Giúp tôi giải toán và làm văn


Phạm Tuấn Đạt CTV 09/07/2018 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

\(B=\frac{1}{2}+\left(\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{1}{3}\right)^3+...+\left(\frac{1}{2}\right)^{100}\)

\(\Rightarrow2B=1+\frac{1}{2}+\left(\frac{1}{2}\right)^2+...+\left(\frac{1}{2}\right)^{99}\)

\(\Rightarrow2B-B=1-\left(\frac{1}{2}\right)^{100}\)

\(\Rightarrow B=1-\frac{1}{2^{100}}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hiền 09/07/2018 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

\(B=\frac{1}{2}+\left(\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{1}{2}\right)^3+...+\left(\frac{1}{2}\right)^{100}\)

\(2B=1+\frac{1}{2}+\left(\frac{1}{2}\right)^2+...+\left(\frac{1}{2}\right)^{101}\)

\(2B-B=\left[1+\frac{1}{2}+\left(\frac{1}{2}\right)^2+...+\left(\frac{1}{2}\right)^{101}\right]-\left[\frac{1}{2}+\left(\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{1}{2}\right)^3+...+\left(\frac{1}{2}\right)^{100}\right]\)

\(B=1-\left(\frac{1}{2}\right)^{100}\)

\(B=1-\frac{1}{2^{100}}\)

Vậy  \(B=1-\frac{1}{2^{100}}\)

_Chúc bạn học tốt_

Đọc tiếp...
kudo shinichi CTV 09/07/2018 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

\(B=\frac{1}{2}+\left(\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{1}{2}\right)^3+...+\left(\frac{1}{2}\right)^{100}\)

\(2B=1+\frac{1}{2}+\left(\frac{1}{2}\right)^2+...+\left(\frac{1}{2}\right)^{99}\)

\(2B-B=\left[1+\frac{1}{2}+\left(\frac{1}{2}\right)^2+...+\left(\frac{1}{2}\right)^{99}\right]-\left[\frac{1}{2}+\left(\frac{1}{2}\right)^2+...+\left(\frac{1}{2}\right)^{100}\right]\)

\(B=1-\left(\frac{1}{2}\right)^{100}\)

\(B=1-\frac{1}{2^{100}}\)

Tham khảo nhé~

Đọc tiếp...
Dũng Lê Trí 13/07/2017 lúc 15:37
Báo cáo sai phạm

2) \(\frac{2010+2011}{2011+2012}=\frac{2010}{2011+2012}+\frac{2011}{2011+2012}\)

\(\frac{2010}{2011}>\frac{2010}{2011+2012}\)

\(\frac{2011}{2012}>\frac{2011}{2011+2012}\)

\(\Rightarrow A>B\)

Đọc tiếp...
hoàng vũ 23/07/2017 lúc 10:55
Báo cáo sai phạm

Bài 1:

\(\in\)là thuộc ;     

\(\notin\)là không thuộc ;

\(\subset\)là tập hợp con ;

\(\phi\)là tập hợp rỗng ;

\(\supset\)là 2 tập hợp giao nhau.

Đọc tiếp...
Beyond The Scence 13/07/2017 lúc 15:36
Báo cáo sai phạm
  • Bài 3:

 a) \(1\frac{13}{15}.\left(0,5\right)^2.3+\left(\frac{8}{15}-1\frac{19}{60}\right):1\frac{23}{24}\)

\(=\frac{28}{15}.\frac{1}{4}.3+-\frac{47}{60}:\frac{47}{24}\)

\(=\frac{7}{5}-\frac{2}{5}\)

\(=1\)

b)\(\frac{\left(\frac{11^2}{200}+0,415\right):0,01}{\frac{1}{12}-37,25+3\frac{1}{6}}\)

\(=\frac{\left(\frac{121}{200}+0,415\right):0,01}{\frac{1}{12}-37,25+\frac{19}{6}}\)

\(=\frac{\frac{51}{50}:\frac{1}{100}}{-34}\)

\(=\frac{102}{-34}\)

\(=-3\)

Đọc tiếp...
Hỏa Long Natsu 14/05/2018 lúc 14:26
Báo cáo sai phạm

\(\frac{5}{2}x+\frac{1}{2}x=x+400\%\)

\(\Rightarrow\left(\frac{5}{2}+\frac{1}{2}\right)x=x+4\)

\(\Rightarrow\frac{6}{2}x=x+4\)

\(\Rightarrow3x=x+4\)

\(\Rightarrow3x-x=4\)

\(\Rightarrow2x=4\)

\(\Rightarrow x=2\)

Vậy \(x=2\)

Chúc bạn học tốt !!! 

Đọc tiếp...
ST CTV 19/01/2018 lúc 21:54
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(\frac{99}{1}+\frac{98}{2}+...+\frac{1}{99}=\left(\frac{98}{2}+1\right)+\left(\frac{97}{3}+1\right)+...+\left(\frac{1}{99}+1\right)+1=\frac{100}{2}+\frac{100}{3}+...+\frac{100}{99}+\frac{100}{100}=100\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{100}\right)\)

THay vào K, ta được:

\(K=\frac{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{100}}{100\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{100}\right)}=\frac{1}{100}\)

Đọc tiếp...
Vua bà hay nổi dận 21/03/2018 lúc 17:08
Báo cáo sai phạm

F=7/4(1/90-1/94+1/94-1/98+...+1/158-1/162)

  =7/4(1/90-1/162)

  =7/4.2/405

  =7/810

Vậy F=7/810

đặt A=1/1.2.3+1/2.3.4+...+1/37.38.39

     2A=1/1.2-1/2.3+1/2.3-1/3.4+...+1/37.38-1/38.39

     2A=1/1.2-1/38.39

     2A=1/2-1/1482

     2A=370/741

      A=370/741.1/2

      A=185/741

 HOÀN THÀNH

Đọc tiếp...
Đào Trọng Luân 10/05/2017 lúc 09:13
Báo cáo sai phạm

E = 1/1.101+1/2.102+...+1/10.110

E = 1/100[100/1.101+100/2.102+...+100/10.110]

E = 1/100[1/1-1/101+1/2-1/102+...+1/10-1/110]

E = 1/100[[1/1+1/2+1/3...+1/10]-[1/101+1/102+...+1/110] - xg cái E

F = 1/1.11+1/2.12+...+1/100.110

F = 1/10[10/1.11+10/2.12+...+10/100.110]

F = 1/10[1/1-1/11+1/2-1/12+...+1/100-1/110]

F = 1/10[[1/1+1/2+...+1/100]-[1/11+1/12...+1/110]]

F = 1/10[[1/1+1/2+...+1/10]-[1/101+1/102+...+1/110]

\(\Rightarrow\frac{E}{F}=\frac{\frac{1}{100}\left[\left[\frac{1}{1}+\frac{1}{2}+...+\frac{1}{10}\right]-\left[\frac{1}{101}+\frac{1}{102}+...+\frac{1}{110}\right]\right]}{\frac{1}{10}\left[\left[\frac{1}{1}+\frac{1}{2}+...+\frac{1}{10}\right]-\left[\frac{1}{101}+\frac{1}{102}+...+\frac{1}{110}\right]\right]}=\frac{1}{10}\)

Xỉu... vì đuối sau khi bấm

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Yến Nhi 24/04/2018 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

Câu 8( Mình không viết đè nữa nha)

a)   2-1/1.2 + 3-2/2.3 + 4-3/3.4 +…..+ 100-99/99.100

=  1 – 1/2 + 1/2 – 1/3 + 1/3 – 1/4 +…..+ 1/99 – 1/100

=  1 – 1/100 < 1

=   99/100 < 1

    Vậy A< 1

Đọc tiếp...
trieu dang 29/07/2015 lúc 13:36
Báo cáo sai phạm

\(\frac{52}{9}=\frac{45}{9}+\frac{7}{9}=5+\frac{7}{9}=5+\frac{1}{\frac{9}{7}}+5+\frac{1}{\frac{7}{7}+\frac{2}{7}}=5+\frac{1}{1+\frac{1}{\frac{7}{2}}}=5+\frac{1}{1+\frac{1}{\frac{6}{2}+\frac{1}{2}}}\)

\(=5+\frac{1}{1+\frac{1}{3+\frac{1}{2}}}\)

\(\Rightarrow a=1;b=3;c=2\)

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 20/03/2017 lúc 11:12
Báo cáo sai phạm

\(a=1;b=3;c=2\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Kim Ngân 01/03/2018 lúc 17:30
Báo cáo sai phạm

a = 1,b = 3, c = 2

Đọc tiếp...
Hiếu 06/04/2018 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{2^2}< \frac{1}{1.2}\)

\(\frac{1}{3^2}< \frac{1}{2.3}\)

........

\(\frac{1}{n^2}< \frac{1}{\left(n-1\right)n}\)

=> \(A< \frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+...+\frac{1}{n\left(n-1\right)}=\frac{1}{1}-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+...+\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n}=1-\frac{1}{n}< 1\)

Đpcm 

Đọc tiếp...
Doann Nguyen 19/01/2018 lúc 19:12
Báo cáo sai phạm

F=(3/1.8+3/8.15+...+3/106.113)-(25/50.55+25/55.60+...+25/95.100) (1)

Đặt:

A=(3/1.8+3/8.15+3/15.22+...+3/106.113)

=3/7.(1-1/8+1/8-1/15+...+1/106-1/113)

=3/7.(1-1/113)

=3/7.112/113

=336/791. (2)

B=25/50.55+25/55.60+...+25/95.100

=25/5.(1/50-1/55+1/55-1/60+...+1/95-1/100)

=5.(1/50-1/100)

=1/20 (3)

Thay (2),(3) vào (1) ta được:

F=336/791-1/20

=5929/6720.

Đọc tiếp...
Kudo Shinichi 30/03/2016 lúc 06:15
Báo cáo sai phạm

a/2 >hoặc = a/5 ( xảy ra giấu bằng với a=0)

b/3> hoặc = b/5 ( xảy randaaus bằng với a=0

Do đó : a/2 +b/3 = a/5 + b/5 chỉ trong trường hợp a=b=0

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Khôi 28/10/2017 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

a) Ta có: a + b/2 + 3 = a + b/5 = a/5 + b/5

Như vậy, a/2 + b/3 = a/5 + b/5

Với a/2 + b/3 = a/5 + b/5 thì a,b chỉ là 0

Mặt khác: a,b khác 0

Thì a/2 + b/3 > a/5 + b/5 ( ko thõa mãn )

Vậy a,b = 0

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Khôi 28/10/2017 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

very easy

Đọc tiếp...
nguyen thieu cong thanh 23/07/2015 lúc 21:35
Báo cáo sai phạm

\(\frac{30}{43}=\frac{1}{\frac{43}{30}}=\frac{1}{1+\frac{13}{30}}=\frac{1}{1+\frac{1}{\frac{30}{13}}}=\frac{1}{1+\frac{1}{2+\frac{4}{13}}}=\frac{1}{1+\frac{1}{2+\frac{1}{\frac{13}{4}}}}=\frac{1}{1+\frac{1}{2+\frac{1}{3+\frac{1}{4}}}}\)

vậy (a;b;c;d)=(1;2;3;4)

Đọc tiếp...
trieu dang 23/07/2015 lúc 21:37
Báo cáo sai phạm

\(\frac{30}{43}=\frac{1}{\frac{43}{30}}=\frac{1}{1+\frac{13}{30}}=\frac{1}{1+\frac{1}{\frac{30}{13}}}=\frac{1}{1+\frac{1}{2+\frac{4}{13}}}=\frac{1}{1+\frac{1}{2+\frac{1}{\frac{13}{4}}}}=\frac{1}{1+\frac{1}{2+\frac{1}{3+\frac{1}{4}}}}\)

Vậy a=1 ; b=2 ; c=3 ; d=4

Đọc tiếp...
sssongokusss 05/07/2018 lúc 14:47
Báo cáo sai phạm

ai choi bang bang 2 ket ban voi minh

Đọc tiếp...
Phạm Khánh Linh 15/03/2018 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

I am sorry.Idon't help you 

Đọc tiếp...
Nguyen Khanh Linh 09/05/2017 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

I m so sorry

Đọc tiếp...
Truong_tien_phuong 09/05/2017 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

I can help you!

                    Giải

Ta có:\(\frac{x}{5}+1=\frac{1}{y-1}\)

\(\Rightarrow\frac{x}{5}+\frac{5}{5}=\frac{1}{y-1}\)

\(\Rightarrow\frac{x+5}{5}=\frac{1}{y-1}\)

\(\Leftrightarrow\left(x+5\right).\left(y-1\right)=5\)

Vì \(x;y\in Z\)

\(\Rightarrow x+5;y-1\in Z\)

\(\Rightarrow x+5;y-1\inƯ\left(5\right)=\left\{-5;-1;1;5\right\}\)

Ta lập bảng: 

x + 5-5-115
y - 1 -1-551
x-10-6-40
y0-462

Vậy có 4 cặp ( x ; y ) cần tìm.

~~~~~~~~ *** ~~~~~

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: