Giúp tôi giải toán


Phan Thanh Tịnh 16/03/2017 lúc 06:39

Ta có a2 - 25 < a2 - 10 < a2 - 7. Để (a2 - 7)(a2 - 10)(a2 - 25) < 0 thì ta có 2 trường hợp :

TH1 : 1 thừa số âm và 2 thừa số dương

=> a2 - 25 < 0 < a2 - 10 < a2 - 7\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}a^2-25< 0\\a^2-10>0\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}a^2< 25\\a^2>10\end{cases}}}\)=> a2 = 16 => a2 = -4 ; 4

TH2 : 3 thừa số đều âm

=> a2 - 25 < a2 - 10 < a2 - 7 < 0 => a2 - 7 < 0 => a2 < 7 =>\(a^2\in\) {0 ; 1 ; 4} =>\(a\in\){0 ; -1 ; 1 ; -2 ; 2}

Vậy\(a\in\){-4 ; -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 4}

alibaba nguyễn 16/03/2017 lúc 07:36

Xét \(a^2-25\ge0\) \(\Rightarrow\hept{\begin{cases}a^2-7>0\\a^2-10>0\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\left(a^2-7\right)\left(a^2-10\right)\left(a^2-25\right)\ge0\left(l\right)\)

\(\Rightarrow a^2< 25\)

\(\Rightarrow a^2=\left(0,1,4,9,16\right)\)

Thế \(a^2=0\) \(\Rightarrow\left(a^2-7\right)\left(a^2-10\right)\left(a^2-25\right)=\left(-7\right)\left(-10\right)\left(-25\right)< 0\left(nhan\right)\)

Tương tự ta tìm được các giá trị a2 thỏa đề bài là: 0, 1, 4, 16

\(\Rightarrow a=\left(-4,-2,-1,0,1,2,4\right)\)

Vua Mien Trung 19/03 lúc 16:17

Trương Thanh Nhân 14/03/2017 lúc 09:15

4 không được đâu bạn 

Vì nếu n = 4 thì \(\frac{n+5}{n+1}=\frac{4+5}{4+1}=\frac{9}{5}\)

\(\frac{9}{5}\notin Z\)

tth 14/03/2017 lúc 08:08

Mình  tính ra 0;1;3;4

Vì chỉ các số đó khi thực hiện phép tính \(\frac{n+5}{n+1}\)mới ra số nguyên

  không chắc đâu nha! Mình mới học lớp 5 à! Mình học ké qua chương trình lớp 6 thôi

Trương Thanh Nhân 14/03/2017 lúc 08:04

Nếu đúng thì các bạn gửi đúng nếu sai thì các bạn sửa còn nếu thiếu thì các bạn bổ sung hộ mình nhé

Lê Thúy Hằng 14/03/2017 lúc 00:19

3/ bạn lập bảng xét dấu là sẽ thấy có 4 trường hợp:

TH1: x<(-5/6), khi đó: -(2x+1)+[-(3-4x)]+[-(6x+5)]=2014

                                -2x-1-3+4x-6x-5=2014

                                -4x-9=2014

                                x=-2023/4 ( TM x<-5/6)

TH2: -5/6<=x<=-1/2, khi đó: 2x+1+[-(3-4x)]+[-(6x+5)]=2014

                                         2x+1-3+4x-6x-5=2014

                                         0x-7=2014 ( ko có giá trị x TM pt)

TH3:-1/2<=x<=3/4, khi đó:  2x+1+(3-4x)+[-(6x+5)]=2014

                                        2x+1+3-4x-6x-5=2014

                                        -8x-1=2014

                                        x=-2015/8 ( ko TM -1/2<=x<=3/4 )

TH4: x>3/4; khi đó: 2x+1+3-4x+6x+5=2014

                            4x+9=2014

                             x=2005/4( TM x>3/4)

thế là xong. cái nào TM thì lấy

ghi chú <= là nhỏ hơn hoặc bằng

nhok buồn vui 13/03/2017 lúc 11:40

tui bít câu 2

kudo shinichi 11/03/2017 lúc 20:55

Bạn bấm máy sẽ ra đc kết quả là

2280

-11

10

Phạm Thanh Huyền 11/03/2017 lúc 20:58

39 x ( - 57) + 57 x 79 = - 2223 + 4503 = 2280

( -9) - (-6) + (-8) = -3 +(-8) = -11

7 + ( -3 ) - ( - 6) = 4 - (- 6) = 10

Love 11/03/2017 lúc 20:57

39 . ( -57 ) + 57 . 79

= 2280

(-9) - (-6) +(-8)

= -11

7 + (-3) + (-6)

= 10

Ủng hộ tk Đúng nha mọi người ! ^^ 

Five centimeters per second 02/03/2017 lúc 19:42

Ta có : a chia hết cho b suy ra a = b x k1 ( k1 thuộc Z )

           b chia hết cho a suy ra b = a x k2  ( k2 thuộc Z )

=> a = a x k1 x k2 => k1 x k2 = 1

\(\Rightarrow k\in\hept{\begin{cases}1\\-1\end{cases}}\)

\(\Rightarrow a=\hept{\begin{cases}b\cdot1=b\\b\cdot\left(-1\right)=-b\end{cases}}\)

Vậy a = b hoặc a = -b ( đpcm )

Trần Anh Thư 28/02/2017 lúc 20:03

\(\frac{-15}{25}\)\(\frac{-3}{5}\)

\(\frac{a}{b}\)\(\frac{-3}{5}\)Suy ra 5a= -3b (*)

\(b-a=32\)

\(a=b-32\)(**)

\(5.\left(b-32\right)\)=\(-3b\)

\(5b-160=-3b\)

\(5b+3b=160\)

\(b=160:8=20\)

Sky 27/02/2017 lúc 19:50

Ta có:

\(\frac{a}{b}=\frac{-15}{25}\Rightarrow\frac{a}{-15}=\frac{b}{25}\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

\(\frac{a}{-15}=\frac{b}{25}=\frac{b-a}{25-\left(-15\right)}=\frac{32}{40}=\frac{4}{5}\)

\(\frac{a}{-15}=\frac{4}{5}\Rightarrow a=-12\)

\(\frac{b}{25}=\frac{4}{5}\Rightarrow b=20\)

Vậy phân số đó là: \(\frac{-12}{20}\)

Mai Trung Nguyên 27/02/2017 lúc 20:04

\(\frac{a}{b}\)=\(\frac{-15}{25}\)Nên 25a = -15b

=> (-15)b - (-15)a = 40a

=> (-15).(a - b) = 40a

=> (-15).32 = 40a

=> -480 = 40a

=> a = (-480) : 40

=> a = -12 

Ta có : b - a = 32

Thay : a = -12

Ta có : b - (-12) = 32

=> b = 32 + (-12)

=> b = 20

Vây : a = -12 ; b = 20

NGUYỄN THẾ HIỆP 25/02/2017 lúc 20:20

a, Có: \(\frac{a}{c}=\frac{c}{b}=\frac{b}{d}=k\Rightarrow k^3=\frac{a}{c}.\frac{c}{b}.\frac{b}{d}=\frac{a^3}{c^3}=\frac{c^3}{b^3}=\frac{b^3}{d^3}=\frac{a^3+c^3-b^3}{c^3+b^3-d^3}=\frac{a}{d}\left(ĐPCM\right)\)

b, Thấy: I y-3 I \(\ge\)0 => VT\(\le\)42 => VP \(\le\)42

=> \(4\left(2012-x\right)^4\le42\Leftrightarrow\left(2012-x\right)^4\le10.5\)

Mặt khác với \(\forall y\in Z,\)VT \(⋮\)3

=> VP \(⋮\)3  <=> VP=0 hay x=2012

khi đó: VT=42-3I y-3I =0 <=> Iy-3I=14 <=> \(\orbr{\begin{cases}y-3=-14\\y-3=14\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}y=-11\\y=17\end{cases}}}\)

Vậy nghiệm thỏa mãn là: (x,y)=(2012,-11), (2012, 17)

Tiểu My 26/02/2017 lúc 11:17

cho mk hỏi VT và VP là gì bạn ????

Nga Nguyễn 24/02/2017 lúc 19:49

a)\(x^2-3x-5⋮x-3\)

\(x\left(x-3\right)-5⋮x-3\)

\(\Rightarrow5⋮x-3\)

\(\Rightarrow x-3\in\left\{.........\right\}\)

\(\Rightarrow x\in\left\{........\right\}\)

b)\(2x-2+3x+2⋮x=1\)

\(2\left(x+1\right)-4+3\left(x+1\right)-1⋮x+1\)

\(5\left(x+1\right)-5⋮x=1\)

\(\Rightarrow5⋮x+1\)

c)\(\left|5-2x\right|=17\)\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}5-2x=17\\5-2x=-17\end{cases}}\)\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}2x=-12\\2x=22\end{cases}}\)\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=-6\\x=11\end{cases}}\)

Mà \(x\le6\Rightarrow x=-6\)

pikachu 24/02/2017 lúc 19:40

Giúp mk với  k cho 3

Ngo Tung Lam 20/02/2017 lúc 20:10

a) 200 + 300 x 2 - 100 + ( -100)

=    200 + 600 - 100 + ( -100 )

=        800 - 100 + ( -100 )

=     700 + ( -100 )

= 600

b) 500 - 100 x 3 + ( -13 )

=  500 - 300 + ( -13 )

=   200 + ( -13 )

= 187

Yến Nhi Libra Virgo HotGirl Sakura 20/02/2017 lúc 20:09

a ) 200 + 300 x 2 - 100 + ( - 100 )

= 200 + 600 - 100 + ( - 100 )

= 800 - 100 + ( - 100 )

= 700 + ( - 100 )

= 600

b ) 500 - 100 x 3 + ( - 13 )

= 500 - 300 + ( - 13 )

= 200 + ( - 13 ) 

= 187

Yến Nhi Libra Virgo HotGirl Sakura 20/02/2017 lúc 20:10

a ) 200 + 300 x 2 - 100 + ( - 100 )

= 200 + 600 - 100 + ( - 100 )

= 800 - 100 + ( - 100 )

= 700 + ( - 100 )

= 600

b ) 500 - 100 x 3 + ( - 13 )

= 500 - 300 + ( - 13 )

= 200 + ( - 13 ) 

= 187

nguyễn tường vy 17/02/2017 lúc 12:37

/3x - 2/=/-7+3/

/3x-2=/-4/

/3x-2/=4

3x-2=4 hoặc 3x-2=-4

* 3x-2=4

3x=6

x=2

* 3x-2=-4

3x=-2

x=-2/3

vậy x = 2 hoặc x = -2/3

Seira Nguyễn 17/02/2017 lúc 08:23

a) 13 - ( -20 ) + x = 80 : 2

     33              + x = 40

                          x = 40 - 33

                          x = 7

b)  -13 + ( -20 ) + x = ( - 490 ) + 27 

   - 33                + x = -463

                             x = -463 - ( -33 )

                             x = -430

Yến Nhi Libra Virgo HotGirl Sakura 17/02/2017 lúc 08:21

Tìm x , biết :

a ) 13 - ( - 20 ) + x = 80 : 2

13 + 20 + x = 80 : 2

33 + x = 40

x = 40 - 33

x = 7

Vậy x = 7

b ) - 13 + ( - 20 ) + x = ( - 490 ) + 27 

- 33 + x = - 463

x = - 463 - ( - 33 )

x = - 430

Vậy x = - 430

Pham Thuy Linh 17/02/2017 lúc 08:18

a) 13-(-20)+x=80:2

13+20+x=40

33+x=40

x=40-33

x=7

b) -13+(-20)+x=(-490)+27

-33+x=-463

x=-463+33

x=-430

bui van huy 02/08/2015 lúc 14:44

VÌ A nguyên nên 2n+7 chia hết cho n+1

=>\(\frac{2n+7}{n+1}=\frac{2\left(n+1\right)+5}{n+1}\)=2+\(\frac{5}{n+1}\)

=>Để A nguyên thì n+1 thuộc Ư(5)=( -1;1; -5;5)

=>n=(-2;0;-6;4)

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: