Giúp tôi giải toán và làm văn


nhatquanhdinhmenh 20/03/2017 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

Làm sai trả theo quy tắc nào cả!!!

Thế mà vẫn .Ai đồng ý với ý kiến này xin cho nhé!

Đọc tiếp...
phạm kiều my 18/09/2016 lúc 13:32
Báo cáo sai phạm

                                                     

                                             3x-4y=-21suy ra3x=4y-21

                                         3x=3y-21+y;x=(3y-21+y):3;x=y-7+y:3

   Vì x,y là số nguyên dương nhỏ hơn 10 nên y chia hết cho 3 suy ra y thuộc {6;9}.

   Với y=6 thì x = 1

   Với y =9 thì x = 5

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 15/11/2017 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

3x+7=28

3x    =28-7

3x     =21

  x    =21:3

 x      =7

Đọc tiếp...
huynh sao ly 14/10/2017 lúc 11:33
Báo cáo sai phạm

Mik ko ghi đề

Câu a)x=41×13      x=533

Câu b)x=1428:14       x=102

Câu c)4x=0×17

            4x=0

            x=0+4

            x=4Mik mỏi tay ko viết nữa sorry

            

Đọc tiếp...
OoO Ledegill2 OoO 02/10/2017 lúc 23:23
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2x}{2x^2-5x+3}-\frac{13x}{2x^2+x+3}=6\)  1

Nhận thấy \(x=0\)không phải nghiệm của phương trình

Chia cả tử và mẫu của mỗi phân thức cho x, ta được:

\(\frac{2x}{2x-5+\frac{3}{x}}+\frac{13}{2x+1+\frac{3}{x}}=6\)

Đặt \(2x+\frac{3}{x}=t\)

\(\Rightarrow1\Leftrightarrow\frac{2}{t-5}+\frac{13}{t+11}=6\)

        \(\Leftrightarrow2t^2-13t+11=0\)

Có \(a+b+c=2-13+11=0\)

\(\Rightarrow t_1=1\)

     \(t_2=\frac{c}{a}=\frac{11}{2}\)

\(\cdot t=1\)

\(\Rightarrow2x+\frac{3}{x}=1\)

\(\Leftrightarrow2x^2-x+3=0\) vô nghiệm

\(t=\frac{11}{2}\)

\(\Rightarrow2x+\frac{3}{x}=\frac{11}{2}\)

\(\Leftrightarrow4x^2-11x+6=0\)

\(\Rightarrow x_1=\frac{3}{4}\)

    \(x_2=2\)

Vậy: Phương trình có nghiệm là \(\frac{3}{4};2\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Phương Uyên 19/01 lúc 15:55
Báo cáo sai phạm

Bấm cái pt này vào máy tính casio, được nghiệm = -1. => Tách: 
\(x^4+3x^3+4x^2+3x+1= 0 $\)
\(\Leftrightarrow\)\(x^4+x^3+2x^3+2x^2+2x^2+2x+x+1=0 \)
\(\Leftrightarrow\)\( x^3(x+1) +2x^2(x+1) + 2x(x+1) +(x+1)=0 \)
\(\Leftrightarrow\) \((x^3+2x^2+2x+1)(x+1)=0\)       (1) 

Đưa cái pt bậc 3 vào máy tính casio (mode-> eqn-> degree 3 hoặc \(ax^3+bx^2+cx+d\)), được 1 nghiệm = -1 
tách như trên: 
\(x^3+2x^2+2x+1=0 \)
\(\Leftrightarrow\)\(x^3+x^2+x^2+x+x+1=0 \)
\(\Leftrightarrow\)\(x^2(x+1) +x(x+1) + (x+1)=0 \)
\(\Leftrightarrow\)\((x^2+x+1)(x+1)=0 \)            (2)
Chứng minh được cái pt bậc 2 vô nghiệm bằng cách ép bình phương cộng với 1 số dương thì lớn hơn 0.    (3) 
Từ (1),(2),(3) => x+1=0 <=> x=-1. 
Kết Luận....

Đọc tiếp...
Phạm Quốc Cường 19/01 lúc 20:11
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(x^4+3x^3+4x^2+3x+1=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x^4+x^3\right)+\left(2x^3+2x^2\right)+\left(2x^2+2x\right)+\left(x+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+1\right)\left(x^3+2x^2+2x+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+1\right)\left[\left(x^3+x^2\right)+\left(x^2+x\right)+\left(x+1\right)\right]=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+1\right)^2\left(x^2+x+1\right)=0\)

Ma \(x^2+x+1=\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}>0\)

\(\Rightarrow x+1=0\Rightarrow x=-1\)

Đọc tiếp...
Pain Thiên Đạo 19/01 lúc 16:00
Báo cáo sai phạm

phương uyên copy ??? , m chứng minh cái (x^2+x+1) vô nghiệm  đi copy sủa cái cmmm 

Đọc tiếp...
Thợ Săn Toán 18/01/2018 lúc 00:01
Báo cáo sai phạm

lời giải câu 3 của mình (không biết sai hay đúng mà thôi cứ làm :3)

xx=\(10^{x-x^2}\) 

<=> \(\frac{x^x}{10^x}\) =  \(10^{-x^2}\)

<=>  \(\frac{x^{ }}{10^{ }}\)\(10^{-x^2}\)

<=> nếu x>= 2 thì thay vào 2/10 = 10-2^2(vô lí)

vậy dấu = xảy ra <=> x=1 (vì chưa học logarit nên chỉ làm đc ntn thôi T_T, sai đừng chửi

vậy nghiệm pt là x =1

Đọc tiếp...
Thợ Săn Toán 17/01/2018 lúc 23:33
Báo cáo sai phạm

xin lỗi bạn mình ghi nhầm câu 1, mai mình sẽ sửa lại

Đọc tiếp...
Thợ Săn Toán 17/01/2018 lúc 23:22
Báo cáo sai phạm

Thực ra 2 câu đầu rất dễ nha bạn ^^!

1) x+ 2x3 + x2 + 2x + 1 =0 <=> x3(x+2)+x(x+2)+1 = 0

<=> (x3+x)(x+2) + 1=0

1>0

=> (x3+x)(x+2) + 1=0 <=> (x3+x)(x+2) = 0

<=>\(\orbr{\begin{cases}^{x^3+x=0}\\x+2=0\end{cases}}\)<=>\(\orbr{\begin{cases}^{x\left(x^2+1\right)=0}\\x=-2\end{cases}}\) <=>\(\orbr{\begin{cases}^{x=0}\\x=-2\end{cases}}\)

b)

x3+1=\(2\sqrt[3]{2x-1}\)

<=> x^3 - 1 = 2(\(\sqrt[3]{2x-1}\) -1)

<=> (x-1)(x2+x+1) = \(\frac{4\left(x-1\right)}{\sqrt[3]{\left(2x-1\right)^2}+\sqrt[3]{2x-1}+1}\)

<=> (x-1)[(x2+x+1) - \(\frac{1}{\sqrt[3]{\left(2x-1\right)^2}+\sqrt[3]{2x-1}+1}\) ] =0

<=> x=1

Đọc tiếp...
Mr Lazy 26/06/2015 lúc 17:20
Báo cáo sai phạm

ĐK \(x\ge-1\)

Pt \(\Leftrightarrow x-5\ge0\) và \(x+1=\left(x-5\right)^2\)

\(\Leftrightarrow x^2-11x+24=0\) và \(x\ge5\)

\(\Leftrightarrow x=3\) hoặc \(x=8\) và \(x\ge5\)

\(\Leftrightarrow x=8\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thanh Thảo 15/01/2018 lúc 22:51
Báo cáo sai phạm

x=3;x=8;x=4,5

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thanh Thảo 15/01/2018 lúc 22:50
Báo cáo sai phạm

bn giải 2 phương trình ấy bằng máy tính ra nha đáp số là\(\hept{\begin{cases}\orbr{\begin{cases}x=3\left(tm\right)\\x=8\left(tm\right)\end{cases}}\\x=4,5\left(tm\right)\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Mr Lazy 19/07/2015 lúc 21:57
Báo cáo sai phạm

Search Google. "Cách giải phương trình bậc 3".

Tuy nhiên, vì phương trình này có hệ số vô tỉ nên cả Cardano cũng khá khó làm. Tốt nhất là phân tích nhân tử :)

Đọc tiếp...
Mr Lazy 19/07/2015 lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

Giải theo Công thức Cardano hoặc phải biết 1 nghiệm (1-√2) để phân tích thành nhân tử

Bấm máy tính giải pt bậc 3 ta thấy có 1 nghiệm \(-0,4142\approx1-\sqrt{2}\)nên ta đoán có 1 nghiệm là x = 1-√2

Đến đây dễ dàng phân tích được thành nhân tử

\(pt\Leftrightarrow\left(x+\sqrt{2}-1\right)\left[x^2+\left(1+\sqrt{2}\right)x+1\right]=0\)

Đến đây bạn tự giải tiếp.

 

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 14/05/2015 lúc 10:46
Báo cáo sai phạm

 <=>\(\left(\frac{x}{1}+\frac{2x}{3}+\frac{3x}{5}+...+\frac{20x}{39}\right)+\left(\frac{1}{1}+\frac{3}{3}+\frac{5}{5}+...+\frac{39}{39}\right)=20+2.\left(\frac{1}{1}+\frac{2}{3}+\frac{3}{5}+...+\frac{20}{39}\right)\)<=> 

\(\left(\frac{1}{1}+\frac{2}{3}+\frac{3}{5}+...+\frac{20}{39}\right).x+20=20+2.\left(\frac{1}{1}+\frac{2}{3}+\frac{3}{5}+...+\frac{20}{39}\right)\)

<=> \(\left(\frac{1}{1}+\frac{2}{3}+\frac{3}{5}+...+\frac{20}{39}\right).x=2.\left(\frac{1}{1}+\frac{2}{3}+\frac{3}{5}+...+\frac{20}{39}\right)\)<=> x = 2 

Đọc tiếp...
TẠ THỊ NGOAN 10/01/2017 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

(x+1) / 1 + (2x+3) / 3 + (3x+5) / 5+ ... + (20x + 39) / 39

= 22 + 4 /3 + 6 / 5 +... + 40 /39 
<=> x+ 1+ 2x / 3 +1 + 3x / 5+1+...+20x / 39+1 = 22+4 / 3+6 / 5+8 / 7+...+38 / 37+40 / 39 
<=> (1+2 / 3+3 / 5+4 / 7+...+19 / 37+20 / 39)x + 20 = 22+4/3+6/5+8/7+...+38/37+40/39 
<=> (1+2/3+3/5+4/7+...+19/37+20/39)x = 2(1 + 2/3 + 3/5 + 4/7 +...+ 19/37 + 20/39) 
<=> x = 2

Đọc tiếp...
Yim Yim 27/07/2017 lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x+73}{27}+1+\frac{x+74}{26}+1=\frac{x+27}{73}+1+\frac{x+26}{74}+1\)

\(\frac{x+73+27}{27}+\frac{x+74+26}{26}=\frac{x+27+73}{73}+\frac{x+26+74}{74}\)

\(\frac{x+100}{27}+\frac{x+100}{26}=\frac{x+100}{73}+\frac{x+100}{74}\)

\(\left(x+100\right)\left(\frac{1}{27}+\frac{1}{26}-\frac{1}{73}-\frac{1}{74}\right)=0\)

mà \(\frac{1}{27}+\frac{1}{26}-\frac{1}{73}-\frac{1}{74}\ne0\)

\(\Rightarrow x+100=0\Rightarrow x=-100\)

Đọc tiếp...
Đỗ Ngọc Hải 05/06/2015 lúc 09:49
Báo cáo sai phạm

\(\Leftrightarrow\frac{x-1}{2000}-1+\frac{x-2}{1999}-1+\frac{x-3}{1998}-1+....+\frac{x-1999}{2}-1=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{x-2001}{2000}+\frac{x-2001}{1999}+\frac{x-2001}{1998}+....+\frac{x-2001}{2}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-2001\right)\left(\frac{1}{2000}+\frac{1}{1999}+\frac{1}{1998}+...+\frac{1}{2}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x-2001=0\)

\(\Leftrightarrow x=2001\)

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 03/08/2015 lúc 14:20
Báo cáo sai phạm

=> (x- 8).y2 - 2xy - x= 0   (*)

Tính \(\Delta\)' = (-x)2 - (x2 - 8 ). (-x2) =  x4 - 7x2 

 Để x nguyên <=> \(\Delta\)' là số cính phương <=> x4 - 7x= k2  ( k nguyên)

=> 4x4 - 28x2 = 4k=> (2x2 -14)2 = (2k) + 196

=> (2x2 - 14)2 - (2k)2 = 196

=> (2x2 - 14 - 2k). (2x- 14 + 2k) = 196 = 14.14 = (-14). (-14)  = 2. 98  = (-2). (-98)

Nhận xét: 2x2 - 14 - 2k; 2x- 14 + 2k chẵn 

+) Th1 : 2x2 - 14 - 2k = - 14; 2x- 14 + 2k = -14

=> k = 0 => x2 = 0 => x = 0 . thay vào (*) => y 

Giá trị y nguyên là các giá trị thoa mãn

các trường hợp còn lại : tương tự

+) Th2:  2x2 - 14 - 2k = 14; 2x- 14 + 2k = 14:

+) Th3: 2x2 - 14 - 2k = 2; 2x- 14 + 2k = 98

+) Th4: 2x2 - 14 - 2k =  - 2; 2x- 14 + 2k = -98

Đọc tiếp...
nguyentuantai 26/05/2015 lúc 10:55
Báo cáo sai phạm

trong câu hỏi tương tự a có dạng như vậy

Đọc tiếp...
Hoshizora Miyuki Cure Happy 14/12/2016 lúc 12:51
Báo cáo sai phạm

wa chữ đẹp was

Đọc tiếp...
Thắng Hoàng 08/01/2018 lúc 13:54
Báo cáo sai phạm

X^2-xy = 6x-5y-8 
X^2 -(y+6)x +5y +8= 0 
Delta= (y+6)^2-4(5y+8)=y^2-8y+4 
=(y-4)^2-12 
Ptr có no nguyên khi delta là scp 
(y-4)^2-12=k^2 
(y-4-k)(y-4+k)=12 
Y-4-k và y-4+k cùng tính chẵn lẻ nên 
Y-4+k=6, y-4-k=2 (or ngược lại)hoặc y-4+k=-2, y-4-k=-6(or ngược lại) suy ra y=4 or y=-4 
Thay vào ra x

Đọc tiếp...
chán đời 25/02/2017 lúc 19:34
Báo cáo sai phạm

vi diệu chấm cơm

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: