Giúp tôi giải toán và làm văn


Lê Nhật Khôi 21/02/2018 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(B=x\sqrt{1-x^2}\)

Suy ra: \(B=\sqrt{\left(1-x^2\right)x^2}\)

Suy ra: \(B=\sqrt{x^2-x^4}\)

Mặt khác:

Ta có: \(x^4\ge x^2\)

Do đó min của B là 0

Đọc tiếp...
Ác Mộng 19/06/2015 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

\(B=\frac{10n-3}{4n-10}=\frac{10n-25}{4n-10}+\frac{22}{4n-10}=2,5+\frac{22}{4n+10}\)

B lớn nhất <=>\(\frac{22}{4n+10}\)là số dương lớn nhất<=>4n+10 nhỏ nhất mà 4n+10 phải khác 0 thì phân thức mới xác định<=>4n+10=1<=>n=-9/4

Khi đó B=2,5+22/1=2,5+22=24,5

Vậy n=-9/4 thì B đạt GTLN đó là 24,5

Đọc tiếp...
Tạ Nhật Đức 19/03/2017 lúc 18:53
Báo cáo sai phạm

Số tự nhiên đấy Ác Mộng sai rồi

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Minh Anh 26/04/2015 lúc 12:22
Báo cáo sai phạm

Đặt  A=\(\frac{ab}{a+b}\)

=> A=\(\frac{10a+b}{a+b}=\frac{\left(a+b\right)9a}{a+b}=1+\frac{9a}{a+b}=1+\frac{9}{1+\frac{b}{a}}\)

Để A min thì \(\frac{9}{1+\frac{b}{a}}\)min

Khi 1+\(\frac{b}{a}\)max <=> \(\frac{b}{a}\)max

<=>bmax và amin 

Mà a,b thuộc N; 0<a\(\le\)9; b\(\le\)9

Nên amin=1; bmax=9

Vậy...

 

Đọc tiếp...
Tô Lê Minh Thiện 09/02/2018 lúc 14:42
Báo cáo sai phạm

Mik ko hiểu

Đọc tiếp...
Bùi Nguyễn Việt Anh 07/02/2018 lúc 23:05
Báo cáo sai phạm

a)

\(P=\frac{\text{3n + 5}}{6n}=\frac{n+2}{6n}+\frac{2n+3}{6n}\)

b)

\(P=\frac{3n}{6n}+\frac{5}{6n}=\frac{3}{6}+\frac{5}{6n}\Rightarrow\)để P lớn nhất 6n phải bé nhất \(\Rightarrow\) n=1

\(\text{GTLN.}P=\frac{3}{6}+\frac{5}{6}=\frac{8}{6}=\frac{4}{3}\)

Đọc tiếp...
trần như 11/04/2015 lúc 12:35
Báo cáo sai phạm

để \(\frac{2006-x}{6-x}\) đạt giá trị lớn nhất thì 6 - x phải đạt giá trị nhỏ nhất

nên 6 - x = 1   => x = 6 - 1 = 5

vậy x = 5 thì giá trị của A lớn nhất

1 đúng nhé

Đọc tiếp...
Ninh Thế Quang Nhật 18/02/2017 lúc 18:44
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{2006-x}{6-x}=\frac{2001+6-x}{6-x}=\frac{2001}{6-x}+1\)

Để \(\frac{2001}{6-x}+1\) lớn nhất \(\Leftrightarrow\frac{2011}{6-x}\) lớn nhất

=> 6 - x là số nguyên dương nhỏ nhất => 6 - x = 1 => x = 5

Vật gtln của A là \(\frac{2006-5}{6-5}=2001\) tại x = 5

Đọc tiếp...
Mạnh Châu 18/04/2017 lúc 14:38
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

Giá trị lớn nhất của x để A đạt giá trị lớn nhất là 5

=> Vậy a = 5

~~~~~~~~~~~~~~~

Đọc tiếp...
Ngu Ngu Ngu 27/03/2017 lúc 21:40
Báo cáo sai phạm

Giải:

Áp dụng BĐT \(|a|-|b|\le|a-b|\) ta có:

\(|x-1004|-|x+1003|\le|x-1004-x+1003|=1\)

Dấu "=" xảy ra khi \(\Leftrightarrow2013\le x\le2014\)

Vậy \(MAX_A=1\) tại \(2013\le x\le2014\)

Đọc tiếp...
Trafalgar 26/12/2016 lúc 16:29
Báo cáo sai phạm

ÁP DỤNG BẤT ĐẲNG THỨC:|a|-|b|<=|a-b|

|x-1004|-|x+1003|<=|x-1004-x+1003|=1

vậy GTLN là 1

Đọc tiếp...
Giang 26/12/2016 lúc 16:23
Báo cáo sai phạm

bằng 1 nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Trung CTV 21/02/2017 lúc 18:37
Báo cáo sai phạm

Ta có : n + 1 chai hết cho n - 3

<=> n - 3 + 4 chia hết cho n - 3

=> 4 chia hết cho n - 3

=> n - 3 thuộc Ư(4) = {-4;-2;-1;1;2;4}

Ta có bảng :

n - 3-4-2-1124
n-112457
Đọc tiếp...
Vũ vân 13/01/2017 lúc 18:09
Báo cáo sai phạm

a) n=4;5;7

b)n=4

c)n=7

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Đức 14/02/2016 lúc 07:32
Báo cáo sai phạm

Đặt a=7n-8/2n-3 => 2a= 14n-16/2n-3 = 7*(2n-3)+5   /2n-3 =7+ 5/2n-3 . để a đặt giá trị lớn nhất khi và chỉ khi 2a đạt giá trị lớn nhất khi và chỉ khi 2n-3 đạt giá trị nguyên dưng nhỏ nhất =>2n-3 =1=>n=2 vậy n=2 để a đạt giá trị nhỏ nhất

Đọc tiếp...
trần như 10/02/2015 lúc 12:52
Báo cáo sai phạm

giải chi tiết giùm mình

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 17/03/2017 lúc 17:26
Báo cáo sai phạm

(7n-8)/(2n-3) = (7n - 21/2 + 5/2)/(2n - 3) = [(7/2)(2n-3) + 5/2]/(2n-3) = 
= 7/2 + 5/(4n-6) 
Phân số đã cho có GTLN khi 5/(4n-6) có GTLN, tức là khi 4n-6 có giá trị dương nhỏ nhất (với n là stn) hay n = 2 
 n = 2 (khi đó phân số có GTLN là 7/2 + 5/2 = 6)

Đọc tiếp...
Hoàng Kiều Anh 08/04/2017 lúc 22:07
Báo cáo sai phạm

Còn mình thì chỉ mới học lớp 5 thui

Đọc tiếp...
Nguyễn Lê Phương Thảo 08/04/2016 lúc 16:10
Báo cáo sai phạm

K biết

Đọc tiếp...
Mạnh Khôi 08/04/2017 lúc 22:05
Báo cáo sai phạm

thông cảm . Mình học lớp 6 thui

Đọc tiếp...
Đỗ Tuấn Anh 04/06/2015 lúc 12:18
Báo cáo sai phạm

\(2A=6x+4y+\frac{12}{x}+\frac{16}{y}=3x+\frac{12}{x}+y+\frac{16}{y}+3x+3y\)

Áp dụng bất đẳng thức cô si cho 2 số dương, ta có:

\(3x+\frac{12}{x}\ge2.\sqrt{36}=12\)

\(y+\frac{16}{y}\ge2\sqrt{16}=8\)

Lại có\(x+y\ge6\Rightarrow3x+3y\ge18\)

Vậy \(2A\ge12+8+18\Leftrightarrow2A\ge38\Leftrightarrow A\ge19\)    \(a=19\Leftrightarrow x=2;y=4\)

Đọc tiếp...
Đinh Đức Hùng CTV 21/07/2017 lúc 11:03
Báo cáo sai phạm

Ta có :

\(A=\frac{\left(x^2+4x+4\right)-\left(x^2+1\right)}{x^2+1}=\frac{\left(x+2\right)^2}{x^2+1}-1\ge-1\) có GTNN là - 1 tại x = - 2

\(A=\frac{4x^2+4-4x^2+4x-1}{x^2+1}=4-\frac{\left(2x-1\right)^2}{x^2+1}\le4\) có GNLN là 4 tại x = 1/2

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Yến Vy 21/07/2017 lúc 11:02
Báo cáo sai phạm

đặt \(A=\frac{4x+3}{x^2+1}=a\)

<=>ax2+a=4x+3

<=>ax2-4x+a-3=0

\(\Rightarrow\Delta=16-4\left(a-3\right)a\ge0\)

\(\Leftrightarrow4a^2-12a-16\le0\)

\(\Leftrightarrow\left(2a-3\right)^2-25\le0\)

\(\Leftrightarrow\left(2a+2\right)\left(2a-8\right)\le0\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}2a+2\ge0\\2a-8\le0\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}a\ge-1\\a\le4\end{cases}}}\)

Vậy Min A=-1;Max A=4

Đọc tiếp...
trieu dang 19/06/2015 lúc 19:31
Báo cáo sai phạm

Gọi a  là chữ số hàng chục và b là chữ số hàng đơn vị của số đó. Vậy số đó là 10a+b (a,b là số tự nhiên nhỏ hơn 10 và a # 0). 
Theo đề bài ta có:  (10a + b)/(a + b) = [10(a + b) - b]/(a + b) = 10 - b/(a + b) 
=> số đó lớn nhất khi b/(a + b) nhỏ nhất 
=> b nhỏ nhất 
=> b = 0 ; a tùy ý 
=> Các số cần tìm: 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90.

đây là baj trần như

Đọc tiếp...
_Tiên_ 23/01/2018 lúc 09:50
Báo cáo sai phạm

Gọi a  là chữ số hàng chục và b là chữ số hàng đơn vị của số đó. Vậy số đó là 10a+b (a,b là số tự nhiên nhỏ hơn 10 và a # 0). 
Theo đề bài ta có:  (10a + b)/(a + b) = [10(a + b) - b]/(a + b) = 10 - b/(a + b) 
=> số đó lớn nhất khi b/(a + b) nhỏ nhất 
=> b nhỏ nhất 
=> b = 0 ; a tùy ý 
=> Các số cần tìm: 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90.

Đọc tiếp...
trieu dang 19/06/2015 lúc 19:31
Báo cáo sai phạm

http://olm.vn/hoi-dap/question/95868.html

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: