Giúp tôi giải toán và làm văn


Trịnh Lê Anh Vũ 13/07/2017 lúc 11:19
Báo cáo sai phạm

Gọi x (km/h) là vận tốc thực của canô (x>2)

Khi đi ngược dòng thì vận tốc của canô là: x-2 (km/h)

Đổi: 4 giờ 30 phút = 4,5 giờ

Theo đề bài, ta có phương trình:

\(\frac{40}{x-2}+\frac{40}{x+2}=4,5\)

\(\Leftrightarrow40\left(x+2\right)+40\left(x-2\right)=4,5\left(x^2-4\right)\)

\(\Leftrightarrow80x=4,5x^2-18\)

\(\Leftrightarrow\left(x-18\right)\left(4,5x+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=18\left(TM\right)\\x=-\frac{2}{9}\left(KTM\right)\end{cases}}\)

Vậy vận tốc thực của canô là: 18 km/h

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 21/06/2015 lúc 11:52
Báo cáo sai phạm

ĐK: 3x + 3 \(\ge\)0 ; 5 - 2x \(\ge\) 0 => -1 \(\le\) x \(\le\frac{5}{2}\)

pt <=> \(\left(\sqrt{3x+3}-3\right)+\left(1-\sqrt{5-2x}\right)=x^3-2x^2-x^2+2x-12x+24\)

<=> \(\frac{3x-6}{\sqrt{3x+3}+3}+\frac{-4+2x}{1+\sqrt{5-2x}}=x^2\left(x-2\right)-x\left(x-2\right)-12\left(x-2\right)\)

<=> \(\frac{3\left(x-2\right)}{\sqrt{3x+3}+3}+\frac{2\left(x-2\right)}{1+\sqrt{5-2x}}-\left(x-2\right)\left(x^2-x-12\right)=0\)

<=> \(\left(x-2\right)\left(\frac{3}{\sqrt{3x+3}+3}+\frac{2}{1+\sqrt{5-2x}}-\left(x^2-x-12\right)\right)=0\)

<=> x - 2 = hoặc \(\frac{3}{\sqrt{3x+3}+3}+\frac{2}{1+\sqrt{5-2x}}-\left(x^2-x-12\right)=0\)(*)

Nhận xét : x2 - x - 12 = (x - 4).(x+3) < 0 <=> -3 < x < 4

=> Với điều kiện  -1 \(\le\) x \(\le\frac{5}{2}\) thì x2 - x - 12  < 0 => - (x2 - x - 12 ) > 0

Do đó: \(\frac{3}{\sqrt{3x+3}+3}+\frac{2}{1+\sqrt{5-2x}}-\left(x^2-x-12\right)>0\)với mọi -1 \(\le\) x \(\le\frac{5}{2}\) 

=> (*) vô nghiệm

Vậy PT đã cho có nghiệm duy nhất x = 2

 

 

Đọc tiếp...
Vũ Nguyễn Hiếu Thảo 22/09/2017 lúc 22:38
Báo cáo sai phạm

Thêm xy vào 2 vế:

 \(x^2+2xy+y^2=x^2y^2+xy\)(1)

\(\Leftrightarrow\left(x+y\right)^2=xy\left(xy+1\right)\)

Ta thấy xy và xy+1 là 2 số nguyên liên tiếp, có tích là 1 số chính phương nên tồn tại 1 số bằng 0

xét xy=0, từ (1)=> \(x^2+y^2=0\Rightarrow x=y=0\)

xét xy+1=0=> xy=-1, => \(\left(x;y\right)=\orbr{\begin{cases}\left(1;-1\right)\\\left(-1;1\right)\end{cases}}\)

vậy nghiệm nguyên (x;y) của PT là: (0;0); (1;-1); (-1;1)

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 23/07/2015 lúc 22:58
Báo cáo sai phạm

=> x2 + 2xy + y= x2y2 + xy 

=> (x + y)2 = xy.(xy + 1)

=> xy. (xy + 1) là số chính phương mà xy; xy + 1 là 2 số nguyên liên tiếp 

Để (x + y)2 = xy.(xy + 1) <=> xy = 0 <=> x = 0 hoặc y = 0 

x+ y = 0 => x = - y

=> x = y = 0

Vậy x = y = 0 

 

Đọc tiếp...
tú phạm 08/02/2018 lúc 19:58
Báo cáo sai phạm

\(\left(x+y\right)^2=xy\left(xy-1\right)\)

Với x,y nguyên, xy và xy-1 là 2 số nguyên liên tiếp=> xy=0 hoặc xy-1=0

Đọc tiếp...
ahihi 05/12/2016 lúc 17:27
Báo cáo sai phạm

Áp dụng bất đẳng thức x2+y2≥2xyx2+y2≥2xy nên ta có x2+y2+xy≥3xyx2+y2+xy≥3xy
Mà x2+y2+xy=x2y2≥0x2+y2+xy=x2y2≥0 nên suy ra x2y2+3xy≤0⟺−3≤xy≤0x2y2+3xy≤0⟺−3≤xy≤0
Vì x,yx,y nguyên nên xyxy nguyên, vậy nên xy∈{−3,−2,−1,0}xy∈{−3,−2,−1,0}
Trường hợp xy=−3xy=−3 ta tìm được các nghiệm (−1,3),(3,−1),(−3,1),(1,−3)(−1,3),(3,−1),(−3,1),(1,−3)
Trường hợp xy=−2xy=−2 ta tìm được các nghiệm (−1,2),(2,−1),(1,−2),(−2,1)(−1,2),(2,−1),(1,−2),(−2,1)
Trường hợp xy=−1xy=−1 ta tìm được các nghiệm (−1,1),(1,−1)(−1,1),(1,−1)
Trường hợp xy=0xy=0 ta tìm được nghiệm (0,0)(0,0)
Thử lại thì thấy chỉ có các nghiệm (0,0),(1,−1),(−1,1)(0,0),(1,−1),(−1,1) thỏa mãn và đó là các nghiệm nguyên cần tìm 

Đọc tiếp...
Hoshizora Miyuki Cure Happy 14/12/2016 lúc 12:51
Báo cáo sai phạm

wa chữ đẹp was

Đọc tiếp...
Thắng Hoàng 08/01/2018 lúc 13:54
Báo cáo sai phạm

X^2-xy = 6x-5y-8 
X^2 -(y+6)x +5y +8= 0 
Delta= (y+6)^2-4(5y+8)=y^2-8y+4 
=(y-4)^2-12 
Ptr có no nguyên khi delta là scp 
(y-4)^2-12=k^2 
(y-4-k)(y-4+k)=12 
Y-4-k và y-4+k cùng tính chẵn lẻ nên 
Y-4+k=6, y-4-k=2 (or ngược lại)hoặc y-4+k=-2, y-4-k=-6(or ngược lại) suy ra y=4 or y=-4 
Thay vào ra x

Đọc tiếp...
lê diệu linh 30/01/2018 lúc 18:41
Báo cáo sai phạm

bảy sắc cầu vồng sặc sỡ quá bạn dăng cái khác đi ! mấy bạn kia chỉ để ý đến chữ bảy màu của bạn thôi !

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 28/08/2015 lúc 21:53
Báo cáo sai phạm

Điều kiện: x \(\ge\frac{5}{3}\)

PT <=> \(\sqrt{8x+1}-\sqrt{7x+4}=\sqrt{2x-2}-\sqrt{3x-5}\)

<=> \(\frac{\left(8x+1\right)-\left(7x+4\right)}{\sqrt{8x+1}+\sqrt{7x+4}}=\frac{\left(2x-2\right)-\left(3x-5\right)}{\sqrt{2x-2}+\sqrt{3x-5}}\) <=> \(\frac{x-3}{\sqrt{8x+1}+\sqrt{7x+4}}=\frac{-\left(x-3\right)}{\sqrt{2x-2}+\sqrt{3x-5}}\)

<=> \(\frac{x-3}{\sqrt{8x+1}+\sqrt{7x+4}}+\frac{x-3}{\sqrt{2x-2}+\sqrt{3x-5}}=0\)

<=> \(\left(x-3\right)\left(\frac{1}{\sqrt{8x+1}+\sqrt{7x+4}}+\frac{1}{\sqrt{2x-2}+\sqrt{3x-5}}\right)=0\)

<=> x - 3 = 0 (Do  \(\frac{1}{\sqrt{8x+1}+\sqrt{7x+4}}+\frac{1}{\sqrt{2x-2}+\sqrt{3x-5}}>0\) với mọi x > =5/3)

<=> x = 3 ( T/m)

Vậy..............

Đọc tiếp...
giang ho dai ca Hiệp sĩ 21/05/2015 lúc 19:05
Báo cáo sai phạm

\(\Leftrightarrow4x^2+8x+4=42-6y^2\)

\(\Rightarrow\left(2x+2\right)^2=6\left(7-y^2\right)\)

Vì \(\left(2x+2\right)^2\ge0\)  \(\Rightarrow7-y^2\ge0\)\(\Rightarrow y^2\le7\)

Mà \(y\in Z\)  \(\Rightarrow y=0\); +-1 ; +-2 \(\Rightarrow\) các gt tương ứng của x

đúng nha

bài này cũng dễ

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngô Minh Trí 03/11/2017 lúc 17:18
Báo cáo sai phạm

cảm ơn bạn đã giúp 

thanks

k tui nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Đạt 07/11/2018 lúc 22:42
Báo cáo sai phạm

ko biết ai tk sai nữa

ngu thật

Đọc tiếp...
vũ tiền châu 31/12/2017 lúc 20:03
Báo cáo sai phạm

ta có Pt

<=>\(\frac{9}{x^2}+2+\frac{2x}{\sqrt{2x^2+9}}-3=0\Leftrightarrow\frac{2x^2+9}{x^2}+\frac{2x}{\sqrt{2x^2+9}}-3=0\)

\(dat\frac{\sqrt{2x^2+9}}{x}=a\)

ta có pt 

<=>\(a^2+\frac{2}{a}-3=0\Leftrightarrow a^3-3a+2=0\Leftrightarrow\left(a+2\right)\left(a-1\right)^2=0\)

đến đây thì dex rồi ^_^

Đọc tiếp...
trần thành đạt 31/12/2017 lúc 20:11
Báo cáo sai phạm

pt<=> \(\frac{9}{x^2}+2+\frac{2x}{\sqrt{2x^2+9}}-3\)=0      ĐK x khác 0

<=> \(\frac{2x^2+9}{x^2}+2.\frac{x}{\sqrt{2x^2+9}}-3=0\)<=>\(\left(\frac{\sqrt{2x^2+9}}{x}\right)^2+2.\frac{x}{\sqrt{2x^2+9}}-3=0\)(1)

Đặt \(\frac{\sqrt{2x^2+9}}{x}=a\).  PT (1) <=> \(a^2+2.\frac{1}{a}-3=0\Leftrightarrow a^3-3a+2=0\Leftrightarrow\left(a-1\right)^2\left(a+2\right)=0\)

                                                        \(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}a=1\\a=-2\end{cases}}\)

Còn lại bạn tự giải . Tìm ra x=\(-\frac{3}{\sqrt{2}}\)

Đọc tiếp...
trần thành đạt 31/12/2017 lúc 20:16
Báo cáo sai phạm

mk làm nên k để ý hóa ra vũ tiễn châu làm rồi

cách làm của bạn ấy đung rồi

Đọc tiếp...
Trần Đức Thắng 05/09/2015 lúc 21:56
Báo cáo sai phạm

ĐK x >= -3/2

pt <=> \(x^2+4x+5+2x+3+1=2x+3+2\sqrt{2x+3}+1\)

\(x^2+6x+9=\left(\sqrt{2x+3}+1\right)^2\)

<=> \(\left(x+3\right)^2=\left(\sqrt{2x+3}+1\right)^2\)

=> \(x+3=\sqrt{2x+3}+1\)

=> \(x+2=\sqrt{2x+3}\)

=> \(x^2+4x+4=2x+3\)

=> \(x^2+2x+1=0\)

=> \(\left(x+1\right)^2=0\)

=> x +1 = 0 

=> x = -1 (TM) 

VẬy x = -1 là n* của pt 

Đọc tiếp...
Nguyen Thi Thanh Thuy 20/05/2016 lúc 15:27
Báo cáo sai phạm

a) (x+1)/10+(x+1)/11+(x+1)/12=(x+1)/13+(x+1)/14

    (x+1)/10+(x+1)/11+(x+1)/12-(x+1)/13-(x+1)/14=0

    (x+1)(1/10+1/11+1/12-1/13-1/14)=0      (1)

    thay 1/10>1/13

           1/11>1/14

           1/12>0

   suy ra 1/10+1/11+1/12>1/13+1/14

   suy ra 1/10+1/11+1/12-1/13-1/14>0

   suy ra 1/10+1/11+1/12-1/13-1/14 khac 0

   nền (1) tương dương x+1=0

              tương dương x=-1 

   Vay x=-1  

b) (x+4)/2000+(x+3)/2001=(x+2)/2002+(x+1)/2003

    (x+4)/2000+(x+3)/2001-(x+2)/2002-(x+1)/2003=0

    [(x+4)/2000+1]+[(x+3)/2001+1]-[(x+2)/2002+1]-[(x+1)/2003+1]=0

    (x+2004)/2000+(x+2004)/2001-(x+2004)/2002-(x+2004)/2003=0

    (x+2004)(1/2000+1/2001-1/2002/1/2003)=0            (2)

    thay 1/2000>1/2002

           1/2001>1/2003

   suy ra 1/2000+1/2001>1/2002+1/2003

   suy ra 1/2000+1/2001-1/2002-1/2003>0

   suy ra 1/2000+1/2001-1/2002-1/2003 khac 0

   nen (2) tuong duong x+2004=0

              tuong duong x=-2004

   Vay x=-2004 

Đọc tiếp...
Shiratory Hime 21/06/2018 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

Trả lời :X = 2004.

Đúng thì k cho mk nha.

Đọc tiếp...
Đinh Nam Mạnh Đức 24/06/2017 lúc 10:32
Báo cáo sai phạm
Lê Đắc Thường 07/04/2015 lúc 16:19
Báo cáo sai phạm

ta có:

2x^2-4y=10

<=>2x^2-4y+2=12

<=>2(x^2-2y+1)=12

<=>(x-y)^2=6

<=>x-y=căn 6

vì căn 6 là số vô tỉ nên x-y là 1 số vô tỉ (1).

giả sử x,y là 2 nghiệm nguyên thì x-y nguyên trái với (1). Vậy pt ko có nghiệm nguyên.

 

Đọc tiếp...
phamthiphuong 21/03/2016 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

Phương trình trên không phải không có nghiệm mà có rất nhiều nghiệm
Ta có 2x^2-4y=10 <=>2(x^2-2y)=10
                           <=>x^2-2y=5
Ta thấy 2y là số chẵn mà 5 là số lẻ =>x^2 là số lẻ từ đó ta cứ cho x là số lẻ sau đó suy ra giá trị của y 
Ví dụ với x=3 =>x^2=9=>y=2
              x=5=>x^2=25=>y=10
Cứ như thế ta sẽ tìm được tất cả các cặp số

Đọc tiếp...
Hà DUy Nhật Nam 10/04/2017 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

Lê đắc Thường trả lời sai rồi x^2-2y+1 không bằng (x-y)^2 mà x^2-2xy+y^2 mới bằng (x-y)^2

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 06/09/2015 lúc 21:44
Báo cáo sai phạm

1) Vế trái \(\ge\) 0 với x thỏa mãn điều kiện 3x2 - 1 \(\ge\) 0

Vế phải  = -5 < 0

=> Vế trái luôn > Vế phải

Vậy pt vô nghiệm

2) \(VT=\sqrt{3\left(x^2+2x+1\right)+4}+\sqrt{5\left(x^2+2x+1\right)+16}\ge\sqrt{4}+\sqrt{16}=2+4=6\) với mọi x

VP = 6 - (x+ 2x + 1) = 6 - (x + 1)2 \(\le\) 6 với mọi x

Để VT = VP <=> (x + 1)= 0 <=> x = -1

Vậy x = -1 là nghiệm của PT

 

Đọc tiếp...
At the speed of light 03/01/2017 lúc 14:06
Báo cáo sai phạm

Cô Loan làm đúng rồi

Bạn Nguyễn Thị Vân Anh làm theo cách của cô Loan nha

Nếu ai thấy mình nói đúng thì nha

Mình cảm ơn các bạn nhiều

Đọc tiếp...
Ngọc Vĩ 06/09/2015 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

1. \(\Rightarrow3x^2-1=25\Rightarrow3x^2=26\Rightarrow x^2=\frac{26}{3}\Rightarrow x=\sqrt{\frac{26}{3}};x=-\sqrt{\frac{26}{3}}\)

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 06/09/2015 lúc 22:32
Báo cáo sai phạm

2x2 - 9x + 4 = 2x2 - 8x - x + 4 = (2x -1).(x - 4)

2x+ 21x - 11 = 2x+ 22x - x - 11 = (2x -1).(x + 11)

Điều kiện: x \(\ge\) 4

PT <=> \(\sqrt{\left(2x-1\right)\left(x-4\right)}+3\sqrt{2x-1}=\sqrt{\left(2x-1\right)\left(x+11\right)}\)

<=> \(\sqrt{2x-1}\left(\sqrt{x-4}+3-\sqrt{x+11}\right)=0\)

<=> \(\sqrt{2x-1}=0\)  (1) hoặc \(\sqrt{x-4}-\sqrt{x+11}+3=0\) (2)

Giải (1) <=> x = 1/2 (Loại)

Giải (2) <=> \(\left(\sqrt{x-4}+3\right)^2=\left(\sqrt{x+11}\right)^2\)

<=> \(x-4+3+6\sqrt{x-4}=x+11\)

<=> \(\sqrt{x-4}=2\) <=> x = 8 (Thỏa mãn)

vậy x = 8

 

Đọc tiếp...
alna marian 26/08/2015 lúc 17:30
Báo cáo sai phạm

cái này có trong sách nâng cao và kiến thức cơ bản toán 8 bạn ak 

Đọc tiếp...
Đào Việt Hải 14/10/2016 lúc 19:34
Báo cáo sai phạm

thật ra bài này gần như là chưa có hướng để giải

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: