Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Tiến Dũng Hôm qua lúc 15:58
Báo cáo sai phạm

Bài này ko khó, chú ý luyện tập thêm nhé

\(\sqrt{x^2-4}+\sqrt{x^2+4x+4}=0\)                  (1)      \(\)ĐKXĐ: \(x\ge2\) hoặc \(x\le-2\)

Ta thấy:

\(\hept{\begin{cases}\sqrt{x^2-4\ge0\forall x\in R}\\\sqrt{x^2+4x+4\ge0\forall x\in R}\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\sqrt{x^2-4}+\sqrt{x^2+4x+4}\ge0\)

\(\left(1\right)\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}\sqrt{x^2-4}=0\\\sqrt{x^2+4x+4}=0\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=2\\x=-2\end{cases}\left(TMĐKXĐ\right)}\)

Vậy...

\(\sqrt{x^4-2x^2+1}=x+1\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{\left(x^2-1\right)^2}=x+1\)

\(\Leftrightarrow x^2-1=x+1\)

\(\Leftrightarrow x^2-x-2=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+1\right)\left(x-2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=-1\\x=2\end{cases}}\)

Vậy...

Thấy đúng thì k nhé, bài lm hơi tắt đấy nhé !!!:)))

Đọc tiếp...
Phạm Quang Dương Hôm qua lúc 15:11
Báo cáo sai phạm

Mình đang vội nên làm sơ sơ thooi nha

Ta có:

\(\sqrt{x-2\sqrt{x-1}}=3\) \(\left(ĐKXĐ:x\ge1\right)\)

=>\(\sqrt{x-1-2\sqrt{x-1}+1}=3\)

=>\(\sqrt{\left(\sqrt{x-1}-1\right)^2}=3\)

=>\(\left|\sqrt{x-1}-1\right|=3\)

Xét 2 t/h \(x\ge2\) và \(1\le x< 2\)từ đấy tìm được x rồi so sánh điều kiện

 TK nha!

Đọc tiếp...
Đàm Thị Minh Hương 16/06/2018 lúc 06:59
Báo cáo sai phạm

Bài này chỉ làm nghiệm nguyên thôi

\(\frac{3^x}{5^x}+\frac{4^x}{5^x}=\frac{5^x}{5^x}\left(5^x\ne0\right)\Leftrightarrow\left(\frac{3}{5}\right)^x+\left(\frac{4}{5}\right)^x=1\)

Nếu x=0 và 1 thì PTVN 

Nếu x=2 thì \(3^x+4^x=9+16=25=5^2\)(thỏa mãn)

Nếu x>2 thì: \(\left(\frac{3}{5}\right)^x+\left(\frac{4}{5}\right)^x>\left(\frac{3}{5}\right)^2+\left(\frac{4}{5}\right)^2=1\)(không thỏa mãn)

Vậy nghiệm của phương trình là x=2

Đọc tiếp...
đăng việt cường 13/06/2018 lúc 01:10
Báo cáo sai phạm

a)DK:x>0.

->\(\sqrt[3]{x^2}\) =20+\(\sqrt[3]{x}\) \(\ge\)20

->DK:\(\sqrt[3]{x}\)\(\ge\) \(\sqrt{20}\) >\(\frac{3}{2}\).

Đặt :\(\sqrt[3]{x}\) =a (a\(\ge\)\(\sqrt{20}\)>\(\frac{3}{2}\) ).

Khi đó ta có phương trình sau:

a2-3a=20.

Giải ra ta có:(a-\(\frac{3}{2}\))2=\(\frac{89}{4}\) mà a>\(\frac{3}{2}\) nên a-\(\frac{3}{2}\) >0.

hay a-\(\frac{3}{2}\) =\(\frac{\sqrt{89}}{2}\).

->a=\(\frac{\sqrt{89}+3}{2}\) (tm).

hay x=(\(\frac{\sqrt{89}+3}{2}\))3 (tm).

Vậy...

b)DK:x\(\varepsilon\) R.

Đặt:\(\sqrt{x^2+1}\)=a (a\(\ge\)1) ; 2x-1=b.->4x-1=2b+1.

Khi đó ta có được phương trình sau:

a.(2b+1)=2a2+b.

<->2ab+a=2a2+b.

<->2a2-2ab-a+b=0.

<->2a(a-b)-(a-b)=0

<->(2a-1).(a-b)=0 mà a\(\ge\)1->2a-1>0.

<->a=b

->a2=b2 hay x2+1=(2x-1)2

Giải ra ta có:3x2-4x=0.

hay x.(3x-4)=0.

<->\(\orbr{\begin{cases}x=0\left(tm\right)\\x=\frac{4}{3}\left(tm\right)\end{cases}}\)

Vậy...

c)DK:x\(\ge\) 2.

->\(\sqrt{\left(x+1\right).\left(x-2\right)}\) -2\(\sqrt{x-2}\)=\(\sqrt{x-1}\)

 ->DK:x>3.

tối rồi buồn ngủ không giải nữa.

Đọc tiếp...
Đinh Đức Hùng CTV 04/06/2018 lúc 09:05
Báo cáo sai phạm

\(PT\Leftrightarrow5x^4-2x^2-4-3x^2\sqrt{x^2+2}=0\)

\(\Leftrightarrow5x^4-2\left(x^2+2\right)-3x^2\sqrt{x^2+2}=0\)

Đặt \(x^2=a;\sqrt{x^2+2}=b\) ta có :

\(PT\Leftrightarrow5a^2-2b^2-3ab=0\Leftrightarrow\left(a-b\right)\left(5a+2b\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}a=b\\5a+2b=0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x^2=\sqrt{x^2+2}\\5x^2+2\sqrt{x^2+2}=0\left(l\right)\end{cases}}}\)

Do đó \(x^4-x^2-2=0\Leftrightarrow\left(x^2-2\right)\left(x^2+1\right)=0\Rightarrow x=\pm\sqrt{2}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Tùng 03/06/2018 lúc 21:45
Báo cáo sai phạm
bạn

giải giúp mình

mình

đếu bít làm

bạn

giải hộ đi mà

mình

NÂU NÂU NẦU NẦU NÂU....Á À Á
Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 20/05/2017 lúc 10:05
Báo cáo sai phạm

Đặt \(\hept{\begin{cases}\sqrt[3]{x-1}=a\\\sqrt[3]{x-2}=b\end{cases}}\)

\(\Rightarrow a^3-b^3=1\left(1\right)\)

Ta có:

\(\sqrt[3]{x-1}+\sqrt[3]{x-2}=\sqrt[3]{2x-1}\)

\(\Leftrightarrow\sqrt[3]{x-1}+\sqrt[3]{x-2}=\sqrt[3]{x-1+x-2+2}\)

\(\Leftrightarrow a+b=\sqrt[3]{a^3+b^3+2}\)

\(\Leftrightarrow3a^2b+3ab^2-2=0\left(2\right)\)

Từ (1) và (2) ta có

\(\Leftrightarrow3a^2b+3ab^2=2a^3-2b^3\)

Làm tiếp nhé. Nghiệm xấu quá hết muốn làm

Đọc tiếp...
Hoàng Phúc CTV 02/06/2017 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

Đặt căn (x+1/4)=y (y>=0) 

biến đổi 1 chút -> pt tương đương y^2-1/4+y+1/2=2 <=>y^2+y+1/4=2<=>(y+1/2)^2=(căn 2)^2 ........

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 14/08/2017 lúc 17:30
Báo cáo sai phạm

ĐK: \(1\le x\le7\)

\(x+2\sqrt{7-x}=2\sqrt{x-1}+\sqrt{-x^2+8x-7}+1\)

\(x-1+2\sqrt{7-x}-2\sqrt{x-1}-\sqrt{-x^2+8x-7}=0\)

Đặt \(\sqrt{x-1}=a;\sqrt{7-x}=b\left(a,b\ge0\right)\)

\(pt\Rightarrow a^2+2b-2a-ab=0\Leftrightarrow\left(a^2-ab\right)-\left(2a-2b\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a-2\right)\left(a-b\right)=0\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}a-2=0\\a=b\end{cases}}\)

TH1: \(a-2=0\Rightarrow\sqrt{x-1}=2\Leftrightarrow x=5\left(tm\right)\)

TH2: \(a=b\Rightarrow\sqrt{x-1}=\sqrt{7-x}\Rightarrow x=4\left(tm\right)\)

Vậy pt có 2 nghiệm x = 4 hoặc x = 5.

Đọc tiếp...
vũ tiền châu 14/08/2017 lúc 17:24
Báo cáo sai phạm

đặt \(\sqrt{7-x}=a\) , \(\sqrt{x-1}=b\)

rồi thay vào và ptđttnt

Đọc tiếp...
nguyễn thị bé 20/11/2017 lúc 22:07
Báo cáo sai phạm

giải phương trình trên R:

\(^{x^2+3x-\left(x-2\right)\sqrt{\frac{x+5}{x+2}}-22=0}\)0

Đọc tiếp...
dương vũ 17/05/2018 lúc 10:10
Báo cáo sai phạm

\(\Leftrightarrow\)\(\frac{10.\left(\sqrt{x+3}\right)^2}{\sqrt{x+3}}\)\(+\frac{3x}{\sqrt{x+3}}-\frac{13\sqrt{x}.\sqrt{x+3}}{\sqrt{x+3}}=0\)

\(\Rightarrow10\left(x+3\right)+3x-13\sqrt{x^2+3}\)=0

\(\Leftrightarrow10x+30+3x-13\sqrt{x^2+\left(\sqrt{3}\right)^2}\)=0

\(\Leftrightarrow10x+30+3x-13x-39=0\)

\(\Leftrightarrow10x+3x-13x=-30+39\)

\(\Leftrightarrow0x=9\)(vô lý)

\(\)

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn CTV 07/09/2017 lúc 11:24
Báo cáo sai phạm

2/ \(\sqrt{4x^2-1}+\sqrt{4x-1}=1\)

Điều kiện: \(\hept{\begin{cases}4x^2-1\ge0\\4x-1\ge0\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow x\ge\frac{1}{2}\)

Ta có: 

\(VT=\sqrt{4x^2-1}+\sqrt{4x-1}\)

\(\ge\sqrt{4.\left(\frac{1}{2}\right)^2-1}+\sqrt{4.\frac{1}{2}-1}=0+1=1=VP\)

Dấu = xảy ra khi \(x=\frac{1}{2}\)

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn CTV 07/09/2017 lúc 11:15
Báo cáo sai phạm

1/ \(\sqrt{5-x^6}=\sqrt[3]{3x^4-2}+1\)

Đặt \(x^2=a\ge0\) thì ta có:

\(\sqrt{5-a^3}=\sqrt[3]{3a^2-2}+1\)

\(\Leftrightarrow\left(\sqrt[3]{3a^2-2}-1\right)+\left(2-\sqrt{5-a^3}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{3a^2-3}{\sqrt[3]{\left(3a^2-2\right)^2}+\sqrt[3]{\left(3a^2-2\right)}+1}+\frac{a^3-1}{2+\sqrt{5-a^3}}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a-1\right)\left(\frac{3\left(a+1\right)}{\sqrt[3]{\left(3a^2-2\right)^2}+\sqrt[3]{\left(3a^2-2\right)}+1}+\frac{\left(a^2+a+1\right)}{2+\sqrt{5-a^3}}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow a-1=0\)

\(\Rightarrow x^2=1\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=1\\x=-1\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 29/11/2016 lúc 08:57
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt[4]{x}+\sqrt[4]{17-x}=3\left(1\right)\)

Đặt \(\hept{\begin{cases}\sqrt[4]{x}=a\left(a\ge0\right)\\\sqrt[4]{17-x}=b\left(b\ge0\right)\end{cases}\Rightarrow a^4+b^4=17\left(2\right)}\)

\(\left(1\right)\Leftrightarrow a+b=3\Leftrightarrow a=3-b\)

Thế vào (2) ta được

\(\left(2\right)\Leftrightarrow\left(3-b\right)^4+b^4=17\)

\(\Leftrightarrow2b^4-12b^3+54b^2-108b+64=0\)

\(\Leftrightarrow b^4-6b^3+27b^2-54b+32=0\)

\(\Leftrightarrow\left(b^4-2b^3\right)+\left(-4b^3+8b^2\right)+\left(19b^2-38b\right)+\left(-16b+32\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(b-2\right)\left(b^3-4b^2+19b-16\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(b-2\right)\left(\left(b^3-b^2\right)+\left(-3b^2+3b\right)+\left(16b-16\right)\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(b-2\right)\left(b-1\right)\left(b^2-3b+16\right)=0\)

Ta dễ dàng thấy rằng \(\left(b^2-3b+16\right)>0\)nên phương trình có 2 nghiệm là 

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}b=2\\b=1\end{cases}}\)\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}a=1\\a=2\end{cases}}\)

Tới đây thì đơn giải rồi bạn chỉ việc thế số vô là ra nhé

Đọc tiếp...
Do Not Ask Why 29/05/2017 lúc 15:40
Báo cáo sai phạm

\(\left(x+1\right)\sqrt{2-x}+\left(x-1\right)\sqrt{3x-2}=2\)

Ta có :\(x\in\orbr{\frac{2}{3};\infty}\)

\(\left(x+1\right)\sqrt{2}-x+\left(x-1\right)\sqrt{3x-2}=x\sqrt{3x-2}-\sqrt{3x-2}+\sqrt{2x}-x+\sqrt{2}\)

\(x\sqrt{3x-2}-\sqrt{3x-2}+\sqrt{2x}-x+\sqrt{2}=2\)

\(x\sqrt{3x-2}-\sqrt{3x-2}+\sqrt{2x}-x+\sqrt{2}-2=0\)

\(\left(x-1\right)\sqrt{3x-2}+\left(\sqrt{2}-1\right)x+\sqrt{2}-2=0\)

Không tồn tại nghiệm số thực .

\(x\in\theta\)

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 29/05/2017 lúc 11:39
Báo cáo sai phạm

Điều kiện: \(\hept{\begin{cases}x\le2\\x\ge\frac{2}{3}\end{cases}}\)

Đặt \(\hept{\begin{cases}\sqrt{2-x}=a\ge0\\\sqrt{3x-2}=b\ge0\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}3a^2+b^2=4\\a^2+b^2=2x\end{cases}}\) thế vào PT bao đầu thì ta có hệ

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}3a^2+b^2=4\\\left(a^2+b^2+2\right)a+\left(a^2+b^2-2\right)b=4\end{cases}}\)

\(\Rightarrow3a^2+b^2-\left(\left(a^2+b^2+2\right)a+\left(a^2+b^2-2\right)b\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a+b-2\right)\left(a^2+b^2+b-a\right)=0\)

Dễ thấy với \(\frac{2}{3}\le x\le2\) thì \(a^2+b^2+b-a>0\)

\(\Rightarrow a+b=2\)

\(\Rightarrow\sqrt{2-x}+\sqrt{3x-2}=2\)

(Bình phương 2 vế rút gọn ta được)

\(\Leftrightarrow\sqrt{\left(2-x\right)\left(3x-2\right)}=2-x\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{2-x}\left(\sqrt{3x-2}-\sqrt{2-x}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}\sqrt{2-x}=0\\\sqrt{2-x}=\sqrt{3x-2}\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=2\\x=1\end{cases}}\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: