Giúp tôi giải toán và làm văn


Sosuke CTV 7 tháng 8 lúc 21:44
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{x^2.\left(x^2+1\right)+1}+\sqrt{3}.\left(x^2+1\right)=3\sqrt{3}.x\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{x^4+x^2+1}+\sqrt{3}.x^2+\sqrt{3}=3\sqrt{3}.x\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{x^4+x^2+1}+\sqrt{3}=3\sqrt{3}.x-\sqrt{3}.x^2\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{x^4+x^2+1}=3\sqrt{3}.x-\sqrt{3}.x^2-\sqrt{3}\)

\(\Leftrightarrow\left(\sqrt{x^4+x^2+1}\right)^2=\left(3\sqrt{3}.x-\sqrt{3}.x^2-\sqrt{3}\right)\)

\(\Leftrightarrow x^4+x^2+1=-18x^3+3x^4+33x^2-18x+3\)

\(\Leftrightarrow x^4+x^2+1+18x^3-3x^4-33x^2+18x-3=0\)

\(\Leftrightarrow-2x^4-32x^2-2+18x^3+18x=0\)

\(\Leftrightarrow-2\left(x^4+16x^2+1-9x^3-9x\right)=0\)

\(\Leftrightarrow-2\left(x^3-8x^2+8x-1\right)\left(x-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow-2\left(x^2-7x+1\right)\left(x-1\right)\left(x-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x^2-7x+1\right)\left(x-1\right)\left(x-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x^2-7x+1\right)\left(x-1\right)^2=0\)

Nhưng vì \(x^2-7x+1\ne0\)nên:

\(x-1=0\Rightarrow x=1\)

\(\Rightarrow x=1\)

Đọc tiếp...
Hoàng Thanh Tuấn 2 tháng 6 2017 lúc 22:28
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{x^2+12}-\sqrt{x^2+5}=3x-5\)

ĐK để phương trình có nghiệm \(3x-5\ge0\Rightarrow x\ge\frac{5}{3}\left(1\right)\)

nhẩm được \(x=2\)là nghiệm của phương trình trình ta sẽ thêm bớt vào hai vế để có thừa số chung là \(x-2\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{x^2+12}-4=3x-6+\sqrt{x^2+5}-3\)(trục căn thức ):

\(\frac{\left(\sqrt{x^2+12}-4\right)\left(\sqrt{x^2+12}+4\right)}{\sqrt{x^2+12}+4}=3\left(x-2\right)+\frac{\left(\sqrt{x^2+5}-3\right)\left(\sqrt{x^2+5}+3\right)}{\sqrt{x^2+5}+3}\)

\(\Leftrightarrow\frac{x^2-4}{\sqrt{x^2+12}+4}=3\left(x-2\right)+\frac{x^2-4}{\sqrt{x^2+5}+3}\)\(\Leftrightarrow\left(x-2\right)\left[\frac{x+2}{\sqrt{x^2+12}+4}-\frac{x+2}{\sqrt{x^2+5}+3}-3\right]=0\)

  1. TH1 :\(x-2=0\Leftrightarrow x=2\)
  2. \(\frac{x+2}{\sqrt{x^2+12}+4}-\frac{x+2}{\sqrt{x^2+5}+3}-3=0\)dễ thấy \(\sqrt{x^2+12}+4>\sqrt{x^2+5}+3\)với ĐK (1) Ta có : \(\frac{x+2}{\sqrt{x^2+12}+4}< \frac{x+2}{\sqrt{x^2+5}+3}\)\(\Rightarrow\frac{x+2}{\sqrt{x^2+12}+4}-\frac{x+2}{\sqrt{x^2+5}+3}< 0\)\(\Rightarrow\frac{x+2}{\sqrt{x^2+12}+4}-\frac{x+2}{\sqrt{x^2+5}+3}-3< 0\)\(\Rightarrow\frac{x+2}{\sqrt{x^2+12}+4}-\frac{x+2}{\sqrt{x^2+5}+3}-3=0\left(VN\right)\)
Đọc tiếp...
vũ tiền châu 22 tháng 2 2018 lúc 18:45
Báo cáo sai phạm

1) Đk \(x\ge1\)

Ta có \(\hept{\begin{cases}\sqrt{x-1}\ge0\\\sqrt{x+3}\ge\sqrt{1+3}=2\\\sqrt{\left(x-1\right)\left(x^2-3x+5\right)}\ge0\end{cases}\Rightarrow VT\ge2}\)

Mà \(4-2x\le2\Rightarrow VT\ge VP\)

Dấu = xảy ra <=> x=1 

Vậy ...^^

Đọc tiếp...
?Uy?Tử? 6 tháng 8 lúc 21:56
Báo cáo sai phạm

=>

Đk x > 1

Ta có { x - 1 ==>0

x+3 >1+3=^2 =>:Vt>2

x-1 . (x2 - 3x+5) >0

Theo kết luận là 

...........

Đọc tiếp...
Lại Trí Dũng 28 tháng 2 2018 lúc 15:21
Báo cáo sai phạm

Ma tai sao \(\sqrt{x-1}+\sqrt{x+3}\ge2\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Tuấn Anh 4 tháng 8 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(x^2+4y^2+x=4xy+2y+2\)

        \(\Rightarrow x^2-4xy+4y^2+x-2y=2\)

      \(\Rightarrow\left(x-2y\right)^2+\left(x-2y\right)=2\)

      \(\Rightarrow\left(x-2y\right)\left(x-2y+1\right)=2\) 

Tìm các TH

Mặt khác : \(4x^2+4xy+y^2=2x+y+56\) 

                \(\Rightarrow\left(2x+y\right)^2-\left(2x+y\right)=56\)

               \(\Rightarrow\left(2x+y\right)\left(2x+y-1\right)=56\)

Tìm các TH

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 14 tháng 8 2017 lúc 17:30
Báo cáo sai phạm

ĐK: \(1\le x\le7\)

\(x+2\sqrt{7-x}=2\sqrt{x-1}+\sqrt{-x^2+8x-7}+1\)

\(x-1+2\sqrt{7-x}-2\sqrt{x-1}-\sqrt{-x^2+8x-7}=0\)

Đặt \(\sqrt{x-1}=a;\sqrt{7-x}=b\left(a,b\ge0\right)\)

\(pt\Rightarrow a^2+2b-2a-ab=0\Leftrightarrow\left(a^2-ab\right)-\left(2a-2b\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a-2\right)\left(a-b\right)=0\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}a-2=0\\a=b\end{cases}}\)

TH1: \(a-2=0\Rightarrow\sqrt{x-1}=2\Leftrightarrow x=5\left(tm\right)\)

TH2: \(a=b\Rightarrow\sqrt{x-1}=\sqrt{7-x}\Rightarrow x=4\left(tm\right)\)

Vậy pt có 2 nghiệm x = 4 hoặc x = 5.

Đọc tiếp...
vũ tiền châu 14 tháng 8 2017 lúc 17:24
Báo cáo sai phạm

đặt \(\sqrt{7-x}=a\) , \(\sqrt{x-1}=b\)

rồi thay vào và ptđttnt

Đọc tiếp...
nguyễn thị bé 20 tháng 11 2017 lúc 22:07
Báo cáo sai phạm

giải phương trình trên R:

\(^{x^2+3x-\left(x-2\right)\sqrt{\frac{x+5}{x+2}}-22=0}\)0

Đọc tiếp...
Nguyễn Thiều Công Thành 12 tháng 7 2017 lúc 23:02
Báo cáo sai phạm

\(\Leftrightarrow\frac{3\left(\sqrt{\left(x+5\right)\left(x+2\right)}+1\right)}{\sqrt{x+5}+\sqrt{x+2}}=3\)

đặt \(\sqrt{x+5}=a;\sqrt{x+2}=b\)

\(\Rightarrow\frac{ab+1}{a+b}=1\Leftrightarrow\left(a-1\right)\left(b-1\right)=0\)

thay vào là được

Đọc tiếp...
Pham Thi Thanh Thuy 12 tháng 7 2017 lúc 23:06
Báo cáo sai phạm

bạn có thể giải rõ hơn ko

Đọc tiếp...
Hoàng Phúc CTV 2 tháng 6 2017 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

Đặt căn (x+1/4)=y (y>=0) 

biến đổi 1 chút -> pt tương đương y^2-1/4+y+1/2=2 <=>y^2+y+1/4=2<=>(y+1/2)^2=(căn 2)^2 ........

Đọc tiếp...
tth(Box Toán-Văn) CTV 4 tháng 1 lúc 19:17
Báo cáo sai phạm

Đặt \(\sqrt{x+\frac{1}{4}}=t\Rightarrow x=t^2-\frac{1}{4}\)

Thay vào,phương trình đã cho tương đương với:

\(t^2-\frac{1}{4}+\sqrt{t^2-\frac{1}{4}+\frac{1}{2}+t}=2\)

\(\Leftrightarrow t^2-\frac{9}{4}+\sqrt{t^2+t+\frac{1}{4}}=0\)

\(\Leftrightarrow t^2-\frac{9}{4}+\sqrt{\left(t-\frac{1}{2}\right)^2}=0\)

\(\Leftrightarrow t^2-t-\frac{11}{4}=0\)

Đến đây dùng công thức nghiệm của phương trình bậc 2 giải tiếp nhé!

Đọc tiếp...
Trần Phúc Khang 10 tháng 6 lúc 12:24
Báo cáo sai phạm

ĐKXĐ \(1\ge x\ge0\)

Khi đó PT

 \(\left(\sqrt{x}-\sqrt{1-x}\right)+\left(\sqrt[4]{x\left(1-x\right)^2}+\sqrt[4]{\left(1-x\right)^3}\right)-\left(\sqrt[4]{x^3}+\sqrt[4]{x^2\left(1-x\right)}\right)=0\)

<=>\(\left(\sqrt[4]{x}-\sqrt[4]{1-x}\right)\left(\sqrt[4]{x}+\sqrt[4]{1-x}\right)+\sqrt[4]{\left(1-x\right)^2}\left(\sqrt[4]{x}+\sqrt[4]{1-x}\right)-..\left(\sqrt[4]{x}+\sqrt[4]{1-x}\right)=0\)

<=> \(\sqrt[4]{x}-\sqrt[4]{1-x}+\sqrt[4]{\left(1-x\right)^2}-\sqrt[4]{x^2}=0\)

<=>\(\sqrt[4]{x}-\sqrt[4]{1-x}+\left(\sqrt[4]{\left(1-x\right)}-\sqrt[4]{x}\right)\left(\sqrt[4]{1-x}+\sqrt[4]{x}\right)=0\)

<=> \(\orbr{\begin{cases}\sqrt[4]{x}=\sqrt[4]{1-x}\left(1\right)\\1+\sqrt[4]{1-x}+\sqrt[4]{x}=0\left(2\right)\end{cases}}\)

Phương trình (1) có nghiệm x=1/2

Phương trình (2) vô nghiệm do VT>0

Vậy x=1/2
 

Đọc tiếp...
Bui Huyen 27 tháng 7 lúc 23:13
Báo cáo sai phạm

\(pt\Leftrightarrow x-3+\sqrt{x^2-3x+9}-3=\sqrt{x^2+2x+10}-5\)

\(\Leftrightarrow x-3+\frac{\sqrt{x\left(x-3\right)}}{\sqrt{x^2-3x+9}+3}=\frac{\sqrt{\left(x-3\right)\left(x+5\right)}}{\sqrt{x^2+2x+10}+5}\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{x-3}\left(\sqrt{x-3}+\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x^2-3x+9}+3}-\frac{\sqrt{x+5}}{\sqrt{x^2+2x+10}+5}\right)=0\)

\(\Rightarrow x=3\)

Cái pt to đùng đằng sau mk chưa giải đc có j bạn thông cảm nha

Đọc tiếp...
tth_new CTV 27 tháng 7 lúc 9:39
Báo cáo sai phạm

Em thử nha, sai thì thôi

b) ĐK: \(0\le x\le1\)

Nhân liên hợp:

\(PT\Leftrightarrow3\left(\sqrt{1-x}+1\right)=\sqrt{x+3}+\sqrt{x}\)

Do x=< 1 nên \(VT=3\left(\sqrt{1-x}+1\right)\ge3.1=3\)

\(VP\le\sqrt{1+3}+\sqrt{1}=3\)

Để xảy ra đẳng thức thì \(VT=VP=3\) <=> x = 1

Đọc tiếp...
Bui Huyen 27 tháng 7 lúc 8:56
Báo cáo sai phạm

\(a,pt\Leftrightarrow\sqrt{3+\sqrt{x}}=3-x\)

\(\Leftrightarrow3+\sqrt{x}=9+x^2-6x\)

\(\Leftrightarrow x^2-6x-\sqrt{x}+6=0\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{x}\left(\sqrt{x}-1\right)\left(x+\sqrt{x}+1\right)-6\left(\sqrt{x}-1\right)\left(\sqrt{x}+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(\sqrt{x}-1\right)\left(x\sqrt{x}+x-5\sqrt{x}-6\right)=0\)

\(\Rightarrow x=1\)

Đọc tiếp...
Bui Huyen 26 tháng 7 lúc 10:50
Báo cáo sai phạm

\(d,pt\Leftrightarrow\sqrt{2x^2+5x+7}-5-\sqrt{5x+6}+4+x^2-x-2=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-2\right)\left(\frac{2x+9}{\sqrt{2x^2+5x+7}+5}+\frac{5}{4+\sqrt{5x+6}}+x+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x=2\)

hihi mk chỉ bít làm đến đây thui có j các bạn giải nốt giúp mk vs nhá

^.^

Đọc tiếp...
tth_new CTV 26 tháng 7 lúc 10:24
Báo cáo sai phạm

Em thử câu c nha, sai thì thôi

c) ĐK: \(x\ge-1\).Nhận xét x = 0 là không phải nghiệm, xét x khác 0:

Nhân liên hợp ta được \(\left(x+4\right).\left(\frac{x}{\sqrt{x+1}-1}\right)^2=x^2\)

\(\Leftrightarrow\frac{x+4}{\left(\sqrt{x+1}-1\right)^2}=1\Leftrightarrow x+4=\left(\sqrt{x+1}-1\right)^2\)

\(\Leftrightarrow x+4=x+2-2\sqrt{x+1}\) (rút gọn vế phải)

\(\Leftrightarrow\sqrt{x+1}=-1\left(\text{vô lí}\right)\)

Vậy pt vô nghiệm

Đọc tiếp...
Bui Huyen 26 tháng 7 lúc 9:26
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{x-2}+\sqrt{4-x}=2x^2-5x-1\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{x-2}-1+\sqrt{4-x}-1=2x^2-5x-3\)

\(\Leftrightarrow\left(x-3\right)\left(\frac{1}{\sqrt{x-2}+1}+\frac{1}{\sqrt{4-x}+1}+2x+1\right)=0\)

\(\Rightarrow x=3\)

phương trình còn lại mk chưa giải đc nhưng nó vô nghiệm

Đọc tiếp...
Rio Va 26 tháng 9 2017 lúc 18:57
Báo cáo sai phạm

Đặt \(a=\sqrt{2-x^2};b=\sqrt{2-\frac{1}{x^2}};c=x+\frac{1}{x}\)

xet x<0 vt < 2 căn 2<3, vt >4=>loại=>x>0=>c>=2;

ta có a+b=4-c;

a^2+b^2=4-x^2-1/x^2=6-c^2;

\(=>\hept{\begin{cases}2a+2b=8-2c\left(2\right)\\a^2+b^2=6-c^2\left(1\right)\end{cases}}\)

trừ 1 cho 2=>a^2-2a+b^2-2b=-c^2-2-2c=>a^2-2b+1+b^2-2b+1=-c^2+2c-1+1

=>\(\left(a-1\right)^2+\left(b-1\right)^2=-\left(c-1\right)^2+1\)

\(< =>\left(a-1\right)^2+\left(b-1\right)^2+\left(c-1\right)^2=1\)

ta lại có (a-1)^2>=0;(b-1)^2>=0;(c-1)^2>=(2-1)^2=1=>Vế trái>=1=Vế phải, dấu bằng xảy ra<=>

\(\hept{\begin{cases}a=1\\b=1\\c=2\end{cases}< =>x=1}\)

Đọc tiếp...
Rio Va 26 tháng 9 2017 lúc 19:13
Báo cáo sai phạm

Bổ sung cách độc lạ hơn nè mình vừa nghĩ ra:

Chuyển vế:

\(\sqrt{2-x^2}+x+\sqrt{2-\frac{1}{x^2}}+\frac{1}{x}=4\)

Ap dụng BĐT a+b<=\(\sqrt{2\left(a^2+b^2\right)}\)

Dấu = khi a=b

=>VT<=\(\sqrt{2\left(2-x^2+x^2\right)}+\sqrt{2\left(2-\frac{1}{x^2}+\frac{1}{x^2}\right)}\)

=2+2=4=VP. Dấu = xảy ra khi \(\hept{\begin{cases}\sqrt{2-x^2}=x\\\sqrt{2-\frac{1}{x^2}}=\frac{1}{x}\end{cases}< =>x=1}\)

Đọc tiếp...
Vũ Đoàn 1 tháng 10 2017 lúc 10:33
Báo cáo sai phạm

mình có cách giải dễ hiểu hơn nè

Đặt \(x^2=a\)

\(\frac{1}{x^2}=b\)

=> \(x+\frac{1}{x}=\sqrt{a}+\sqrt{b}\)

pt <=> \(\sqrt{2-a}+\sqrt{2-b}=4-\sqrt{a}-\sqrt{b}\)

<=> \(\left(\sqrt{2-a}+\sqrt{a}\right)+\left(\sqrt{2-b}+\sqrt{b}\right)=4\)

Áp dụng BĐT Bu-nhi-a-cốp-xki ta có:

\(\left(\sqrt{2-a}+\sqrt{a}\right)^2\le\left(1^2+1^2\right)\left(2-a+a\right)=4\)

=> \(\sqrt{2-a}+\sqrt{a}\le2\)

cái kia làm tương tự

Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi 2-a=a

=> a=1

=> x=1

Đọc tiếp...
Trần Phúc Khang 19 tháng 7 lúc 13:32
Báo cáo sai phạm

b, \(\frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x+1}}+\sqrt{x}=\sqrt{x+9}\)

ĐK \(x\ge0\)

Pt 

<=> \(2\sqrt{x}+\sqrt{x\left(x+1\right)}=\sqrt{\left(x+1\right)\left(x+9\right)}\)

<=> \(4x+x^2+x+4\sqrt{x^2\left(x+1\right)}=x^2+10x+9\)

 <=> \(4x\sqrt{x+1}=5x+9\)

<=> \(16x^2\left(x+1\right)=25x^2+90x+81\)với mọi \(x\ge0\)

<=> \(16x^3-9x^2-90x-81=0\)

<=> \(x=3\)(tm ĐK)

Vậy x=3

Đọc tiếp...
Hoàng Lê Minh 19 tháng 7 lúc 6:54
Báo cáo sai phạm

À câu a mình tự làm được rồi nhé! Các bạn chỉ cần làm câu b cho mình là được.

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: