Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Đức Dũng 17 giờ trước (21:08)
Báo cáo sai phạm

a,*= 1

b,*= ?

c,*= ?

Đọc tiếp...
ミ★RŤV❖ČℌĄŇŇξℒ★彡 17 giờ trước (21:08)
Báo cáo sai phạm

a ) ( - 115 ) + ( - 35 ) = - 150

b ) 375 + ( - 583 ) = - 208

c ) 155 + ( - 155 ) = 0

Đọc tiếp...
Vua của Athanor :)) 17 giờ trước (21:07)
Báo cáo sai phạm

a)*=1

b)*=8

c)*=-155 ( -155 chứ không thể 155 được

Đọc tiếp...
nguyenthienho 5 tháng 12 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

4) 1999 + (-2000) + 2001 + (-2002)

 =          (-1)          +          (-1)

=                          -2

6) 25 - (15 - 8 + 3) + (12 - 19 + 10)

=  25 -         10       +           3

=                     18

2) (185.99+185) - (183.101-183)

=         18500     -          18300

=                       200

Đọc tiếp...
nguyenthienho 5 tháng 12 lúc 20:06
Báo cáo sai phạm

1) 1449 - {[(216 + 184) : 8] . 9}

 = 1449 - {[400 : 8] . 9}

 = 1449 - {50 . 9}

 = 1449 - 450

 = 999

Đọc tiếp...
Hoàng Nguyễn Văn 4 tháng 12 lúc 22:21
Báo cáo sai phạm

a) A=6 -13 +(-14+15+16-17)+(-18+19+20-21)+...+(-2018+2019+2020-2021)+(-2022+2023+2024-2025) +2025

    A=-7 +0 +0 +...+0+0 +2025= 2018

B) 7-9+(-10+11+12-13)+(-14+15+16-17)+...+(-2018+2019+2020-2021)+2021

B= -2+0+0+...+0+2021=2019

#Có gì không hiểu thì hỏi nha#

Đọc tiếp...
SKT_NTT 24 tháng 9 2016 lúc 14:56
Báo cáo sai phạm

\(\text{b) x + 4 là số nguyên dương nhỏ nhất}\)

mà số nguyên dương nhỏ nhất là 1

=> x + 4 = 1

=> x = 1 - 4

=> x = (-3)

\(\text{c) 10 - x là số nguyên âm lớn nhất}\)

mà số nguyên âm lớn nhất là (-1)

10 - x = (-1)

x = 10 - (-1)

x = 11

Đọc tiếp...
SKT_NTT 24 tháng 9 2016 lúc 14:52
Báo cáo sai phạm

giờ mình mới biết

a) |x-2| + 7 =12

|x-2| = 12 - 7

| x - 2 | = 5

=> x - 2 = 5 hoặc x - 2 = -5

x - 2= 5             x - 2 = -5

x = 5 + 2            x = (-5 ) + 2

x = 7                 x = -3

Đọc tiếp...
Me 29 tháng 11 lúc 19:12
Báo cáo sai phạm

                                                                     Bài giải

a, \(-\left(-x\right)-\left(-9\right)=-\left(3-6-9+3\right)\)

\(x+9=-3+6+9-3\)

\(x+9=15\)

\(x=15-9\)

\(x=6\)

b, \(17-x=7-6x\)

\(6x-x=7-17\)

\(5x=-10\)

\(x=-10\text{ : }5\)

\(x=-2\)

c, \(5x-7=-21-2x\)

\(5x+2x=-21+7\)

\(7x=-14\)

\(x=-14\text{ : }7\)

\(x=-2\)

d, \(7\left(x-3\right)-5\left(3-x\right)=11x-5\)

\(7x-21-15+5x=11x-5\)

\(7x+5x-11x=21+15-5\)

\(x=31\)

Đọc tiếp...
phamminhtuan 28 tháng 11 lúc 21:29
Báo cáo sai phạm

당신의 아버지

Đọc tiếp...
Toán học is my best:)) 27 tháng 11 lúc 22:07
Báo cáo sai phạm

thế sai đề à??

nếu là : 2n-1\(⋮\)9-n thì:

9-n chia hết cho 9-n => 2(9-n) chia hết cho 9-n => 18-2n chia hết cho 9-n

=> 2n-1+(18-2n) chia hết cho 9-n

=> 2n-1+18-2n chia hết cho 9-n

=>17 chia hết cho 9-n

=>9-n thuộc Ư(17)={1;-1;17;-17}

ta có bảng:

9-n1-117-17
n810-826

vậy n thuộc {8;10;-8;26}

Đọc tiếp...
phamminhtuan 27 tháng 11 lúc 22:04
Báo cáo sai phạm

thêm 9 - n vào !!

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 26 tháng 7 2015 lúc 10:52
Báo cáo sai phạm

Nhóm các số hạng đặt  trước nó là dấu +  là A; các số hạng đặt trước nó là dấu - là B

Gọi x là số nguyên không âm nhỏ nhất có thể => A - B = x

Ta có:A + B = 1+ 2 + 3 + ...+ 1989 = 1990.1989 : 2 = 995.1989

x là số nguyên không âm nhỏ nhất có thể => x có thể = 0

Nếu x = 0 => A = B => A + B = 2.A = 995.1989 là số lẻ mà A nguyên : Điều này không xảy ra=> x > 0

vậy x có thể = 1.

Nếu x = 1 => A = B + x = B + 1 => A + B = 2.B + 1 = 995.1989 => 2.B = (995.1989 - 1)  là số chẵn => tồn tại số nguyên B thỏa mãn

Vậy A = 1 là số nguyên không âm nhỏ nhất có thể

 

 

Đọc tiếp...
Muichirou 22 tháng 11 lúc 20:44
Báo cáo sai phạm

a)|2x+19|=1

<=>2x+19=-1 or 2x+19=1

<=>2x=-20 or 2x=-18

<=>x=-10 or x=-9

b)|x-35|=6

<=>x-35=-6 or x-35=6

<=>x=29 or x=41

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Vân Anh 22 tháng 11 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

                    A. | 2x + 19 | = 1

                    =)   2x + 19     = 1                HOẶC             2x + 19 = - 1

                        2x               =1 - 19                                 2x         = - 1 - 19

                        2x               = - 18                                    2x        = - 20

                           x              = -18 : 2                                  x        = - 20 : 2

                            x              = - 9                                        x        = - 10

                    B. | x - 35 | = 6

                     =) x - 35     = 6           Hoặc        x - 35 = - 6

                         x             = 6 + 35                   x          = - 6 + 35

                         x              = 41                        x           = 29

                         

         

                           

Đọc tiếp...
Nguyễn Bá Đạo 22 tháng 11 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

a,Ta có I 2x+19 I=1

         => 2x+19=-1,1

Nếu 2x+19 =1

   =>2x=20

   =>x=10

Nếu 2x+19=-1

  =>2x=-18

  =>x=-9

Vậy x=-9,10

b, Tương tự câu a. Tự làm đi. Cố lê!!!!!!!!!!

Đọc tiếp...
phan duy hung 22 tháng 11 lúc 21:27
Báo cáo sai phạm

ko bt đúng hay sai đây theo ý mik là tek sai đưng trách nhé ahihi

Đọc tiếp...
phan duy hung 22 tháng 11 lúc 21:25
Báo cáo sai phạm

b, ( x-10 ) . (2y-7) = -12

Tim x : x-10 = -12 suy ra x =-2

Tìm y : 2Y -7 = -12 suy ra y =-5/2

-con a bằng bn bạn ?

Đọc tiếp...
Nguyễn Nhật Duy 4 tháng 1 2018 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

a, n = 0

b, n = 0

c, n = 3

d, n = 2

Đọc tiếp...
Oops Channy 14 tháng 2 2018 lúc 19:15
Báo cáo sai phạm

a,n=0

b,n=0

c,n=3

d,n=2

Đọc tiếp...
nguyenvanduyanh 14 tháng 11 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

A,n=1

B,n=0

C,n=0

Đọc tiếp...
Jackson Yi 5 tháng 6 2015 lúc 15:51
Báo cáo sai phạm

Ta co :

a^3 +3a^2+5=5^b

<=>a^2(a+3)+5=5^b

<=>a^2.5^c+5=5^b

<=>a^2.5^c-1+1=5^b-1

=>b-1=0rc-1=0

Nếu b-1=0 thì thay vào ko thỏa mãn 

Neu c-1=0thi c=1 suy ra a=2 suy ra b=2 

Đọc tiếp...
nguyen phuc thanh 8 tháng 10 2018 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

0rc là gì vậy ae

Đọc tiếp...
nguyen trong hieu 2 tháng 4 2017 lúc 16:33
Báo cáo sai phạm

b=0 hoặc c=o đó kaka ak

Đọc tiếp...
Edogawa Conan CTV 3 tháng 11 lúc 10:15
Báo cáo sai phạm

a) A = ax - ay - bx + by 

A = a(x - y) - b(x - y)

A = (a - b)(x - y)

A = 1. (-2) = -2

B = 2ax + 2ay - 2bx - 2by

B = 2a(x + y) - 2b(x + y)

B = 2(x + y)(a - b)

B = 2. (-5).(-2) = 20

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ✰๖ۣۜBεσмɠүυ✰⁀ᶦᵈᵒᶫ 31 tháng 10 lúc 16:08
Báo cáo sai phạm

Số p có một trong ba dạng : 3k, 3k + 1, 3k + 2 với k E N*

Nếu p = 3k thì p = 3 ( vì p là số nguyên tố ), khi đó p + 2 = 5, p + 4 = 7 đều là các số nguyên tố.

Nếu p = 3k + 1 thì p + 2 = 3k + 3 chia hết cho 3 và lớn hơn 3 nên p + 2 là hợp số, trái với đề bài.

Nếu p = 3k + 2 thì p + 4 = 3k + 6 chia hết chp 3 và lớn hơn 3 nên p + 4 là hợp số, trái với đề bài.

Vậy p = 3 là giá trị duy nhất phải tìm.

Đọc tiếp...
Mai Trang Nguyễn 19 tháng 11 2018 lúc 14:42
Báo cáo sai phạm

- Xét p = 2 có p + 2 = 2 + 2 = 4 ( 4 là hợp số nên ko thỏa mãn )

- Xét p = 3 có p + 2 = 3 + 2 = 5 và p + 4 = 3 + 4 = 7.

( có 5 và 7 đều là SNT nên thỏa mãn đề )

- Xét p là SNT lớn hơn 3 . Khi p : 3 có dư = 1 hoặc 2.

[ Xét cả 2 trường hợp dư 1; 2 đều ko thỏa mãn đề ]

\(\Rightarrow\)Chỉ có duy nhất p = 3 thỏa mãn.

Đọc tiếp...
Phan Tiến Đạt 19 tháng 11 2018 lúc 14:45
Báo cáo sai phạm

Xét p = 2 .Vậy p + 2 = 4 ;p + 4 = 8 (kTM) loại

Xét p = 3 .Vậy p + 2 = 5 ;p + 4 = 7 (TM) chọn

Xét p > 3 Vậy p sẽ có dạng là 3k + 1 ;3k + 2  với k thuộc N

   Nếu p = 3k + 1 => p + 2 = 3k + 1 + 2 = 3k + 3 

             Mà 3k + 3 \(⋮\)3     (loại)

   Nếu p = 3k + 2 => p + 4 = 3k + 2 + 4 = 3k + 6

             Mà 3k + 6 \(⋮\)3     (loại)  

Vậy p chỉ có thể = 3

Đọc tiếp...
ninh tran 23 tháng 2 2015 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

-1+-1+-1+...+-1+-1+-1+-1(co 51 so hang)

=-51

Đọc tiếp...
_кнáин_ℓιин_ 8 tháng 8 lúc 15:11
Báo cáo sai phạm

= -1 +(01_ +-1+1+-1+1+-1 (có 51 số hạng)

=-51

Đọc tiếp...
전 정국 * * 김태형 28 tháng 4 lúc 22:27
Báo cáo sai phạm

\(1-2+3-4+5-6+...+99-100+101\)

\(=\left(-1\right)+\left(-1\right)+...+\left(-1\right)+101\)(50 số hạng -1)

\(=-50+101\)

\(=51\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: