Giúp tôi giải toán và làm văn


nhất sông núi 8 tháng 7 2017 lúc 11:13
Báo cáo sai phạm

Ta có a + b = c + d => a = c + d - b

thay vào ab + 1 = cd

=> ( c + d - b ) . b + 1 = cd

<=> cb + db - cd + 1 - b2 = 0

<=> b ( c - b ) - d ( c - b ) + 1 = 0

<=> ( b - d ) ( c - b ) + 1 = 0

<=> ( b - d ) ( c - b ) = -1

Vì a, b, c, d là số nguyên nên ( b - d ) và ( c - b ) nguyên mà ( b - d ) ( c - b ) = -1 nên có 2 trường hợp :

1 : b - d = -1 và c - b = 1

<=> d = b + 1 và c = b + 1

=> c = d 

2 : b - d = 1 và c - b = -1

<=> d = b - 1 và c = b - 1

=> c = d

Vậy từ 2 trường hợp trên ta có c = d

Đọc tiếp...
Trịnh Thị Nhung 8 tháng 7 2017 lúc 11:06
Báo cáo sai phạm

Ta có a + b = c + d => a = c + d - b

thay vào ab + 1 = cd

=> ( c + d - b ) . b + 1 = cd

<=> cb + db - cd + 1 - b2 = 0

<=> b ( c - b ) - d ( c - b ) + 1 = 0

<=> ( b - d ) ( c - b ) + 1 = 0

<=> ( b - d ) ( c - b ) = -1

Vì a, b, c, d là số nguyên nên ( b - d ) và ( c - b ) nguyên mà ( b - d ) ( c - b ) = -1 nên có 2 trường hợp :

1 : b - d = -1 và c - b = 1

<=> d = b + 1 và c = b + 1

=> c = d 

2 : b - d = 1 và c - b = -1

<=> d = b - 1 và c = b - 1

=> c = d

Vậy từ 2 trường hợp trên ta có c = d

Đọc tiếp...
Ngô Ngọc Anh 7 tháng 3 lúc 10:09
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{x-5}{x-3}=\frac{x-3-2}{x-3}=\frac{x-3}{x-3}-\frac{2}{x-3}=1-\frac{2}{x-3}\)

Để A đạt giá trị nhỏ nhất thì \(\frac{2}{x-3}\) đạt giá trị lớn nhất \(\Leftrightarrow x-3\)đạt giá trị nguyên dương nhỏ nhất \(\Leftrightarrow x-3=1\Leftrightarrow x=4\)

Vậy với x=4 thì A đạt giá trị nhỏ nhất.

Đọc tiếp...
ngonhuminh 8 tháng 1 2017 lúc 0:05
Báo cáo sai phạm

\(\frac{P}{m-1}=\frac{m+n}{p}\) dk tồn tại  \(VT>0\Rightarrow m>1\)

\(\Leftrightarrow p^2=\left(m+n\right)\left(m-1\right)\)(*)

VT là bp số nguyên tố VP xẩy ra các trường hợp

TH1: p=(m+n)=(m-1)=> n=-1 (loại n tự nhiên)

TH2:  Một trong hai số phải =1 có m>1=> m+n>1

=> m-1=1=> m=2

\(\Rightarrow P^2=\left(n+2\right)\left(2-1\right)=n+2\Rightarrow dpcm\)

Đọc tiếp...
nghiem thi van anh 15 tháng 1 2017 lúc 18:22
Báo cáo sai phạm

VT là bp số nguyên tố vp xẩy ra các trường hợp

TH1: p={m+n}={m-1}=>n-1{loai n tu nhien}

TH2:mot trong 2 so phai =1 co m>1=>m+n>=>m-1=1=>m2

chúc bạn làm tốt

Đọc tiếp...
lê dạ quỳnh 23 tháng 4 2017 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

cho em hỏi nhu tí : tại sao 1 trong 2 số phải = 1 vậy

Đọc tiếp...
Jackson Yi 4 tháng 6 2015 lúc 19:02
Báo cáo sai phạm

Khi xét 1 số tự nhiên khi chia cho 10 
=> Có thể xảy ra 10 trường hợp về số dư  (1) 
Mà các số tự nhiên từ 11 --> 21 gồm (21 - ) + 1 = 11 số.
Biết mỗi số cộng với đúng số thứ tự của nó được 1 tổng 
=> Có 11 tổng , mỗi tổng đều có giá trị là 1 số tự nhiên (2)
Từ (1) và (2) => Trong 11 tổng trên chắc chắn có 2tổng có cùng số dư khi chia cho 11 
=> Luôn  hai tổng có hiệu chia hết cho 10.

Đọc tiếp...
Cả Út 12 tháng 2 lúc 19:00
Báo cáo sai phạm

A=(-1).(-1)2.(-1)3.(-1)4. ... . (-1)2010.(-1)2011

A = (-1)^1+2+3+...+2011

A = (-1)^2023066

A = 1

Đọc tiếp...
Lê Hồ Trọng Tín 12 tháng 2 lúc 19:02
Báo cáo sai phạm

A=[(-1).(-1)3.(-1)5. ... .(-1)2011].[(-1)2.(-1)4. ... .(-1)2010]

Ngoặc đầu tiên có 1006 thừa số -1 = 1,ngoặc thứ 2 có 1005 thừa số 1 = 1.

Nên: A= 1.1=1

Đọc tiếp...
Nguyễn Yến Phương 11 tháng 3 lúc 21:48
Báo cáo sai phạm

Thanks bn nha !! Nka

Đọc tiếp...
Girl 3 tháng 3 lúc 19:24
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(\left|3x+1\right|+\left|3x-5\right|=\left|3x+1\right|+\left|5-3x\right|\ge\left|3x+1+5-3x\right|=6\)(1)

\(\frac{12}{\left(y+3\right)^2+2}\le\frac{12}{2}=6\)(2)

\(\left(1\right);\left(2\right)\Rightarrow VT\ge VP."="\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}-\frac{1}{3}\le x\le\frac{5}{3}\\y=-3\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Huỳnh Ngọc Cẩm Tú 15 tháng 8 2015 lúc 19:10
Báo cáo sai phạm

(a-b)^3=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3
(b-c)^3=b^3-3b^2c+3bc^2-c^3
(c-a)^3=c^3-3c^2a+3ca^2-a^3
Cộng ba pt, ta được
-3a^2b+3ab^2-3b^2c+3bc^2-3c^2a+3ca^2
-3(a^2b-ab^2+b^2c-bc^2+c^2a-ca^2)
-3(a^2(b-c)+bc(b-c)-a(b^2-c^2))
-3(b-c)(a^2+bc-a(b+c))
-3(b-c)(a-b)(a-c)=210
(b-c)(a-b)(a-c)=-70
(b-c)(a-b)(a-c)=2*5*(-7)
=>b-c=2, a-b=5, a-c=-7
=>|a-b|+|b-c|+|c-a|=14

Đọc tiếp...
Trần Hoàng Việt CTV 8 tháng 6 2018 lúc 8:26
Báo cáo sai phạm

bài làm

(a - b)3  + (b -c)3 + (c - a)3 

= (a - b + b - c)3 - 3(a -b).(b - c). (a - b+ b - c) + (c - a)3

= (a - c)3 - 3(a - b).(b - c).(c - a) - (a - c)3

 = -3.(a - b).(b -c).(c - a)

=> -3.(a - b).(b -c).(c - a) = 210 

=> (a - b).(b -c).(c - a) = -70

=> |a - b| . |b - c|. |c - a| = 70 = 2.5.7

Vì a; b; c nguyên nên  |a - b|; |b -c| ;| c - a|  

=> A = 2+ 5 + 7 = 14

hok tốt

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 15 tháng 8 2015 lúc 19:23
Báo cáo sai phạm

(a - b)3  + (b -c)3 + (c - a)3 = (a - b + b - c)3 - 3(a -b).(b - c). (a - b+ b - c) + (c - a)3

= (a - c)3 - 3(a - b).(b - c).(c - a) - (a - c)3 = -3.(a - b).(b -c).(c - a)

=> -3.(a - b).(b -c).(c - a) = 210 

=> (a - b).(b -c).(c - a) = -70

=> |a - b| . |b - c|. |c - a| = 70 = 2.5.7

Vì a; b; c nguyên nên  |a - b|; |b -c| ;| c - a|  chỉ nhận một trong 3 giá trị 2; 5 hoặc 7

=> A = 2+ 5 + 7 = 14

Đọc tiếp...
Tony Spicer 4 tháng 4 2015 lúc 8:15
Báo cáo sai phạm

A=[(-1)+(-3)+....+(-2009)]+(2+4+...+2010)

A= {[-2009+(-1)].[(2009-1):2+1]}+{(2010+2).[(2010-2):2+1]}

A= {-2010.[(2009-1):2+1]}+[(2010+2).1005]

Vì có -2010 và 1005 chia hết cho 5 nên 2 tích nhỏ trên chia hết cho 5 suy ra A là tổng của 2 số chia hết cho 5 nên cũng chia hết cho 5. 

Đọc tiếp...
Lê Nguyên Bách 5 tháng 4 2015 lúc 17:19
Báo cáo sai phạm

A = [(-1) + 2] + [(-3) +4] + ... + [(-2009) + 2010]

   = 1 + 1 + 1 + ... + 1 (1005 số 1)

   = 1005 chia hết cho 5

Đọc tiếp...
Nguyễn Lương Bảo Tiên 20 tháng 2 2015 lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

a) Ta có a + 1 là số liền sau a mà a > 0 và 1 > 0 nên a + 1 > 0

b) Ta có a - 1 là số liền trước a mà a < 0 và - 1 < 0 nên a - 1 < 0

c) xin lỗi, không biết làm

Đọc tiếp...
Bui Ngoc Tan 25 tháng 2 2016 lúc 22:21
Báo cáo sai phạm

a.a+1

b.a-1

c.I am sorry

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Hà 27 tháng 11 2017 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

MÌNH GIẢI CÂU C (theo mình là sốliền sau của số dương và liền trước của số âm)

      kết luận số liền trước của 1 số nguyên âm luôn là số nguyên âm

                   số liền sau của 1 số nguyên dương luôn là số nguyên dương

số liền trước của 1 số dương chưa chắc đã là số âm(VD:số liền trước của số dương 3 là 2)

số liền sau của 1 số âm chưa chắc đã là 1 số dương(VD:số liền sau của -7 là -6

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Minh 23 tháng 2 lúc 13:24
Báo cáo sai phạm

Để 5x + 13 là bội của 2x + 1 thì 5x + 13 phải chia hết cho 2x + 1

Ta có : 5x + 13 chia hết cho 2x + 1

           => 10x + 26 chia hết cho 2x + 1

           10x + 5 + 21 chia hết cho 2x + 1

           5( 2x + 1) + 21 chia hết cho 2x + 1

           => 21 chia hết cho 2x + 1

           => 2x + 1 thuộc Ư(21)

           => 2x + 1 thuộc { 1;2;3;7}

           => x thuộc { 0 ; 0,5 ; 1; 3 }

Mà x là số nguyên dương

Vậy x thuộc {1;3}

Hok tốt !

Đọc tiếp...
nguyen thieu cong thanh 6 tháng 8 2015 lúc 5:27
Báo cáo sai phạm

p là số ngyên tố lớn hơn 3=>p không chia hết cho 3

=>p2=3k+1

=>p2-1=3k+1-1=3k chia hết cho 3

=>đpcm

Đọc tiếp...
Đoàn Văn Toàn 16 tháng 1 2018 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

p là số nguyễn tố lớn hơn 3 suy ra p không chia hết cho 3 

Đọc tiếp...
Nguyễn Viết Minh Công 10 tháng 4 2017 lúc 21:25
Báo cáo sai phạm

thank you

Đọc tiếp...
Lê Quang Thế 8 tháng 1 2015 lúc 17:10
Báo cáo sai phạm

a/ S1= 2-4+6-8+....+1998-2000

S1 = (2-4) + (6-8)+...+(1998-2000)

Số các  số là : (2000 - 2 ) : 2 + 1 = 1000 số

Số các cặp là: 1000 : 2 = 500 cặp

Mỗi cặp có giá trị là -2 nên : (-2) x 500 = -1000

Đáp số : âm 1000

Đọc tiếp...
Hoàng Minh Đức 13 tháng 1 2015 lúc 14:32
Báo cáo sai phạm

S1=2-4+6-8+...+1998-2000

S1=1998-1996+1994-1992+...+2-2000 ( dãy số đảo ngược )

2S1=2000-2000+2000-2000+...+2000-2000.                       2S1=-2000.                                               S1=-2000:2.                                     S1=-1000

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngô Minh Trí 4 tháng 11 2017 lúc 16:33
Báo cáo sai phạm

Mấy ban kia lam dung roi do

k tui nha

thanks

Đọc tiếp...
Trần Thùy Dung 22 tháng 2 2015 lúc 21:50
Báo cáo sai phạm

Ta có:

A= 1+2-3-4+5+6-7-8+...-2011-2012+2013+2014 

= (1+2-3-4)+(5+6-7-8)+...(2009+2010-2011-2012)+(2013+2014)

Ta thấy từ 1 đến 2012 có: \(x = {2012-1 \over 1}\)+1=2012(số)

Ta nhóm các số hạng kia trong tổng A và bớt đi tổng 2013+2014, mỗi nhóm là 4 số hạng liên tiếp

=> Có số nhóm là: 2012:4=503(nhóm)

Ta lại có: 

A= (1+2-3-4)+(5+6-7-8)+...(2009+2010-2011-2012)+(2013+2014)

=(-4)+(-4)+...+(-4)+(2013+2014)

(503 số hạng -4)

=(-4).503+(2013+2014)

=(-2012)+4027

=2015

Vậy A=2015

Đọc tiếp...
cô nàng dễ thương 21 tháng 9 2016 lúc 13:57
Báo cáo sai phạm

a=2015

ai k mình

mình k lại

cho mình hứa đó

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thu Huyền 10 tháng 10 2018 lúc 19:33
Báo cáo sai phạm

A= 2015 nhé

kb nha

CHÚC BẠN HỌC TỐT!

Đọc tiếp...
TL 2 tháng 2 lúc 17:26
Báo cáo sai phạm

\(a)n+7⋮n+2\)

\(\Rightarrow n+2+5⋮n+2\)

Mà n + 2 chia hết cho n + 2 => \(5⋮n+2\)=> n + 2 thuộc Ư\((5)\)\(=\left\{\pm1;\pm5\right\}\)

Lập bảng :

n + 21-15-5
n-1-33-7

Vậy : ...

Đọc tiếp...
ninh tran 23 tháng 2 2015 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

-1+-1+-1+...+-1+-1+-1+-1(co 51 so hang)

=-51

Đọc tiếp...
Nguyễn Phước Thiện Lộc 2 tháng 7 2018 lúc 9:36
Báo cáo sai phạm

đáp án của mình là 51, quá dễ

Đọc tiếp...
Son Goku 4 tháng 2 2018 lúc 22:20
Báo cáo sai phạm

=-1+(-1)+(-1)+...+(-1)+101 (có 50 số -1)

=-50+101

=51

Tk mình nha bn !

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: