Giúp tôi giải toán


Kudo Shinichi 30/03/2016 lúc 06:15

a/2 >hoặc = a/5 ( xảy ra giấu bằng với a=0)

b/3> hoặc = b/5 ( xảy randaaus bằng với a=0

Do đó : a/2 +b/3 = a/5 + b/5 chỉ trong trường hợp a=b=0

Vũ Thị Hằng Nga 12/02/2017 lúc 16:22

tìm các số tự nhiên a,b,c sao cho a^2 <=b;b^2<=c;c^2<=a

Nguyen Van Huong 16/04/2017 lúc 20:00

a) B = 5/16 : 0,125 - ( 9/4 - 0,6 ) * 10/11

B = 5/16 * 8 - 9/4 * 10/11 + 0,6 * 10/11

B = 5/2 - 45/22 + 3/11

B = 55/22 - 45/22 + 6/22

B = 8/11

b) \(\left(\frac{1}{2}+1\right)\left(\frac{1}{3}+1\right).....\left(\frac{1}{99}+1\right)\)

\(=\frac{3}{2}.\frac{4}{3}.\frac{5}{4}.....\frac{100}{99}\)

\(=\frac{3.4.5.....100}{2.3.4.....99}\)

\(=\frac{\left(3.4.....99\right).100}{2\left(3.4.....99\right)}\)

\(=\frac{100}{2}\)

\(=50\)

Hoàng Hương Giang 16/04/2017 lúc 19:58

a)B= 5/6 : 1/8 - (9/4 - 3/5 ) * 10/11

= 5/2 - 33/20 * 10/11

= 5/2 - 3/2

= 1

b) 3/2.4/3.5/4....100/99

= 3.4.5...100/2.3.4...99

=100/2

=50

nguyen thieu cong thanh 23/07/2015 lúc 21:35

\(\frac{30}{43}=\frac{1}{\frac{43}{30}}=\frac{1}{1+\frac{13}{30}}=\frac{1}{1+\frac{1}{\frac{30}{13}}}=\frac{1}{1+\frac{1}{2+\frac{4}{13}}}=\frac{1}{1+\frac{1}{2+\frac{1}{\frac{13}{4}}}}=\frac{1}{1+\frac{1}{2+\frac{1}{3+\frac{1}{4}}}}\)

vậy (a;b;c;d)=(1;2;3;4)

trieu dang 23/07/2015 lúc 21:37

\(\frac{30}{43}=\frac{1}{\frac{43}{30}}=\frac{1}{1+\frac{13}{30}}=\frac{1}{1+\frac{1}{\frac{30}{13}}}=\frac{1}{1+\frac{1}{2+\frac{4}{13}}}=\frac{1}{1+\frac{1}{2+\frac{1}{\frac{13}{4}}}}=\frac{1}{1+\frac{1}{2+\frac{1}{3+\frac{1}{4}}}}\)

Vậy a=1 ; b=2 ; c=3 ; d=4

Lê Mạnh Tiến Đạt 17/03/2017 lúc 21:17

https://olm.vn/images/myolm.png

trieu dang 29/07/2015 lúc 13:36

\(\frac{52}{9}=\frac{45}{9}+\frac{7}{9}=5+\frac{7}{9}=5+\frac{1}{\frac{9}{7}}+5+\frac{1}{\frac{7}{7}+\frac{2}{7}}=5+\frac{1}{1+\frac{1}{\frac{7}{2}}}=5+\frac{1}{1+\frac{1}{\frac{6}{2}+\frac{1}{2}}}\)

\(=5+\frac{1}{1+\frac{1}{3+\frac{1}{2}}}\)

\(\Rightarrow a=1;b=3;c=2\)

Lê Mạnh Tiến Đạt 20/03/2017 lúc 11:12

\(a=1;b=3;c=2\)

chunguyenhaianh 04/04/2017 lúc 21:27

có 7 số đó là : 16/24; 24/36; 32/48; 40/60; 48/72; 56/84; 64/96

nguyen van sang 04/04/2017 lúc 21:32

có 8 số bằng 8/12 là:16/24 ;24/36 ;32/48 ;40/60 ;48/72 ;56/84 ;64/96

Nguyễn Hữu Đức 20/03/2017 lúc 19:45

bài này = -1 nha mai

Ngọc Mai 20/03/2017 lúc 19:47

\(-\frac{5}{8}\times\frac{16}{25}-\frac{21}{35}\)

\(=-\frac{5}{8}\times\frac{16}{25}-\frac{3}{5}\)

\(=-\frac{2}{5}-\frac{3}{5}\)

\(=-1\)

Tk mk mk tk lại ! ^^ 

Nguyễn Thị Thu Hiền 20/03/2017 lúc 19:57

\(\frac{-5}{8}\)x\(\frac{16}{25}\)-\(\frac{21}{35}\)

=\(\frac{-5}{8}\)x\(\frac{16}{25}\)-\(\frac{3}{5}\)

=\(\frac{-5.16}{8.25}\)-\(\frac{3}{5}\)

=\(\frac{-5.2.2.2.2}{2.2.2.5.5}\)-\(\frac{3}{5}\)

=\(\frac{-2}{5}\)-\(\frac{3}{5}\)

=\(\frac{-5}{5}\)

=\(-1\)

=

Ngọc Mai 14/03/2017 lúc 09:54

\(M=-\frac{5}{3}+\frac{1}{4}+\frac{5}{3}+\frac{3}{4}\)

\(M=\left(-\frac{5}{3}+\frac{5}{3}\right)+\left(\frac{1}{4}+\frac{3}{4}\right)\)

\(M=0+1\)

\(M=1\)

Ủng hộ tk Đúng nha mọi người ! ^^ Tk mk mk tk lại 100% ! ~

Freya 08/01/2017 lúc 18:48

 Tìm h cùa -5*-3=15;-5*-2=10;-5*6=-30;-5*10=-50;-5*... 
-3*-2=6;-3*6=-18;-3*10=-30;-3*15=-45 
-2*6=-12;-2*10=-20;-2*15=-30 
6*10=60;6*15=90 
10*15=150 
Do -5*6=-3*10=-2*15=-30 
Cứ -5*6=-3*10 có 4 cặp 
Vậy Số cặp phân số bằng nhau được lập từ bốn trong sáu số -5;-3;-2;6;10;15 là 4*3=12

CHÚC BẠN HỌC GIỎI

TK MÌNH NHÉ

Khổng Thị Linh 08/01/2017 lúc 19:32

Từ 6 số đã cho có ba đẳng thức sau:

(-3).10=(-2).15; (-3).10=(-5).6; (-2).15=(-5).6

Với (-3).10=(-2).15 ta có những cặp phân số sau

-3/2=10/15; 2/-2=15/10; -3/15=-2/10; 15/-3=10/-2

với (-3).10=(-5).6 .........

-3/-5=10/6; -5/-3=6/10; (-5)/10=(-3)/6; 10/(-5)=6/(-3)

với(-2).15=(-5).6......

-2/-5=15/6; -5/-2=6/15; -2/6=-5/15; 6/-2=-5/15

Nguyễn Huy Tú 12/03/2017 lúc 12:23

\(\frac{1}{1.2.3}+\frac{1}{2.3.4}+...+\frac{1}{98.99.100}\)

\(=\frac{1}{2}\left(\frac{2}{1.2.3}+\frac{2}{2.3.4}+...+\frac{2}{98.99.100}\right)\)

\(=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{1.2}-\frac{1}{2.3}+\frac{1}{2.3}-\frac{1}{3.4}+...+\frac{1}{98.99}-\frac{1}{99.100}\right)\)

\(=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{1.2}-\frac{1}{99.100}\right)\)

\(=\frac{1}{2}.\frac{4949}{9900}\)

\(=\frac{4949}{19800}\)

Rocker Phong 08/03/2017 lúc 20:34

\(\frac{1}{2}+\frac{1}{-3}+\frac{1}{4}+\frac{-1}{5}\)

=\(\frac{30}{60}+\frac{-20}{60}+\frac{15}{60}+\frac{-12}{60}\)

=\(\frac{30-20+15-12}{60}\)

=\(\frac{13}{60}\)

Love 08/03/2017 lúc 20:32

Đáp số : \(\frac{13}{60}\)

Ủng hộ tk Đúng nha mọi người !!! ^^

Tk mình mình tk lại ! ~~ 

pham mai linh 08/03/2017 lúc 21:21

\(\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\right)+\left(\frac{1}{-3}+\frac{1}{-5}\right)\)

=\(\left(\frac{2}{4}+\frac{1}{4}\right)+\left(\frac{-5}{15}+\frac{-3}{15}\right)\)

=\(\frac{3}{4}+\frac{-8}{15}\)

=\(\frac{45}{60}+\frac{-36}{60}\)

=\(\frac{45+\left(-36\right)}{60}\)

=\(\frac{13}{60}\)

Lê Mạnh Tiến Đạt 08/03/2017 lúc 11:10

Đặt B = \(\frac{1}{1.3}\)\(\frac{1}{3.5}+\frac{1}{5.7}+...+\frac{1}{2003.2005}\Rightarrow2B=2\left(\frac{1}{1.3}+\frac{1}{3.5}+\frac{1}{5.7}+...+\frac{1}{2003.2005}\right)\)\(\Rightarrow2B=\frac{2}{3.5}+\frac{2}{5.7}+\frac{2}{7.9}+...+\frac{2}{2003.2005}\Rightarrow2B=\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{9}+...+\frac{1}{2003}-\frac{1}{2005}\)

\(\Rightarrow2B=\frac{1}{3}-\frac{1}{2005}=\frac{2012}{6015}\Rightarrow B=\frac{2012}{6015}:2=\frac{1001}{6015}\)

Love 08/03/2017 lúc 11:02

\(A=\frac{1}{1.3}+\frac{1}{3.5}+\frac{1}{5.7}+...+\frac{1}{2003.2005}\)

\(2A=2.\left(\frac{1}{1.3}+\frac{1}{2.5}+\frac{1}{5.7}+...+\frac{1}{2003.2005}\right)\)

\(2A=\frac{2}{1.3}+\frac{2}{3.5}+\frac{2}{5.7}+...+\frac{2}{2003.2005}\)

\(2A=1-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+...+\frac{1}{2003}-\frac{1}{2005}\)

\(2A=1-\frac{1}{2005}\)

\(2A=\frac{2004}{2005}\)

\(A=\frac{2004}{2005}:2\)

\(A=\frac{1002}{2005}\)

Ủng hộ tk Đúng nha mọi người !!! ^^ 

Nguyễn Quang Trung CTV 08/03/2017 lúc 11:50

Ta có: \(A=\frac{1}{1.3}+\frac{1}{3.5}+\frac{1}{5.7}+......+\frac{1}{2003.2005}\)

             \(=\frac{1}{2}\left(\frac{2}{1.3}+\frac{2}{3.5}+\frac{2}{5.7}+.....+\frac{2}{2003.2005}\right)\)

               \(=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+......+\frac{1}{2003}-\frac{1}{2005}\right)\)

               \(=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{2005}\right)\)

                 \(=\frac{1}{2}.\frac{2004}{2005}=\frac{1002}{2005}\)

Nguyễn Quang Trung CTV 08/03/2017 lúc 11:23

Ta có : \(A=\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+......+\frac{1}{2004.2005}\)

\(=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+.....+\frac{1}{2004}-\frac{1}{2005}\)

\(=1-\frac{1}{2005}\)

\(=\frac{2004}{2005}\)

Love 08/03/2017 lúc 10:52

\(A=\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+....+\frac{1}{2004.2005}\)

\(A=\frac{1}{1.2}=1-\frac{1}{2}\)

\(A=\frac{1}{2.3}=\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\)

\(\frac{1}{3.4}=\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\)

\(A=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+...+\frac{1}{2003}-\frac{1}{2004}\)

\(A=1-\frac{1}{2004}\)

\(A=\frac{2003}{2004}\)

Ủng hộ tk Đúng nha mọi người !!! ^^ 

Phạm Hữu Đang CTV 08/03/2017 lúc 10:52

\(A=\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+...+\frac{1}{2004.2005}\)

\(=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+...+\frac{1}{2004}-\frac{1}{2005}\)

\(=1-\frac{1}{2005}\)

\(=\frac{2004}{2005}\)

Võ Hoàng Thiên Ân 06/03/2017 lúc 19:11

Có 2015 số nhé 

Tại vì không có \(\frac{2016}{0}\)nên chỉ có 2015 số thui nhé

Đúng 100%

Lê Bảo Ngân 06/03/2017 lúc 19:15

Vì đây là phân số bé hơn 1 nên phân số đầu tiên là 0/2016 và phân số thứ hai là 1007/1009

Vậy có 1008 phân số.

Love 06/03/2017 lúc 10:42

\(\frac{2}{3}+-\frac{2}{3}+\frac{5}{2}\)

\(=0+\frac{5}{2}\)

\(=\frac{5}{2}\)

ỦNG HỘ NHA CẢ NHÀ !!!!!!!!!!!! TK MK MK TK LẠI !! ^^

tuan va manh 06/03/2017 lúc 11:29

\(\frac{5}{2}\) nhe

Chu Hà Anh 06/03/2017 lúc 10:43

\(\frac{2}{3}+\frac{-2}{3}+\frac{5}{2}\)

\(\frac{2+\left(-2\right)}{3}+\frac{5}{2}\)

= 0 +\(\frac{5}{2}\)

\(\frac{5}{2}\)

Zoro X Robin 04/03/2017 lúc 20:07

4/3<...<9/4

16/12<...<27/12

nên số cần tìm >16 và <27 mã số cần tìm là số nguyên nên  so can tim chia het cho 12

vay so can ttim la24/12 hay 2

Nguyễn Thị Thu Huyền 04/03/2017 lúc 20:02

sai phải =1

Nhat Linh 04/03/2017 lúc 20:01

2 hay sao ý bạn ạ

Ngọc Cute 04/03/2017 lúc 16:04

 1 x 0 = 0 mà bạn sao lại 1 x 0 = 1 thế kia ??? Mik ko tài nào trả lời đc

Cô Long_Nghiên Hy Trần 01/03/2017 lúc 21:01

Ta có:

\(\frac{-37}{8}+\frac{13}{8}=\frac{-24}{8}=-3\)

\(\frac{1}{4}+\frac{-5}{4}=\frac{-4}{4}=-1\)

Vì -1 > -3 => \(\frac{1}{4}+\frac{-5}{4}>\frac{-37}{8}+\frac{13}{8}\)

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: