Giúp tôi giải toán và làm văn


Trà My 17 tháng 9 2016 lúc 15:41
Báo cáo sai phạm

\(\left(x-5\right)^4=\left(x-5\right)^6\)

=>\(\left(x-5\right)^4-\left(x-5\right)^6=0\)

=>\(\left(x-5\right)^4\left[1-\left(x-5\right)^2\right]=0\)

=>\(\left(x-5\right)^4\left(1-x+5\right)\left(1+x-5\right)=0\)

=>\(\left(x-5\right)^4\left(6-x\right)\left(x-4\right)=0\)

=>(x-5)4=0 hoặc 6-x=0 hoặc x-4=0

=>x=5 hoặc x=6 hoặc x=4

Bài này mình giải trình độ hơi cao so với lớp 6 nhưng bạn đọc kĩ sẽ hiểu :)

Đọc tiếp...
Minh Anh 17 tháng 9 2016 lúc 16:02
Báo cáo sai phạm

\(\left(x-5\right)^4=\left(x-5\right)^6\)

TH1: \(x-5=1\Rightarrow x=6\)

\(x-5=-1\Rightarrow x=4\)

\(x-5=0\Rightarrow x=5\)

Vậy:...

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn An 17 tháng 9 2016 lúc 15:48
Báo cáo sai phạm

ta có: (x-5)4=(x-5)6

mà 4<6, x-5=x-5 và (x-5)4=(x+5)6                                                         

<=> x-5=1  ,x-5=-1, x-5=0

<=> x=6 ,x=4  ,x=5

suy ra x=6;4;5

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 15 tháng 7 2015 lúc 11:19
Báo cáo sai phạm

Ta có S = 2+2^2+2^3+...+2^100

a) \(\Rightarrow S=\left(2+2^2\right)+\left(2^3+2^4\right)+...+\left(2^{99}+2^{100}\right)\)

\(S=2.\left(1+2\right)+2^3.\left(1+2\right)+....+2^{99}.\left(1+2\right)\)

\(S=2.3+2^3.3+...+2^{99}.3\)

\(S=3.\left(2+2^3+...+2^{99}\right)\) chia hết cho 3.

b) \(\Rightarrow S=\left(2+2^2+2^3+2^4\right)+\left(2^5+2^6+2^7+2^8\right)+...+\left(2^{97}+2^{98}+2^{99}+2^{100}\right)\)\(S=2.\left(1+2+2^2+2^3\right)+2^5.\left(1+2+2^2+2^3\right)+...+2^{97}.\left(1+2+2^2+2^3\right)\)

\(S=2.15+2^5.15+...+2^{97}.15\)

\(S=15.\left(2+2^5+...+2^{97}\right)\) chia hết cho 15.

=> ĐPCM

Đọc tiếp...
haicoi 14 tháng 12 2016 lúc 20:22
Báo cáo sai phạm

vai yen da len tra rui

Đọc tiếp...
Scorpio 14 tháng 12 2016 lúc 19:42
Báo cáo sai phạm

CAU TRA LOI CHUAN KO CAN CHINH, MK K LUN

Đọc tiếp...
Lãng Tử Hào Hoa 31 tháng 1 2017 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

x=7;y=11;z=13

Đọc tiếp...
Bang Minah 21 tháng 4 2018 lúc 12:23
Báo cáo sai phạm

Kết quả của mình giống Lãng Tử Hào Hoa

Đọc tiếp...
Đinh Đức Hùng 7 tháng 2 2017 lúc 14:27
Báo cáo sai phạm

(x - 7)x+1 - (x - 7)x+11 = 0

(x - 7)x+1[1 - (x - 7)10] = 0

<=> (x - 7)x+1 = 0 hoặc 1 - (x - 7)10 = 0

<=> x - 7 = 0 hoặc (x - 7)10 = 1

<=> x = 7 hoặc x - 7 = ± 1

=> x = 7 hoặc x = { 6 ; 8 }

Vậy x ∈ { 6; 7; 8 }

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Hoàng 11 tháng 7 2017 lúc 11:15
Báo cáo sai phạm

Ta có : (x - 7)x+1 - (x - 7)x+11 = 0

=> (x - 7)x+1 [1 - (x - 7)10] = 0

<=> (x - 7)x+1 = 0 hoặc 1 - (x - 7)10 = 0

<=> x - 7 = 0 hoặc (x - 7)10 = 1

<=> x = 7 hoặc x - 7 = ± 1

=> x = 7 hoặc x = { 6 ; 8 }

Vậy x ∈ { 6; 7; 8 }

Đọc tiếp...
Lưu Thị Luyến 24 tháng 10 2016 lúc 18:50
Báo cáo sai phạm

=> (x - 7)^(x+1)= (x-7)^(x+11) 
TH1: x-7=0 => x=7 => 0^8=0^18 (TM) 
TH2: x-7=1 => x=8 (TM) 

TH3 x-7=-1=>x=6
TH4: x khác 7 và 8 => x+1=x+11 => vô lý => loại 
KL: x = 7 hoặc x=8

Đọc tiếp...
Trần Khánh Vy 15 tháng 1 lúc 12:33
Báo cáo sai phạm

Ta có : 7430=(742)15=\(\overline{...1}\)

Vậy chữ số tận cùng của 7430 là 1.

Ta có : 4931=49.(492)15=49.\(\left(\overline{...1}\right)\)=\(\overline{...9}\)

Vậy chữ số tận cùng của 4931 là 9.

Ta có : 8732=(874)8=\(\overline{...1}\)

Vậy chữ số tận cùng của 8732 là 1.

Ta có : 5833=58.(584)8=58.\(\left(\overline{...6}\right)\)=\(\overline{...8}\)

Vậy chữ số tận cùng của 5833 là 8.

Ta có : 2335=233.(234)8=\(\left(\overline{...7}\right).\left(\overline{...1}\right)\)=\(\overline{...7}\)

Vậy chữ số tận cùng của 2335 là 7.

Đọc tiếp...
❄️Yumina♫ 14 tháng 1 lúc 14:34
Báo cáo sai phạm

a,\(9< 3^n< 81\)

=>\(3^2< 3^n< 3^4\)

=>2<n<4

Mà n là số tự nhiên

=>  n=3

Vậy n=3

b, \(25< 5^n< 125\)

=> \(5^2< 5^n< 5^3\)

=> 2<n<3

Mà n là số tự nhiên 

=> \(n\in\varnothing\)

     Học tốt

Đọc tiếp...
Me 14 tháng 1 lúc 15:34
Báo cáo sai phạm

                                                              Bài giải

a, \(9< 3^n< 81\)

\(3^2< 3^n< 3^4\)

\(\Rightarrow\text{ }2< n< 4\)

\(\Rightarrow\text{ }n=3\)

b, \(25\le5^n\le125\)

\(5^2\le5^n\le5^3\)

\(\Rightarrow\text{ }2\le n\le3\)

\(\Rightarrow\text{ }n\in\left\{2\text{ ; }3\right\}\)

Đọc tiếp...
Nhok_Cute_2k8 14 tháng 1 lúc 15:01
Báo cáo sai phạm

9<27<81 =,>3^2<3^3<3^4 => n=3

Đọc tiếp...
công chúa họ lê 19 tháng 3 2017 lúc 6:33
Báo cáo sai phạm

A=\(\frac{2012^{2012}+1}{2012^{2013}+1}\)

\(\Rightarrow\)A<\(\frac{2012^{2012}+1+2011}{2012^{2013}+1+2011}\)

           <\(\frac{2012^{2012}+2012}{2012^{2013}+2012}\)

           <\(\frac{2012\left(2012^{2011}+1\right)}{2012\left(2012^{2012}+1\right)}\)

           <\(\frac{2012^{2011}+1}{2012^{2012}+1}\)

          <B

Vậy A<B

Đọc tiếp...
Nguyễn Lê Hoàng 19 tháng 3 2017 lúc 0:27
Báo cáo sai phạm

A<B bạn nhé

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn An 4 tháng 3 2018 lúc 10:34
Báo cáo sai phạm

A>B nhé

Đọc tiếp...
shitbo CTV 12 tháng 1 lúc 14:47
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}n^3-1\equiv-1\left(mod\text{ }n\right)\\n^2-1\equiv-1\left(mod\text{ }n\right)\end{cases}}\Rightarrow\left(n^3-1\right)^{111}.\left(n^2-1\right)^{333}\equiv\left(-1\right)^{111}.\left(-1\right)^{333}\equiv\left(-1\right).\left(-1\right)\equiv1\)\(\left(mod\text{ }n\right)\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Trí Nghĩa (team best toán học) 13 tháng 1 lúc 20:05
Báo cáo sai phạm

x1+x2+x3=x.43

x.(1+x+x2)=43x

 1+x+x2      =43

1+x.(1+x)     =43

 x.(x+1)         =43-1

x.(x+1)          =42

x.(x+1)         =6.7

=>x=6

Vậy x=6

Chúc bn học tốt

Đọc tiếp...
Tên tôi là 11 tháng 1 lúc 12:42
Báo cáo sai phạm

x(1+x+x^2)=Xx43

1+x^2+x=43

x^2+x=42

x(1+x)=42

=>x=6

Đọc tiếp...
udumaki sasuke 8 tháng 1 lúc 8:02
Báo cáo sai phạm

a) 1+ 23 = 9

b) 1+ 2+33 = 216

c) 1+ 2+ 3+ 43  =280

c) 1+ 2+ 3+ 43 + 53 = 405

Đọc tiếp...
Lê Anh Duy 18 tháng 9 2016 lúc 14:51
Báo cáo sai phạm

đâu có

Đọc tiếp...
Thái Viết Nam 18 tháng 9 2016 lúc 14:50
Báo cáo sai phạm

\(a,1^3+2^3=3^2\)

\(b,1^3+2^3+3^3=6^3\)

\(c,1^3+2^3+3^3+4^3=10^2\)

\(d,1^3+2^3+3^3+4^3+5^3=15^3\)

Tổng quát: Nếu \(x^3+y^3+z^3=\left(x+y+z\right)^3\)
 

Đọc tiếp...
Tuananh Vu 26 tháng 3 2016 lúc 21:01
Báo cáo sai phạm

5^1992=(5^4)^498=625^498=0625^498=(.....0625)

vậy bốn chữ số tận cùng của 5^1992 là 0625

Đọc tiếp...
Lê Thành Vinh 6A1 21 tháng 2 2017 lúc 22:05
Báo cáo sai phạm

ta có:5^8=390625

số có tận cùng là 0625 thì nâng lên bất cứ số nào cũng có tận cùng là 0625

ok 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thùy Dung 15 tháng 8 2019 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

số tận cùng là 0625

Đọc tiếp...
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ ( Cool Team ) 5 tháng 1 lúc 14:30
Báo cáo sai phạm

\(S=1-2+2^2+2^3+...+2^{2014}=1-2+\left(2^2+2^3+...+2^{2014}\right)\)

Đặt \(A=2^2+2^3+...+2^{2014}\) Ta có :

\(2A=2^3+2^4+2^5+...+2^{2014}+2^{2015}\Rightarrow2A-A=A\)

\(=\left(2^3+2^4+2^5+...+2^{2015}\right)-\left(2^2+2^3+...+2^{2014}\right)\)

\(=2^{2015}-2^2=2^{2015}-4\Rightarrow S=1-2+2^{2015}-4\)\(=2^{2015}-5\)

Vậy \(S=2^{2015}-5\)

Đọc tiếp...
Ma Kết Đáng Yêu 5 tháng 1 lúc 13:07
Báo cáo sai phạm

có dấu trừ nx

Đọc tiếp...
KILL 5 tháng 1 lúc 13:06
Báo cáo sai phạm

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Đọc tiếp...
kaitovskudo 5 tháng 11 2014 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

S=2^2006-1

5.2^2004=(2.2+1)2^2004=4.2^2004+2^2004=2^2006+2^2004

=>S<5.2^2004

Đọc tiếp...
Pham Hue Chi 16 tháng 10 2019 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

S=2^2006 - 1

5.2^200=(2.2+10.2^2004=4.2^2004+2^2004=2^2006+2^2004

Đọc tiếp...
Hoàng Ngọc Hải 25 tháng 12 2018 lúc 8:44
Báo cáo sai phạm

Hai bạn làm đúng rồi đấy !

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: