Giúp tôi giải toán và làm văn


Phạm Trung Kiên 10 tháng 1 lúc 19:44
Báo cáo sai phạm

Đề bài này thiếu điều kiện của n rồi bạn

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị BÍch Hậu 5 tháng 7 2015 lúc 16:37
Báo cáo sai phạm

\(A^2=1-x+1+x+2\sqrt{\left(1-x\right)\left(1+x\right)}=2+2\sqrt{\left(1-x\right)\left(1+x\right)}\)

đk: \(-1\le x\le1\)

áp dụng bđt cosi ta có: \(2\sqrt{\left(1-x\right)\left(1+x\right)}\le1-x+1+x=2\Rightarrow2\sqrt{\left(1-x\right)\left(1+x\right)}+2\le4\Leftrightarrow A^2\le4\Leftrightarrow-2\le A\le2\)

=> Max A=2 <=> x=0

còn Min thì ta thấy A không thể = -2 được vì A luôn >=0 với mọi \(-1\le x\le1\)=> ta lấy x Min tại x=-1 <=> A= căn 2 

câu b tương tự nha

Đọc tiếp...
Mr Lazy 6 tháng 7 2015 lúc 10:56
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(\left(a-b\right)^2\ge0\Rightarrow2\left(a^2+b^2\right)\ge\left(a+b\right)^2\).Dấu "=" xảy ra khi a = b

Áp dụng bất đẳng thức trên vào A ta có:

+\(A^2=\left(\sqrt{1-x}+\sqrt{1+x}\right)^2\le2\left(1-x+1+x\right)=4\)

\(\Rightarrow A\le2\).Dấu "=" xảy ra khi \(\sqrt{1-x}=\sqrt{1+x}\Leftrightarrow x=0\)

=> GTLN của A là 2 khi x = 0

+\(A^2=1-x+1+x+2\sqrt{\left(1-x\right)\left(1+x\right)}\ge2\)(do \(2\sqrt{\left(1-x\right)\left(1+x\right)}\ge0\))

\(\Rightarrow A\ge\sqrt{2}\). Dấu "=" xảy ra khi \(1-x=0\text{ hoặc }1+x=0\Leftrightarrow x=1\text{ hoặc }x=-1\)

=> GTNN của A là \(\sqrt{2}\)

Đối với B, ta làm tương tự A.

Đọc tiếp...
tth CTV 17 tháng 10 2018 lúc 7:36
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(B=\sqrt{x-2}+\sqrt{6-x}\ge\sqrt{x-2+6-x}=\sqrt{4}=2\)

\(\Rightarrow B_{min}=2\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}\sqrt{x-2}=\sqrt{4}\\\sqrt{6-x}=\sqrt{4}\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=6\\x=2\end{cases}}\)

Cò về GTLN thì ta dễ thấy không thể tìm được GTLN của B

Đọc tiếp...
Vũ Phạm Nguyễn Quốc 15 tháng 12 2017 lúc 18:44
Báo cáo sai phạm

c max <=> x>0 bỏ trị tuyệt đối rồi giải

(x+2)/x=1+2/x   cmax <=>x min  mà x>0 và x nguyên nên x+1 thì c=3

Đọc tiếp...
Đỗ Thị Hương Giang 5 tháng 1 2017 lúc 21:52
Báo cáo sai phạm
Mk cx chua lam ra
Đọc tiếp...
☞╯ʟâм✾oᴀɴн╰☜ 2 tháng 1 lúc 11:35
Báo cáo sai phạm

dấu bằng xảy ra khi cậu đồng ý làm ny tớ vì lúc đó nhịp tim ta bằng nhau(đều loạn)

Đọc tiếp...
thái ngọc quý 27 tháng 9 2017 lúc 13:04
Báo cáo sai phạm

A= (x2 + 9y2 +4 - 6xy - 12y +4x ) + (x2 -10x + 25 )+ 1985                                                                                                                                             = (3y - 2 - x)2 + (x - 5)2 + 1985 >= 1985                                                                                                                                       Dấu bằng xảy ra \(\Leftrightarrow\)\(\hept{\begin{cases}x-5=0\\3y-2-x=0\end{cases}}\)                                                                                                                                                                      Giải hệ phương trình ta được \(\hept{\begin{cases}x=5\\y=\frac{7}{3}\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
tth(Box Toán-Văn) CTV 10 tháng 12 2018 lúc 9:52
Báo cáo sai phạm

Làm lại!

\(A\le\frac{x}{2\sqrt{x^4y^2}}+\frac{y}{2\sqrt{x^2y^4}}=\frac{x}{2x^2y}+\frac{y}{2xy^2}=\frac{1}{2xy}+\frac{1}{2xy}=\frac{2}{2xy}=\frac{1}{xy}=1\)

Vậy ...

Đọc tiếp...
tth(Box Toán-Văn) CTV 10 tháng 12 2018 lúc 9:51
Báo cáo sai phạm

Nhầm r,đề bảo tìm gtln mình lại đi tìm gtnn :v

Đọc tiếp...
tth(Box Toán-Văn) CTV 10 tháng 12 2018 lúc 9:50
Báo cáo sai phạm

Không biết bài này cô si ngược được không?

Dự đoán xảy ra cực trị tại x = y = 1

Cho x = 1 hoặc y = 1

Khi đó: \(A=\frac{1}{1+y^2}+\frac{1}{1+x^2}\)

Mà \(\frac{1}{1+y^2}=1-\frac{y^2}{1+y^2}\ge1-\frac{y^2}{2y}=1-\frac{y}{2}\)

Tương tự: \(\frac{1}{1+x^2}\ge1-\frac{x}{2}\)

Cộng theo vế hai BĐT: \(A\ge\left(1+1\right)-\left(\frac{x}{2}+\frac{y}{2}\right)\)\(\ge2-\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\right)=1\)

Đọc tiếp...
Đào Thu Hoà 28 tháng 3 2018 lúc 17:14
Báo cáo sai phạm

Dùng Cô-si ngược dấu: 
Ta có : a\(1+b^2)=a-(ab^2/(1+b^2))>=a-(ab^2/2b)=... 
Tương tự ta có:b/(1+c^2)>=b-bc/2 
c/(1+a^2)>=c-ac/2 
Cộng vế với vế ta có A>=(a+b+c)-(ab+bc+ca)/2 
Mà 3(ab+bc+ca)<=a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca 
<=>3(ab+bc+ca)<=(a+b+c)^2 
<=>-(ab+bc+ca)>=-(a+b+c)^2/3 
Thay vào ta có: A>=(a+b+c)-(a+b+c)^2/6=3/2 
Dấu = xảy ra<=>a=b=c=1/3

Đọc tiếp...
Linh_Chi_chimte 28 tháng 3 2018 lúc 19:31
Báo cáo sai phạm

đề bài của mình mẫu là 1+2b^2 ko phải 1+b^2

Đọc tiếp...
s2 Lắc Lư s2 16 tháng 7 2017 lúc 22:11
Báo cáo sai phạm

\(Q=\frac{\left(x+1\right)^2+16}{2\left(x+1\right)}=\frac{x+1}{2}+\frac{8}{x+1}\ge4\)

áp dụng cô si nha bạn,,, dẫu = bạn tự nhá,,, tui lười quá man à 

Đọc tiếp...
Gami! !SuSu 25 tháng 12 2019 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

Ko là mà muốn  có ăn thì chỉ có ăn cứt thôi!Ko là mà muốn  có ăn thì chỉ có ăn cứt thôi!Ko là mà muốn  có ăn thì chỉ có ăn cứt thôi!Ko là mà muốn  có ăn thì chỉ có ăn cứt thôi!Ko là mà muốn  có ăn thì chỉ có ăn cứt thôi!Ko là mà muốn  có ăn thì chỉ có ăn cứt thôi!Ko là mà muốn  có ăn thì chỉ có ăn cứt thôi!Ko là mà muốn  có ăn thì chỉ có ăn cứt thôi!Ko là mà muốn  có ăn thì chỉ có ăn cứt thôi!Ko là mà muốn  có ăn thì chỉ có ăn cứt thôi!Ko là mà muốn  có ăn thì chỉ có ăn cứt thôi!Ko là mà muốn  có ăn thì chỉ có ăn cứt thôi!Ko là mà muốn  có ăn thì chỉ có ăn cứt thôi!Ko là mà muốn  có ăn thì chỉ có ăn cứt thôi!Ko là mà muốn  có ăn thì chỉ có ăn cứt thôi!Ko là mà muốn  có ăn thì chỉ có ăn cứt thôi!Ko là mà muốn  có ăn thì chỉ có ăn cứt thôi!Ko là mà muốn  có ăn thì chỉ có ăn cứt thôi!Ko là mà muốn  có ăn thì chỉ có ăn cứt thôi!Ko là mà muốn  có ăn thì chỉ có ăn cứt thôi!Ko là mà muốn  có ăn thì chỉ có ăn cứt thôi!Ko là mà muốn  có ăn thì chỉ có ăn cứt thôi!Ko là mà muốn  có ăn thì chỉ có ăn cứt thôi!Ko là mà muốn  có ăn thì chỉ có ăn cứt thôi!Ko là mà muốn  có ăn thì chỉ có ăn cứt thôi!Ko là mà muốn  có ăn thì chỉ có ăn cứt thôi!Ko là mà muốn  có ăn thì chỉ có ăn cứt thôi!Ko là mà muốn  có ăn thì chỉ có ăn cứt thôi!Ko là mà muốn  có ăn thì chỉ có ăn cứt thôi!Ko là mà muốn  có ăn thì chỉ có ăn cứt thôi!Ko là mà muốn  có ăn thì chỉ có ăn cứt thôi!Ko là mà muốn  có ăn thì chỉ có ăn cứt thôi!Ko là mà muốn  có ăn thì chỉ có ăn cứt thôi!Ko là mà muốn  có ăn thì chỉ có ăn cứt thôi!Ko là mà muốn  có ăn thì chỉ có ăn cứt thôi!Ko là mà muốn  có ăn thì chỉ có ăn cứt thôi!Ko là mà muốn  có ăn thì chỉ có ăn cứt thôi!Ko là mà muốn  có ăn thì chỉ có ăn cứt thôi!Ko là mà muốn  có ăn thì chỉ có ăn cứt thôi!Ko là mà muốn  có ăn thì chỉ có ăn cứt thôi!Ko là mà muốn  có ăn thì chỉ có ăn cứt thôi!Ko là mà muốn  có ăn thì chỉ có ăn cứt thôi!Ko là mà muốn  có ăn thì chỉ có ăn cứt thôi!Ko là mà muốn  có ăn thì chỉ có ăn cứt thôi!Ko là mà muốn  có ăn thì chỉ có ăn cứt thôi!Ko là mà muốn  có ăn thì chỉ có ăn cứt thôi!Ko là mà muốn  có ăn thì chỉ có ăn cứt thôi!Ko là mà muốn  có ăn thì chỉ có ăn cứt thôi!Ko là mà muốn  có ăn thì chỉ có ăn cứt thôi!Ko là mà muốn  có ăn thì chỉ có ăn cứt thôi!Ko là mà muốn  có ăn thì chỉ có ăn cứt thôi!Ko là mà muốn  có ăn thì chỉ có ăn cứt thôi!Ko là mà muốn  có ăn thì chỉ có ăn cứt thôi!Ko là mà muốn  có ăn thì chỉ có ăn cứt thôi!Ko là mà muốn  có ăn thì chỉ có ăn cứt thôi!Ko là mà muốn  có ăn thì chỉ có ăn cứt thôi!Ko là mà muốn  có ăn thì chỉ có ăn cứt thôi!Ko là mà muốn  có ăn thì chỉ có ăn cứt thôi!

Đọc tiếp...
GV(tth) CTV 31 tháng 10 2018 lúc 8:14
Báo cáo sai phạm

\(Q=\frac{x^2+2x+17}{2\left(x+1\right)}=\frac{x^2+2x+1+16}{2\left(x+1\right)}=\frac{\left(x+1\right)^2+16}{2\left(x+1\right)}\)

\(=\frac{\left(x+1\right)^2}{2\left(x+1\right)}+\frac{16}{2\left(x+1\right)}=\frac{\left(x+1\right)}{2}+\frac{16}{2\left(x+1\right)}\)

\(=\frac{x+1}{2}+\frac{8}{\left(x+1\right)}\). Áp dụng BĐT AM-GM,ta có: \(\frac{x+1}{2}+\frac{8}{x+1}\ge2\sqrt{\frac{8\left(x+1\right)}{2\left(x+1\right)}}=2.2=4\)

Dấu "=" xảy ra khi \(x+1=4\Leftrightarrow x=3\)

Vậy \(Q_{min}=4\Leftrightarrow x=3\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Đức 14 tháng 2 2016 lúc 7:32
Báo cáo sai phạm

Đặt a=7n-8/2n-3 => 2a= 14n-16/2n-3 = 7*(2n-3)+5   /2n-3 =7+ 5/2n-3 . để a đặt giá trị lớn nhất khi và chỉ khi 2a đạt giá trị lớn nhất khi và chỉ khi 2n-3 đạt giá trị nguyên dưng nhỏ nhất =>2n-3 =1=>n=2 vậy n=2 để a đạt giá trị nhỏ nhất

Đọc tiếp...
trần như 10 tháng 2 2015 lúc 12:52
Báo cáo sai phạm

giải chi tiết giùm mình

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 17 tháng 3 2017 lúc 17:26
Báo cáo sai phạm

(7n-8)/(2n-3) = (7n - 21/2 + 5/2)/(2n - 3) = [(7/2)(2n-3) + 5/2]/(2n-3) = 
= 7/2 + 5/(4n-6) 
Phân số đã cho có GTLN khi 5/(4n-6) có GTLN, tức là khi 4n-6 có giá trị dương nhỏ nhất (với n là stn) hay n = 2 
 n = 2 (khi đó phân số có GTLN là 7/2 + 5/2 = 6)

Đọc tiếp...
Hoa lưu ly 1 tháng 3 2015 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

Bài 1: 

a/ Ta có: (2x-1)2>=0 với mọi x

=> (2x-1)2+1 có giá trị nhỏ nhất <=> (2x-1)2=0 <=>x=0,5

Vậy,GTNN của biểu thức đã cho là 1 <=>x=0,5

b/Ta có: (x-1)2>= với mọi x

(y+2)2>=0 với mọi y

Suy ra: (x-1)2+(y+2)2-7 đạt GTNN <=> (x-1)2=0 và(y+2)2=0

<=> x=1 và y=-2

Vậy, GTNN của biểu thức đã cho là -7 <=>x=1 và y=-2

Đọc tiếp...
trịnh minh nguyệt 1 tháng 3 2015 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

Hoa lưu ly có thể trả lời rõ hơn được ko bạn?

 

Đọc tiếp...
Hoa lưu ly 1 tháng 3 2015 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

Bài 1: 

a/KQ= 1

b/KQ=-7

Bài 2:

à/KQ=5

b/KQ=0,5

c/KQ=4

Đọc tiếp...
Ngô Thị Nhật Hiền 7 tháng 4 2015 lúc 22:12
Báo cáo sai phạm

\(A=x^2+2xy+2y^2+2x-4y+2013\)

\(=\left(x^2+y^2+1+2x+2y+2xy\right)-1-2y+y^2-4y+2013\)\(=\left(x+y+1\right)^2+\left(y^2-2.y.3+9\right)-9+2012\)

\(=\left(x+y+1\right)^2+\left(y-3\right)^2+2003\)

mà \(\left(x+y+1\right)^2,\left(y-3\right)^2\ge0\)

\(\Rightarrow A=x^2+2xy+2y^2+2x-4y+2013=\left(x+y+1\right)^2+\left(y-3\right)^2+2003\ge2003\)

\(\Rightarrow Min\left(A\right)=2003\)

Đọc tiếp...
Nguyen Hai Dang 17 tháng 10 2016 lúc 20:02
Báo cáo sai phạm

còn thiếu: khi y=3 và x= -y-1

Đọc tiếp...
Seu Vuon 24 tháng 2 2015 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

Xin lỗi mình thay nhầm f(-1). Tính lại nha -a +b =8 (1) ; 3a +b =-32 (2)

Vậy 4a =  -40 => a = -10 ; b = -2

Đọc tiếp...
Seu Vuon 24 tháng 2 2015 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

2. Vì x3 +ax +b chia cho x +1 dư 7 nên theo định lý Bezout ta có : f(-1) = 7 => (-1)3 +a.1 +b = 7 => a +b =8 (1)

Tương tự : f(3) = -5 => 33 +a.3 +b = -5 => 3a +b = -32 (2)

Trừ từng vế (2) cho (1) ta đc : 2a = -40 => a = -20. Thay a =-20 vào (1) ta đc b = 28

Đọc tiếp...
Alan Walker 22 tháng 12 2019 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

phần 1 mình nghĩ kq là 24000 <=>x=y=20,z=60

Đọc tiếp...
Guiltykamikk 28 tháng 3 2018 lúc 12:25
Báo cáo sai phạm

Ta có :

 \(B=\frac{x^2-2x+2011}{x^2}\)

\(B=\frac{x^2}{x^2}-\frac{2x}{x^2}+\frac{2011}{x^2}\)

\(B=1-\frac{2}{x}+\frac{2011}{x^2}\)

\(B=\left(\frac{\sqrt{2011}^2}{x^2}-\frac{2}{x}+\frac{1}{2011}\right)+\frac{2010}{2011}\)

\(B=\left(\frac{\sqrt{2011}}{x}-\frac{1}{\sqrt{2011}}\right)^2+\frac{2010}{2011}\)

Mà : \(\left(\frac{\sqrt{2011}}{x}-\frac{1}{\sqrt{2011}}\right)^2\ge0\forall x\)

\(\Rightarrow B\ge\frac{2010}{2011}\)

Dấu "=" xảy ra khi :

\(\frac{\sqrt{2011}}{x}-\frac{1}{\sqrt{2011}}=0\)

\(\Leftrightarrow x=2\sqrt{2011}\)

Vậy \(MinB=\frac{2010}{2011}\Leftrightarrow x=2\sqrt{2011}\)

Đọc tiếp...
mỹ ngân ngô 11 tháng 8 2015 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

ĐKXĐ: 3=<x=<5

Ta có A^2= x-3+5-x + \(2\sqrt{\left(x-3\right)\left(5-x\right)}\) = 2+ \(2\sqrt{\left(x-3\right)\left(5-x\right)}\)

có: \(2\sqrt{\left(x-3\right)\left(5-x\right)}\) =< \(\frac{x-3+5-x}{2}\) =1

nên A^2 =< 1+2=3 => A=< \(\sqrt{3}\) vậy Max A là căn 3 <=> x-3=5-x <=> x=4.

Mặt khác: \(2\sqrt{\left(x-3\right)\left(5-x\right)}\) >=0 => A^2>=2 => A= căn 2

Vậy Min A là căn 2 <=> x-3=0 hoặc 5-x=0 <=> x=3 hoặc x=5.

Đúng nha bạn!!!!

Đọc tiếp...
Dương Thị Hương Giang 16 tháng 12 2017 lúc 15:36
Báo cáo sai phạm

max thì làm bunhia đi bn

Đọc tiếp...
Đinh Đức Hùng CTV 21 tháng 7 2017 lúc 11:03
Báo cáo sai phạm

Ta có :

\(A=\frac{\left(x^2+4x+4\right)-\left(x^2+1\right)}{x^2+1}=\frac{\left(x+2\right)^2}{x^2+1}-1\ge-1\) có GTNN là - 1 tại x = - 2

\(A=\frac{4x^2+4-4x^2+4x-1}{x^2+1}=4-\frac{\left(2x-1\right)^2}{x^2+1}\le4\) có GNLN là 4 tại x = 1/2

Đọc tiếp...
tth CTV 19 tháng 2 2019 lúc 10:28
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{4x+3}{x^2+1}\Leftrightarrow Ax^2+A=4x+3\)

\(\Leftrightarrow Ax^2-4x+\left(A-3\right)=0\) (1)

Với A = 0 thì \(-4x-3=0\Leftrightarrow x=-\frac{3}{4}\)

Với A khác 0 thì (1) là pt bậc 2.(1) có nghiệm.

Tức là \(\Delta'=2^2-A\left(A-3\right)\ge0\Leftrightarrow A^2-3A\le4\)

\(\Leftrightarrow A^2-3A-4\le0\Leftrightarrow-1\le A\le4\)

Vậy ..

Đọc tiếp...
꧁๖ۣۜNɠυүễη ๖ۣۜHσàηɠ ๖ۣۜTɦĭêη ๖ۣۜPɦú꧂ 6 tháng 6 2019 lúc 5:29
Báo cáo sai phạm

Trả lời

     min = -1 khi x = -2

Hok tốt

Đọc tiếp...
tôi học giỏi toán 6 tháng 6 2015 lúc 11:21
Báo cáo sai phạm

Ta có: x2>=0 (với mọi x)

=>x2+1>=1(với mọi x)

\(=>\frac{2010x+2680}{x^2+1}\le2010x+2680\)(với mọi x)

hay A <=2010x+2680

Do đó: GTNN của A là 2010x+2680 khi:

x2=0=02

=> x=0

Vậy GTNN của A là 2010x+2680 khi x=0

mk k chắc nữa

 

 

Đọc tiếp...
tran gia nhat tien 6 tháng 6 2015 lúc 18:50
Báo cáo sai phạm

=\(\frac{-335^2-335+335x^2+2010x+3015}{x^2+1}=-335+\frac{335.\left(x+3\right)^2}{x^2+1}>hoặc=-335\)5

vậy giá trị nhỏ nhất của A bằng -335 khi x = -3
 

Đọc tiếp...
nguyenbathanh 16 tháng 1 2017 lúc 21:28
Báo cáo sai phạm
thien ty tfboys 1 tháng 6 2015 lúc 11:24
Báo cáo sai phạm

sorry lam lon

M=(x^2+y^2/xy=x^2/xy+y^2/xy=x^2/4xy +x^2/4xy +x^2/4xy+x^2/4xy + 4y^2/4xy

Do  x,y > 0 nên áp dụng cô si cho 5 số dương ta có :

M  ≥ 5 . Căn 5 của (x^2/4xy . x^2/4xy .x^2/4xy.4y^2/4xy)=5.căn 5 của (x^3/256y^3)   (*)

Mặt khác do x ≥ 2y =>x^3 ≥ 8y^3 nên từ (*) ta có :

≥ 5.can 5 cua (8y^3/256y^3)=5.can 5 cua (1/32)=5.1/2 =5/2

Dau " ≥ " khi 

{x^2/4xy = 4y^2/4xy

{x^3=8y^3

=>x  ≥  2y

Vậy :​x  ≥ 2y

Đọc tiếp...
Trần Quốc Hoàng 29 tháng 12 2016 lúc 10:02
Báo cáo sai phạm

Áp dụng đẳng thức x y x y    A = x x x x        1004 1003 1004 1003   = 2007 Cho 0,25 đ. Vậy GTLN của A là 2007 Dấu (=) xảy ra khi x  1003

Đọc tiếp...
Hồ Thu Giang 5 tháng 9 2015 lúc 14:46
Báo cáo sai phạm
  1. Như phía dưới 
  2. B = \(\frac{x^2+7}{x^2+2}=\frac{x^2+2}{x^2+2}+\frac{5}{x^2+2}=1+\frac{5}{x^2+2}\)

Để B lớn nhất 

=> \(\frac{5}{x^2+2}\)lớn nhất

Vì x2 > 0

=> x2 + 2 > 2

=> \(\frac{5}{x^2+2}\le\frac{5}{2}\)

Dấu "=" xảy ra

<=> x2 + 2 = 2

<=> x2 = 0

<=> x = 0

Khi đó B = 1 + \(\frac{5}{2}\) = \(\frac{7}{2}\)

KL: Bmax = \(\frac{7}{2}\)<=> x = 0

 

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 30 tháng 12 2016 lúc 22:44
Báo cáo sai phạm

\(\frac{9}{2\left(ab+bc+ca\right)}+\frac{2}{a^2+b^2+c^2}\)

\(=\frac{1}{2\left(ab+bc+ca\right)}+2.\left(\frac{4}{2\left(ab+bc+ca\right)}+\frac{1}{a^2+b^2+c^2}\right)\)

\(\ge\frac{1}{2.\frac{\left(a+b+c\right)^2}{3}}+2.\frac{\left(2+1\right)^2}{a^2+b^2+c^2+2\left(ab+bc+ca\right)}\)

\(=\frac{1}{2.\frac{1}{3}}+2.\frac{9}{1}=\frac{39}{2}\)

Dấu = xảy ra khi \(a=b=c=\frac{1}{3}\)

Đọc tiếp...
đỗ mạnh hùng 13 tháng 1 2017 lúc 5:30
Báo cáo sai phạm

tao ko biet

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: