Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyen Tran Tuan Hung 26 tháng 9 2017 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

57/95=3/5

3/5=63/105

105-63=42 vay phan so bang 57/95 mau hon tu 42 don vi la 63/105

Đọc tiếp...
Kaito Kid 26 tháng 9 2017 lúc 20:09
Báo cáo sai phạm

Ta có 57/95 = 3/5

Hiệu số phần bằng nhau là :

    5 - 3 = 2 (phần)

Tử số của phân số đó là :

    42 : 2 x 3 = 63

Mẫu số của phân số đó là :

    63 + 42 = 105

      Đáp số : 63/105

Đọc tiếp...
OoO_TNT_OoO 26 tháng 9 2017 lúc 20:06
Báo cáo sai phạm

Ta có:\(\frac{57}{95}=\frac{3}{5}\)

Hiệu số phần bằng nhau là:

5-3=2(phần)

Tử số của phân số đó là:

42:2x3=63

Mẫu số của phân số đó là:

63+42=105

Vậy phân số đó là:\(\frac{63}{105}\)

Đọc tiếp...
Trần Hoài Thương 26 tháng 7 lúc 16:20
Báo cáo sai phạm

\(E=\frac{4}{3}.\frac{5}{4}.\frac{6}{5}.....\frac{12}{11}\)

\(\Rightarrow E=\frac{4.5.6...12}{3.4.5....11}\)

\(\Rightarrow E=\frac{12}{3}=4\)

Rất vui vì giúp đc bn !!!

Đọc tiếp...
T.Ps 26 tháng 7 lúc 16:04
Báo cáo sai phạm

#)Giải :

\(E=\frac{4}{3}\times\frac{5}{4}\times\frac{6}{5}\times...\times\frac{12}{11}=\frac{4\times5\times6\times...\times12}{3\times4\times5\times...\times11}=\frac{12}{3}=4\)

Đọc tiếp...
Phạm Gia Bảo 26 tháng 7 lúc 16:01
Báo cáo sai phạm

\(E=\frac{4}{3}\times\frac{5}{4}\times\frac{6}{5}\times...\times\frac{12}{11}\)

    \(=\frac{4\times5\times6\times...\times12}{3\times4\times5\times...\times11}=\frac{12}{3}=4\)

Đọc tiếp...
headsot96 22 tháng 7 lúc 14:35
Báo cáo sai phạm

a)\(\frac{27}{5}\text{x}\frac{91}{12}\text{x}\frac{125}{9}\text{x}\frac{96}{13}=\frac{27}{9}\text{x}\frac{91}{13}\text{x}\frac{125}{5}\text{x}\frac{96}{12}=3\text{x}7\text{x}25\text{x}8\)

Đến đây tự tính nha !

b)\(\frac{2539}{35}\text{x}\frac{7}{90}+\frac{561}{35}\text{x}\frac{7}{90}=\frac{7}{90}\text{x}\left(\frac{2539}{35}+\frac{561}{35}\right)=\frac{7}{90}\text{x}\frac{3100}{35}=\frac{3100}{90}\text{x}\frac{7}{35}=\frac{310}{9}\text{x}\frac{1}{5}=\frac{62}{9}\)

Đọc tiếp...
ST CTV 19 tháng 1 2018 lúc 21:54
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(\frac{99}{1}+\frac{98}{2}+...+\frac{1}{99}=\left(\frac{98}{2}+1\right)+\left(\frac{97}{3}+1\right)+...+\left(\frac{1}{99}+1\right)+1=\frac{100}{2}+\frac{100}{3}+...+\frac{100}{99}+\frac{100}{100}=100\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{100}\right)\)

THay vào K, ta được:

\(K=\frac{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{100}}{100\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{100}\right)}=\frac{1}{100}\)

Đọc tiếp...
Nhật Hạ CTV 25 tháng 6 lúc 12:00
Báo cáo sai phạm

Đề sai :) Tớ sửa 82 -> 8/2

Đặt \(A=\frac{9}{1}+\frac{8}{2}+\frac{7}{3}+...+\frac{1}{9}\)

\(A=1+\left(1+\frac{8}{2}\right)+...+\left(1+\frac{1}{9}\right)\)

\(A=\frac{10}{10}+\frac{10}{2}+...+\frac{10}{9}\)

\(A=10\left(\frac{1}{2}+...+\frac{1}{9}+\frac{1}{10}\right)\)

Thay A vào P, ta có:

\(P=\frac{10\left(\frac{1}{2}+...+\frac{1}{9}+\frac{1}{10}\right)}{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{10}}=10\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Đức Mạnh 25 tháng 6 lúc 16:34
Báo cáo sai phạm
trần quốc dũng 20 tháng 6 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

\(\left(\frac{2012}{2015}+\frac{2011}{2016}+\frac{2010}{2017}+\frac{2009}{2018}\right).\left(\frac{1}{6}+\frac{1}{3}+\frac{1}{2}\right)\)

\(=\left(\frac{2012}{2015}+\frac{2011}{2016}+\frac{2010}{2017}+\frac{2009}{2018}\right).\left(\frac{1}{6}+\frac{2}{6}+\frac{3}{6}\right)\)

=\(\left(\frac{2012}{2015}+\frac{2011}{2016}+\frac{2010}{2017}+\frac{2009}{2018}\right).0\)

\(=0\)

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱŤ.Ƥεɳɠʉїɳş༉ 20 tháng 6 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

#)Giải :

\(\left(\frac{2012}{2015}+\frac{2011}{2016}+\frac{2010}{2016}+\frac{2009}{2018}\right)\left(\frac{1}{6}+\frac{1}{3}+\frac{1}{2}\right)\)

\(=\left(\frac{2012}{2015}+\frac{2011}{2016}+\frac{2010}{2016}+\frac{2009}{2018}\right)\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\right)\)

\(=\left(\frac{2012}{2015}+\frac{2011}{2016}+\frac{2010}{2016}+\frac{2009}{2018}\right)\times0\)

\(=0\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Tấn Phát 4 tháng 6 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

\(4^2\times\frac{4^3}{2^{10}}=\frac{4^2\times4^3}{2^{10}}=\frac{4^{2+3}}{2^{2\times5}}=\frac{4^5}{\left(2^2\right)^5}=\frac{4^5}{4^5}=1\)

Bạn có thể làm tắt lại nếu muốn

HK TOT

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱŤ.Ƥεɳɠʉїɳş༉ ( Team TST 14 ) 4 tháng 6 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

#)Giải :

\(\frac{4^2\times4^3}{2^{10}}=\frac{2^4\times2^6}{2^{10}}=\frac{2^{10}}{2^{10}}=1\)

            #~Will~be~Pens~#

Đọc tiếp...
♡ℋųуềй Ŧɾâй♡ 4 tháng 6 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

\(\frac{4^2.4^3}{2^{10}}\)=\(\frac{\left(2^2\right)^2.\left(2^2\right)^3}{2^{10}}\)

                 =\(\frac{2^4.2^6}{2^{10}}\)

                  =\(\frac{2^{10}}{2^{10}}\)=1

Đọc tiếp...
hoàng vũ
Trả lời
3
Đánh dấu

15 tháng 12 2017 lúc 20:40

Tính giá trị biểu thức :

1. \(A=\frac{\frac{2}{5}+\frac{2}{7}-\frac{2}{9}-\frac{2}{11}}{\frac{4}{5}+\frac{4}{7}-\frac{4}{9}-\frac{4}{11}}\) 

2. \(B=\frac{1^2}{1.2}.\frac{2^2}{2.3}.\frac{3^2}{3.4}.\frac{4^2}{4.5}\)

3. \(C=\frac{2^2}{1.3}.\frac{3^2}{2.4}.\frac{4^2}{3.5}.\frac{5^2}{4.6}\)

4. \(D=(\frac {150}{1111}+\frac{5}{75}-\frac{14}{77})(\frac{1}{5}-\frac{1}{6}-\frac{1}{30}) \)

5. Cho \(M=8\frac{2}{7}-\left(3\frac{4}{9}+3\frac{9}{7}\right);N=\left(10\frac{2}{9}+2\frac{3}{5}\right)-6\frac{2}{9}\). Tính \(P=M-N\)

6. \(E=10101\left(\frac{5}{111111}+\frac{5}{222222}-\frac{4}{3.7.11.13.37}\right)\)

7. \(F=\frac{\frac{1}{3}+\frac{1}{7}-\frac{1}{13}}{\frac{2}{3}+\frac{2}{7}-\frac{2}{13}}.\frac{\frac{3}{4}-\frac{3}{16}-\frac{3}{256}+\frac{3}{64}}{1-\frac{1}{4}+\frac{1}{16}-\frac{1}{64}}+\frac{5}{8}\)

8. \(G=\left[\frac{\left(6-4\frac{1}{2}\right):0,03}{\left(3\frac{1}{20}-2,65\right).4+\frac{2}{5}}-\frac{\left(0,3-\frac{3}{20}\right).1\frac{1}{2}}{\left(1,88+2\frac{3}{25}\right).\frac{1}{80}}\right]:\frac{49}{60}\)

9. \(H=\frac{1}{1.2.3}+\frac{1}{2.3.4}+\frac{1}{4.5.6}+...+\frac{1}{98.99.100}\)

10. \(I=\frac{8}{9}.\frac{15}{16}.\frac{24}{25}.....\frac{2499}{2500}\)

11. \(k=\left(-1\frac{1}{2}\right)\left(-1\frac{1}{3}\right)\left(-1\frac{1}{4}\right)...\left(-1\frac{1}{999}\right)\)

12. \(L=1\frac{1}{3}.1\frac{1}{8}.1\frac{1}{15}...\)(98 thừa số)

13. \(M=-2+\frac{1}{-2+\frac{1}{-2+\frac{1}{-2+\frac{1}{3}}}}\)

14. \(N=\frac{155-\frac{10}{7}-\frac{5}{11}+\frac{5}{23}}{403-\frac{26}{7}-\frac{13}{11}+\frac{13}{23}}\)

15. \(P=\left(\frac{1}{4}-1\right)\left(\frac{1}{5}-1\right)...\left(\frac{1}{2000}-1\right)\left(\frac{1}{2001}-1\right)\)

16. \(Q=\left(\frac{1}{1.2}+\frac{1}{3.4}+\frac{1}{5.6}+...+\frac{1}{2005.2006}\right):\left(\frac{1}{1004.2006}+\frac{1}{1005.2005}+...+\frac{1}{2006.1004}\right)\)

Đọc tiếp...

Được cập nhật 5 tháng 4 lúc 22:03

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
Namikaze Minato 2 tháng 5 2018 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

\(1)A=\frac{\frac{2}{5}+\frac{2}{7}-\frac{2}{9}-\frac{2}{11}}{\frac{4}{5}+\frac{4}{7}-\frac{4}{9}-\frac{4}{11}}\)

\(=\frac{2\left(\frac{1}{5}+\frac{1}{7}-\frac{1}{9}-\frac{1}{11}\right)}{4\left(\frac{1}{5}+\frac{1}{7}-\frac{1}{9}-\frac{1}{11}\right)}\)

\(=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}\)

\(2)B=\frac{1^2}{1.2}.\frac{2^2}{2.3}.\frac{3^2}{3.4}.\frac{4^2}{4.5}\)

\(=\frac{1.1}{1.2}.\frac{2.2}{2.3}.\frac{3.3}{3.4}.\frac{4.4}{4.5}\)

\(=\frac{1}{2}.\frac{2}{3}.\frac{3}{4}.\frac{4}{5}\)

\(=\frac{1.2.3.4}{2.3.4.5}=\frac{1}{5}\)

\(3)C=\frac{2^2}{1.3}.\frac{3^2}{2.4}.\frac{4^2}{3.5}.\frac{5^2}{4.6}\)

\(=\frac{2.2.3.3.4.4.5.5}{1.3.2.4.3.5.4.6}\)

\(=\frac{2.5}{1.6}=\frac{2.5}{1.3.2}=\frac{5}{3}\)

\(4)D=\left(\frac{150}{1111}+\frac{5}{75}-\frac{14}{77}\right)\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{6}-\frac{1}{30}\right)\)

\(=\left(\frac{150}{1111}+\frac{5}{75}-\frac{14}{77}\right)\left(\frac{6}{30}-\frac{5}{30}-\frac{1}{30}\right)\)

\(=\left(\frac{150}{1111}+\frac{5}{75}-\frac{14}{77}\right).0=0\)

\(5)M=8\frac{2}{7}-\left(3\frac{4}{9}+3\frac{9}{7}\right)\)               \(N=\left(10\frac{2}{9}+2\frac{3}{5}\right)-6\frac{2}{9}\)

\(=\frac{58}{7}-\left(\frac{31}{9}+\frac{30}{7}\right)\)                         \(=\left(\frac{92}{9}+\frac{13}{5}\right)-\frac{56}{9}\)

\(=\frac{58}{7}-\left(\frac{217}{63}+\frac{270}{63}\right)\)                     \(=\left(\frac{460}{45}+\frac{117}{45}\right)-\frac{280}{45}\)

\(=\frac{58}{7}-\frac{487}{63}\)                                          \(=\frac{577}{45}-\frac{280}{45}\)

\(=\frac{522}{63}-\frac{487}{63}=\frac{5}{9}\)                             \(=\frac{33}{5}\)

\(P=M-N\)

\(\Rightarrow P=\frac{5}{9}-\frac{33}{5}\)

\(\Rightarrow P=\frac{25}{45}-\frac{297}{45}\)

\(\Rightarrow P=\frac{-272}{45}\)

Vậy P = \(\frac{-272}{45}\)

\(6)E=10101\left(\frac{5}{111111}+\frac{5}{222222}-\frac{4}{3.7.11.13.37}\right)\)

\(=\frac{5}{11}+\frac{5}{22}-\left(10101.\frac{4}{111111}\right)\)

\(=\frac{10}{22}+\frac{5}{22}-\frac{4}{11}\)

\(=\frac{15}{22}-\frac{8}{22}=\frac{7}{22}\)

\(7)F=\frac{\frac{1}{3}+\frac{1}{7}-\frac{1}{13}}{\frac{2}{3}+\frac{2}{7}-\frac{2}{13}}.\frac{\frac{3}{4}-\frac{3}{16}-\frac{3}{256}+\frac{3}{64}}{1-\frac{1}{4}+\frac{1}{16}-\frac{1}{64}}+\frac{5}{8}\)

\(=\frac{1\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{7}-\frac{1}{13}\right)}{2\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{7}-\frac{1}{13}\right)}.\frac{3\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{16}-\frac{1}{256}+\frac{1}{64}\right)}{1\left(1-\frac{1}{4}+\frac{1}{16}-\frac{1}{64}\right)}+\frac{5}{8}\)

\(=\frac{1}{2}.\frac{3\left(\frac{16}{64}-\frac{4}{64}+\frac{1}{64}-\frac{1}{256}\right)}{1\left(\frac{64}{64}-\frac{16}{64}+\frac{4}{64}-\frac{1}{64}\right)}+\frac{5}{8}\)

\(=\frac{1}{2}.\frac{3\left(\frac{13}{64}-\frac{1}{256}\right)}{1.\frac{51}{64}}+\frac{5}{8}\)

\(=\frac{1}{2}.\frac{3\left(\frac{52}{256}-\frac{1}{256}\right)}{\frac{51}{64}}+\frac{5}{8}\)

\(=\frac{1}{2}.\frac{3\left(\frac{51}{256}\right)}{\frac{51}{64}}+\frac{5}{8}\)

\(=\frac{1}{2}.\frac{\frac{153}{256}}{\frac{51}{64}}+\frac{5}{8}\)

\(=\frac{1}{2}.\frac{153}{256}:\frac{51}{64}+\frac{5}{8}\)

\(=\frac{1}{2}.\frac{3}{4}+\frac{5}{8}\)

\(=\frac{3}{8}+\frac{5}{8}=1\)

Xin lỗi tớ đã làm hết buổi tối mà chỉ có 7 bài mong bạn thông cảm cho mình nhé !

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt 13 tháng 3 2018 lúc 22:23
Báo cáo sai phạm

1.\(A=\frac{\frac{2}{5}+\frac{2}{7}-\frac{2}{9}-\frac{2}{11}}{\frac{4}{5}+\frac{4}{7}-\frac{4}{9}-\frac{4}{11}}\)

\(\Rightarrow A=\frac{2\left(\frac{1}{5}+\frac{1}{7}-\frac{1}{9}-\frac{1}{11}\right)}{4\left(\frac{1}{5}+\frac{1}{7}-\frac{1}{9}-\frac{1}{11}\right)}\)

\(\Rightarrow A=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}\)

Đọc tiếp...
Phạm Việt Anh 9 tháng 2 2018 lúc 15:51
Báo cáo sai phạm
sao không tự làm một số bài dễ đi
Đọc tiếp...
Đào Trọng Luân 10 tháng 5 2017 lúc 9:13
Báo cáo sai phạm

E = 1/1.101+1/2.102+...+1/10.110

E = 1/100[100/1.101+100/2.102+...+100/10.110]

E = 1/100[1/1-1/101+1/2-1/102+...+1/10-1/110]

E = 1/100[[1/1+1/2+1/3...+1/10]-[1/101+1/102+...+1/110] - xg cái E

F = 1/1.11+1/2.12+...+1/100.110

F = 1/10[10/1.11+10/2.12+...+10/100.110]

F = 1/10[1/1-1/11+1/2-1/12+...+1/100-1/110]

F = 1/10[[1/1+1/2+...+1/100]-[1/11+1/12...+1/110]]

F = 1/10[[1/1+1/2+...+1/10]-[1/101+1/102+...+1/110]

\(\Rightarrow\frac{E}{F}=\frac{\frac{1}{100}\left[\left[\frac{1}{1}+\frac{1}{2}+...+\frac{1}{10}\right]-\left[\frac{1}{101}+\frac{1}{102}+...+\frac{1}{110}\right]\right]}{\frac{1}{10}\left[\left[\frac{1}{1}+\frac{1}{2}+...+\frac{1}{10}\right]-\left[\frac{1}{101}+\frac{1}{102}+...+\frac{1}{110}\right]\right]}=\frac{1}{10}\)

Xỉu... vì đuối sau khi bấm

Đọc tiếp...
Hiếu 6 tháng 4 2018 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{2^2}< \frac{1}{1.2}\)

\(\frac{1}{3^2}< \frac{1}{2.3}\)

........

\(\frac{1}{n^2}< \frac{1}{\left(n-1\right)n}\)

=> \(A< \frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+...+\frac{1}{n\left(n-1\right)}=\frac{1}{1}-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+...+\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n}=1-\frac{1}{n}< 1\)

Đpcm 

Đọc tiếp...
Hà Yến Nhi 14 tháng 3 lúc 18:34
Báo cáo sai phạm

tìm 2 số 3:



Đọc tiếp...
Hoàng Nguyễn Văn 14 tháng 3 lúc 18:25
Báo cáo sai phạm

b)B=1/4(1/2^2+1/3^2+...+1/n^2)=1/4*A<1/4

Đọc tiếp...
Freya 8 tháng 1 2017 lúc 18:48
Báo cáo sai phạm

 Tìm h cùa -5*-3=15;-5*-2=10;-5*6=-30;-5*10=-50;-5*... 
-3*-2=6;-3*6=-18;-3*10=-30;-3*15=-45 
-2*6=-12;-2*10=-20;-2*15=-30 
6*10=60;6*15=90 
10*15=150 
Do -5*6=-3*10=-2*15=-30 
Cứ -5*6=-3*10 có 4 cặp 
Vậy Số cặp phân số bằng nhau được lập từ bốn trong sáu số -5;-3;-2;6;10;15 là 4*3=12

CHÚC BẠN HỌC GIỎI

TK MÌNH NHÉ

Đọc tiếp...
Khổng Thị Linh 8 tháng 1 2017 lúc 19:32
Báo cáo sai phạm

Từ 6 số đã cho có ba đẳng thức sau:

(-3).10=(-2).15; (-3).10=(-5).6; (-2).15=(-5).6

Với (-3).10=(-2).15 ta có những cặp phân số sau

-3/2=10/15; 2/-2=15/10; -3/15=-2/10; 15/-3=10/-2

với (-3).10=(-5).6 .........

-3/-5=10/6; -5/-3=6/10; (-5)/10=(-3)/6; 10/(-5)=6/(-3)

với(-2).15=(-5).6......

-2/-5=15/6; -5/-2=6/15; -2/6=-5/15; 6/-2=-5/15

Đọc tiếp...
Kudo Shinichi 30 tháng 3 2016 lúc 6:15
Báo cáo sai phạm

a/2 >hoặc = a/5 ( xảy ra giấu bằng với a=0)

b/3> hoặc = b/5 ( xảy randaaus bằng với a=0

Do đó : a/2 +b/3 = a/5 + b/5 chỉ trong trường hợp a=b=0

Đọc tiếp...
tth CTV 18 tháng 2 lúc 19:39
Báo cáo sai phạm

b)Ta có:\(\frac{52}{9}=5+\frac{7}{9}\).

Suy ra \(\frac{1}{a+\frac{1}{b+\frac{1}{c}}}=\frac{1}{\frac{9}{7}}=\frac{1}{1+\frac{1}{\frac{7}{2}}}=\frac{1}{1+\frac{1}{1+\frac{1}{\frac{2}{5}}}}\)

Vậy \(a=1;b=1;c=\frac{2}{5}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Khôi 28 tháng 10 2017 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

a) Ta có: a + b/2 + 3 = a + b/5 = a/5 + b/5

Như vậy, a/2 + b/3 = a/5 + b/5

Với a/2 + b/3 = a/5 + b/5 thì a,b chỉ là 0

Mặt khác: a,b khác 0

Thì a/2 + b/3 > a/5 + b/5 ( ko thõa mãn )

Vậy a,b = 0

Đọc tiếp...
Trần Minh Phong 23 tháng 1 lúc 11:57
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Trần Minh Phong 23 tháng 1 lúc 11:56
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Trần Minh Phong 23 tháng 1 lúc 11:55
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Anh 30 tháng 9 2018 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

Ta có a2 = bc 

<=> a . a = b .c 

<=> \(\frac{a}{b}=\frac{c}{a}\Leftrightarrow\frac{b}{a}=\frac{a}{c}\)

Áp dụng t/c dãy tỉ số = nhau , ta có 

\(\frac{b}{a}=\frac{a}{c}=\frac{a+b}{a+c}\)(1)

\(\frac{b}{a}=\frac{a}{c}=\frac{a-b}{c-a}\)(2)

(1),(2) \(\Leftrightarrow\frac{a+b}{a+c}=\frac{a-b}{c-a}\Leftrightarrow\frac{a+b}{a-b}=\frac{c+a}{c-a}\left(đpcm\right)\)

Đọc tiếp...
NCTK ( HG - Toán học - Tiếng Anh ) 18 tháng 1 lúc 22:02
Báo cáo sai phạm

Đặt \(A=\frac{4}{3\times5}+\frac{4}{5\times7}+\frac{4}{7\times9}+...+\frac{4}{99\times101}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{2}A=\frac{2}{3\times5}+\frac{2}{5\times7}+\frac{2}{7\times9}+...+\frac{2}{99\times101}\)

\(\Leftrightarrow\frac{A}{2}=\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{9}+...+\frac{1}{99}-\frac{1}{101}\)

\(\Leftrightarrow\frac{A}{2}=\frac{1}{3}-\frac{1}{101}\)

\(\Leftrightarrow\frac{A}{2}=\frac{98}{303}\)

\(\Leftrightarrow A=\frac{98}{303}\times2\)

\(\Leftrightarrow A=\frac{196}{303}\)

Đọc tiếp...
vegje lla 18 tháng 1 lúc 22:20
Báo cáo sai phạm

được lắm thằng cu ! tốt cho mày đúng rồi

Đọc tiếp...
vegje lla 18 tháng 1 lúc 21:57
Báo cáo sai phạm

cho tao chết đi nhá

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: