Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Giúp tôi giải toán và làm văn


✫¸.•°*”˜˜”*°•✫ Ṱђầภ Ḉђết ✫•°*”˜˜”*°•.¸✫ CTV 14 tháng 5 lúc 20:05
Báo cáo sai phạm

\(\frac{-1}{y-1}+\frac{24}{y+2}=13\) ĐKXĐ: y khác 1; y khác 2

=> -1(y+2) + 24(y-1) = 13( y + 2 )(y-1 )

<=> -y - 2 + 24y - 24 = 13(y2 - y + 2y - 2 )

<=> -y - 2 + 24y - 24 - 13y2 + 13y-26y + 26 = 0

<=> -13y2 + 10y = 0

<=> y( -13y + 10 ) = 0

<=> y = 0 hoặc -13y + 10 = 0

<=> y = 0 hoặc y = 10/13

Vậy S = { 0; 10/13 }

Đọc tiếp...
Trương Tuấn Đạt 14 tháng 5 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

sai r,dòng thứ 2 sai

Đọc tiếp...
HiI'mQuân 14 tháng 5 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm

sửa từ dòng 2 cái tương đương thứ 2 ấy trở đi \(< =>13\left(y^2+y-2\right)=23y-26\)

\(< =>13y^2+13y-26=23y-26\)

\(< =>13y^2-10y=0\)\(< =>y\left(13y-10\right)=0\)

\(< =>\orbr{\begin{cases}y=0\\y=\frac{10}{13}\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
shitbo CTV 6 tháng 5 lúc 16:04
Báo cáo sai phạm

\(\frac{m+1}{x-1}=1-m\)

\(\Leftrightarrow m+1=\left(1-m\right)\left(x-1\right)\)

\(\Leftrightarrow m+1=x-1-mx+m\)

\(\Leftrightarrow x-mx=2\)

\(\Leftrightarrow x\left(1-m\right)=2\Leftrightarrow x=\frac{2}{1-m}\)

Để x dương thì \(\frac{2}{1-m}>0\Leftrightarrow m< 1\)

Vậy m < 1 

Đọc tiếp...
Hồ Thị Mỹ Duyên 14 tháng 4 lúc 7:53
Báo cáo sai phạm

1, Các bước giải phương trình chứa ẩn ở mẫu:

Bước 1: Tìm ĐKXĐ của phương trình

Bước 2: Quy đồng và khử mẫu phương trình

Bước 3: Giải phương trình đã khử mẫu

Bước 4: Đối chiếu nghiệm với ĐKXĐ

2, Bạn kiểm tra lại đề

Đọc tiếp...
★๖ۣۜPạnNhyycủatớッ ⁀ᶦᵈᵒᶫ 27 tháng 6 lúc 15:50
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x+2}{x}=\frac{2x+3}{2\left(x-2\right)}\left(1\right)\)

\(ĐKXĐ:x\ne0;2\)

\(\left(1\right)\Leftrightarrow\frac{2\left(x+2\right)\left(x-2\right)}{2x\left(x-2\right)}=\frac{x\left(2x+3\right)}{2x\left(x-2\right)}\)

\(\Rightarrow2\left(x+2\right)\left(x-2\right)=x\left(2x+3\right)\)

\(\Leftrightarrow2\left(x^2-4\right)=x\left(2x+3\right)\)

\(\Leftrightarrow2x^2-8=2x^2+3x\)

\(\Leftrightarrow3x=-8\)

\(\Leftrightarrow x=-\frac{8}{3}\)

Vậy : Ta có tập nghiệm phương trình \(S=\left\{-\frac{8}{3}\right\}\)

Đọc tiếp...
dcv_new 23 tháng 5 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

mình test thử xem nào 

\(\frac{x+2}{x}=\frac{2x+3}{2\left(x-2\right)}\left(đkxđ:x\ne0;2\right)\)

\(< =>\frac{\left(x+2\right)\left(2x-4\right)}{x\left(2x-4\right)}=\frac{x\left(2x+3\right)}{x\left(2x-4\right)}\)

\(< =>\left(x+2\right)\left(2x-4\right)=x\left(2x+3\right)\)

\(< =>2x^2-4x+4x-8=2x^2+3x\)

\(< =>\left(2x^2-8\right)-\left(2x^2+3x\right)=0\)

\(< =>-8-3x=0\)

\(< =>-8=3x< =>x=\frac{-8}{3}\left(tmđk\right)\)

Vậy nghiệm của pt là \(-\frac{8}{3}\)

Đọc tiếp...
☆MĭηɦღAηɦ❄ 9 tháng 4 lúc 15:28
Báo cáo sai phạm

\(a^{2020}+b^{2020}+c^{2020}=a^{1010}b^{1010}+b^{1010}c^{1010}+c^{1010}a^{1010}\)

\(\Leftrightarrow a^{2020}+b^{2020}+c^{2020}-a^{1010}b^{1010}-b^{1010}c^{1010}-c^{1010}a^{1010}=0\)

\(\Leftrightarrow2a^{2020}+2b^{2020}+2c^{2020}-2a^{1010}b^{1010}-2b^{1010}c^{1010}-2a^{1010}c^{1010}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a^{2020}-2a^{1010}b^{1010}+b^{2020}\right)+\left(b^{2020}-2b^{1010}c^{1010}+c^{2020}\right)+\left(c^{2020}-2a^{1010}c^{1010}+a^{2020}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a^{1010}-b^{1010}\right)^2+\left(b^{1010}-c^{1010}\right)^2+\left(c^{1010}-a^{1010}\right)^2=0\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}\left(a^{1010}-b^{1010}\right)=0\\b^{1010}-c^{1010}=0\\c^{1010}-a^{1010}=0\end{cases}}\Leftrightarrow a^{1010}=b^{1010}=c^{1010}\Leftrightarrow\pm a=\pm b=\pm c\)

Rồi thay :> Còn thay kiểu nào thì mình cũng hong biết :">

Đọc tiếp...
dcv_new 24 tháng 5 lúc 8:36
Báo cáo sai phạm

\(2\left(x+\frac{3}{5}\right)=5\left(\frac{13}{5}+x\right)\)

\(< =>2x+\frac{6}{5}=13+5x\)

\(< =>2x-5x=13-\frac{6}{5}\)

\(< =>-3x=\frac{59}{5}\)

\(< =>x=\frac{59}{5}:\left(-3\right)=\frac{59}{5}.\frac{1}{-3}=\frac{59}{-15}\)

Vậy nghiệm của phương trình trên là \(-\frac{59}{15}\)

Đọc tiếp...
dcv_new 24 tháng 5 lúc 8:31
Báo cáo sai phạm

\(\frac{10x+3}{12}=1+\frac{6+8x}{9}\)

\(< =>\frac{10x+3}{12}=\frac{6+9+8x}{9}\)\(< =>\frac{10x+3}{12}=\frac{15+8x}{9}\)

\(< =>\frac{9\left(10x+3\right)}{12.9}=\frac{12\left(15+8x\right)}{9.12}\)\(< =>\frac{90x+27}{108}=\frac{180+96x}{108}\)

\(< =>90x+27=180+96x\)\(< =>90x-96x=180-27\)

\(< =>-6x=153\)\(< =>x=\frac{153}{-6}=-\frac{51}{2}\)

Vậy nghiệm của phương trình trên là \(-\frac{51}{2}\)

Đọc tiếp...
dcv_new 24 tháng 5 lúc 8:27
Báo cáo sai phạm

\(a,\frac{5x-2}{3}=\frac{5-3x}{2}\)

\(< =>\frac{\left(5x-2\right)2}{3.2}=\frac{\left(5-3x\right)3}{2.3}\)

\(< =>\frac{10x-4}{6}=\frac{15-9x}{6}\)

\(< =>10x-4=15-9x\)

\(< =>10x+9x=15+4=19\)

\(< =>19x=19< =>x=1\)

Đọc tiếp...
dcv_new 24 tháng 5 lúc 12:18
Báo cáo sai phạm

\(\frac{3x}{2}+\frac{x}{x+1}=2\)

\(< =>\frac{\left(3x\right)\left(x+1\right)}{2\left(x+1\right)}+\frac{2x}{2\left(x+1\right)}=2\)

\(< =>\frac{3x^2+3x}{2x+2}+\frac{2x}{2x+2}=\frac{4x+4}{2x+2}\)

\(< =>3x^2+3x+2x=4x+4\)

\(< =>3x^2=4-x\)\(< =>3x^2+x-4=0\)

Ta có : \(\Delta=1^2-4.3.\left(-4\right)=1+48=49\)

Vì delta > 0 nên pt có 2 nghiệm phân biệt :

\(x_1=\frac{-1+\sqrt{49}}{6}=\frac{-1+7}{6}=\frac{6}{6}=1\)

\(x_2=\frac{-1-\sqrt{49}}{6}=\frac{-1-7}{6}=\frac{-8}{6}=-\frac{4}{3}\)

Vậy tập nghiệm của phương trình là \(\left\{1;\frac{-4}{3}\right\}\)

Đọc tiếp...
Hoàng Bảo Anh 6 tháng 4 lúc 10:07
Báo cáo sai phạm

3x/2 + x/x+1 = 2  <=>  3x(x+1)/2(x+1) + 2x/2(x+1) = 4(x+1)/2(x+1) \(\frac{3}{2}\). NHÂN PHÁ NGOẶC VÀ KHỬ MẪU TA ĐC: 

<=> 3x2 + 3x + 2x = 4x + 4  <=>  3x2 + x - 4 = 0\(\Delta\) 

Đen - ta (kí hiệu tam giác) = b2 - 4ac = 12 - 4.(-4).3 = 1 + 48 = 49 > 0  => Phương trình có 2 nghiệm phân biệt : 

x1 = -b+ căn đen ta / 2a = -1 + căn 49 / 2.3 = 6/6 =1

x2 = -b - căn đen ta / 2a = -1 - căn 49 / 2.3 = -8/6

Vậy phương trình có 2 nghiệm phân biệt là : S\(\hept{\begin{cases}\\\end{cases}}1,-\frac{8}{6}\)

Đọc tiếp...
Hoa (Hội Con 🐄)_(ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) 6 tháng 4 lúc 9:39
Báo cáo sai phạm

\(\text{GIẢI :}\)

ĐKXĐ : \(x\ne-1\)

\(\frac{3x}{2}+\frac{x}{x+1}=2\)

\(\Leftrightarrow\frac{3x\left(x+1\right)}{2\left(x+1\right)}+\frac{2x}{2\left(x+1\right)}=\frac{4\left(x+1\right)}{2\left(x+1\right)}\)

\(\Rightarrow3x\left(x+1\right)+2x=4\left(x+1\right)\)

\(\Leftrightarrow3x\left(x+1\right)+2x-4\left(x+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow3x^2+3x+2x-4x-4=0\)

\(\Leftrightarrow3x^2+x-4=0\)

\(\Leftrightarrow3x^2-3x+4x-4=0\)

\(\Leftrightarrow3x\left(x-1\right)+4\left(x-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-1\right)\left(3x+4\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x-1=0\\3x+4=0\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=1\\x=-\frac{4}{3}\end{cases}}\)

2 ngiệm vừa tìm được đều thỏa mãn ĐKXĐ.

Vậy tập nghiệm của phương trình là \(S=\left\{1;-\frac{4}{3}\right\}.\)

Đọc tiếp...
dcv_new 24 tháng 5 lúc 13:09
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x-2}{x-4}-\frac{1}{x-2}=-2\)

\(< =>\frac{\left(x-2\right)\left(x-2\right)}{\left(x-4\right)\left(x-2\right)}-\frac{x-4}{\left(x-4\right)\left(x-2\right)}=-2\)

\(< =>\frac{x^2-2x-2x+4}{x^2-2x-4x+8}-\frac{x+4}{x^2-2x-4x+8}=\frac{-2\left(x^2-2x-4x+8\right)}{x^2-2x-4x+8}\)

\(< =>x^2-4x+4-x-4=-2x^2+4x+8x-16\)

\(< =>x^2-5x=-2x^2+12x-16\)

\(< =>x^2+2x^2-5x-12x+16=0\)

\(< =>3x^2-17x+16=0\)

Ta có : \(\Delta=\left(-17\right)^2-4.3.16=289-192=97\)

Nên pt có 2 nghiệm phân biệt 

\(x_1=\frac{17+\sqrt{97}}{6}\)

\(x_2=\frac{17-\sqrt{97}}{6}\)

Vậy tập nghiệm của phương trình trên là \(\left\{\frac{17+\sqrt{97}}{6};\frac{17-\sqrt{97}}{6}\right\}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Hưng A 2 tháng 4 lúc 20:06
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x-2}{x-4}-\frac{1}{x-2}=-2\)

\(\Leftrightarrow\frac{\left(x-2\right)\left(x-2\right)}{\left(x-4\right)\left(x-2\right)}-\frac{x-4}{\left(x-4\right)\left(x-2\right)}+2=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{x^2-4x+4-x+4+2\left(x-4\right)\left(x-2\right)}{\left(x-4\right)\left(x-2\right)}=0\)

\(\Leftrightarrow x^2-5x+8+2x^2-12x+16=0\)

\(\Leftrightarrow3x^2-17x+24=0\)

\(\Leftrightarrow3x^2-9x-8x+24=0\)

\(\Leftrightarrow3x\left(x-3\right)-8\left(x-3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-3\right)\left(3x-8\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x=3\)hoặc \(x=\frac{8}{3}\)

\(\Rightarrow S=\left\{3;\frac{8}{3}\right\}\)

Đọc tiếp...
Lang Hoa 2 tháng 4 lúc 17:17
Báo cáo sai phạm

Ai trả lời giúp mình nhanh với

Đọc tiếp...
Hoa (Hội Con 🐄)_(ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) 2 tháng 4 lúc 14:58
Báo cáo sai phạm

\(\text{GIẢI :}\)

ĐKXĐ : \(\hept{\begin{cases}x\ne0\\x\ne-1\end{cases}}\).

\(\frac{1}{x}\left(\frac{x-1}{x+1}+\frac{2}{x+1}\right)=\frac{2}{3}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{x}\cdot\frac{x-1+2}{x+1}\)

\(\Leftrightarrow\frac{x+1}{x\left(x+1\right)}=\frac{2}{3}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{x}=\frac{2}{3}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{x}-\frac{2}{3}=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{3}{3x}-\frac{2x}{3x}=0\)

\(\Rightarrow\text{ }3-2x=0\)

\(\Leftrightarrow\text{ }2x=3\text{ }\Leftrightarrow\text{ }x=\frac{3}{2}\) (thỏa mãn ĐKXĐ)

Vậy tập nghiệm của phương trình là \(S=\left\{\frac{3}{2}\right\}\).

Đọc tiếp...
dcv_new 24 tháng 5 lúc 13:18
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{x}\left(\frac{x-1}{x+1}+\frac{2}{x+1}\right)=\frac{2}{3}\)\(\left(đk:x\ne0;-1\right)\)

\(< =>\frac{1}{x}.\frac{x-1+2}{x+1}=\frac{2}{3}\)

\(< =>\frac{x+1}{x^2+x}=\frac{2}{3}\)

\(< =>3\left(x+1\right)=2\left(x^2+x\right)\)

\(< =>3x+3=2x^2+2x\)

\(< =>2x^2-x-3=0\)

Ta có : \(\Delta=\left(-1\right)^2-4.\left(2\right).\left(-3\right)=1+24=25\)

Vì delta > 0 nên phương trình có 2 nghiệm phân biệt 

\(x_1=\frac{1+\sqrt{25}}{4}=\frac{1+5}{4}=\frac{3}{2}\)

\(x_2=\frac{1-\sqrt{25}}{4}=\frac{1-5}{4}=\frac{4}{4}=1\)

Vậy tập nghiệm của phương trình trên là \(\left\{1;\frac{3}{2}\right\}\)

Đọc tiếp...
dcv_new 24 tháng 5 lúc 9:36
Báo cáo sai phạm

\(a,3x-2=2x-3\)

\(< =>3x-2x=-3+2\)

\(< =>x=-1\)

\(b,3-4y+24=y+27+3y\)

\(< =>27-4y=27+4y\)

\(< =>-4y-4y=27-27\)

\(< =>-8y=0< =>y=0\)

\(c,7-2x=22-3x\)

\(< =>7-22=-3x+2x\)

\(< =>-15=-x< =>x=15\)

\(d,8x-3=5x+12\)

\(< =>8x-5x=12+3=15\)

\(< =>x=\frac{15}{3}=5\)

Đọc tiếp...
Phạm Nguyễn Hà Chi 13 tháng 4 lúc 9:42
Báo cáo sai phạm

a, 3x-2=2x-3                                                              b, 3-4y+24+6y= y+27+3y          

<=>3x-2x=2-3                                                            <=>2y+27= 4y+27

<=>x= -1                                                                    <=>27-27= -2y+4y

Vậy tâp nghiệm của phương trình là S= {-1}            <=>0= 2y

                                                                                  Vậy TN của PT là S={0}

c, 7-2x=22-3x                                                       d, 8x-3=5x+12 

<=> -2x+3x= -7+22                                               <=>8x-5x=3+12

<=>x= 15                                                              <=>3x=15

Vậy TN của PT là S={15}                                     <=>x=5

                                                                              Vậy TN của PT là S={5}

Đọc tiếp...
Lê Đức Trung 10 tháng 4 lúc 17:23
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn mọi người nhiều

Đọc tiếp...
Hoa (Hội Con 🐄)_(ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) 30 tháng 3 lúc 14:28
Báo cáo sai phạm

\(\text{GIẢI :}\)

ĐKXĐ : \(x\ne\pm1\)

\(\frac{2}{x+1}+\frac{x}{x-1}=\frac{\left[1\frac{1}{6}\cdot\frac{6}{7}+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}-\frac{1}{6}\right)\right]x+1}{x^2-1}\)

\(\Leftrightarrow\frac{2}{x+1}+\frac{x}{x-1}=\frac{x+1}{x^2-1}\)

\(\Leftrightarrow\frac{2}{x+1}+\frac{x}{x-1}-\frac{x+1}{x^2-1}=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{2\left(x-1\right)}{\left(x+1\right)\left(x-1\right)}+\frac{x\left(x+1\right)}{\left(x+1\right)\left(x-1\right)}-\frac{x+1}{\left(x+1\right)\left(x-1\right)}=0\)

\(\Rightarrow\text{ }2\left(x-1\right)+x\left(x+1\right)-(x+1)=0\)

\(\Leftrightarrow\text{ }2\left(x-1\right)+\left(x+1\right)\left(x-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-1\right)\left(2+x+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-1\right)\left(x+3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x-1=0\\x+3=0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x-1\text{ (loại)}\\x=-3\text{ (Chọn)}\end{cases}}}\)

Vậy tập nghiệm của phương trình là \(S=\left\{-3\right\}\).

Đọc tiếp...
dcv_new 24 tháng 5 lúc 13:31
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2}{x+1}+\frac{x}{x-1}=\frac{\left[1\frac{1}{6}.\frac{6}{7}+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}-\frac{1}{6}\right)\right]x+1}{x^2-1}\)\(đk:x\ne\pm1\)

\(< =>\frac{2\left(x-1\right)}{\left(x-1\right)\left(x+1\right)}+\frac{x\left(x+1\right)}{\left(x+1\right)\left(x-1\right)}=\frac{\left[\frac{7}{6}.\frac{6}{7}+\left(1\right)\right]x+1}{x^2-1}\)

\(< =>\frac{2x-2+x^2+x}{x^2+x-x-1}=\frac{2x+1}{x^2-1}\)\(< =>\frac{x^2+3x-2}{x^2-1}=\frac{2x-1}{x^2-1}\)

\(< =>x^2+2x-2=2x-1\)\(< =>x^2+2x-2x-2+1=0\)

\(< =>x^2-1=0< =>x^2=1\)\(< =>x=\pm1\)\(\left(ktmđk\right)\)

Vậy phương trình trên vô nghiệm

Đọc tiếp...
27 tháng 3 lúc 16:28
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x^3-27}{x^2-9}=0\)

\(\Leftrightarrow x^3-27=0\)

\(\Leftrightarrow x^3=27\)

\(\Leftrightarrow x=\pm3\)

Đọc tiếp...
Bảo Ngọc Đàm 23 tháng 4 lúc 14:45
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x^3-27}{x^2-9}=0\) \(\left(x\ne\pm3\right)\)

=> \(x^3-27=0\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x^3=3^3\\x^3=\left(-3\right)^3\end{cases}\left(ktm\right)}\)

Vậy pt vô nghiệm

Đọc tiếp...
Đinh Khánh Linh 27 tháng 3 lúc 16:56
Báo cáo sai phạm

ĐKXĐ :\(x\ne\pm3\)

Đọc tiếp...
Lê Nhật Hằng CTV 28 tháng 3 lúc 23:33
Báo cáo sai phạm

a) \(\frac{5-2x}{3}+\frac{\left(x+1\right)\left(x-1\right)}{3x-1}=\frac{\left(x+2\right)\left(1-3x\right)}{9x-3}\)

<=> \(\frac{5-2x}{3}+\frac{\left(x+1\right)\left(x-1\right)}{3x-1}=-\frac{\left(x+3\right)\left(3x-1\right)}{3\left(3x-1\right)}\)

<=> \(\frac{5-2x}{3}+\frac{\left(x+1\right)\left(x-1\right)}{3x-1}=-\frac{x+2}{3}\)

<=> (5 - 2x)(3x - 1) + 3(x + 1)(x - 1) = -(x + 2)(3x - 1)

<=> 15x - 5 - 6x^2 + 2x + 3x^2 - 3x + 3x - 3 = -3x^2 - 6x + x + 2

<=> 17x - 8 = -5x + 2

<=> 17x - 8 + 5x = 2

<=> 22x - 8 = 2

<=> 22x = 2 + 8

<=> 22x = 10

<=> x = 10/22 = 5/11

b) \(\frac{2}{x-3}+\frac{x-5}{x-1}=1\)

<=> 2(x - 1) + (x - 5)(x - 3) = (x - 3)(x - 1)

<=> 2x - 2 + x^2 - 3x - 5x + 15 = x^2 - x - 3x + 3

<=> -6x + 13 = -4x + 3

<=> -6x + 13 + 4x = 3

<=> -2x + 13 = 3

<=> -2x = 3 - 13

<=> -2x = -10

<=> x = 5

Đọc tiếp...
dcv_new 24 tháng 5 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2}{x-3}+\frac{x-5}{x-1}=1\)\(\left(đk:x\ne3;1\right)\)

\(< =>\frac{2\left(x-1\right)}{\left(x-1\right)\left(x-3\right)}+\frac{\left(x-5\right)\left(x-3\right)}{\left(x-3\right)\left(x-1\right)}=\frac{\left(x-3\right)\left(x-1\right)}{\left(x-3\right)\left(x-1\right)}\)

\(< =>2x-2+x^2-3x-5x+15=x^2-x-3x+3\)

\(< =>x^2-8x+2x+13=x^2-4x+3\)

\(< =>\left(x^2-6x+13\right)-\left(x^2-4x+3\right)=0\)

\(< =>-6x+4x+13-3=0\)

\(< =>-2x+10=0< =>2x=10\\ < =>x=5\left(tmđk\right)\)

Vậy nghiệm của phương trình trên là \(\left\{5\right\}\)

Đọc tiếp...
dcv_new 24 tháng 5 lúc 14:32
Báo cáo sai phạm

\(\frac{5-2x}{3}+\frac{\left(x+1\right)\left(x-1\right)}{3x-1}=\frac{\left(x+2\right)\left(1-3x\right)}{9x-3}\)

\(< =>\frac{5-2x}{3}+\frac{\left(x+1\right)\left(x-1\right)}{3x-1}=\frac{-x-2}{3}\)

\(< =>\frac{\left(x+1\right)\left(x-1\right)}{3x-1}=\frac{-x-2-5+2x}{3}=\frac{x-7}{3}\)

\(< =>3\left(x^2-x+x-1\right)=\left(3x-1\right)\left(x-7\right)\)

\(< =>3x^2-3=3x^2-21x-x+7\)

\(< =>22x-10=0\)

\(< =>22x=10< =>x=\frac{10}{22}=\frac{5}{11}\)

Đọc tiếp...
super hacker pro 24 tháng 3 lúc 16:06
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(\frac{1}{21.22}+\frac{1}{22.23}+...+\frac{1}{29.30}=\frac{1}{21}-\frac{1}{22}+\frac{1}{22}-\frac{1}{23}+...+\frac{1}{29}-\frac{1}{30}=\frac{1}{21}-\frac{1}{30}\)

phương trình đã cho trở thành

\(12-10,34.\frac{3}{13}\left(x-1\right)=\left(\frac{1}{21}-\frac{1}{30}\right).280\)

\(\Leftrightarrow x-1=\frac{\left(\frac{1}{21}-\frac{1}{30}\right).280-12}{-10,34.\frac{3}{13}}\Leftrightarrow x=\frac{\left(\frac{1}{21}-\frac{1}{30}\right).280-12}{-10,34.\frac{3}{13}}+1\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{6751}{1551}\)

Đọc tiếp...
Trần Phương Phương 24 tháng 3 lúc 14:24
Báo cáo sai phạm

\(12-10,34.\frac{3}{13}\left(x-1\right)=\left(\frac{1}{21.22}+\frac{1}{22.23}+...+\frac{1}{29.30}\right)280\)

<=> \(12-10,34.\frac{3}{13}\left(x-1\right)=\left(\frac{1}{21}-\frac{1}{22}+\frac{1}{22}-\frac{1}{23}+...+\frac{1}{29}-\frac{1}{30}\right).280\)

<=> \(12-10,34.\frac{3}{13}\left(x-1\right)=\left(\frac{1}{21}-\frac{1}{30}\right)280\)

<=> \(12-10,34.\frac{3}{13}\left(x-1\right)=4\)

<=> \(8=10,34.\frac{3}{13}.\left(x-1\right)\)

<=> \(x-1=\frac{5200}{1551}\)

<=> \(x=\frac{6751}{1551}\)

Đọc tiếp...
Bùi Như Quỳnh 18 tháng 4 lúc 15:27
Báo cáo sai phạm

+) Thay x= -1/2 vào pt (2) :

     (m-4)(-1/2)^2 - 2(2m+9)(-1/2) -4 =0

=>1/4(m-4) + 2m +9 - 4 = 0

=>1/4m -1 +2m +9 - 4 =0

=>9/4m +4 =0

=>9/4m = -4 

=>m =-16/9

Vậy ...

Đọc tiếp...
Bùi Như Quỳnh 18 tháng 4 lúc 15:22
Báo cáo sai phạm

Giải pt (1) :(x+3)(2x+1)=0

  =>{x+3=0   /     {2x+1=0

=> {x=-3   /      {x=-1/2 

Để hai pt tương đương thì pt (2) nhận giá trị x=-3 và x=-1/2 .

+)Thay x=-3 vào pt (2) :

     (m-4)(-3)^2 - 2(2m+9)(-3) -4 =0

=> (m-4)9 + 6(2m+9) - 4 = 0

=> 9m - 36+ 12m + 54 - 4= 0

=> 21m + 14 = 0

=> 21m = -14

=> m= -2/3

 Vậy ...

Đọc tiếp...
Đào Phạm Nhật Quỳnh 21 tháng 3 lúc 10:22
Báo cáo sai phạm

Câu 13:

m(x-1)=5-(m-1)x

<=> mx-m=5-(mx-x)

<=> mx-m=5-mx+x

<=> 2mx-x-m-5=0

<=> (2m-1)x-(m+5)=0

Để phương trình vô nghiệm \(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}2m-1=0\\-\left(m+5\right)=0\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}m=\frac{1}{2}\\m\ne5\end{cases}}\Leftrightarrow m=\frac{1}{2}}\)

Vậy phương trình vô nghiệm khi m=\(\frac{1}{2}\)

Câu 5: Mình nghĩ là thiếu đề ở phương trình (I) 

Đọc tiếp...
đทҨϩ0Ϭ ƒさ→ⓣⓔⓐⓜ↭③⑦★彡Tεαм 20 tháng 3 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

3x^2 +2x -1 =0

<=> 3x^2 +3x -x -1 =0

<=> ( 3x^2 +3x ) -( x +1 )=0

<=> 3x (x +1 ) - ( x +1 ) =0

<=>( 3x -1 ) ( x +1 ) =0

Đến đây bạn tự làm tiếp nhé

#Học tốt:))

Đọc tiếp...
๖ۣۜNhi's Godッ 30 tháng 4 lúc 8:23
Báo cáo sai phạm

Ta xác định : a = 3 ; b = 2 ; c = -1

Vì a - b + c = 3 - 2 + (-1) = 3 - 3 = 0

=>\(\hept{\begin{cases}x=-1\\x=\frac{-c}{a}=\frac{1}{3}\end{cases}}\)

Ngắn gọn nhất :))

Đọc tiếp...
Bảo Ngọc Đàm 23 tháng 4 lúc 14:58
Báo cáo sai phạm

\(3x^2+2x-1=0\)

<=> \(3x^2+3x-x-1=0\)

\(\Leftrightarrow3x\left(x+1\right)-\left(x+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+1\right)\left(3x-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x+1=0\\3x-1=0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=-1\\3x=1\end{cases}\Leftrightarrow}\orbr{\begin{cases}x=-1\\x=\frac{1}{3}\end{cases}}}\)

Đọc tiếp...
Hoa (Hội Con 🐄)_(ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) 19 tháng 3 lúc 17:16
Báo cáo sai phạm

\(\text{GIẢI :}\)

ĐKXĐ : \(x\ne1,\text{ }x\ne-2\).

\(\frac{2}{x-1}+\frac{1}{x+2}=\frac{x^2-x}{x-1}+\left(\text{-}x\right)\)

\(\Leftrightarrow\frac{2}{x-1}+\frac{1}{x+2}=\frac{x\left(x-1\right)}{x-1}+\left(\text{-}x\right)\)

\(\Leftrightarrow\frac{2}{x-1}+\frac{1}{x+2}=x+\left(\text{-}x\right)\)

\(\Leftrightarrow\frac{2}{x-1}+\frac{1}{x+2}=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{2\left(x+2\right)}{\left(x-1\right)\left(x+2\right)}+\frac{x-1}{\left(x-1\right)\left(x+2\right)}=0\)

\(\Rightarrow2\left(x+2\right)+\left(x-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow2x+4+x-1\)

\(\Leftrightarrow3x+3=0\)

\(\Leftrightarrow3x=\text{-3}\Leftrightarrow x=\text{-1}\)

Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là \(S=\left\{-1\right\}\).

Đọc tiếp...
dcv_new 24 tháng 5 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2}{x-1}+\frac{1}{x+2}=\frac{x^2-x}{x-1}+\left(-x\right)\left(đk:x\ne1;-2\right)\)

\(\frac{2\left(x+2\right)}{\left(x-1\right)\left(x+2\right)}+\frac{\left(x-1\right)}{\left(x+2\right)\left(x-1\right)}=\frac{x\left(x-1\right)}{x-1}-x\)

\(< =>\frac{2x+4+x-1}{\left(x-1\right)\left(x+2\right)}=x-x=0\)

\(< =>2x+4+x-1=0\)

\(< =>3x=1-4=-3\)

\(< =>x=\frac{-3}{3}=-1\left(tmđk\right)\)

Vậy nghiệm của phương trình trên là \(\left\{-1\right\}\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: