Giúp tôi giải toán và làm văn


Trần Thị Loan Quản lý 26 tháng 7 2015 lúc 10:52
Báo cáo sai phạm

Nhóm các số hạng đặt  trước nó là dấu +  là A; các số hạng đặt trước nó là dấu - là B

Gọi x là số nguyên không âm nhỏ nhất có thể => A - B = x

Ta có:A + B = 1+ 2 + 3 + ...+ 1989 = 1990.1989 : 2 = 995.1989

x là số nguyên không âm nhỏ nhất có thể => x có thể = 0

Nếu x = 0 => A = B => A + B = 2.A = 995.1989 là số lẻ mà A nguyên : Điều này không xảy ra=> x > 0

vậy x có thể = 1.

Nếu x = 1 => A = B + x = B + 1 => A + B = 2.B + 1 = 995.1989 => 2.B = (995.1989 - 1)  là số chẵn => tồn tại số nguyên B thỏa mãn

Vậy A = 1 là số nguyên không âm nhỏ nhất có thể

 

 

Đọc tiếp...
SSBĐ Love HT 2 tháng 10 lúc 5:23
Báo cáo sai phạm

\(1+4+4^2+4^3+4^4+....+4^{2019}\)

\(=\left(1+4+4^2\right)+\left(4^3+4^4+4^5\right)+......+\left(4^{2017}+4^{2018}+4^{2019}\right)\)

\(=\left(1+4+4^2\right)+4^3\left(1+4+4^2\right)+.....+4^{2017}\left(1+4+4^2\right)\)

\(=\left(1+4+4^2\right)\left(1+4^3+.....+4^{2017}\right)\)

\(=21\left(1+4^3+....+4^{2017}\right)\)

Mà \(21⋮21\Rightarrow21\left(1+4^3+.....+4^{2017}\right)⋮21\)

Vậy biểu thức trên chia hết cho 21(đpcm)

Đọc tiếp...
Trần Quang Huy 1 tháng 10 lúc 23:15
Báo cáo sai phạm

=(1+4+42) +(43+44+45)+....+(42017+42018+42019)

=(1+4+42)+43(1+4+42)+.....+42017(1+4+42)

=(1+4+42)(1+43+46+....+42017)

=(1+4+16)(1+43+46+.....+42017)

=21(1+43+46+...+42017

Vậy 21(1+43+46+.....+42017) chia hết cho 21

Đọc tiếp...
ha Le ha 20 tháng 8 2015 lúc 10:01
Báo cáo sai phạm

Cả 6 thùng dầu có: 31 + 20 + 19 + 18 + 15 = 119( l dầu)

Người thứ 1 mua gấp đôi người thứ 2, tức là số dầu cả 2 người mua là số chia hết cho 3.

Mà: 119 : 3 = 39(dư 2) nên thùng dầu còn lại là số chia 3 dư 2.

Ta có: 31 : 3 = 10(dư 1)

          20 : 3 = 6(dư 2)

           19 : 3 = 6( dư 1)

           18 : 3 = 6

           16 : 3 = 5 ( dư 1)

            15 : 3 = 5

Trong các số trên, chỉ có 20 chia 3 dư 2.

Vậy thùng còn lại trong kho là thùng 20l.

Đọc tiếp...
okazaki * Nightcore - Cứ Thế Mong Chờ * boy 2k7 12 tháng 9 lúc 18:14
Báo cáo sai phạm

đáp số 

vô số

hok tốt

Đọc tiếp...
Ender Dragon Boy Vcl 12 tháng 9 lúc 18:00
Báo cáo sai phạm

ez

a:b có thể là 1 số tự nhiên bất kì nên a,b  N*

vậy có 

hm.......................................................................................................................................khó khăn đây

có vô số

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Trà 11 tháng 3 2016 lúc 12:26
Báo cáo sai phạm

hm...chắc là số 12485

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Diệu Thảo 23 tháng 6 2015 lúc 8:41
Báo cáo sai phạm

Số học sinh đạt đúng 1 điểm 10 là : 40 - 27 = 13 ( bạn )

Số học sinh đạt đúng 2 điểm 10 là : 27 - 19 = 8 ( bạn )

Số học sinh đạt đúng 3 điểm 10 là : 19 - 14 = 5 ( bạn )

Vì có 14 bạn đạt ít nhất 4 điểm 10 mà lại không có ai được 5 điểm 10. Vậy số bạn được 4 điểm 10 là 14 bạn.

Vậy số điểm 10 là (13 x 1) + ( 8 x 2 ) + ( 5 x 3 ) + ( 14 x 4) = 100 ( điểm 10)

Đáp số : 100

Đọc tiếp...
Nguyễn Nam Cao 22 tháng 6 2015 lúc 14:01
Báo cáo sai phạm

Số học sinh đạt đúng 1 điểm 10 là : 40 - 27 = 13 ( bạn )

Số học sinh đạt đúng 2 điểm 10 là : 27 - 19 = 8 ( bạn )

Số học sinh đạt đúng 3 điểm 10 là : 19 - 14 = 5 ( bạn )

Vì có 14 bạn đạt ít nhất 4 điểm 10 mà lại không có ai được 5 điểm 10. Vậy số bạn được 4 điểm 10 là 14 bạn.

Vậy số điểm 10 là (13 x 1) + ( 8 x 2 ) + ( 5 x 3 ) + ( 14 x 4) = 100 ( điểm 10)

Đáp số : 100

Đọc tiếp...
Kẻ Bí Mật 22 tháng 6 2015 lúc 13:58
Báo cáo sai phạm

4 học sinh có 4 điểm 10 là có 56 con điểm 10

19-14=5 học sinh đạt 3 điểm 10 là có 15 con điểm 10

27-19=8 học sinh đạt 2 điểm 10 là có 16 con điểm 10

40-27=13 học sinh đạt 1 điểm 10 là có 13 con điểm 10

số điểm 10 là :56+15+16+13=100 điểm 10

vậy lớp 6A đạt được 100 điểm 10 trong học kì I

Đọc tiếp...
Ác Mộng 1 tháng 7 2015 lúc 9:33
Báo cáo sai phạm

Ta có:

1+2+3+...+x=x(x+1):2

=>x(x+1):2=aaa=a.111

=>x(x+1)=a.111.2=a.37.3.2=(6.a).37

Do x và x+1 là 2 số tự nhiên liên tiếp

=>6.a và 37 là 2 STN liên tiếp

=>6a=36=>a=6(TM) hoặc 6a=38(L vì a không là STN)

=>x(x+1)=36.37

>x=36

Đọc tiếp...
Huỳnh Tấn Anh Khoa 16 tháng 2 2016 lúc 16:39
Báo cáo sai phạm

36+0=36, duyet nha

Đọc tiếp...
cẩn thận ma đây 18 tháng 3 lúc 19:35
Báo cáo sai phạm

36 nha ae đúng hộ cái

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Anh Minh 9 tháng 4 2015 lúc 12:02
Báo cáo sai phạm

Tổng số quả các loại trong 5 rổ là

104+115+132+136+148=635 quả 

Tổng số quả là 1 số chia hết cho 5. Sau khi bán đi một rổ cam thì số chanh còn lại gấp 4 lần số cam còn lại nên tổng số quả hai loại còn lại cũng là 1 số chia hết cho 5

như vậy rổ cam bán đi là rổ đựng 115 quả

Số quả cam và chanh còn lại là

635-115=520 quả

Số quả cam còn lại là 520:(4+1)=104 quả

Tổng số cam là 104+115=219 quả

Số quả chanh là 635-219=416 quả

Đọc tiếp...
Lê Phương Linh 14 tháng 3 2018 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

Tổng số cam và chanh của cửa hàng là:

104 + 115 + 132 + 136 + 148 = 635 (quả)

Số chanh còn lại gấp 4 lần số cam cho nên tổng số quả còn lại phải chia hết cho 5. Suy ra số cam đã bán phải chia hết cho 5. Trong số 5 rổ cam và chanh của cửa hàng chỉ có rổ đựng 115 quả là chia hết cho 5. Vậy cửa hàng đó đã bán rổ đựng 115 quả cam.

Số cam còn lại bằng 1515 quả chưa bán. Do đó số cam còn lại là:

(104 + 132 + 136 + 148) : 5 = 104 (quả)

Suy ra rổ đựng 104 quả là rổ cam còn lại và 3 rổ đựng 132; 136 và 148 quả là các rổ chanh.

Số cam lúc đầu cửa hàng có là:

115 + 104 = 219 (quả)

Số chanh lúc đầu cửa hàng có là:

635 - 219 = 416 (quả)

Đáp số: Số cam: 219 quả

              Số chanh: 416 quả

Đọc tiếp...
Trần Đại Thành Danh 12 tháng 10 lúc 17:53
Báo cáo sai phạm

tổng số quả các rổ là:

104+115+132+136+148=635 quả

khi bán một rổ cam còn lại số quả chia hết cho 5. Vậy rổ cam đó cũng chia hết cho 5

=> rổ có 115 quả là rổ cam

Ta có số quả còn lại là 635-115=520 quả

Số quả cam:520 : 5 + 115=209 quả

Số quả chanh: 520 - 209 = 211 quả

Đọc tiếp...
Dich Duong Thien Ty 26 tháng 7 2015 lúc 18:36
Báo cáo sai phạm

Cứ mỗi lần xé số mảnh giấy tăng lên là 3

Do đó tổng Số mảnh giấy tăng lên sau các lần xé  sẽ là số chia hết cho 3 

Ban đầu có 1 mảnh giấy do đó tổng số các mảnh giấy xe đc phải là số chia 3 dư 1.  

2013 : 3=671.

Vay do đó không thể thu  được 2013 mảnh

Đọc tiếp...
vu huong giang 30 tháng 5 2018 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

Sai.Vì khi ta xé mảnh giấy  sẽ tăng lên gấp 3 lần.Do đó tổng số mảnh giấy phải là một số chia cho 3 dư 1.Số giấy đầu tiên chia cho 3 dư 1 vậy nên khi ta lấy 2013 chia cho 3 thì được 67 không có dư số nào cả.

Vậy ta xé được 2013 mảnh lớn nhỏ là sai.

Đọc tiếp...
Nguyễn Đức Thắng 14 tháng 8 2015 lúc 16:15
Báo cáo sai phạm

vì người đầu tiên bốc luôn có lợi hơn các người kia mà số 2014 là số chẵn nên người bốc đầu tiên luôn thắng cuộc

Đọc tiếp...
Không phải dạng vừa đâu 28 tháng 7 2015 lúc 17:26
Báo cáo sai phạm

 bốc 2014 viên đến tết năm sau chưa xong

Đọc tiếp...
Khả Tâm 5 tháng 8 lúc 21:47
Báo cáo sai phạm

Gọi x,y,z là các cạnh của tam giác vuông \(1\le x\le y< z\)

Ta có: \(\hept{\begin{cases}x^2+y^2=z^2\left(\cdot\right)\\xy=2\left(x+y+z\right)\left(\cdot\cdot\right)\end{cases}}\)

Từ \(\left(\cdot\right)\)ta có: \(z^2=\left(x+y\right)^2-2xy=\left(x+y\right)^2-4\left(x+y+z\right)=\left(x+y\right)^2-4\left(x+y\right)-4z\)

\(\Leftrightarrow z^2+4z+4=\left(x+y^2\right)-4\left(x+y\right)+4\Leftrightarrow\left(z+2\right)^2=\left(x+y+2\right)^2\)

\(\Leftrightarrow x+y-2=z+2\left(vi,x+y\ge2\right)\)

Thay z = x + y - 4 vào \(\left(\cdot\cdot\right)\)ta được

\(\left(x-4\right)\left(y-4\right)=8\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x-4=1\\y-4=8\end{cases}hoac\hept{\begin{cases}x-4=2\\y-4=4\end{cases}\left(vi,y\ge x\right)}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=5\\y=12\end{cases}hoac\hept{\begin{cases}x=6\\y=8\end{cases}}}\)

Vậy độ dài các cạnh tam giác vuông cần tìm là: 5,12,13 hoặc 6,8,10.

Đọc tiếp...
Đoàn Thị Bình 4 tháng 11 2018 lúc 18:25
Báo cáo sai phạm

gọi số có 3 chữ số cần tìm là abc(a;b;c\(\in\)N ; 0<a < =9;0< = b ; c< = 9)

Ta có:\(k=\frac{\overline{abc}}{a+b+c}=\frac{100a+10b+c}{a+b+c}=1+\frac{99a+99b}{a+b+c}\)

với a,b xác định thì k bé nhất khi c lớn nhất => c=9

\(k=1+\frac{99a+9b}{a+b+9}=1+\frac{9\left(a+b+9\right)+90a-81}{a+b+9}\)

   \(=1+9+\frac{90a-81}{a+18}=10+\frac{90a-81}{a+b+9}\)

với a xác định thì k bé nhất khi b lớn nhất => c=9

\(k=10+\frac{90a-81}{a+18}=10+9.\frac{10a-9}{a+18}=10+9.\frac{10\left(a+18\right)-189}{a+18}\)

     \(=10+90-\frac{9.189}{a+18}=100-\frac{9.189}{a+18}\) bé nhất khi a bé nhất => a=1

                    Vậy số phải tìm là 199 và \(k=\frac{199}{19}\)

Đọc tiếp...
Đinh Đức Hùng CTV 6 tháng 7 2017 lúc 14:58
Báo cáo sai phạm

\(x^2+y^2+z^2=xy+yz+xz\)

\(\Leftrightarrow2x^2+2y^2+2z^2-2xy-2yz-2xz=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-y\right)^2+\left(y-z\right)^2+\left(x-z\right)^2=0\)

\(\Rightarrow x=y=z\)

Ta lại có : \(x^{2009}+y^{2009}+z^{2009}=3^{2010}\)

\(\Rightarrow3x^{2009}=3^{2010}\Rightarrow x^{2009}=3^{2009}\Rightarrow x=3\)

\(\Rightarrow x=y=z=3\)

Vậy .............

Đọc tiếp...
thien ty tfboys 13 tháng 6 2015 lúc 12:01
Báo cáo sai phạm

 Bài này có nhiều cách giải khác nhau, xin nêu một cách giải như sau

Ta thấy: Số bi xanh lúc đầu bằng 1/5 số bi đỏ.

Sau khi Tí có thêm 3 viên bi xanh nữa thì số bi xanh lúc đó bằng 1/4 số bi đỏ.

Do đó 3 viên bi ứng với số phần của số bi đỏ là:

1/4-1/5=1/20( so bi do )

 Vậy số bi đỏ của Tí lúc đầu là:  

3:1/20=60(vien)

Số bi xanh của Tí lúc đầu là :

60 : 5 = 12 (viên)

Vậy lúc đầu Tí có 60 viên bi đỏ và 12 viên bi xanh.

Vì 60 + 12 = 72 nên kết quả này thỏa mãn giả thiết về số bi của Tí không có quá 80 viên.

Đọc tiếp...
phung van dung 13 tháng 11 2017 lúc 17:54
Báo cáo sai phạm

o

may lam dung khong day

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thảo Ly 27 tháng 7 2015 lúc 17:50
Báo cáo sai phạm

Tổng của 3 số là:

        37 x 3 = 111

Mà 111 = 100 + 10 + 1

-Vì một số có 3 chữ số,một số có 2 chữ số và một số có 1 chữ số nên 3 số là 100;10;1.

**** cho mình nha Ngọc Anh

Đọc tiếp...
Đặng Phương Thảo 25 tháng 7 2015 lúc 18:16
Báo cáo sai phạm

Tổng của 3 số đó là:

37 x 3= 111

Mà 111= 100 +10 +1 

Vậy 3 số cần tìm là __________________

Đọc tiếp...
Vũ Thủy Quỳnh 22 tháng 9 lúc 19:42
Báo cáo sai phạm
Gọi số thứ nhất là abc ______________ cd ______________ e Trung bình của ba số là 37 =) (abc+xy+e):3=37 =) (abc+xy+e)=37×3=111 Mà 111=100+10+1 =) abc=100 cd=10 e=1
Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 2 tháng 8 2015 lúc 19:27
Báo cáo sai phạm

Vì số đinh 10 cm đã bán gấp 3 lần số đinh 5 cm đã bán

=> Tổng  số đinh đã bán gấp 4 lần số đinh 5 cm đã bán

ta có tổng số đinh bằng 24 + 26 + 30 + 37 + 41 + 55 + 58 = 271 chia cho 4 dư 3

=> Số thùng đinh còn lại phải là số kg chia cho 4 dư 3 . Trong các thùng đó có thùng 55 kg

vậy thùng đinh 10 cm còn lại là thùng 55 kg

Tổng số kg 6 thùng đã bán là 271 - 55 = 216 kg

Số kg thùng 5 cm là 216 : 4 = 54 kg = 24 + 30 

Số kg thùng 10 cm là 271 - 54 = 217 kg

ĐS:...

Đọc tiếp...
Nguyen Do Ha My 23 tháng 10 2017 lúc 20:02
Báo cáo sai phạm

54 la thung 5 cm

217 kg la thung 10 cm 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: