Giúp tôi giải toán và làm văn


Diêm Công Lĩnh 4 giờ trước (18:28)
Báo cáo sai phạm

\(120=2^3.3.5\)

\(128=2^7\)

\(900=2^2.3^2.5^2\)

\(1800=2^3.3^2.5^2\)

\(100000=2^4.5^5\)

\(5000000=2^6.5^7\)

Đọc tiếp...
Ayano Aoi 25/07/2018 lúc 15:10
Báo cáo sai phạm

a)  2^3.3.5;2^4.5^2.7

b)3^2.2^2.2^5; 2^3.3^2.5^2

c) 2^5 . 5^5 ; 2^6 . 5^7

Đọc tiếp...
Trịnh Diệu Linh 25/07/2018 lúc 15:07
Báo cáo sai phạm

a,120=2^3.3.5                                       b,900=2^3..5^2                                                  c,1000000=2^6.5^6

128=2^7                                               1800=2^3.3^2.5^2                                               5000000=2^6.5^7

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 01/06/2015 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là A. (A là hợp số có 12 ước)

Đặt A = ax.by = cm.dn.e(a, b, c, d, e \(\notin\) {0; 1} vì khi đó A sẽ không phải là hợp số)

Mà 12 = 1.12 = 2.6 = 3.4 = 2.2.3

=> Số ước của A có dạng (x + 1).(y + 1) = 1.12 = 2.6 = 3.4 hoặc (m + 1).(n + 1).(p + 1) = 2.2.3

Xét từng trường hợp:

TH1: Với (x + 1).(y + 1) = 1.12 suy ra x = 0 và y = 11 => A = a0.b11 = 1.b11 = b11

.Để A nhỏ nhất thì b = 2 , lúc đó A = 211 = 2048

TH2: Với (x + 1).(y + 1) = 2.6 suy ra x = 1 và y = 5 => A = a1.b5 = a.b5. Để A nhỏ nhất thì b = 2 và a = 3, lúc đó A = 31.25 = 96

TH3: Với (x + 1).(y + 1) = 3.4 suy ra x = 2 và y = 3 => A = a2.b3. Để A nhỏ nhất thì a = 3 và b = 2

, lúc đó A = 32.2= 72

TH4 : Với (m + 1).(n + 1).(p + 1) = 2.2.3 suy ra m = 1; n = 1 và p = 2 => A = c2.d2.e3..Để A nhỏ nhất thì c = 2 ; a = 3 và b = 5 => A = 22.3.5 = 60

  Trong các trường hợp trên, ta chọn A nhỏ nhất. Vậy A = 60 

Đọc tiếp...
trần như Hiệp sĩ 01/06/2015 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

12 = 3*2*2

3 số nguyên tố nhỏ nhất là 2;3;5

Vậy số cần tìm là 23 - 1  * 32 - 1 *52 - 1=4*3*5=60

* là dấu nhân nhé

Đọc tiếp...
trieu dang Hiệp sĩ 01/06/2015 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

Cần tìm số nhỏ nhất nên số đó cần có ước là 6 số tự nhiên nhỏ nhất, 6 ước số còn lại lần lượt là thương của số cần tìm chia cho từng số 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bài toán trở về cần tìm số nhỏ nhất chia hết cho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vì 2.3=6 nên số nào chia hết cho 2 và 3 cũng chia hết cho 6, 4=2.2 nên số nào chia hết cho 4.3 cũng chia hết cho 6 và 2. Số cần tìm là 1.3.4.5 = 60

Đọc tiếp...
Diêm Công Lĩnh 4 giờ trước (18:30)
Báo cáo sai phạm

1.2k+1

2.2k+1x2=2k

3,4:......

hehe

Đọc tiếp...
tâm nguyễn 09/08/2016 lúc 19:45
Báo cáo sai phạm

1. Dạng tổng quát 2k+1

2.gọi 2 số tự nhiên lẻ là a và b. ta có a=2k+1, b=2k' +1

khi đó a+b= 2(k+k')+2 luôn luôn chia hết cho 2

Đọc tiếp...
Haibara Ai CTV 18/07/2018 lúc 09:34
Báo cáo sai phạm

12976 chia hết cho 2 nên nó là hợp số.

15000 chia hết cho 2;3;5 nên nó là hợp số.

1010 + 8 có tận cùng là 0 + 8 = 8 chia hết cho 2 nên nó là hợp số.

496728 chia hết cho 2 nên nó là hợp số.

P/s:Lũy thừa có cơ số bằng 10 thì luôn có tận cùng bằng 0.

Đọc tiếp...
o0o Nguyễn Việt Hiếu o0o CTV 10/03/2018 lúc 18:23
Báo cáo sai phạm

Mình nghĩ là đề thiếu đó bạn :)

đề đáng lẽ phải là: \(x^7+x^2+1\)

\(x^7+x^2+1=\left(x^7-x\right)+\left(x^2+x+1\right)\)

\(=x\left(x^6-1\right)+\left(x^2+x+1\right)\)

\(=x\left(x^3-1\right)\left(x^3+1\right)+\left(x^2+x+1\right)\)

\(=x\left(x-1\right)\left(x^2+x+1\right)\left(x^3+1\right)+\left(x^2+x+1\right)\)

\(=\left[x\left(x-1\right)\left(x+3\right)+1\right]\left(x^2+x+1\right)\)

\(=\left[\left(x^2-x\right)\left(x^3+1\right)+1\right]\left(x^2+x+1\right)\)

\(=\left(x^5-x^4-x^2-x+1\right)\left(x^2+x+1\right)\)

Đọc tiếp...
Trọng Huỳnh Hữu 24/03/2018 lúc 14:46
Báo cáo sai phạm

Vay chac minh dua nam de XD

Đọc tiếp...
tôi học giỏi toán 29/05/2015 lúc 21:47
Báo cáo sai phạm

12=22*3

12*2=24=23*3

12*3=36=22*32

12*4=48=24*3

12*5=60=22*3*5

áp dụng công thức tính số mũ, ta chỉ thấy 60 là số tự nhiên nhỏ nhất có thể và có 12 ước

60 có: (2+1)*(1+1)*(1+1)=3*2*2=6*2=12(ước)

Vậy 60 là số cần tìm

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 29/05/2015 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

Bài này là bài tủ của mình :

Gọi số cần tìm là A. (A là hợp số có 12 ước)

Đặt A = ax.by = cm.dn.e(a, b, c, d, e \(\notin\)  {0; 1} vì khi đó A sẽ không phải là hợp số)

Mà 12 = 1.12 = 2.6 = 3.4 = 2.2.3

=> Số ước của A có dạng (x + 1).(y + 1) = 1.12 = 2.6 = 3.4 hoặc (m + 1).(n + 1).(p + 1) = 2.2.3

Xét từng trường hợp:

TH1: Với (x + 1).(y + 1) = 1.12 suy ra x = 0 và y = 11 => A = a0.b11 = 1.b11 = b11

.Để A nhỏ nhất thì b = 2 , lúc đó A = 211 = 2048

TH2: Với (x + 1).(y + 1) = 2.6 suy ra x = 1 và y = 5 => A = a1.b5 = a.b5. Để A nhỏ nhất thì b = 2 và a = 3, lúc đó A = 31.25 = 96

TH3: Với (x + 1).(y + 1) = 3.4 suy ra x = 2 và y = 3 => A = a2.b3. Để A nhỏ nhất thì a = 2 và b = 3

, lúc đó A = 32.2= 72

TH4 : Với (m + 1).(n + 1).(p + 1) = 2.2.3 suy ra m = 1; n = 1 và p = 2 => A = c2.d2.e3..Để A nhỏ nhất thì c = 2 ; a = 3 và b = 5 => A = 3.5.22 = 60

  Trong các trường hợp trên, ta chọn A nhỏ nhất. Vậy A = 60 

Đọc tiếp...
Trần Thùy Dung 27/05/2015 lúc 08:17
Báo cáo sai phạm

12=3.2.2

3 số nguyên tố nhỏ nhất là 2;3;5

Vậy số cần tìm là 23−1.32−1.52−1=4.3.5=60

Đọc tiếp...
Trần Thùy Dung 27/05/2015 lúc 08:17
Báo cáo sai phạm

12=3.2.2

3 số nguyên tố nhỏ nhất là 2;3;5

Vậy số cần tìm là 2^3−1.3^2−1.5^2−1=4.3.5=60

Đọc tiếp...
Rem 09/03/2018 lúc 12:51
Báo cáo sai phạm

12 = 3 . 2 . 2

3 số nguyên tố nhỏ nhất là 2 , 3 , 5

Vậy số cần tìm là : 23 - 1 . 32 - 1 .52 - 1 = 4 . 3 . 5 = 60

Đọc tiếp...
doantrancaotri 04/11/2016 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm

Số các số trong dãy là 400 thừa số 

Từ số 202 tới số 600 có 399 thừa số liên tiếp . Vậy trong đó có 133 thừa số 3 ( Mỗi số có 1 thừa số 3 vì 201.3=603>600 nên các số trong khoảng từ 201 tới 600 chỉ có thể phân thành 1 và chỉ 1 thừa số nguyên tố là 3 )

Vậy có tổng cộng là 133+1 = 134 thừa số 3

Đọc tiếp...
Đặng công quý 21/11/2017 lúc 14:20
Báo cáo sai phạm

Ta có 180 =2.90=2.9.10=22.32.5 nên có (2+1)(2+1).(1+1) =18 ( ước)  (theo cách tính số lượng các ước ở sgk toán 6 tập 1)

Trong các ước trên có 3 ước nguyên tố là 2; 3 và 5

Vậy có 18-3 =15 ước không nguyên tố

Đọc tiếp...
Trương Anh Tú 17/11/2014 lúc 21:59
Báo cáo sai phạm

Ta có:Ư(180)={1;2;3;4;5;6;9;10;12;15;18;20;30;36;45;60;90;180}

Ta thấy P thuộc Ư(180) mà P là các số không nguyên tố 

=>P={4;6;9;10;12;15;18;20;30;36;45;60;90;180}

 

 

Đọc tiếp...
Đỗ Quang Huy 27/12/2016 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

Trương Anh Tú làm sai rùi các số không nguyên tố bao gồm 0;1và hợp số mới đúng

ĐÁP án là 15 ước

k cho mình nha

Đọc tiếp...
Tiến Dũng 11/01/2017 lúc 11:48
Báo cáo sai phạm

180=22.32.5

Số ước của 180 là: 3.3.2=18(ước)

Số ước nguyên tố của 180 là: {2;3;5;15}

Số ước ko nguyên tố của 180 là: 18-4=14(ước)

Tk mk nhé!Thank you!

Đọc tiếp...
Nguyễn Thành Công 25/02/2018 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

Sai 15 đâu phải nguyên tố

Đọc tiếp...
Vương Ngọc Tuấn Phi 29/01/2018 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

Cái gì có nhiền răng mà ko có miệng

Đọc tiếp...
Phạm Ngọc Thạch 04/08/2015 lúc 19:36
Báo cáo sai phạm

a) Số đó có thể phân tích thành dạng a^x.b^y.c^z..... (phân tích ra thừa số nguyên tố)

Số ước của nó sẽ là (x+1)(y+1)(z+1)...= 15

Mà 15= 3 x 5 = (2+1).(4+1)

Số đó sẽ là: a^2.b^4

Để nhỏ nhất thì a và b là số nguyên tố nhỏ nhất \(\left(a>b>1\right)\)

=> a=3 và b=2

Vậy số đó là 3^2.2^4 = 144

b) Số trên có thể phân tích thành dạng a^x.b^y.c^z..... (phân tích ra thừa số nguyên tố)

Số ước của nó sẽ là (x+1)(y+1)(z+1)...= 8

Mà 8= 2.2.2=(1+1)(1+1)(1+1)

Số đó sẽ là: a.b.c

Để nhỏ nhất thì a, b và c số nguyên tố nhỏ nhất (c>b>a>1)

=> a=2, b=3, c=5

Vậy số đó là 2.3. 5= 30

 

Đọc tiếp...
gv Quản lý 15/09/2015 lúc 19:22
Báo cáo sai phạm

Bạn Quỳnh đã phát hiện ra lời giải của bạn Phạm Ngọc Thạch vẫn thiếu trường hợp. Ví dụ đối với câu b, các trường hợp như sau:

- Trường hợp 1: số phân tích thành dạng pn với p là số nguyên tố thì số ước là n + 1 => n+1 = 8 => n = 7 và số nguyên tố p nhỏ nhất là 2 => số nhỏ nhất trong trường hợp này là 27 = 128

- Trường hợp 2: số đó phân tích thành pn . qm thì số ước là (n+1).(m+1). Để số ước là 8 thì  (n+1).(m+1) = 8 => n = 3 , m = 1 hoặc n = 1, m =3. Số nhỏ nhất sẽ là 23. 3 = 24

- Trường hợp 3: số đó phân tích thành pn . qm . rs , số ước là (n+1).(m+1).(s+1). Để số ước là 8 thì (n+1).(m+1).(s+1) = 8 => n = 1, m = 1, s= 1. Và số nhỏ nhất là: 2.3.5 = 30.

Vậy số bé nhất rơi vào trường hợp thứ hai: số 24.

Online Math đã chọn đáp án của bạn Thạch là chưa chuẩn. Xin lỗi cacsbanj nhé.

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Bảo Nam 16/01/2017 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

ko hiểu mấy bài trên

Đọc tiếp...
goku 2005 21/11/2016 lúc 05:32
Báo cáo sai phạm

48 nha bạn

Đọc tiếp...
Sawada Tsunayoshi 01/11/2016 lúc 20:42
Báo cáo sai phạm

Số tự nhiên khác 0 nhỏ hơn 60 có nhiều ước nhất là 48

Ư(48)=\(\hept{ }\)1,2,3,4,6,8,12,16,24,48)

Đọc tiếp...
caothiquynhmai 23/03/2016 lúc 18:49
Báo cáo sai phạm

số 48 nha

Đọc tiếp...
Phạm Ngọc Thạch 04/07/2015 lúc 15:54
Báo cáo sai phạm

Số có nhiều ước nhất là số phân tích dưới dạng lũy thừa của các số nguyên tố sao cho số nguyên tố là bé nhất.

Ta có: 25=32

Vậy số này có 6 ước.

24 x 3 = 48

Vậy số này có 10 ước.

Vậy số 48 là số cần tìm

 

    

Đọc tiếp...
Lê Quang Tuấn Kiệt 27/07/2017 lúc 19:07
Báo cáo sai phạm

= 48 do ban

Đọc tiếp...
Anh Nguyễn Hoàng Hiếu 11/12/2017 lúc 21:44
Báo cáo sai phạm

Gọi n là số nhỏ hơn 60. Trước hết ta tìm xem n có nhiều nhất là bao nhiêu ước. Xét bốn trường hợp:

+) n chứa một thừa số nguyên tố ( n=ax) Xét 2x (chọn a nhỏ nhất để được số mũ lớn nhất), ta thấy: 25<60<26. Số 25có 6 ước

+) n chứa hai thừa số nguyên tố (n=ax. by) Xét 2x.3y ( chọn a,b nhỏ nhất để được số mũ nhỏ nhất) ta có:

24.3 < 60 < 25.3 ; Số 24.3 có 10 ước

22.32 < 60 <23.32 ; Số 22.39 ước.......

Đ/s 48

Đọc tiếp...
nhất sông núi 27/10/2017 lúc 12:51
Báo cáo sai phạm
 

Ta có :

13a = 13 . 1313 . 1717 = 1314 . 1717 có ( 14 + 1 ) ( 17 + 1 ) = 15 x 18 = 270 ( ước )

17a = 1313 . 17 . 1717 = 1313 . 1718 có ( 13 + 1 ) ( 18 + 1 ) = 14 x 19 = 266  ( ước )

19a = 19 . 1313 . 1717 = ( 1 + 1 ) ( 13 + 1 ) ( 17 + 1 ) = 2 . 14 . 18 = 476  (ước )

Vậy trong các số trên số 19a có nhiều ước nhất ( có 476 ước )

Mình nghĩ là mình làm đúng!!!!

  
Đọc tiếp...
Nghèo ăn bánh xèo 25/09/2016 lúc 09:27
Báo cáo sai phạm

 số 19a có nhiều ước nhất

Đọc tiếp...
Tran Anh Duc 25/12/2017 lúc 12:57
Báo cáo sai phạm

             

                 19a có nhiều nhất

Đọc tiếp...
Bùi Thị Tú Chinh 2 12/09/2016 lúc 19:19
Báo cáo sai phạm
Phượng Hoàng Lửa 17/09/2016 lúc 14:56
Báo cáo sai phạm

3 Số đó là 5;7;9

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hoàng Anh 24/12/2017 lúc 22:39
Báo cáo sai phạm

Ta có 315 là số chia hết cho 5 nên 1 trong 3 số là 5 
315 : 5 = 63 mà 63 = 7 x 9
Vậy 3 số lẻ liên tiếp có tích là 315 là: 5, 7, 9 
Thử lại : 5 x 7 x 9 = 315

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: