Giúp tôi giải toán và làm văn


Lầy Văn Lội 3 tháng 5 2017 lúc 15:31
Báo cáo sai phạm

ÁP dụng bất đẳng thức bunyakovsky:

\(P^2=\left(\sqrt{x}\sqrt{x+xy}+\sqrt{y}\sqrt{y+xy}\right)^2\le\left(x+y\right)\left(x+y+2xy\right)=1+2xy\)

Áp dụng bất đẳng thức cauchy: \(xy\le\frac{1}{4}\left(x+y\right)^2=\frac{1}{4}\)

khi đó \(P^2\le1+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}\)

\(\Leftrightarrow P\le\sqrt{\frac{3}{2}}\)

đẳng thức xảy ra khi \(x=y=\frac{1}{2}\)

Đọc tiếp...
Lầy Văn Lội 7 tháng 5 2017 lúc 21:02
Báo cáo sai phạm

thay y=4-x vào 

Đọc tiếp...
nguyen minh anh 5 tháng 5 2017 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

anh chi oi giup em cau nay voi:cho x+y=4. tim gtln cua: a=(x-2)y+2017

Đọc tiếp...
Đỗ Tuấn Anh 4 tháng 6 2015 lúc 11:39
Báo cáo sai phạm

\(1\)\(<\)\(x<-1\)\(\Rightarrow\)\(5-3x>0\)\(\Rightarrow y>0\)

Nhân chéo 2 vế ta được:

\(y^2=\frac{\left(5-3x\right)^2}{1-x^2}\)\(\Rightarrow-x^2y^2+y^2=25-30x+9x^2\)

\(\Leftrightarrow x^2.\left(9+y^2\right)-30x+25-y^2=0\)(1)

\(\Delta'=15^2-\left(25-y^2\right)\left(9+y^2\right)\Leftrightarrow\Delta=y^4-16y^2\)

Để ý có GTNN thì phương trình (1) phải có nghiệm

\(\Rightarrow\Delta\ge0\Leftrightarrow y^2.\left(y^2-16\right)\ge0\Rightarrow y^2\ge16\)

\(\Leftrightarrow y\ge4\left(TM\right)\)hoac \(y\le-4\left(KTM\right)\)

Vay \(y\ge4\)khi\(x=\frac{15}{25}\)

Đọc tiếp...
Bùi Thị Hoài 21 tháng 11 2016 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

y2= (5-3x)2/ ( 1-x2)

y2= ( 25+9x2-30x) / ( 1-x2)

y2 = (  16-16 x2 +25x2-30x+9) / ( 1-x2)

y2 = 16 + (5x-3)2 / ( 1-x2)

vì -1<x<1 => x2<1 => 1-x2>0

=> ( 5x-3)2/ (1-x2) >= 0

=> y2>=16

=> y>= 4 => min y =4 

dấu = xảy ra <=> x=5/3

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Minh Anh 26 tháng 4 2015 lúc 12:22
Báo cáo sai phạm

Đặt  A=\(\frac{ab}{a+b}\)

=> A=\(\frac{10a+b}{a+b}=\frac{\left(a+b\right)9a}{a+b}=1+\frac{9a}{a+b}=1+\frac{9}{1+\frac{b}{a}}\)

Để A min thì \(\frac{9}{1+\frac{b}{a}}\)min

Khi 1+\(\frac{b}{a}\)max <=> \(\frac{b}{a}\)max

<=>bmax và amin 

Mà a,b thuộc N; 0<a\(\le\)9; b\(\le\)9

Nên amin=1; bmax=9

Vậy...

 

Đọc tiếp...
Tô Lê Minh Thiện 9 tháng 2 2018 lúc 14:42
Báo cáo sai phạm

Mik ko hiểu

Đọc tiếp...
Quang 13 tháng 11 2016 lúc 0:47
Báo cáo sai phạm

Từ giả thiết x2 + y2  = 1, suy ra x2 \(\le\)1 => -1 \(\le x\le\)1 (1)

Ta có P(x,y) = x2 + y2 - 4x = 1 - 4x (2)

Từ (1), (2) suy ra \(-3=1-4\cdot1\le P\le1-4\cdot\left(-1\right)=5\)

Vậy Max P = 5, Min P = -3.

Đọc tiếp...
Trần Hoàng Việt 5 tháng 11 2017 lúc 10:15
Báo cáo sai phạm

   

a) 9x2 - 36

=(3x)2-62

=(3x-6)(3x+6)

=4(x-3)(x+3)

b) 2x3y-4x2y2+2xy3

=2xy(x2-2xy+y2)

=2xy(x-y)2

c) ab - b2-a+b

=ab-a-b2+b

=(ab-a)-(b2-b)

=a(b-1)-b(b-1)

=(b-1)(a-b)

P/s đùng để ý đến câu trả lời của mình

Đọc tiếp...
Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 13 tháng 11 2016 lúc 1:00
Báo cáo sai phạm

Quang Cảm ơn bạn ! 
Có ai có cách giải khác không nhỉ?

Đọc tiếp...
Vũ Trà My 13 tháng 3 2015 lúc 13:06
Báo cáo sai phạm

 Bài 1

a) có (x-1)^2 lon hơn hoặc bằng 0

       => ( x-1)^2 + 2008  lớn hơn hoac bang 2008

       => A  lớn hơn hoac bang 2008

 vay giai tri nho nhát la .2008

b) có | x+4| lon hon hoặc bang 0

=>| x+4| + 1996 lon hon hoặc bang 1996

=> B lon hon hoặc bang 1996

vay B nho nhất  la 1996

bai 2 

a)-( x+1)^2008 nho hơn hoặc bang 0

=> 2010- (x+ 1)^2008 nho hơn hoặc bang  2010

=> P nho hon hoặc bang 2008

vay gia tri lon nhất của P là 2008

những phần kia tương tự như vậy, nhớ like nhé

 

 

Đọc tiếp...
Bexiu 22 tháng 8 2017 lúc 5:37
Báo cáo sai phạm

a)
x2 - 4x + 3 = x2 - x - 3x + 3
= x(x - 1) - 3(x - 1) = (x -1)(x - 3)
b)
x2 + 5x + 4 = x2 + 4x + x + 4
= x(x + 4) + (x + 4)
= (x + 4)(x + 1)

Đọc tiếp...
Mao Dương 30 tháng 5 2017 lúc 19:14
Báo cáo sai phạm

\(A=\left(a^2\right)^2-2a^3+2a^2+a^2-4a+2+3\\ =\left(\left(a^2\right)^2-2a^2a+a^2\right)+2\left(a^2-2a+1\right)+3\ge3\)

\(=a^2\left(a^2-2a+1\right)+2\left(a^2-2a+1\right)+3\ge3\\ =2a^2\left(a-1\right)^4+3\ge3\)

Vậy GTNN của biểu thức A là 3 tại \(a=0\)hoặc \(a=1\).

Đọc tiếp...
Kudo Shinichi 9 tháng 6 lúc 18:07
Báo cáo sai phạm

\(a^4-2a^3+3a^2-4a+5\)

\(=a^4-2a^3+a^2+2a^2-4a+2+3\)

\(=\left(a^4-2a^3+a^2\right)+2\left(a^2-2a+1\right)+3\)

\(=\left(a^2-a\right)^2+2\left(a-1\right)^2+3\ge3\)

Dấu "=" xảy ra khi a = 1 

Vậy với a = 1 thì \(A_{Min}=3\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị BÍch Hậu 5 tháng 7 2015 lúc 16:37
Báo cáo sai phạm

\(A^2=1-x+1+x+2\sqrt{\left(1-x\right)\left(1+x\right)}=2+2\sqrt{\left(1-x\right)\left(1+x\right)}\)

đk: \(-1\le x\le1\)

áp dụng bđt cosi ta có: \(2\sqrt{\left(1-x\right)\left(1+x\right)}\le1-x+1+x=2\Rightarrow2\sqrt{\left(1-x\right)\left(1+x\right)}+2\le4\Leftrightarrow A^2\le4\Leftrightarrow-2\le A\le2\)

=> Max A=2 <=> x=0

còn Min thì ta thấy A không thể = -2 được vì A luôn >=0 với mọi \(-1\le x\le1\)=> ta lấy x Min tại x=-1 <=> A= căn 2 

câu b tương tự nha

Đọc tiếp...
Mr Lazy 6 tháng 7 2015 lúc 10:56
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(\left(a-b\right)^2\ge0\Rightarrow2\left(a^2+b^2\right)\ge\left(a+b\right)^2\).Dấu "=" xảy ra khi a = b

Áp dụng bất đẳng thức trên vào A ta có:

+\(A^2=\left(\sqrt{1-x}+\sqrt{1+x}\right)^2\le2\left(1-x+1+x\right)=4\)

\(\Rightarrow A\le2\).Dấu "=" xảy ra khi \(\sqrt{1-x}=\sqrt{1+x}\Leftrightarrow x=0\)

=> GTLN của A là 2 khi x = 0

+\(A^2=1-x+1+x+2\sqrt{\left(1-x\right)\left(1+x\right)}\ge2\)(do \(2\sqrt{\left(1-x\right)\left(1+x\right)}\ge0\))

\(\Rightarrow A\ge\sqrt{2}\). Dấu "=" xảy ra khi \(1-x=0\text{ hoặc }1+x=0\Leftrightarrow x=1\text{ hoặc }x=-1\)

=> GTNN của A là \(\sqrt{2}\)

Đối với B, ta làm tương tự A.

Đọc tiếp...
tth CTV 17 tháng 10 2018 lúc 7:36
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(B=\sqrt{x-2}+\sqrt{6-x}\ge\sqrt{x-2+6-x}=\sqrt{4}=2\)

\(\Rightarrow B_{min}=2\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}\sqrt{x-2}=\sqrt{4}\\\sqrt{6-x}=\sqrt{4}\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=6\\x=2\end{cases}}\)

Cò về GTLN thì ta dễ thấy không thể tìm được GTLN của B

Đọc tiếp...
Optimus Prime 31 tháng 5 2015 lúc 14:17
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là \(ab\)

Đặt \(k=\frac{ab}{a+b}=\frac{10a+b}{a+b}\) nhỏ hơn hoặc bằng \(\frac{10a+10b}{a+b}=10\)

=> Vậy ,  \(k\) lớn nhất \(=10\) ứng với các số :\(10;20;30;40;...90\)

Đọc tiếp...
olympic 1 tháng 6 2015 lúc 9:55
Báo cáo sai phạm

* Tìm số tự nhiên có hai chữ số sao cho tỉ số giữa số đó với tổng các chữ số của nó là lớn nhất.?

Gọi a  là chữ số hàng chục và b là chữ số hàng đơn vị của số đó. Vậy số đó là 10a+b (a,b là số tự nhiên nhỏ hơn 10 và a # 0). 
Theo đề bài ta có:  (10a + b)/(a + b) = [10(a + b) - b]/(a + b) = 10 - b/(a + b) 
=> số đó lớn nhất khi b/(a + b) nhỏ nhất 
=> b nhỏ nhất 
=> b = 0 ; a tùy ý 
=> Các số cần tìm: 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90.

* Tìm số tự nhiên có hai chữ số sao cho tỉ số giữa số đó với tổng các chữ số của nó là nhỏ nhất.?

Gọi a  là chữ số hàng chục và b là chữ số hàng đơn vị của số đó. Vậy số đó là 10a+b (a,b là số tự nhiên nhỏ hơn 10 và a # 0). 
Theo đề bài ta có:  (10a + b)/(a + b) = [10(a + b) - b]/(a + b) = 10 - b/(a + b) 
=> số đó nhỏ nhất khi b/(a + b) lớn nhất 
=> b lớn nhất 
=> b = 9 ; a tùy ý 
=> Các số cần tìm: 19; 29; 39; 49; 59; 69; 79; 89; 99.

ko chắc lắm

Đọc tiếp...
Nguyễn Thành Long 5 tháng 4 2018 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

lớn nhất:

Gọi a và b lần lượt là chữ số hàng chục và hàng đơn vị của số đó.Vậy số đó là 10a+b (a,b là số tự nhiên nhỏ hơn 10 và a#0). 
(10a+b)/(a+b)=(10a+10b-9b)/(a+b)= 
=10-9b/(a+b). 
Hiệu này lớn nhất bằng 10 khi b=0 (a tùy ý) 
Vậy bài này có 9 đáp án là 10,20,30,...,90.

Đọc tiếp...
Hoàng Kiều Anh 8 tháng 4 2017 lúc 22:07
Báo cáo sai phạm

Còn mình thì chỉ mới học lớp 5 thui

Đọc tiếp...
tth CTV 18 tháng 2 lúc 8:45
Báo cáo sai phạm

\(A=\left(a^4-2a^3+a^2\right)+\left(2a^2-4a+5\right)\)

\(=a^2\left(a-1\right)^2+2\left(a-1\right)^2+3\ge3\)

Dấu "=" xảy ra khi \(a-1=0\Leftrightarrow1\)

Vậy \(A_{min}=3\Leftrightarrow a=1\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Lê Phương Thảo 8 tháng 4 2016 lúc 16:10
Báo cáo sai phạm

K biết

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 13 tháng 5 2015 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

\(B=\frac{3}{x-7}\) nhỏ nhất <=> \(B=\frac{3}{x-7}\) là số âm nhỏ nhất <=> x - 7 là số âm lớn nhất mà x nguyên nên

x - 7 = -1 <=> x = -1 + 7 = 6

Vậy x = 6 thì B nhỏ nhất bằng -3

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 5 tháng 5 2015 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

3x + y = 1 => y = 1 - 3x

=> M =  3x2 + (1 - 3x)2 = 3x2 + 1 - 6x + 9x2 = 12x2 - 6x + 1

= 12.(x2 - \(\frac{1}{2}\).x + \(\frac{1}{12}\)) = 12. [(x2 - 2.x.\(\frac{1}{4}\) + \(\frac{1}{16}\)) - \(\frac{1}{16}\)\(\frac{1}{12}\)]

= 12. (x - \(\frac{1}{4}\))2 -  \(\frac{12}{16}\) + 1 = 12. (x - \(\frac{1}{4}\))2 + \(\frac{1}{4}\) \(\ge\) 12. 0 + \(\frac{1}{4}\) = \(\frac{1}{4}\) với mọi x 

Vậy Min M = \(\frac{1}{4}\) khi x = \(\frac{1}{4}\)

Đọc tiếp...
Hoàng Phúc CTV 7 tháng 5 2017 lúc 9:32
Báo cáo sai phạm

khai triển ra còn 4x^2+4y^2+1/x^2+1/y^2+8 =4(x^2+y^2)+(1/x^2+1/y^2)+8

>/ 4.(x+y)^2/2+8/(x+y)^2+8=18

"=" khi x=y=1/2

Đọc tiếp...
Eihwaz 7 tháng 5 2017 lúc 7:48
Báo cáo sai phạm

Đặt \(2x+\frac{1}{x}=a;2y+\frac{1}{y}=b\)

Ta có \(a^2+b^2>=2ab=>2\left(a^2+b^2\right)>=a^2+b^2+2ab=\left(a+b\right)^2\)

=>\(a^2+b^2>=\frac{\left(a+b\right)^2}{2}\)

Ta cần tìm giá trị nhỏ nhất của a+b

ta có \(a+b=2x+\frac{1}{x}+2y+\frac{1}{y}=2\left(x+y\right)+\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=2+\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\)

Áp dụng BĐT cauchy \(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}>=\frac{4}{x+y}\)

=>\(a+b>=2+\frac{4}{x+y}=6\)

=>a\(a^2+b^2>=\frac{6^2}{2}=18\)

=>Min \(\left(2x+\frac{1}{x}\right)^2+\left(2y+\frac{1}{y}\right)^2\)=18

Dấu bằng xảy ra khi \(x=y=\frac{1}{2}\)

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 8 tháng 12 2017 lúc 9:42
Báo cáo sai phạm

Không mất tính tổng quát, ta giả sử \(a\le b\le c\le d< 1\)

Xét tổng \(S=\left|d-c\right|+\left|d-b\right|+\left|d-a\right|+\left|c-b\right|+\left|c-a\right|+\left|b-a\right|\)

\(=\left(3d+c\right)-\left(b+3a\right)\)

Do \(b+3a\ge0\Rightarrow S\le3d+c\)

S = 3d + c khi a = b = 0 , khi đó d + c = 1.

Do \(d\le1\Rightarrow S=2d+\left(d+c\right)=2d+1\le2.1+1=3\)

Vậy maxS = 3 khi \(\left(a,b,c,d\right)=\left(1,0,0,0\right)\) và các hoán vị của nó.

Đọc tiếp...
KUDO SHINICHI 10 tháng 12 2017 lúc 12:43
Báo cáo sai phạm

....................................khó wa

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Quỳnh Anh 10 tháng 12 2017 lúc 9:28
Báo cáo sai phạm

Tìm hai số biết tổng là 0,75 và tỉ số cũng là 0,75
Tìm hai số biết tổng của

Đọc tiếp...
Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 15 tháng 11 2016 lúc 19:33
Báo cáo sai phạm

Đặt \(A=\frac{x^2+x+1}{x^2+2x+1}=\frac{x^2+x+1}{\left(x+1\right)^2}\)

Đặt \(t=x+1\Rightarrow x=t-1\) thay vào A được : 

\(\frac{\left(t-1\right)^2+\left(t-1\right)+1}{t^2}=\frac{t^2-t+1}{t^2}=\frac{1}{t^2}-\frac{1}{t}+1\)

Lại đặt \(y=\frac{1}{t}\) thì ta có \(A=y^2-y+1=\left(y-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}\ge\frac{3}{4}\)

Đẳng thức xảy ra khi y = 1/2 <=> t = 2 <=> x = 1

Vậy min A = 3/4 khi x = 1

Đọc tiếp...
ღᏠᎮღ~''AKIRA''( The Moon of Red ) ~༄༂★ 2 tháng 6 lúc 15:37
Báo cáo sai phạm

  Đặt B = (x² + x + 1)/(x² + 2x + 1). ĐK x ≠ -1 
<=> 4B = 4(x² + x + 1)/(x² + 2x + 1) 
<=> 4B = (4x² + 4x + 4)/(x² + 2x + 1) 
<=> 4B (3x² + x² + 6x - 2x + 3 + 1)/(x² + 2x + 1) 
<=> 4B = [(3x² + 6x + 3) + (x² - 2x + 1)]/(x² + 2x + 1) 
<=> 4B = [3(x² + 2x + 1) + (x - 1)²]/(x + 1)². 
<=> 4B = [3(x + 1)² + (x - 1)²]/(x + 1)² 
<=> 4B = [3(x + 1)²]/(x + 1)² + [(x - 1)²]/(x + 1)² 
<=> 4B = 3 + [(x - 1)²]/(x + 1)² 
Do (x - 1)² ≥ 0 và (x + 1)² > 0 (Do x ≠ -1) 
=> [(x - 1)²]/(x + 1)² ≥ 0 
=> 3 + [(x - 1)²]/(x + 1)² ≥ 3 
=> 4B ≥ 3 
=> B ≥ 3/4 
Dấu bằng xảy ra <=> (x - 1)² = 0 
<=> x - 1 = 0 
<=> x = 1

Vậy min B=3/4 tại x=1.

Đọc tiếp...
Edogawa Shinichi 23 tháng 5 2017 lúc 10:41
Báo cáo sai phạm

dat A +x2+2+1/x2+2x+1=x2+2+1/(x+1)2

Đọc tiếp...
Tran Anh Tuan 24 tháng 2 2015 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

A=|x-a|+|x-b|+|x-c|+|x-d|

ta có:|x-a|>=0 với mọi x,a

        |x-b|>=0 với mọi x,b

        |x-c|>=o với mọi x,c

        |x-d|>=0 với mọi x,d

=>A>=0+0+0+0=0

Để A nhỏ nhất =>A=0 tại |x-a|=0 =>x=a

                                     |x-b|=0 =>x=b

                                     |x-c|=0 =>x=c

                                     |x-d|=0 =>x=d

                    => x=a=b=c=d

Vậy A có giá trị nhỏ nhất bằng 0 tại x=a=b=c=d

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 14 tháng 6 2015 lúc 22:30
Báo cáo sai phạm

 (11x + 6y + 2015) (x - y + 3) = 0 =>  x -  y + 3 = 0 do x ; y > 0 nên 11x + 6y + 2015 > 0

=> y = x + 3.

=> P = x(x+3) - 5x + 2016 = x2 - 2x + 2016 = (x - 1)2 + 2015 \(\ge\) 2015 với mọi x 

Vậy Min P = 2015 khi x - 1 = 0 <=> x = 1 => y = 4 

Đọc tiếp...
Lê Trương Minh Thư 31 tháng 3 lúc 13:16
Báo cáo sai phạm

nhảm nhí

Đọc tiếp...
Lê Trương Minh Thư 31 tháng 3 lúc 13:14
Báo cáo sai phạm

sÀm sí

Đọc tiếp...
Hà Diệu Thuý 29 tháng 3 2015 lúc 22:20
Báo cáo sai phạm

ta có: 42-x/x-15=57+(x-15)/x-15=57/x-15 +1

de 57/x-15 +1 nho nhat thì 57/x-15 phải nho nhat

                                    suy ra x-15 lớn nhất

                                      nên x-15=57

                                           suy ra x= 72

vậy x=72 

Đọc tiếp...
tôi học giỏi toán 25 tháng 3 2015 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

42-x:x-15 = > (42+15) + (x-15 ): x-15 => 57 + (x-15) : x-15

vì x-15 : cho x- 15 nên 57 : x-15 nên x-15 thuộc Ư(57) ={1;-1;3;-3;19;-19;57;-57} nên x thuộc {16;14;18;12;34;-4;72;-42} mà để thỏa mãn đề bài, ta chọn x=18

chả biết đúng không nữa, quên cách làm rùi

 

Đọc tiếp...
Tiến Phạm 21 tháng 1 2017 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

14 bạn

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 31 tháng 8 2015 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

\(8x^2+y^2+\frac{1}{4x^2}=4\) => \(x^2.\left(8x^2+y^2+\frac{1}{4x^2}\right)=4x^2\)

<=> \(8x^4+\left(xy\right)^2+\frac{1}{4}=4x^2\Leftrightarrow\left(xy\right)^2=-8x^4+4x^2-\frac{1}{4}\)

<=> \(\left(xy\right)^2=-8\left(x^4-2.x^2.\frac{1}{4}+\frac{1}{16}\right)+\frac{1}{2}-\frac{1}{4}=-8\left(x^2-\frac{1}{4}\right)^2+\frac{1}{4}\le\frac{1}{4}\)

<=> \(-\frac{1}{2}\le xy\le\frac{1}{2}\)

Dấu "=" xảy ra khi x2 = 1/4 <=> x = 1/2 hoặc x = -1/2 

Vậy xy nhỏ nhất bằng -1/2 tại x = -1/2; y = 1 hoặc x = 1/2 ; y = -1

Đọc tiếp...
NGUUYỄN NGỌC MINH 31 tháng 8 2015 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

cực trị đại số thì 8,9 gì chả giống nhau...khổ nỗi cái ko bk vận dụng cô-si đồ thui...:(

Đọc tiếp...
maria 31 tháng 8 2015 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

nhìn giống toán 8 phết hi ^_^

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: