Giúp tôi giải toán


Hoa lưu ly 27/02/2015 lúc 13:39

Gọi tử số của phân số ban đầu là a, mẫu số của phân số ban đầu là b

Ta có: b=a+5(1)

Ta lại có : (a+3)/(b+3)=2/3 (2)

Thay (1) vào (2) ta được: (a+3)/(a+5+3)=2/3

<=> (a+3)/(a+8)=2/3 <=> 2a+16=3a+9<=> a=7 =>b=a+5=7+5=12

Vậy phân số ban đầu là 7/12

Nguyễn Anh Thư 27/02/2015 lúc 19:32

Gọi tử số của phân số ban đầu là a ,Theo bài ra ta có :

   Phân số cần tìm là a/(a+5) (1)

=> (a+3)/(a+8)=2/3

<=> 3(a+3)=2(a+8)

<=> 3a+9 = 2a +16

<=> 3a-2a = 16-9

<=> a=7

    Thay vào (1) ta được :  7/12

 Vậy phân số cần tìm là 7/12

          

NGUYỄN ĐOAN HẠNH 27/02/2015 lúc 15:02

Gọi tử số của phân số ban đầu là a, mẫu số của phân số ban đầu là b

Ta có: b=a+5(1)

Ta lại có : (a+3)/(b+3)=2/3 (2)

Thay (1) vào (2) ta được: (a+3)/(a+5+3)=2/3

<=> (a+3)/(a+8)=2/3 <=> 2a+16=3a+9<=> a=7 =>b=a+5=7+5=12

Vậy phân số ban đầu là 7/12

Sơn Sarah 21/06 lúc 16:28

bn đưa hết về căn bậc hai rồi tính
theo mk là vậy

alibaba nguyễn CTV 21/06 lúc 16:19

\(x^6+6x^4-36x^3+6x^2+1=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x^2-3x+1\right)\left(x^4+3x^3+14x^2+3x+1\right)=0\)

Dễ thấy \(x^4+3x^3+14x^2+3x+1>0\)

\(\Rightarrow x^2-3x+1=0\)

\(\Leftrightarrow x=\dfrac{3\pm\sqrt{5}}{2}\)

nhok sư tử 21/06 lúc 16:14

tôi cx ko chưa chắc chắn câu này nên chưa giải đc đâu

nha pn

trieu dang 22/06/2015 lúc 18:02

(x - 2)3 - (x - 3)(x2 + 3x + 9) + 6(x + 1)= 49

<=>x3-6x2+12x-8-(x3-27)+6(x2+2x+1)=49

<=>x3-6x2+12x-8-x3+27+6x2+12x+6=49

<=>24x+25=49

<=>24x=24

<=>x=1

x(x + 5)(x - 5) - (x + 2)(x2 - 2x + 4) = 42

<=>x(x2-25)-(x3+8)=42

<=>x3-25x-x3-8=42

<=>-25x-8=42

<=>-25x=50

<=>x=-2

 

Nguyễn Ngân 13/04/2017 lúc 18:02

2 nha !!!

k nha !!!

Sonic nguyễn 03/07/2015 lúc 10:33

Gọi ba số cần tìm là a-1, a, a+1 
ta có : 
(a-1)a+50=(a+1)a 
a^2-a+50=a^2+a 
a^2-a^2+50=a+a 
suy ra 2a=50 
a=50/2=25 
a-1=25-1=24 
a+1=25+1=26 
Vậy ba số cần tìm là : 24,25,26

ngo vinh phuong 08/06/2015 lúc 13:45

\(\Delta'=\left(m+1\right)2-\left(m-4\right)=m^2+m+5=\left(m+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{19}{4}>0\)voi moi m \(\Rightarrow\) pt co 2 ngiem phan biet.

theo he thuc vi-et ta co:\(x_1+x_2=\frac{-b}{a}=2\left(m+1\right);x_1.x_2=\frac{c}{a}=4-m\)

ma M=\(x_1\left(1-x_2\right)+x_2\left(1-x_1\right)=\left(x_1+x_2\right)-2\left(x_1x_2\right)\)

\(=2\left(m+1\right)-2\left(m-4\right)=10\)khong phu thuoc m

Mr Lazy 18/07/2015 lúc 21:56

ĐK: \(x\ge-2\)

\(pt\Leftrightarrow\frac{x+5-\left(x+2\right)}{\sqrt{x+5}+\sqrt{x+2}}.\left(1+\sqrt{\left(x+5\right)\left(x+2\right)}\right)=3\)

\(\Leftrightarrow3.\frac{1+\sqrt{x+2}.\sqrt{x+5}}{\sqrt{x+2}+\sqrt{x+5}}=3\)

\(\Leftrightarrow1+\sqrt{x+2}\sqrt{x+5}=\sqrt{x+2}+\sqrt{x+5}\)

\(\Leftrightarrow\left(\sqrt{x+2}-1\right)\left(\sqrt{x+5}-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{x+2}=1\text{ hoặc }\sqrt{x+5}=1\)

\(\Leftrightarrow x=-1\text{ (nhận) hoặc }x=-4\text{ (loại)}\)

Vậy tập nghiệm của pt là: \(S=\left\{1\right\}\)

 

Quỳnh Huỳnh 03/01/2015 lúc 23:03

\(\frac{2-x}{2001}+1=\left(\frac{1-x}{2002}+1\right)+\left(\frac{-x}{2003}+1\right)\)

\(\Leftrightarrow\frac{2003-x}{2001}=\frac{2003-x}{2002}+\frac{2003-x}{2003}\Leftrightarrow\left(2003-x\right)\left(\frac{1}{2001}+\frac{1}{2002}+\frac{1}{2003}\right)=0\)<=> x = 2003

Nguyễn Thị Ngọc Phương 19/02/2017 lúc 20:17

cho mik hỏi tại sao lại cộng 1 vậy 

Hoshizora Miyuki Cure Happy 14/12/2016 lúc 12:51

wa chữ đẹp was

chán đời 25/02/2017 lúc 19:34

vi diệu chấm cơm

Nguyen Thi Thanh Thuy 20/05/2016 lúc 15:27

a) (x+1)/10+(x+1)/11+(x+1)/12=(x+1)/13+(x+1)/14

    (x+1)/10+(x+1)/11+(x+1)/12-(x+1)/13-(x+1)/14=0

    (x+1)(1/10+1/11+1/12-1/13-1/14)=0      (1)

    thay 1/10>1/13

           1/11>1/14

           1/12>0

   suy ra 1/10+1/11+1/12>1/13+1/14

   suy ra 1/10+1/11+1/12-1/13-1/14>0

   suy ra 1/10+1/11+1/12-1/13-1/14 khac 0

   nền (1) tương dương x+1=0

              tương dương x=-1 

   Vay x=-1  

b) (x+4)/2000+(x+3)/2001=(x+2)/2002+(x+1)/2003

    (x+4)/2000+(x+3)/2001-(x+2)/2002-(x+1)/2003=0

    [(x+4)/2000+1]+[(x+3)/2001+1]-[(x+2)/2002+1]-[(x+1)/2003+1]=0

    (x+2004)/2000+(x+2004)/2001-(x+2004)/2002-(x+2004)/2003=0

    (x+2004)(1/2000+1/2001-1/2002/1/2003)=0            (2)

    thay 1/2000>1/2002

           1/2001>1/2003

   suy ra 1/2000+1/2001>1/2002+1/2003

   suy ra 1/2000+1/2001-1/2002-1/2003>0

   suy ra 1/2000+1/2001-1/2002-1/2003 khac 0

   nen (2) tuong duong x+2004=0

              tuong duong x=-2004

   Vay x=-2004 

Đinh Nam Mạnh Đức 13 giờ trước (10:32)

x= 2004

Hoàng Hải Yến 19/09/2016 lúc 22:01

                                                                                                                                                                                                                                                         ttttttttttttttttttttttt

TheRedSuns 08/06/2017 lúc 21:30

=> xy( 1-1+2-1) = 10

=> xy(-2) = 10

=> xy = -5

Còn nữa

nhok sư tử 08/06/2017 lúc 21:28

=>xy(1-1+2-4)=10

=>xy(-2)=10

=>xy=-5

tự tìm

Phạm Ngọc Thạch 07/06/2017 lúc 20:26

Tính 2 nghiệm x1 và x2 theo m được

\(x_1=m-1;x_2=m+1\)

Thay vào 2 biểu thức đã cho được : m-3 và m-1

Vì (m-3) và (m-1) là hai nghiệm của phương trình bậc hai cần tìm nên phương trình đó bằng:

[X - ( m - 3 )] * [X - ( m - 1 )] = X2 - X*(m-1) - X*(m-3) + (m-1)(m-3) = X2 - X * (m -1+m-3) + m2 - 4m + 3 = X2 - (2m-4)*X + m2- 4m+3

Vậy phương trình cần tìm là: \(X^2-\left(2m-4\right)X+m^2-4m+3=0\)

-----

Giải thích thêm: Nếu x1, x2 là 2 nghiệm của PT ẩn X thì phương trình đó có thể phân tích thành: (X - x1)(X - x2) = 0

Vậy nếu biết đc 2 nghiệm của phương trình ta có thể tìm ra phương trình đó.

alibaba nguyễn 08/06/2017 lúc 08:58

Xét PT \(x^2-2mx+m^2-1=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-m\right)^2=1\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x_1=m+1\\x_2=m-1\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x_1^3-2mx_1^2+m^2x_1-2=\left(m+1\right)^3-2m\left(m+1\right)^2+m^2\left(m+1\right)-2=m-1\\x_2^3-2mx_2^2+m^2x_2-2=\left(m-1\right)^3-2m\left(m-1\right)^2+m^2\left(m-1\right)-2=m-3\end{cases}}\)

Gọi a, b là 2 nghiệm của pt cần tìm thì ta có:

\(\hept{\begin{cases}S=a+b=m-1+m-3=2m-4\\P=a.b=\left(m-1\right)\left(m-3\right)=m^2-4m+3\end{cases}}\)

Từ đây ta suy ra phương trình cần tìm là:

\(X^2-\left(2m-4\right)X+m^2-4m+3=0\)

Nguyễn Vân Anh 23/04/2017 lúc 15:28

em mới học lớp  5 thôi

xin lỗi nhiều nha!

Son Goku 12/03/2017 lúc 21:29

a. Đến 8 giờ, người thứ hai đuổi kịp người thứ nhất

b. Nơi gặp nhau cách A 90 km

Nhớ k mình nha

Nguyenvananh33 12/03/2017 lúc 21:14

khó quá bn nhỉ

trieu dang 18/07/2015 lúc 19:39

ĐKXĐ:

x-1>0

x>1

\(\sqrt{\frac{2x-3}{x-1}}=2\)

<=>\(\frac{\sqrt{2x-3}}{\sqrt{x-1}}=\frac{2\sqrt{x-1}}{\sqrt{x-1}}\)

<=>\(\sqrt{2x-3}=2\sqrt{x-1}\)

<=>\(\left(\sqrt{2x-3}\right)^2=\left(2\sqrt{x-1}\right)^2\)

<=>\(2x-3=4.\left(x-1\right)\)

<=>\(2x-3=4x-4\)

<=>\(-2x=-1\)

<=>\(x=\frac{1}{2}\)

Nguyễn Lương Bảo Tiên 18/07/2015 lúc 19:38

\(\sqrt{\frac{2x-3}{x-1}}=2\Leftrightarrow\sqrt{\frac{2x-3}{x-1}}=\sqrt{4}\Leftrightarrow\frac{2x-3}{x-1}=4\)

\(\Leftrightarrow2x-3=4\cdot\left(x-1\right)\)

\(\Leftrightarrow2x-3=4x-4\)

\(\Leftrightarrow2x-4x=-4+3\)

\(\Leftrightarrow-2x=-1\Leftrightarrow x=\frac{1}{2}\)

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: