Giúp tôi giải toán và làm văn


cute phô mai que 21 giờ trước (18:15)
Báo cáo sai phạm

x + 15 chia hết cho x-1

=>x+(16-1) chia hết cho x-1

=>(x-1)+16 chia hết cho x-1

     vì x-1 chia hết cho x-1

=>16 chia hết cho x-1 với x thuộc N

=>.x-1 thuộc Ư(16)

=>x-1 thuộc {1;2;4;8;16}

=>x thuộc {1+1; 2+1; 4+1; 8+1; 16+1}

=>x thuộc {2;3;5;8;17}

vậy x thuộc{2;3;5;8;17}

Đọc tiếp...
kudo shinichi 21 giờ trước (18:14)
Báo cáo sai phạm

Ta có : x  + 15 chia hết cho x - 1

=> x - 1 + 16 chia hết cho x - 1

=> 16 chia hết cho x - 1

=> x - 1 thuộc Ư(16) = {-16;-8;-4;-2;-1;1;2;4;8;16}

=> x = {-15;-7;-3;-1;0;2;3;5;9;17}

Đọc tiếp...
skthoanghuy 27/02/2016 lúc 18:54
Báo cáo sai phạm

mình làm rồi 100 phần trăm

Đọc tiếp...
Fharaoh Yugi 25/09/2017 lúc 16:23
Báo cáo sai phạm

mik làm trong viyolympic 11 đó

Đọc tiếp...
OoO_TNT_OoO 25/09/2017 lúc 16:21
Báo cáo sai phạm

bằng 11

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Kim Thảo 10/12/2014 lúc 19:20
Báo cáo sai phạm

(100-2) : 2 +1 
=98:2 +1
=49+1
=50

Đọc tiếp...
Hoàng 13/12/2014 lúc 19:13
Báo cáo sai phạm

 

tổng trên có số số hạng là:

(100-2):2+1= 50

B= (2-4)+(6-8)+..........+(98-100)     (có 25 cặp)

B= -2x25

B=50

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Hữu Thuận 15/07/2016 lúc 12:30
Báo cáo sai phạm
Thầy Giáo Toán 26/08/2015 lúc 21:40
Báo cáo sai phạm

Ta có  \(3x^2-12x+16=3\left(x-2\right)^2+4\ge4\to\sqrt{3x^2-12x+16}\ge\sqrt{4}=2.\)

Tương tự \(y^2-4y+13=\left(y-2\right)^2+9\ge9\to\sqrt{y^2-4y+13}\ge3\)

Vậy vế ta có \(\sqrt{3x^2-12x+16}+\sqrt{y^2-4y+13}\ge2+3=5.\) Để dấu bằng xảy ra thì \(x=y=2.\)

Đáp số \(x=y=2.\)

Đọc tiếp...
Thầy Giáo Toán 21/08/2015 lúc 22:35
Báo cáo sai phạm

Không mất tính tổng quát, giả sử \(x\ge y\ge z.\) Suy ra \(z^3+3z^2\le20\to3z^2<20\to z^2\le6\to z\le2.\)

Nếu \(z=1\) ta được \(x^2+y^2+xy=19\to3y^2\le19\to y^2\le6\to y\le2\to y=1,2.\)  Khi \(y=1\)  thì \(x^2+x=18\to\left(2x+1\right)^2=73\to><.\)

Nếu \(z=2\to x^2+y^2+2xy=16\to x+y=4\to x=y=2\) (Vì \(x\ge y\ge z=2.\))

Vậy nghiệm nguyên dương duy nhất của phương trình là \(\left(x,y,z\right)=\left(2,2,2\right).\)
 

Đọc tiếp...
Minh Nguyễn 05/08/2016 lúc 08:40
Báo cáo sai phạm

ko hiểu thầy ơi

Đọc tiếp...
Dương Ngọc Kiều Trinh 06/07/2016 lúc 14:13
Báo cáo sai phạm

99 - 97 + 95 -93 + ...+7 - 5 + 3 - 1

=(99-97)+(95-93)+...+(7-5)+(3-1) (có tổng cộng 25 cặp số)

=2x25

=50

Đọc tiếp...
NGUYỄN THẾ HIỆP 16/09/2017 lúc 09:20
Báo cáo sai phạm

Một cách khác nhé!

Đặt a=2014, b=2015 => b-a=1

Khi đó: \(Q=\sqrt{a^2+a^2b^2+b^2}=\sqrt{\left(b-a\right)^2+a^2b^2+2ab}=\sqrt{a^2b^2+2ab+1}=\sqrt{\left(ab+1\right)^2}\)

\(=ab+1=2014.2015+1=4058211\)

Đọc tiếp...
Ngo Tung Lam 18/09/2017 lúc 17:26
Báo cáo sai phạm

Đặt \(2014=x\Rightarrow2015=x+1\). Khi đó \(Q\)biến đổi về dạng :

\(Q=\sqrt{x^2+x^2.\left(x+1\right)^2+\left(x+1^2\right)}\)

Mà : \(x^2+x^2.\left(x+1\right)^2+\left(x+1\right)^2\)

\(=x^2+x^2\left(x^2+2x+1\right)+x^2+2x+1\)

\(=x^4+2x^3+3x^2+2x+1\)

\(=x^4+\left(2x^3+2x^2\right)+\left(x^2+2x+1\right)\)

\(=x^4+2x^2\left(x+1\right)+\left(x+1\right)^2\)

\(=\left(x^2+x+1\right)^2\)

Từ đó suy ra : \(Q=\sqrt{\left(x^2+x+1\right)^2}\)

\(=\left|x^2+x+1\right|\)

\(=x^2+x+1\)

Vậy \(Q\)là số nguyên vì x nguyên 

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn CTV 15/09/2017 lúc 16:50
Báo cáo sai phạm

Đặt \(2014=a\) thì ta có:

\(Q=\sqrt{a^2+a^2.\left(a+1\right)^2+\left(a+1\right)^2}\)

\(=\sqrt{a^4+2a^3+3a^2+2a+1}\)

\(=\sqrt{\left(a^2+a+1\right)^2}=a^2+a+1\)

Vậy Q là số nguyên

Đọc tiếp...
Rio Va 14/09/2017 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm
Đặt a=3+sqrt(5);b=3-sqrt(5). Đắt S(n)=a^n+b^n. Bây giờ Bạn chứng minh S(n+2)=(a+b)S(n+1)-ab.S(n)=6S(n+1)-S(n)(1). Xét S(1) là stn, từ 1 =>S(2) cũng là stn, S(3),... S(n)=>đccm
Đọc tiếp...
Rio Va 15/09/2017 lúc 18:35
Báo cáo sai phạm

Cái bài BĐT:Đặt VT=S.

\(\frac{x^2}{x^4+yz}< =\frac{x^2}{2x^2\sqrt{yz}}\)

(BĐT Cauchy)

Làm tương tự=>S<=\(\frac{1}{2}\left(\frac{1}{\sqrt{yz}}+\frac{1}{\sqrt{xz}}+\frac{1}{\sqrt{zx}}\right)< =\frac{1}{2}\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\right)\)

(BĐT a+b+c>= căn ab+căn bc+ căn ca).

Ta lại có x^2+y^2+z^2=3xyz>=x/yz+y/xz+z/xy=3>=1/x+1/y+1/z(BĐT a+b+c>= căn ab+căn bc+ căn ca).

=>S<=3/2=>dccm(Dấu = bạn tự xét nha)

Đọc tiếp...
khánhchitt3003 14/09/2017 lúc 22:54
Báo cáo sai phạm

b15 ad bđt svacso có  

vt<=\(\frac{\left(x+y+z\right)^2}{x^4+y^4+z^4+xy+yz+zx}\)

ad bđt côsi (x+y+z)^2<=9xyz

x^4+y^4+z^4+xy+yz+zx>=6xyz

=> đpcm

Đọc tiếp...
GV Quản lý 10/09/2017 lúc 16:30
Báo cáo sai phạm

Bạn Nguyễn Việt Hoàng sai rồi nhé.

   \(x^2-2x< 0\)

\(\Leftrightarrow x\left(x-2\right)< 0\)

Để vế trái âm thì hai số x và x -2 trái dấu. Mà x lớn hơn x - 2 nên x dương và x - 2 âm. Hay là: 0 < x < 2: 

   

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Hoàng CTV 10/09/2017 lúc 12:30
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(A=x^2-2x=x^2-2x+1-1=\left(x-1\right)^2-1\)

Vì \(\left(x-1\right)^2\ge0\forall x\)

Nên : \(A=\left(x-1\right)^2-1\ge-1\forall x\) 

Vậy Amin = -1 khi x = 1

Để A có có giá trị âm thì x = 1

Đọc tiếp...
Trần Hải Nam 10/09/2017 lúc 22:09
Báo cáo sai phạm

Em cảm ơn chị quản lý ạ

Đọc tiếp...
Lê Thị Bích Tuyền 07/12/2014 lúc 19:28
Báo cáo sai phạm

Do giả thiết đề bài nên trong 21 số đã cho, có tối đa 4 số nguyên không dương. Suy ra các số còn lại là dương.
Gọi 4 số đó là a1,a2,a3,a4a1;a2;a3;a4.
Do giả thiết nên tồn tạix sao cho S = x + a1 + a2 + a3 + a4 > 0 x =x+a1+a2+a3+a4>0
Lấy tổng của S và 15 số dương còn lại. Dĩ nhiên, tổng sẽ là số dương (đpcm).

Đọc tiếp...
Bexiu 22/08/2017 lúc 18:21
Báo cáo sai phạm

 bÀI LÀM

a) x4+x3+2x2+x+1=(x4+x3+x2)+(x2+x+1)=x2(x2+x+1)+(x2+x+1)=(x2+x+1)(x2+1)

b)a3+b3+c3-3abc=a3+3ab(a+b)+b3+c3 -(3ab(a+b)+3abc)=(a+b)3+c3-3ab(a+b+c)

=(a+b+c)((a+b)2-(a+b)c+c2)-3ab(a+b+c)=(a+b+c)(a2+2ab+b2-ac-ab+c2-3ab)=(a+b+c)(a2+b2+c2-ab-ac-bc)

c)Đặt x-y=a;y-z=b;z-x=c

a+b+c=x-y-z+z-x=o

đưa về như bài b

d)nhóm 2 hạng tử đầu lại và 2hangj tử sau lại để 2 hạng tử sau ở trong ngoặc sau đó áp dụng hằng đẳng thức dề tính sau đó dặt nhân tử chung

e)x2(y-z)+y2(z-x)+z2(x-y)=x2(y-z)-y2((y-z)+(x-y))+z2(x-y)

=x2(y-z)-y2(y-z)-y2(x-y)+z2(x-y)=(y-z)(x2-y2)-(x-y)(y2-z2)=(y-z)(x2-2y2+xy+xz+yz)

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Dũng 03/09/2017 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

thì nó nói là số nguyên r còn j

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Anh 29/08/2017 lúc 14:10
Báo cáo sai phạm

Đề bài không cho biết x là số nguyên hay số thực.

Đọc tiếp...
bui van huy 02/08/2015 lúc 14:44
Báo cáo sai phạm

VÌ A nguyên nên 2n+7 chia hết cho n+1

=>\(\frac{2n+7}{n+1}=\frac{2\left(n+1\right)+5}{n+1}\)=2+\(\frac{5}{n+1}\)

=>Để A nguyên thì n+1 thuộc Ư(5)=( -1;1; -5;5)

=>n=(-2;0;-6;4)

Đọc tiếp...
Bùi Đức Lộc 03/06/2017 lúc 13:48
Báo cáo sai phạm

Vì A là số nguyên nên 2n + 7 chia hết cho n + 1

\(\frac{2n+7}{n+1}=\frac{2\left(n+1\right)+5}{n+1}=2+\frac{5}{n+1}\)

Để A là số nguyên => n+1 thuộc Ư(5)={-1;1;-5;5)

=> n = -2;0;-6;4

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: