Giúp tôi giải toán và làm văn


nguyen van huy 02/03/2018 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

x/6 + x/12 + x/7 + 5 + x/2 +4 = x

=> x/6 + x/12 + x/7 + x/2 - x = -5 - 4

=> x.(1/6 + 1/12 + 1/7 + 1/2 - 1) = -9

=> x. (-3/28) = -9

=> x = 84. Vậy x = 84

Đọc tiếp...
Song Go Ku 06/03/2018 lúc 15:22
Báo cáo sai phạm

con hâm giảnh rỗi quá nhỉ

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 28/02/2018 lúc 09:28
Báo cáo sai phạm

a) \(\frac{1}{x^2-2x+2}+\frac{2}{x^2-2x+3}=\frac{6}{x^2-2x+4}\)

Đặt \(x^2-2x+3=t\left(t\ge2\right)\), khi đó phương trình trở thành:

\(\frac{1}{t-1}+\frac{2}{t}=\frac{6}{t+1}\)

\(\Leftrightarrow\frac{t\left(t+1\right)+t^2-1}{\left(t-1\right)t\left(t+1\right)}=\frac{6t\left(t-1\right)}{\left(t-1\right)t\left(t+1\right)}\)

\(\Leftrightarrow t\left(t+1\right)+t^2-1=6t\left(t-1\right)\)

\(\Leftrightarrow2t^2+t-1=6t^2-6t\)

\(\Leftrightarrow-4t^2+7t-1=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}t=\frac{7+\sqrt{33}}{8}\\t=\frac{7-\sqrt{33}}{8}\end{cases}}\left(ktmđk\right)\)

Vậy phương trình vô nghiệm.

Đọc tiếp...
Nguyễn Úy Vũ 02/03/2018 lúc 23:15
Báo cáo sai phạm

Phương trình có một nghiệm \(x=\sqrt{2}\)nên ta sẽ phân tích sao cho xuất hiện một nhân tử là \(x-\sqrt{2}\)

\(x^4+2x^3+x^2-4x-6=0\)

\(\Leftrightarrow x^4-\sqrt{2}.x^3+\left(2+\sqrt{2}\right).x^3-\left(2+2\sqrt{2}\right).x^2+\left(3+2\sqrt{2}\right).x^2-\left(4+3\sqrt{2}\right).x+3\sqrt{2}.x-6=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-\sqrt{2}\right).\left(x^3+\left(2+\sqrt{2}\right).x^2+\left(3+2\sqrt{2}\right).x+3\sqrt{2}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=\sqrt{2}\\x^3+\left(2+\sqrt{2}\right).x^2+\left(3+2\sqrt{2}\right).x+3\sqrt{2}=0\left(1\right)\end{cases}}\)

Giải \(\left(1\right)\) bấm máy tính thấy \(x=-\sqrt{2}\)nên ta sẽ phân tích sao cho có nhân tử \(x+\sqrt{2}\)

\(\left(1\right)\Leftrightarrow x^3+\sqrt{2}.x^2+2.x^2+2\sqrt{2}.x+3x+3\sqrt{2}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+\sqrt{2}\right).\left(x^2+2.x+3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=-\sqrt{2}\\x^2+2x+3=0\end{cases}}\)

Thấy \(x^2+2x+1\ge0\forall x\Rightarrow x^2+2x+3\ge2>0\forall x\)

Vậy phương trình có tập nghiệm \(S=\hept{ }-\sqrt{2};\sqrt{2}\)

Đọc tiếp...
phạm thị hồng nhung 12/02/2018 lúc 09:24
Báo cáo sai phạm

\(\Leftrightarrow\frac{x+1}{x-1}-\frac{x-1}{x+1}=3x-\frac{3x\left(x-1\right)}{x+1}\)

\(\Leftrightarrow\frac{\left(x+1\right)\left(x+1\right)-\left(x-1\right)\left(x-1\right)}{\left(x-1\right)\left(x+1\right)}=\frac{3x\left(x-1\right)\left(x+1\right)-3x\left(x-1\right)\left(x+1\right)}{\left(x-1\right)\left(x+1\right)}\)

\(\Rightarrow\left(x+1\right)^2-\left(x-1\right)^2=3x\left(x^2-1\right)-3x\left(x^2-1\right)\)

\(\Leftrightarrow\left(x+1+x-1\right)\left(x+1-x+1\right)=3x^3-3x-3x^3+3x\)

\(\Leftrightarrow4x=0\)

Vậy pt có vô số nghiệm

Đọc tiếp...
pham trung thanh 11/02/2018 lúc 15:05
Báo cáo sai phạm

a) đặt \(\sqrt{x+6}=a\ge0\)

          \(\sqrt{x-2}=b\ge0\)

Ta có: \(\hept{\begin{cases}\left(a-b\right)\left(1+ab\right)=8\\a^2-b^2=8\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\left(a-b\right)\left(1+ab\right)=\left(a-b\right)\left(a+b\right)\)

\(\Leftrightarrow\left(a-b\right)\left(ab-a-b+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a-b\right)\left(a-1\right)\left(b-1\right)=0\)

Đến đây tự làm nhé

Đọc tiếp...
pham trung thanh 11/02/2018 lúc 10:22
Báo cáo sai phạm

Đề Câu a = mấy vậy?

Đọc tiếp...
vu thi thanh hien 19/02/2017 lúc 20:06
Báo cáo sai phạm

Goi so hoc sinh lop 8a la a (dk athuoc N*)

ta co so hsg lop 8a o hoc ki 1 la a/8

        so hsg lop 8a o hoc ki 2 la a/5

Vi sang hoc ki 2 co them 3 ban tro thanh hoc sinh gioi nen ta co phuong trinh

 \(\frac{a}{5}-\frac{a}{8}=3\)\(\Rightarrow a=40\)(tmdkdb)

Vay lop 8a co 40 hoc sinh

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 21/06/2015 lúc 11:52
Báo cáo sai phạm

ĐK: 3x + 3 \(\ge\)0 ; 5 - 2x \(\ge\) 0 => -1 \(\le\) x \(\le\frac{5}{2}\)

pt <=> \(\left(\sqrt{3x+3}-3\right)+\left(1-\sqrt{5-2x}\right)=x^3-2x^2-x^2+2x-12x+24\)

<=> \(\frac{3x-6}{\sqrt{3x+3}+3}+\frac{-4+2x}{1+\sqrt{5-2x}}=x^2\left(x-2\right)-x\left(x-2\right)-12\left(x-2\right)\)

<=> \(\frac{3\left(x-2\right)}{\sqrt{3x+3}+3}+\frac{2\left(x-2\right)}{1+\sqrt{5-2x}}-\left(x-2\right)\left(x^2-x-12\right)=0\)

<=> \(\left(x-2\right)\left(\frac{3}{\sqrt{3x+3}+3}+\frac{2}{1+\sqrt{5-2x}}-\left(x^2-x-12\right)\right)=0\)

<=> x - 2 = hoặc \(\frac{3}{\sqrt{3x+3}+3}+\frac{2}{1+\sqrt{5-2x}}-\left(x^2-x-12\right)=0\)(*)

Nhận xét : x2 - x - 12 = (x - 4).(x+3) < 0 <=> -3 < x < 4

=> Với điều kiện  -1 \(\le\) x \(\le\frac{5}{2}\) thì x2 - x - 12  < 0 => - (x2 - x - 12 ) > 0

Do đó: \(\frac{3}{\sqrt{3x+3}+3}+\frac{2}{1+\sqrt{5-2x}}-\left(x^2-x-12\right)>0\)với mọi -1 \(\le\) x \(\le\frac{5}{2}\) 

=> (*) vô nghiệm

Vậy PT đã cho có nghiệm duy nhất x = 2

 

 

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 07/02/2018 lúc 09:05
Báo cáo sai phạm

\(\left(x-8\right)\left(x-4\right)\left(x-2\right)\left(x-1\right)=270x^2\)

\(\Rightarrow\left(x-8\right)\left(x-1\right)\left(x-4\right)\left(x-2\right)-270x^2=0\)

\(\Rightarrow\left(x^2-9x+8\right)\left(x^2-6x+8\right)-270x^2=0\)

Đặt \(x^2-6x+8=t\), ta có phương trình mới: \(\left(t-3x\right)t-270x^2=0\)

\(\Leftrightarrow t^2-3xt-270x^2=0\)

Với x = 0, t = 8, phương trình không thỏa mãn. Vậy \(x\ne0\)

Chia cả hai vế cho x2, ta có: \(\left(\frac{t}{x}\right)^2-3\left(\frac{t}{x}\right)-270=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}\frac{t}{x}=18\\\frac{t}{x}=-15\end{cases}}\)

Với \(\frac{t}{x}=18\Rightarrow x^2-6x+8=18x\Rightarrow x^2-24x+8=0\Rightarrow x=12\pm2\sqrt{34}\)

Với \(\frac{t}{x}=-15\Rightarrow x^2-6x+8=-15x\Rightarrow x^2+9x+8=0\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=-1\\x=-8\end{cases}}\)

Vậy phương trình có 4 nghiệm \(S=\left\{-8;-1;12-2\sqrt{34};12+2\sqrt{34}\right\}\)

Đọc tiếp...
Hoàng Hà Vy 06/02/2018 lúc 08:06
Báo cáo sai phạm

/x-2/=x+2

      *x-2=x+2

<=>x-x=2+2

<=>0x = 4(loại)

     *-(x-2)=x+2

<=>-x+2=x+2

<=>-x-x=2-2

<=>-2x=0

<=> x = 0

     2x(3x-5)-(5-3x)=0

<=>6x2-10x-5+3x=0

<=>6x2-7x-5=0

Denta=(-7)2-4.6.(-5)=149

x1=7+√149/12

x2=7-√149/12

Đọc tiếp...
Forever_Alone 05/02/2018 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

Ta có phương trình : 

\(\frac{x-1}{2012}+\frac{x-2}{2011}+\frac{x-3}{2010}+....+\frac{x-2012}{1}=2012\)

Ta thấy phương trình đã cho tương ứng với phương trình : 

\(\left(\frac{x-1}{2012}-1\right)+\left(\frac{x-2}{2011}-1\right)+...+\left(\frac{x-2012}{1}-1\right)+2012=2012\)

\(\Rightarrow\frac{x-2013}{2012}+\frac{x-2013}{2011}+\frac{x-2013}{2010}+...+\frac{x-2013}{1}=0\)

\(\Rightarrow\left(x-2013\right).\left(\frac{1}{2012}+\frac{1}{2011}+\frac{1}{2010}+....+1\right)=0\)

Mặt khác \(\frac{1}{2012}+\frac{1}{2011}+\frac{1}{2010}+...+1\ne0\)

Do đó \(\Rightarrow x-2013=0\Rightarrow x=2013\)

Do vậy \(x=2013\)thoả mãn phương trình ban đầu 

Đọc tiếp...
Thanh Hằng Nguyễn 05/02/2018 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x-1}{2012}+\frac{x-2}{2011}+\frac{x-3}{2000}+.....+\frac{x-2012}{1}=2012\)

\(\Leftrightarrow\frac{x-1}{2012}+\frac{x-2}{2011}+........+\frac{x-2012}{1}-2012=0\)

\(\Leftrightarrow\left(\frac{x-1}{2012}-1\right)+\left(\frac{x-2}{2011}-1\right)+......+\left(\frac{x-2012}{1}-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{x-2013}{2012}+\frac{x-2013}{2011}+......+\frac{x-2013}{1}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-2013\right)\left(\frac{1}{2012}+\frac{1}{2011}+.....+1\right)=0\)

Mà \(\frac{1}{2012}+\frac{1}{2011}+....+1\ne0\)

Vậy ...

\(\Leftrightarrow x=2013\)

\(\Leftrightarrow x-2013=0\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 05/02/2018 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

pt <=> (x-1/2012 - 1) + (x-2/2011 - 1) + ...... + (x-2012/1 - 1) = 0

<=> x-2013/2012 + x-2013/2011 + ...... + x-2013/1 = 0

<=> (x-2013).(1/2012 + 1/2011 + ..... + 1) = 0

<=> x-2013 = 0 ( vì 1/2012 + 1/2011 + ..... + 1 > 0 )

<=> x=2013

Vậy pt có tập nghiệm S = {2013}

Tk mk nha

Đọc tiếp...
trieu dang 22/06/2015 lúc 18:21
Báo cáo sai phạm

9x2 + y2 + 2z2 - 18x + 4z - 6y + 20 = 0

<=>9x2-18x+9+y2-6y+9+2z2+4z+2=0

<=>(3x-3)2+(y-3)2+2(z2+2z+1)=0

<=>(3x-3)2+(y-3)2+2(z+1)2=0

=>3x-3=0 và y-3=0 và z+1=0

<=>x=1 và y=3 và z=-1

 

 

Đọc tiếp...
Guiltykamikk Hôm qua lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

\(9x^2+y^2+2z^2-18x+4z-6y+20=0\)

\(\Leftrightarrow\left(9x^2-18x+9\right)+\left(y^2-6y+9\right)+2\left(z^2+2z+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(3x-3\right)^2+\left(y-3\right)^2+2\left(z+1\right)^2=0\)

Suy ra hoặc \(3x-3=0\Leftrightarrow x=1\)

            hoặc \(y-3=0\Leftrightarrow y=3\)

            hoặc \(z+1=0\Leftrightarrow z=-1\)

Đọc tiếp...
o0o Nguyễn Việt Hiếu o0o CTV 04/02/2018 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

\(x^3+\left(x+1\right)\sqrt{x+1}+2\sqrt{2}=\left(x+\sqrt{x+1}+\sqrt{2}\right)^3\)   ( 1 )

\(ĐKXĐ:x\ge-1\)

Đặt: \(y=\sqrt{x+1};z=\sqrt{2}\)khi đó ( 1 ) có dạng \(x^3+y^3+z^3=\left(x+y+z\right)^3\)( 2 )

Chứng minh được ( 2 ) \(\Leftrightarrow\left(x+y\right)\left(x+z\right)\left(y+z\right)=0\)

\(x+y=0\Leftrightarrow x+\sqrt{x+1}=0\Leftrightarrow\sqrt{x+1}=-x\Rightarrow x=\frac{1-\sqrt{5}}{2}\)( thoản mãn )

\(x+z=0\Leftrightarrow x+\sqrt{2}=0\Leftrightarrow x=-\sqrt{2}\)( không thỏa mãn )

\(y+z=0\Leftrightarrow\sqrt{x+1}+\sqrt{2}=0\)( vô nghiệm )

Vậy pt có nghiêm duy nhất là : \(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\)

Đọc tiếp...
Lê Thị Thanh Hoa 01/03/2015 lúc 11:44
Báo cáo sai phạm

gọi x là số tấm thảm len mà xí nghiệp phải dệt theo hợp đồng: ĐK: x>0

số tấm thảm len xí nghiệp đã hoàn thành: x+24

năng xuất dệt của xí nghiệp trong 20 ngày: x/20

năng xuất dệt của xí nghiệp trong 18 ngày: (x+24)/18

phần năng xuất của xí nghiệp khi tăng thêm 20%: (x/20)*(20/100)=(x/100)

theo đè bài ta co phương trình:

(x+24)/18=(x/20)+(x/100)

<=> (x+24)/18=(6x/100)

<=> (x+24)/9=(3x/25)

 =>  25*(x+24)=9*3x

<=> 25x+600=27x

<=> -2x= -600

<=> x=300

vậy số tấm thảm len là 300

 

 

 

 


 

Đọc tiếp...
fsadfdfjkrfahadnfzsdhg 04/02/2018 lúc 17:59
Báo cáo sai phạm

300 cái thảm len

Đọc tiếp...
Natsu Dragneel 04/02/2018 lúc 17:51
Báo cáo sai phạm

số thảmlen là 300

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: