Giúp tôi giải toán và làm văn


Vũ Tiến Manh 8 tháng 10 lúc 9:20
Báo cáo sai phạm

điều kiện \(\hept{\begin{cases}x-x^2\ge0\\2x+1\ge0\end{cases}< =>\hept{\begin{cases}x\left(1-x\right)\ge0\\x\ge-\frac{1}{2}\end{cases}}}\)\(< =>\hept{\begin{cases}0\le x\le1\\x\ge-\frac{1}{2}\end{cases}< =>0\le x\le1}\)    (1)

xét \(\sqrt{3x^2+3x}-\sqrt{x-x^2}=0< =>3x^2+3x=x-x^2\)<=>4x2+2x=0 <=> 2x(2x+1) =0 <=>\(\orbr{\begin{cases}x=0\\2x+1=0\end{cases}< =>\orbr{\begin{cases}x=0\\x=-\frac{1}{2}\end{cases}}}\)

Với x=0 thay vào phương trình trên ta thấy x=0 không là nghiệm; với x= \(-\frac{1}{2}\) thì không thỏa mãn (1) nên cũng không là nghiệm

vậy \(\sqrt{3x^2+3x}-\sqrt{x-x^2}\ne0\)

Phương trình trên <=> \(\frac{\left(\sqrt{3x^2+3x}+\sqrt{x-x^2}\right)\left(\sqrt{3x^2+3x}-\sqrt{x-x^2}\right)}{\sqrt{3x^2+3x}-\sqrt{x-x^2}}=2x+1\)

<=>\(\frac{4x^2+2x}{\sqrt{3x^2+3x}-\sqrt{x-x^2}}=2x+1< =>\frac{2x\left(2x+1\right)}{\sqrt{3x^2+3x}-\sqrt{x-x^2}}=2x+1\)

<=>\(\frac{2x}{\sqrt{3x^2+3x}-\sqrt{x-x^2}}=1\)(vì 2x+1 >0 với mọi \(0\le x\le1\)) <=> 2x = \(\sqrt{3x^2+3x}-\sqrt{x-x^2}\)

<=>4x2 = 2x2+4x - 2\(\sqrt{\left(3x^2+3x\right)\left(x-x^2\right)}\) <=> 2x2-4x = -2\(\sqrt{3x\left(x+1\right)x\left(1-x\right)}\)

<=> x(2-x) = x\(\sqrt{3\left(1-x\right)\left(1+x\right)}\) <=> 2-x = \(\sqrt{3-3x^2}\)(vì x= 0 không là nghiệm đã xét ở trên) <=> 4- 4x + x2 = 3- 3x2 <=>

4x2-4x+1 = 0 <=> x = \(\frac{1}{2}\)(thỏa mãn (1) ) 

vậy x=\(\frac{1}{2}\)là nghiệm

Đọc tiếp...
Lê Đức Anh 28 tháng 9 lúc 21:27
Báo cáo sai phạm

Nguyễn Văn Tuấn Anh sai rùi. 

(32-(4x-3)\(\sqrt{6-x}\))2=1024-(256x-192)\(\sqrt{6-x}\) à ? Phải có thêm (4x-3)2(6-x) nữa chứ bạn (có thêm phần này bình phương lên tìm ko nổi x đâu)

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Tuấn Anh 28 tháng 9 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

\(7\sqrt{3x-4}+\left(4x-3\right)\sqrt{6-x}=32\)

\(\Rightarrow\sqrt{3x-4}=\frac{32-\left(4x-3\right)\sqrt{6-x}}{7}\)

\(\Rightarrow3x-4=\frac{1024-\left(256x-192\right)\sqrt{6-x}}{49}\)

\(\Rightarrow147x-196=1024-\left(256x-192\right)\sqrt{6-x}\)

\(\Rightarrow1220-147x=\left(256x-192\right)\sqrt{6-x}\)

Đến đây bình phương lên rồi tìm x nốt nha

Đọc tiếp...
Hoàng hôn 27 tháng 9 lúc 21:35
Báo cáo sai phạm

 ĐKXĐ:....

\sqrt{4-\sqrt{1-x}}=\sqrt{2-x}4−1−x​​=2−x

\Rightarrow4-\sqrt{1-x}=2-x⇒4−1−x​=2−x

\Rightarrow\sqrt{1-x}=2+x⇒1−x​=2+x

\Rightarrow1-x=4+4x+x^2⇒1−x=4+4x+x2

\Rightarrow1-x-4-4-x^2=0⇒1−x−4−4−x2=0

\Rightarrow x^2+x+7=0⇒x2+x+7=0

Đến đây dễ rồi làm nốt nha bạn !

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Tuấn Anh 21 tháng 9 lúc 15:17
Báo cáo sai phạm

 ĐKXĐ:....

\(\sqrt{4-\sqrt{1-x}}=\sqrt{2-x}\)

\(\Rightarrow4-\sqrt{1-x}=2-x\)

\(\Rightarrow\sqrt{1-x}=2+x\)

\(\Rightarrow1-x=4+4x+x^2\)

\(\Rightarrow1-x-4-4-x^2=0\)

\(\Rightarrow x^2+x+7=0\)

Đến đây dễ rồi làm nốt nha bạn !

Đọc tiếp...
MaiLink 24 tháng 9 lúc 12:39
Báo cáo sai phạm

\(\Leftrightarrow\frac{-3x\left(x+1\right)}{x+\sqrt{x^2+x+1}}+x+1=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+1\right)\left(1-\frac{3x}{\sqrt{x^2+x+1}}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=-1\left(1\right)\\1=\frac{3x}{\sqrt{x^2+x+1}}\left(2\right)\end{cases}}\)

PT(2)\(\Leftrightarrow\sqrt{x^2+x+1}=3x\)

\(\Leftrightarrow x^2+x+1=9x^2\)

\(\Leftrightarrow8x^2-x-1=0\)

Ta co

\(\Delta=\left(-1\right)^2-4.8.\left(-1\right)=33>0\)

\(\Rightarrow x_1=\frac{1+\sqrt{33}}{8};x_2=\frac{1-\sqrt{33}}{8}\)

Vay PT co nghiem la \(x=-1;x_1=\frac{1+\sqrt{33}}{8};x_2=\frac{1-\sqrt{33}}{8}\) 

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 22 tháng 9 lúc 22:50
Báo cáo sai phạm

Hướng dẫn:

ĐK:...

Trục căn thức:

\(\frac{\sqrt{x+1}.\left(\sqrt{x+1}-\sqrt{3-x}\right)}{x+1-\left(3-x\right)}=\frac{2x-1}{2}\)

\(\Leftrightarrow\frac{x+1-\sqrt{x+1}\sqrt{3-x}}{2x-2}=\frac{2x-1}{2}\)

\(\Leftrightarrow x+1-\sqrt{-x^2+2x+3}=\left(2x-1\right)\left(x-1\right)\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{-x^2+2x+3}=-2x^2+4x\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{-x^2+2x+3}=-2\left(x^2+2x+3\right)+6\)

Đặt t = căn sau đó giải phương trình bậc 2:)

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Tuấn Anh 22 tháng 9 lúc 22:34
Báo cáo sai phạm

Bình phương 2 vế !

\(\frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x+1}-\sqrt{3-x}}=x-\frac{1}{2}\)

\(\Rightarrow\frac{x+1}{x+1-2\sqrt{2x-x^2+3}+3-x}=x^2-x+\frac{1}{4}\)

\(\Rightarrow\frac{x+1}{4-2\sqrt{2x-x^2+3}}=x^2-x+\frac{1}{4}\)

\(\Rightarrow x+1=\left(x-\frac{1}{2}\right)^2.\left(4-2\sqrt{2x-x^2+3}\right)\)

Tách ra làm nốt nha bạn ,dài nên lười ^_^

Đọc tiếp...
Lê Đức Anh 22 tháng 9 lúc 22:20
Báo cáo sai phạm

Phần sau cùng chỉ có 1 số \(\frac{1}{2}\)thui nha (lỗi kt)

Đọc tiếp...
vũ tiền châu 22 tháng 2 2018 lúc 18:45
Báo cáo sai phạm

1) Đk \(x\ge1\)

Ta có \(\hept{\begin{cases}\sqrt{x-1}\ge0\\\sqrt{x+3}\ge\sqrt{1+3}=2\\\sqrt{\left(x-1\right)\left(x^2-3x+5\right)}\ge0\end{cases}\Rightarrow VT\ge2}\)

Mà \(4-2x\le2\Rightarrow VT\ge VP\)

Dấu = xảy ra <=> x=1 

Vậy ...^^

Đọc tiếp...
?Uy?Tử? 6 tháng 8 lúc 21:56
Báo cáo sai phạm

=>

Đk x > 1

Ta có { x - 1 ==>0

x+3 >1+3=^2 =>:Vt>2

x-1 . (x2 - 3x+5) >0

Theo kết luận là 

...........

Đọc tiếp...
Lại Trí Dũng 28 tháng 2 2018 lúc 15:21
Báo cáo sai phạm

Ma tai sao \(\sqrt{x-1}+\sqrt{x+3}\ge2\)

Đọc tiếp...
Lê Đức Anh 17 tháng 9 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

E cảm ơn

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 17 tháng 9 lúc 9:06
Báo cáo sai phạm

Đặt \(\hept{\begin{cases}\sqrt{2\left(x^2-4x-5\right)}=a\\\sqrt{x+4}=b\end{cases}}\)

\(\Rightarrow2x^2-5x+2=4\sqrt{2\left(x^3-21x-20\right)}\)

\(\Leftrightarrow2\left(x^2-4x-5\right)+3\left(x+4\right)=4\sqrt{2\left(x^2-4x-5\right)\left(x+4\right)}\)

\(\Leftrightarrow a^2+3b^2=4ab\)

\(\Leftrightarrow\left(a-b\right)\left(a-3b\right)=0\)

Đọc tiếp...
Hoàng Thanh Tuấn 2 tháng 6 2017 lúc 22:28
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{x^2+12}-\sqrt{x^2+5}=3x-5\)

ĐK để phương trình có nghiệm \(3x-5\ge0\Rightarrow x\ge\frac{5}{3}\left(1\right)\)

nhẩm được \(x=2\)là nghiệm của phương trình trình ta sẽ thêm bớt vào hai vế để có thừa số chung là \(x-2\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{x^2+12}-4=3x-6+\sqrt{x^2+5}-3\)(trục căn thức ):

\(\frac{\left(\sqrt{x^2+12}-4\right)\left(\sqrt{x^2+12}+4\right)}{\sqrt{x^2+12}+4}=3\left(x-2\right)+\frac{\left(\sqrt{x^2+5}-3\right)\left(\sqrt{x^2+5}+3\right)}{\sqrt{x^2+5}+3}\)

\(\Leftrightarrow\frac{x^2-4}{\sqrt{x^2+12}+4}=3\left(x-2\right)+\frac{x^2-4}{\sqrt{x^2+5}+3}\)\(\Leftrightarrow\left(x-2\right)\left[\frac{x+2}{\sqrt{x^2+12}+4}-\frac{x+2}{\sqrt{x^2+5}+3}-3\right]=0\)

  1. TH1 :\(x-2=0\Leftrightarrow x=2\)
  2. \(\frac{x+2}{\sqrt{x^2+12}+4}-\frac{x+2}{\sqrt{x^2+5}+3}-3=0\)dễ thấy \(\sqrt{x^2+12}+4>\sqrt{x^2+5}+3\)với ĐK (1) Ta có : \(\frac{x+2}{\sqrt{x^2+12}+4}< \frac{x+2}{\sqrt{x^2+5}+3}\)\(\Rightarrow\frac{x+2}{\sqrt{x^2+12}+4}-\frac{x+2}{\sqrt{x^2+5}+3}< 0\)\(\Rightarrow\frac{x+2}{\sqrt{x^2+12}+4}-\frac{x+2}{\sqrt{x^2+5}+3}-3< 0\)\(\Rightarrow\frac{x+2}{\sqrt{x^2+12}+4}-\frac{x+2}{\sqrt{x^2+5}+3}-3=0\left(VN\right)\)
Đọc tiếp...
nguoi ta 2 tháng 9 lúc 6:19
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

II. Cách nhận biết câu trả lời đúng

Trên diễn đàn có thể có rất nhiều bạn tham gia giải toán. Vậy câu trả lời nào là đúng và tin cậy được? Các bạn có thể nhận biết các câu trả lời đúng thông qua 6 cách sau đây:

1. Lời giải rõ ràng, hợp lý (vì nghĩ ra lời giải có thể khó nhưng rất dễ để nhận biết một lời giải có là hợp lý hay không. Chúng ta sẽ học được nhiều bài học từ các lời giải hay và hợp lý, kể cả các lời giải đó không đúng.)

2. Lời giải từ các giáo viên của Online Math có thể tin cậy được (chú ý: dấu hiệu để nhận biết Giáo viên của Online Math là các thành viên có gắn chứ "Quản lý" ở ngay sau tên thành viên.)

3. Lời giải có số bạn chọn "Đúng" càng nhiều thì càng tin cậy.

4. Người trả lời có điểm hỏi đáp càng cao thì độ tin cậy của lời giải sẽ càng cao.

5. Các bài có dòng chữ "Câu trả lời này đã được Online Math chọn" là các lời giải tin cậy được (vì đã được duyệt bởi các giáo viên của Online Math.)

6. Các lời giải do chính người đặt câu hỏi chọn cũng là các câu trả lời có thể tin cậy được.

Đọc tiếp...
phan tuấn anh 4 tháng 10 2016 lúc 17:07
Báo cáo sai phạm

ĐKXĐ: z>0

pt<=> \(\frac{x^3+3x^2\sqrt[3]{3x-2}-12x+\sqrt{x}-\sqrt{x}-8}{x}=0\)

<=> \(x^3+3x^2\sqrt[3]{3x+2}-12x-8=0\)

<=> \(3x^2\sqrt[3]{3x-2}-6x^2+x^3-6x^2+12x-8=0\)

<=> \(3x^2\left(\sqrt[3]{3x-2}-2\right)+\left(x-2\right)^3=0\)

<=> \(3x^2\cdot\frac{3x-2-8}{\left(\sqrt[3]{3x-2}\right)^2+2\sqrt[3]{3x-2}+4}+\left(x-2\right)^3=0\)

<=> \(\left(x-2\right)\left(\frac{9x^2}{\left(\sqrt[3]{3x-2}\right)^2+2\sqrt[3]{3x-2}+4}+\left(x-2\right)^2\right)=0\)

<=> \(x=2\)( vì cái trong ngoặc thứ 2 luôn dương vs mọi x>0)

vậy x=2

Đọc tiếp...
Bùi Thị Vân Quản lý 4 tháng 10 2016 lúc 17:10
Báo cáo sai phạm

Một bài làm rất hay !

Đọc tiếp...
phan tuấn anh 4 tháng 10 2016 lúc 19:22
Báo cáo sai phạm

hihi thank ad vân ..

Đọc tiếp...
MaiLink 3 tháng 9 lúc 12:40
Báo cáo sai phạm

\(DK:-\frac{1}{3}\le x\le6\)

\(\Leftrightarrow\left(\sqrt{3x+1}-4\right)-\left(\sqrt{6-x}-1\text{ }\right)+\left(3x^2-15x\right)+\left(x-5\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{3x+1-16}{\sqrt{3x+1}+4}-\frac{6-x-1}{\sqrt{6-x}+1}+3x\left(x-5\right)+\left(x-5\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{3\left(x-5\right)}{\sqrt{3x+1}+4}+\frac{x-5}{\sqrt{6-x}+1}+3x\left(x-5\right)+\left(x-5\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-5\right)\left(\frac{3}{\sqrt{3x+1}+4}+\frac{1}{\sqrt{6-x}+1}+3x+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=5\left(n\right)\\\frac{3}{\sqrt{3x+1}+4}+\frac{1}{\sqrt{6-x}+1}+3x+1=0\left(l\right)\end{cases}}\)

Vay nghiem cua PT la \(x=5\)

Đọc tiếp...
Lê Đức Anh 3 tháng 9 lúc 15:27
Báo cáo sai phạm

Thx MaiLink

Đọc tiếp...
shitbo 3 tháng 9 lúc 10:56
Báo cáo sai phạm

on thì rep tui làm ko on thì tui k làm

Đọc tiếp...
tth_new CTV 3 tháng 9 lúc 7:33
Báo cáo sai phạm

ĐK:...

Đặt \(\sqrt{x+5}=t\Rightarrow t^2-x=5\)

Ta có hệ \(\hept{\begin{cases}x^2+t=5\\t^2-x=5\end{cases}}\). Lấy pt đầu trừ pt cuối thu được:

\(\left(x-t+1\right)\left(x+t\right)=0\)

Làm nốt.

P/s ~ko chắc~

Đọc tiếp...
Lê Đức Anh 3 tháng 9 lúc 7:56
Báo cáo sai phạm

Thanks tth_new

Đọc tiếp...
tth_new CTV 3 tháng 9 lúc 7:38
Báo cáo sai phạm

Quên một chút:

Đặt \(\sqrt{x+5}=t\ge0\) (quên đk của t)

Đọc tiếp...
Ad Block 2 tháng 9 lúc 16:39
Báo cáo sai phạm

Điều kiện : \(\hept{\begin{cases}5x^2+14x+9\ge0\\x^2-x-20\ge0\\x+1\ge0\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}\left(x+1\right)\left(5x+9\right)\ge0\\\left(x+4\right)\left(x+5\right)\ge0\\x\ge-1\end{cases}}\left(2\right)\)

Ta có : \(\left(1\right)\Leftrightarrow\sqrt{5x^2+14x+9}=\sqrt{x^2-x-20}+5\sqrt{1+x}\left(3\right)\)

Bình phương trình các vế của \(\left(2\right)\) và \(\left(3\right)\) \(\Leftrightarrow2x^2-5x+2=5\sqrt{\left(x^2-x-20\right)\left(x+1\right)}\)

\(\Leftrightarrow2x^2-5x+2=5\sqrt{\left(x+4\right)\left(x-5\right)\left(x+1\right)}\left(4\right)\) 

\(\Leftrightarrow3\left(x+4\right)+2\left(x^2-4x-5\right)=5\sqrt{\left(x+4\right)\left(x^2-4x-5\right)}\left(5\right)\)

* Với \(x=5\) ta có : \(\left(5\right)\Leftrightarrow27=0\) ( mâu thuẫn )

Phương trình không có nghiệm \(x=5\left(6\right)\)

* Với \(x>5\) đặt \(\sqrt{x+5}=t\sqrt{x^2-4x-5},t>0\)

Phương trình \(\left(5\right)\) trở thành : \(3\left(x^2-4x-5\right)t^2+2\left(x^2-4x-5\right)=5\left(x^2-4x-5\right)t\Leftrightarrow3t^2-5t+2=0\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}t=1\\t=\frac{2}{3}\end{cases}}\) ( thích hợp )

+ Với \(t=1\) , có : \(x+4=x^2-4x-5\Leftrightarrow x^2-5x-9=0\Leftrightarrow x=\frac{5\pm\sqrt{61}}{2}\left(7\right)\) 

Từ \(\left(2\right)\) và \(\left(7\right)\Rightarrow x=\frac{5\pm\sqrt{61}}{2}\left(8\right)\) 

+ Với \(t=\frac{2}{3}\) , có : \(x+4=\frac{4}{9}\left(x^2-4x-5\right)\Leftrightarrow4x^2-25x-56=0\Leftrightarrow\left\{x=8;x=-\frac{7}{4}\right\}\left(9\right)\) 

Từ \(\left(2\right)\) và \(\left(8\right)\Rightarrow x=8\left(10\right)\) 

Từ các kết quả \(\left(6\right);\left(8\right);\left(10\right)\) kết luận tập hợp của phương trình đã cho là : \(\left\{\frac{5+\sqrt{61}}{2};x=8\right\}\)

Đọc tiếp...
Lê Đức Anh 3 tháng 9 lúc 8:04
Báo cáo sai phạm

Đề là \(\sqrt{5x^2-14x+9}\)mà chứ ko phải \(\sqrt{5x^2+14x+9}\)(ko chắc là đề đúng 😬😬)

Đọc tiếp...
hoang viet nhat 2 tháng 9 lúc 16:25
Báo cáo sai phạm

Bạn tham khả nhé :

http://k2pi.net.vn/showthread.php?t=24126-giai-pt-sqrt-5x-2-14x-9-sqrt-x-2-x-20-5-sqrt-x-1

http://toan.hoctainha.vn/Thu-Vien/Bai-Tap/110035/bai-110035

Chúc bạn học tốt !!!

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: