Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Minh Anh 30/09/2018 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

Ta có a2 = bc 

<=> a . a = b .c 

<=> \(\frac{a}{b}=\frac{c}{a}\Leftrightarrow\frac{b}{a}=\frac{a}{c}\)

Áp dụng t/c dãy tỉ số = nhau , ta có 

\(\frac{b}{a}=\frac{a}{c}=\frac{a+b}{a+c}\)(1)

\(\frac{b}{a}=\frac{a}{c}=\frac{a-b}{c-a}\)(2)

(1),(2) \(\Leftrightarrow\frac{a+b}{a+c}=\frac{a-b}{c-a}\Leftrightarrow\frac{a+b}{a-b}=\frac{c+a}{c-a}\left(đpcm\right)\)

Đọc tiếp...
kudo shinichi CTV 17/08/2018 lúc 06:57
Báo cáo sai phạm

\(2+\frac{1}{1+\frac{1}{1+\frac{1}{4}}}=2+\frac{1}{1+\frac{1}{\frac{5}{4}}}=2+\frac{1}{1+\frac{4}{5}}=2+\frac{1}{\frac{9}{5}}=2+\frac{5}{9}=\frac{23}{9}\)

\(\frac{1}{3+\frac{1}{1-\frac{1}{y}}}=\frac{1}{3+\frac{1}{\frac{y-1}{y}}}=\frac{1}{3+\frac{y}{y-1}}=\frac{1}{\frac{4y-3}{y-1}}=\frac{y-1}{4y-3}\)

Bài như thế này lm từ dưới lên trên nhé~

Đọc tiếp...
Forever_Alone 02/08/2018 lúc 20:28
Báo cáo sai phạm

\(\left(\frac{1}{2^2}-1\right).\left(\frac{1}{3^2}-1\right).\left(\frac{1}{4^2}-1\right).....\left(\frac{1}{99^2}-1\right)\)

\(=\left(-\frac{3}{4}\right).\left(-\frac{8}{9}\right).\left(-\frac{15}{16}\right).....\left(-\frac{99}{100}\right)\)

Ta thấy dãy trên có 98 phân số nên tích của các phân số trên là số dương

\(=\frac{3}{4}.\frac{8}{9}.\frac{15}{16}....\frac{99}{100}\)

\(=\frac{3.8.15...99}{4.9.16...100}=\frac{1.3.2.4.3.6...9.11}{2.2.3.3.4.4....10.10}=\frac{\left(1.2.3..9\right).\left(3.4.5...11\right)}{\left(2.3.4...10\right).\left(2.3.4....10\right)}\)

\(=\frac{1.11}{10.2}=\frac{11}{20}\)

Đọc tiếp...
Đỗ Thúy Hiền 02/08/2018 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

\(\frac{3}{4}.\frac{8}{9}.\frac{15}{16}...\left(\frac{1}{99^2}-1\right)\)

\(\frac{1.3}{2.2}.\frac{2.4}{3.3}.\frac{3.5}{4.4}...\frac{98.100}{99.99}\)

\(\frac{\left(1.2.3...98\right).\left(3.4.5...100\right)}{\left(2.3.4...99\right).\left(2.3.4...99\right)}\)

\(\frac{100}{99.2}\)\(\frac{50}{99}\)

Đọc tiếp...
Trần Thùy Linh 02/08/2018 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

\(=-\left(\frac{3}{4}.\frac{8}{9}.\frac{15}{16}...\frac{9800}{9801}\right)\)

\(=-\left(\frac{1.3}{2.2}.\frac{2.4}{3.3}...\frac{98.100}{99.99}\right)\)

\(=-\left(\frac{1.2.3....98}{2.3...99}.\frac{3.4.5...100}{2.3...99}\right)\)

\(=-\left(\frac{1}{99}.50\right)\)

\(=-\frac{50}{99}\)

Chúc hok tốt!!!

Đọc tiếp...
nguyen thi thuy linh 24/07/2018 lúc 09:39
Báo cáo sai phạm

\(x-0,27=\frac{\frac{73}{77}+\frac{73}{165}+\frac{73}{285}}{28.\left(\frac{5}{84}+\frac{3}{285}+\frac{4}{285}\right)}\)

\(x-\frac{27}{100}=\frac{73.\left(\frac{1}{77}+\frac{1}{165}+\frac{1}{285}\right)}{25.4.\left(\frac{5}{4.84}+\frac{3}{4.180}+\frac{4}{4.285}\right)}\)

\(x-\frac{27}{100}=\frac{73,\left(\frac{2}{105}+\frac{1}{285}\right)}{100.\left(\frac{5}{366}+\frac{3}{240}+\frac{4}{285}\right)}\)

\(x-\frac{27}{100}=\frac{73.\left(\frac{2}{105}+\frac{1}{285}\right)}{100.\left(\frac{2}{105}+\frac{1}{285}\right)}\)

\(x-\frac{27}{100}=\frac{73}{100}\)

\(x=\frac{27}{100}+\frac{73}{100}\)

\(\Rightarrow x=1\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thu Huyền 24/07/2018 lúc 12:42
Báo cáo sai phạm

bạn nguyen thi thuy linh ơi bạn làm sai đề của mk rồi

Đọc tiếp...
Dương Minh Anh 01/05/2017 lúc 17:57
Báo cáo sai phạm

\(x-0,27=\frac{\frac{73}{77}+\frac{73}{165}+\frac{73}{285}}{25.\left(\frac{5}{84}+\frac{3}{180}+\frac{4}{285}\right)}\)

\(x-\frac{27}{100}=\frac{73.\left(\frac{1}{77}+\frac{1}{165}+\frac{1}{285}\right)}{25.4.\left(\frac{5}{4.84}+\frac{3}{4.180}+\frac{4}{4.285}\right)}\)

\(x-\frac{27}{100}=\frac{73.\left(\frac{2}{105}+\frac{1}{285}\right)}{100.\left(\frac{5}{336}+\frac{1}{240}+\frac{1}{285}\right)}\)

\(x-\frac{27}{100}=\frac{73.\left(\frac{2}{105}+\frac{1}{285}\right)}{100.\left(\frac{2}{105}+\frac{1}{285}\right)}\)

\(x-\frac{27}{100}=\frac{73}{100}\)

\(x=\frac{73}{100}+\frac{27}{100}\)

\(x=1\)

Vậy x=1

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang 31/12/2017 lúc 20:06
Báo cáo sai phạm

Gỉa sử  n2 + 11n + 39  \(⋮49\)

\(\Rightarrow\)n2 + 11n + 39  \(⋮7\)

\(\Rightarrow\)n2 + 11n + 39 - 7n - 35  \(⋮7\)

\(\Rightarrow\)n2 + 4n + 4  \(⋮7\)

\(\Rightarrow\)(n + 2)2  \(⋮7\)

\(\Rightarrow\)n + 2  \(⋮7\)

Đặt  n + 2  = 7t 

\(\Rightarrow\)n2 + 11n + 39  =  (7t - 2)2 + 11(7t - 2) + 39

\(\Leftrightarrow\)n2 + 11n + 39 = 49t2 + 49t + 21   ko chia hết cho  49

Điều này mâu thuẫn với điều ta giả sử.

Vậy  n2 + 11n + 39   ko chia hết cho 49

Đọc tiếp...
Trịnh Quỳnh Nhi 28/12/2017 lúc 17:29
Báo cáo sai phạm

Đặt A=n2+11n+39

Giả sử n2+11n+39 chia hết cho 49 thì A chia hết cho 49 => A cũng chia hết cho 7

Ta có A=n2+11n+39=n2+9n+2n+18+21 =  n(n+9)+2(n+9)+21 =(n+9)(n+2)+21

Nhận thấy( n+9)-(n+2)=7 

=>Đồng thời (n+9) và (n+2) chia hết cho 7 => (n+9)(n+2) chia hết cho 49

Ta cũng có A chia hết cho 49 mà 21 ko chia hết cho 49 ( vô lí )

Vậy n2+11n+39 ko chia hết cho 49

Đọc tiếp...
Ngọc Linh Nguyễn Thị 28/12/2017 lúc 16:42
Báo cáo sai phạm

chứng minh nó không chia hết cho 49 là được. dễ mà

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt CTV 09/07/2018 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

\(B=\frac{1}{2}+\left(\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{1}{3}\right)^3+...+\left(\frac{1}{2}\right)^{100}\)

\(\Rightarrow2B=1+\frac{1}{2}+\left(\frac{1}{2}\right)^2+...+\left(\frac{1}{2}\right)^{99}\)

\(\Rightarrow2B-B=1-\left(\frac{1}{2}\right)^{100}\)

\(\Rightarrow B=1-\frac{1}{2^{100}}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hiền 09/07/2018 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

\(B=\frac{1}{2}+\left(\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{1}{2}\right)^3+...+\left(\frac{1}{2}\right)^{100}\)

\(2B=1+\frac{1}{2}+\left(\frac{1}{2}\right)^2+...+\left(\frac{1}{2}\right)^{101}\)

\(2B-B=\left[1+\frac{1}{2}+\left(\frac{1}{2}\right)^2+...+\left(\frac{1}{2}\right)^{101}\right]-\left[\frac{1}{2}+\left(\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{1}{2}\right)^3+...+\left(\frac{1}{2}\right)^{100}\right]\)

\(B=1-\left(\frac{1}{2}\right)^{100}\)

\(B=1-\frac{1}{2^{100}}\)

Vậy  \(B=1-\frac{1}{2^{100}}\)

_Chúc bạn học tốt_

Đọc tiếp...
kudo shinichi CTV 09/07/2018 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

\(B=\frac{1}{2}+\left(\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{1}{2}\right)^3+...+\left(\frac{1}{2}\right)^{100}\)

\(2B=1+\frac{1}{2}+\left(\frac{1}{2}\right)^2+...+\left(\frac{1}{2}\right)^{99}\)

\(2B-B=\left[1+\frac{1}{2}+\left(\frac{1}{2}\right)^2+...+\left(\frac{1}{2}\right)^{99}\right]-\left[\frac{1}{2}+\left(\frac{1}{2}\right)^2+...+\left(\frac{1}{2}\right)^{100}\right]\)

\(B=1-\left(\frac{1}{2}\right)^{100}\)

\(B=1-\frac{1}{2^{100}}\)

Tham khảo nhé~

Đọc tiếp...
nguyen thieu cong thanh 23/07/2015 lúc 21:35
Báo cáo sai phạm

\(\frac{30}{43}=\frac{1}{\frac{43}{30}}=\frac{1}{1+\frac{13}{30}}=\frac{1}{1+\frac{1}{\frac{30}{13}}}=\frac{1}{1+\frac{1}{2+\frac{4}{13}}}=\frac{1}{1+\frac{1}{2+\frac{1}{\frac{13}{4}}}}=\frac{1}{1+\frac{1}{2+\frac{1}{3+\frac{1}{4}}}}\)

vậy (a;b;c;d)=(1;2;3;4)

Đọc tiếp...
trieu dang 23/07/2015 lúc 21:37
Báo cáo sai phạm

\(\frac{30}{43}=\frac{1}{\frac{43}{30}}=\frac{1}{1+\frac{13}{30}}=\frac{1}{1+\frac{1}{\frac{30}{13}}}=\frac{1}{1+\frac{1}{2+\frac{4}{13}}}=\frac{1}{1+\frac{1}{2+\frac{1}{\frac{13}{4}}}}=\frac{1}{1+\frac{1}{2+\frac{1}{3+\frac{1}{4}}}}\)

Vậy a=1 ; b=2 ; c=3 ; d=4

Đọc tiếp...
sssongokusss 05/07/2018 lúc 14:47
Báo cáo sai phạm

ai choi bang bang 2 ket ban voi minh

Đọc tiếp...
Dũng Lê Trí 13/07/2017 lúc 15:37
Báo cáo sai phạm

2) \(\frac{2010+2011}{2011+2012}=\frac{2010}{2011+2012}+\frac{2011}{2011+2012}\)

\(\frac{2010}{2011}>\frac{2010}{2011+2012}\)

\(\frac{2011}{2012}>\frac{2011}{2011+2012}\)

\(\Rightarrow A>B\)

Đọc tiếp...
hoàng vũ 23/07/2017 lúc 10:55
Báo cáo sai phạm

Bài 1:

\(\in\)là thuộc ;     

\(\notin\)là không thuộc ;

\(\subset\)là tập hợp con ;

\(\phi\)là tập hợp rỗng ;

\(\supset\)là 2 tập hợp giao nhau.

Đọc tiếp...
Beyond The Scence 13/07/2017 lúc 15:36
Báo cáo sai phạm
  • Bài 3:

 a) \(1\frac{13}{15}.\left(0,5\right)^2.3+\left(\frac{8}{15}-1\frac{19}{60}\right):1\frac{23}{24}\)

\(=\frac{28}{15}.\frac{1}{4}.3+-\frac{47}{60}:\frac{47}{24}\)

\(=\frac{7}{5}-\frac{2}{5}\)

\(=1\)

b)\(\frac{\left(\frac{11^2}{200}+0,415\right):0,01}{\frac{1}{12}-37,25+3\frac{1}{6}}\)

\(=\frac{\left(\frac{121}{200}+0,415\right):0,01}{\frac{1}{12}-37,25+\frac{19}{6}}\)

\(=\frac{\frac{51}{50}:\frac{1}{100}}{-34}\)

\(=\frac{102}{-34}\)

\(=-3\)

Đọc tiếp...
Hỏa Long Natsu 14/05/2018 lúc 14:26
Báo cáo sai phạm

\(\frac{5}{2}x+\frac{1}{2}x=x+400\%\)

\(\Rightarrow\left(\frac{5}{2}+\frac{1}{2}\right)x=x+4\)

\(\Rightarrow\frac{6}{2}x=x+4\)

\(\Rightarrow3x=x+4\)

\(\Rightarrow3x-x=4\)

\(\Rightarrow2x=4\)

\(\Rightarrow x=2\)

Vậy \(x=2\)

Chúc bạn học tốt !!! 

Đọc tiếp...
ST CTV 19/01/2018 lúc 21:54
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(\frac{99}{1}+\frac{98}{2}+...+\frac{1}{99}=\left(\frac{98}{2}+1\right)+\left(\frac{97}{3}+1\right)+...+\left(\frac{1}{99}+1\right)+1=\frac{100}{2}+\frac{100}{3}+...+\frac{100}{99}+\frac{100}{100}=100\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{100}\right)\)

THay vào K, ta được:

\(K=\frac{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{100}}{100\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{100}\right)}=\frac{1}{100}\)

Đọc tiếp...
Vua bà hay nổi dận 21/03/2018 lúc 17:08
Báo cáo sai phạm

F=7/4(1/90-1/94+1/94-1/98+...+1/158-1/162)

  =7/4(1/90-1/162)

  =7/4.2/405

  =7/810

Vậy F=7/810

đặt A=1/1.2.3+1/2.3.4+...+1/37.38.39

     2A=1/1.2-1/2.3+1/2.3-1/3.4+...+1/37.38-1/38.39

     2A=1/1.2-1/38.39

     2A=1/2-1/1482

     2A=370/741

      A=370/741.1/2

      A=185/741

 HOÀN THÀNH

Đọc tiếp...
Đào Trọng Luân 10/05/2017 lúc 09:13
Báo cáo sai phạm

E = 1/1.101+1/2.102+...+1/10.110

E = 1/100[100/1.101+100/2.102+...+100/10.110]

E = 1/100[1/1-1/101+1/2-1/102+...+1/10-1/110]

E = 1/100[[1/1+1/2+1/3...+1/10]-[1/101+1/102+...+1/110] - xg cái E

F = 1/1.11+1/2.12+...+1/100.110

F = 1/10[10/1.11+10/2.12+...+10/100.110]

F = 1/10[1/1-1/11+1/2-1/12+...+1/100-1/110]

F = 1/10[[1/1+1/2+...+1/100]-[1/11+1/12...+1/110]]

F = 1/10[[1/1+1/2+...+1/10]-[1/101+1/102+...+1/110]

\(\Rightarrow\frac{E}{F}=\frac{\frac{1}{100}\left[\left[\frac{1}{1}+\frac{1}{2}+...+\frac{1}{10}\right]-\left[\frac{1}{101}+\frac{1}{102}+...+\frac{1}{110}\right]\right]}{\frac{1}{10}\left[\left[\frac{1}{1}+\frac{1}{2}+...+\frac{1}{10}\right]-\left[\frac{1}{101}+\frac{1}{102}+...+\frac{1}{110}\right]\right]}=\frac{1}{10}\)

Xỉu... vì đuối sau khi bấm

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: