Giúp tôi giải toán và làm văn


Đào Trọng Luân 10/05/2017 lúc 09:13
Báo cáo sai phạm

E = 1/1.101+1/2.102+...+1/10.110

E = 1/100[100/1.101+100/2.102+...+100/10.110]

E = 1/100[1/1-1/101+1/2-1/102+...+1/10-1/110]

E = 1/100[[1/1+1/2+1/3...+1/10]-[1/101+1/102+...+1/110] - xg cái E

F = 1/1.11+1/2.12+...+1/100.110

F = 1/10[10/1.11+10/2.12+...+10/100.110]

F = 1/10[1/1-1/11+1/2-1/12+...+1/100-1/110]

F = 1/10[[1/1+1/2+...+1/100]-[1/11+1/12...+1/110]]

F = 1/10[[1/1+1/2+...+1/10]-[1/101+1/102+...+1/110]

\(\Rightarrow\frac{E}{F}=\frac{\frac{1}{100}\left[\left[\frac{1}{1}+\frac{1}{2}+...+\frac{1}{10}\right]-\left[\frac{1}{101}+\frac{1}{102}+...+\frac{1}{110}\right]\right]}{\frac{1}{10}\left[\left[\frac{1}{1}+\frac{1}{2}+...+\frac{1}{10}\right]-\left[\frac{1}{101}+\frac{1}{102}+...+\frac{1}{110}\right]\right]}=\frac{1}{10}\)

Xỉu... vì đuối sau khi bấm

Đọc tiếp...
Freya 08/01/2017 lúc 18:48
Báo cáo sai phạm

 Tìm h cùa -5*-3=15;-5*-2=10;-5*6=-30;-5*10=-50;-5*... 
-3*-2=6;-3*6=-18;-3*10=-30;-3*15=-45 
-2*6=-12;-2*10=-20;-2*15=-30 
6*10=60;6*15=90 
10*15=150 
Do -5*6=-3*10=-2*15=-30 
Cứ -5*6=-3*10 có 4 cặp 
Vậy Số cặp phân số bằng nhau được lập từ bốn trong sáu số -5;-3;-2;6;10;15 là 4*3=12

CHÚC BẠN HỌC GIỎI

TK MÌNH NHÉ

Đọc tiếp...
Khổng Thị Linh 08/01/2017 lúc 19:32
Báo cáo sai phạm

Từ 6 số đã cho có ba đẳng thức sau:

(-3).10=(-2).15; (-3).10=(-5).6; (-2).15=(-5).6

Với (-3).10=(-2).15 ta có những cặp phân số sau

-3/2=10/15; 2/-2=15/10; -3/15=-2/10; 15/-3=10/-2

với (-3).10=(-5).6 .........

-3/-5=10/6; -5/-3=6/10; (-5)/10=(-3)/6; 10/(-5)=6/(-3)

với(-2).15=(-5).6......

-2/-5=15/6; -5/-2=6/15; -2/6=-5/15; 6/-2=-5/15

Đọc tiếp...
nguyen thieu cong thanh 23/07/2015 lúc 21:35
Báo cáo sai phạm

\(\frac{30}{43}=\frac{1}{\frac{43}{30}}=\frac{1}{1+\frac{13}{30}}=\frac{1}{1+\frac{1}{\frac{30}{13}}}=\frac{1}{1+\frac{1}{2+\frac{4}{13}}}=\frac{1}{1+\frac{1}{2+\frac{1}{\frac{13}{4}}}}=\frac{1}{1+\frac{1}{2+\frac{1}{3+\frac{1}{4}}}}\)

vậy (a;b;c;d)=(1;2;3;4)

Đọc tiếp...
trieu dang 23/07/2015 lúc 21:37
Báo cáo sai phạm

\(\frac{30}{43}=\frac{1}{\frac{43}{30}}=\frac{1}{1+\frac{13}{30}}=\frac{1}{1+\frac{1}{\frac{30}{13}}}=\frac{1}{1+\frac{1}{2+\frac{4}{13}}}=\frac{1}{1+\frac{1}{2+\frac{1}{\frac{13}{4}}}}=\frac{1}{1+\frac{1}{2+\frac{1}{3+\frac{1}{4}}}}\)

Vậy a=1 ; b=2 ; c=3 ; d=4

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 17/03/2017 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

https://olm.vn/images/myolm.png

Đọc tiếp...
ST CTV 19/01/2018 lúc 21:54
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(\frac{99}{1}+\frac{98}{2}+...+\frac{1}{99}=\left(\frac{98}{2}+1\right)+\left(\frac{97}{3}+1\right)+...+\left(\frac{1}{99}+1\right)+1=\frac{100}{2}+\frac{100}{3}+...+\frac{100}{99}+\frac{100}{100}=100\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{100}\right)\)

THay vào K, ta được:

\(K=\frac{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{100}}{100\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{100}\right)}=\frac{1}{100}\)

Đọc tiếp...
Doann Nguyen 19/01/2018 lúc 19:12
Báo cáo sai phạm

F=(3/1.8+3/8.15+...+3/106.113)-(25/50.55+25/55.60+...+25/95.100) (1)

Đặt:

A=(3/1.8+3/8.15+3/15.22+...+3/106.113)

=3/7.(1-1/8+1/8-1/15+...+1/106-1/113)

=3/7.(1-1/113)

=3/7.112/113

=336/791. (2)

B=25/50.55+25/55.60+...+25/95.100

=25/5.(1/50-1/55+1/55-1/60+...+1/95-1/100)

=5.(1/50-1/100)

=1/20 (3)

Thay (2),(3) vào (1) ta được:

F=336/791-1/20

=5929/6720.

Đọc tiếp...
Forever_Alone 09/05/2017 lúc 21:53
Báo cáo sai phạm

Yes , I can help you !

Số số hạng của M là : 

\(\left[\left(2n-1\right)-1\right]:2+1=n\)

Khi đó ta có : \(M=\frac{\left[\left(2n-1\right)+1\right].n}{2}=\frac{2n.n}{2}=n.n=n^2\)

Suy ra M là số chính phương 

Vậy M là số chính phương

Đọc tiếp...
Phan Thế Duy 18/01/2018 lúc 20:11
Báo cáo sai phạm

1 tiếng thôi chứ sao cả e với v vậy

Đọc tiếp...
Louis Pasteur 09/05/2017 lúc 21:54
Báo cáo sai phạm

Yes, I can help you !!!

Số số hạng có trong tổng M là: \(\left(\left(2n-1\right)-1\right):2+1=\left(2n-1-1\right):2+1\)

                                                    \(=\left(2n-2\right):2+1=\frac{1}{2}.\left(2n-2\right)+1=\frac{2n}{2}-\frac{2}{2}+1=n-1+1=n\)

Vậy \(M=\left(\left(2n-1\right)+1\right).n:2=2n.n:2=2n^2:2=n^2\)

Vậy M là một số chính phương khi \(M=1+3+5+7+....+2n-1\)với \(n\in N,n\ne0\)

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang 31/12/2017 lúc 20:06
Báo cáo sai phạm

Gỉa sử  n2 + 11n + 39  \(⋮49\)

\(\Rightarrow\)n2 + 11n + 39  \(⋮7\)

\(\Rightarrow\)n2 + 11n + 39 - 7n - 35  \(⋮7\)

\(\Rightarrow\)n2 + 4n + 4  \(⋮7\)

\(\Rightarrow\)(n + 2)2  \(⋮7\)

\(\Rightarrow\)n + 2  \(⋮7\)

Đặt  n + 2  = 7t 

\(\Rightarrow\)n2 + 11n + 39  =  (7t - 2)2 + 11(7t - 2) + 39

\(\Leftrightarrow\)n2 + 11n + 39 = 49t2 + 49t + 21   ko chia hết cho  49

Điều này mâu thuẫn với điều ta giả sử.

Vậy  n2 + 11n + 39   ko chia hết cho 49

Đọc tiếp...
Trịnh Quỳnh Nhi 28/12/2017 lúc 17:29
Báo cáo sai phạm

Đặt A=n2+11n+39

Giả sử n2+11n+39 chia hết cho 49 thì A chia hết cho 49 => A cũng chia hết cho 7

Ta có A=n2+11n+39=n2+9n+2n+18+21 =  n(n+9)+2(n+9)+21 =(n+9)(n+2)+21

Nhận thấy( n+9)-(n+2)=7 

=>Đồng thời (n+9) và (n+2) chia hết cho 7 => (n+9)(n+2) chia hết cho 49

Ta cũng có A chia hết cho 49 mà 21 ko chia hết cho 49 ( vô lí )

Vậy n2+11n+39 ko chia hết cho 49

Đọc tiếp...
Ngọc Linh Nguyễn Thị 28/12/2017 lúc 16:42
Báo cáo sai phạm

chứng minh nó không chia hết cho 49 là được. dễ mà

Đọc tiếp...
Nguyễn Thành Long 31/12/2017 lúc 10:32
Báo cáo sai phạm

để 6m+39/m+9 là số nguyên thì 6m+39 phải chia hết cho m+9:

6m+9 chia hết cho m+9;6(m+9)=6m+54 cũng chia hết cho m+9

suy ra 6m+54-(6m+39)=15 chia hết cho m+9

m+9 thuộc Ư(15)={-15;-5;-3;-1;1;3;5;15} 

Suy ra m thuộc {-24;-14;-12;-10;-8;-6;-4;6}

Vậy m thuộc {-24;-14;-12;-10;-8;-6;-4;6}

Đọc tiếp...
yamamoto 31/12/2017 lúc 10:08
Báo cáo sai phạm

Để \(\frac{6m+39}{m+9}\in Z\Rightarrow6m-20⋮m-5\)

\(\Rightarrow\left(6m-30\right)+10⋮m-5\)

\(\Rightarrow6\left(m-5\right)+10⋮m-5\)

\(\Rightarrow10⋮m-5\)

\(\Rightarrow m-5\in\left\{1;-1;2;-2;5;-5;10;-10\right\}\)

\(\Rightarrow m\in\left\{6;4;7;3;10;0;15;-5\right\}\)

Vậy m \(\in\)\(\left\{6;4;7;3;10;0;15;-5\right\}\)

Đọc tiếp...
Hân Hân 31/12/2017 lúc 10:23
Báo cáo sai phạm

gọi phân số đó là C : 

C thuộc Z khi 6m+39 chia hết cho m+ 9

-> ( 6m + 6.9 -6.9 + 39 ) cũng chia hết cho ( m + 9 )

-> [ ( 6m + 6.9 ) - 54 + 39 ] chia hết cho ( m+ 9 )

-> [ 6. ( m+ 9 ) - 93 ] chia hết cho ( m+ 9)

Mà 6 .(m+9 ) chia hết cho ( m+ 9 )

-> 93 chia hết cho ( m+9) --> m+ 9  thuộc Ư ( 93 ) = { 1 ; -1 ;93 ; -93 ; 3 ; -3 ; 31 ;-31 }

-> m thuộc {-8 ; -10 ; 84 ;-102 ; -6 ; -12 ; 22 ; -40 } thì C thuộc Z 

Đọc tiếp...

Tính giá trị biểu thức :

1. \(A=\frac{\frac{2}{5}+\frac{2}{7}-\frac{2}{9}-\frac{2}{11}}{\frac{4}{5}+\frac{4}{7}-\frac{4}{9}-\frac{4}{11}}\) 

2. \(B=\frac{1^2}{1.2}.\frac{2^2}{2.3}.\frac{3^2}{3.4}.\frac{4^2}{4.5}\)

3. \(C=\frac{2^2}{1.3}.\frac{3^2}{2.4}.\frac{4^2}{3.5}.\frac{5^2}{4.6}\)

4. \(D=(\frac {150}{1111}+\frac{5}{75}-\frac{14}{77})(\frac{1}{5}-\frac{1}{6}-\frac{1}{30}) \)

5. Cho \(M=8\frac{2}{7}-\left(3\frac{4}{9}+3\frac{9}{7}\right);N=\left(10\frac{2}{9}+2\frac{3}{5}\right)-6\frac{2}{9}\). Tính \(P=M-N\)

6. \(E=10101\left(\frac{5}{111111}+\frac{5}{222222}-\frac{4}{3.7.11.13.37}\right)\)

7. \(F=\frac{\frac{1}{3}+\frac{1}{7}-\frac{1}{13}}{\frac{2}{3}+\frac{2}{7}-\frac{2}{13}}.\frac{\frac{3}{4}-\frac{3}{16}-\frac{3}{256}+\frac{3}{64}}{1-\frac{1}{4}+\frac{1}{16}-\frac{1}{64}}+\frac{5}{8}\)

8. \(G=\left[\frac{\left(6-4\frac{1}{2}\right):0,03}{\left(3\frac{1}{20}-2,65\right).4+\frac{2}{5}}-\frac{\left(0,3-\frac{3}{20}\right).1\frac{1}{2}}{\left(1,88+2\frac{3}{25}\right).\frac{1}{80}}\right]:\frac{49}{60}\)

9. \(H=\frac{1}{1.2.3}+\frac{1}{2.3.4}+\frac{1}{4.5.6}+...+\frac{1}{98.99.100}\)

10. \(I=\frac{8}{9}.\frac{15}{16}.\frac{24}{25}.....\frac{2499}{2500}\)

11. \(k=\left(-1\frac{1}{2}\right)\left(-1\frac{1}{3}\right)\left(-1\frac{1}{4}\right)...\left(-1\frac{1}{999}\right)\)

12. \(L=1\frac{1}{3}.1\frac{1}{8}.1\frac{1}{15}...\)(98 thừa số)

13. \(M=-2+\frac{1}{-2+\frac{1}{-2+\frac{1}{-2+\frac{1}{3}}}}\)

14. \(N=\frac{155-\frac{10}{7}-\frac{5}{11}+\frac{5}{23}}{403-\frac{26}{7}-\frac{13}{11}+\frac{13}{23}}\)

15. \(P=\left(\frac{1}{4}-1\right)\left(\frac{1}{5}-1\right)...\left(\frac{1}{2000}-1\right)\left(\frac{1}{2001}-1\right)\)

16. \(Q=\left(\frac{1}{1.2}+\frac{1}{3.4}+\frac{1}{5.6}+...+\frac{1}{2005.2006}\right):\left(\frac{1}{1004.2006}+\frac{1}{1005.2005}+...+\frac{1}{2006.1004}\right)\)

Đọc tiếp...

Được cập nhật 13/03 lúc 22:12

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
Phạm Tuấn Đạt 13/03 lúc 22:23
Báo cáo sai phạm

1.\(A=\frac{\frac{2}{5}+\frac{2}{7}-\frac{2}{9}-\frac{2}{11}}{\frac{4}{5}+\frac{4}{7}-\frac{4}{9}-\frac{4}{11}}\)

\(\Rightarrow A=\frac{2\left(\frac{1}{5}+\frac{1}{7}-\frac{1}{9}-\frac{1}{11}\right)}{4\left(\frac{1}{5}+\frac{1}{7}-\frac{1}{9}-\frac{1}{11}\right)}\)

\(\Rightarrow A=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}\)

Đọc tiếp...
Phạm Việt Anh 09/02/2018 lúc 15:51
Báo cáo sai phạm
sao không tự làm một số bài dễ đi
Đọc tiếp...
Nguyễn Mạnh Trung 07/08/2016 lúc 15:20
Báo cáo sai phạm

Ta có: 1/1x2 + 1/2x3 + 1/3x4 +...+ 1/X x (X + 1) = 499/500

=> 1 - 1/2 + 1/2 - 1/3 + 1/3 - 1/4 +...+ 1/X - 1/(X + 1) = 499/500

=> 1 - 1/(X + 1) = 499/500

=>      1/(X + 1) = 1 - 499/500

=>      1/(X + 1) = 1/500

=>          X + 1 = 500

=>          X       = 500 - 1

=>          X       = 499 

Đáp số: X = 499

Đọc tiếp...
Tình bạn vĩnh cửu Phương Dung 03/11/2017 lúc 15:02
Báo cáo sai phạm

Lịch sử là những gì đã diễn ra trong quá khứ. Lịch sử loài người mà chúng ta học là toàn bộ những hoạt động của con người từ khi xuất hiện đến ngày nay.
Lịch sử còn có nghĩa là khoa học tìm hiểu và dựng lại toàn bộ những hoạt động của con người và xã hội loài người trong quá khứ .

;)

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Thảo 03/11/2017 lúc 13:45
Báo cáo sai phạm

Là sự kiện diễn ra trong quá khứ,cô giáo mình nói thay đổi 1 chi tiết nhỏ là làm cho lịch sử thay đổi hoàn toàn.

Đọc tiếp...
Phạm Thị Hoàng Yến 03/11/2017 lúc 13:38
Báo cáo sai phạm

Lịch sử là những gì diễn ra trong quá khứ,

Đọc tiếp...
Kudo Shinichi 30/03/2016 lúc 06:15
Báo cáo sai phạm

a/2 >hoặc = a/5 ( xảy ra giấu bằng với a=0)

b/3> hoặc = b/5 ( xảy randaaus bằng với a=0

Do đó : a/2 +b/3 = a/5 + b/5 chỉ trong trường hợp a=b=0

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Khôi 28/10/2017 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

a) Ta có: a + b/2 + 3 = a + b/5 = a/5 + b/5

Như vậy, a/2 + b/3 = a/5 + b/5

Với a/2 + b/3 = a/5 + b/5 thì a,b chỉ là 0

Mặt khác: a,b khác 0

Thì a/2 + b/3 > a/5 + b/5 ( ko thõa mãn )

Vậy a,b = 0

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Khôi 28/10/2017 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

very easy

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: