Giúp tôi giải toán và làm văn


phạm minh tâm 16 giờ trước (21:31)
Báo cáo sai phạm

b, trừ từng vế của 2 pt trong hệ ta có pt hệ quả có nhân tử chung là x-y

Đọc tiếp...
vũ tiền châu 16 giờ trước (21:07)
Báo cáo sai phạm

1) Ta có pt \(\Leftrightarrow\sqrt{x+1}+2x\sqrt{x+3}=2x+\sqrt{\left(x+1\right)\left(x+3\right)}\)

Đặt \(\sqrt{x+1}=a;\sqrt{x+3}=b\left(b>a\ge0\right)\)

Ta có pt \(\Leftrightarrow a+2xb=2x+ab\Leftrightarrow a\left(1-b\right)-2x\left(1-b\right)=0\Leftrightarrow\left(a-2x\right)\left(1-b\right)=0\)

Đến đây tự thay a,b vào rồi giải pt bậc 2 nhá !

Đọc tiếp...
Trần Hương Giang 19/07 lúc 10:21
Báo cáo sai phạm

\(2x^2+2x+1=\sqrt{4x+1}\)

\(\Leftrightarrow2x^2+2x+1=\sqrt{2x^2+4x+1^2}\)

\(\Leftrightarrow2x^2+2x+1=\sqrt{\left(2x+1\right)^2}\)

\(\Leftrightarrow\left(2x^2+2x\right)+1=2x+1\)

\(\Rightarrow2x\left(x+1\right)+1=2x+1\)

\(\Rightarrow2x\left(x+1\right)+1-2x-1=0\)

\(\Rightarrow x+1=0\)

\(\Rightarrow x=-1\)

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 09/07/2018 lúc 14:59
Báo cáo sai phạm

Đặt \(x^{-5}=a\Rightarrow x^{-10}=a^2\)

Ta có phương trình : \(32a^2-31a-1=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}a=1\\a=-\frac{1}{32}\end{cases}}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x^{-5}=1\\x^{-5}=-\frac{1}{32}\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=1\\x=-2\end{cases}}\)

Vậy phương trình có hai nghiệm x = 1 hoặc x = -2.

Đọc tiếp...
Thiên Đạo Pain 12/07/2018 lúc 11:02
Báo cáo sai phạm

a,

\(x^4+2x^3+3x^2+2x+1-3x^4-3x^2-3=0.\)

\(-2x^4+2x^3+2x-2=0\)

\(x^4-x^3-x+1=0\)  " chia cả 2 vế cho -2 )

\(x^3\left(x-1\right)-\left(x-1\right)=0\)

\(\left(x-1\right)\left(x^3-1\right)=0\)

\(\hept{\begin{cases}x=1\\x^3=1\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Hậu Lê 12/07/2018 lúc 11:17
Báo cáo sai phạm

a, x4 + 2x+ 3x+ 2x + 1 - 3x- 3x- 3 = 0

-2x4 + 2x+ 2x - 2 = 0 

x- x- x + 1 = 0 chia cho cả 2 vế cho -2

x(x - 1) - (x - 1) = 0

(x - 1) - (x- 1) = 0

\(\hept{\begin{cases}x=1\\x^3=1\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Thiên Đạo Pain 12/07/2018 lúc 11:05
Báo cáo sai phạm

 mày làm dc câu B nhưng đ ` làm dc câu A ?

tức là m đi copy câu B rồi :)))   , C 'T'`V  rr quá

Đọc tiếp...
Nguyen Thi Thanh Thuy 20/05/2016 lúc 15:27
Báo cáo sai phạm

a) (x+1)/10+(x+1)/11+(x+1)/12=(x+1)/13+(x+1)/14

    (x+1)/10+(x+1)/11+(x+1)/12-(x+1)/13-(x+1)/14=0

    (x+1)(1/10+1/11+1/12-1/13-1/14)=0      (1)

    thay 1/10>1/13

           1/11>1/14

           1/12>0

   suy ra 1/10+1/11+1/12>1/13+1/14

   suy ra 1/10+1/11+1/12-1/13-1/14>0

   suy ra 1/10+1/11+1/12-1/13-1/14 khac 0

   nền (1) tương dương x+1=0

              tương dương x=-1 

   Vay x=-1  

b) (x+4)/2000+(x+3)/2001=(x+2)/2002+(x+1)/2003

    (x+4)/2000+(x+3)/2001-(x+2)/2002-(x+1)/2003=0

    [(x+4)/2000+1]+[(x+3)/2001+1]-[(x+2)/2002+1]-[(x+1)/2003+1]=0

    (x+2004)/2000+(x+2004)/2001-(x+2004)/2002-(x+2004)/2003=0

    (x+2004)(1/2000+1/2001-1/2002/1/2003)=0            (2)

    thay 1/2000>1/2002

           1/2001>1/2003

   suy ra 1/2000+1/2001>1/2002+1/2003

   suy ra 1/2000+1/2001-1/2002-1/2003>0

   suy ra 1/2000+1/2001-1/2002-1/2003 khac 0

   nen (2) tuong duong x+2004=0

              tuong duong x=-2004

   Vay x=-2004 

Đọc tiếp...
Shiratory Hime 21/06/2018 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

Trả lời :X = 2004.

Đúng thì k cho mk nha.

Đọc tiếp...
Đinh Nam Mạnh Đức 24/06/2017 lúc 10:32
Báo cáo sai phạm
Nguyễn Thị Hoa 02/04/2015 lúc 16:12
Báo cáo sai phạm

\(ĐKXĐ:x\ne2009;y\ne2010;z\ne2011;x,y,z\in R\)

\(\frac{\sqrt{x-2009}-1}{x-2009}+\frac{\sqrt{y-2010}-1}{y-2010}+\frac{\sqrt{z-2011}-1}{z-2011}=\frac{3}{4}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{x-2009}-\frac{\sqrt{x-2009}}{x-2009}+\frac{1}{y-2010}-\frac{\sqrt{y-2011}}{y-2011}+\frac{1}{z-2011}-\frac{\sqrt{z-2011}}{z-2011}=\frac{-3}{4}\)

\(\Leftrightarrow\left(\frac{1}{\sqrt{x-2009}^2}-\frac{1}{\sqrt{x-2009}}+\frac{1}{4}\right)+\left(\frac{1}{\sqrt{y-2010}^2}-\frac{1}{\sqrt{y-2010}}+\frac{1}{4}\right)+\left(\frac{1}{\sqrt{z-2011}^2}+\frac{1}{\sqrt{z-2011}}+\frac{1}{4}\right)=0\)\(\Leftrightarrow\left(\frac{1}{\sqrt{x-2009}}-\frac{1}{2}\right)^{^2}+\left(\frac{1}{\sqrt{y-2010}}-\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{1}{\sqrt{z-2011}}-\frac{1}{2}\right)^2=0\)

  • \(\frac{1}{\sqrt{x-2009}}-\frac{1}{2}=0\)

 

  • \(\frac{1}{\sqrt{y-2010}}-\frac{1}{2}=0\)
  • \(\frac{1}{\sqrt{z-2011}}-\frac{1}{2}=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{\sqrt{x-2009}}=\frac{1}{2};\frac{1}{\sqrt{y-2010}}=\frac{1}{2};\frac{1}{\sqrt{z-2011}}=\frac{1}{2}\)

\(\Leftrightarrow x=2013;y=2014;z=2015\inĐKXĐ\)

  VẬY       \(x=2013;y=2014;z=2015\)

 

Đọc tiếp...
Wrecking Ball 30/05/2018 lúc 22:05
Báo cáo sai phạm

Ta có: 

\(\frac{\sqrt{x-2009}-1}{x-2009}+\frac{\sqrt{y-2010}-1}{y-2010}+\frac{\sqrt{z-2011}-1}{z-2011}=\frac{3}{4}\)

\(\Leftrightarrow\left(\frac{1}{\sqrt{x-2009}}-\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{1}{\sqrt{y-2010}}-\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{1}{\sqrt{x-2010}}-\frac{1}{2}\right)^2=0\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=2013\\y=2014\\z=2015\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Thành Vinh Lê 08/07/2018 lúc 16:06
Báo cáo sai phạm

ĐKXĐ là x>2009;y>2010;z>2011 nhé

Đọc tiếp...
Mr Lazy 06/08/2015 lúc 09:26
Báo cáo sai phạm

a/

PT có nghiệm \(x=\sqrt{2}\Rightarrow\left(m-1\right).2-2m.\sqrt{2}+m-2=0\)

\(\Leftrightarrow\left(3-2\sqrt{2}\right)m=4\Leftrightarrow m=\frac{4}{3-2\sqrt{2}}\)

b/

\(\left(m-1\right)x^2-2mx+m-2=0\text{ (1)}\)

\(+m-1=0\Leftrightarrow m=1\text{ thì }\left(1\right)\text{ trở thành }-2x+1-2=0\Leftrightarrow x=-\frac{1}{2}\)(loại do chỉ có 1 nghiệm)

\(+m-1\ne0\Leftrightarrow m\ne1\)

\(\left(1\right)\text{ là một phương trình bậc 2 ẩn }x.\)

\(\left(1\right)\text{ có 2 nghiệm phân biệt }\Leftrightarrow\Delta'=m^2-\left(m-1\right)\left(m-2\right)>0\)

\(\Leftrightarrow3m-2>0\Leftrightarrow m>\frac{2}{3}\)

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn CTV 22/05/2018 lúc 14:30
Báo cáo sai phạm

\(8x^4+6x+9=\left(3x^4-6x^2+3\right)+\left(3x^2+6x+3\right)+3+5x^4+3x^2\)

\(=3\left(x^2-1\right)^2+3\left(x+1\right)^2+3+5x^4+3x^2>0\)

Vậy PT vô nghiệm

Đọc tiếp...
thang Tran 14/08/2015 lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

Đề lạ!!!!!!!!!!!! tại sao x = ... = 2  ( mình làm theo đề mình nha )

ĐKXĐ : ( giúp mình )

\(\Leftrightarrow\sqrt{x+\frac{1}{4}+2.\sqrt{x+\frac{1}{4}}\cdot\frac{1}{2}+\frac{1}{4}}=2\)

\(\sqrt{\left(\sqrt{x+\frac{1}{4}}+\frac{1}{2}\right)^2}=2\)

=>  \(l\sqrt{x+\frac{1}{4}}+\frac{1}{2}l=2\)  ( \(l...l\) là trị tuyệt đối ) 

=>  \(\sqrt{x+\frac{1}{4}}+\frac{1}{2}=2\) ( vì \(\sqrt{x+\frac{1}{4}}+\frac{1}{2}\ge0\) với mọi x ) 

=> \(\sqrt{x+\frac{1}{4}}=\frac{3}{2}\)

\(\Rightarrow x+\frac{1}{4}=\frac{9}{4}\)

 => x = 2

Đọc tiếp...
vo phi hung 23/05/2018 lúc 19:21
Báo cáo sai phạm

sai đề rồi bạn ơi . ( a-8a + 64 = 0 ) 

ta có : a = 1 ; b = -8 ; b' = -4 ; c= 64 

\(\Delta'=b'^2-ac\)

\(=\left(-4\right)^2-1.64\)

\(=16-64\)

\(=-48< 0\)

Vay : phương trình vô nghiệm 

Đọc tiếp...
Pham Hoàng Lâm 15/06/2015 lúc 05:37
Báo cáo sai phạm

a/ theo định lí Vi-ét ta có : x1+x2 = -1-2m hay -3-2 = -1-2m <=>m=2

và x1x2 = c/a = -n+3 hay (-3).(-2) = -n+3 <=> n= -3 

Mình mới làm kịp câu thôi vì mình bận lắm nên bữa khác giải quyết nha

          

Đọc tiếp...
Trần Minh Đạt 19/03/2016 lúc 17:12
Báo cáo sai phạm
Câu 3: ( 1.5 điểm). Cho phương trình: x2 +(2m + 1)x – n + 3 = 0 (m, n là tham số) a) Xác định m, n để phương trình có hai nghiệm -3 và -2. b) Trong trường hợp m = 2, tìm số nguyên dương n bé nhất để phương trình đã cho có nghiệm dương.
Đọc tiếp...
thang Tran 20/07/2015 lúc 09:15
Báo cáo sai phạm

1 , <=>  25x^2 + 10x + 1 - ( 25x^2 - 9) = 30 

      <=> 25x^2 + 10x + 1 - 25x^2 + 9 = 30 

      <=> 10x + 10                 = 30 

     <=> 10 ( x + 1)                 = 30

       <=>  x + 1                      = 3 

        <=>  x                           = 2 

 

2, ( x + 3)(x^2 - 3x + 9 ) - x(x+2)(x-2) = 15 

<=> x^3 - 27 - x(x^2 - 4)                      = 15

<=> x^3 - 27 - x^3 + 4x                        = 15 

<=> 4x -27                                          = 15 

<=> 4x                                                = 15 + 27

<=> 4x                                                 =42

<=> x                                                     = 42/4 = 21/2 

******************

Đọc tiếp...
pham trung thanh 11/02/2018 lúc 15:05
Báo cáo sai phạm

a) đặt \(\sqrt{x+6}=a\ge0\)

          \(\sqrt{x-2}=b\ge0\)

Ta có: \(\hept{\begin{cases}\left(a-b\right)\left(1+ab\right)=8\\a^2-b^2=8\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\left(a-b\right)\left(1+ab\right)=\left(a-b\right)\left(a+b\right)\)

\(\Leftrightarrow\left(a-b\right)\left(ab-a-b+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a-b\right)\left(a-1\right)\left(b-1\right)=0\)

Đến đây tự làm nhé

Đọc tiếp...
pham trung thanh 11/02/2018 lúc 10:22
Báo cáo sai phạm

Đề Câu a = mấy vậy?

Đọc tiếp...
thien ty tfboys 29/05/2015 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm

Gọi 3 số tự nhiên cần tìm là a-2,a,a+2 
Ta có:(a-2)a+192=a(a+2) 
<->a^2-2a+192=a^2+2a 
<->192=a^2+2a-a^2+2a 
<->192=4a 
<->a=48 
-->a-2=46 
a+2=50 
Vây 3 số chẵn cần tìm là 46,48,50

Đọc tiếp...
To Aru Majutsu no Index 31/08/2017 lúc 20:44
Báo cáo sai phạm

Gọi 3 số tự nhiên cần tìm là : a ; a + 2 ; a - 2

Ta có :

( a - 2 ) a + 192 = a ( a + 2 )

\(\Rightarrow\) a2 - 2a + 192 = a+ 2a

\(\Rightarrow\) 192 = a2 + 2a - a2 + 2a

\(\Rightarrow\) 192 = 4a

\(\Rightarrow\) a = 48

\(\Rightarrow\) a - 2 = 46

\(\Rightarrow\) a + 2 = 50

Vậy 3 số đó là 46 , 48 , 50 .

Đọc tiếp...
Bùi Tiến Vỹ 30/06/2018 lúc 05:19
Báo cáo sai phạm

Gọi 3 số tự nhiên cần tìm là a-2,a,a+2 
Ta có:(a-2)a+192=a(a+2) 
<->a^2-2a+192=a^2+2a 
<->192=a^2+2a-a^2+2a 
<->192=4a 
<->a=48 
-->a-2=46 
a+2=50 
=> 3 số chẵn cần tìm là 46,48,50

Đọc tiếp...
Sally Nguyễn 21/07/2015 lúc 19:40
Báo cáo sai phạm

a) \(2-25x^2=0\Leftrightarrow-25x^2=-2\Leftrightarrow x^2=\frac{2}{25}\Leftrightarrow x=\frac{\sqrt{2}}{5}\)

b) \(x^2-x+\frac{1}{4}=0\Leftrightarrow x^2-2\cdot x\cdot\frac{1}{2}+\frac{1}{4}=0\Leftrightarrow\left(x-\frac{1}{2}\right)^2=0\Leftrightarrow x-\frac{1}{2}=0\Leftrightarrow x=\frac{1}{2}\)

Đọc tiếp...
Hoàng Trung Kiên 26/06/2018 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm


 

giả sử hs đó trả lời đúng tất cả 20 câu thì số điểm sẽ là

10x20=200(điểm)

số điểm dôi ra là

200-50=150(điểm)

sở dĩ bị dôi ra 150 điểm là do ta đã thay tất cả số câu sai bằng câu đúng và mỗi lần thay 1 câu sai bằng 1 câu đúng thì số điểm bị dôi ra

15+10=25(điểm)

bạn đó trả lời được số câu sai là 

150:25=6(câu)

bạn đó trả lời được số câu đúng là

20-6=14(câu)

đáp số:14 câu

Đọc tiếp...
tran thi tham 22/03/2016 lúc 14:22
Báo cáo sai phạm

ban ay da tra loi dung 5 cau

Đọc tiếp...
Lê Mai Anh 10/02/2018 lúc 08:26
Báo cáo sai phạm

giả sử hs đó trả lời đúng tất cả 20 câu thì số điểm sẽ là

10x20=200(điểm)

số điểm dôi ra là

200-50=150(điểm)

sở dĩ bị dôi ra 150 điểm là do ta đã thay tất cả số câu sai bằng câu đúng và mỗi lần thay 1 câu sai bằng 1 câu đúng thì số điểm bị dôi ra

15+10=25(điểm)

bạn đó trả lời được số câu sai là 

150:25=6(câu)

bạn đó trả lời được số câu đúng là

20-6=14(câu)

đáp số:14 câu

Đọc tiếp...
Võ Nhất Phương 30/07/2017 lúc 14:51
Báo cáo sai phạm

thời gian khi đi:(AC là đoạn lên dốc, BD là đoạn xuống dốc) 

T1 = AC/10 + CD/15 + BD/20 

thời gian khi về:(AC là đoạn xuống dốc, BD là đoạn lên dốc) 

T2 = AC/20 + CD/15 + BD/10 

ta có: T1 +T2 = 4giờ 25' = 265/60 giờ 

hay: 
AC/10 + CD/15 + BD/20 + AC/20 + CD/15 + BD/10 
= (AC+BD)/10 + 2CD/15 + (AC+BD)/20 
=3(AC+BD)/20 + 2CD/15 = 265/60 (*) 

mà: AC+ BD + CD = 30 => AC + BD = 30 - CD thay vào (*) được: 
3( 30 - CD)/20 + 2CD/15 = 265/60 
<=> 270 - 9CD + 8CD = 265 
=> CD = 270 -265 = 5 km

Đọc tiếp...
Hoàng Trung Kiên 22/06/2018 lúc 18:13
Báo cáo sai phạm

\(x-3=y.\left(x+2\right)\)

\(\Rightarrow\left(x+2\right)-5=y.\left(x+2\right)\)

\(\Rightarrow\left(x+2\right)-5-y.\left(x+2\right)=0\)

\(\Rightarrow\left(x+2\right)\left(1-y\right)=5\)

Lập bảng là xong nha :D

MK lười:V hahhaaaa

Đọc tiếp...
Bùi Thị Vân Quản lý 24/10/2017 lúc 10:12
Báo cáo sai phạm

\(x-3=y\left(x+2\right)\)
\(\Leftrightarrow x+2-2-3=y\left(x+2\right)\)
\(\Leftrightarrow x+2-5=y\left(x+2\right)\)
\(\Leftrightarrow x+2-y\left(x+2\right)-5=0\)
\(\Leftrightarrow\left(x+2\right)\left(1-y\right)=5\) 
Suy ra \(x+2,\) \(1-y\)là ước của 5. 
Do x  là các số tự nhiên nên  x + 2 > 0 vì vậy 1 - y > 0.
mặt khác 1- y là ước của 5 và y là số tự nhiên nên \(1-y=1\)\(\Leftrightarrow y=0\).
Suy ra x = 3.
Vậy x = 3 , y = 0 là các giá trị cần tìm.

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: