Giúp tôi giải toán và làm văn


Đinh Đức Hùng CTV 21 tháng 7 2017 lúc 11:03
Báo cáo sai phạm

Ta có :

\(A=\frac{\left(x^2+4x+4\right)-\left(x^2+1\right)}{x^2+1}=\frac{\left(x+2\right)^2}{x^2+1}-1\ge-1\) có GTNN là - 1 tại x = - 2

\(A=\frac{4x^2+4-4x^2+4x-1}{x^2+1}=4-\frac{\left(2x-1\right)^2}{x^2+1}\le4\) có GNLN là 4 tại x = 1/2

Đọc tiếp...
lê văn tuấn 16 tháng 12 2018 lúc 18:59
Báo cáo sai phạm

GTNN Ta có A= (4x+3)/(x^2+1)=( x^2+4x+4-x^2-1)/(x^2+1)= [(x^2+4x+4)-(x^2+1)] /(x^2+1)] = [(x+2)^2-(x^2+1)]/(x^2+1) =[(x+2)^2]/(x^2+1)-1 > -1 do  (x+2)^2/(x^2+1) > 0

hay A > -1

Để A có gtnn =1 thì (x+2)^2 / (x^2 +1) =0 => (x+2)^2 =0 => x=-2

Vậy Amin= -1 khi x=-2

Đọc tiếp...
Nhân Nghĩa 1 tháng 5 2018 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

123456789

Đọc tiếp...
Hoàng Kiều Anh 8 tháng 4 2017 lúc 22:07
Báo cáo sai phạm

Còn mình thì chỉ mới học lớp 5 thui

Đọc tiếp...
Nguyễn Lê Phương Thảo 8 tháng 4 2016 lúc 16:10
Báo cáo sai phạm

K biết

Đọc tiếp...
Mạnh Khôi 8 tháng 4 2017 lúc 22:05
Báo cáo sai phạm

thông cảm . Mình học lớp 6 thui

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 1 tháng 6 2015 lúc 16:32
Báo cáo sai phạm

 

\(A=\frac{5-x}{x-2}=\frac{3+2-x}{x-2}=\frac{3-x+2}{x-2}=\frac{3-\left(x-2\right)}{x-2}=\frac{3}{x-2}-1\)

 A có GTNN \(\Leftrightarrow\) \(\frac{3}{x-2}\) có GTNN. Mà x - 2 \(\ne\) 0 nên x \(\ne\) 2

- Với x > 2 thì \(\frac{3}{x-2}>0\)

- Với x < 2 thì \(\frac{3}{x-2}<0\) \(\Rightarrow\frac{3}{2-x}>0\)

                              Vậy ta chỉ xét x < 2

\(\frac{3}{x-2}\) có GTNN \(\Leftrightarrow\frac{3}{2-x}\) có GTLN \(\Leftrightarrow\) 2 - x có GTNN (vì \(\frac{3}{2-x}>0\))

\(\Leftrightarrow\) x lấy GTLN \(\Leftrightarrow\) x = 1 (vì x \(\in\) Z ; x < 2 và nếu x là số âm thì 2 - x = 2 + (-x) là số dương nên không mang GTLN)

Lúc đó GTNN của A = \(\frac{3}{1-2}-1=-3-1=-4\) (\(\Leftrightarrow\) x = 1)

Đọc tiếp...
jessica an 1 tháng 6 2015 lúc 16:45
Báo cáo sai phạm

tuy nhanh thiệt, nhưng wan trọng là người ta có hiểu gì ko

Đọc tiếp...
kudo shinichi CTV 13 tháng 2 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

Chứng minh BĐT Cauchy-schwarz:

Xem câu hỏi

Áp dụng BĐT Cauchy-schwarz ta có:

\(P=a^2+2b^2+3c^2=a^2+\frac{b^2}{\frac{1}{2}}+\frac{c^2}{\frac{1}{3}}\ge\frac{\left(a+b+c\right)^2}{1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}}=\frac{1}{\frac{11}{6}}=\frac{6}{11}\)

Dấu " = " xảy ra \(\Leftrightarrow a=2b=3c\)

\(\Leftrightarrow b=\frac{3}{2}c\)

Có: \(a+b+c=1\)

\(\Leftrightarrow3c+\frac{3}{2}c+c=1\)

\(\Leftrightarrow\frac{11}{2}c=1\Leftrightarrow c=\frac{2}{11}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}a=3c=\frac{6}{11}\\b=\frac{3}{2}c=\frac{3}{11}\end{cases}}\)

Vậy \(P_{min}=\frac{6}{11}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}a=\frac{6}{11}\\b=\frac{3}{11}\\c=\frac{2}{11}\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
tth CTV 14 tháng 2 lúc 8:53
Báo cáo sai phạm

Thử cách này có phải ý bạn không:

\(P=\left(a^2+\frac{36}{121}\right)+\left(2b^2+\frac{18}{121}\right)+\left(3c^2+\frac{12}{121}\right)-\frac{6}{11}\)

\(\ge2\sqrt{a^2.\frac{36}{121}}+2\sqrt{2b^2.\frac{18}{121}}+2\sqrt{3c^2.\frac{12}{121}}-\frac{6}{11}\)

\(=\frac{12\left(a+b+c\right)}{11}-\frac{6}{11}=\frac{12}{11}-\frac{6}{11}=\frac{6}{11}\)

Dấu "=" xảy ra khi \(\hept{\begin{cases}a^2=\frac{36}{121}\\2b^2=\frac{18}{121}\\3c^2=\frac{12}{121}\end{cases}}\) và a,b,c > 0 tức là \(\hept{\begin{cases}a=\frac{6}{11}\\b=\frac{3}{11}\\c=\frac{2}{11}\end{cases}}\) (t/m)

Vậy \(P_{min}=\frac{6}{11}\Leftrightarrow\)\(\hept{\begin{cases}a=\frac{6}{11}\\b=\frac{3}{11}\\c=\frac{2}{11}\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Nhật Minh 14 tháng 2 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

cảm ơn bạn nhiều nhé

Đọc tiếp...
trần như 25 tháng 6 2015 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

mk nghĩ giá trị lớn nhất là bằng 2

Đọc tiếp...
Ác Mộng 1 tháng 7 2015 lúc 11:26
Báo cáo sai phạm

C=-15-|2x-4|-|3x+9|=-(15+|2x-4|+|3x+9|

Do |2x-4|>0

|3x+9|>0

=>|2x-4|+|3x+9|>0

=>15+|2x-4|+|3x+9|>15

=>-(15+|2x-4|+|3x+9|)<-15

=>Max C=-15<=>|2x-4|=0 |3y+9|=0<=>x=2;y=-3

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Minh Anh 26 tháng 4 2015 lúc 12:22
Báo cáo sai phạm

Đặt  A=\(\frac{ab}{a+b}\)

=> A=\(\frac{10a+b}{a+b}=\frac{\left(a+b\right)9a}{a+b}=1+\frac{9a}{a+b}=1+\frac{9}{1+\frac{b}{a}}\)

Để A min thì \(\frac{9}{1+\frac{b}{a}}\)min

Khi 1+\(\frac{b}{a}\)max <=> \(\frac{b}{a}\)max

<=>bmax và amin 

Mà a,b thuộc N; 0<a\(\le\)9; b\(\le\)9

Nên amin=1; bmax=9

Vậy...

 

Đọc tiếp...
Tô Lê Minh Thiện 9 tháng 2 2018 lúc 14:42
Báo cáo sai phạm

Mik ko hiểu

Đọc tiếp...
Le Tai Bao Chau 21 tháng 1 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(\hept{\begin{cases}-\left(x+1\right)^2\le0\forall x\\-\left|3-y\right|\le0\forall y\end{cases}}\Rightarrow-\left(x+1\right)^2-\left|3-y\right|\le0\forall x,y\)

          \(\Rightarrow-\left(x+1\right)^2-\left|3-y\right|+35\le0+35\forall x,y\)

            hay \(P\le35\forall x,y\)

          Dấu"=" xảy ra \(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x+1=0\\3-y=0\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=-1\\y=3\end{cases}}}\)

Vậy MAX P=35\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=-1\\y=3\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 3 tháng 6 2015 lúc 18:27
Báo cáo sai phạm

Đặt a = y + z; b = z+ x; c = x+ y (a;b;c > 0)

=> x+ y + z = (a+b+c)/2

=> x= (a+b+c)/2 - a = (b+c- a)/2

     y = (a+b+c)/2 - b = (a+c-b)/2; z = (a+b - c)/ 2

Khi đó \(P=\frac{b+c-a}{2a}+\frac{a+c-b}{2b}+\frac{a+b-c}{2c}=\frac{1}{2}.\left(\frac{b}{a}+\frac{c}{a}-1+\frac{a}{b}+\frac{c}{b}-1+\frac{a}{c}+\frac{b}{c}-1\right)\)

=> \(P=\frac{b+c-a}{2a}+\frac{a+c-b}{2b}+\frac{a+b-c}{2c}=\frac{1}{2}.\left(\left(\left(\frac{b}{a}+\frac{a}{b}\right)+\left(\frac{c}{b}+\frac{b}{c}\right)+\left(\frac{a}{c}+\frac{c}{a}\right)-3\right)\right)\)

AD BĐT Cô - si có: \(\frac{a}{b}+\frac{b}{a}\ge2;\frac{b}{c}+\frac{c}{b}\ge2;\frac{c}{a}+\frac{a}{c}\ge2\)

=> \(P\ge\frac{1}{2}.\left(2+2+2-3\right)=\frac{3}{2}\)=> Min P = 3/2

Dấu "=" khi a = b = c<=> x = y = z

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 8 tháng 5 2015 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

\(E=\frac{\left(x^2-2x+1\right)-x+2}{\left(x-1\right)^2}=\frac{\left(x-1\right)^2-\left(x-1\right)+1}{\left(x-1\right)^2}=1-\frac{1}{x-1}+\frac{1}{\left(x-1\right)^2}\)

Đặt \(y=\frac{1}{x-1}\)

=> E = 1 - y + y2 = (y2 - 2. y . \(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{4}\)) + \(\frac{3}{4}\)= ( y - \(\frac{1}{2}\) )2 + \(\frac{3}{4}\) \(\ge\) 0 + \(\frac{3}{4}\) = \(\frac{3}{4}\)

=> Min E = \(\frac{3}{4}\) khi y - \(\frac{1}{2}\) = 0 <=> y =  \(\frac{1}{2}\)

=> x - 1 = 2 <=> x = 3

 

Đọc tiếp...
Lầy Văn Lội 3 tháng 5 2017 lúc 15:31
Báo cáo sai phạm

ÁP dụng bất đẳng thức bunyakovsky:

\(P^2=\left(\sqrt{x}\sqrt{x+xy}+\sqrt{y}\sqrt{y+xy}\right)^2\le\left(x+y\right)\left(x+y+2xy\right)=1+2xy\)

Áp dụng bất đẳng thức cauchy: \(xy\le\frac{1}{4}\left(x+y\right)^2=\frac{1}{4}\)

khi đó \(P^2\le1+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}\)

\(\Leftrightarrow P\le\sqrt{\frac{3}{2}}\)

đẳng thức xảy ra khi \(x=y=\frac{1}{2}\)

Đọc tiếp...
Lầy Văn Lội 7 tháng 5 2017 lúc 21:02
Báo cáo sai phạm

thay y=4-x vào 

Đọc tiếp...
nguyen minh anh 5 tháng 5 2017 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

anh chi oi giup em cau nay voi:cho x+y=4. tim gtln cua: a=(x-2)y+2017

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Trung CTV 21 tháng 2 2017 lúc 18:37
Báo cáo sai phạm

Ta có : n + 1 chai hết cho n - 3

<=> n - 3 + 4 chia hết cho n - 3

=> 4 chia hết cho n - 3

=> n - 3 thuộc Ư(4) = {-4;-2;-1;1;2;4}

Ta có bảng :

n - 3-4-2-1124
n-112457
Đọc tiếp...
Vũ vân 13 tháng 1 2017 lúc 18:09
Báo cáo sai phạm

a) n=4;5;7

b)n=4

c)n=7

Đọc tiếp...
Nguyễn Tuấn Việt 7 tháng 5 2018 lúc 16:57
Báo cáo sai phạm

a) n=4;5;7

b) n=4

c) n=7

Đọc tiếp...
nguyễn thị thương 2 tháng 1 2015 lúc 12:13
Báo cáo sai phạm

 Muốn A đạt giá trị lớn nhất thì /x+5/ đạt giá trị nhỏ nhất

mà /x+5/ đạt giá trị nhỏ nhất bằng 0

Vậy giá trị lớn nhất của A là 1000 khi x = -5

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 30 tháng 6 2015 lúc 16:03
Báo cáo sai phạm

OLm chọn cho em với để em còn có hứng làm tiếp !

Đọc tiếp...
Phạm Ngọc Thạch 30 tháng 6 2015 lúc 16:17
Báo cáo sai phạm

1) a) Để A thuộc Z thì 17 - x là ước của 13

=> \(17-x\in\left(1;-1;13;-13\right)\)

=> \(x\in\left(16;18;4;30\right)\)

b) Để A đạt GTLN thì 17 - x đạt giá trị dương nhỏ nhất. Do đó 17 - x = 1

=> x=16

  Để A đạt GTNN thì 17-x đạt giá trị âm lớn nhất. Do đó 17-x =-1

=> x=18

2) \(B=\frac{40-3x}{13-x}=\frac{39+1-3x}{13-x}=\frac{3\left(13-x\right)+1}{13-x}=3+\frac{1}{13-x}\)

 Để B nguyên thì 13-x là ước của 1. 

=> 13 -x = 1 hoặc -1

=> x=12 hoặc x=14

b) Để B đạt GTLN thì 1/(13-x) đạt giá trị dương lớn nhất.

=> 13-x đạt giá trị dương nhỏ nhất

=> 13-x=1 => x=12

Để B đạt GTNN thì 1/(13-x) đạt giá trị âm nhỏ nhất

=> 13-x đạt giá trị âm lớn nhất

=> 13-x=-1

=> x=14

Đọc tiếp...
tran gia nhat tien 30 tháng 6 2015 lúc 16:04
Báo cáo sai phạm

trời ạ , muốn OLM chọn thì phải hay , đúng , trả lời trước

Đọc tiếp...
Luong Ngoc Quynh Nhu 28 tháng 5 2015 lúc 12:07
Báo cáo sai phạm

a)t có /x-2/ lớn hơn hoặc bằng 0

/x-4/lớn hơn hoặc bằng 0

suy ra /x-2/+/x-4/=A lớn hơn hoặc bằng 0 

vậy giá trị nhỏ nhất cua A là =0

khi đó ;/x-2/=0 và/x-4/=0

suy  ra x-2=0 vàx-4=0

vậy x=2 vàx=4

kết luận a có giá trị nhỏ nhất bằng 0 khi x=2 và x=4

b)tương tự

c)ta có /2x+4.5/ lớn hơn hoac =0

/x-2.7/lớn hơn hoac = 0 

mà /2x+4.5/+/x-2.7/=0

từ 3 dieu tren suy ra khi dó 

/2x+4.5/=0 và /x-2.7/=0

suy ra x=-2.25 và x=2.7

Đọc tiếp...
ngô thế trường 14 tháng 11 2016 lúc 11:07
Báo cáo sai phạm

x  chỉ là lớn hơn hoặc bằng 0

Đọc tiếp...
Sương Nguyệt Nha 19 tháng 9 2018 lúc 5:12
Báo cáo sai phạm

quên mất dấu ">=" có nghĩa là lớn hơn hoặc bằng , dấu " <= " có nghĩa là bé hơn hoặc bằng

Đọc tiếp...
Trần thị Loan Quản lý 11 tháng 4 2015 lúc 13:05
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{2000+6-x}{6-x}=\frac{2000}{6-x}+1\)lớn nhất khi \(\frac{2000}{6-x}\) là số dương lớn nhất 

=> 6 - x là số dương nhỏ nhất . Vì x nguyên => x = 5

Vậy x = 5 thì A lớn nhất

Đọc tiếp...
trần như 11 tháng 4 2015 lúc 13:02
Báo cáo sai phạm

để \(\frac{2006-x}{6-x}\) đạt giá trị nhất 

thì 6 - x phải nhỏ nhất

vậy có:   6 - x = 1

                x  = 6 - 1 =5

vậy để A lớn nhất thì giá trị của x là 5

Đọc tiếp...
Đỗ Nguyễn Tùng Dương 6 tháng 4 2017 lúc 18:07
Báo cáo sai phạm

112233445566778899

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Đức 14 tháng 2 2016 lúc 7:32
Báo cáo sai phạm

Đặt a=7n-8/2n-3 => 2a= 14n-16/2n-3 = 7*(2n-3)+5   /2n-3 =7+ 5/2n-3 . để a đặt giá trị lớn nhất khi và chỉ khi 2a đạt giá trị lớn nhất khi và chỉ khi 2n-3 đạt giá trị nguyên dưng nhỏ nhất =>2n-3 =1=>n=2 vậy n=2 để a đạt giá trị nhỏ nhất

Đọc tiếp...
trần như 10 tháng 2 2015 lúc 12:52
Báo cáo sai phạm

giải chi tiết giùm mình

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 17 tháng 3 2017 lúc 17:26
Báo cáo sai phạm

(7n-8)/(2n-3) = (7n - 21/2 + 5/2)/(2n - 3) = [(7/2)(2n-3) + 5/2]/(2n-3) = 
= 7/2 + 5/(4n-6) 
Phân số đã cho có GTLN khi 5/(4n-6) có GTLN, tức là khi 4n-6 có giá trị dương nhỏ nhất (với n là stn) hay n = 2 
 n = 2 (khi đó phân số có GTLN là 7/2 + 5/2 = 6)

Đọc tiếp...
Đào Thu Hoà 28 tháng 3 2018 lúc 17:14
Báo cáo sai phạm

Dùng Cô-si ngược dấu: 
Ta có : a\(1+b^2)=a-(ab^2/(1+b^2))>=a-(ab^2/2b)=... 
Tương tự ta có:b/(1+c^2)>=b-bc/2 
c/(1+a^2)>=c-ac/2 
Cộng vế với vế ta có A>=(a+b+c)-(ab+bc+ca)/2 
Mà 3(ab+bc+ca)<=a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca 
<=>3(ab+bc+ca)<=(a+b+c)^2 
<=>-(ab+bc+ca)>=-(a+b+c)^2/3 
Thay vào ta có: A>=(a+b+c)-(a+b+c)^2/6=3/2 
Dấu = xảy ra<=>a=b=c=1/3

Đọc tiếp...
Linh_Chi_chimte 28 tháng 3 2018 lúc 19:31
Báo cáo sai phạm

đề bài của mình mẫu là 1+2b^2 ko phải 1+b^2

Đọc tiếp...
tôi học giỏi toán 6 tháng 6 2015 lúc 11:21
Báo cáo sai phạm

Ta có: x2>=0 (với mọi x)

=>x2+1>=1(với mọi x)

\(=>\frac{2010x+2680}{x^2+1}\le2010x+2680\)(với mọi x)

hay A <=2010x+2680

Do đó: GTNN của A là 2010x+2680 khi:

x2=0=02

=> x=0

Vậy GTNN của A là 2010x+2680 khi x=0

mk k chắc nữa

 

 

Đọc tiếp...
tran gia nhat tien 6 tháng 6 2015 lúc 18:50
Báo cáo sai phạm

=\(\frac{-335^2-335+335x^2+2010x+3015}{x^2+1}=-335+\frac{335.\left(x+3\right)^2}{x^2+1}>hoặc=-335\)5

vậy giá trị nhỏ nhất của A bằng -335 khi x = -3
 

Đọc tiếp...
nguyenbathanh 16 tháng 1 2017 lúc 21:28
Báo cáo sai phạm

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: