Giúp tôi giải toán và làm văn


Trần Minh Phong 12 giờ trước (11:57)
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Trần Minh Phong 12 giờ trước (11:56)
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Trần Minh Phong 12 giờ trước (11:55)
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Anh 30/09/2018 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

Ta có a2 = bc 

<=> a . a = b .c 

<=> \(\frac{a}{b}=\frac{c}{a}\Leftrightarrow\frac{b}{a}=\frac{a}{c}\)

Áp dụng t/c dãy tỉ số = nhau , ta có 

\(\frac{b}{a}=\frac{a}{c}=\frac{a+b}{a+c}\)(1)

\(\frac{b}{a}=\frac{a}{c}=\frac{a-b}{c-a}\)(2)

(1),(2) \(\Leftrightarrow\frac{a+b}{a+c}=\frac{a-b}{c-a}\Leftrightarrow\frac{a+b}{a-b}=\frac{c+a}{c-a}\left(đpcm\right)\)

Đọc tiếp...
NCTK ( HG - Toán học - Tiếng Anh ) 18/01 lúc 22:02
Báo cáo sai phạm

Đặt \(A=\frac{4}{3\times5}+\frac{4}{5\times7}+\frac{4}{7\times9}+...+\frac{4}{99\times101}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{2}A=\frac{2}{3\times5}+\frac{2}{5\times7}+\frac{2}{7\times9}+...+\frac{2}{99\times101}\)

\(\Leftrightarrow\frac{A}{2}=\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{9}+...+\frac{1}{99}-\frac{1}{101}\)

\(\Leftrightarrow\frac{A}{2}=\frac{1}{3}-\frac{1}{101}\)

\(\Leftrightarrow\frac{A}{2}=\frac{98}{303}\)

\(\Leftrightarrow A=\frac{98}{303}\times2\)

\(\Leftrightarrow A=\frac{196}{303}\)

Đọc tiếp...
vegje lla 18/01 lúc 22:20
Báo cáo sai phạm

được lắm thằng cu ! tốt cho mày đúng rồi

Đọc tiếp...
vegje lla 18/01 lúc 21:57
Báo cáo sai phạm

cho tao chết đi nhá

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang 31/12/2017 lúc 20:06
Báo cáo sai phạm

Gỉa sử  n2 + 11n + 39  \(⋮49\)

\(\Rightarrow\)n2 + 11n + 39  \(⋮7\)

\(\Rightarrow\)n2 + 11n + 39 - 7n - 35  \(⋮7\)

\(\Rightarrow\)n2 + 4n + 4  \(⋮7\)

\(\Rightarrow\)(n + 2)2  \(⋮7\)

\(\Rightarrow\)n + 2  \(⋮7\)

Đặt  n + 2  = 7t 

\(\Rightarrow\)n2 + 11n + 39  =  (7t - 2)2 + 11(7t - 2) + 39

\(\Leftrightarrow\)n2 + 11n + 39 = 49t2 + 49t + 21   ko chia hết cho  49

Điều này mâu thuẫn với điều ta giả sử.

Vậy  n2 + 11n + 39   ko chia hết cho 49

Đọc tiếp...
Trịnh Quỳnh Nhi 28/12/2017 lúc 17:29
Báo cáo sai phạm

Đặt A=n2+11n+39

Giả sử n2+11n+39 chia hết cho 49 thì A chia hết cho 49 => A cũng chia hết cho 7

Ta có A=n2+11n+39=n2+9n+2n+18+21 =  n(n+9)+2(n+9)+21 =(n+9)(n+2)+21

Nhận thấy( n+9)-(n+2)=7 

=>Đồng thời (n+9) và (n+2) chia hết cho 7 => (n+9)(n+2) chia hết cho 49

Ta cũng có A chia hết cho 49 mà 21 ko chia hết cho 49 ( vô lí )

Vậy n2+11n+39 ko chia hết cho 49

Đọc tiếp...
Ngọc Linh Nguyễn Thị 28/12/2017 lúc 16:42
Báo cáo sai phạm

chứng minh nó không chia hết cho 49 là được. dễ mà

Đọc tiếp...
Nguyễn Lâm Việt Hoàng Hôm qua lúc 16:52
Báo cáo sai phạm

d, \(3^x+\sqrt{\frac{16}{81}}-\sqrt{9}+\frac{\sqrt{81}}{3}=9\frac{4}{9}\)

\(3^x+\frac{4}{9}-3+3=9\frac{4}{9}\)

\(3^x+\frac{4}{9}-3=9\frac{4}{9}-3\)

\(3^x+\frac{4}{9}=9\frac{4}{9}-3+3\)

\(3^x+\frac{4}{9}=9\frac{4}{9}\)

\(3^x=9\frac{4}{9}-\frac{4}{9}\)

\(3^x=9\)

\(3^x=3^2\)

\(\Rightarrow x=2\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Lâm Việt Hoàng Hôm qua lúc 16:46
Báo cáo sai phạm

c, \(2^8:2^5+3^2.2-12\)

\(=2^3+9.2-12\)

\(=8+18-12\)

\(=26-12\)

\(=14\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Lâm Việt Hoàng Hôm qua lúc 16:44
Báo cáo sai phạm

b, \(\frac{1}{2}\sqrt{64}-\sqrt{\frac{9}{25}}+1^{2016}\)

\(=\frac{1}{2}.8-\frac{3}{5}+1\)

\(=4-\frac{8}{5}\)

\(=\frac{20}{5}-\frac{8}{5}\)

\(=\frac{12}{5}\)

Đọc tiếp...
Hiếu 06/04/2018 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{2^2}< \frac{1}{1.2}\)

\(\frac{1}{3^2}< \frac{1}{2.3}\)

........

\(\frac{1}{n^2}< \frac{1}{\left(n-1\right)n}\)

=> \(A< \frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+...+\frac{1}{n\left(n-1\right)}=\frac{1}{1}-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+...+\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n}=1-\frac{1}{n}< 1\)

Đpcm 

Đọc tiếp...
kudo shinichi CTV 17/08/2018 lúc 06:57
Báo cáo sai phạm

\(2+\frac{1}{1+\frac{1}{1+\frac{1}{4}}}=2+\frac{1}{1+\frac{1}{\frac{5}{4}}}=2+\frac{1}{1+\frac{4}{5}}=2+\frac{1}{\frac{9}{5}}=2+\frac{5}{9}=\frac{23}{9}\)

\(\frac{1}{3+\frac{1}{1-\frac{1}{y}}}=\frac{1}{3+\frac{1}{\frac{y-1}{y}}}=\frac{1}{3+\frac{y}{y-1}}=\frac{1}{\frac{4y-3}{y-1}}=\frac{y-1}{4y-3}\)

Bài như thế này lm từ dưới lên trên nhé~

Đọc tiếp...
Forever_Alone 02/08/2018 lúc 20:28
Báo cáo sai phạm

\(\left(\frac{1}{2^2}-1\right).\left(\frac{1}{3^2}-1\right).\left(\frac{1}{4^2}-1\right).....\left(\frac{1}{99^2}-1\right)\)

\(=\left(-\frac{3}{4}\right).\left(-\frac{8}{9}\right).\left(-\frac{15}{16}\right).....\left(-\frac{99}{100}\right)\)

Ta thấy dãy trên có 98 phân số nên tích của các phân số trên là số dương

\(=\frac{3}{4}.\frac{8}{9}.\frac{15}{16}....\frac{99}{100}\)

\(=\frac{3.8.15...99}{4.9.16...100}=\frac{1.3.2.4.3.6...9.11}{2.2.3.3.4.4....10.10}=\frac{\left(1.2.3..9\right).\left(3.4.5...11\right)}{\left(2.3.4...10\right).\left(2.3.4....10\right)}\)

\(=\frac{1.11}{10.2}=\frac{11}{20}\)

Đọc tiếp...
Đỗ Thúy Hiền 02/08/2018 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

\(\frac{3}{4}.\frac{8}{9}.\frac{15}{16}...\left(\frac{1}{99^2}-1\right)\)

\(\frac{1.3}{2.2}.\frac{2.4}{3.3}.\frac{3.5}{4.4}...\frac{98.100}{99.99}\)

\(\frac{\left(1.2.3...98\right).\left(3.4.5...100\right)}{\left(2.3.4...99\right).\left(2.3.4...99\right)}\)

\(\frac{100}{99.2}\)\(\frac{50}{99}\)

Đọc tiếp...
Trần Thùy Linh 02/08/2018 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

\(=-\left(\frac{3}{4}.\frac{8}{9}.\frac{15}{16}...\frac{9800}{9801}\right)\)

\(=-\left(\frac{1.3}{2.2}.\frac{2.4}{3.3}...\frac{98.100}{99.99}\right)\)

\(=-\left(\frac{1.2.3....98}{2.3...99}.\frac{3.4.5...100}{2.3...99}\right)\)

\(=-\left(\frac{1}{99}.50\right)\)

\(=-\frac{50}{99}\)

Chúc hok tốt!!!

Đọc tiếp...
nguyen thi thuy linh 24/07/2018 lúc 09:39
Báo cáo sai phạm

\(x-0,27=\frac{\frac{73}{77}+\frac{73}{165}+\frac{73}{285}}{28.\left(\frac{5}{84}+\frac{3}{285}+\frac{4}{285}\right)}\)

\(x-\frac{27}{100}=\frac{73.\left(\frac{1}{77}+\frac{1}{165}+\frac{1}{285}\right)}{25.4.\left(\frac{5}{4.84}+\frac{3}{4.180}+\frac{4}{4.285}\right)}\)

\(x-\frac{27}{100}=\frac{73,\left(\frac{2}{105}+\frac{1}{285}\right)}{100.\left(\frac{5}{366}+\frac{3}{240}+\frac{4}{285}\right)}\)

\(x-\frac{27}{100}=\frac{73.\left(\frac{2}{105}+\frac{1}{285}\right)}{100.\left(\frac{2}{105}+\frac{1}{285}\right)}\)

\(x-\frac{27}{100}=\frac{73}{100}\)

\(x=\frac{27}{100}+\frac{73}{100}\)

\(\Rightarrow x=1\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thu Huyền 24/07/2018 lúc 12:42
Báo cáo sai phạm

bạn nguyen thi thuy linh ơi bạn làm sai đề của mk rồi

Đọc tiếp...
Dương Minh Anh 01/05/2017 lúc 17:57
Báo cáo sai phạm

\(x-0,27=\frac{\frac{73}{77}+\frac{73}{165}+\frac{73}{285}}{25.\left(\frac{5}{84}+\frac{3}{180}+\frac{4}{285}\right)}\)

\(x-\frac{27}{100}=\frac{73.\left(\frac{1}{77}+\frac{1}{165}+\frac{1}{285}\right)}{25.4.\left(\frac{5}{4.84}+\frac{3}{4.180}+\frac{4}{4.285}\right)}\)

\(x-\frac{27}{100}=\frac{73.\left(\frac{2}{105}+\frac{1}{285}\right)}{100.\left(\frac{5}{336}+\frac{1}{240}+\frac{1}{285}\right)}\)

\(x-\frac{27}{100}=\frac{73.\left(\frac{2}{105}+\frac{1}{285}\right)}{100.\left(\frac{2}{105}+\frac{1}{285}\right)}\)

\(x-\frac{27}{100}=\frac{73}{100}\)

\(x=\frac{73}{100}+\frac{27}{100}\)

\(x=1\)

Vậy x=1

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: