Giúp tôi giải toán và làm văn


Đinh Tuấn Việt 15 tháng 5 2015 lúc 19:16
Báo cáo sai phạm

Gọi số câu trả lời đúng là a, số câu trả lời sai là b. Ta có:

5a - 2b = 60                 (1)

Suy ra 2b chia hết cho 5 vì 5a - 2b ra kết quả là số tròn chục.

Ta lại có 2 và 5 không cùng chia hết cho một số tự nhiên nào khác 1 nên b sẽ chia hết cho 5.

 Do b \(\ge\) 1 (vì có câu An đã trả lời sai) nên từ (1) \(\Rightarrow\) 5a > 60.

Như vậy thì a > 60 : 5 = 12.

Bài thi có 20 câu nên a + b \(\le\) 20 \(\Rightarrow\) b < 20 - 12 = 8.

Có 1 \(\le\) b \(\le\) 8 và 5 chia hết cho 5 \(\Rightarrow\) b = 5.

Do đó a = (60 + 2b) = (60 + 2.5) : 5 = 70 : 5 = 14 chia hết cho 5.

Số câu hỏi An không trả lời là:

20 - (5 + 14) = 2 (câu)

Vậy An trả lời đúng 14 câu, trả lời sai 5 câu và bỏ qua 2 câu.

đúng nhé, nghĩ mãi mới được đó !

 

Đọc tiếp...
Hoàng Thiên Phúc 22 tháng 5 2015 lúc 14:51
Báo cáo sai phạm

Giả sử bạn trả lời đúng 20 câu, sẽ có 200 điểm. Minh có 50 điểm. Tức là nhiều hơn 150 điểm so với Minh. 
Mỗi câu đúng được 10 điểm, mỗi câu sai trừ 15 điểm. Vậy cứ sai một câu sẽ mất 25 điểm so với đúng 1 câu.
Vậy bạn cần phải sai vài câu để số điểm của bạn giảm 150 điểm chênh lệch đó.
Số câu sai là : 150 : 25 = 6 câu
Số câu đúng là : 20 - 6 = 14 câu

Bạn có thể làm ngược lại. Giả sử bạn trả lời sai 20 câu, sẽ có -300 điểm. Minh có 50 điểm. Tức là ít hơn 350 điểm so với Minh. 
Mỗi câu đúng được 10 điểm, mỗi câu sai trừ 15 điểm. Vậy cứ đúng một câu sẽ có thêm 25 điểm so với sai 1 câu.
Vậy bạn cần phải đúng vài câu để số điểm của bạn tăng 350 điểm chênh lệch đó.
Số câu đúng là : 350 : 25 = 14 câu
Số câu sai là : 20 - 14 = 6 câu

Đây là cách giải của Lớp 4, 5 nhé.

Đúng nhé♥♥♥

Đọc tiếp...
Trần kiên 7 tháng 12 2017 lúc 0:09
Báo cáo sai phạm

Sai rồi

Đọc tiếp...
Hoàng Tuấn Khải 23 tháng 4 2017 lúc 19:32
Báo cáo sai phạm

cho mk mượn ac bang bang

Đọc tiếp...
fairy 1 tháng 7 2017 lúc 22:39
Báo cáo sai phạm

đề kiểu méo gì vậy

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 8 tháng 4 2015 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

Vang : nghe

Bach : trang

Hong : dao

Đọc tiếp...
Nguyễn Lương Bảo Tiên 8 tháng 4 2015 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

Vì nghệ sĩ Vàng hưởng ứng lời nhận xét của người đội mũ trắng nên 2 người này khác nhau

Suy ra nghệ sĩ Vàng không đội mũ trắng suy ra nghệ sĩ Vàng đội mũ màu hồng

Suy ra nghệ sĩ Bạch đội mũ màu vàng, nghệ sĩ Hồng đội mũ màu trắng

Đọc tiếp...
Maxyn is my life 25 tháng 4 lúc 8:15
Báo cáo sai phạm

Vàng: Nghệ

Bạch: trắng

Hồng: đào

Đọc tiếp...
Trần thị Loan Quản lý 5 tháng 4 2015 lúc 23:47
Báo cáo sai phạm

Do x; y ; z > 0 nên xyz khác 0 => \(\frac{xy}{xyz}+\frac{yz}{xyz}+\frac{zx}{xyz}=1\Rightarrow\frac{1}{z}+\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=1\Rightarrow\frac{1}{x}<1\Rightarrow x>1\)

Vì x<= y< = z nên \(\frac{1}{x}\ge\frac{1}{y}\ge\frac{1}{z}\Rightarrow\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\le\frac{1}{x}+\frac{1}{x}+\frac{1}{x}=\frac{3}{x}\)

=> 1 < = 3/x => x < = 3 mà x > 1 nên x = 2 hoặc 3

Nếu x = 2 => \(\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=\frac{1}{2}\Rightarrow\frac{1}{y}<\frac{1}{2}\Rightarrow y>2;\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\le\frac{2}{y}\Rightarrow\frac{2}{y}\ge\frac{1}{2}\Rightarrow y\le4\)

mà y >2 => y = 3 hoặc 4 

y = 3 => z = 6;

y = 4 => z = 4

nếu x = 3 => \(\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=\frac{2}{3}\Rightarrow\frac{1}{y}<\frac{2}{3}\Rightarrow y>\frac{3}{2};\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\le\frac{2}{y}\Rightarrow\frac{2}{y}\ge\frac{2}{3}\Rightarrow y\le3\)

theo đề bài x<= y nên y = 3 => z = 3

Vậy (x;y;z) = (3;3;3); (2;3;6);(2;4;4)

Đọc tiếp...
Đỗ Thành Vinh 9 tháng 5 lúc 12:51
Báo cáo sai phạm

x=1;y=9;z=8

Kiểm tra lại mà xem.

Đọc tiếp...
Nông Mai Phương 10 tháng 4 2016 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

Suy ra so cam la vua chia het ch 3 va 5,be hon 20.Vay so cam la 15 

k cho mk nha

Đọc tiếp...
Konohana Lucia 13 tháng 4 2017 lúc 8:56
Báo cáo sai phạm

So cam do vua chia het cho 5 vua chia het cho 3 cho nen so cam do chia het cho 15, so cam it hon 20 qua nen so cam do chi co the la 15 qua cam

Đọc tiếp...
Nguyễn Trần Bảo Trân 14 tháng 4 2016 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

Vậy số cam là 15

Đọc tiếp...
emdixaqua 10 tháng 6 2018 lúc 10:25
Báo cáo sai phạm

Tổng số phần bằng nhau là :

4+5 =9 (phần)

Đám ruộng thứ nhất thu hoạch được số ki - lô -gam thóc là :

990 : 9 x 4 =440 (kg thóc)

Đám ruộng thứ hai thu hoạch được số ki - lô - gam thóc là :

990 : 9 x 5 = 550 (kg thóc)

              Đáp số : Đám ruộng thứ nhất : 440 kg thóc 

                          Đám ruộng thứ hai : 550 kg thóc

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 4 tháng 7 2015 lúc 17:19
Báo cáo sai phạm

144% - 100% = 44 5 Việt ah

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 4 tháng 7 2015 lúc 17:16
Báo cáo sai phạm

Gọi cạnh của hình vuông là a thì diện tích hình vuông là \(a^2\)

Nếu tăng a lên 20% được \(100\%a+20\%a=120\%a\).

Diện tích hình vuông mới là \(\left(120\%a\right)^2=144\%a^2\)

Vậy diện tích hình vuông tăng 144% - 100% = 40%

Đọc tiếp...
hội thích giải toán 4 tháng 2 2017 lúc 11:22
Báo cáo sai phạm

40% bạn nhé vì khi nhân thì nó lấy cạnh nhân cạnh nên nếu tăng 20% trăm thì 20%x2=40%

Đọc tiếp...
Jackson Yi 5 tháng 6 2015 lúc 15:51
Báo cáo sai phạm

Ta co :

a^3 +3a^2+5=5^b

<=>a^2(a+3)+5=5^b

<=>a^2.5^c+5=5^b

<=>a^2.5^c-1+1=5^b-1

=>b-1=0rc-1=0

Nếu b-1=0 thì thay vào ko thỏa mãn 

Neu c-1=0thi c=1 suy ra a=2 suy ra b=2 

Đọc tiếp...
nguyen phuc thanh 8 tháng 10 2018 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

0rc là gì vậy ae

Đọc tiếp...
nguyen trong hieu 2 tháng 4 2017 lúc 16:33
Báo cáo sai phạm

b=0 hoặc c=o đó kaka ak

Đọc tiếp...
Tony Spicer 7 tháng 4 2015 lúc 22:19
Báo cáo sai phạm

Tổng số kg của tất cả các giỏ là: 65+71+58+72+93=359(kg)

Thử từng giỏi một; lấy 3 giỏ bất kì cộng lại rồi chia cho 3 sao cho ra kết quả là 1 trong 2 giỏ còn lại:

Đáp số: ... 

Đọc tiếp...
Linh Đặng Thị Mỹ 8 tháng 11 2015 lúc 17:46
Báo cáo sai phạm

Tổng số xoài và cam lúc đầu: 65+ 71+ 58+ 72+ 93 = 359 (kg) 

Vì số xoài còn lại gấp ba lần số cam còn lại nên tổng số xoài và cam còn lại 
là số chia hết cho 4, mà 359 chia cho 4 dư 3 nên giỏ cam bán đi có khối lượng chia cho 4 dư 3.

Trong các số 65; 71; 58; 72; 93 chỉ có 71 chia cho 4 dư 3 .

Vậy giỏ cam bán đi là giỏ 71 kg. 

Số xoài và cam còn lại : 359 - 71= 288 (kg) 

Số cam còn lại : 288:4 = 72(kg) 

Vậy: các giỏ cam là giỏ đựng 71 kg ; 72 kg .

các giỏ xoài là giỏ đựng 65 kg ; 58 kg; 93 kg.

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 9 tháng 6 2015 lúc 11:03
Báo cáo sai phạm

x2 - 2y2 = 1

=> x2 - 1 = 2y2 => (x - 1).(x + 1) = 2y2 (1)

Xét tổng (x - 1) + (x + 1) = 2x là số chẵn => x - 1 ; x + 1 cùng tích chẵn hoặc lẻ. (2)

Từ (1), (2) => x - 1; x + 1 cùng là số chẵn.

=> (x - 1).(x + 1) là số chẵn <=> 2y2 là số chẵn <=> y2 là số chẵn.

Mà y là số nguyên tố => y = 2. Khi đó x = 1 + 2.22 = 9 => x = 3

                                Vậy x = 3 và y = 2

Đọc tiếp...
Thiên bình có 102 6 tháng 4 2018 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

x
2
 - 2y2
 = 1
=> x2
 - 1 = 2y2
 => (x - 1).(x + 1) = 2y2
 (1)
Xét tổng (x - 1) + (x + 1) = 2x là số chẵn => x - 1 ; x + 1 cùng tích chẵn hoặc lẻ. (2)
Từ (1), (2) => x - 1; x + 1 cùng là số chẵn.
=> (x - 1).(x + 1) là số chẵn <=> 2y2
 là số chẵn <=> y2
 là số chẵn.
Mà y là số nguyên tố => y = 2. Khi đó x = 1 + 2.22
 = 9 => x = 3
                                Vậy x = 3 và y = 2

Đọc tiếp...
Thiên bình có 102 6 tháng 4 2018 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

x
2
 - 2y2
 = 1
=> x2
 - 1 = 2y2
 => (x - 1).(x + 1) = 2y2
 (1)
Xét tổng (x - 1) + (x + 1) = 2x là số chẵn => x - 1 ; x + 1 cùng tích chẵn hoặc lẻ. (2)
Từ (1), (2) => x - 1; x + 1 cùng là số chẵn.
=> (x - 1).(x + 1) là số chẵn <=> 2y2
 là số chẵn <=> y2
 là số chẵn.
Mà y là số nguyên tố => y = 2. Khi đó x = 1 + 2.22
 = 9 => x = 3
                                Vậy x = 3 và y = 2

Đọc tiếp...
robert lewandoski 31 tháng 5 2015 lúc 9:34
Báo cáo sai phạm

Đặt đk ở đề bài là(*)

Vì x,y \(\in\) N* nên (x+y)^5 < 120y+3 < 120y+120x=120(x+y)

Ta có:

(x+y)^4 < 120 < 4^4

x+y < 4. Mà x+y > 2(vì x,y \(\in\) N*)

do đó:x+y=2 hoặc x+y=3

(1)x+y=2

=>x=y+1 thỏa mãn (*)

(2)x+y=3

=>x=1;y=2 hoặc x=2,y=1

x=1,y=1 thỏa mãn (*)

x=2,y=1 ko thỏa mãn (*)

Vậy x=1,y=1

và x=1,y=2

Đọc tiếp...
tth 10 tháng 8 2017 lúc 14:53
Báo cáo sai phạm

robert lewandoski giỏi quá! Làm đúng rồi

Dù mình chưa học bài toán trên nhưng mình nghĩ bạn làm đúng!

Bài làm trên thật xuất sắt

Đọc tiếp...
At the speed of light CTV 10 tháng 8 2017 lúc 14:51
Báo cáo sai phạm

Bạn ấy làm đúng rồi 

Mặc dù mình không biết nhưng mk nghĩ bạn ấy đã làm đúng

Quá xuất sắc

Đọc tiếp...
Wanarot Sonthichai 25 tháng 7 2015 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

Tổng số xoài và cam lúc đầu: 65+ 71+ 58+ 72+ 93 = 359 (kg) 

Vì số xoài còn lại gấp ba lần số cam còn lại nên tổng số xoài và cam còn lại 
là số chia hết cho 4, mà 359 chia cho 4 dư 3 nên giỏ cam bán đi có khối lượng chia cho 4 dư 3.

Trong các số 65; 71; 58; 72; 93 chỉ có 71 chia cho 4 dư 3 .

Vậy giỏ cam bán đi là giỏ 71 kg. 

Số xoài và cam còn lại : 359 - 71= 288 (kg) 

Số cam còn lại : 288:4 = 72(kg) 

Vậy: các giỏ cam là giỏ đựng 71 kg ; 72 kg .

các giỏ xoài là giỏ đựng 65 kg ; 58 kg; 93 kg.

Đọc tiếp...
Cà Thị Phượng 23 tháng 3 2018 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

Tổng số xoài và cam lúc đầu là:

65 + 71 + 58 + 72 + 93 = 359 (kg)

Số xoài còn lại gấp ba lần số cam còn lại thì tổng số xoài và cam còn lại là số chia hết cho 4, mà 359 chia cho 4 dư 3 nên giỏ cam bán đi có khối lượng chia cho 4 dư 3.

Trong các số 65; 71; 58; 72; 93 chỉ có 71 chia cho 4 dư 3.

Vậy giỏ cam bán đi là giỏ nặng 71kg.

Số xoài và cam còn lại là:

359 - 71= 288 (kg)

Số cam còn lại là:

288 : 4 = 72 (kg)

Vậy: các giỏ đựng cam nặng 71 kg và 72 kg.

Còn các giỏ đựng xoài nặng 65 kg ; 58 kg; 93 kg.

Đọc tiếp...
Lê tuấn dũng 15 tháng 4 lúc 10:39
Báo cáo sai phạm

Tổng số xoài và cam lúc đầu: 65+ 71+ 58+ 72+ 93 = 359 (kg)

Vì số xoài còn lại gấp ba lần số cam còn lại nên tổng số xoài và cam còn lại là

số chia hết cho 4, mà 359 chia cho 4 dư 3 nên giỏ cam bán đi có khối lượng

chia cho 4 dư 3.

Trong các số 65; 71; 58; 72; 93 chỉ có 71 chia cho 4 dư 3 .

Vậy giỏ cam bán đi là giỏ 71 kg.

Số xoài và cam còn lại : 359 - 71= 288 (kg)

Số cam còn lại : 288:4 = 72(kg)

Vậy: các giỏ cam là giỏ đựng 71 kg ; 72 kg .

các giỏ xoài là giỏ đựng 65 kg ; 58 kg; 93 kg.

Đọc tiếp...
Ác Mộng 1 tháng 7 2015 lúc 9:33
Báo cáo sai phạm

Ta có:

1+2+3+...+x=x(x+1):2

=>x(x+1):2=aaa=a.111

=>x(x+1)=a.111.2=a.37.3.2=(6.a).37

Do x và x+1 là 2 số tự nhiên liên tiếp

=>6.a và 37 là 2 STN liên tiếp

=>6a=36=>a=6(TM) hoặc 6a=38(L vì a không là STN)

=>x(x+1)=36.37

>x=36

Đọc tiếp...
Huỳnh Tấn Anh Khoa 16 tháng 2 2016 lúc 16:39
Báo cáo sai phạm

36+0=36, duyet nha

Đọc tiếp...
cẩn thận ma đây 18 tháng 3 lúc 19:35
Báo cáo sai phạm

36 nha ae đúng hộ cái

Đọc tiếp...
Huỳnh Văn Hiếu 6 tháng 8 2015 lúc 11:15
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi của 2 con là:

10+5=15 tuổi

Số năm nữa tuổi mẹ bằng tổng số tuổi của 2 con là:

36-15=21 năm

                        Đáp/Số: 21 năm

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Quý 6 tháng 8 2015 lúc 11:15
Báo cáo sai phạm

Ta có biểu thức: 36 + x = 15 + 2x 

                      2x - x = 36 - 15

                      x = 21

Vậy 21 năm nữa thì tuổi mẹ bằng tổng tuổi hai con

Đọc tiếp...
Trần Quốc Đạt 13 tháng 6 2017 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

Giải:

Tổng số tuổi của con trai và con gái là:

10+5=15(tuổi)

Vậy sau số năm nữa thì tuổi mẹ bằng tổng tuổi 2 con là:

36-15=21(năm)

Đáp số: 21 năm

Đọc tiếp...
Người Vô Danh 9 tháng 3 2015 lúc 7:41
Báo cáo sai phạm

26 viên, chắc chắn 99,9% luôn

Đọc tiếp...
Trần Mai Dương 12 tháng 2 2017 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

Nếu lấy ít nhất 25 viên bi, trong trường howpf xấu nhất, cả 25 viên đều là bi đỏ

Vậy phải bốc thêm 1 viên nữa để chắc chắn có cả bi đỏ và  bi xanh

Vậy cần lấy ít nhất là

25 + 1 = 26 ( viên bi )
     Đáp số : 26 viên

k nha, mk làm giỏi dạng này lắm, đúng 100%

Đọc tiếp...
Phạm Hữu Đức 27 tháng 3 lúc 19:52
Báo cáo sai phạm

24 viên chế ko phải là 26 viên chắc luôn 100%

Đọc tiếp...
Trần thị Loan Quản lý 31 tháng 3 2015 lúc 14:32
Báo cáo sai phạm

Tổng khối lượng cam và xoài là: 59 + 71 + 65+ 74 + 97 = 366 kg

Sau khi bán 1 thùng cam thì khối lượng xoài gấp 4 lần khối lượng cam nên tổng khối lượng xoài và cam còn lại sẽ là một số chia hết cho 5

Mà 366 chia cho 5 dư 1 nên thùng cam đã bán đi sẽ có khối lượng là số chia cho 5 dư 1. Trong các số đó chỉ có số 71 chia cho 5 dư 1

Vậy thùng cam bán đi có khối lượng là 71 kg

Khối lượng cam và xoài còn lại là: 366 - 71 = 295 kg

Khối lượng cam cìn lại là: 295 : 5 = 59 kg

Vậy thùng xoài là thùng có khối lượng: 65kg;74kg;97kg

Đọc tiếp...
Michiel Girl Mít ướt 31 tháng 3 2015 lúc 19:13
Báo cáo sai phạm

Tổng khối lượng cả 5 thùng là 59 + 71 + 65 + 74 + 97 = 366 (kg)

- Sau khi bán đi 1 thùng cam thì số còn lại xoài gấp 4 lần cam. Nên số còn lại phải là số chia hết cho 5.

- Ta lấy tổng trừ lần lượt khối lượng từng thùng một:

366-59=307; 366-71=295; 366-65=301; 366-74=292;366-97=269

- Chỉ có trường hợp 295 chia hết cho 5. Vậy thùng cam đã bán đi là thùng ghi khối lượng 295 kg

* Số xoài còn lại gấp 4 lần số cam; mỗi thùng chỉ đựng một loại quả; các thùng còn lại gồm: 59kg;65kg;74kg;97kg. =>

- Số xoài còn lại gấp 4 lần số cam nên cam chỉ có thể là 1 thùng trong các thùng còn lại mà thôi. Tổng số xoài phải là số chia hết cho 4.

Ta lại lấy tổng 4 thùng còn lại là 295 kg trừ lần lượt đi mỗi thùng:

295-59=236 (Thoả mãn là số chia hết cho 4)

295-65=230; 295-74=221; 295-97=198(Tổng 3 thùng không thoả mãn vì không chia hết cho 4)

* Vậy thùng đựng cam là thùng: 71kg và thùng 59 kg.

Thùng đựng xoài là 3 thùng: 65kg; 74kg; 97kg.

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: