Lớn nhất - nhỏ nhất - Hỏi đáp và thảo luận về Lớn nhất - nhỏ nhất - Giúp tôi giải toán - Học toán với OnlineMath

Giúp tôi giải toán và làm văn


trần thị phương anh 21/07/2018 lúc 18:07
Báo cáo sai phạm

|X|>=0 (với mọi x)

mà 6>0 nên để 6/|x| xác đinh

thì |x|>=1

=> 6/|x|>=1 (với mọi x)

=> 6/|x| -3 >= (-2) (với mọi x)

dấu ''='' xảy ra <=>|x|=1 =>x=1 hoặc x=-1

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Trung CTV 21/02/2017 lúc 18:37
Báo cáo sai phạm

Ta có : n + 1 chai hết cho n - 3

<=> n - 3 + 4 chia hết cho n - 3

=> 4 chia hết cho n - 3

=> n - 3 thuộc Ư(4) = {-4;-2;-1;1;2;4}

Ta có bảng :

n - 3-4-2-1124
n-112457
Đọc tiếp...
Vũ vân 13/01/2017 lúc 18:09
Báo cáo sai phạm

a) n=4;5;7

b)n=4

c)n=7

Đọc tiếp...
Nguyễn Tuấn Việt 07/05/2018 lúc 16:57
Báo cáo sai phạm

a) n=4;5;7

b) n=4

c) n=7

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 25/07/2015 lúc 09:41
Báo cáo sai phạm

A(x) = -3. (x2 - \(\frac{5}{3}\)x - \(\frac{1}{3}\)) = - 3. [(x- 2.x. \(\frac{5}{6}\) + \(\frac{25}{36}\)) - \(\frac{37}{36}\)]= -3. (x - \(\frac{5}{6}\))2 + \(\frac{37}{12}\) \(\le\) (-3).0 + \(\frac{37}{12}\) = \(\frac{37}{12}\) với mọi x

=> A lớn nhất = \(\frac{37}{12}\) khi x - \(\frac{5}{6}\) = 0 <=> x = \(\frac{5}{6}\)

+) Khi lấy x rất lớn thì x 2 rất lớn => -3x2 rất nhỏ và 3x2 lớn hơn 5x => -3x2 rất nhỏ và nhỏ hơn 5x 

=> A càng nhỏ khi x lấy giá trị càng lớn

=> A không tồn tại giá trị nhỏ nhất

 

 

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 05/05/2015 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

3x + y = 1 => y = 1 - 3x

=> M =  3x2 + (1 - 3x)2 = 3x2 + 1 - 6x + 9x2 = 12x2 - 6x + 1

= 12.(x2 - \(\frac{1}{2}\).x + \(\frac{1}{12}\)) = 12. [(x2 - 2.x.\(\frac{1}{4}\) + \(\frac{1}{16}\)) - \(\frac{1}{16}\)\(\frac{1}{12}\)]

= 12. (x - \(\frac{1}{4}\))2 -  \(\frac{12}{16}\) + 1 = 12. (x - \(\frac{1}{4}\))2 + \(\frac{1}{4}\) \(\ge\) 12. 0 + \(\frac{1}{4}\) = \(\frac{1}{4}\) với mọi x 

Vậy Min M = \(\frac{1}{4}\) khi x = \(\frac{1}{4}\)

Đọc tiếp...
giang ho dai ca Hiệp sĩ 29/05/2015 lúc 15:33
Báo cáo sai phạm

M = (1 + \(\frac{1}{x}\))(1 + \(\frac{1}{y}\)) . (1 - \(\frac{1}{x}\))(1 - \(\frac{1}{y}\)
= (1 + \(\frac{1}{x}\))(1 +\(\frac{1}{y}\) ) . \(\frac{\left(x-1\right)\left(y-1\right)}{x.y}\)
= (1 + \(\frac{1}{x}\))(1 + \(\frac{1}{y}\)) . \(\frac{\left(-x\right)\left(-y\right)}{x.y}\)
= (1 + \(\frac{1}{x}\))(1 + \(\frac{1}{y}\)
= 1 + \(\frac{1}{x.y}\) + (\(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\)) = 1 + \(\frac{1}{x.y}\) + \(\frac{x+y}{x.y}\)
= 1 + \(\frac{1}{x.y}\) + \(\frac{1}{x.y}\) = 1 + \(\frac{2}{x.y}\)
Áp dụng bđt: xy \(\le\) \(\frac{\left(x+y\right)^2}{4}=\frac{1}{4}\) 
=> M ≥ 1 + \(2:\frac{1}{4}\)= 9 
Min M = 9 <=> x = y = 1/2

Đọc tiếp...
At the speed of light CTV 14/05/2018 lúc 19:38
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(A=\frac{x^2-2x+2014}{x^2}=\frac{2014x^2-4028x+2014^2}{x^2}=\frac{2013x^2+\left(x^2-4028x+2014^2\right)}{x^2}\)

\(=\frac{2013x^2}{x^2}+\frac{\left(x-2014\right)^2}{x^2}=2013+\frac{\left(x-2014\right)^2}{x^2}\)

Vì \(\frac{\left(x-2014\right)^2}{x^2}\ge0\forall x\)

Nên : \(A=2013+\frac{\left(x-2014\right)^2}{x^2}\ge2013\forall x\)

Vậy Amin = 2013 khi x = 2014

Đọc tiếp...
nguyễn thị lan hương 14/05/2018 lúc 19:36
Báo cáo sai phạm

\(A=1-\frac{2}{x}+\frac{2014}{x^2}\)

đặt 1/x=t ta có

\(A=1-2t+2014t^2\)

   \(=2014\left(t^2-\frac{1}{1007}+\frac{1}{2014}\right)\)

   =\(2014[\left(t-\frac{1}{2014}\right)^2-\left(\frac{1}{2014}\right)^2+\frac{1}{2014}]\)

=\(2014\left(t-\frac{1}{2014}\right)^2+\frac{2013}{2014}\)\(\ge\frac{2013}{2014}\)

dấu''='' xảy ra khi t-1/2014=0 <=>1/x=1/2014=>x=2014

Đọc tiếp...
lan vũ thị 16/09/2017 lúc 19:40
Báo cáo sai phạm

sao mk ko nhìn thấy câu trả lời vậy bn

Đọc tiếp...
trieu dang 21/06/2015 lúc 22:18
Báo cáo sai phạm

1)a)x^2-x+1=x2-2.x.1/2+1/4 +3/4

=(x-1/2)2+3/4\(\ge\)3/4(vì (x-1/2)2\(\ge\)0)

dấu = xảy ra khi:

x-1/2=0

x=1/2

vậy GTNN của x^2-x+1 là 3/4 tại x=1/2

b)-x^2+x-y^2-4y-6

=(-x2+2x.1/2-1/4)+(-y2-4y-4)-7/4

=-(x2-2x.1/2+1/4)-(y2+4y+4)-7/4

=-(x-1/2)2-(y+2)2-7/4\(\le\)-7/4( vì -(x-1/2)2\(\le\)0;-(y+2)2\(\le\)0)

dấu = xảy ra khi:

x-1/2=0 và y+2=0

x=1/2 và y=-2

vậy GTLN của -x^2+x-y^2-4y-6 là -7/4 tại x=1/2 và y=-2

Đọc tiếp...
Seu Vuon 04/05/2015 lúc 18:40
Báo cáo sai phạm

Ta có 1 = x+y+z = (x+y) +z

Áp dụng bđt Cauchy với 2 số dương x+y và z ta đc : \(1=\left(x+y\right)+z\ge2\sqrt{\left(x+y\right)z}\Rightarrow1^2\ge4\left(x+y\right)z\)

hay \(1\ge4\left(x+y\right)z\Rightarrow x+y\ge4\left(x+y\right)^2z\)(vì x+y >0) (*)

Ta lại có \(\left(x+y\right)^2\ge4xy\)(**)

Từ (*) và (**) => \(x+y\ge16xyz\Rightarrow\frac{x+y}{xyz}\ge16\)

Dấu = xảy ra <=> x = y ; x+y+z =1 và (x+y)/xyz = 16

Giải hệ này ta đc x = y = 1/4 và z = 1/2

Đọc tiếp...
Wrecking Ball 16/05/2018 lúc 22:34
Báo cáo sai phạm

Áp dụng (a + b)> 4, ta có:

\(\left(x+y+z\right)^2\ge4\left(x+y\right)z\text{ hay }1\ge4\left(x+y\right)z\left(1\right)\) (vì x + y + z = 1) 

\(\Rightarrow\frac{\left(x+y\right)}{xyz}\ge4\left(x+y\right)^2\frac{z}{xyz}\left(\text{Nhân hai vế (1) với: }\frac{\left(x+y\right)}{xyz}\right)\)

\(\Rightarrow\frac{\left(x+y\right)}{xyz}\ge4.\frac{4xyz}{xyz}=16\left(\text{vì: }\left(x+y\right)^2\ge4xy\right)\)

\(\Rightarrow MIN_A=16\Leftrightarrow x=y;x+y=z;x+y+z=1\)

\(\Rightarrow x=y=\frac{1}{4};z=\frac{1}{2}\)

Đọc tiếp...
vô danh 07/05/2015 lúc 17:19
Báo cáo sai phạm

Ta có 1 = x+y+z = (x+y) +z

Áp dụng bđt Cauchy với 2 số dương x+y và z ta đc : $1=\left(x+y\right)+z\ge2\sqrt{\left(x+y\right)z}\Rightarrow1^2\ge4\left(x+y\right)z$1=(x+y)+z≥2√(x+y)z⇒12≥4(x+y)z

hay $1\ge4\left(x+y\right)z\Rightarrow x+y\ge4\left(x+y\right)^2z$1≥4(x+y)z⇒x+y≥4(x+y)2z(vì x+y >0) (*)

Ta lại có $\left(x+y\right)^2\ge4xy$(x+y)2≥4xy(**)

Từ (*) và (**) => $x+y\ge16xyz\Rightarrow\frac{x+y}{xyz}\ge16$x+y≥16xyz⇒x+yxyz ‍≥16

Dấu = xảy ra <=> x = y ; x+y+z =1 và (x+y)/xyz = 16

Giải hệ này ta đc x = y = 1/4 và z = 1/2

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 29/06/2015 lúc 15:35
Báo cáo sai phạm

b) http://olm.vn/hoi-dap/question/113503.html

a) \(k=\frac{abc}{a+b+c}=\frac{100a+10b+c}{a+b+c}\le\frac{100a+100b+100c}{a+b+c}=100\)

=> k lớn nhất = 100 khi 10b = 100b và c = 100c

=> b = 0 và c = 0 

=> tỉ số k lớn nhất khi b = c = 0; a tùy ý  => các số đó là 100; 200; ...900

Đọc tiếp...
Lê Chí Cường 29/06/2015 lúc 15:31
Báo cáo sai phạm

abc là tích của 3 số hay là số có 3 chữ số vậy bạn.

Đọc tiếp...
thien ty tfboys 01/06/2015 lúc 11:24
Báo cáo sai phạm

sorry lam lon

M=(x^2+y^2/xy=x^2/xy+y^2/xy=x^2/4xy +x^2/4xy +x^2/4xy+x^2/4xy + 4y^2/4xy

Do  x,y > 0 nên áp dụng cô si cho 5 số dương ta có :

M  ≥ 5 . Căn 5 của (x^2/4xy . x^2/4xy .x^2/4xy.4y^2/4xy)=5.căn 5 của (x^3/256y^3)   (*)

Mặt khác do x ≥ 2y =>x^3 ≥ 8y^3 nên từ (*) ta có :

≥ 5.can 5 cua (8y^3/256y^3)=5.can 5 cua (1/32)=5.1/2 =5/2

Dau " ≥ " khi 

{x^2/4xy = 4y^2/4xy

{x^3=8y^3

=>x  ≥  2y

Vậy :​x  ≥ 2y

Đọc tiếp...
tran thi lan anh 25/05/2018 lúc 08:52
Báo cáo sai phạm

dựa vào    x,y,z là ba số thực và x+y+z=3  với phép tính là cậu sẽ biết

Đọc tiếp...
tran thi lan anh 24/05/2018 lúc 23:06
Báo cáo sai phạm

kết quả là 6 nhỉ

Đọc tiếp...
Đỗ Tuấn Anh 04/06/2015 lúc 11:39
Báo cáo sai phạm

\(1\)\(<\)\(x<-1\)\(\Rightarrow\)\(5-3x>0\)\(\Rightarrow y>0\)

Nhân chéo 2 vế ta được:

\(y^2=\frac{\left(5-3x\right)^2}{1-x^2}\)\(\Rightarrow-x^2y^2+y^2=25-30x+9x^2\)

\(\Leftrightarrow x^2.\left(9+y^2\right)-30x+25-y^2=0\)(1)

\(\Delta'=15^2-\left(25-y^2\right)\left(9+y^2\right)\Leftrightarrow\Delta=y^4-16y^2\)

Để ý có GTNN thì phương trình (1) phải có nghiệm

\(\Rightarrow\Delta\ge0\Leftrightarrow y^2.\left(y^2-16\right)\ge0\Rightarrow y^2\ge16\)

\(\Leftrightarrow y\ge4\left(TM\right)\)hoac \(y\le-4\left(KTM\right)\)

Vay \(y\ge4\)khi\(x=\frac{15}{25}\)

Đọc tiếp...
Bùi Thị Hoài 21/11/2016 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

y2= (5-3x)2/ ( 1-x2)

y2= ( 25+9x2-30x) / ( 1-x2)

y2 = (  16-16 x2 +25x2-30x+9) / ( 1-x2)

y2 = 16 + (5x-3)2 / ( 1-x2)

vì -1<x<1 => x2<1 => 1-x2>0

=> ( 5x-3)2/ (1-x2) >= 0

=> y2>=16

=> y>= 4 => min y =4 

dấu = xảy ra <=> x=5/3

Đọc tiếp...
Đinh Đức Hùng CTV 03/01/2018 lúc 19:05
Báo cáo sai phạm

a ) \(ĐKXĐ:\hept{\begin{cases}x\ge1\\y\ge2\\z\ge3\end{cases}}\)

b) Ta có:

 \(P=\frac{\sqrt{x-1}}{x}+\frac{\sqrt{y-2}}{y}+\frac{\sqrt{z-3}}{z}=\frac{\sqrt{x-1}}{x}+\frac{\sqrt{2}\sqrt{y-2}}{\sqrt{2}y}+\frac{\sqrt{3}\sqrt{z-3}}{\sqrt{3}z}\)

Áp dụng bbđt AM - GM ta có :

\(\frac{\sqrt{x-1}}{x}\le\frac{\frac{x-1+1}{2}}{x}=\frac{x}{2x}=\frac{1}{2}\)

\(\frac{\sqrt{2}\sqrt{y-2}}{\sqrt{2}y}\le\frac{\frac{2+y-2}{2}}{\sqrt{2}y}=\frac{y}{2\sqrt{2}y}=\frac{1}{2\sqrt{2}}\)

\(\frac{\sqrt{3}\sqrt{z-3}}{\sqrt{3}z}\le\frac{\frac{3+z-3}{2}}{\sqrt{3}z}=\frac{z}{2\sqrt{3}z}=\frac{1}{2\sqrt{3}}\)

\(\Rightarrow P\le\frac{1}{2}+\frac{1}{2\sqrt{2}}+\frac{1}{2\sqrt{3}}\)

Dấu "=" xảy ra khi \(\hept{\begin{cases}x-1=1\\y-2=2\\z-3=3\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=2\\y=4\\z=6\end{cases}}}\)

Đọc tiếp...
Hoàng Trung Kiên 01/06/2018 lúc 10:59
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{3-4x}{x^2+1}\)

\(\Rightarrow\frac{4x^4+4-4x^2-4x-1}{x^2+1}=A\)

\(\Rightarrow A\le4-\frac{\left(2x+1\right)^2}{x^2+1}\)

\(\Rightarrow A\le4\)

Đọc tiếp...
Phạm Duy Tuấn 26/12/2014 lúc 18:11
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{3-4x}{x^2+1}=\frac{4x^2+4-4x^2-4x-1}{x^2+1}=4+\frac{-\left(4x^2+4x+1\right)}{x^2+1}=4+\frac{-\left(2x+1\right)^2}{x^2+1}\le4\)

Vậy \(A_{max}=4.\)

Đọc tiếp...
nguyen hong nhung 11/01/2017 lúc 11:06
Báo cáo sai phạm

dễ thế mà không biết làm @@@@@

Đọc tiếp...
Kurokawa Neko 31/05/2018 lúc 14:50
Báo cáo sai phạm

Ta thấy: \(a+b\le1\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}a\le1-b\\b\le1-a\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}1+a\le2-b\\1+b\le2-a\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}\frac{a}{1+b}\ge\frac{a}{2-a}\\\frac{b}{1+a}\ge\frac{b}{2-b}\end{cases}}\Rightarrow\frac{a}{1+b}+\frac{b}{1+a}\ge\frac{a}{2-a}+\frac{b}{2-b}\)

\(\Rightarrow S=\frac{a}{1+b}+\frac{b}{1+a}+\frac{1}{a+b}\ge\frac{a}{2-a}+\frac{b}{2-b}+\frac{1}{a+b}\)

\(=\frac{2}{2-a}-1+\frac{2}{2-b}-1+\frac{1}{a+b}=\frac{2}{2-a}+\frac{2}{2-b}+\frac{1}{a+b}-2\)

\(=2\left(\frac{1}{2-a}+\frac{1}{2-b}+\frac{1}{2\left(a+b\right)}-1\right)\)

Áp dụng bất đẳng thức sau: \(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\ge\frac{9}{x+y+z}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{2-a}+\frac{1}{2-b}+\frac{1}{2\left(a+b\right)}\ge\frac{9}{4-\left(a+b\right)+2\left(a+b\right)}=\frac{9}{4+a+b}\)

Lại có: \(a+b\le1\Rightarrow4+a+b\le5\Rightarrow\frac{9}{4+a+b}\ge\frac{9}{5}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{2-a}+\frac{1}{2-b}+\frac{1}{2\left(a+b\right)}\ge\frac{9}{5}\Leftrightarrow2\left(\frac{1}{2-a}+\frac{1}{2-b}+\frac{1}{2\left(a+b\right)}-1\right)\ge\frac{8}{5}\)

\(\Rightarrow S\ge\frac{8}{5}.\)

Vậy \(Min_S=\frac{8}{5}.\)Dấu "=" xảy ra khi \(a=b=\frac{2}{5}.\)

Đọc tiếp...
Jimmy Vũ 23/05/2015 lúc 13:18
Báo cáo sai phạm

Gọi giá trị của P = m.. ta có : ( 0 < x =< m )\(m=x+\sqrt{x^2+\frac{1}{x}}\Leftrightarrow m-x=\sqrt{x^2+\frac{1}{x}}\Leftrightarrow m^2+x^2-2mx=x^2+\frac{1}{x}\Leftrightarrow m^2x-2mx^2=1\Leftrightarrow2mx^2-m^2x+1=0\)

Biện luận là để có nghiệm thỏa mãn đề bài thì pt cuối phải có nghiệm .. biện luận denta => (m)min = 2 <=> x= 1/2 thì phải .. => P min = 2

 

Đọc tiếp...
Luong Ngoc Quynh Nhu 11/06/2015 lúc 13:01
Báo cáo sai phạm

a)/x+3/2/lớn hơn hoặc = 0 suy ra giá trị nhỏ nhất của /x+3/2/ là = 0

khi đó /x+3/2/=0 suy ra x+3/2=0 suy ra x=-3/2

vậy A có giá trị nhỏ nhất khi và chỉ khi x=-3/2

b)B có /x-1/2/lớn hơn hoặc =0 suy ra B lớn hơn hoặc =3/4

vậy giá trị nhỏ nhất của B là =3/4

khi đó ;/x-1/2/=0 suy ra x-1/2=0 suy ra x=1/2

vậy B có giá trị nhỏ nhất khi và chỉ khi x=1/2

chỗ nào bn ko hiểu cứ hỏi mình nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị BÍch Hậu 21/05/2015 lúc 22:07
Báo cáo sai phạm

1.  x≥1 <=> \(\frac{1}{x}\le1\Leftrightarrow\frac{1}{x}+1\le2\Leftrightarrow A\le2\Rightarrow MaxA=2\Leftrightarrow x=1\)

2. Áp dụng bđt cosi cho x>0. ta có: \(x+\frac{1}{x}\ge2\sqrt{x.\frac{1}{x}}=2\Leftrightarrow P\ge2\Rightarrow MinP=2\Leftrightarrow x=\frac{1}{x}\Leftrightarrow x=1\)

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị BÍch Hậu 21/05/2015 lúc 22:18
Báo cáo sai phạm

3: \(A=\frac{x^2+x+4}{x+1}=\frac{\left(x^2+2x+1\right)-\left(x+1\right)+4}{x+1}=x+1-1+\frac{4}{x+1}\)

áp dụng cosi cho 2 số dương ta có: \(x+1+\frac{4}{x+1}\ge2\sqrt{x+1.\frac{4}{x+1}}=2\Leftrightarrow A+1\ge2\Rightarrow A\ge3\Rightarrow MinA=3\Leftrightarrow x+1=\frac{4}{x+1}\Leftrightarrow x=1\)

Đọc tiếp...
Đinh quang hiệp 17/06/2018 lúc 17:56
Báo cáo sai phạm

4    \(x^2+\frac{2}{x}=x^2+\frac{1}{x}+\frac{1}{x}=\frac{x^2}{1}+\frac{1^2}{x}+\frac{1}{x}>=\frac{\left(x+1\right)^2}{x+1}+\frac{1}{x}\)(bđt cauchy shawazt dạng engal)

\(=x+1+\frac{1}{x}>=2\sqrt{x\cdot\frac{1}{x}}+1=2+1=3\)(bđt cosi)

dấu = xảy ra khi x=1

vậy min P là 3 khi x=1

5    \(2x+\frac{1}{x^2}=\frac{2x^3+1}{x^2}=\frac{x^3+x^3+1}{x^2}>=\frac{3\sqrt[3]{x^3\cdot x^3}}{x^2}=\frac{3\sqrt[3]{x^6}}{x^2}=\frac{3x^2}{x^2}=3\)(bđt cosi)

dấu = xảy ra khi x=1

vậy min 2x+1/x^2 là 3 khi x=1

8     \(\frac{2x}{x^2+1}< =\frac{x^2+1}{x^2+1}=1\)

dấu = xảy ra khi x=1

\(\frac{2x}{x^2+1}=\frac{x^2+2x+1-x^2-1}{x^2+1}=\frac{\left(x+1\right)^2-\left(x^2+1\right)}{x^2+1}=\frac{\left(x+1\right)^2}{x^2+1}-1>=0-1=-1\)

dấu = xảy ra khi x=-1

vậy max A là 1 khi x=1

     min A là -1 khi x=-1

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: