Giúp tôi giải toán và làm văn


vo phi hung 23/05 lúc 19:21
Báo cáo sai phạm

sai đề rồi bạn ơi . ( a-8a + 64 = 0 ) 

ta có : a = 1 ; b = -8 ; b' = -4 ; c= 64 

\(\Delta'=b'^2-ac\)

\(=\left(-4\right)^2-1.64\)

\(=16-64\)

\(=-48< 0\)

Vay : phương trình vô nghiệm 

Đọc tiếp...
thang Tran 14/08/2015 lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

Đề lạ!!!!!!!!!!!! tại sao x = ... = 2  ( mình làm theo đề mình nha )

ĐKXĐ : ( giúp mình )

\(\Leftrightarrow\sqrt{x+\frac{1}{4}+2.\sqrt{x+\frac{1}{4}}\cdot\frac{1}{2}+\frac{1}{4}}=2\)

\(\sqrt{\left(\sqrt{x+\frac{1}{4}}+\frac{1}{2}\right)^2}=2\)

=>  \(l\sqrt{x+\frac{1}{4}}+\frac{1}{2}l=2\)  ( \(l...l\) là trị tuyệt đối ) 

=>  \(\sqrt{x+\frac{1}{4}}+\frac{1}{2}=2\) ( vì \(\sqrt{x+\frac{1}{4}}+\frac{1}{2}\ge0\) với mọi x ) 

=> \(\sqrt{x+\frac{1}{4}}=\frac{3}{2}\)

\(\Rightarrow x+\frac{1}{4}=\frac{9}{4}\)

 => x = 2

Đọc tiếp...
Mr Lazy 06/08/2015 lúc 09:26
Báo cáo sai phạm

a/

PT có nghiệm \(x=\sqrt{2}\Rightarrow\left(m-1\right).2-2m.\sqrt{2}+m-2=0\)

\(\Leftrightarrow\left(3-2\sqrt{2}\right)m=4\Leftrightarrow m=\frac{4}{3-2\sqrt{2}}\)

b/

\(\left(m-1\right)x^2-2mx+m-2=0\text{ (1)}\)

\(+m-1=0\Leftrightarrow m=1\text{ thì }\left(1\right)\text{ trở thành }-2x+1-2=0\Leftrightarrow x=-\frac{1}{2}\)(loại do chỉ có 1 nghiệm)

\(+m-1\ne0\Leftrightarrow m\ne1\)

\(\left(1\right)\text{ là một phương trình bậc 2 ẩn }x.\)

\(\left(1\right)\text{ có 2 nghiệm phân biệt }\Leftrightarrow\Delta'=m^2-\left(m-1\right)\left(m-2\right)>0\)

\(\Leftrightarrow3m-2>0\Leftrightarrow m>\frac{2}{3}\)

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn CTV 22/05 lúc 14:30
Báo cáo sai phạm

\(8x^4+6x+9=\left(3x^4-6x^2+3\right)+\left(3x^2+6x+3\right)+3+5x^4+3x^2\)

\(=3\left(x^2-1\right)^2+3\left(x+1\right)^2+3+5x^4+3x^2>0\)

Vậy PT vô nghiệm

Đọc tiếp...
Mr Lazy 25/06/2015 lúc 21:45
Báo cáo sai phạm

b,

 \(xy=x^2+y^2+2\Leftrightarrow x^2-xy+y^2+2=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-\frac{y}{2}\right)^2+\frac{3y^2}{4}+2=0\)

Do vế trái > 0 với mọi x,y nên không tìm được x,y thỏa đề

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 26/05/2015 lúc 18:04
Báo cáo sai phạm

\(\Delta\) = (-m)2 - 4(m -1) = m2 - 4m + 4 = (m - 2)2 \(\ge\) 0 với mọi m

=> Phương trình đã cho luôn có 2 nghiệm x1; x2

theo hệ thức Vi - ét ta có:

x1 + x2 = m   (1);

 x1x2 = m - 1   (2)

Đề bài cho x1 - 2x2 = 1 (3)

 Trừ từng vế của (1) cho (3) => 3.x2 = m - 1 => x2 = \(\frac{m-1}{3}\) => x1 = m - x2 = m - \(\frac{m-1}{3}\) = \(\frac{2m+1}{3}\).

Thay  x1 = \(\frac{2m+1}{3}\); x2 = \(\frac{m-1}{3}\) vào (2) ta được :  \(\frac{2m+1}{3}\)\(\frac{m-1}{3}\) = m - 1

=> (2m +1)(m-1) = 9(m - 1)

<=> (2m +1)(m-1) - 9(m - 1) = 0

<=> (m - 1).(2m+ 1 - 9) = 0

<=> (m - 1)(2m - 8) = 0 <=> m = 1 hoặc m = 4

Vậy m = 1; m = 4 thoả mãn y/c

Đọc tiếp...
Nguyễn khánh ninh 26/05/2015 lúc 17:51
Báo cáo sai phạm

cậu làm sai hệ thức viet rồi

Đọc tiếp...
Đinh Đức Hùng CTV 19/05/2018 lúc 21:43
Báo cáo sai phạm

\(PT\Leftrightarrow\left(\sqrt{y^2+12}-4\right)-\left(\sqrt{y^2+5}-3\right)-3y+6=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{y^2+12-16}{\sqrt{y^2+12}+4}-\frac{y^2+5-9}{\sqrt{y^2+5}+3}-3\left(y-2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{\left(y-2\right)\left(y+2\right)}{\sqrt{y^2+12}+4}-\frac{\left(y-2\right)\left(y+2\right)}{\sqrt{y^2+5}+3}-3\left(y-2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(y-2\right)\left[\frac{\left(y+2\right)}{\sqrt{y^2+12}+4}-\frac{\left(y+2\right)}{\sqrt{y^2+5}+3}-3\right]=0\)

Ta có :\(\left[\frac{\left(y+2\right)}{\sqrt{y^2+12}+4}-\frac{\left(y+2\right)}{\sqrt{y^2+5}+3}-3\right]>0\)

Do đó PT có \(1n_0\) là \(y=2\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hằng Nga 20/05/2018 lúc 05:53
Báo cáo sai phạm

Dòng thứ 3 là như thế nào vậy?

Đọc tiếp...
trần như Hiệp sĩ 04/05/2015 lúc 14:06
Báo cáo sai phạm

gọi x là tuổi con năm nay nên tuổi mẹ năm nay là 3x 
13 năm nữa thì tuổi con là 13 + x, tuổi mẹ là 2(13 + x) 
ta có pt sau: 2(13 + x) - 3x = 13 
26 + 2x - 3x = 13 
x = 13 

vậy Phương 13 tuổi

Đọc tiếp...
nguen quang huy 04/05/2015 lúc 14:09
Báo cáo sai phạm

năm nay phương 13 tuổi 

mẹ phương 39 tuổi

Đọc tiếp...
Đặng Xuân Hiếu 04/04/2015 lúc 16:56
Báo cáo sai phạm

|x| + |x - 1| + |x - 2| = x (1)

TH 1: x \(\ge\) 2

(1) <=> x + x - 1 + x - 2 = x

    <=> x = 3/2 (Loại)

TH 2: 1\(\le\)x<2

(1) <=> x + x - 1 + 2 - x = x

    <=> 1 = 0 (Vô lý)

TH 3: 0\(\le\)x<1

(1) <=> x + 1 - x + 2 - x = x

     <=> x = 3/2 (loại)

TH 4: x < 0

(1) <=> -x + 1 - x + 2 - x = x

    <=> x = 3/4 (Loại)

Vậy phương trình (1) vô nghiệm

Đọc tiếp...
Phùng Minh Quân 22/02/2018 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

Ta có : 

\(\hept{\begin{cases}\left|x\right|\ge0\\\left|x-1\right|\ge0\\\left|x-2\right|\ge0\end{cases}\Rightarrow}\left|x\right|+\left|x-1\right|+\left|x-2\right|\ge0\)

Mà \(\left|x\right|+\left|x-1\right|+\left|x-2\right|=x\)

\(\Rightarrow\)\(x\ge0\)

\(\Rightarrow\)\(\left|x\right|+\left|x-1\right|+\left|x-2\right|=x\)

\(\Leftrightarrow\)\(x+x-1+x-2=x\)

\(\Leftrightarrow\)\(x+x+x-x=1+2\)

\(\Leftrightarrow\)\(2x=3\)

\(\Leftrightarrow\)\(x=\frac{3}{2}\)

Vậy phương trình có nghiệm \(x=\frac{3}{2}\)

Đọc tiếp...
leminhduc 28/09/2017 lúc 05:40
Báo cáo sai phạm

IxI+Ix-1I+Ix-2I=x            (1)

+, Nếu \(x\le0\)thì (1)                ( vì x<0 <=> x< 1 và 2 )

\(\Leftrightarrow\left(-x\right)+\left[-\left(x-1\right)\right]+\left[-\left(x-2\right)\right]=x\)

\(\Leftrightarrow-x-x+x-x+2=x\)

\(\Leftrightarrow-3x+3=x\)        

\(\Leftrightarrow x-\left(-3x\right)=3\)

\(\Leftrightarrow4x=3\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{3}{4}\)           ( loại không đúng điều kiện ) 

+, Nếu \(0< x< 2\)thì (1)

\(\Leftrightarrow x+\left(x+1\right)+\left(x+2\right)=x\)

\(\Leftrightarrow x+x+1+x+2=x\)

\(\Leftrightarrow3x+3=x\)

\(\Leftrightarrow x-3x=3\)

\(\Leftrightarrow-2x=3\)

\(\Leftrightarrow x=-\frac{3}{2}\)          ( loại không đúng điều kiện )

+, Nếu \(0< x\le1\)thì (1)         ( Vì x<1 <=> x < 2 )

\(\Leftrightarrow x+x+1+x+2=x\)

\(\Leftrightarrow3x+3=x\)

\(\Leftrightarrow x-3x=3\)

\(\Leftrightarrow-2x=3\)

\(\Leftrightarrow x=-\frac{3}{2}\)               ( loại )

+, Nếu \(x\ge3\)thì (1)

\(\Leftrightarrow x+1+x+x+2=x\)

\(\Leftrightarrow3x+3=x\)

\(\Leftrightarrow x-3x=3\)

\(\Leftrightarrow x=-\frac{3}{2}\)     (loiaj )

Vậy không có giá trị của x .

Đọc tiếp...
Huỳnh Quang Sang 13/05/2018 lúc 19:28
Báo cáo sai phạm

Cạnh góc hình vuông còn lại là : 21 - x \((cm)\)

Ta có phương trình \(\frac{1}{2}\cdot x(21-x)=54\Leftrightarrow-x^2+21x-108=0\Leftrightarrow x=12\)và x = 9

Độ dài 2 cạnh góc vuông là : 12 cm và 9 cm

Độ dài cạnh huyền là : \(\sqrt{12^2+9^2}=15(cm)\)

Đọc tiếp...
Phương Cute 13/05/2018 lúc 19:22
Báo cáo sai phạm

Cho tam giác vuông có diện tích bằng 54 cm2 và tổng độ dài hai góc vuông bằng 21 cm. Tính độ dài cạnh huyền của tam giác vuông đã cho.
Gọi độ dài 1 cạnh góc vuông là x (x:cm ,x > 0)
Cạnh góc vuông còn lại là 21 – x (cm)
Ta có phương trình :x(21 - x) = 54 -x2 + 21x -108 =0x = 12 v x = 9
Độ dài 2 cạnh góc vuông là 12cm và 9 cm 
( độ dài cạnh huyền là 

Đọc tiếp...
Mr Lazy 26/06/2015 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

gọi 2 nghiệm của pt là a,b (a,b thuộc Z).

Theo Viet: a + b = -p; a.b = q
p + q = 198 => -(a+b) + ab + 1 = 199 => (a-1)(b-1) = 199 = 199.1 = 1.199 = -199.-1 = -1. -199

Giải các hệ để tìm a,b
(1) a-1=199 ; b-1 = 1  hay a=200, b=2
(2) a-1=1 ; b-1 = 199 hay a=2; b=200
(3) a-1=-1; b-1 = -199 hay a=0,b=-198
(4) a-1=-199;b-1=-1 hay a=-198;b=0

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 05/05/2015 lúc 00:34
Báo cáo sai phạm

Điều kiện: 3x - 2 \(\ge0\) <=> x \(\ge\frac{2}{3}\)

pt <=> \(22x^2-43x^2+43x+x\sqrt{3x-2}-\sqrt{3x-2}-22=0\)

<=> \(\left(22x^2-22\right)+\left(43x-43x^2\right)+\left(x\sqrt{3x-2}-\sqrt{3x-2}\right)=0\)

<=> \(22.\left(x-1\right)\left(x+1\right)+43x\left(1-x\right)+\sqrt{3x-2}.\left(x-1\right)=0\)

<=> \(\left(x-1\right).\left(22x+22-43x+\sqrt{3x-2}\right)=0\)

<=> x-1 = 0 hoặc \(22-21x+\sqrt{3x-2}=0\)

+) x - 1 = 0 => x = 1 (thoả mãn)

+) \(22-21x+\sqrt{3x-2}=0\Leftrightarrow\sqrt{3x-2}=21x-22\) (*)

Điều kiện : 21x - 22 \(\ge\) 0

(*) <=> 3x - 2 = (21x - 22)2 <=> 3x - 2 =  441x2 - 924x + 484 <=> 441x2 - 927x + 486 = 0

Vì 441 - 927 + 486 = 0 => ptrinh có 1 nghiệm x1 = 1 (loại); x2 = \(\frac{486}{441}\) (thoả mãn)

vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm là: x = 1; x = \(\frac{486}{441}\)

Đọc tiếp...
Thắng Nguyễn CTV 03/09/2017 lúc 16:12
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{4x^2+5x+1}-2\sqrt{x^2-x+1}=9x-3\)

Đặt \(\hept{\begin{cases}\sqrt{4x^2+x+1}=a\\\sqrt{x^2-x+1}=b\end{cases}}\) \(\left(a,b\ge00\right)\)

Khi đó có pt \(a-2b=a^2-4b^2\)

\(\Leftrightarrow-\left(a-2b\right)\left(a+2b-1\right)=0\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}b=\frac{1}{2}-\frac{a}{2}\\b=\frac{a}{2}\end{cases}}\)\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}\sqrt{x^2-x+1}=\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{4x^2+x+1}}{2}\\\sqrt{x^2-x+1}=\frac{\sqrt{4x^2+x+1}}{2}\end{cases}}\)\(\Rightarrow x=\frac{1}{3}\)

Đọc tiếp...
Nguyen Thi Phuong Anh 03/09/2017 lúc 16:17
Báo cáo sai phạm

có bạn nào học phần hệ ptrinh nâng cao chưa, giúp mk mấy bài với

Đọc tiếp...
Nguyen Thi Phuong Anh 03/09/2017 lúc 15:58
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{4x^2+5x+1}-2\sqrt{x^2-x+1}=9x-3\left(1\right)\)

<=>\(\sqrt{4x^2+5x+1}-\sqrt{4x^2-4x+4}=9x-3\)

Đặt a=\(\sqrt{4x^2+5x+1},b=\sqrt{4x^2-4x+4}\)

(1)<=>a-b=9x-3

Mặt khác: a^2-b^2=9x-3

suy ra: a^2-b^2=a-b

<=>(a-b)(a+b-1)=0

đến đây thì đơn giản rồi, bạn tự giải tiếp nha

Đọc tiếp...
lucy heartfilia 20/11/2016 lúc 19:55
Báo cáo sai phạm

khó quá vợt xa sức học của mk

Đọc tiếp...
PHAM THI THUY DUNG 07/10/2016 lúc 19:39
Báo cáo sai phạm

khó quá

Đọc tiếp...
Trần Thị Huyền Linh 12/05/2018 lúc 15:49
Báo cáo sai phạm

mk có thể giải nó trong vòng 3 năm nữa

Đọc tiếp...
Moon Light 11/08/2015 lúc 17:06
Báo cáo sai phạm

Bổ sung đề tìm x,y nguyên

Ta có:\(\frac{1}{x^2}+\frac{1}{xy}+\frac{1}{y^2}=1\)

=>x2+xy+y2=x2y2

=>x2+2xy+y2=x2y2+xy

=>(x+y)2=xy(xy+1)

Do (x+y)2 là 1 số chính phương

Mà xy và xy+1 là 2 số nguyên liên tiếp nên tích không phải là 1 số chính phương

Vậy không tìm được x,y nguyên thõa mãn

Đọc tiếp...
Trần Quốc Đại Nghĩa 12/05/2018 lúc 05:05
Báo cáo sai phạm

sai đè rồi thiếu

Đọc tiếp...
Hồ Nguyện 23/04/2015 lúc 05:10
Báo cáo sai phạm

x=3

hoặc

x=5

Đọc tiếp...
Ngô Minh Tâm 17/02/2017 lúc 08:16
Báo cáo sai phạm

Hồ Nguyện -bạn giải ra luôn đc ko ?

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 09/06/2015 lúc 12:16
Báo cáo sai phạm

a) Phương trình hoành độ: x2 - 2x - m2 + 3 = 0

b) Gọi A(x1;y1); B(x2; y2)

=> y- y2 = x12 - x22 = 8

=> (x1 - x2)(x1 + x2) = 8    (1)

Theo hệ thức Vi - ét ta có: x1 + x2 = 2     (2) và x1 x2 =  - m2 + 3   (3)

(1)(2) =>  x1 - x2 = 4 và  x1 + x2 = 2  => x1 = 3 ;  x2 = -1

Thay vào (3) => -3 =  - m2 + 3  =>  m2 = 6 => m = \(\sqrt{6}\) hoặc m = -  \(\sqrt{6}\) (Đối chiếu điều kiện  của m ở câu a)

 KL:....

 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: