Giúp tôi giải toán và làm văn


Iron Man 15 giờ trước (15:59)
Báo cáo sai phạm

a) \(\frac{5x-2}{3}=\frac{5-3x}{2}\)\(\Leftrightarrow2\left(5x-2\right)=3\left(5-3x\right)\)\(\Leftrightarrow10x-4=15-9x\)

\(\Leftrightarrow10x+9x=15+4\)\(\Leftrightarrow19x=19\)\(\Rightarrow x=1\)

Vậy tập nghiệm của phương trình là: \(S=\left\{1\right\}\)

b) \(\frac{10x+3}{12}=1+\frac{6+8x}{9}\)\(\Leftrightarrow\frac{3\left(10x+3\right)}{36}=\frac{36}{36}+\frac{4\left(6+8x\right)}{36}\)

\(\Leftrightarrow3\left(10x+3\right)=36+4\left(6+8x\right)\)\(\Leftrightarrow30x+9=36+24+32x\)\(\Leftrightarrow32x-30x=9-36-24\)\(\Leftrightarrow2x=-51\)\(\Leftrightarrow x=\frac{-51}{2}\)

Vậy tập nghiệm của phương trình là \(S=\left\{\frac{-51}{2}\right\}\)

c) \(2\left(x+\frac{3}{5}\right)=5\left(\frac{13}{5}+x\right)\)\(\Leftrightarrow2\left(\frac{5x}{5}+\frac{3}{5}\right)=5\left(\frac{13}{5}+\frac{5x}{5}\right)\)\(\Leftrightarrow\frac{2\left(5x+3\right)}{5}=\frac{5\left(13+5x\right)}{5}\)

\(\Leftrightarrow2\left(5x+3\right)=5\left(13+5x\right)\)\(\Leftrightarrow10x+6=65+25x\)\(\Leftrightarrow25x-10x=6-65\)\(\Leftrightarrow15x=-59\)\(\Leftrightarrow x=\frac{-59}{15}\)

Vậy tập nghiệm của phương trình là \(S=\left\{\frac{-59}{15}\right\}\)

Đọc tiếp...
Hoàng Bảo Anh Hôm kia lúc 10:07
Báo cáo sai phạm

3x/2 + x/x+1 = 2  <=>  3x(x+1)/2(x+1) + 2x/2(x+1) = 4(x+1)/2(x+1) \(\frac{3}{2}\). NHÂN PHÁ NGOẶC VÀ KHỬ MẪU TA ĐC: 

<=> 3x2 + 3x + 2x = 4x + 4  <=>  3x2 + x - 4 = 0\(\Delta\) 

Đen - ta (kí hiệu tam giác) = b2 - 4ac = 12 - 4.(-4).3 = 1 + 48 = 49 > 0  => Phương trình có 2 nghiệm phân biệt : 

x1 = -b+ căn đen ta / 2a = -1 + căn 49 / 2.3 = 6/6 =1

x2 = -b - căn đen ta / 2a = -1 - căn 49 / 2.3 = -8/6

Vậy phương trình có 2 nghiệm phân biệt là : S\(\hept{\begin{cases}\\\end{cases}}1,-\frac{8}{6}\)

Đọc tiếp...
Hoa (Hội Con 🐄)_(ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) Hôm kia lúc 9:39
Báo cáo sai phạm

\(\text{GIẢI :}\)

ĐKXĐ : \(x\ne-1\)

\(\frac{3x}{2}+\frac{x}{x+1}=2\)

\(\Leftrightarrow\frac{3x\left(x+1\right)}{2\left(x+1\right)}+\frac{2x}{2\left(x+1\right)}=\frac{4\left(x+1\right)}{2\left(x+1\right)}\)

\(\Rightarrow3x\left(x+1\right)+2x=4\left(x+1\right)\)

\(\Leftrightarrow3x\left(x+1\right)+2x-4\left(x+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow3x^2+3x+2x-4x-4=0\)

\(\Leftrightarrow3x^2+x-4=0\)

\(\Leftrightarrow3x^2-3x+4x-4=0\)

\(\Leftrightarrow3x\left(x-1\right)+4\left(x-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-1\right)\left(3x+4\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x-1=0\\3x+4=0\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=1\\x=-\frac{4}{3}\end{cases}}\)

2 ngiệm vừa tìm được đều thỏa mãn ĐKXĐ.

Vậy tập nghiệm của phương trình là \(S=\left\{1;-\frac{4}{3}\right\}.\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Hưng A 2 tháng 4 lúc 20:06
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x-2}{x-4}-\frac{1}{x-2}=-2\)

\(\Leftrightarrow\frac{\left(x-2\right)\left(x-2\right)}{\left(x-4\right)\left(x-2\right)}-\frac{x-4}{\left(x-4\right)\left(x-2\right)}+2=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{x^2-4x+4-x+4+2\left(x-4\right)\left(x-2\right)}{\left(x-4\right)\left(x-2\right)}=0\)

\(\Leftrightarrow x^2-5x+8+2x^2-12x+16=0\)

\(\Leftrightarrow3x^2-17x+24=0\)

\(\Leftrightarrow3x^2-9x-8x+24=0\)

\(\Leftrightarrow3x\left(x-3\right)-8\left(x-3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-3\right)\left(3x-8\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x=3\)hoặc \(x=\frac{8}{3}\)

\(\Rightarrow S=\left\{3;\frac{8}{3}\right\}\)

Đọc tiếp...
Lang Hoa 2 tháng 4 lúc 17:17
Báo cáo sai phạm

Ai trả lời giúp mình nhanh với

Đọc tiếp...
Hoa (Hội Con 🐄)_(ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) 2 tháng 4 lúc 14:58
Báo cáo sai phạm

\(\text{GIẢI :}\)

ĐKXĐ : \(\hept{\begin{cases}x\ne0\\x\ne-1\end{cases}}\).

\(\frac{1}{x}\left(\frac{x-1}{x+1}+\frac{2}{x+1}\right)=\frac{2}{3}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{x}\cdot\frac{x-1+2}{x+1}\)

\(\Leftrightarrow\frac{x+1}{x\left(x+1\right)}=\frac{2}{3}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{x}=\frac{2}{3}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{x}-\frac{2}{3}=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{3}{3x}-\frac{2x}{3x}=0\)

\(\Rightarrow\text{ }3-2x=0\)

\(\Leftrightarrow\text{ }2x=3\text{ }\Leftrightarrow\text{ }x=\frac{3}{2}\) (thỏa mãn ĐKXĐ)

Vậy tập nghiệm của phương trình là \(S=\left\{\frac{3}{2}\right\}\).

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Linh 31 tháng 3 lúc 13:26
Báo cáo sai phạm

a)3x-2=2x-3

\(3x-2x=-3+2\)

\(x=-1\)

b)3-4y+24+6y=y+27+3y

\(-4y+6y-y-3y=27-24-3\)

\(-2y=0\)

\(y=0\)

c)7-2x=22-3x

\(-2x+3x=22-7\)

\(x=17\)

d)8x-3=5x+12

\(8x-5x=12+3\)

\(3x=15\)

\(x=5\)

chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
Hoa (Hội Con 🐄)_(ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) 30 tháng 3 lúc 14:28
Báo cáo sai phạm

\(\text{GIẢI :}\)

ĐKXĐ : \(x\ne\pm1\)

\(\frac{2}{x+1}+\frac{x}{x-1}=\frac{\left[1\frac{1}{6}\cdot\frac{6}{7}+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}-\frac{1}{6}\right)\right]x+1}{x^2-1}\)

\(\Leftrightarrow\frac{2}{x+1}+\frac{x}{x-1}=\frac{x+1}{x^2-1}\)

\(\Leftrightarrow\frac{2}{x+1}+\frac{x}{x-1}-\frac{x+1}{x^2-1}=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{2\left(x-1\right)}{\left(x+1\right)\left(x-1\right)}+\frac{x\left(x+1\right)}{\left(x+1\right)\left(x-1\right)}-\frac{x+1}{\left(x+1\right)\left(x-1\right)}=0\)

\(\Rightarrow\text{ }2\left(x-1\right)+x\left(x+1\right)-(x+1)=0\)

\(\Leftrightarrow\text{ }2\left(x-1\right)+\left(x+1\right)\left(x-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-1\right)\left(2+x+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-1\right)\left(x+3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x-1=0\\x+3=0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x-1\text{ (loại)}\\x=-3\text{ (Chọn)}\end{cases}}}\)

Vậy tập nghiệm của phương trình là \(S=\left\{-3\right\}\).

Đọc tiếp...
27 tháng 3 lúc 16:28
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x^3-27}{x^2-9}=0\)

\(\Leftrightarrow x^3-27=0\)

\(\Leftrightarrow x^3=27\)

\(\Leftrightarrow x=\pm3\)

Đọc tiếp...
Đinh Khánh Linh 27 tháng 3 lúc 16:56
Báo cáo sai phạm

ĐKXĐ :\(x\ne\pm3\)

Đọc tiếp...
Lê Nhật Hằng CTV 28 tháng 3 lúc 23:33
Báo cáo sai phạm

a) \(\frac{5-2x}{3}+\frac{\left(x+1\right)\left(x-1\right)}{3x-1}=\frac{\left(x+2\right)\left(1-3x\right)}{9x-3}\)

<=> \(\frac{5-2x}{3}+\frac{\left(x+1\right)\left(x-1\right)}{3x-1}=-\frac{\left(x+3\right)\left(3x-1\right)}{3\left(3x-1\right)}\)

<=> \(\frac{5-2x}{3}+\frac{\left(x+1\right)\left(x-1\right)}{3x-1}=-\frac{x+2}{3}\)

<=> (5 - 2x)(3x - 1) + 3(x + 1)(x - 1) = -(x + 2)(3x - 1)

<=> 15x - 5 - 6x^2 + 2x + 3x^2 - 3x + 3x - 3 = -3x^2 - 6x + x + 2

<=> 17x - 8 = -5x + 2

<=> 17x - 8 + 5x = 2

<=> 22x - 8 = 2

<=> 22x = 2 + 8

<=> 22x = 10

<=> x = 10/22 = 5/11

b) \(\frac{2}{x-3}+\frac{x-5}{x-1}=1\)

<=> 2(x - 1) + (x - 5)(x - 3) = (x - 3)(x - 1)

<=> 2x - 2 + x^2 - 3x - 5x + 15 = x^2 - x - 3x + 3

<=> -6x + 13 = -4x + 3

<=> -6x + 13 + 4x = 3

<=> -2x + 13 = 3

<=> -2x = 3 - 13

<=> -2x = -10

<=> x = 5

Đọc tiếp...
super hacker pro 24 tháng 3 lúc 16:06
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(\frac{1}{21.22}+\frac{1}{22.23}+...+\frac{1}{29.30}=\frac{1}{21}-\frac{1}{22}+\frac{1}{22}-\frac{1}{23}+...+\frac{1}{29}-\frac{1}{30}=\frac{1}{21}-\frac{1}{30}\)

phương trình đã cho trở thành

\(12-10,34.\frac{3}{13}\left(x-1\right)=\left(\frac{1}{21}-\frac{1}{30}\right).280\)

\(\Leftrightarrow x-1=\frac{\left(\frac{1}{21}-\frac{1}{30}\right).280-12}{-10,34.\frac{3}{13}}\Leftrightarrow x=\frac{\left(\frac{1}{21}-\frac{1}{30}\right).280-12}{-10,34.\frac{3}{13}}+1\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{6751}{1551}\)

Đọc tiếp...
Trần Phương Phương 24 tháng 3 lúc 14:24
Báo cáo sai phạm

\(12-10,34.\frac{3}{13}\left(x-1\right)=\left(\frac{1}{21.22}+\frac{1}{22.23}+...+\frac{1}{29.30}\right)280\)

<=> \(12-10,34.\frac{3}{13}\left(x-1\right)=\left(\frac{1}{21}-\frac{1}{22}+\frac{1}{22}-\frac{1}{23}+...+\frac{1}{29}-\frac{1}{30}\right).280\)

<=> \(12-10,34.\frac{3}{13}\left(x-1\right)=\left(\frac{1}{21}-\frac{1}{30}\right)280\)

<=> \(12-10,34.\frac{3}{13}\left(x-1\right)=4\)

<=> \(8=10,34.\frac{3}{13}.\left(x-1\right)\)

<=> \(x-1=\frac{5200}{1551}\)

<=> \(x=\frac{6751}{1551}\)

Đọc tiếp...
Đào Phạm Nhật Quỳnh 21 tháng 3 lúc 10:22
Báo cáo sai phạm

Câu 13:

m(x-1)=5-(m-1)x

<=> mx-m=5-(mx-x)

<=> mx-m=5-mx+x

<=> 2mx-x-m-5=0

<=> (2m-1)x-(m+5)=0

Để phương trình vô nghiệm \(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}2m-1=0\\-\left(m+5\right)=0\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}m=\frac{1}{2}\\m\ne5\end{cases}}\Leftrightarrow m=\frac{1}{2}}\)

Vậy phương trình vô nghiệm khi m=\(\frac{1}{2}\)

Câu 5: Mình nghĩ là thiếu đề ở phương trình (I) 

Đọc tiếp...
đทҨϩ0Ϭ ƒさ→ⓣⓔⓐⓜ↭③⑦★彡Tεαм 20 tháng 3 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

3x^2 +2x -1 =0

<=> 3x^2 +3x -x -1 =0

<=> ( 3x^2 +3x ) -( x +1 )=0

<=> 3x (x +1 ) - ( x +1 ) =0

<=>( 3x -1 ) ( x +1 ) =0

Đến đây bạn tự làm tiếp nhé

#Học tốt:))

Đọc tiếp...
Edogawa Conan CTV 20 tháng 3 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

3x2 + 2x - 1 = 0

<=> 3x2 + 3x - x - 1 = 0

<=> 3x(x + 1) - (x + 1) = 0

<=> (3x - 1)(x + 1) = 0

<=> \(\orbr{\begin{cases}3x-1=0\\x+1=0\end{cases}}\)

<=> \(\orbr{\begin{cases}x=\frac{1}{3}\\x=-1\end{cases}}\)  Vậy S = {-1; 1/3}

Đọc tiếp...
Hoa (Hội Con 🐄)_(ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) 19 tháng 3 lúc 17:16
Báo cáo sai phạm

\(\text{GIẢI :}\)

ĐKXĐ : \(x\ne1,\text{ }x\ne-2\).

\(\frac{2}{x-1}+\frac{1}{x+2}=\frac{x^2-x}{x-1}+\left(\text{-}x\right)\)

\(\Leftrightarrow\frac{2}{x-1}+\frac{1}{x+2}=\frac{x\left(x-1\right)}{x-1}+\left(\text{-}x\right)\)

\(\Leftrightarrow\frac{2}{x-1}+\frac{1}{x+2}=x+\left(\text{-}x\right)\)

\(\Leftrightarrow\frac{2}{x-1}+\frac{1}{x+2}=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{2\left(x+2\right)}{\left(x-1\right)\left(x+2\right)}+\frac{x-1}{\left(x-1\right)\left(x+2\right)}=0\)

\(\Rightarrow2\left(x+2\right)+\left(x-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow2x+4+x-1\)

\(\Leftrightarrow3x+3=0\)

\(\Leftrightarrow3x=\text{-3}\Leftrightarrow x=\text{-1}\)

Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là \(S=\left\{-1\right\}\).

Đọc tiếp...
kudo shinichi 18 tháng 3 lúc 16:50
Báo cáo sai phạm

\(x+2=3\sqrt{1-x^2}+\sqrt{1+x}\)

\(\Leftrightarrow3\left(\sqrt{1-x^2}-\frac{1}{2}\right)+\sqrt{1+x}-\left(x+\frac{1}{2}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow3\frac{1-x^2-\frac{1}{4}}{\sqrt{1-x^2}+\frac{1}{2}}+\frac{1+x-\left(x+\frac{1}{2}\right)^2}{\sqrt{1+x}+x+\frac{1}{2}}=0\)

\(\Leftrightarrow3\frac{1-x^2-\frac{1}{4}}{\sqrt{1-x^2}+\frac{1}{2}}+\frac{1+x-x^2-x-\frac{1}{4}}{\sqrt{1+x}+x+\frac{1}{2}}=0\)

\(\Leftrightarrow3\frac{-x^2+\frac{3}{4}}{\sqrt{1-x^2}+\frac{1}{2}}+\frac{-x^2+\frac{3}{4}}{\sqrt{1+x}+x+\frac{1}{2}}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(\frac{3}{4}-x^2\right)\left(\frac{3}{\sqrt{1-x^2}+\frac{1}{2}}+\frac{1}{\sqrt{1+x}+x+\frac{1}{2}}\right)=0\)

Có: \(-1\le x\le1\)

\(\Rightarrow\frac{3}{\sqrt{1-x^2}+\frac{1}{2}}\ge2;\frac{1}{\sqrt{1+x}+x+\frac{1}{2}}\ge-2\)

\(\Rightarrow\frac{3}{\sqrt{1-x^2}+\frac{1}{2}}+\frac{1}{\sqrt{1+x}+x+\frac{1}{2}}>0\)( vì dấu bằng không xảy ra )

tự làm nốt nhé

Đọc tiếp...
Hoa (ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) 16 tháng 3 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x+1}{2}+\frac{x+1}{3}+\frac{x+1}{6}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+1\right)\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{6}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x+1=0\Leftrightarrow x=-1\)

Vậy tập nghiệm của phương trình là \(S=\left\{-1\right\}\).

Đọc tiếp...
Hiah 17 tháng 3 lúc 16:36
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x+1}{2}+\frac{x+1}{3}+\frac{x+1}{6}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+1\right)\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{6}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x+1=0\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{6}\ne0\right)\)

<=> x=-1

Vậy x=-1

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: