Giúp tôi giải toán và làm văn


Ngô Bảo Châu 09/03/2015 lúc 12:52
Báo cáo sai phạm

Cho C=\(10^{2010}+\frac{1}{10^{2010}}\)

Xét \(A_1=10^{2010}+\frac{1}{10^{2011}}\)và \(B^{ }_1=10^{2011}+\frac{1}{10^{2012}}\)

Ta có \(A_1-C=10^{2010}+\frac{1}{10^{2010}}-10^{2010}-\frac{1}{10^{2010}}\)

         \(A_1-C=10.\left(\frac{1}{10^{2011}}-\frac{1}{10^{2010}}\right)\)

Giair tượng tự ta được \(B_1-C=10^{2010}.\left(9+\frac{1}{10^{2012}}-\frac{1}{10^{2010}}\right)\)

Ta thấy \(\frac{1}{10^{2012}}-\frac{1}{10^{2010}}<\frac{1}{10^{2011}}-\frac{1}{2010}\)\(\Leftrightarrow\frac{1}{10^{2012}}<\frac{1}{10^{2011}}\Rightarrow9+\frac{1}{10^{2012}}>\frac{1}{10^{2011}}\)

=> A1-C<B1-C=>A1<B1=> A1+1<B1+1 HAY A<B

Đọc tiếp...
Ngô Mai Phương 22/02/2015 lúc 11:22
Báo cáo sai phạm

\(10A=\frac{2012^{2013}+10}{2012^{2013}+1}=\frac{2012^{2013}+1+9}{2012^{2013}+1}=1+\frac{9}{2012^{2013}+1}\)

\(10B=\frac{2012^{2012}+10}{2012^{2012}+1}=\frac{2012^{2012}+1+9}{2012^{2012}+1}=1+\frac{9}{2012^{2012}+1}\)

Vì \(\frac{9}{2012^{2013}+1}<\frac{9}{2012^{2012}+1}\Rightarrow10A<10B\Rightarrow A\)

Vậy A<B

Đọc tiếp...
công chúa họ lê 19/03/2017 lúc 06:33
Báo cáo sai phạm

A=\(\frac{2012^{2012}+1}{2012^{2013}+1}\)

\(\Rightarrow\)A<\(\frac{2012^{2012}+1+2011}{2012^{2013}+1+2011}\)

           <\(\frac{2012^{2012}+2012}{2012^{2013}+2012}\)

           <\(\frac{2012\left(2012^{2011}+1\right)}{2012\left(2012^{2012}+1\right)}\)

           <\(\frac{2012^{2011}+1}{2012^{2012}+1}\)

          <B

Vậy A<B

Đọc tiếp...
Nguyễn Lê Hoàng 19/03/2017 lúc 00:27
Báo cáo sai phạm

A<B bạn nhé

Đọc tiếp...
nguyen vu hoang 18/01 lúc 08:09
Báo cáo sai phạm

(Theo lời giải của cô Ms Hạnh - THCS NX)

Bài 1 : Theo thứ tự thực hiện phép tính, ta có :

\(-a^{2n}\) : Ta thực hiện lũy thừa trước rồi lấy 0 trừ đi lũy thừa đó, ta được \(-a^{2n}\)

Còn với \(\left(-a\right)^{2n}\), ta lấy \(\left(-a\right)\cdot\left(-a\right)\cdot\left(-a\right)\cdot...\) (2n thùa số)

Vì 2n là số chẵn => \(-a^{2n}\) là 1 số âm. Còn \(\left(-a\right)^{2n}\) là 1 số dương

=> \(-a^{2n}\) là số đối của \(\left(-a\right)^{2n}\).

Tương tự như vậy , em sẽ làm tiếp bài 2 và bài 3

Đọc tiếp...
nguyễn xuân long 10/08/2017 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

1024=210\(\Rightarrow\)2y.(2m-1)=210.1\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=11\\y=10\end{cases}}\)

 Vậy x=11;y=10

 Ai ngang qua đừng quên để lại 1 L_I_K_E!!!!

Đọc tiếp...
Thái Hoàng Thục Anh 09/04/2015 lúc 12:39
Báo cáo sai phạm

đặt n = 3k+r (với r = 0, 1, 2) 
2^n = 2^(3k+r) = 8^k.2^r 
8 chia 7 dư 1 nên 8^k chia 7 dư 1 
* nếu r = 0 => 2^n = 8^k chia 7 dư 1 => 2^n + 1 chia 7 dư 2 
* nếu r = 1 => 2^n = 8^k.2 chia 7 dư 2 => 2^n + 1 chia 7 dư 3 
* nếu r = 2 => 2^n = 8^k.4 chia 7 dư 4 => 2^n + 1 chia 7 dư 5 
tóm lại 2^n không chia hết cho 7 với mọi n thuộc N 

cũng từ trên ta thấy 2^n -1 chia hết cho 7 khi r = 0, tức là n = 3k , k thuộc N, k > 2 
- - - - - 
20ⁿ-1 = (20-1)[20^(n-1) + 20^(n-1) +..+1] = 19.p chia hết cho 19 (1*) 
đặt n = 2k (do n chẳn) 
16ⁿ-13ⁿ = 16^(2k) - 3^(2k) = 256^k - 9^k = (256-9)[256^(k-1).9 + 256^(k-2).9^2+..] 
= 247.q = 19.13.q chia hết cho 19 (2*) 
từ (1*) và (2*) => A = 29ⁿ - 1 + 16ⁿ - 3ⁿ chia hết cho 19 

mặt khác: 16ⁿ-1 = 16^(2k) - 1 = 256^k - 1 = (256-1)[256^(k-1) + 256^(k-1) +..+1] = 255m = 17.15.m chia hết cho 17 (3*)
20ⁿ-3ⁿ = (20-3)[20^(n-1).3 + 20^(n-2).9 +..+3^(k-1)] = 17.p chia hết cho 17 (4*) 
từ (3*) và (4*) => A chia hết cho 17 

từ hai điều trên => A chia hết cho BCNN[19,17] = 323 

Đọc tiếp...
Có Anh Đây 14/04/2016 lúc 07:29
Báo cáo sai phạm

đúng nhưng hơi dài

Đọc tiếp...
Nhóc_Siêu Phàm 13/12/2017 lúc 19:13
Báo cáo sai phạm

20^n + 16^n - 3^n -1 
Vì n chẵn nên (a^n-b^n) chia hết cho (a+b) và chia hết cho (a-b) 
=>(20^n-1)+(16^n-3^n) 
(20^n-1) chia hết cho 19 và (16^n-3^n) chia hết cho 19 
=> số đó chia hết cho 19 
Mặt #: B=(20^n-3^n)+(16^n-1) 
(20^n-3^n) chia hết cho 17 và (16^n-1) chia hết cho 17 
=> số đó chia hết cho 17 
Mà (17;19)=1 nên B chia hết cho 17×19=323 

Đọc tiếp...
nguyễn văn tâm 11/01/2015 lúc 22:02
Báo cáo sai phạm

a)571999=571998.57=(572)999.57=...9999.57=...9.57=...3

b)931999=931998.93=(932)999.93=...9999.93=...9.93=...7

Nhớ cho mình 1 đúng nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Hữu Thuận 11/01/2015 lúc 22:14
Báo cáo sai phạm

Cả hai câu này đều có thể sử dụng đồng dư thức nha bạn!

đồng dư thức thực ra là một thuật toán khá đơn giản được xem như là một ứng dụng dùng riêng cho việc tìm chữ số tận cung thôi nha bạn!

mình chỉ giải câu a câu b khá đơn giản và tương tự nha bạn.

a/ ta thấy: 571:7 có tận cùng là 7

                572:7 có tận cùng là 9

                573:7 có tận cùng là 3

                574:7 có tận cùng là 1

                575:7 có tận cùng là 7

                576:7 có tận cùng là 9

                577:7 có tận cùng là 3

                ...

                ...

Cái này có tính quy luật bạn thấy không.

Mà 1999 chia 4 dư 3

do đó chữ số tận cùng cần tìm là: 3

:V 

b/ bạn tự tìm quy  luật tương tự câu trên nha bạn.

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 09/02/2017 lúc 15:07
Báo cáo sai phạm

chữ số tận cùng của số 93^1999 là 7

cho mình nha các bạn

Đọc tiếp...
Nguyễn Hữu Hưng 13/01/2015 lúc 20:42
Báo cáo sai phạm

(-1)3=-1.-1.-1=-1

còn những  số khác 

VD:

(03)=0.0.0=0

13=1.1.1=1

 

Đọc tiếp...
Wrecking Ball 18/01 lúc 11:48
Báo cáo sai phạm

\(\left(-1\right)^3=-1.-1.-1=-1\)

Còn những số khác :

VD :

\(\left(0\right)^3=0.0.0=0\)

\(1^3=1.1.1=1\)

:D

Đọc tiếp...
ST CTV 17/01 lúc 05:39
Báo cáo sai phạm

a, \(5^{2018}+5^{2017}+5^{2016}=5^{2016}\left(5^2+5+1\right)=5^{2016}.31⋮31\)

b, \(4^{39}+4^{40}+4^{41}=4^{39}\left(1+4+4^2\right)=4^{39}.21⋮21\)

Đọc tiếp...
ST CTV 17/01 lúc 05:58
Báo cáo sai phạm

B=3+32+33+...+32018

3B=32+33+34+...+32019

3B-B=(32+33+34+...+32019)-(3+32+33+...+32018)

2B=32019-3

=>2B+3=32019-3+3=32019=3x-1

=>x-1=2019

=>x=2020

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Mai 16/01 lúc 21:37
Báo cáo sai phạm

A= 3+3^2+3^3+...+3^2008 

3A=3^2+3^3+3^4+...+3^2008+3^2009

3A - A= (3^2+3^3+3^4+...+3^2008+3^2009)-(3+3^2+3^3+...+3^2008)

2A= 3^2009-3

=>2A+3=3^2009

=>3^x=3^2009

=>x=2009

vậu x= 2009

Đọc tiếp...
nguyễn gia khánh 16/01 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

3.A=3^2+3^3+3^4+...+3^2009

3.A-A=(3^2+3^3+3^4+...+3^2009)-(3+3^2+3^3+...+3^2008)

2.A=3^2009-3

2.A+3=3^2009-3+3

2.A+3=3^2009

đúng k cho mình nhé

Đọc tiếp...
Nguyenhaibinh 02/03/2016 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

a tong S co 100 so hang, nhom thanh 25 nhom moi nhom co bon so hang, tong chia het cho -20

b) S = 1 - 3 + 32 - 33 + ... + 398 - 399

3S= 3 - 32 + 33 - ...398 + 399 - 3100

cong tung ve cua hai danh thuc ta duoc

4S= 1- 3100 ; S = 1 -  3100/ 4

S la mot so nguyen nen 1 - 3100 chia het cho 4 hay 3100 - 1 chia het cho 4 suy ra 3100 chia het cho 4 du 1

Đọc tiếp...
Đặng Thanh Thủy 09/08/2015 lúc 18:38
Báo cáo sai phạm

Theo đề bài , ta có :

x-11+y =0               x-4-y = 0

x+y = 0+11 = 11 (1)       x-y = 0+4 = 4

x+y+x-y = 11+4

2x = 15

x = 15 : 2 =7,5

Thay x vào (1) , ta có :

7,5 + y = 11

y = 11- 7,5

y = 3,5

Đọc tiếp...
Nguyễn Lê Thành Vinh Thiên Hoàng 15/01 lúc 22:05
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(11^{1979}< 11^{1980}=\left(11^3\right)^{660}=1331^{660}\)

\(37^{1321}>37^{1320}=\left(37^2\right)^{660}=1369^{660}\)

Vì \(1369^{660}>1331^{660}\)Nên \(11^{1979}< 37^{1321}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Lê Thành Vinh Thiên Hoàng 15/01 lúc 22:20
Báo cáo sai phạm
cái cuối mình nghĩ là 1990^10+1990^9 nếu đúng nói mik nhé
Đọc tiếp...
Nguyễn Lê Thành Vinh Thiên Hoàng 15/01 lúc 22:13
Báo cáo sai phạm

ta có 10^10=(10^2)^5=100^5=2^5.50^5

Vì 2^5=32<48 nên 2^5.50^5<48.50^5

Vậy 10^10<48.50^5

Đọc tiếp...
Nguyễn Thiều Công Thành 02/09/2015 lúc 10:37
Báo cáo sai phạm

(28+83):(25.23)

=(28+29):28

=28:28+29:28=1+2=3

165+215=(24)5+215=220+215=215(25+1)=215.33 chia hết cho 33

=>đpcm

Đọc tiếp...
Trần Quốc Đạt 30/10/2017 lúc 12:11
Báo cáo sai phạm

(28+83):(25.23)

=(28+29):28

=28:28+29:28=1+2=3

165+215=(24)5+215=220+215=215(25+1)=215.33 chia hết cho 33

=>đpcm

Đọc tiếp...
Ad Dragon Boy 10/04/2017 lúc 11:07
Báo cáo sai phạm

Vì nó chia hết

Đúng 100%

Đúng 100%

Đúng 100%

Đọc tiếp...
Hà Ngọc Điệp 15/01 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

de bai sai

Đọc tiếp...
phạm minh tâm 18/09/2017 lúc 19:24
Báo cáo sai phạm

nhóm a và a2,a3 & a4,...,a2n-1 &a2n được thừa số chung là a+1

Đọc tiếp...
bui thi lan phuong 15/05/2017 lúc 16:34
Báo cáo sai phạm

ko bít làm

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: