Giúp tôi giải toán và làm văn


alibaba nguyễn 21/04/2017 lúc 12:06
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{3x^2-6x-6}=3\sqrt{\left(2-x\right)^5}+\left(7x-19\right)\sqrt{2-x}\)

Điều kiện: \(\hept{\begin{cases}3x^2-6x-6\ge0\\2-x\ge0\end{cases}}\)

\(\Rightarrow x\le1-\sqrt{3}\)

Ta có:

\(\frac{\sqrt{3x^2-6x-6}}{\sqrt{2-x}}=3\left(2-x\right)^2+\left(7x-19\right)\) (điều kiện \(x\le\frac{5}{6}-\frac{\sqrt{109}}{6}\))

\(\Leftrightarrow\frac{3x^2-6x-6}{2-x}=9x^4-30x^3-17x^2+70x+49\)

\(\Leftrightarrow\left(x+1\right)\left(3x-8\right)\left(3x^3-11x^2+4+13\right)=0\)

(Kết hợp với điều kiện ta suy ra) 

\(\Leftrightarrow x=-1\)

Đọc tiếp...
tth 21/04/2017 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

x = 1 nha bạn

Cách giải y hệt bạn alibaba nguyễn. Các bạn làm theo nha

Đúng 100%

Đúng 100%

Đọc tiếp...
Luong The Vinh 23/04/2017 lúc 14:57
Báo cáo sai phạm
x = 1 nha
Đọc tiếp...
vũ tiền châu 11/09/2017 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

a) nhé ta đặt \(\sqrt{x^2+2010}=a;x^2=b\)

từ phương rình => \(b^2+a=2010\)

và \(a^2-b=2010\)

nên ta có hệ phương trình sau 

\(\hept{\begin{cases}b^2+a=2010\\a^2-b=2010\end{cases}}\)

trừ hai vếcủa heẹ phương trình ta có 

\(a^2-b^2-b-a=0\Leftrightarrow\left(a+b\right)\left(a-b\right)-\left(a+b\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a+b\right)\left(a-b-1\right)=0\)

đến đay thì dễ rồi nhé 

Đọc tiếp...
vu 11/09/2017 lúc 21:39
Báo cáo sai phạm

hiểu rồi 

Đọc tiếp...
vu 11/09/2017 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

nhưng vì sao có a2-b=2010

Đọc tiếp...
Pham Thi Thanh Thuy 27/07/2017 lúc 21:36
Báo cáo sai phạm

đặt ản phụ giải hệ pt

Đọc tiếp...
Yim Yim 27/07/2017 lúc 21:45
Báo cáo sai phạm

\(x-1+\sqrt{5+\sqrt{x-1}}=5\)

Đặt \(\sqrt{x-1}=a\)

\(\sqrt{5+\sqrt{x-1}=b}\)

ta có \(a^2+b=5\)

lại có \(b^2-a=5\)

ta có hệ phương trình\(\hept{\begin{cases}a^2+b=5\\b^2-a=5\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow a^2+b-b^2+a=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a-b\right)\left(a+b\right)+\left(a+b\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a+b\right)\left(a-b+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}a+b=0\\a-b+1\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}a=-b\\a=b-1\end{cases}}}\)

đến đây tự làm

Đọc tiếp...
Đạt Phạm 27/07/2017 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

là sao bạn giải đc ko

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 13/12/2016 lúc 09:21
Báo cáo sai phạm

Điều kiện: \(\hept{\begin{cases}x\ne0\\2-x^2>0\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x\ne0\\-\sqrt{2}< x< \sqrt{2}\end{cases}}}\)

Ta có

\(\frac{1}{x}+\frac{1}{\sqrt{2-x^2}}=2\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{\sqrt{2-x^2}}=2-\frac{1}{x}\)(x < 0 hoặc \(x\ge0,5\))

\(\Leftrightarrow\frac{1}{2-x^2}=4-\frac{4}{x}+\frac{1}{x^2}\)

\(\Leftrightarrow2x^4-2x^3-3x^2+4x-1=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-1\right)^2\left(2x^2+2x-1\right)=0\)

Với \(x-1=0\Leftrightarrow x=1\)

Với \(2x^2+2x-1=0\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}\left(l\right)\\x=-\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Phạm Việt Anh 13/12/2016 lúc 12:44
Báo cáo sai phạm

Khó quá

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 12/12/2016 lúc 23:03
Báo cáo sai phạm

Điều kiện bạn tự làm nhé

\(\frac{1}{x}+\frac{1}{\sqrt{2-x^2}}=2\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{\sqrt{2-x^2}}=2-\frac{1}{x}\left(x\ge\frac{1}{2}\right)\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{2-x^2}=4-\frac{4}{x}+\frac{1}{x^2}\)

\(\Leftrightarrow4x^4-4x^3-6x^2+8x-2=0\)

 \(\Leftrightarrow2x^4-2x^3-3x^2+4x-1=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-1\right)^2\left(2x+2x-1\right)=0\)

Tới đây thì đơn giản rồi bạn làm tiếp nhé

Đọc tiếp...
Tuyển Trần Thị 24/09/2017 lúc 18:43
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{3x^2-5x+1}-\sqrt{3x^2-3x-3}\)=\(\sqrt{x^2-2}-\sqrt{x^2-3x+4}\) (dk tu xd)

\(\Leftrightarrow\frac{-2x+4}{\sqrt{3x^2-5x+1}+\sqrt{3x^2-3x-3}}\)=\(\frac{3x-6}{\sqrt{x^2-2}+\sqrt{x^2-3x+4}}\)

\(\Leftrightarrow\left(x-2\right)\left(\frac{3}{\sqrt{x^2-2}+\sqrt{x^2-3x+4}}+\frac{2}{\sqrt{3x^2-5x+1}+\sqrt{3x^2-3x-3}}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x=2\)

Đọc tiếp...
Tiến lên siêu nhân lạnh lùng xinh đẹp 11/02/2018 lúc 09:04
Báo cáo sai phạm

100 là đúng đấy

Đọc tiếp...
Đỗ Minh Hoa 22/09/2017 lúc 22:00
Báo cáo sai phạm

kết quả là 100 nhá bạn. phát, mình vừa vô à, kb nha 

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 29/09/2017 lúc 10:17
Báo cáo sai phạm

Đặt \(t=\sqrt[3]{x+6}\Rightarrow x+6=t^3\Rightarrow x=t^3-6\)

Phương trình trở thành \(x^3-\sqrt[3]{6+t}=6\)

Tiếp tục đặt \(h=\sqrt[3]{6+t}\Rightarrow t=h^3-6\)

Phương trình trở thành \(x^3-h=6\Rightarrow h=x^3-6\)

Từ đó ta có hệ 3 ẩn hoán vị vòng quanh \(\hept{\begin{cases}x=t^3-6\\t=h^3-6\\h=x^3-6\end{cases}}\)

Do x, t và h bình đẳng trong hệ trên nên ta giả sử x = min {x ; t; h}

Do \(x\le t;x\le h\Rightarrow\hept{\begin{cases}t^3-6\le h^3-6\\t^3-6\le x^3-6\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}t\le h\\t\le x\end{cases}}\)

Suy ra x = t = h.

Phương trình trở thành \(x=x^3-6\Rightarrow x^3-x-6=0\Rightarrow x=2.\) 

Vậy phương trình có nghiệm x = 2.

Đọc tiếp...
Linh Vũ 28/09/2017 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm
ai lm giúp mình vs, = 6 thui nhá
Đọc tiếp...
Hoàng Thanh Tuấn 02/06/2017 lúc 22:28
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{x^2+12}-\sqrt{x^2+5}=3x-5\)

ĐK để phương trình có nghiệm \(3x-5\ge0\Rightarrow x\ge\frac{5}{3}\left(1\right)\)

nhẩm được \(x=2\)là nghiệm của phương trình trình ta sẽ thêm bớt vào hai vế để có thừa số chung là \(x-2\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{x^2+12}-4=3x-6+\sqrt{x^2+5}-3\)(trục căn thức ):

\(\frac{\left(\sqrt{x^2+12}-4\right)\left(\sqrt{x^2+12}+4\right)}{\sqrt{x^2+12}+4}=3\left(x-2\right)+\frac{\left(\sqrt{x^2+5}-3\right)\left(\sqrt{x^2+5}+3\right)}{\sqrt{x^2+5}+3}\)

\(\Leftrightarrow\frac{x^2-4}{\sqrt{x^2+12}+4}=3\left(x-2\right)+\frac{x^2-4}{\sqrt{x^2+5}+3}\)\(\Leftrightarrow\left(x-2\right)\left[\frac{x+2}{\sqrt{x^2+12}+4}-\frac{x+2}{\sqrt{x^2+5}+3}-3\right]=0\)

  1. TH1 :\(x-2=0\Leftrightarrow x=2\)
  2. \(\frac{x+2}{\sqrt{x^2+12}+4}-\frac{x+2}{\sqrt{x^2+5}+3}-3=0\)dễ thấy \(\sqrt{x^2+12}+4>\sqrt{x^2+5}+3\)với ĐK (1) Ta có : \(\frac{x+2}{\sqrt{x^2+12}+4}< \frac{x+2}{\sqrt{x^2+5}+3}\)\(\Rightarrow\frac{x+2}{\sqrt{x^2+12}+4}-\frac{x+2}{\sqrt{x^2+5}+3}< 0\)\(\Rightarrow\frac{x+2}{\sqrt{x^2+12}+4}-\frac{x+2}{\sqrt{x^2+5}+3}-3< 0\)\(\Rightarrow\frac{x+2}{\sqrt{x^2+12}+4}-\frac{x+2}{\sqrt{x^2+5}+3}-3=0\left(VN\right)\)
Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 03/03/2018 lúc 21:55
Báo cáo sai phạm

Đk : x >= 2/5

pt <=> \(2\sqrt{\left(5x-2\right).\left(x^2+x+1\right)}\)= x^2 + 6x - 1

Đặt \(\sqrt{5x-2}=a\)và  \(\sqrt{x^2+x+1}=b\)

=> x^2+6x-1 = a^2+b^2

pt trở thành : 

2ab = a^2+b^2

<=> a^2-2ab+b^2 = 0

<=> (a-b)^2 = 0

<=> a=b

<=> 5x-2 = x^2+x+1

<=> x^2+x+1 - 5x+2 = 0

<=> x^2-4x+3 = 0

<=> (x-1).(x-3) = 0

<=> x-1=0 hoặc x-3=0 

<=> x=1 ( t/m ) hoặc x=3 ( t/m )

Vậy ........

Tk mk nha

Đọc tiếp...
Nghiem Thi Mai Phuong 20/07/2017 lúc 22:08
Báo cáo sai phạm

a,    \(\sqrt{5+\sqrt{x-1}}\)=6-x

=>bình phương lên => trục \(\sqrt{x-1}\)với x-6 => có nhân tử chung

c,    đat \(\sqrt{x^2+7x+7}\)=a => pt 3a2+2a-5=0 => giờ thì đơn giản rồi

b, mk k bít lm

Đọc tiếp...
vũ tiền châu 22/02/2018 lúc 18:45
Báo cáo sai phạm

1) Đk \(x\ge1\)

Ta có \(\hept{\begin{cases}\sqrt{x-1}\ge0\\\sqrt{x+3}\ge\sqrt{1+3}=2\\\sqrt{\left(x-1\right)\left(x^2-3x+5\right)}\ge0\end{cases}\Rightarrow VT\ge2}\)

Mà \(4-2x\le2\Rightarrow VT\ge VP\)

Dấu = xảy ra <=> x=1 

Vậy ...^^

Đọc tiếp...
Lại Trí Dũng 28/02/2018 lúc 15:21
Báo cáo sai phạm

Ma tai sao \(\sqrt{x-1}+\sqrt{x+3}\ge2\)

Đọc tiếp...
Le Nhat Phuong 12/09/2017 lúc 15:12
Báo cáo sai phạm

Anh/chị tham khảo ở đây nhé:

 (4x - 1)√(x² + 1) = 2(x² + 1) + 2x - 1 
<=> (4x - 1)²(x² + 1) = [ 2(x² + 1) + 2x - 1 ]² 
<=> (16x² - 8x + 1)(x² + 1) = 4(x² + 1)² + 4x² + 1 + 8x(x² + 1) - 4(x² + 1) - 4x 
<=> 16x^4 + 16x² - 8x^3 - 8x + x² + 1 = 4(x^4 + 2x² + 1) + 4x² + 1 + 8x^3 + 8x - 4x² - 4 - 4x 
<=> 16x^4 + 16x² - 8x^3 - 8x + x² + 1 = 4x^4 + 8x² + 4 + 4x² + 1 + 8x^3 + 8x - 4x² - 4 - 4x 
<=> 16x^4 - 8x^3 + 17x² - 8x + 1 = 4x^4 + 8x^3 + 8x² + 4x + 1 
<=> 12x^4 - 16x^3 + 9x² - 12x = 0 
<=> x(12x^3 - 16x² + 9x - 12) = 0 
<=> x(12x^3 + 9x - 16x² - 12) = 0 
<=> x[ 3x(4x² + 3) - 4(4x² + 3) = 0 
<=> x(3x - 4)(4x² + 3) = 0 

<=> x = 0 
<=> 3x - 4 = 0 
<=> 4x² + 3 = 0 

<=> x = 0 
<=> x = 4/3 
<=> x² = -3/4 --> Không có nghiệm vì x² ≥ 0 với mọi x 

Thế x = 0 vào (4x - 1)√(x² + 1) = 2(x² + 1) + 2x - 1 
<=> -1√1 = 2 - 1 
<=> -1 = 1 ( Vô lý loại ) 

Thế x = 4/3 vào (4x - 1)√(x² + 1) = 2(x² + 1) + 2x - 1 
<=> 13/3√25/9 = 2.25/9 + 2.4/3 - 1 
<=> 65/9 = 65/9 ( đúng ) 

Nghiệm là x = 4/3 

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 01/02/2018 lúc 19:47
Báo cáo sai phạm

Đặt : \(\sqrt{\frac{x+7}{3}}\)= t + 1 

=> x+7/3 = t^2+2t+1

<=> x+7 = 3t^2+6t+3

<=> 3t^2+6t+3-x-7 = 0

<=> 3t^2+6t-x = 4

pt <=> 3x^2+6x-3 = t+1

<=>3x^2+6x-t = 1+3

<=> 3x^2+6x-t = 4

Từ đó ta có hệ pt đối xứng loại 2 :

3t^2+6t-x = 4

3x^2+6x-1 = 4

Đến đó bạn tự giải nha

Tk mk nha

Đọc tiếp...
nguyennghiadam 01/02/2018 lúc 19:54
Báo cáo sai phạm
Nguyễn Anh Quan 15/01/2018 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

ĐKXĐ: x=0 hoặc x >= 1

+, Nếu x = 0 thì tm

+, Nếu x >= 1 thì :

Áp dụng bđt cosi :

Xét : \(\sqrt{x^3-x^2}\) =  \(\sqrt{x^2.\left(x-1\right)}\)< = \(\frac{1}{2}.\left(x^2+x-1\right)\)

         \(\sqrt{x^2-x}\)=  \(\sqrt{1.\left(x^2-x\right)}\)< = \(\frac{1}{2}.\left(1+x^2-x\right)\)=   \(\frac{1}{2}.\left(x^2-x+1\right)\)

=> VP < = 1/2.(x^2+x-1+x^2-x+1) = x^2

Dấu "=" xảy ra <=> x^2 = x-1 và 1 = x^2 - x => ko tồn tại x

=> pt vô nghiệm

Vậy pt có nghiệm duy nhất x = 0

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: