Giúp tôi giải toán và làm văn


ninh tran 23/02/2015 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

-1+-1+-1+...+-1+-1+-1+-1(co 51 so hang)

=-51

Đọc tiếp...
Nguyễn Phước Thiện Lộc 02/07/2018 lúc 09:36
Báo cáo sai phạm

đáp án của mình là 51, quá dễ

Đọc tiếp...
Son Goku 04/02/2018 lúc 22:20
Báo cáo sai phạm

=-1+(-1)+(-1)+...+(-1)+101 (có 50 số -1)

=-50+101

=51

Tk mình nha bn !

Đọc tiếp...
Thăm Tuy Thăm Tuy 13/11 lúc 11:42
Báo cáo sai phạm

a) x + ( - 5 ) = - ( - 7 )

=> x - 5 = 7

=> x = 12

b) x - 8 = - 10

=> x = -10 + 8

=> x = -2

c) 2x + 20 = -22

=> 2x = - 22 - 20

=> 2x = -42

=> x = - 21

d) - ( - 30 ) - ( - x ) = 13

=> 30 + x = 13

=> x = 13 - 30

=> x = - 17

e) - ( - x ) + 14 = 12

=> x + 14 = 12

=> x = 12 - 14

=> x = - 2 

f) x + 20 = - ( - 23 )

=> x + 20 = 23

=> x = 23 - 20

=> x = 3

g) 15 - x + 17 = - ( - 6 ) + | -12 |

=> 32 - x = 6 + 12

=> 32 - x = 18

=> x = 32 - 18

=> x = 14

h) - | - 5 | - ( - x ) 4 = 3 - ( - 25 ) 

=> - 5 + 4x = 3 + 25

=> - 5 + 4x = 28

=> 4x = 28 + 5

=> 4x = 33

=> x = \(\frac{33}{4}\)

k) | x | = 5 

=> \(\orbr{\begin{cases}x=5\\x=-5\end{cases}}\)

l) | x - 3 | = 1 

=> \(\orbr{\begin{cases}x-3=1\\x-3=-1\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=4\\x=2\end{cases}}}\)

m) | x + 2 | = 4

=> \(\orbr{\begin{cases}x+2=4\\x+2=-4\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=2\\x=-6\end{cases}}}\)

n ) 3 - | 2x + 1 | = ( - 5 )

=> | 2x + 1 | = 3 - ( - 5 )

=> | 2x + 1 | = 3 + 5 

=> | 2x + 1 | = 8

=> \(\orbr{\begin{cases}2x+1=8\\2x+1=-8\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}2x=7\\2x=-9\end{cases}\Rightarrow}\orbr{\begin{cases}x=\frac{7}{2}\\x=\frac{-9}{2}\end{cases}}}\)

Đọc tiếp...
phạm hồ hông trang 25/07/2017 lúc 17:12
Báo cáo sai phạm

a,b,c =0

Đọc tiếp...
le ngoc anh vu 03/09/2017 lúc 22:35
Báo cáo sai phạm

a = 4

b = 2 

c = 2

Đọc tiếp...
Nguyễn Nhật Duy 04/01/2018 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

a, n = 0

b, n = 0

c, n = 3

d, n = 2

Đọc tiếp...
Oops Channy 14/02/2018 lúc 19:15
Báo cáo sai phạm

a,n=0

b,n=0

c,n=3

d,n=2

Đọc tiếp...
phạm văn tuấn 20/02/2018 lúc 08:34
Báo cáo sai phạm

a, n = 0

b, n = 0

c, n = 3

d, n = 2

Đọc tiếp...
Biêtdongsaigon 28/08/2015 lúc 17:37
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(\frac{x}{4}-\frac{1}{y}=\frac{1}{2}\)

=>\(\frac{x}{4}-\frac{1}{2}=\frac{1}{y}\)

=>\(\frac{x-2}{4}=\frac{1}{y}\)

=>(x-2)y=4

=>x-2 và y thuộc Ư(4)={-1;1;-2;2;-4;4}

Ta có bảng sau:

x-2-11-22-44
y-44-22-11
x1304-26

Vậy (x,y)=(1,-4);(3,4);(0,-2);(4,2);(-2,-1);(6,1)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thành Đạt 28/08/2015 lúc 17:28
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x}{4}-\frac{1}{y}=\frac{1}{2}\)

suy ra: \(\frac{x}{4}-\frac{1}{y}=\frac{1}{2}\)

 

Đọc tiếp...
Tiêu Thư Họ Ngô 25/10/2016 lúc 11:33
Báo cáo sai phạm

\(\Rightarrow\)Y.(x-2)=4

vì X\(\in\)Z\(\Rightarrow\)X-2\(\in\)Z\(\Rightarrow\)4\(\div\)Y\(\Rightarrow\)Y\(\in\)(+-1,+-2,+-4)

ta có bảng

y-1-2-4124
x-2-4-2-1421
x-201643

vậy các số phải tìm là

y-1-2-4124
x-201643
Đọc tiếp...
phan thị phương thúy 04/11/2018 lúc 10:25
Báo cáo sai phạm

1/ -2 < x < 2 

=> x = { -1 ; 0 ; 1 }

=> Tổng các số nguyên x là : -1 + 0 + 1 = 0

2/ -2 < hoặc = x < 2 

=> x = { -2 ;  -1 ; 0 ; 1 }  

=> Tổng các số nguyên x là : -2 + ( -1 ) + 0 + 1 = -2 

3/ -2 < x < hoặc = 2 

=> x = { -1 ; 0 ; 1 ; 2 } 

=> Tổng các số nguyên x là : -1 + 0 +1 +2 = 2

Đọc tiếp...
Trẩu Liên Quân 04/11/2018 lúc 10:22
Báo cáo sai phạm

1/ -2<x<2 => x thuộc {-1;0;+1}

tổng các số ng x : -1+0+1 = 0

2/ -2 < hoặc = x<2 => x thuộc {-2;-1;0;+1}

tổng các số ng x : -2+(-1)+0+1= -2

3/ -2 < x < hoặc = 2 => x thuộc {-1;0;+1;+2}

tổng các số ng x : -1+0+1+2 = 2

Đọc tiếp...
nguyễn thị thanh tâm 21/10/2018 lúc 17:21
Báo cáo sai phạm
Võ Thị Khánh Ly CTV 21/10/2018 lúc 17:16
Báo cáo sai phạm

Để x - 5 là bội của x + 2 suy ra x - 5 chia hết cho x + 2

Ta có:\(\frac{x-5}{x+2}=\frac{x+2-7}{x+2}=\frac{x+2}{x+2}-\frac{7}{x+2}=1-\frac{7}{x+2}.\)

Suy ra: để x - 5 là bội của x +  2 thì x+-2 phải thuộc Ư(7) 

Mà Ư(7) = { -7; -1; 1; 7}

Nếu x + 2 = -7 => x = -7 - 2 = -9

x  + 2 = -1 => x = -1 - 2 = -3

x + 2 = 1 => x = 1 - 2 = -1

x + 2 = 7 => x = 7 - 2 = 5

Vậy x \(\in\){ -9; -3; -1; 5 }

Đọc tiếp...
cool queen CTV 21/10/2018 lúc 17:16
Báo cáo sai phạm

\(x-5=x+2-7⋮x+2\)

\(\Rightarrow7⋮x+2\)

\(\Rightarrow x+2\in U\left(7\right)=\left\{\pm1,\pm7\right\}\)

\(x=\left\{-1,-3,5,-9\right\}\)

vì x thuộc Z => x={-1,-3,5,-9}

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt CTV 20/10/2018 lúc 22:47
Báo cáo sai phạm

\(-5\left(x-5\right)+2\left(3-x\right)=5\)

\(-5x+25+6-2x=5\)

\(-7x+31=5\)

\(-7x=5-31=-26\)

\(x=\frac{26}{7}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Phúc Khang 20/10/2018 lúc 23:04
Báo cáo sai phạm

Giải:

|x-4|=4-x

<=>x-4=4-x hoặc bằng-(4-x)=4+x

<=>x-x=4-4 hoặc x-x=4+4

<=>0x=4-4 hoặc 0x=4+4

<=>x thuộc tập hợp rỗng (x ko tìm được)

Đọc tiếp...
nguyễn thị khánh vy 15/10/2018 lúc 15:11
Báo cáo sai phạm

Theo ví dụ trên ta có:

⇒ n -1 chia hết cho n2 -n +1

⇒ n(n-1)   chia hết cho n2 -n +1

⇒ n2 -n     chia hết cho n2 -n +1

⇒ (n2 -n +1) -1  chia hết cho n2 -n +1

⇒ 1 chia hết cho  n2 -n +1

Có hai trường hợp

n2 -n +1 =1 ⇔ n( n -1) =0 ⇔ n=0; n=1. Các giá trị này thoả mãn đề bài.

n2 -n +1= -1 ⇔ n2 -n +2 =0 không tìm được giá trị của n

Vậy n= 0; n =1 là hai số phải tìm

Đọc tiếp...
shitbo 15/10/2018 lúc 15:26
Báo cáo sai phạm

Ko đc có 0 nha bạn

Đọc tiếp...
NGUYEN LE DUC ANH 15/10/2018 lúc 15:16
Báo cáo sai phạm

 Khai triển n^5 + 1 = (1 + n)( n^4 - n^3 + n^2 - n + 1) 
n^3 + 1 = (n + 1)( n^2 - n + 1) 
=> n khác -1 để pháp chia có nghĩa 
Để n^5 + 1 chia hết cho n^3 + 1 thì: 
n^4 - n^3 + n^2 - n + 1 chia hết cho n^2 - n + 1 
n^2 ( n² + n + 1) + 1 - n chia hết cho n^2 - n +1 

=> 1 - n chia hết cho n² - n + 1 thì pt trên mới xảy ra chia hết 

1 - n chia hết cho n² - n + 1 
(-n)(1 - n) chia hết cho n² - n + 1 
n² - n + 1 - 1 chia hết cho n² - n + 1 

Để pt trên chia hết thì 1 chia hết cho n² - n + 1 
=> n² - n + 1 = 1 => n = 0;1 
n² - n + 1 = -1 => n² - n + 2 = 0 ( vô nghiệm, tự c/m) 

Vậy với n = 0;1 thì

Đọc tiếp...
Nhóm Winx là mãi mãi 23/08/2018 lúc 09:45
Báo cáo sai phạm

1) Dấu của phép cộng, nhân số nguyên.

     Phép cộng                                              Phép nhân                                    

(+)   +   (+)   ->   (+)                                  (+)   .   (+)   ->   (+)

(-)    +   (-)    ->   (-)                                   (-)    .   (-)    ->   (+)   

(+)   +   (-)    ->   (+) hoặc (-)                     (+)   .   (-)    ->    (-)

2) Cộng với số 0          ;    Nhân với số 0

     a + 0 = a                         a . 0 = 0

3) Cộng với số đối

     a + (-a) = 0

4) Phép trừ số nguyên 

    a - b = a + (-b)

5) Quy tắc dấu ngoặc

6) Quy tắc chuyển vế

    

Đọc tiếp...
nguyen thi bao tien 23/08/2018 lúc 09:39
Báo cáo sai phạm

* Với hai số tự nhiên a ,b bất kì , phép cộng a và b cho một số tự nhiên c duy nhất a và b gọi là các số hạng , c là tổng của a và b * Phép trừ: a – b = c a: số bị trừ; b: số trừ; c: hiệu Tổng quát: Cho hai số tự nhiên a và b, nếu có số tự nhiên x sao cho b+x = a thì ta có phép trừ: a – b = x *Với hai số tự nhiên a ,b bất kì , phép nhân a và b cho một số tự nhiên c duy nhất Phép nhân: a . b = d * Phép chia hết và phép chia có dư: Phép chia: a : b = c a: số bị chia; b: số chia; c: thương Cho hai số tự nhiên a và b, trong đó b khác 0, nếu có số tự nhiên x sao cho b.x = a thì ta nói a chia hết cho b và ta có phép chia hết: a:b = x Tổng quát: Cho hai số tự nhiên a và b, trong đó b khác 0, ta luôn tìm được hai số tự nhiên q và r duy nhất sao cho: a = b.q + r (0 r <b) * Luỹ thừa bậc n của a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng a: an = a.a. .a (n0) a: cơ số ; n: số mũ 2. Tính chất: Các tính chất Phép cộng Phép nhân Giao hoán a+b = b+a a.b = b.a Kết hợp (a+b)+c = a+(b+c) (ab)c = a(bc) Cộng với 0 a+0 = 0+a = a Nhân với 1 a.1 = 1.a = a Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng a.(b + c) = ab + ac * Tính chất của phép trừ a) Một tổng trừ đi một số : (a + b) - c = a + (b - c) = (a-c)+b b) Một số trừ đi một tổng : a –( b+ c) =( a – b) – c = (a - c) - b * Tính chất của phépchia a) Một tích chia cho một số : (a .b) : c = a . (b : c) b) Một số chia cho một tích : a :( b. c) =( a : b) :c 3. Nhân và chia hai lũy thừa cùng cơ số (a0 ;m n )

Đọc tiếp...
Thiên Ân 31/07/2018 lúc 17:36
Báo cáo sai phạm

Tổng số nguyên âm có hai chữ số xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn là:

\(\left(-99\right)+\left(-98\right)+\left(-97\right)+...+\left(-10\right)\)

Số số hạng : \(\left[\left(-10\right)-\left(-99\right)\right]:1+1=90\)

Tổng số số hạng : \(\frac{\left[\left(-99\right)+\left(-10\right)\right]\times90}{2}=-4905\)

Tổng các số nguyên âm có 2 chữ số là \(-4905\)

Có bài gì khó thì em có thể hỏi chị, chị sẽ giúp em nếu có thể. Chúc em học tốt~~~~

Đọc tiếp...
lưu văn quốc cường 31/07/2018 lúc 16:51
Báo cáo sai phạm

(-10)+(-11)+(-12)+...+(-99)

=-(10+11+12+...+99)

=-[(99+10)*90/2]

=[-109*45]

=-4905

Đọc tiếp...
Sword Art Online 31/07/2018 lúc 16:44
Báo cáo sai phạm

-10+(-11)+(-12)+...+(-99)

=-(10+11+12+...+99)

\(=-\left[\frac{\left(99+10\right)\cdot90}{2}\right]\)

= -109.45

Đọc tiếp...
Cô bé thú cưng 22/08/2018 lúc 11:27
Báo cáo sai phạm

bn k mk nha

Đọc tiếp...
Phùng MInh Tiến 29/07/2018 lúc 20:42
Báo cáo sai phạm

Ta có (x-3) . (x+2) > 0 nên => x-3 và x+2 là 2 số nguyên cùng dấu

Do đó : hoặc : x-3 > 0 và x+2 > 0

=> x > 3 và x > -2 => x > 3

Hoặc x - 3 < 0 và x + 2 < 0

=> x < 3 và x < -2 => x < -2

Vậy với x bé hơn -2 hoặc x > 3 sẽ thỏa mãn ( x - 3 ).( x + 2 ) > 0

Đọc tiếp...
Conan 04/09/2016 lúc 16:26
Báo cáo sai phạm

Kho qua!

Đọc tiếp...
Nguyen Tran Bao Nguyen 04/09/2016 lúc 16:47
Báo cáo sai phạm

toan lop 9 kho dui

ban dua cau hoi nay len 24h di

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: