Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Anh Quân 20 giờ trước (21:45)
Báo cáo sai phạm

a, 3A = 3^2+3^3+....+3^103

2A=3A-A=(3^2+3^3+....+3^103)-(3+3^2+...+3^102) = 3^103 - 3

=> A = 3^103-3/2

b, Nhóm 3 số thành 1 nhóm  : ví dụ 3+3^2+3^3 = 3. (1+3+3^2) = 3.13 chia hết cho 13

c, Nhóm 3 số thành 1 nhóm : ví dụ 3+3^2+3^3= 1.(3+3^2+3^3) = 1.39 chia hết cho 39

d, Từ 3^3 trở đi thì nhóm 4 số thành 1 nhóm : ví dụ 3^3+3^4+3^5+3^6 = 3.(1+3+3^2+3^3) = 3.40 chia hết cho 40

Còn lại : 3+3^2 = 12 chia 40 dư 12 => A chia 40 dư 12

k mk nha

Đọc tiếp...
luuthianhhuyen Hôm qua lúc 13:25
Báo cáo sai phạm

a)36.36.36.36...36 (108 lần)=36108

b)199.199.199.199...199 (200 lần)=199200

c)1000.1000.1000.1000...1000 (555 lần)=1000555

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Vân Hôm qua lúc 14:08
Báo cáo sai phạm

a)36.36.36.36...36 (108 lần)=36^108

b)199.199.199.199...199 (200 lần)=199^200

c)1000.1000.1000.1000...1000 (555 lần)=1000^555

Đọc tiếp...
nu hoang tu do Hôm qua lúc 13:23
Báo cáo sai phạm

a)   36108

b)    199200

c)    1000555

đúng thì k nha

Đọc tiếp...
Mafia 19/11 lúc 09:13
Báo cáo sai phạm

ken carson

\(256^7=\left(2^8\right)^7=2^{56}\)

\(64^9=\left(2^6\right)^9=2^{54}\)

vì \(2^{56}>2^{54}\)nên \(256^7>64^9\)

Đọc tiếp...
Kaitou Kid 19/11 lúc 09:16
Báo cáo sai phạm

2567 và 649

2567 = (642)7 = 6414 

mà số kia là 649

Suy ra 6414>649

Suy ra 2567>649

Cho mình 1 k nha ! Thank you!

Đọc tiếp...
Mafia 17/11/2017 lúc 13:50
Báo cáo sai phạm

\(2^3=2.2.2=8\)

Đọc tiếp...
Thắng Hoàng 17/11/2017 lúc 13:57
Báo cáo sai phạm

23=8 nha!

k nha các bạn^_^

Đọc tiếp...
Thắng Hoàng 17/11/2017 lúc 13:52
Báo cáo sai phạm

23=8

Ai rhích thì k hộ mik 1 phát nha!Thanks you friend^_^

Đọc tiếp...
MMS_Hồ Khánh Châu 17/11/2017 lúc 13:59
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(B=3+3^2+3^3+.....+3^{101}\)

\(\Rightarrow B=\left(3+3^2+3^3\right)+.....+\left(3^{99}+3^{100}+3^{101}\right)\)

\(\Rightarrow B=3.\left(1+3+3^2\right)+......+3^{99}.\left(1+3+3^2\right)\)

\(\Rightarrow B=13.\left(3+.....+3^{99}\right)⋮13\)

Vậy B chia hết cho 13

Tương tự cho 41

Đọc tiếp...
Krissy 16/11/2017 lúc 19:56
Báo cáo sai phạm

325+154=479

9524-108=9416

9^3=729

5^6x2^4=15625x16=250000

Đọc tiếp...
lê văn hải 16/11/2017 lúc 20:03
Báo cáo sai phạm
  • \(325+154=479\)
  •            \(9524-108=9416\)
  •       \(9^3=9\times9\times9=729\)
  •             \(5^6\times2^4=15625\times16=250000\)
  •  
  •  
Đọc tiếp...
Oops Killer 16/11/2017 lúc 19:57
Báo cáo sai phạm

325 + 154 = 479

9524 - 108 = 9416

93 = 729

56 x 24 

= 15625 x 16

= 250000

Đọc tiếp...
nguyen duc thang 12/11/2017 lúc 08:51
Báo cáo sai phạm

b.Ta có :  = (111.3)111.4 = ( 1114 . 34 )111

            = ( 111 . 4 )111.3 = ( 1113.43)111 = 

Vì (1114.81)111 ( 1113.64 )111 => 333444 444333

Đọc tiếp...
ĐÀO NHẬT TÂN 12/11/2017 lúc 08:48
Báo cáo sai phạm

Bạn gì ơi, bạn làm đầy đủ  ra được không ?

Đọc tiếp...
nguyen duc thang 12/11/2017 lúc 08:46
Báo cáo sai phạm

a. 1030 = ( 103 )10=100010

2100 = ( 210 )10=102410

Vì 100010<102410 nên 1030<2100

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 11/11/2017 lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

Tổng trên = -1 . ( 1/20 + 1/30 + 1/42 + 1/56 + 1/72 + 1/90 )

 = -1 . ( 1/4.5 + 1/5.6 + 1/6.7 + 1/7.8 + 1/8.9 + 1/9.10 )

 = -1 . ( 1/4 - 1/5 + 1/5 - 1/6 + 1/6 - 1/7 + 1/7 - 1/8 + 1/8 - 1/9 + 1/9 - 1/10 )

 = -1 . (1/4 -1/10) = -1 . 3/20 = -3/20

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 09/11/2017 lúc 15:08
Báo cáo sai phạm

a, => 3x-17 = 0 hoặc 3x-17 = 1

=> x=17/3 hoặc x=6

b, => x+1+x+2+....+x+100=205550

=>100x + (1+2+...+100)=205550

=> 100x + 5050 = 205550

=> 100x = 205550 - 5050 = 200500

=>x= 2005

c,=>x+x+1+....+x+2010=2029099

=>2011x+(1+2+....+2010)=2029099

=>2011x+2021055=2029099

=>2011x = 2029099-2021055 = 8044

=>x=4

Có : 3Q = 3+3^2+....+3^101

2Q=3Q-Q= (3+3^2+....+3^101)-(1+3+3^2+...+3^100) = 3^101-1

=>Q = (3^101-1)/2

Đọc tiếp...
GV Quản lý 08/11/2017 lúc 10:26
Báo cáo sai phạm

x = 1 không phải là nghiệm.

x = 2 là nghiệm vì \(3^2+4^2=5^2\) 

Ta sẽ chứng minh x > 2 thì đẳng thức sẽ không xảy ra. Thật vậy, chia cả hai vế cho \(5^x\) ta có: (vì \(5^x>0\))

   \(\left(\frac{3}{5}\right)^x+\left(\frac{4}{5}\right)^x=1\)        (*)

Với x > 2 thì \(\left(\frac{3}{5}\right)^x< \left(\frac{3}{5}\right)^2\)  (1)

                   \(\left(\frac{4}{5}\right)^x< \left(\frac{4}{5}\right)^2\) (2)

=> \(\left(\frac{3}{5}\right)^2+\left(\frac{4}{5}\right)^x< \left(\frac{3}{5}\right)^2+\left(\frac{4}{5}\right)^2=1\)

=> Đẳng thức (*) không đúng với x > 2.

Vậy chỉ có x = 2 thỏa mãn \(3^x+4^x=5^x\)

        

Đọc tiếp...
Nguyễn Bá Hoàng Minh 06/11/2017 lúc 09:14
Báo cáo sai phạm

Ta có:2\(^{150}\)=(2\(^3\))\(^{50}\)=8\(^{50}\)

         3\(^{100}\)=(3\(^2\))\(^{50}\)=9\(^{50}\)

Lại có 8\(^{50}\)<9\(^{50}\)\(\Rightarrow\)2\(^{150}\)<3\(^{100}\)

Đọc tiếp...
kaneki_ken 03/11/2017 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

đn sau dễ rồi tự  giải 

Đọc tiếp...
kaneki_ken 03/11/2017 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

từ giả thiết => a2-a+b2-b=0

                  => a(a-1)+b(b-1)=0

không mất tính tổng quát giả sử a\(\le\)b => a(a-1)\(\le\)b((b-1)

=>2a(a-1) \(\le\)0

=>a(a-1) \(\le\)0

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}a\ge0\\a\le1\end{cases}}\)\(\Rightarrow a\left(1-a\right)\ge0\)

                              \(\Rightarrow b\left(1-b\right)\ge0\)

                             => a(1-a) + b(1-b) \(\ge\)0

                              => a+b-a2-b2 \(\ge\)0

Dấu '=' xảy ra \(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}a\left(1-a\right)=0\\b\left(1-b\right)=0\end{cases}}\)

                       \(\hept{\begin{cases}\orbr{\begin{cases}a=0\\a=1\end{cases}}\\\orbr{\begin{cases}b=0\\b=1\end{cases}}\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Uzumaki Naruto 03/11/2017 lúc 19:21
Báo cáo sai phạm


(-2017)2019 và (-2018)2020
Do số (-2017)2019 có số mũ lẻ nên là số âm
Còn ( -2018)2020 có số mũ chẵn nên là số dương
Ta dễ dàng nhận biết được số âm < số dương 
Vậy (-2017)2019 < (-2018)2020

Đọc tiếp...
pham trung thanh 03/11/2017 lúc 19:21
Báo cáo sai phạm

Ta có\(\left(-2017\right)^{2019}=-\left(2017\right)^{2019}< 0\)(1)

          \(\left(-2018\right)^{2020}=2018^{2020}>0\)(2)

Từ (1) và (2)\(\Rightarrow\left(-2017\right)^{2019}< \left(-2018\right)^{2020}\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: