

Đọc tiếp...
Phan Thanh Tịnh 9 tháng 10 2016 lúc 12:40
Báo cáo sai phạm

A =\(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2}=1-\frac{2}{\sqrt{x}+2}\).Để\(A\in Z\Rightarrow\frac{2}{\sqrt{x}+2}\in Z\)\(\sqrt{x}\ge0\Rightarrow\sqrt{x}+2\ge2\Rightarrow\sqrt{x}+2=2\Rightarrow\sqrt{x}=0\Rightarrow x=0\)

Bạn ko hiểu thì hỏi nhé!

Đọc tiếp...
Phùng Minh Quân 12 tháng 7 lúc 12:04
Báo cáo sai phạm

Có: \(S\le\frac{1}{\frac{\left(1+1+1+...+1\right)^2}{2001+2002+2003+...+2010}}=\frac{1}{\frac{10^2}{20055}}=\frac{4011}{20}=200,55\)

Do \(\frac{1}{2001}\ne\frac{1}{2002}\ne\frac{1}{2003}\ne...\ne\frac{1}{2010}\) nên dấu "=" không xảy ra \(\Rightarrow\)\(S< 200,55\) (1) 

Lại có: \(\frac{1}{2001}+\frac{1}{2002}+\frac{1}{2003}+...+\frac{1}{2010}< \frac{1}{2001}+\frac{1}{2001}+...+\frac{1}{2001}=\frac{10}{2001}\)

\(\Rightarrow\)\(S>\frac{2001}{10}=200,1\) (2) 

(1) và (2) suy ra \(200,1< S< 200,55\)\(\Rightarrow\) số nguyên lớn nhất bé hơn S là 200 

PS: sai chỗ nào mn chỉ ạ :3 

Đọc tiếp...
ngonhuminh 8 tháng 1 2017 lúc 0:05
Báo cáo sai phạm

\(\frac{P}{m-1}=\frac{m+n}{p}\) dk tồn tại  \(VT>0\Rightarrow m>1\)

\(\Leftrightarrow p^2=\left(m+n\right)\left(m-1\right)\)(*)

VT là bp số nguyên tố VP xẩy ra các trường hợp

TH1: p=(m+n)=(m-1)=> n=-1 (loại n tự nhiên)

TH2:  Một trong hai số phải =1 có m>1=> m+n>1

=> m-1=1=> m=2

\(\Rightarrow P^2=\left(n+2\right)\left(2-1\right)=n+2\Rightarrow dpcm\)

Đọc tiếp...
nghiem thi van anh 15 tháng 1 2017 lúc 18:22
Báo cáo sai phạm

VT là bp số nguyên tố vp xẩy ra các trường hợp

TH1: p={m+n}={m-1}=>n-1{loai n tu nhien}

TH2:mot trong 2 so phai =1 co m>1=>m+n>=>m-1=1=>m2

chúc bạn làm tốt

Đọc tiếp...
lê dạ quỳnh 23 tháng 4 2017 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

cho em hỏi nhu tí : tại sao 1 trong 2 số phải = 1 vậy

Đọc tiếp...
Đặngthịbíchngọc 2k7 8 tháng 7 lúc 8:02
Báo cáo sai phạm

= -5 nha

Đọc tiếp...
Ngô Huỳnh Đức 22 tháng 1 lúc 20:03
Báo cáo sai phạm

Lộn nha = -5 nha

Đọc tiếp...
do thanh thanh 22 tháng 1 lúc 19:56
Báo cáo sai phạm

101-102-(-103)-104-(-105)-106-(-107)-108-(-109)-110

=101+(-102)+103+(-104)+105+(-106)+107+(-108)+109+(-110)

=(101+109)+(-102+-108)+(103+107)+(-104+-106)+105+-110

=200+-200+200+-200+105+-110

=0+0+105+-110

=105+-110

=-5

Đọc tiếp...
ღ๖ۣۜLinh's ๖ۣۜLinh'sღ] ★we are one★ 1 tháng 7 lúc 17:12
Báo cáo sai phạm

Ta có \(5^x=y^4+4y+1\)

\(\Leftrightarrow5^x=\left(y+2\right)^2-3\)

\(\Leftrightarrow5^x-\left(y+2\right)^2=-3\)

Xét x=0

\(\Rightarrow\left(y+2\right)^2=1+3=4\)

\(\Rightarrow y+2=2\Rightarrow y=0\left(tm\right)\)

Xét x>0 

Vì 5x và -3 là 2 số lẻ => (y+2)2là số chẵn

Đặt (y+2)2=4k2                (k>1)

=> (y+2)2=5x+3

=> 5x=4k2-3

Vì k>1 nên 4k2-3\(⋮̸\)5

Vậy x=0,y=0 

Đọc tiếp...
Nguyễn Nhật Minh 5 tháng 7 lúc 7:23
Báo cáo sai phạm

Bạn Nguyễn Thảo Hiền chỉ giúp mình đi, mình vẫn chưa biết làm, còn cái x=0 y=0 ai cũng biết rồi

Đọc tiếp...
Nguyễn Thảo Hiền 4 tháng 7 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

x=0 và y=o nha tình yêu

Đọc tiếp...
Nguyễn Nhật Minh 26 tháng 5 lúc 8:58
Báo cáo sai phạm

Bạn ơi, mình hỏi là số nguyên chứ ko phải nguyên dương nên -y3-4 chưa chắc đã bé hơn 0 nhé.

Đọc tiếp...
vo minh khoa 25 tháng 5 lúc 17:47
Báo cáo sai phạm

Giả sử tồn tại các số x,y nguyên

=>\(x^4\ge0\)

Ta có \(x^4+y^3+4=0\)<=> \(x^4=-y^3-4\)

Mà \(x^4\ge\) ;\(-y^3-4< 0\)(vô lý)

Nên không tồn tại số nguyễn x, y thỏa mãn \(x^4+y^3+4=0\)

Đọc tiếp...
Ngô Ngọc Anh 7 tháng 3 lúc 10:09
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{x-5}{x-3}=\frac{x-3-2}{x-3}=\frac{x-3}{x-3}-\frac{2}{x-3}=1-\frac{2}{x-3}\)

Để A đạt giá trị nhỏ nhất thì \(\frac{2}{x-3}\) đạt giá trị lớn nhất \(\Leftrightarrow x-3\)đạt giá trị nguyên dương nhỏ nhất \(\Leftrightarrow x-3=1\Leftrightarrow x=4\)

Vậy với x=4 thì A đạt giá trị nhỏ nhất.

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: