Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Phương trình


Đặng Ngọc Quỳnh Đặng Ngọc Quỳnh 28 tháng 11 lúc 12:52
Báo cáo sai phạm

Gọi A là biến cố lần thứ nhất lấy được bi xanh, ta có A là biến cố lần thứ nhất lấy được bi đỏ. Gọi B là biến cố lần thứ hai lấy được bi xanh. Như vậy, biến cố B xảy ra cùng với A hoặc A . Do đó: B= BA+ BA

Mà BA và BA  là 2 biến cố xung khắc nhau nên ta có

 P(B)=P(BA) + P(BA)

Sử dụng công thức xác suất có điều kiện ta có:

\(P\left(B\right)=P\left(A\right).P\left(BIA\right)+P\left(\overline{A}\right).P\left(BI\overline{A}\right)\)

Mặt khác : \(P\left(A\right)=\frac{3}{8},P\left(\overline{A}\right)=\frac{5}{8},P\left(BIA\right)=\frac{5}{7},P\left(BI\overline{A}\right)=\frac{4}{7}\)

Vậy \(P\left(B\right)=\frac{3}{8}.\frac{5}{7}+\frac{5}{8}.\frac{4}{7}=\frac{35}{56}=\frac{5}{8}\)

Đọc tiếp...
Vinh Vinh 28 tháng 11 lúc 13:28
Báo cáo sai phạm

lấy ngẫu nhiên 3 thẻ đó là:n=C3/8 gọi a là biến cố tổng các số ghi trên 3 thẻ 11 là A +{1,2,8,1,3,7,1,4,6,2,3,6,2,4,5}suy ra n(A)=5/56 : bạn chú ý dấu / là phần mấy nha

Đọc tiếp...
Hồng Ngọc ♥ Hồng Ngọc ♥ CTV 16 tháng 10 lúc 17:48
Báo cáo sai phạm

Bài 2 không tiện vẽ hình nên thôi nhờ godd khác:)

Bài 3:

Ta có:

\(a_n=1+2+3+...+n\)

\(a_{n+1}=1+2+3+...+n+\left(n+1\right)\)

\(\Rightarrow a_n+a_{n+1}=2\cdot\left(1+2+3+...+n\right)+\left(n+1\right)\)

\(=2\cdot\frac{n\left(n+1\right)}{2}+n+1\)

\(=n^2+n+n+1=\left(n+1\right)^2\)

Là SCP => đpcm

Đọc tiếp...
Ngọc Quỳnh Ngọc Quỳnh 16 tháng 10 lúc 17:58
Báo cáo sai phạm

B2:

Bẹn tự vẽ hình nhá!

a) Xét tam giác DAM và tam giác ABF có: : \(\widehat{DAM}=\widehat{ABF}\)( cùng phụ \(\widehat{BAH}\))

AB=AD(gt)

\(\widehat{B\text{AF}}=\widehat{ADM}=90^o\)

( ABCD là hình vuông)

=> tam giác DAM = tam giác ABF (g.c.g)

=> DM=AF( 2 cạnh tương ứng )

Mà AF= AE (gt)

=> AE=DM

Lại có AE//DM ( vì AB//DC)

=> tứ giác AEMD là hình bình hành.

Mặt khác góc DAE = 90 0 (gt)

=> tứ giác AEMD là HCN (ĐPCM)

b) Ta có: \(\Delta ABH~\Delta FAH\left(g.g\right)\Rightarrow\frac{AB}{\text{AF}}=\frac{BH}{AH}hay\frac{BC}{AE}=\frac{BH}{AH}\left(AB=BC;AE=\text{AF}\right)\)

Lại có: góc HAB = góc HBC ( cùng phụ góc ABH)

=> \(\Delta CBH~\Delta EAH\left(c.g.c\right)\)

\(\Rightarrow\frac{S_{\Delta CBH}}{S_{\Delta EAH}}=\left(\frac{BC}{AE}\right)^2\)

mà \(\frac{S_{\Delta CBH}}{S_{\Delta EAH}}=4\left(gt\right)\)

\(\Rightarrow\left(\frac{BC}{AE}\right)^2=4\Rightarrow BC^2=\left(2AE\right)^2\Rightarrow BC=2AE\)

=> E là trung điểm của AB, F là trung điểm của AD

Do đó: BD =2EF hay AC=2EF(đpcm)

c) Do AD//CN(gt)

Áp dụng hệ quả định lý Ta-lét, ta có:

\(\frac{AD}{CN}=\frac{AM}{MN}\Rightarrow\frac{AD}{AM}=\frac{CN}{MN}\)

Lại có: MC//AB(gt) 

Áp dụng hệ quả định lý Ta-lét, ta có:

\(\frac{MN}{AN}=\frac{MC}{AB}\Rightarrow\frac{AB}{AN}=\frac{MC}{MN}hay\frac{AD}{AN}=\frac{MC}{MN}\)

\(\Rightarrow\left(\frac{AD}{AM}\right)^2+\left(\frac{AD}{AN}\right)^2=\left(\frac{CN}{MN}\right)^2+\left(\frac{CM}{MN}\right)^2=\frac{CN^2+CM^2}{MN^2}=\frac{MN^2}{MN^2}=1\left(Pi-ta-go\right)\)

\(\Rightarrow\left(\frac{AD}{AM}\right)^2+\left(\frac{AD}{AN}\right)^2=1\Rightarrow\frac{1}{AM^2}+\frac{1}{AN^2}=\frac{1}{AD^2}\left(\text{Đ}PCM\right)\)

Đọc tiếp...
Chu Tước Chu Tước CTV 16 tháng 10 lúc 17:53
Báo cáo sai phạm

Bài 1.

a) ( 6x + 8 )( 6x + 6 )( 6x + 7 )2 = 72

Đặt t = 6x + 7

pt <=> ( t + 1 )( t - 1 )t2 = 72

    <=> ( t2 - 1 )t2 - 72 = 0

    <=> t4 - t2 - 72 = 0

Đặt a = t2 ( a ≥ 0 )

pt <=> a2 - a - 72 = 0

    <=> a2 + 8a - 9a - 72 = 0

    <=> a( a + 8 ) - 9( a + 8 ) = 0

    <=> ( a + 8 )( a - 9 ) = 0

    <=> \(\orbr{\begin{cases}a+8=0\\a-9=0\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}a=-8\left(loai\right)\\a=9\left(nhan\right)\end{cases}}\)

=> t2 = 9 => t = ±3

=> \(\orbr{\begin{cases}6x+7=3\\6x+7=-3\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=-\frac{2}{3}\\x=-\frac{5}{3}\end{cases}}\)

b) \(\frac{1}{x^2+9x+20}+\frac{1}{x^2+11x+30}+\frac{1}{x^2+13x+42}=18\)

<=> \(\frac{1}{\left(x+4\right)\left(x+5\right)}+\frac{1}{\left(x+5\right)\left(x+6\right)}+\frac{1}{\left(x+6\right)\left(x+7\right)}=\frac{1}{18}\)

ĐK : x ≠ -4 ; x ≠ -5 ; x ≠ -6 ; x ≠ -7

<=> \(\frac{1}{x+4}-\frac{1}{x+5}+\frac{1}{x+5}-\frac{1}{x+6}-\frac{1}{x+6}-\frac{1}{x+7}=\frac{1}{18}\)

<=> \(\frac{1}{x+4}-\frac{1}{x+7}=\frac{1}{18}\)

<=> \(\frac{x+7}{\left(x+4\right)\left(x+7\right)}-\frac{x+4}{\left(x+4\right)\left(x+7\right)}=\frac{1}{18}\)

<=> \(\frac{3}{\left(x+4\right)\left(x+7\right)}=\frac{1}{18}\)

<=> x2 + 11x + 28 = 54

<=> x2 + 11x + 28 - 54 = 0

<=> x2 + 11x - 26 = 0

<=> x2 - 2x + 13x - 26 = 0

<=> x( x - 2 ) + 13( x - 2 ) = 0

<=> ( x - 2 )( x + 13 ) = 0

<=> \(\orbr{\begin{cases}x-2=0\\x+13=0\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=2\\x=-13\end{cases}\left(tm\right)}\)

Đọc tiếp...
Đang NgocQuynh Đang NgocQuynh 8 tháng 10 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

\(\Leftrightarrow\frac{7x+4}{\sqrt{2\left(x-1\right)\left(x+1\right)}}+\frac{2\sqrt{2x+1}}{\sqrt{2\left(x+1\right)}}=3+\frac{3\sqrt{2x+1}}{\sqrt{x-1}}\)

\(\Leftrightarrow7x+4+2\sqrt{\left(2x+1\right)\left(x-1\right)}=3\sqrt{2\left(x-1\right)\left(x+1\right)}+3\sqrt{2\left(2x+1\right)\left(x+1\right)}\)

 \(\Leftrightarrow\left(7x+4+\sqrt{8x^2-4x-4}\right)^2=\left(\sqrt{18x^2-18}+\sqrt{36^2+54x+18}\right)^2\)

\(\Leftrightarrow\left(7x+4\right)^2+8x^2-4x-4+2\left(7x+4\right)\sqrt{8x^2-4x-4}\)\(=18x^2-18+36x^2+54x+18+2\sqrt{\left(18x^2-18\right)\left(36x^2+54x+18\right)}\)

\(\Leftrightarrow3x^2-2x+12+4\left(7x+4\right)\sqrt{\left(x-1\right)\left(2x+1\right)}=36\left(x+1\right)\sqrt{\left(x-1\right)\left(2x+1\right)}\)

\(\Leftrightarrow3x^2-2x+12=4\left(2x+5\right)\sqrt{\left(x-1\right)\left(2x+1\right)}\)

\(\Leftrightarrow\left(3x^2-2x+12\right)^2=16\left(2x+5\right)^2\left(x-1\right)\left(2x+1\right)\)

\(\Leftrightarrow119x^4+588x^3+1940x^2-672x-544=0\left(1\right)\)

Ta thấy x>1 => Vế trái (1) \(>119.1^4+588.1^3+1940.1^2-672.1-544=1431>0\)

=> pt vô nghiệm.

Đọc tiếp...
Trưởng khoa bệnh viện Thần Kinh Trưởng khoa bệnh viện Thần Kinh 8 tháng 10 lúc 18:47
Báo cáo sai phạm

đk: \(\hept{\begin{cases}x^2-2x+5\ge0\\4x+5\ge0\end{cases}}\Leftrightarrow x\ge\frac{-5}{4}\)

Ta có: \(x^3-2x^2-\sqrt{x^2-2x+5}=2\sqrt{4x+5}-5x-4\)

\(\Leftrightarrow3x^3-6x^2+15x+12-3\sqrt{x^2-2x+5}-6\sqrt{4x+5}=0\)

\(\Leftrightarrow3\left(x+1-\sqrt{x^2-2x+5}\right)+2\sqrt{4x+5}\left(\sqrt{4x+5}-3\right)+3x^3-6x^2+4x-1=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{12\left(x-1\right)}{x+1+\sqrt{x^2-2x+5}}+\frac{8\left(x-1\right)\sqrt{4x+5}}{\sqrt{4x+5}+3}+\left(x-1\right)\left(3x^2-3x+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-1\right)\left(\frac{12}{x+1+\sqrt{x^2-2x+5}}+\frac{8\sqrt{4x+5}}{\sqrt{4x+5}+3}+3x^2-3x+1\right)=0\Leftrightarrow x=1\)

Đọc tiếp...
Trưởng khoa bệnh viện Thần Kinh Trưởng khoa bệnh viện Thần Kinh 8 tháng 10 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

Từ pt ta có: \(-\left(1+x^4\right)=\text{ax}^3+bx^2+cx\)

Áp dụng BĐT B.C.S:

\(\left(1+x^4\right)^2=\left(\text{ax}^3+bx^2+cx\right)^2\le\left(a^2+b^2+c^2\right)\left(x^6+x^4+x^2\right)\)\(\Rightarrow\left(a^2+b^2+c^2\right)\ge\frac{\left(1+x^4\right)^2}{x^6+x^4+x^2}\left(1\right)\)

Mặt khác: \(\frac{\left(1+x^4\right)^2}{x^6+x^4+x^2}\ge\frac{4}{3}\left(2\right)\)

Thật vậy: \(\left(2\right)\Leftrightarrow3\left(1+2x^4+x^8\right)\ge4\left(x^6+x^4+x^2\right)\)

\(\Leftrightarrow3x^8-4x^6+2x^4-4x^2+3\ge0\)

\(\Leftrightarrow\left(x^2-1\right)^2\left(3x^4+2x^2+3\right)\ge0\)(luôn đúng)

Từ 1 và 2 : \(a^2+b^2+c^2\ge\frac{4}{3}\)

Dấu '=' xảy ra khi và chỉ khi \(\orbr{\begin{cases}a=b=c=\frac{2}{3}\left(x=1\right)\\a=b=c=\frac{-2}{3}\left(x=-1\right)\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
长ђáйђ ₦ɠσ๛ ( ʚ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜFℓαʂɦɞ ) 长ђáйђ ₦ɠσ๛ ( ʚ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜFℓαʂɦɞ ) 18 tháng 8 lúc 8:56
Báo cáo sai phạm

Pt \(\Leftrightarrow\left(4x-1\right)\sqrt{x^3+1}=2\left(x^3+x\right)+1\)

Đặt \(\sqrt{x^3+1}=i\)

Ta có pt : \(\left(4x-1\right)i=2i^2+1\)

\(\Leftrightarrow2i^2+\left(4x-1\right)i+2x-1=0\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}i=\frac{1}{2}\\i=2x-1\end{cases}}\)

Tới đây tự blabla tiếp:))

Đọc tiếp...
Hải Ngọc Hải Ngọc CTV 16 tháng 8 lúc 17:17
Báo cáo sai phạm

\(\frac{\left(2x-1\right)^2\left(4x^2-4x+3\right)}{4}=\sqrt{2x+1}+\sqrt{3-2x}+2\sqrt{4x-4x^2}\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{2x+1}+\sqrt{3-2x}=\frac{\left(2x-1\right)^2}{2}\)

\(\Leftrightarrow8\left(\sqrt{2x+1}+\sqrt{3-2x}\right)=4\left(2x-1\right)^2\)

\(\Leftrightarrow8\left(\sqrt{2x+1}+\sqrt{3-2x}\right)=\left[\left(2x+1\right)-\left(3-2x\right)\right]^2\) (**)

đặt \(\hept{\begin{cases}\sqrt{2a+1}=a\ge0\\\sqrt{3-2x}=b\ge0\end{cases}}\)thì phương trình (**) trở thành

\(\hept{\begin{cases}8\left(x+b\right)=\left(a^2-b^2\right)^2\\a^2+b^2=4\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}8\left(a+b\right)=\left(a^2+b^2\right)^2-4a^2b^2\left(1\right)\\a^2+b^2=4\left(2\right)\end{cases}}\)

từ (1) \(\Rightarrow8\left(a+b\right)=16-4a^2b^2\Leftrightarrow2\left(a+b\right)=4-a^2b^2\)

\(\Leftrightarrow4\left(a^2+b^2+2ab\right)=16-8a^2b^2+a^4b^4\)(***)

đặt ab=t \(\left(0\le t\le2\right)\)thì phương trình (***) trở thành

\(16+8t=16-8t^2+t^4\Leftrightarrow t\left(t+2\right)\left(t^2-2t-4\right)=0\)

\(\begin{matrix}t=0\left(tm\right)\\t=-2\left(loại\right)\\t=1+\sqrt{5}\left(loại\right)\\t=1-\sqrt{5}\left(loại\right)\end{matrix}\)vậy t=0 \(\Rightarrow\hept{\begin{cases}\sqrt{2x+1}+\sqrt{3-2x}=2\\\sqrt{2x+1}\cdot\sqrt{3-2x}=0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=-\frac{1}{2}\\x=\frac{3}{2}\end{cases}}}\)

Đọc tiếp...
Tam Bảo Đệ Nhất Phước Tam Bảo Đệ Nhất Phước 16 tháng 8 lúc 11:10
Báo cáo sai phạm

Hoặc là không cần đặt ẩn phụ, biến đổi luôn:

VT=\(\frac{\left(2x-1\right)^2.\left(2x+1\right)\left(3-2x\right)}{\left(2x+1\right)+\left(3-2x\right)}\)

VP=\(\sqrt{2x+1}+\sqrt{3-2x}+2\sqrt{2x+1}.\sqrt{3-2x}+\left(\sqrt{2x+1}\right)^2+\left(\sqrt{3-2x}\right)^2\)

=\(\left(\sqrt{2x+1}+\sqrt{3x+2}\right)\left(\sqrt{2x+1}+\sqrt{3x+2}+1\right)\)

Đến đây có vẻ đơn giản r :>

Đọc tiếp...
Tam Bảo Đệ Nhất Phước Tam Bảo Đệ Nhất Phước 16 tháng 8 lúc 11:00
Báo cáo sai phạm

Đặt: \(\sqrt{2x+1}=a,\sqrt{3-2x}=b\)

Từ đó: \(\sqrt{4x-4x^2+3}=ab\)và \(4=a^2+b^2\)

Từ đó biến đổi và giải phương trình. Đây là một cách. (T chưa giải ra :V)

Đọc tiếp...
Nobita Kun Nobita Kun 14 tháng 8 lúc 8:41
Báo cáo sai phạm

 \(x\left(5x^3+2\right)-2\left(\sqrt{2x+1}-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow5x^4+2x-2\sqrt{2x+1}+2=0\)

\(\Leftrightarrow5x^4+\left(2x+1-2\sqrt{2x+1}+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow5x^4+\left(\sqrt{2x+1}-1\right)^2=0\)

có \(\hept{\begin{cases}5x^4\ge0\\\left(\sqrt{2x+1}-1\right)^2\ge0\end{cases}}\)mà \(5x^4+\left(\sqrt{2x+1}-1\right)^2=0\Rightarrow\hept{\begin{cases}5x^4=0\\\left(\sqrt{2x+1}-1\right)^2=0\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x^4=0\\\sqrt{2x+1}=1\end{cases}\Leftrightarrow x=0}\)

vạy x=0 là nghiệm của phương trình

Cre: Đàm Hải Ngọc

Đọc tiếp...
	 Arco_new Arco_new CTV 20 tháng 9 lúc 8:01
Báo cáo sai phạm

cái này dùng liên hợp dễ hơn 

\(x\left(5x^3+2\right)-2\left(\sqrt{2x+1}-1\right)=0\left(đk:x\ge-\frac{1}{2}\right)\)

\(< =>x\left(5x^3+2\right)-2.\frac{2x+1-1}{\sqrt{2x+1}+1}=0\)

\(< =>x\left(5x^3+2\right)-x.\frac{4}{\sqrt{2x+1}+1}=0\)

\(< =>x\left(5x^3+2-\frac{4}{\sqrt{2x+1}+1}\right)=0< =>x=0\)

giờ dùng đk đánh giá cái ngoặc to vô nghiệm là ok

Đọc tiếp...
Hai Ngox Hai Ngox CTV 24 tháng 7 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{x^2+9x+20}+\frac{1}{x^2+11x+30}+\frac{1}{x^2+13x+42}=\frac{1}{18}\left(x\ne-4;-5;-6;-7;-8\right)\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{\left(x+4\right)\left(x+5\right)}+\frac{1}{\left(x+5\right)\left(x+6\right)}+\frac{1}{\left(x+6\right)\left(x+7\right)}=\frac{1}{18}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{x+4}-\frac{1}{x+5}+\frac{1}{x+5}-\frac{1}{x+6}+\frac{1}{x+6}-\frac{x}{x+7}=\frac{1}{18}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{x+4}-\frac{1}{x+7}=\frac{1}{18}\)

\(\Leftrightarrow\frac{3}{\left(x+4\right)\left(x+7\right)}=\frac{1}{18}\)

\(\Rightarrow x^2+11x+28=54\)

\(\Leftrightarrow x^2+11x-26=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-2\right)\left(x+13\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x-2=0\\x+13=0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=2\left(tm\right)\\x=-13\left(tm\right)\end{cases}}}\)

vậy x=2; x=-13

Đọc tiếp...
@@ Kamado Tanjirou @@ @@ Kamado Tanjirou @@ 24 tháng 7 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

Ta có: \(x^2+9x+20=x^2+4x+5x+20\)

                                        \(=x.\left(x+4\right)+5.\left(x+4\right)\)

                                        \(=\left(x+4\right).\left(x+5\right)\)

        \(x^2+11x+30=x^2+5x+6x+30\) 

                                       \(=x.\left(x+5\right)+6.\left(x+5\right)\)      

                                      \(=\left(x+5\right).\left(x+6\right)\)

       \(x^2+13x+42=x^2+6x+7x+42\)

                                      \(=x.\left(x+6\right)+7.\left(x+6\right)\)

                                     \(=\left(x+6\right).\left(x+7\right)\)

\(\Rightarrow\frac{1}{\left(x+4\right).\left(x+5\right)}+\frac{1}{\left(x+5\right).\left(x+6\right)}+\frac{1}{\left(x+6\right).\left(x+7\right)}=\frac{1}{18}\)\(\left(ĐK:x\ne4,x\ne5,x\ne6,x\ne7\right)\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{x+4}-\frac{1}{x+5}+\frac{1}{x+5}-\frac{1}{x+6}+\frac{1}{x+6}-\frac{1}{x+7}=\frac{1}{18}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{x+4}-\frac{1}{x+7}=\frac{1}{18}\)

\(\Leftrightarrow\frac{x+7-x-4}{\left(x+4\right).\left(x+7\right)}=\frac{1}{18}\)

\(\Leftrightarrow\frac{3}{\left(x+4\right).\left(x+7\right)}=\frac{1}{18}\)

\(\Leftrightarrow\left(x+4\right).\left(x+7\right)=54\)

\(\Leftrightarrow x^2+7x+4x+28=54\)

\(\Leftrightarrow x^2+11x-26=0\)

\(\Leftrightarrow x^2-2x+13x-26=0\)

\(\Leftrightarrow x.\left(x-2\right)+13.\left(x-2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-2\right).\left(x+13\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x-2=0\\x+13=0\end{cases}\Leftrightarrow}\orbr{\begin{cases}x=2\left(TM\right)\\x=-13\left(TM\right)\end{cases}}\)

Vậy phương trình có tập nghiêm \(S=\left\{2,-13\right\}\)

Đọc tiếp...
Vietnam player Vietnam player 24 tháng 7 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

\(\Leftrightarrow\frac{1}{\left(x+4\right)\left(x+5\right)}+\frac{1}{\left(x+5\right)\left(x+6\right)}+\frac{1}{\left(x+6\right)\left(x+7\right)}=\frac{1}{18}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{x+4}-\frac{1}{x+5}+\frac{1}{x+5}-\frac{1}{x+6}+\frac{1}{x+6}-\frac{1}{x+7}=18\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{x+4}-\frac{1}{x+7}=\frac{1}{18}\)

\(\Leftrightarrow\frac{3}{x^2+11x+28}=\frac{1}{18}\)

\(\Leftrightarrow x^2+11x+28=54\)

\(\Leftrightarrow x^2+11x-26=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+13\right)\left(x-2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=-13\\x=2\end{cases}}\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: