Giúp tôi giải toán


Dương Minh Anh 01/05/2017 lúc 17:57
Báo cáo sai phạm

\(x-0,27=\frac{\frac{73}{77}+\frac{73}{165}+\frac{73}{285}}{25.\left(\frac{5}{84}+\frac{3}{180}+\frac{4}{285}\right)}\)

\(x-\frac{27}{100}=\frac{73.\left(\frac{1}{77}+\frac{1}{165}+\frac{1}{285}\right)}{25.4.\left(\frac{5}{4.84}+\frac{3}{4.180}+\frac{4}{4.285}\right)}\)

\(x-\frac{27}{100}=\frac{73.\left(\frac{2}{105}+\frac{1}{285}\right)}{100.\left(\frac{5}{336}+\frac{1}{240}+\frac{1}{285}\right)}\)

\(x-\frac{27}{100}=\frac{73.\left(\frac{2}{105}+\frac{1}{285}\right)}{100.\left(\frac{2}{105}+\frac{1}{285}\right)}\)

\(x-\frac{27}{100}=\frac{73}{100}\)

\(x=\frac{73}{100}+\frac{27}{100}\)

\(x=1\)

Vậy x=1

Dũng Lê Trí 13/07/2017 lúc 15:37
Báo cáo sai phạm

2) \(\frac{2010+2011}{2011+2012}=\frac{2010}{2011+2012}+\frac{2011}{2011+2012}\)

\(\frac{2010}{2011}>\frac{2010}{2011+2012}\)

\(\frac{2011}{2012}>\frac{2011}{2011+2012}\)

\(\Rightarrow A>B\)

hoàng vũ 23/07 lúc 10:55
Báo cáo sai phạm

Bài 1:

\(\in\)là thuộc ;     

\(\notin\)là không thuộc ;

\(\subset\)là tập hợp con ;

\(\phi\)là tập hợp rỗng ;

\(\supset\)là 2 tập hợp giao nhau.

Beyond The Scence 13/07/2017 lúc 15:36
Báo cáo sai phạm
  • Bài 3:

 a) \(1\frac{13}{15}.\left(0,5\right)^2.3+\left(\frac{8}{15}-1\frac{19}{60}\right):1\frac{23}{24}\)

\(=\frac{28}{15}.\frac{1}{4}.3+-\frac{47}{60}:\frac{47}{24}\)

\(=\frac{7}{5}-\frac{2}{5}\)

\(=1\)

b)\(\frac{\left(\frac{11^2}{200}+0,415\right):0,01}{\frac{1}{12}-37,25+3\frac{1}{6}}\)

\(=\frac{\left(\frac{121}{200}+0,415\right):0,01}{\frac{1}{12}-37,25+\frac{19}{6}}\)

\(=\frac{\frac{51}{50}:\frac{1}{100}}{-34}\)

\(=\frac{102}{-34}\)

\(=-3\)

Nguyễn Hoàng Phúc 10/05/2017 lúc 09:26
Báo cáo sai phạm

\(\frac{n+1}{n-2}\)

\(=\frac{n+3-2}{n-2}\)

\(=\frac{n-2+3}{n-2}\)

\(=\frac{n-2}{n-2}+\frac{3}{n-2}\)

Suy ra n - 2 thuộc ước của 3

Ta có Ư( 3 ) = { -1;-3;1;3 }

Do đó

n - 2 = -1

n      = -1 + 2

n      = 1

n - 2 = -3

n      = -3 + 2

n      = -1

n - 2 = 1

n      = 1 + 2

n      = 3

n - 2 = 3

n      = 3 + 2

n      = 5

Vậy n = 1;-1;3;5

Trịnh Thành Công CTV 10/05/2017 lúc 09:26
Báo cáo sai phạm

Ta có:\(\frac{n+1}{n-2}=\frac{n-2+3}{n-2}=1+\frac{3}{n-2}\left(n\ne2\right)\)

      Đặt \(A=\frac{n+1}{n-2}\)

                    Để A nguyên thì 3 chia hết cho n-2. Hay \(\left(n-2\right)\inƯ\left(3\right)\)

                          Vậy Ư (3) là:[1,-1,3,-3]

Do đó ta có bảng sau:

         

n-2-3-113
n-1135

          Vậy để A nguyên thì n=-1;1;3;5

TNT học giỏi 29/06/2017 lúc 13:14
Báo cáo sai phạm

bị đên à Songoku Sky Fc11 với sản nặng

Songoku Sky Fc11 29/06/2017 lúc 13:09
Báo cáo sai phạm

tội nghiệp cho TNT học giỏi nó thấy mà nó khóc như mưa

TNT học giỏi 29/06/2017 lúc 13:08
Báo cáo sai phạm

liên minh phân số @@@

MMS_Hồ Khánh Châu 26/06/2017 lúc 14:19
Báo cáo sai phạm

Ngày thứ nhất đóng được: 540 x 1/10 = 54 (cái bàn)

Ngày thứ hai đóng được:

   54 x 3 = 162 (cái bàn)

Ngày thứ ba đóng được:

   540 - (54+162) = 324 (cái bàn)

              Đáp số: 324 cái bàn

Huong Ha Pham 26/06/2017 lúc 14:36
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn

Do Not Ask Why CTV 26/06/2017 lúc 14:31
Báo cáo sai phạm

Phân số chỉ số cái bàn đóng trong ngày thứ ba là: 

\(1-\frac{1}{10}-\left(\frac{1}{10}\cdot3\right)=\frac{3}{5}\)

=> Ngày thứ ba xưởng đó đóng được số cái bán là: 

\(540\times\frac{3}{5}=324\)(cái bàn)

Đáp số: 324 cái bàn 

Fan T ara 22/06/2017 lúc 07:30
Báo cáo sai phạm

Ta có :

\(\frac{1}{2^2}< \frac{1}{1.2}\)\(\frac{1}{3^2}< \frac{1}{2.3},\frac{1}{4^2}< \frac{1}{3.4}\) ,.................., \(\frac{1}{100^2}< \frac{1}{99.100}\)

=> \(1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+...+\frac{1}{100^2}< 1+\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+....+\frac{1}{99.100}\)

=> \(1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+....+\frac{1}{100^2}< 1+1-\frac{1}{100}\)

=> \(1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+...+\frac{1}{100^2}< \frac{199}{100}< 2\)

Vậy A<2

Mik chỉ biết vậy thôi không biết có đúng không nhưng nhớ k mik nha

Thùyy Linhh 22/06/2017 lúc 08:04
Báo cáo sai phạm

Chứng minh rằng:

\(C=\frac{1}{2}.\frac{3}{4}.\frac{5}{6}.....\frac{9999}{10000}< \frac{1}{100}\)

soyeon_Tiểu bàng giải 07/08/2016 lúc 15:20
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+...+\frac{1}{x\left(x+1\right)}=\frac{499}{500}\)

\(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+...+\frac{1}{x}-\frac{1}{x+1}=\frac{499}{500}\)

\(1-\frac{1}{x+1}=\frac{499}{500}\)

\(\frac{1}{x+1}=1-\frac{499}{500}=\frac{1}{500}\)

=> x + 1 = 500

=> x = 500 - 1

=> x = 499

Vậy x = 499

Uzumaki Naruto 07/08/2016 lúc 15:22
Báo cáo sai phạm

1/1.2 + 1/2.3 + 1/3.4 +...+ 1/x.(x+1)=499/500

1 - 1/2 + 1/2 -1/3 + 1/3 - 1/4 +...+ 1/x -1/(x+1) =499/500

1-1/(x+1)=499/500

=>x/(x+1)=499/500

=>x=499

nguyen thieu cong thanh 23/07/2015 lúc 21:35
Báo cáo sai phạm

\(\frac{30}{43}=\frac{1}{\frac{43}{30}}=\frac{1}{1+\frac{13}{30}}=\frac{1}{1+\frac{1}{\frac{30}{13}}}=\frac{1}{1+\frac{1}{2+\frac{4}{13}}}=\frac{1}{1+\frac{1}{2+\frac{1}{\frac{13}{4}}}}=\frac{1}{1+\frac{1}{2+\frac{1}{3+\frac{1}{4}}}}\)

vậy (a;b;c;d)=(1;2;3;4)

trieu dang 23/07/2015 lúc 21:37
Báo cáo sai phạm

\(\frac{30}{43}=\frac{1}{\frac{43}{30}}=\frac{1}{1+\frac{13}{30}}=\frac{1}{1+\frac{1}{\frac{30}{13}}}=\frac{1}{1+\frac{1}{2+\frac{4}{13}}}=\frac{1}{1+\frac{1}{2+\frac{1}{\frac{13}{4}}}}=\frac{1}{1+\frac{1}{2+\frac{1}{3+\frac{1}{4}}}}\)

Vậy a=1 ; b=2 ; c=3 ; d=4

Lê Mạnh Tiến Đạt 17/03/2017 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

https://olm.vn/images/myolm.png

Lê Hoàng Thanh Thảo 13/05/2017 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

vừa nãy mk ấn nhầm, xin lỗi nhé

Gọi d = UCLN(12n+1; 30n+2)

Ta có: 12n+1 chia hết cho d => 5.(12n+1) chia hết cho d

          30n+2 chia hết cho d => 2.(30n+2) chia hết cho d

Suy ra 5.(12n+1) - 2.(30n+2) chia hết cho d 

          =>   60n +5 - 60n +4 chia hết cho d

          =>                         1 chia hết cho d => d=1

Vậy \(\frac{12n+1}{30n+2}\) là phân số tối giản 

Lê Hoàng Thanh Thảo 13/05/2017 lúc 21:05
Báo cáo sai phạm

Gọi d = UCLN (12n+1; 30n+2)

Ta có: 12n+1 chia hết cho d => 5(12+1) chia hết cho d

Forever_Alone 09/05/2017 lúc 21:53
Báo cáo sai phạm

Yes , I can help you !

Số số hạng của M là : 

\(\left[\left(2n-1\right)-1\right]:2+1=n\)

Khi đó ta có : \(M=\frac{\left[\left(2n-1\right)+1\right].n}{2}=\frac{2n.n}{2}=n.n=n^2\)

Suy ra M là số chính phương 

Vậy M là số chính phương

Louis Pasteur 09/05/2017 lúc 21:54
Báo cáo sai phạm

Yes, I can help you !!!

Số số hạng có trong tổng M là: \(\left(\left(2n-1\right)-1\right):2+1=\left(2n-1-1\right):2+1\)

                                                    \(=\left(2n-2\right):2+1=\frac{1}{2}.\left(2n-2\right)+1=\frac{2n}{2}-\frac{2}{2}+1=n-1+1=n\)

Vậy \(M=\left(\left(2n-1\right)+1\right).n:2=2n.n:2=2n^2:2=n^2\)

Vậy M là một số chính phương khi \(M=1+3+5+7+....+2n-1\)với \(n\in N,n\ne0\)

Nguyễn thị khánh hòa 09/05/2017 lúc 21:48
Báo cáo sai phạm

Ta có: M = 1+3+5+....+(2n-1)

=> M=[(1+2n-1) :2 + 1 ].(2n-1+1)/2

=>\(M=\frac{\left(n+1\right).2n}{2}=\left(n+1\right)n\)

Vì M là tích của 2 số tự niên liên tiếp 

=> M ko thể là số chính phương

lehoanghaanh 09/05/2017 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

Ta có : B=\(\frac{17\left(17^{17}+1\right)}{17\left(17^{18}+1\right)}=\frac{17^{18}+17}{17^{19}+17}>A=\frac{17^{18}+1}{17^{19}+1}\)

                         Vậy A<B.^-^

           

Đào Trọng Luân 10/05/2017 lúc 09:13
Báo cáo sai phạm

E = 1/1.101+1/2.102+...+1/10.110

E = 1/100[100/1.101+100/2.102+...+100/10.110]

E = 1/100[1/1-1/101+1/2-1/102+...+1/10-1/110]

E = 1/100[[1/1+1/2+1/3...+1/10]-[1/101+1/102+...+1/110] - xg cái E

F = 1/1.11+1/2.12+...+1/100.110

F = 1/10[10/1.11+10/2.12+...+10/100.110]

F = 1/10[1/1-1/11+1/2-1/12+...+1/100-1/110]

F = 1/10[[1/1+1/2+...+1/100]-[1/11+1/12...+1/110]]

F = 1/10[[1/1+1/2+...+1/10]-[1/101+1/102+...+1/110]

\(\Rightarrow\frac{E}{F}=\frac{\frac{1}{100}\left[\left[\frac{1}{1}+\frac{1}{2}+...+\frac{1}{10}\right]-\left[\frac{1}{101}+\frac{1}{102}+...+\frac{1}{110}\right]\right]}{\frac{1}{10}\left[\left[\frac{1}{1}+\frac{1}{2}+...+\frac{1}{10}\right]-\left[\frac{1}{101}+\frac{1}{102}+...+\frac{1}{110}\right]\right]}=\frac{1}{10}\)

Xỉu... vì đuối sau khi bấm

Nguyen Khanh Linh 09/05/2017 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

I m so sorry

Truong_tien_phuong 09/05/2017 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

I can help you!

                    Giải

Ta có:\(\frac{x}{5}+1=\frac{1}{y-1}\)

\(\Rightarrow\frac{x}{5}+\frac{5}{5}=\frac{1}{y-1}\)

\(\Rightarrow\frac{x+5}{5}=\frac{1}{y-1}\)

\(\Leftrightarrow\left(x+5\right).\left(y-1\right)=5\)

Vì \(x;y\in Z\)

\(\Rightarrow x+5;y-1\in Z\)

\(\Rightarrow x+5;y-1\inƯ\left(5\right)=\left\{-5;-1;1;5\right\}\)

Ta lập bảng: 

x + 5-5-115
y - 1 -1-551
x-10-6-40
y0-462

Vậy có 4 cặp ( x ; y ) cần tìm.

~~~~~~~~ *** ~~~~~

Nguyển Nhất Duy 09/05/2017 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

sorry,i cannot

Nguyễn Văn Trung 05/05/2017 lúc 21:34
Báo cáo sai phạm

S= 3+\(\frac{3}{2}\)+\(\frac{3}{2^2}\)+......+\(\frac{3}{2^9}\)

S= 3(1+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2^2}\)+........\(\frac{1}{2^9}\))

\(\frac{S}{3}\)= 1+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2^2}\)+......+\(\frac{1}{2^9}\)   (1)

\(\frac{2S}{3}\)=2+1+\(\frac{1}{2}\)+.............+\(\frac{1}{2^8}\)    (2)

trừ cả 2 vế của (1) và (2) ta được

\(\frac{S}{3}\)=2 -\(\frac{1}{2^9}\)

\(\frac{S}{3}\)=\(\frac{2^{10}-1}{2^9}\)

s=\(\frac{2^{10}-1}{3\cdot2^9}\)

Sherry 05/05/2017 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm

\(S=3\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}+...+\frac{1}{2^9}\right)\)

Đặt \(A=\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+...+\frac{1}{2^9}\)

\(\Rightarrow2A=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+...+\frac{1}{2^8}\)

\(\Rightarrow2A-A=A=1-\frac{1}{2^9}\)

Do đó \(S=3\left(1-\frac{1}{2^9}\right)=3\left(1-\frac{1}{512}\right)=3-\frac{3}{512}=\frac{1533}{512}\)

o0o I am a studious person o0o CTV 05/05/2017 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

\(S=3+\frac{3}{2}+\frac{3}{2^2}+.....+\frac{3}{2^9}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{2}S=\frac{3}{2}+\frac{3}{2^2}+\frac{3}{2^3}+.....+\frac{3}{2^{10}}\)

\(\Rightarrow S-\frac{1}{2}S=\left(3+\frac{3}{2}+\frac{3}{2^2}+....+\frac{3}{3^9}\right)-\left(\frac{3}{2}+\frac{3}{2^2}+.....+\frac{3}{2^{10}}\right)\)

\(\Rightarrow\frac{S}{2}=3-\frac{3}{2^{10}}\)

\(\Rightarrow S=\left(3-\frac{3}{2^{10}}\right).2\)\(=6-\frac{3}{2^9}\)

Lê Nhựt Hùng 28/04/2017 lúc 18:20
Báo cáo sai phạm

không được đăng câu hỏi linh tinh đâu nhé

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: