Giúp tôi giải toán và làm văn


Tuyển Trần Thị 24/09/2017 lúc 18:43
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{3x^2-5x+1}-\sqrt{3x^2-3x-3}\)=\(\sqrt{x^2-2}-\sqrt{x^2-3x+4}\) (dk tu xd)

\(\Leftrightarrow\frac{-2x+4}{\sqrt{3x^2-5x+1}+\sqrt{3x^2-3x-3}}\)=\(\frac{3x-6}{\sqrt{x^2-2}+\sqrt{x^2-3x+4}}\)

\(\Leftrightarrow\left(x-2\right)\left(\frac{3}{\sqrt{x^2-2}+\sqrt{x^2-3x+4}}+\frac{2}{\sqrt{3x^2-5x+1}+\sqrt{3x^2-3x-3}}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x=2\)

Đọc tiếp...
Tiến lên siêu nhân lạnh lùng xinh đẹp 11/02/2018 lúc 09:04
Báo cáo sai phạm

100 là đúng đấy

Đọc tiếp...
Đỗ Minh Hoa 22/09/2017 lúc 22:00
Báo cáo sai phạm

kết quả là 100 nhá bạn. phát, mình vừa vô à, kb nha 

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 01/02/2018 lúc 19:47
Báo cáo sai phạm

Đặt : \(\sqrt{\frac{x+7}{3}}\)= t + 1 

=> x+7/3 = t^2+2t+1

<=> x+7 = 3t^2+6t+3

<=> 3t^2+6t+3-x-7 = 0

<=> 3t^2+6t-x = 4

pt <=> 3x^2+6x-3 = t+1

<=>3x^2+6x-t = 1+3

<=> 3x^2+6x-t = 4

Từ đó ta có hệ pt đối xứng loại 2 :

3t^2+6t-x = 4

3x^2+6x-1 = 4

Đến đó bạn tự giải nha

Tk mk nha

Đọc tiếp...
nguyennghiadam 01/02/2018 lúc 19:54
Báo cáo sai phạm
Nguyễn Anh Quan 15/01/2018 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

ĐKXĐ: x=0 hoặc x >= 1

+, Nếu x = 0 thì tm

+, Nếu x >= 1 thì :

Áp dụng bđt cosi :

Xét : \(\sqrt{x^3-x^2}\) =  \(\sqrt{x^2.\left(x-1\right)}\)< = \(\frac{1}{2}.\left(x^2+x-1\right)\)

         \(\sqrt{x^2-x}\)=  \(\sqrt{1.\left(x^2-x\right)}\)< = \(\frac{1}{2}.\left(1+x^2-x\right)\)=   \(\frac{1}{2}.\left(x^2-x+1\right)\)

=> VP < = 1/2.(x^2+x-1+x^2-x+1) = x^2

Dấu "=" xảy ra <=> x^2 = x-1 và 1 = x^2 - x => ko tồn tại x

=> pt vô nghiệm

Vậy pt có nghiệm duy nhất x = 0

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 13/12/2016 lúc 09:21
Báo cáo sai phạm

Điều kiện: \(\hept{\begin{cases}x\ne0\\2-x^2>0\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x\ne0\\-\sqrt{2}< x< \sqrt{2}\end{cases}}}\)

Ta có

\(\frac{1}{x}+\frac{1}{\sqrt{2-x^2}}=2\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{\sqrt{2-x^2}}=2-\frac{1}{x}\)(x < 0 hoặc \(x\ge0,5\))

\(\Leftrightarrow\frac{1}{2-x^2}=4-\frac{4}{x}+\frac{1}{x^2}\)

\(\Leftrightarrow2x^4-2x^3-3x^2+4x-1=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-1\right)^2\left(2x^2+2x-1\right)=0\)

Với \(x-1=0\Leftrightarrow x=1\)

Với \(2x^2+2x-1=0\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}\left(l\right)\\x=-\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Phạm Việt Anh 13/12/2016 lúc 12:44
Báo cáo sai phạm

Khó quá

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 12/12/2016 lúc 23:03
Báo cáo sai phạm

Điều kiện bạn tự làm nhé

\(\frac{1}{x}+\frac{1}{\sqrt{2-x^2}}=2\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{\sqrt{2-x^2}}=2-\frac{1}{x}\left(x\ge\frac{1}{2}\right)\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{2-x^2}=4-\frac{4}{x}+\frac{1}{x^2}\)

\(\Leftrightarrow4x^4-4x^3-6x^2+8x-2=0\)

 \(\Leftrightarrow2x^4-2x^3-3x^2+4x-1=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-1\right)^2\left(2x+2x-1\right)=0\)

Tới đây thì đơn giản rồi bạn làm tiếp nhé

Đọc tiếp...
Ben 10 26/08/2017 lúc 19:22
Báo cáo sai phạm

ko chi tiết lắm

Đọc tiếp...
Thu Hằng 26/08/2017 lúc 19:20
Báo cáo sai phạm

khó thế/////

Đọc tiếp...
vũ tiền châu 29/12/2017 lúc 23:19
Báo cáo sai phạm

ta có hệ pt 

<=>\(\hept{\begin{cases}x^3-3x-2=y-2\\y^3-3y-2=z-2\\z^3-3z-2=2-x\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}\left(x-2\right)\left(x+1\right)^2=y-2\\\left(y-2\right)\left(y+1\right)^2=z-2\\\left(z-2\right)\left(z+1\right)^2=2-x\end{cases}}}\)

nhân từng vế của 3 pt, ta có 

\(\left(x-2\right)\left(y-2\right)\left(z-2\right)\left(x+1\right)^2\left(y+1\right)^2\left(z+1\right)^2=-\left(x-2\right)\left(y-2\right)\left(z-2\right)\)

<=>\(\left(x-2\right)\left(y-2\right)\left(z-2\right)\left[\left(x+1\right)^2\left(y+1\right)^2\left(z+1\right)^2+1\right]=0\)

<=> x=2 hoặc y=2 hoặc z=2

đến đây bạn tự thay vào và giai tiếp nhé

Đọc tiếp...
vũ tiền châu 30/12/2017 lúc 18:39
Báo cáo sai phạm

HÌnh bạn tự vẽ nhé

ta có \(EF^2=EC^2+FC^2\ge\frac{\left(EC+FC\right)^2}{2}\Rightarrow2EF^2\ge\left(EC+FC\right)^2\Rightarrow\sqrt{2}EF\ge EC+FC\Rightarrow\left(\sqrt{2}+1\right)EF\ge EC+FC+EF\)

=>\(\left(\sqrt{2}+1\right)EF\ge2\Rightarrow EF\ge\frac{2}{\sqrt{2}+1}=2\left(\sqrt{2}-1\right)\) (ĐPCM)

Đọc tiếp...
trần thành đạt 30/12/2017 lúc 16:31
Báo cáo sai phạm

bạn làm cho ai vậy

Đọc tiếp...
vũ tiền châu 26/12/2017 lúc 17:51
Báo cáo sai phạm

ta có pt

<=>\(\sqrt{\left(x+3\right)\left(x+7\right)}=3\sqrt{x+3}+2\sqrt{x+7}=6\)

đặt \(\sqrt{x+3}=a;\sqrt{x+7}=b\)

nên pt <=>\(ab=3a+2b-6\Leftrightarrow ab-3a-2b+6=0\)

\(\Leftrightarrow a\left(b-3\right)-2\left(b-3\right)=0\Leftrightarrow\left(a-2\right)\left(b-3\right)=0\)

đến đây thì dễ rồi

Đọc tiếp...
Tuyển Trần Thị 26/12/2017 lúc 17:54
Báo cáo sai phạm

biêu thức dài dài trong căn pt thành nhân tử là \(\sqrt{\left(x+3\right)\left(x+7\right)}\)

xong rùi bn pt thành nhân tử sẽ có dạng \(\left(\sqrt{x+3}-2\right)\left(\sqrt{x+7}-3\right)=0\)

đến day bn làm tiếp nhé

Đọc tiếp...
Lê Minh Đức 15/05/2017 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

 \(x+\frac{3x}{\sqrt{x^2-9}}=6\sqrt{2}\Leftrightarrow\left(x-3\sqrt{2}\right)+\frac{3\left(x-\sqrt{2x^2-18}\right)}{\sqrt{x^2-9}}=0\) \(\left(ĐKXĐ:\orbr{\begin{cases}x>3\\x< -3\end{cases}}\right)\)

\(\Leftrightarrow\left(x-3\sqrt{2}\right)-\frac{3\left(2x^2-18-x^2\right)}{\left(x+\sqrt{2x^2-18}\right)\sqrt{x^2-9}}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-3\sqrt{2}\right)-\frac{3\left(x-3\sqrt{2}\right)\left(x+3\sqrt{2}\right)}{\left(x+\sqrt{2x^2-18}\right)\sqrt{x^2-9}}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-3\sqrt{2}\right)\left(1-\frac{3\left(x+3\sqrt{2}\right)}{\left(x+\sqrt{2x^2-18}\right)\sqrt{x^2-9}}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=3\sqrt{2}\\1-\frac{3x+9\sqrt{2}}{x\sqrt{x^2-9}+\left(x^2-9\right)\sqrt{2}}=0\end{cases}\left(\text{1}\right)}\)

\(\left(1\right)\Leftrightarrow3x+9\sqrt{2}=x\sqrt{x^2-9}+x^2\sqrt{2}-9\sqrt{2}\)

\(\Leftrightarrow x\sqrt{x^2-9}+x^2\sqrt{2}-3x-18\sqrt{2}=0\)

Làm sao giải được bây giờ?

Đọc tiếp...
Lê Minh Đức 15/05/2017 lúc 21:01
Báo cáo sai phạm

 \(\left(1\right)\Leftrightarrow x\left(\sqrt{x^2-9}-3\right)+\left(x^2-18\right)\sqrt{2}=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{x\left(x^2-9-9\right)}{\sqrt{x^2-9}+3}+\left(x^2-18\right)\sqrt{2}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x^2-18\right)\left(\frac{x}{\sqrt{x^2-9}+3}+\sqrt{2}\right)=0\)

\(\frac{x}{\sqrt{x^2-9}+3}=-\sqrt{2}\)

\(\Leftrightarrow x=-\sqrt{2x^2-18}-3\sqrt{2}\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{2x^2-18}=-x-3\sqrt{2}\)

\(\Rightarrow2x^2-18=x^2+6x\sqrt{2}+18\)

\(\Leftrightarrow x^2-6x\sqrt{2}+36=0\) (vô nghiệm)

Thử lại ta thấy chỉ có \(x=3\sqrt{2}\)  thỏa mãn.

Đọc tiếp...
Lê Minh Đức 14/05/2017 lúc 09:34
Báo cáo sai phạm

Phương trình tương đương \(x\sqrt{x^2-9}+3x=6\sqrt{2x^2-18}\)

\(\Leftrightarrow\left(\sqrt{x^2-9}-\sqrt{2}x+3\right)\left(\sqrt{2x^2-18}+x+3\sqrt{2}\right)=0\)

Đọc tiếp...
Đỗ Nhật Linh 29/10/2017 lúc 14:22
Báo cáo sai phạm

)2+3(x+1)2{7x2−22x+28=(2x−1)2+3(x−3)27x2+8x+13=(2x−1)2+3(x+2)231x2+14x+4=7(2x−1)2+3(x+1)2


Do đó: 

VT≥3–√|3−x|+3–√|x+2|+3–√|x+1|≥3–√(3−x)+3–√(x+2)+3–√(x+1)=33–√(x+2)VT≥3|3−x|+3|x+2|+3|x+1|≥3(3−x)+3(x+2)+3(x+1)=33(x+2)

Đọc tiếp...
Vũ Đoàn 12/08/2017 lúc 22:35
Báo cáo sai phạm

bài 2 chắc zầy

Đặt \(a=\sqrt{x+3}\)

\(b=\sqrt{x+1}\)

pt<=> \(\left(a-b\right)\left(x^2+ab\right)=2x\)

Mặt khác ta có \(a^2-b^2=2\)

=> \(\left(a-b\right)\left(x^2+ab\right)=\left(a-b\right)\left(a+b\right)x\)

\(\left(a-b\right)\left(x^2+ab-ax-bx\right)=0\)

\(\left(a-b\right)\left(x-a\right)\left(x-b\right)=0\)

Tới đây bạn tự xét 3 trường hợp rồi giải nhé

Đọc tiếp...
Vũ Đoàn 12/08/2017 lúc 22:28
Báo cáo sai phạm

bài 1 chắc bạn sai đề. Mình lười lắm nên link đây nhé https://diendantoanhoc.net/topic/96618-sqrtx8frac3x27x84x2/

Đọc tiếp...
Vu Nguyen Minh Khiem 12/08/2017 lúc 22:06
Báo cáo sai phạm

ok tớ sẽ giải nhunh ! sửa câu 2 đi rồi tớ sẽ làm cho bn !

câu 1 ) thì đúng

câu 2 sai đề

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 14/08/2017 lúc 17:30
Báo cáo sai phạm

ĐK: \(1\le x\le7\)

\(x+2\sqrt{7-x}=2\sqrt{x-1}+\sqrt{-x^2+8x-7}+1\)

\(x-1+2\sqrt{7-x}-2\sqrt{x-1}-\sqrt{-x^2+8x-7}=0\)

Đặt \(\sqrt{x-1}=a;\sqrt{7-x}=b\left(a,b\ge0\right)\)

\(pt\Rightarrow a^2+2b-2a-ab=0\Leftrightarrow\left(a^2-ab\right)-\left(2a-2b\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a-2\right)\left(a-b\right)=0\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}a-2=0\\a=b\end{cases}}\)

TH1: \(a-2=0\Rightarrow\sqrt{x-1}=2\Leftrightarrow x=5\left(tm\right)\)

TH2: \(a=b\Rightarrow\sqrt{x-1}=\sqrt{7-x}\Rightarrow x=4\left(tm\right)\)

Vậy pt có 2 nghiệm x = 4 hoặc x = 5.

Đọc tiếp...
vũ tiền châu 14/08/2017 lúc 17:24
Báo cáo sai phạm

đặt \(\sqrt{7-x}=a\) , \(\sqrt{x-1}=b\)

rồi thay vào và ptđttnt

Đọc tiếp...
nguyễn thị bé 20/11/2017 lúc 22:07
Báo cáo sai phạm

giải phương trình trên R:

\(^{x^2+3x-\left(x-2\right)\sqrt{\frac{x+5}{x+2}}-22=0}\)0

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn CTV 16/11/2017 lúc 13:59
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{\left(1+x^2\right)^3}-4x^3=1-3x^4\)

\(\Leftrightarrow\left(\sqrt{\left(1+x^2\right)^3}-1\right)-4x^3+3x^4=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{\left(1+x^2\right)^3-1}{\sqrt{\left(1+x^2\right)^3}+1}-4x^3+3x^4=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{x^2\left[\left(1+x^2\right)^2+\left(1+x^2\right)+1\right]}{\sqrt{\left(1+x^2\right)^3}+1}-4x^3+3x^4=0\)

\(\Leftrightarrow x^2\left(\frac{\left(1+x^2\right)^2+\left(1+x^2\right)+1}{\sqrt{\left(1+x^2\right)^3}+1}-4x+3x^2\right)=0\)

Ta có:  \(\frac{\left(1+x^2\right)^2+\left(1+x^2\right)+1}{\sqrt{\left(1+x^2\right)^3}+1}-4x+3x^2\ge3x^2-4x+\frac{3}{2}>0\)

\(\Rightarrow x=0\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: