Giúp tôi giải toán và làm văn


Nhật Hằng CTV 20/01 lúc 17:07
Báo cáo sai phạm

a) \(M=\frac{x^4+2}{x^6+1}+\frac{x^2-1}{x^4-x^2+1}+\frac{x^2+3}{x^4+4x^2+3}\)

\(M=\frac{x^4+2}{\left(x^2+1\right)\left(x^4-x^2+1\right)}+\frac{x^2-1}{x^4-x^2+1}-\frac{x^2+3}{x^4+3x^2+x^2+3}\)

\(M=\frac{x^4+2}{\left(x^2+1\right)\left(x^4-x^2+1\right)}+\frac{x^2-1}{x^4-x^2+1}-\frac{x^2+3}{x^2\left(x^2+3\right)+x^2+3}\)

\(M=\frac{x^4+2}{\left(x^2+1\right)\left(x^4-x^2+1\right)}+\frac{x^2-1}{x^4-x^2+1}-\frac{x^2+3}{\left(x^2+3\right)\left(x^2+1\right)}\)

\(M=\frac{x^4+2}{\left(x^2+1\right)\left(x^4-x^2+1\right)}+\frac{x^2-1}{x^4-x^2+1}-\frac{1}{x^2+1}\)

\(M=\frac{x^4+2+x^4-1-x^4+x^2-1}{\left(x^2+1\right)\left(x^4-x^2+1\right)}\)

\(M=\frac{0+x^4+x^2}{\left(x^2+1\right)\left(x^4-x^2+1\right)}\)

\(M=\frac{x^2\left(x^2+1\right)}{\left(x^2+1\right)\left(x^4-x^2+1\right)}\)

\(M=\frac{x^2}{x^4-x^2+1}\)

Đọc tiếp...
Thiên Đạo Pain 12/07/2018 lúc 11:02
Báo cáo sai phạm

a,

\(x^4+2x^3+3x^2+2x+1-3x^4-3x^2-3=0.\)

\(-2x^4+2x^3+2x-2=0\)

\(x^4-x^3-x+1=0\)  " chia cả 2 vế cho -2 )

\(x^3\left(x-1\right)-\left(x-1\right)=0\)

\(\left(x-1\right)\left(x^3-1\right)=0\)

\(\hept{\begin{cases}x=1\\x^3=1\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Hậu Lê 12/07/2018 lúc 11:17
Báo cáo sai phạm

a, x4 + 2x+ 3x+ 2x + 1 - 3x- 3x- 3 = 0

-2x4 + 2x+ 2x - 2 = 0 

x- x- x + 1 = 0 chia cho cả 2 vế cho -2

x(x - 1) - (x - 1) = 0

(x - 1) - (x- 1) = 0

\(\hept{\begin{cases}x=1\\x^3=1\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Thiên Đạo Pain 12/07/2018 lúc 11:05
Báo cáo sai phạm

 mày làm dc câu B nhưng đ ` làm dc câu A ?

tức là m đi copy câu B rồi :)))   , C 'T'`V  rr quá

Đọc tiếp...
Mr Lazy 21/07/2015 lúc 22:54
Báo cáo sai phạm

ĐK: ....>=0 (đúng với mọi x thuộc R)

Đặt \(\sqrt{2x^2+3x+5}=a;\text{ }\sqrt{2x^2-3x+5}=b\)

\(a^2-b^2=2x^2+3x+5-\left(2x^2-3x+5\right)=6x\)

phương trình đã cho thành \(a+b=\frac{1}{2}\left(a^2-b^2\right)\Leftrightarrow\left(a+b\right)\left(a-b\right)=2\left(a+b\right)\)

\(\Leftrightarrow\left(a+b\right)\left(a-b-2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow a-b=2\text{ (do }a,b>0\text{)}\)

Mà \(a+b=3x\)

\(\Rightarrow a+b+a-b=2+3x\Leftrightarrow2a=2+3x\)

\(\Rightarrow2\sqrt{2x^2+3x+5}=2+3x\)

\(\Leftrightarrow4\left(2x^2+3x+5\right)=\left(2+3x\right)^2\text{ và }2+3x\ge0\)

\(\Leftrightarrow x^2=16\text{ và }x\ge-\frac{2}{3}\)

\(\Leftrightarrow x=4\)

Kết luận: x = 4.

 

Đọc tiếp...
Hàn Bạch Tử 16/01/2019 lúc 20:02
Báo cáo sai phạm

\(\left(x+1\right)^4+\left(x+3\right)^4=16\)

\(\Leftrightarrow x+1+x+3=2\)

\(\Leftrightarrow x=-1\)

Đọc tiếp...
Bùi Mai Phương 13/01/2019 lúc 11:35
Báo cáo sai phạm

Bài này còn dễ hơn nữa

Đọc tiếp...
PTAN-Phạm Tuấn Đạt CTV 13/01/2019 lúc 11:18
Báo cáo sai phạm

\(2x^2+y^2+6=4\left(x-y\right)\)

\(\Rightarrow2x^2+y^2+6-4x+4y=0\)

\(\Rightarrow2x^2-4x+2+y^2+4y+4=0\)

\(\Rightarrow2\left(x-1\right)^2+\left(y+2\right)^2=0\)

Do VT ko âm

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=1\\y=-2\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
PTAN-Phạm Tuấn Đạt CTV 12/01/2019 lúc 15:15
Báo cáo sai phạm

\(c,17x-39y=4\)

\(\Rightarrow x=\frac{4+39y}{17}\)

\(y=\frac{17x-4}{39}\)

Đọc tiếp...
PTAN-Phạm Tuấn Đạt CTV 12/01/2019 lúc 15:13
Báo cáo sai phạm

\(b,11x+18y=120\)

\(\Rightarrow x=\frac{120-18y}{11}\)

\(y=\frac{120-11x}{18}\)

Đọc tiếp...
PTAN-Phạm Tuấn Đạt CTV 12/01/2019 lúc 15:03
Báo cáo sai phạm

a,\(6x-8y=9\)

\(\Rightarrow x=\frac{9+8y}{6}\)

\(y=\frac{6x-9}{8}\)

Vậy....

Đọc tiếp...
Oggy và những chú gián 21/06/2015 lúc 13:10
Báo cáo sai phạm

làm rồi thì làm đi Đinh Tuấn Việt

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt CTV 11/01/2019 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

\(p^2-2q^2=1\)

\(\Rightarrow p^2=2q^2+1\)

Do \(2q^2+1\)lẻ

\(\Rightarrow p^2\)là số chính phương lẻ

Đặt \(p=2k+1\)

\(\Rightarrow\left(2k+1\right)^2=2q^2+1\)

\(\Rightarrow4k^2+4k+1=2q^2+1\)

\(\Rightarrow2k^2+2k=q^2\)

\(\Rightarrow2k\left(k+1\right)=q^2\)

Do q là số chính phương => k hoặc k + 1 bằng 2

=> k => p => q

Kết luận.....

Đọc tiếp...
Lê Minh Tú 18/12/2017 lúc 16:11
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(p^2-2q^2=1\Rightarrow p^2=2q^2\)mà p lẻ. Đặt p = 2k + 1 (k là số tự nhiên)

Ta có: 

\(\left(2k+1\right)^2=2q^2+1\Rightarrow q^2+1=2k\left(k+1\right)\Rightarrow q=2\)(vì q là số nguyên tố) tìm được p = 3

Vậy: \(\left(p;q\right)\in\left\{3;2\right\}\)

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 24/05/2015 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

<=> x2 + (3y - 2)x + (2y2 - 4y + 3) = 0  (1)

Coi (1) là phương trình bậc 2 ẩn x

\(\Delta\) = (3y - 2)2 - 4 (2y2 - 4y + 3) = 9y2 - 12y + 4 - 8y2 + 16y - 12 = y2 + 4y - 8 

Để (1) có nghiệm x; y nguyên <=> \(\Delta\) là số chính phương 

<=> y2 + 4y - 8  = k2 (k nguyên)

<=> y2 + 4y + 4 - k2 = 12

<=> (y +2)2 - k2 = 12 <=> (y + 2 + k).(y + 2 - k) = 12

=> (y + 2 + k)  \(\in\) Ư(12) = {12;-12;3;-3;4;-4;6;-6;2;-2;1;-1}

y+2+k12-121-13-34-42-26-6
y+2-k1-112-124-43-36-62-2
k13/2 (L)-11/2 (L)-11/2 (L)11/2(L)-1/2(L)1/2(L)1/2(L)-1/2(L)-222-2
y        2-62-6

Vậy y = -6 hoặc y = 2

Thay y = -6 vào (1) => x2 -20x + 99 = 0 <=> x = 11 hoặc x = 9

Thay y = 2 vào (1) => x2 + 4x + 3 = 0 <=> x = -1 hoặc x = -3

Vậy ...

 

Đọc tiếp...
Phamnghia 15/04/2016 lúc 14:01
Báo cáo sai phạm

Nhân 4 vào pt trên ta được 4x2+8y2+12xy-8x-16y+12=0

          tương đương 4x2+9y2+4+12xy-8x-12y-y2-4y+8=0

                             (2x+3y-2)2 -(y+2)2 = -12

                                    (x+y-2)(x+2y)=-3

  • Ta có các hệ pt :x+y-2=3 ; x+2y=-1
  • x+2y-2= -3 ; x+2y =1

         .giải hệ rồi suy ra nghiệm (x,y)=(-3,2);(11,-6)

  •  
Đọc tiếp...
OoO_Nhok_Nghịch_Ngợm_OoO 06/11/2017 lúc 13:18
Báo cáo sai phạm

CÁc bn ấy làm chuẩn rồi

x = 3

k cho mk nha

Đọc tiếp...
MMS_Hồ Khánh Châu 06/01/2019 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

\(\left(\frac{1}{1.51}+\frac{1}{2.52}+\frac{1}{3.53}+...+\frac{1}{10.60}\right).x=\frac{1}{1.11}+\frac{1}{2.12}+...+\frac{1}{50.60}\)

\(\Leftrightarrow\left(\frac{50}{1.51}+\frac{50}{2.52}+...+\frac{50}{10.60}\right).x=5.\left(\frac{10}{1.11}+\frac{10}{2.12}+...+\frac{10}{50.60}\right)\)

\(\Leftrightarrow\left(1-\frac{1}{51}+\frac{1}{2}-\frac{1}{52}+...+\frac{1}{10}-\frac{1}{60}\right).x=5.\left(1-\frac{1}{11}+\frac{1}{2}-\frac{1}{12}+...+\frac{1}{50}-\frac{1}{60}\right)\)

\(\Leftrightarrow\left[\left(1+\frac{1}{2}+...+\frac{1}{10}\right)-\left(\frac{1}{51}+\frac{1}{52}+...+\frac{1}{60}\right)\right].x=5.\left[\left(1+\frac{1}{2}+...+\frac{1}{10}\right)-\left(\frac{1}{51}+\frac{1}{52}+..+\frac{1}{60}\right)\right]\)

\(\Leftrightarrow x=5\)

Đọc tiếp...
OoO Ledegill2 OoO 02/10/2017 lúc 23:23
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2x}{2x^2-5x+3}-\frac{13x}{2x^2+x+3}=6\)  1

Nhận thấy \(x=0\)không phải nghiệm của phương trình

Chia cả tử và mẫu của mỗi phân thức cho x, ta được:

\(\frac{2x}{2x-5+\frac{3}{x}}+\frac{13}{2x+1+\frac{3}{x}}=6\)

Đặt \(2x+\frac{3}{x}=t\)

\(\Rightarrow1\Leftrightarrow\frac{2}{t-5}+\frac{13}{t+11}=6\)

        \(\Leftrightarrow2t^2-13t+11=0\)

Có \(a+b+c=2-13+11=0\)

\(\Rightarrow t_1=1\)

     \(t_2=\frac{c}{a}=\frac{11}{2}\)

\(\cdot t=1\)

\(\Rightarrow2x+\frac{3}{x}=1\)

\(\Leftrightarrow2x^2-x+3=0\) vô nghiệm

\(t=\frac{11}{2}\)

\(\Rightarrow2x+\frac{3}{x}=\frac{11}{2}\)

\(\Leftrightarrow4x^2-11x+6=0\)

\(\Rightarrow x_1=\frac{3}{4}\)

    \(x_2=2\)

Vậy: Phương trình có nghiệm là \(\frac{3}{4};2\)

Đọc tiếp...
Ác Mộng 14/06/2015 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

Đặt x2-3x+4=a

=>\(\frac{1}{a-1}+\frac{2}{a}=\frac{6}{a+1}\)

ĐKXĐ:a khác 1 ; -1 ;0

=>a2+a+2a2-2=6a2-6a

<=>6a2-3a2-a-6a+2=0

<=>3a2-7a+2=0

<=>(3a-1)(a-2)=0

<=>a=1/3 hoặc a=2

*)a=1/3

=>x2-3x+4=1/3

<=>x2-3x+11/3=0

<=>(x-1,5)2+17/12=0(vô lí)

*)a=2

=>x2-3x+4=2

<=>x2-3x+2=0

<=>(x-1)(x-2)=0

<=>x=1 hoặc x=2

Vậy x={1;2}
 

Đọc tiếp...
lê thị mỹ hương 29/03/2015 lúc 18:56
Báo cáo sai phạm

Gọi x là số hs lớp 9a (đk x#8)

Số hs phải trồng lúc đầu 480/x

Vì khi lao động có 8 bạn vắng x-8

số cây hs phải trồng lúc sau 480/x-8

theo đề ta có ptrinh 480/x-8 -480/x=3

giải ra ta dc [x1=40(nhạn x2=-32(loại)

Đọc tiếp...
Như Quỳnh 28/04/2015 lúc 10:10
Báo cáo sai phạm

Cộng cả tử và mẫu với 1=> Kết quả là -66

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Quý 28/04/2015 lúc 10:03
Báo cáo sai phạm

-66                                    

Đọc tiếp...
Vũ Hồng Ngọc 28/04/2015 lúc 09:59
Báo cáo sai phạm

Bạn cộng cả tử và mẫu vs 1 là xong 

Đọc tiếp...
thang Tran 14/08/2015 lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

Đề lạ!!!!!!!!!!!! tại sao x = ... = 2  ( mình làm theo đề mình nha )

ĐKXĐ : ( giúp mình )

\(\Leftrightarrow\sqrt{x+\frac{1}{4}+2.\sqrt{x+\frac{1}{4}}\cdot\frac{1}{2}+\frac{1}{4}}=2\)

\(\sqrt{\left(\sqrt{x+\frac{1}{4}}+\frac{1}{2}\right)^2}=2\)

=>  \(l\sqrt{x+\frac{1}{4}}+\frac{1}{2}l=2\)  ( \(l...l\) là trị tuyệt đối ) 

=>  \(\sqrt{x+\frac{1}{4}}+\frac{1}{2}=2\) ( vì \(\sqrt{x+\frac{1}{4}}+\frac{1}{2}\ge0\) với mọi x ) 

=> \(\sqrt{x+\frac{1}{4}}=\frac{3}{2}\)

\(\Rightarrow x+\frac{1}{4}=\frac{9}{4}\)

 => x = 2

Đọc tiếp...
Đỗ Thị Mai Hiền 20/06/2015 lúc 00:09
Báo cáo sai phạm

a) điều kiện 10 < hoặc bằng x < hoặc bằng 30

VT = căn (x-10) + căn (x-30) nhỏ hơn hoặc bằng căn (12+1)*( x-10 +30-x) = 2 căn 10

VP = (x-20)2 + 2 căn 10

pt có nghiệm <=> x-10 = x-30 và x-20=0 <=> x = 20

Đọc tiếp...
Pham Quoc Cuong 09/09/2018 lúc 16:50
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x\left(3-x\right)}{x+1}\left(x+\frac{3-x}{x+1}\right)=2\) 

\(\Leftrightarrow\frac{x\left(3-x\right)}{x+1}\left(\frac{x^2+x+3-x}{x+1}\right)=2\) 

\(\Leftrightarrow\frac{x\left(3-x\right)}{x+1}.\frac{x^2+3}{x+1}=2\) 

\(\Leftrightarrow\frac{x\left(3-x\right)}{x+1}.\frac{3x+3+x^2-3x}{x+1}=2\) 

\(\Leftrightarrow\frac{x\left(3-x\right)}{x+1}\left(1+\frac{x^2-3x}{x+1}\right)=2\) 

Đặt \(a=\frac{x\left(3-x\right)}{x+1}\) 

\(\Leftrightarrow a\left(1+a=2\right)\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: