Giúp tôi giải toán và làm văn


nguyenthienho 5 tháng 12 2019 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

4) 1999 + (-2000) + 2001 + (-2002)

 =          (-1)          +          (-1)

=                          -2

6) 25 - (15 - 8 + 3) + (12 - 19 + 10)

=  25 -         10       +           3

=                     18

2) (185.99+185) - (183.101-183)

=         18500     -          18300

=                       200

Đọc tiếp...
nguyenthienho 5 tháng 12 2019 lúc 20:06
Báo cáo sai phạm

1) 1449 - {[(216 + 184) : 8] . 9}

 = 1449 - {[400 : 8] . 9}

 = 1449 - {50 . 9}

 = 1449 - 450

 = 999

Đọc tiếp...
Lê Thị Thu Ba 10 tháng 1 2018 lúc 16:59
Báo cáo sai phạm

1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + .... + 99 - 100

Đặt      A = 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + .... + 99 - 100

\(\Rightarrow\)   A = (1 - 2) + (3 - 4) + .... + (99 - 100)

\(\Rightarrow\)  A = ( -1) + ( -1) + .... + ( -1 )  có 50 số hạng ( -1 )

\(\Rightarrow\)  A = -50

Chúc bạn Nguyễn Hùng hok tốt nha ^ _ ^

Đọc tiếp...
yamamoto 15 tháng 1 2018 lúc 11:57
Báo cáo sai phạm

1 -2 + 3 - 4 + 5 - 6 + ....+ 99 -100

Dãy trên có 100 số hạng

= ( 1 -2 ) + ( 3 - 4 )  + ( 5 - 6 ) + ....+ ( 99 -100 )        ( có 50 nhóm )

= -1 + ( -1 ) + .... + ( -1 )       ( có 50 số -1 )

= - 1 . 50

= -50

Đọc tiếp...
I LOVE YOU 17 tháng 12 2017 lúc 18:06
Báo cáo sai phạm

1-2+3-4+5-6+..+99-100

=(-1)+(-1)+...+(-1)co 50 so hang

= -50

Đọc tiếp...
Lê Diệu Ngân 4 tháng 2 2018 lúc 9:59
Báo cáo sai phạm

1+(-2)+3+(-4)+.................+19+(-20)

= [1+(-2)] + [3+(-4)] + ...........+ [19+(-20)]

=(-1)        +      (-1)  +............+    (-1)

= [ (-1) x 10 ]

= -10

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 30 tháng 3 2015 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm
Nguyễn Phạm Hồng Anh 5 tháng 1 2018 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

\(1+\left(-2\right)\) \(+3+\left(-4\right)+...\)\(+19+\left(-20\right)\)

\(=\) \(\left(-1\right)+\left(-1\right)+...+\left(-1\right)\)\(\hept{ }\)10 số hạng

\(=\)\(-\left(1.10\right)\)

 \(=\)\(-10\)

Đọc tiếp...
Mai Đức Dũng 20 tháng 1 lúc 19:42
Báo cáo sai phạm

a) (43 - 13) . (- 3) + 27(- 14 - 16)

= 30 . (- 3) + 27(- 30)

= 30 . (- 3) + (- 27) . 30

= 30 . [(- 3) + (- 27)]

= 30 . (- 30)

= - 90

Đọc tiếp...
BlackPink 16 tháng 1 lúc 22:51
Báo cáo sai phạm

các bạn bỏ bài 1 nha mik bít lm bài đó rùi có ai bít lm kooo huhu*^^

Đọc tiếp...
SKT_NTT CTV 8 tháng 1 2018 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

Ta có :

2x + 1 = 2x - 10 + 11 = 2 . (x - 5 ) + 11

vì x - 5 \(⋮\)x - 5 \(\Rightarrow\)2 . ( x - 5 ) \(⋮\)x - 5 nên để 2x + 1 \(⋮\)x - 5 thì 11 \(⋮\)x - 5

\(\Rightarrow\)x - 5 \(\in\)Ư ( 11 ) = { 1 ; -1 ; 11 ; -11 }

Lập bảng ta có :

x-51-111-11
x6416-6

Vậy ...

Đọc tiếp...
Miyuki Misaki 8 tháng 1 2018 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

Ta có 2x+1 chia hết cho x-5

Suy ra 2.(x-5)+11 chia hết cho x-5

Suy ra 11 chia hết cho x-5  vì 2(x-5) chi hết cho x-5

Suy ra x-5 là Ư(11)={-1;1;-12;12}

Ta có bảng giá trị

x-5-1112-12
x4617-7
chọn/loạichọnchọnchọn

chọn

Vậy n={4;6;17;-7} thì 2x+1 chi hết cho x-5

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang 8 tháng 1 2018 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

           \(\left(2x+1\right)\)\(⋮\)\(\left(x-5\right)\)

\(\Leftrightarrow\)\(2\left(x-5\right)+11\)\(⋮\)\(x-5\)

Ta thấy   \(2\left(x-5\right)\)\(⋮\)\(x-5\)

\(\Rightarrow\)\(11\)\(⋮\)\(x-5\)  hay    \(x-5\)\(\inƯ\left(11\right)=\left\{\pm1;\pm11\right\}\)

Ta lập bảng sau:

\(x-5\)   \(-11\)         \(-1\)               \(1\)            \(11\)      

\(x\)            \(-6\)               \(4\)                \(6\)             \(16\)

Vậy....

Đọc tiếp...
Nguyễn Nhật Duy 4 tháng 1 2018 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

a, n = 0

b, n = 0

c, n = 3

d, n = 2

Đọc tiếp...
Oops Channy 14 tháng 2 2018 lúc 19:15
Báo cáo sai phạm

a,n=0

b,n=0

c,n=3

d,n=2

Đọc tiếp...
nguyenvanduyanh 14 tháng 11 2019 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

A,n=1

B,n=0

C,n=0

Đọc tiếp...
nguyen viet anh 11 tháng 1 lúc 18:51
Báo cáo sai phạm

quá khó

Đọc tiếp...
Nguyễn Yến Nhi 11 tháng 1 lúc 18:16
Báo cáo sai phạm

sao nãy giờ k ai tl vậy ta

:( ~~

Đọc tiếp...
Nguyễn Yến Nhi 11 tháng 1 lúc 18:00
Báo cáo sai phạm

mày tìm đc đứa nào TL cho tao thì tau kick cho :))

Đọc tiếp...
Trương Ngọc Thùy Linh 4 tháng 1 2018 lúc 19:00
Báo cáo sai phạm

bạn vào địa chỉ này tham khảo nha

https://olm.vn/hoi-dap/question/803282.html

Đọc tiếp...
Nguyen Chau Tuan Kiet 22 tháng 12 2018 lúc 15:23
Báo cáo sai phạm

\(\text{Ta có : }\left(a,b,c\right)=1\)

\(\Rightarrow\left(a,b\right)=1\)

\(\Rightarrow\left(a.b,c\right)=1\)

Đọc tiếp...
Trần Quốc Đại Nghĩa 4 tháng 1 2018 lúc 18:51
Báo cáo sai phạm

vì ƯCLN ( a,b,c) = 1

 => ƯCLN ( a.b ) = 1

 => ƯCLN ( c,a.b ) = 1

     => c và a.b là số nguyên tố cùng nhau

Đọc tiếp...
Lê Quang Thế 8 tháng 1 2015 lúc 17:10
Báo cáo sai phạm

a/ S1= 2-4+6-8+....+1998-2000

S1 = (2-4) + (6-8)+...+(1998-2000)

Số các  số là : (2000 - 2 ) : 2 + 1 = 1000 số

Số các cặp là: 1000 : 2 = 500 cặp

Mỗi cặp có giá trị là -2 nên : (-2) x 500 = -1000

Đáp số : âm 1000

Đọc tiếp...
Hoàng Minh Đức 13 tháng 1 2015 lúc 14:32
Báo cáo sai phạm

S1=2-4+6-8+...+1998-2000

S1=1998-1996+1994-1992+...+2-2000 ( dãy số đảo ngược )

2S1=2000-2000+2000-2000+...+2000-2000.                       2S1=-2000.                                               S1=-2000:2.                                     S1=-1000

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngô Minh Trí 4 tháng 11 2017 lúc 16:33
Báo cáo sai phạm

Mấy ban kia lam dung roi do

k tui nha

thanks

Đọc tiếp...
Hoàng Thanh Huyền 26 tháng 12 2019 lúc 12:13
Báo cáo sai phạm

\(-\left|x-6\right|=\left(63-\left|-176\right|+89\right)-\left(63+89\right)\)

\(-\left|x-6\right|=\left(63-176+89\right)-63-89\)

\(-\left|x-6\right|=\left(63-63\right)+\left(89-89\right)+\left(-176\right)\)

\(-\left|x-6\right|=-176\)

   \(\left|x-6\right|=176\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x-6=176\\x-6=-176\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=182\\x=-170\end{cases}}}\)

\(\Rightarrow x\in\left\{-170;182\right\}\)

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 26 tháng 7 2015 lúc 10:52
Báo cáo sai phạm

Nhóm các số hạng đặt  trước nó là dấu +  là A; các số hạng đặt trước nó là dấu - là B

Gọi x là số nguyên không âm nhỏ nhất có thể => A - B = x

Ta có:A + B = 1+ 2 + 3 + ...+ 1989 = 1990.1989 : 2 = 995.1989

x là số nguyên không âm nhỏ nhất có thể => x có thể = 0

Nếu x = 0 => A = B => A + B = 2.A = 995.1989 là số lẻ mà A nguyên : Điều này không xảy ra=> x > 0

vậy x có thể = 1.

Nếu x = 1 => A = B + x = B + 1 => A + B = 2.B + 1 = 995.1989 => 2.B = (995.1989 - 1)  là số chẵn => tồn tại số nguyên B thỏa mãn

Vậy A = 1 là số nguyên không âm nhỏ nhất có thể

 

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Sỹ Dũng 25 tháng 12 2019 lúc 7:06
Báo cáo sai phạm

Khoảng cách các số là:

       2-1=1

Có tất cả số số hạng là:

       (2006-1):1+1=2006(số hạng)

S =:

       (2006+1).2006:2=2013021

Đọc tiếp...
Điền Thanh Ngân 17 tháng 7 2018 lúc 6:18
Báo cáo sai phạm

s là 2013021

Đọc tiếp...
Bùi Hải Anh 6 tháng 12 2017 lúc 18:09
Báo cáo sai phạm

Dể thôi

Tìm khoảng cách 2-1=1

số số hạng:(2006-1):1+1=2006

Tổng là:(2006+1)*2006:2=2013021

vậy S là 2013021

Đọc tiếp...
Đào Ngọc Mai 23 tháng 12 2019 lúc 23:39
Báo cáo sai phạm

1.
a, Khi a<0 thì a<-a
b, Khi a>0 thì -a<a
c, Khi a=0 thì -a=a
2.
a,Khi a\(\geqslant\)0 và b\(\geqslant\)0 thì |a|+|b|=a+b
b,Khi a\(\geqslant\)0 thì |a|+a=2a
c,Khi a\(\leqslant\)0 thì a+|a|=0 

Đọc tiếp...
Shimada Hayato 24 tháng 12 2019 lúc 19:10
Báo cáo sai phạm

đúng mà

Đọc tiếp...
IR IRAN(Islamic Republic of Iran) 23 tháng 12 2019 lúc 21:27
Báo cáo sai phạm

Shimada Hayato thử kết quả của bạn xem đúng không ?

Đọc tiếp...
Shimada Hayato 23 tháng 12 2019 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

sai ở đâu

Đọc tiếp...
ngonhuminh 8 tháng 1 2017 lúc 0:05
Báo cáo sai phạm

\(\frac{P}{m-1}=\frac{m+n}{p}\) dk tồn tại  \(VT>0\Rightarrow m>1\)

\(\Leftrightarrow p^2=\left(m+n\right)\left(m-1\right)\)(*)

VT là bp số nguyên tố VP xẩy ra các trường hợp

TH1: p=(m+n)=(m-1)=> n=-1 (loại n tự nhiên)

TH2:  Một trong hai số phải =1 có m>1=> m+n>1

=> m-1=1=> m=2

\(\Rightarrow P^2=\left(n+2\right)\left(2-1\right)=n+2\Rightarrow dpcm\)

Đọc tiếp...
nghiem thi van anh 15 tháng 1 2017 lúc 18:22
Báo cáo sai phạm

VT là bp số nguyên tố vp xẩy ra các trường hợp

TH1: p={m+n}={m-1}=>n-1{loai n tu nhien}

TH2:mot trong 2 so phai =1 co m>1=>m+n>=>m-1=1=>m2

chúc bạn làm tốt

Đọc tiếp...
lê dạ quỳnh 23 tháng 4 2017 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

cho em hỏi nhu tí : tại sao 1 trong 2 số phải = 1 vậy

Đọc tiếp...
Lưu Thu Thủy 1 tháng 12 2014 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

Ta sẽ dùng phương pháp phản đề :

Lấy 5 số bất kì :1,2,3,4,5 là 5 số nguyên dương (5 số nhỏ nhất khác nhau)

Lấy 26 số nguyên âm lớn nhất : -1

Tổng 31 số đó là : 1+2+3+4+5+-1.26 = 15+-26=-11

Mà -11 không là 2 số nguyên dương (trái đề bài)

Vậy tổng 31 số đó có thể là 1 số nguyên dương hoaajc không là 1 số nguyên dương

                                 

Đọc tiếp...
phạm văn tuấn 14 tháng 1 2018 lúc 10:27
Báo cáo sai phạm

Ta sẽ dùng phương pháp phản đề :

Lấy 5 số bất kì :1,2,3,4,5 là 5 số nguyên dương (5 số nhỏ nhất khác nhau)

Lấy 26 số nguyên âm lớn nhất : -1

Tổng 31 số đó là : 1+2+3+4+5+-1.26 = 15+-26=-11

Mà -11 không là 2 số nguyên dương (trái đề bài)

Vậy tổng 31 số đó có thể là 1 số nguyên dương hoaajc không là 1 số nguyên dương

                                 

Đọc tiếp...
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 30 tháng 7 2017 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

Ta sẽ chứng minh rằng có ít nhất 1 số dương, thật vậy, giả sử tất cả 31 số đều <=0 thì tổng bất kì 5 số nào cũng <=0, trái với giả thiết, do

đó đương nhiên luôn tồn tại 1 số dương trong 31 số. Gọi số dương đó là a, vậy tống 31 số = (tổng 5 số khác a) + (tổng 5 số khác a)+....

(tổng 5 số khác a) +a 

Có 6 cụm tổng 5 số khác a ( 30 sô còn lại ngoài a) 

Mỗi cụm tổng 5 số khác a này đều dương, và số a dương nên tổng trên nhất thiết phải dương

cho xin mấy cái     nhoa

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: