Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Thị Bich Phương 22 tháng 12 2014 lúc 19:55
Báo cáo sai phạm

ko co so nao thoa man

 

Đọc tiếp...
Trương Hoài Nam 18 tháng 6 lúc 15:13
Báo cáo sai phạm

n+ 4 = (n4 + 4n2 +4) - 4n2 = (n2 + 2)2 - (2n)2

Ta có:n2 + 2n + 2 = (n+1)2 + 1\(\ge\)với  \(n\in N\)

n2 - 2n + 2 = (n-1)2 + 1\(\ge\)với \(n\in N\)

Để n4 + 4 là số ngto => chỉ có 2 số là 1 và chính nó

=>n2 + 2n + 2 = n4 +4 và n2 - 2n + 2 = (n-1)2+1=1  

(n-1)2+1=1=>n-1=0=>n=1

n=1 thì n4 là số ngto

Vậy không có số nào thỏa mãn điều kiện

Đọc tiếp...
Phan Huỳnh Xuân Win 5 tháng 5 2015 lúc 10:49
Báo cáo sai phạm

Đặt A = 1 + 2 + 2^2+ 2^3 + ...+ 2^2008

Suy ra 2A= (1 + 2 + 2^2+ 2^3 + ...+ 2^2008) x 2

              = 2 + 2^2+2^3+2^4+...+2^2009

Vì A = 2A-A nên ta có biểu thức sau:

A =( 2 + 2^2+2^3+2^4+...+2^2009)- (1 + 2 + 2^2+ 2^3 + ...+ 2^2008)

   = 2^2009 - 1

Do vậy B = A/ 1-2^2009

Thay A vào biểu thức trên ta có :

B= (2^2009- 1 )/ 1-2^2009= - (1-2^2009)/ (1-2^2009)= -1

 

Vậy B= -1

Đáp số B= - 1

Đọc tiếp...
Trần Hoàng Việt 22 tháng 8 2017 lúc 17:44
Báo cáo sai phạm

Đặt A = 1 + 2 + 2^2+ 2^3 + ...+ 2^2008

Suy ra 2A= (1 + 2 + 2^2+ 2^3 + ...+ 2^2008) x 2

              = 2 + 2^2+2^3+2^4+...+2^2009

Vì A = 2A-A nên ta có biểu thức sau:

A =( 2 + 2^2+2^3+2^4+...+2^2009)- (1 + 2 + 2^2+ 2^3 + ...+ 2^2008)

   = 2^2009 - 1

Do vậy B = A/ 1-2^2009

Thay A vào biểu thức trên ta có :

B= (2^2009- 1 )/ 1-2^2009= - (1-2^2009)/ (1-2^2009)= -1

Vậy B= -1

Đáp số B= - 1

Ai trên 10 điểm hỏi đáp thì mình nha mình đang cần gấp chỉ còn 60 điểm là tròn rồi mong các bạn hỗ trợ mình sẽ đền bù xứng đáng

Đọc tiếp...
Bexiu 21 tháng 8 2017 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

 1/x-1/y=1/6 
<=> 6(y-x) = xy 
<=>y(6-x) = 6x (1) 
<=>y= 6x/(6-x) (2) 
(1) => x<6 => x=1,2,3,4,5 
Thay vào (2) ta có các cặp số nguyên thỏa đề bài là : 
(x;y)= (2;3);(3;6)

Đọc tiếp...
Học dốt :)) 5 tháng 6 lúc 15:38
Báo cáo sai phạm

Bài làm

Ta có: A = 20 + 21 + 22 + 23 + ... + 22010 

=> A = 1 + 2 + 22 + 23 + ... + 22010 

=> 2A = 2 + 22 + 23 + 24 + ... + 22011 

=> 2A - A = 2 + 22 + 23 + 24 + ... + 22011 - ( 20 + 21 + 22 + 23 + ... + 22010 )

=> A = 2 + 22 + 23 + 24 + ... + 22011 - 1 - 2 - 22 - 23 - ... - 22010 

=> A = -1 + 22011 

=> A = 22011 - 1

Vậy A = 22011 - 1

Đọc tiếp...
Sai 12 tháng 6 2015 lúc 12:04
Báo cáo sai phạm

Gợi ý:(Làm ra dài lắm! Mình gợi ý cho bạn thôi!^^)

Sử dụng phương pháp đồng dư thức:

102=2.3.17 với ƯCLN(2,3,17)=1.

Chứng minh từng lũy thừa tầng chia hết cho 2,3,17.

=> Các lũy thừa tầng cộng lại chia hết cho 2.3.17=102.

 

 

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Quý 3 tháng 8 2015 lúc 12:50
Báo cáo sai phạm

3450 = (33)150 = 27150

5300 = (52)150 = 25 150

Vì 150 = 150 và 27 > 25 nên 25150 < 27150

Vậy A > B

Tương tự             

Đọc tiếp...
Đào Đức Mạnh 3 tháng 8 2015 lúc 12:51
Báo cáo sai phạm

A=3^450=3^3^150=27^150

B=5^300=5^2^150=25^150. Vì 27>25 nên 27^150>25^150. Vậy A>B.

A=333^444=(3.111)^444=3^444.111^444=81^111.111^444

B=444^333=(4.111)^333=4^333.111^333=64^111.111^333

Vì 81^111>64^111, 111^444>111^333 nên 81^111.111^444>64^111.111^333. Vậy A>B

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 28 tháng 2 2018 lúc 9:37
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{25^{28}+25^{24}+...+25^4+25^0}{25^{30}+25^{28}+...+25^2+25^0}\)

\(=\frac{25^{28}+25^{24}+...+25^0}{\left(25^{28}+25^{24}+...+25^0\right)+\left(25^{30}+23^{26}+...+25^2\right)}\)

\(=\frac{25^{28}+25^{24}+...+25^0}{\left(25^{28}+25^{24}+...+25^0\right)+25^2\left(25^{28}+23^{24}+...+25^0\right)}\)

\(=\frac{25^{28}+25^{24}+...+25^0}{\left(25^{28}+25^{24}+...+25^0\right)\left(1+25^2\right)}\)

\(=\frac{1}{1+25^2}\)

\(=\frac{1}{626}\)

Đọc tiếp...
nguyen thieu cong thanh 7 tháng 8 2015 lúc 22:05
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{10^5+4}{10^5-1}=1+\frac{5}{10^5-1}\)

\(B=\frac{10^5+3}{10^5-2}=1+\frac{5}{10^5-2}\)

vì \(1+\frac{5}{10^5-1}<1+\frac{5}{10^5-2}\Rightarrow A\)<\(B\)

vậy A

Đọc tiếp...
Phùng Ái Linh 1 tháng 6 lúc 6:44
Báo cáo sai phạm

??????????

Đọc tiếp...
Bùi Bảo Long 1 tháng 6 lúc 5:40
Báo cáo sai phạm

cái này là toán lớp mấy vậy cậu

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 25 tháng 6 2015 lúc 15:35
Báo cáo sai phạm

a) \(2^{30}+3^{30}+4^{30}=4^{15}+27^{10}+64^{10}>4^{15}+24^{10}+2.24^{10}>3.24^{10}\)

b) \(3^{21}=3.9^{10}>3.8^{10}>2.8^{10}=2^{31}\)

Đọc tiếp...
Edogawa Conan ( Việt Hoàng ) 1 tháng 12 2018 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

a,Ta có :

\(2^{30}+3^{30}+4^{30}\)\(=4^{15}+27^{10}+64^{10}\)

Mà \(4^{15}+27^{10}+64^{10}>4^{15}+24^{10}+2.24^{10}\)

\(\Rightarrow4^{15}+27^{10}+64^{10}>3.24^{10}\)

Hay \(2^{30}+3^{30}+4^{30}>3.24^{10}\)

b,Ta có : 

+,\(3^{21}=3.\left(3^2\right)^{10}=3.9^{10}\)

+,\(2^{31}=2.\left(2^3\right)^{10}=2.8^{10}\)

Mà \(3.9^{10}>3.8^{10}>2.8^{10}\)

\(\Rightarrow3.9^{10}>2.8^{10}\)

Hay \(3^{21}>2^{31}\)

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 26 tháng 3 2017 lúc 16:12
Báo cáo sai phạm

a)Ta có: 
+) 3.24^10 = 3.2^30.3^10 = 2^30.3^11 < 2^30.3^12 = 2^30.9^6.
+) 2^30 + 3^30 + 4^30 = (2^30 + 4^30) + 3^30 > (2^30 + 4^30) 
= 2^30.(1 + 2^30) > 2^30.2^30 = 2^30.32^6

=> (2^30 + 3^30 + 4^30) > 3.24^10

b) 3^21 = (3^7)^3 = 2187^3 
2^31 < 2^33 = (2^11)^3 = 2048^3 
==> 3^21 > 2^33 > 2^31.

Đọc tiếp...
Pain Thiên Đạo 16 tháng 2 2018 lúc 14:08
Báo cáo sai phạm

đề đúng 100%  nhé       nhé nhé  nhé   nhé   

Đọc tiếp...
Hồ Ngọc Minh Châu 11 tháng 3 lúc 10:34
Báo cáo sai phạm

\(2.\left(-7\right)^2.3.\left(-4\right)^3\)

Đọc tiếp...
Jisoo 3 tháng 4 2019 lúc 21:40
Báo cáo sai phạm

bài này trên 55 đề thi hsg toán 7_toán cấp 2 có đấy 

Đọc tiếp...
Nguyễn Huy Hoàng 15 tháng 5 2015 lúc 22:20
Báo cáo sai phạm

11n + 2 + 122n + 1 = 121 . 11n + 12 . 144n

=(133 – 12) . 11n + 12 . 144n = 133 . 11n + (144n – 11n) . 12

Ta có: 133 . 11n chia hết 133;  144n – 11n chia hết (144 – 11)

\(\Rightarrow\) 144n – 11n chia hết 133 \(\Rightarrow\) 11n + 1 + 122n + 1

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Hoàng CTV 3 tháng 8 2017 lúc 9:45
Báo cáo sai phạm

Ta có:
11n+2 + 122n+1 + 122
= 112 x 11n + 12 x (122)n + 122
= 121 x 11n + 12 x (122)n + 144
= (133 - 12) x 11n + 12 x (122)n + 144
= 133 x 11n - 12 x 11n + 12 x 144n + 144
= 133 x 11n + 12 x (144n - 11n) + 144
Vì: 
133 x 11n ⋮ 133
12 x (144n - 11n) = 12 x (144 - 11) x P = 12 x 133 x P ⋮ 133
144 chia cho 133 dư 11
Suy ra: 11n+2 + 122n+1 + 122 chia cho 133 dư 11

Đọc tiếp...
tạ hữu nguyên 2 tháng 4 2017 lúc 19:03
Báo cáo sai phạm

k mk đi làm ơn 

mk đang bị âm điểm

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 15 tháng 8 2015 lúc 22:15
Báo cáo sai phạm

102 = 2.3.17

+) Chứng minh A chia hết cho 2

\(220^{119^{69}}=\left(....0\right)\)

\(69^{220}\) lẻ => \(119^{69^{220}}=\left(....9\right)\)

220119 tận cùng là 0 => kết qỉa là số chẵn => \(69^{220^{119}}=\left(....1\right)\)

=> A có tận cùng là chữ số 0 => A chia hết cho 2      (1)

+) A chia hết cho 3

220 đồng dư với 1 (mod 3) => \(220^{119^{69}}\) đồng dư với 1 mod 3

119 đồng dư với -1 mod 3 => \(119^{69^{220}}\) đồng dư với \(\left(-1\right)^{69^{220}}=-1\) (mod 3)

69 chia hết cho 3 nên \(69^{220^{119}}\) chia hết cho 3  hay \(69^{220^{119}}\) đồng dư với 0 (mod 3)

=> A đồng dư với 1 +(-1) + 0 = 0 (mod 3) =>A chia hết cho 3      (2)

+) A chia hết cho 17

220 đồng dư với (-1) mod 3 =>  \(220^{119^{69}}\) đồng dư với \(\left(-1\right)^{119^{69}}=-1\) ( mod 3)

119 chia hết cho 17 nên \(119^{69^{220}}\) chia hết cho 17

69 đồng dư với 1 mod 17 => \(69^{220^{119}}\) đồng dư với 1 mod 17

=> A đồng dư với (-1) + 0 + 1 = 0 mod 17

=> A chia hết cho 17  (3)

Từ (1)(2)(3) => A chia hết cho 2.3.17 = 102

Đọc tiếp...
Refund QB 25 tháng 5 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

\(220\equiv0\left(mod2\right)\) nên \(220^{119^{69}}\equiv0\left(mod2\right)\)

\(119\equiv1\left(mod2\right)\) nên \(119^{69^{220}}\equiv1\left(mod2\right)\)

\(69\equiv-1\left(mod2\right)\)nên \(69^{220^{119}}\equiv-1\left(mod2\right)\)

Vậy \(A\equiv0\left(mod2\right)\)hay A chia hết cho 2

Tương tự: A chia hết cho 3; A chia hết cho 17

Vì 2,3,17 là các snt => A chia hết cho 102

Đọc tiếp...
nguyen yen vi 15 tháng 7 2017 lúc 9:10
Báo cáo sai phạm

trong câu hỏi tương tự sẽ có bài tương tự mà bạn. chắc sẽ dễ hiểu thôi à nha

Đọc tiếp...
nguyễn thị minh châu 15 tháng 7 2017 lúc 9:04
Báo cáo sai phạm

bạn vào câu hỏi tương tự ấy 

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 17 tháng 6 2015 lúc 9:28
Báo cáo sai phạm

A = n4.(n2 - 1) + 2n2.(n+1) = n4.(n+1).(n-1) + 2n2.(n + 1) = n2(n + 1). (n2.(n -1) + 2)

=  n2(n + 1).(n3 - n2 + 2) =  n2(n + 1).(n3 + 1 + 1 - n2) =  n2(n + 1).(n +1). (n2 - n + 1 - n + 1) =  n2( n + 1)2.(n2 - 2n + 2)

Với n > 1 => n2 - 2n +  1 < n2 - 2n + 2 < n2 

               => (n - 1)2 < n2 - 2n + 2 < n2  

(n - 1)2 ;  n2 là 2 số chính phương liên tiếp  => n2 - 2n + 2 không thể là số chính phương

=> A không là số chính phương

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Ánh Tuyết 25 tháng 5 lúc 15:35
Báo cáo sai phạm

mình ko biết

Đọc tiếp...
trieu dang 10 tháng 7 2015 lúc 15:31
Báo cáo sai phạm

nhóm 5+5^3

5^2+5^4

...

5^2002 + 5^2004

Đọc tiếp...
trieu dang 10 tháng 7 2015 lúc 15:28
Báo cáo sai phạm

kakaka dễ                 

Đọc tiếp...
Poke Footbal 17 tháng 2 2019 lúc 9:24
Báo cáo sai phạm

Cho S = 51+52+54+...+596.

a) Chứng minh rằng S chia hết cho 126

b) Tìm chữ số tận cùng của S

a) Ta viết S = (51+54)+(52+55)+...+(593+596)

              S = 5(1+53)+52(1+53)+...+593(1+53)

              S = 126(5+52+...+593)

Suy ra S chia hết cho 126

b) S chia hết cho 5, S chia hết cho 126

=> S là số chẵn. Vậy S chia hết cho 10 nên S có chữ số 0 cuối cùng

Đọc tiếp...
Ác Mộng 15 tháng 7 2015 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

S=1-2+22-23+...+22002

=>2S=2-22+23-24+...+22003

=>S+2S=(1-2+22-23+...+22002)+(2-22+23-24+...+22003)

=>3S=1+22003

=>3S-22003=1+22003-22003=1

Đọc tiếp...
Nguyễn Vũ Anh Thư 5 tháng 4 2015 lúc 17:49
Báo cáo sai phạm

ta có: A= 2+2^2 +2^3 +............+2^60 

            =(2+2^2) + (2^3+2^4)+.............+ (2^59+2^60)

           =2.(1+2)+ 2^3.(1+2)+.....................+2^59.(1+2)

           =2.3+2^3.3+ .............+2^59.3

          =3.(2+2^3+.............+2^59)

vậy suy ra A chia het cho 3

Hai trường hợp còn lại tương tự nha bạn!

Đọc tiếp...
Nguyễn Phúc 5 tháng 4 2015 lúc 18:00
Báo cáo sai phạm

ta có: A= 2+2^2 +2^3 +............+2^60 

            =(2+2^2) + (2^3+2^4)+.............+ (2^59+2^60)

           =2.(1+2)+ 2^3.(1+2)+.....................+2^59.(1+2)

           =2.3+2^3.3+ .............+2^59.3

          =3.(2+2^3+.............+2^59)

vậy suy ra A chia het cho 3

Hai trường hợp còn lại làm tương tự 

Đọc tiếp...
Nguyễn Xuân Toàn 29 tháng 11 2017 lúc 13:03
Báo cáo sai phạm

ta có: A= 2+2^2 +2^3 +............+2^60

=(2+2^2) + (2^3+2^4)+.............+ (2^59+2^60)

=2.(1+2)+ 2^3.(1+2)+.....................+2^59.(1+2)

=2.3+2^3.3+ .............+2^59.3

=3.(2+2^3+.............+2^59)

vậy suy ra A chia het cho 3

Hai trường hợp còn lại tương tự nha bạn

Đọc tiếp...
゚° ღϮɦẩ๓ йǥųуệϮ Łyღ° ゚ 1 tháng 4 lúc 22:23
Báo cáo sai phạm

a ) Nếu \(a\ge1\)

\(\Rightarrow2^a\) là số chẵn 

Mà \(124\) là số chẵn 

\(\Rightarrow2^a+124\) là số chẵn 

\(\Rightarrow5^b\) là số chẵn 

\(\Rightarrow\) vô lí 

\(\Rightarrow a< 1\)

Mà \(a\in N\)

\(\Rightarrow a=0\)

Thay \(a=0\) vào \(2^a+124=5^b\) ta được :

\(2^0+124=5^0\)

\(\Rightarrow5^b=125\)

\(\Rightarrow5^b=5^3\)

\(\Rightarrow b=3\)

Vậy \(a=0;b=3\) 

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 15 tháng 7 2015 lúc 13:34
Báo cáo sai phạm

a) Nhận thấy

5^b tận cùng là 5 

mà 2^a + 124 tận cùng cũng phải là 5 

=> 2^a tận cùng là 1 mà 2^a tận cũng là số chẵn trừ số 0 

=> a = 0 

 ta có 

2^0 + 124 = 5^b

=> 125 -= 5^b

=> 5^3 = 5^b

=> b = 3

Vậy a = 0 ; b = 3

b) vế trái lẻ => b phải chẵn 
=> vế phải không chia hết cho 9 
=> cần 3^a không chia hết cho 9 
=> a=0 hoặc 1 
TH1 : a=0 => 3^a=1 => 9.b = 182 => b = 182/9 => vô nghiệm 
TH2 : a=1 => 3^a=3 => 9.b = 180/9 = 20 
Vậy a = 1 ; b = 20

Đọc tiếp...
cool queen 1 tháng 10 2018 lúc 11:21
Báo cáo sai phạm

\(3^4+9^b=183\)

\(81+9^b=183\)

\(9^b=183-81=102\)

\(=>...\)

---ghi sai đề rồi

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Hiếu 3 tháng 4 2015 lúc 13:05
Báo cáo sai phạm

ta có

p^4-q^4=(p^4-1)+(q^4-1)

xét hiệu:p^4-1=(p^2)^2-1^4

                    =(p^2-1)(p^2+1)=(p+1)(p-1)(p^2+1)              (*)

Ta thấy p+1 và p-1 là hai số chãn liên tiếp=>(p+1)(p-1)chia hết cho 8.Đặt (p+1)(p-1)=8n

Mặt khác p^2+1 là số chẵn.Dặt p^2+1=2k

thay vào (*) ta có p^4-1=2k8n=16knchia hết cho 16            (1)

mặt khác vì p là số nguyên tố lớn hơn 5=>p^4 chia cho 3 dư 1=>p^4-1 chia hết cho 3          (2)

mặt khascvif p là số nguyên tố lớn hơn 5 nên khi p chia cho 5 sẽ nhận được các số dư là 1,2,3,4

Với p=5m+1=>p-1 chia hết cho 5

Với p=5m+2=>p^4 chia cho 5 dư 1=>p^4-1 chia hết cho 5

Với p=5m+3=>p^4 chia cho 5 dư 1=>p^4-1 chia hết cho 5

Với p=5m+4=>p^4chia cho 5 dư 1=>p^4-1 chia hết cho 5

Tóm lại qua mỗi trường hợp thì p^4-1 đều chia hết cho 5              (3)

Từ (1),(2)và(3)=>p^4-1 chia hết cho 16.3.5=240

chứng minh tương tự với q^4-1=>q^4-1 chia hết cho 240

=>p^4-q^4 chia hết cho 240

Đọc tiếp...
Lê Thị Ngọc Minh 7 tháng 1 2016 lúc 15:28
Báo cáo sai phạm

Mình chẳng gì ngoài T/H2:p^4-q^4=(p^4+1)-(q^4+1)

Còn cách chứng minh như trên

Mình chưa chắc đâu,lỡ sai đừng trách mình!

                                                                                                                               Buồn!hu...hu..!

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hoài Mến 2 tháng 4 2016 lúc 13:12
Báo cáo sai phạm

MGUOI NAO GIAI MA CHA HIEU GI CA HU DO NGU

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: