Giúp tôi giải toán


Lê Hoàng Thanh Thảo 13/05/2017 lúc 21:10

vừa nãy mk ấn nhầm, xin lỗi nhé

Gọi d = UCLN(12n+1; 30n+2)

Ta có: 12n+1 chia hết cho d => 5.(12n+1) chia hết cho d

          30n+2 chia hết cho d => 2.(30n+2) chia hết cho d

Suy ra 5.(12n+1) - 2.(30n+2) chia hết cho d 

          =>   60n +5 - 60n +4 chia hết cho d

          =>                         1 chia hết cho d => d=1

Vậy \(\frac{12n+1}{30n+2}\) là phân số tối giản 

Lê Hoàng Thanh Thảo 13/05/2017 lúc 21:05

Gọi d = UCLN (12n+1; 30n+2)

Ta có: 12n+1 chia hết cho d => 5(12+1) chia hết cho d

Nguyễn Hoàng Phúc 10/05/2017 lúc 09:26

\(\frac{n+1}{n-2}\)

\(=\frac{n+3-2}{n-2}\)

\(=\frac{n-2+3}{n-2}\)

\(=\frac{n-2}{n-2}+\frac{3}{n-2}\)

Suy ra n - 2 thuộc ước của 3

Ta có Ư( 3 ) = { -1;-3;1;3 }

Do đó

n - 2 = -1

n      = -1 + 2

n      = 1

n - 2 = -3

n      = -3 + 2

n      = -1

n - 2 = 1

n      = 1 + 2

n      = 3

n - 2 = 3

n      = 3 + 2

n      = 5

Vậy n = 1;-1;3;5

Trịnh Thành Công CTV 10/05/2017 lúc 09:26

Ta có:\(\frac{n+1}{n-2}=\frac{n-2+3}{n-2}=1+\frac{3}{n-2}\left(n\ne2\right)\)

      Đặt \(A=\frac{n+1}{n-2}\)

                    Để A nguyên thì 3 chia hết cho n-2. Hay \(\left(n-2\right)\inƯ\left(3\right)\)

                          Vậy Ư (3) là:[1,-1,3,-3]

Do đó ta có bảng sau:

         

n-2-3-113
n-1135

          Vậy để A nguyên thì n=-1;1;3;5

Forever_Alone 09/05/2017 lúc 21:53

Yes , I can help you !

Số số hạng của M là : 

\(\left[\left(2n-1\right)-1\right]:2+1=n\)

Khi đó ta có : \(M=\frac{\left[\left(2n-1\right)+1\right].n}{2}=\frac{2n.n}{2}=n.n=n^2\)

Suy ra M là số chính phương 

Vậy M là số chính phương

Louis Pasteur 09/05/2017 lúc 21:54

Yes, I can help you !!!

Số số hạng có trong tổng M là: \(\left(\left(2n-1\right)-1\right):2+1=\left(2n-1-1\right):2+1\)

                                                    \(=\left(2n-2\right):2+1=\frac{1}{2}.\left(2n-2\right)+1=\frac{2n}{2}-\frac{2}{2}+1=n-1+1=n\)

Vậy \(M=\left(\left(2n-1\right)+1\right).n:2=2n.n:2=2n^2:2=n^2\)

Vậy M là một số chính phương khi \(M=1+3+5+7+....+2n-1\)với \(n\in N,n\ne0\)

Nguyễn thị khánh hòa 09/05/2017 lúc 21:48

Ta có: M = 1+3+5+....+(2n-1)

=> M=[(1+2n-1) :2 + 1 ].(2n-1+1)/2

=>\(M=\frac{\left(n+1\right).2n}{2}=\left(n+1\right)n\)

Vì M là tích của 2 số tự niên liên tiếp 

=> M ko thể là số chính phương

lehoanghaanh 09/05/2017 lúc 21:11

Ta có : B=\(\frac{17\left(17^{17}+1\right)}{17\left(17^{18}+1\right)}=\frac{17^{18}+17}{17^{19}+17}>A=\frac{17^{18}+1}{17^{19}+1}\)

                         Vậy A<B.^-^

           

Đào Trọng Luân 10/05/2017 lúc 09:13

E = 1/1.101+1/2.102+...+1/10.110

E = 1/100[100/1.101+100/2.102+...+100/10.110]

E = 1/100[1/1-1/101+1/2-1/102+...+1/10-1/110]

E = 1/100[[1/1+1/2+1/3...+1/10]-[1/101+1/102+...+1/110] - xg cái E

F = 1/1.11+1/2.12+...+1/100.110

F = 1/10[10/1.11+10/2.12+...+10/100.110]

F = 1/10[1/1-1/11+1/2-1/12+...+1/100-1/110]

F = 1/10[[1/1+1/2+...+1/100]-[1/11+1/12...+1/110]]

F = 1/10[[1/1+1/2+...+1/10]-[1/101+1/102+...+1/110]

\(\Rightarrow\frac{E}{F}=\frac{\frac{1}{100}\left[\left[\frac{1}{1}+\frac{1}{2}+...+\frac{1}{10}\right]-\left[\frac{1}{101}+\frac{1}{102}+...+\frac{1}{110}\right]\right]}{\frac{1}{10}\left[\left[\frac{1}{1}+\frac{1}{2}+...+\frac{1}{10}\right]-\left[\frac{1}{101}+\frac{1}{102}+...+\frac{1}{110}\right]\right]}=\frac{1}{10}\)

Xỉu... vì đuối sau khi bấm

Nguyen Khanh Linh 09/05/2017 lúc 20:58

I m so sorry

Truong_tien_phuong 09/05/2017 lúc 20:55

I can help you!

                    Giải

Ta có:\(\frac{x}{5}+1=\frac{1}{y-1}\)

\(\Rightarrow\frac{x}{5}+\frac{5}{5}=\frac{1}{y-1}\)

\(\Rightarrow\frac{x+5}{5}=\frac{1}{y-1}\)

\(\Leftrightarrow\left(x+5\right).\left(y-1\right)=5\)

Vì \(x;y\in Z\)

\(\Rightarrow x+5;y-1\in Z\)

\(\Rightarrow x+5;y-1\inƯ\left(5\right)=\left\{-5;-1;1;5\right\}\)

Ta lập bảng: 

x + 5-5-115
y - 1 -1-551
x-10-6-40
y0-462

Vậy có 4 cặp ( x ; y ) cần tìm.

~~~~~~~~ *** ~~~~~

Nguyển Nhất Duy 09/05/2017 lúc 20:50

sorry,i cannot

Nguyễn Văn Trung 05/05/2017 lúc 21:34

S= 3+\(\frac{3}{2}\)+\(\frac{3}{2^2}\)+......+\(\frac{3}{2^9}\)

S= 3(1+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2^2}\)+........\(\frac{1}{2^9}\))

\(\frac{S}{3}\)= 1+\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2^2}\)+......+\(\frac{1}{2^9}\)   (1)

\(\frac{2S}{3}\)=2+1+\(\frac{1}{2}\)+.............+\(\frac{1}{2^8}\)    (2)

trừ cả 2 vế của (1) và (2) ta được

\(\frac{S}{3}\)=2 -\(\frac{1}{2^9}\)

\(\frac{S}{3}\)=\(\frac{2^{10}-1}{2^9}\)

s=\(\frac{2^{10}-1}{3\cdot2^9}\)

Sherry 05/05/2017 lúc 21:22

\(S=3\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}+...+\frac{1}{2^9}\right)\)

Đặt \(A=\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+...+\frac{1}{2^9}\)

\(\Rightarrow2A=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+...+\frac{1}{2^8}\)

\(\Rightarrow2A-A=A=1-\frac{1}{2^9}\)

Do đó \(S=3\left(1-\frac{1}{2^9}\right)=3\left(1-\frac{1}{512}\right)=3-\frac{3}{512}=\frac{1533}{512}\)

o0o I am a studious person o0o CTV 05/05/2017 lúc 21:19

\(S=3+\frac{3}{2}+\frac{3}{2^2}+.....+\frac{3}{2^9}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{2}S=\frac{3}{2}+\frac{3}{2^2}+\frac{3}{2^3}+.....+\frac{3}{2^{10}}\)

\(\Rightarrow S-\frac{1}{2}S=\left(3+\frac{3}{2}+\frac{3}{2^2}+....+\frac{3}{3^9}\right)-\left(\frac{3}{2}+\frac{3}{2^2}+.....+\frac{3}{2^{10}}\right)\)

\(\Rightarrow\frac{S}{2}=3-\frac{3}{2^{10}}\)

\(\Rightarrow S=\left(3-\frac{3}{2^{10}}\right).2\)\(=6-\frac{3}{2^9}\)

Dương Minh Anh 01/05/2017 lúc 17:57

\(x-0,27=\frac{\frac{73}{77}+\frac{73}{165}+\frac{73}{285}}{25.\left(\frac{5}{84}+\frac{3}{180}+\frac{4}{285}\right)}\)

\(x-\frac{27}{100}=\frac{73.\left(\frac{1}{77}+\frac{1}{165}+\frac{1}{285}\right)}{25.4.\left(\frac{5}{4.84}+\frac{3}{4.180}+\frac{4}{4.285}\right)}\)

\(x-\frac{27}{100}=\frac{73.\left(\frac{2}{105}+\frac{1}{285}\right)}{100.\left(\frac{5}{336}+\frac{1}{240}+\frac{1}{285}\right)}\)

\(x-\frac{27}{100}=\frac{73.\left(\frac{2}{105}+\frac{1}{285}\right)}{100.\left(\frac{2}{105}+\frac{1}{285}\right)}\)

\(x-\frac{27}{100}=\frac{73}{100}\)

\(x=\frac{73}{100}+\frac{27}{100}\)

\(x=1\)

Vậy x=1

Lê Nhựt Hùng 28/04/2017 lúc 18:20

không được đăng câu hỏi linh tinh đâu nhé

Kudo Shinichi 30/03/2016 lúc 06:15

a/2 >hoặc = a/5 ( xảy ra giấu bằng với a=0)

b/3> hoặc = b/5 ( xảy randaaus bằng với a=0

Do đó : a/2 +b/3 = a/5 + b/5 chỉ trong trường hợp a=b=0

Vũ Thị Hằng Nga 12/02/2017 lúc 16:22

tìm các số tự nhiên a,b,c sao cho a^2 <=b;b^2<=c;c^2<=a

Nguyen Van Huong 16/04/2017 lúc 20:00

a) B = 5/16 : 0,125 - ( 9/4 - 0,6 ) * 10/11

B = 5/16 * 8 - 9/4 * 10/11 + 0,6 * 10/11

B = 5/2 - 45/22 + 3/11

B = 55/22 - 45/22 + 6/22

B = 8/11

b) \(\left(\frac{1}{2}+1\right)\left(\frac{1}{3}+1\right).....\left(\frac{1}{99}+1\right)\)

\(=\frac{3}{2}.\frac{4}{3}.\frac{5}{4}.....\frac{100}{99}\)

\(=\frac{3.4.5.....100}{2.3.4.....99}\)

\(=\frac{\left(3.4.....99\right).100}{2\left(3.4.....99\right)}\)

\(=\frac{100}{2}\)

\(=50\)

Hoàng Hương Giang 16/04/2017 lúc 19:58

a)B= 5/6 : 1/8 - (9/4 - 3/5 ) * 10/11

= 5/2 - 33/20 * 10/11

= 5/2 - 3/2

= 1

b) 3/2.4/3.5/4....100/99

= 3.4.5...100/2.3.4...99

=100/2

=50

nguyen thieu cong thanh 23/07/2015 lúc 21:35

\(\frac{30}{43}=\frac{1}{\frac{43}{30}}=\frac{1}{1+\frac{13}{30}}=\frac{1}{1+\frac{1}{\frac{30}{13}}}=\frac{1}{1+\frac{1}{2+\frac{4}{13}}}=\frac{1}{1+\frac{1}{2+\frac{1}{\frac{13}{4}}}}=\frac{1}{1+\frac{1}{2+\frac{1}{3+\frac{1}{4}}}}\)

vậy (a;b;c;d)=(1;2;3;4)

trieu dang 23/07/2015 lúc 21:37

\(\frac{30}{43}=\frac{1}{\frac{43}{30}}=\frac{1}{1+\frac{13}{30}}=\frac{1}{1+\frac{1}{\frac{30}{13}}}=\frac{1}{1+\frac{1}{2+\frac{4}{13}}}=\frac{1}{1+\frac{1}{2+\frac{1}{\frac{13}{4}}}}=\frac{1}{1+\frac{1}{2+\frac{1}{3+\frac{1}{4}}}}\)

Vậy a=1 ; b=2 ; c=3 ; d=4

Lê Mạnh Tiến Đạt 17/03/2017 lúc 21:17

https://olm.vn/images/myolm.png

trieu dang 29/07/2015 lúc 13:36

\(\frac{52}{9}=\frac{45}{9}+\frac{7}{9}=5+\frac{7}{9}=5+\frac{1}{\frac{9}{7}}+5+\frac{1}{\frac{7}{7}+\frac{2}{7}}=5+\frac{1}{1+\frac{1}{\frac{7}{2}}}=5+\frac{1}{1+\frac{1}{\frac{6}{2}+\frac{1}{2}}}\)

\(=5+\frac{1}{1+\frac{1}{3+\frac{1}{2}}}\)

\(\Rightarrow a=1;b=3;c=2\)

Lê Mạnh Tiến Đạt 20/03/2017 lúc 11:12

\(a=1;b=3;c=2\)

chunguyenhaianh 04/04/2017 lúc 21:27

có 7 số đó là : 16/24; 24/36; 32/48; 40/60; 48/72; 56/84; 64/96

nguyen van sang 04/04/2017 lúc 21:32

có 8 số bằng 8/12 là:16/24 ;24/36 ;32/48 ;40/60 ;48/72 ;56/84 ;64/96

Nguyễn Hữu Đức 20/03/2017 lúc 19:45

bài này = -1 nha mai

Ngọc Mai 20/03/2017 lúc 19:47

\(-\frac{5}{8}\times\frac{16}{25}-\frac{21}{35}\)

\(=-\frac{5}{8}\times\frac{16}{25}-\frac{3}{5}\)

\(=-\frac{2}{5}-\frac{3}{5}\)

\(=-1\)

Tk mk mk tk lại ! ^^ 

Nguyễn Thị Thu Hiền 20/03/2017 lúc 19:57

\(\frac{-5}{8}\)x\(\frac{16}{25}\)-\(\frac{21}{35}\)

=\(\frac{-5}{8}\)x\(\frac{16}{25}\)-\(\frac{3}{5}\)

=\(\frac{-5.16}{8.25}\)-\(\frac{3}{5}\)

=\(\frac{-5.2.2.2.2}{2.2.2.5.5}\)-\(\frac{3}{5}\)

=\(\frac{-2}{5}\)-\(\frac{3}{5}\)

=\(\frac{-5}{5}\)

=\(-1\)

=

Ngọc Mai 14/03/2017 lúc 09:54

\(M=-\frac{5}{3}+\frac{1}{4}+\frac{5}{3}+\frac{3}{4}\)

\(M=\left(-\frac{5}{3}+\frac{5}{3}\right)+\left(\frac{1}{4}+\frac{3}{4}\right)\)

\(M=0+1\)

\(M=1\)

Ủng hộ tk Đúng nha mọi người ! ^^ Tk mk mk tk lại 100% ! ~

Freya 08/01/2017 lúc 18:48

 Tìm h cùa -5*-3=15;-5*-2=10;-5*6=-30;-5*10=-50;-5*... 
-3*-2=6;-3*6=-18;-3*10=-30;-3*15=-45 
-2*6=-12;-2*10=-20;-2*15=-30 
6*10=60;6*15=90 
10*15=150 
Do -5*6=-3*10=-2*15=-30 
Cứ -5*6=-3*10 có 4 cặp 
Vậy Số cặp phân số bằng nhau được lập từ bốn trong sáu số -5;-3;-2;6;10;15 là 4*3=12

CHÚC BẠN HỌC GIỎI

TK MÌNH NHÉ

Khổng Thị Linh 08/01/2017 lúc 19:32

Từ 6 số đã cho có ba đẳng thức sau:

(-3).10=(-2).15; (-3).10=(-5).6; (-2).15=(-5).6

Với (-3).10=(-2).15 ta có những cặp phân số sau

-3/2=10/15; 2/-2=15/10; -3/15=-2/10; 15/-3=10/-2

với (-3).10=(-5).6 .........

-3/-5=10/6; -5/-3=6/10; (-5)/10=(-3)/6; 10/(-5)=6/(-3)

với(-2).15=(-5).6......

-2/-5=15/6; -5/-2=6/15; -2/6=-5/15; 6/-2=-5/15

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: