Giúp tôi giải toán và làm văn


HUỲNH HƯƠNG LƯU 20 tháng 12 2014 lúc 8:29
Báo cáo sai phạm

=(3+3^3)+(3^5 + 3^7)+...+(3^30+3^31)

=3(1+9)+ 3^5(1+9)+...+3^30(1+9)

=3.10+3^5.10+....+3^30.10

=10(3+3^5+...+3^30)

Vi 30 = 3.10 ma 10(3+..+3^30) chia het cho 10.3

suy ra 10(3+...+3^30) chia het cho 30

vay 3+3^3+3^5+....+3^31 chia het cho 30

Đọc tiếp...
Nguyễn thị lan 9 tháng 10 2016 lúc 8:40
Báo cáo sai phạm

quá chuẩn cho chú em one

Đọc tiếp...
luffy 30 tháng 12 2016 lúc 12:37
Báo cáo sai phạm

hình như câu trả lời này sai ở chỗ : (3+3^3 +  .....+  phai la (3^29+3^30) chu coi lai di

Đọc tiếp...
zZz Cool Kid zZz CTV 15 tháng 5 lúc 16:03
Báo cáo sai phạm

Đặt \(A_k=1+2+3+4+.....+k=\frac{k\left(k+1\right)}{2}\Rightarrow A_k^2=\frac{k^2\left(k+1\right)^2}{4}\)

\(A_{k-1}=1+2+3+4+.....+\left(k-1\right)=\frac{k\left(k-1\right)}{2}\Rightarrow A_{k-1}^2=\frac{k^2\left(k-1\right)^2}{4}\)

\(\Rightarrow A_k^2-A_{k-1}^2=\frac{k^2\left(k+1\right)^2-k^2\left(k-1\right)^2}{4}=\frac{k^2\left(k^2+2k+1-k^2+2k-1\right)}{4}=\frac{4k^3}{4}=k^3\)

Khi đó:

\(1^3=A_1^2\)

\(2^3=A_2^2-A_1^2\)

\(3^3=A_3^2-A_2^2\)

\(.........................................................................................\)

\(n^3=A_n^2-A_{n-1}^2\)

\(\Rightarrow1^3+2^3+3^3+.....+n^3=A_n^2=\left(1+2+3+......+n\right)^2=\left[\frac{n\left(n+1\right)}{2}\right]^2\)

Đọc tiếp...
TRẦN ĐỨC VINH 15 tháng 5 lúc 5:33
Báo cáo sai phạm

Đề ghi sót . Vế cuối là móc vuông đó bình phương chư

Đọc tiếp...
nguyen thieu cong thanh 24 tháng 4 2015 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

A=(1/243)^9=1/(243^9)=1/(3^5)^9=1/(3^45)<1/(3^48)=1/(3^4)^12=1/(81^12)<1/(82^12)=(1/82)^12=B

vậy A<B

Đọc tiếp...
Bùi Nhật Huy 28 tháng 12 2014 lúc 8:01
Báo cáo sai phạm

(3^2+3^3+3^4)+...+(3^98+3^99+3^100)=13.3^2+....+13.3^98=13.(3^2+...+3^98)chia het cho 13

 

 

 

 

Đọc tiếp...
Hải Băng 16 tháng 9 2017 lúc 10:07
Báo cáo sai phạm

Đặt $x=\sqrt[3]{3+2\sqrt{2}},y=\sqrt[3]{3-2\sqrt{2}}$
$\Rightarrow \left\{\begin{matrix} x^{3}+y^{3}=6\\xy=1 \end{matrix}\right.$
$\Rightarrow (x+y)^{3}=x^{3}+y^{3}+3xy(x+y)=6+3xy=3[1+1+(x+y)]> 3.3\sqrt[3]{1.1.(x+y)}$
(Vì x>1,y>0=>x+y>1)
Do đó: $(x+y)^{3}> 3^{2}.\sqrt[3]{x+y}$
$\Rightarrow (x+y)^{9}>3^{6}.(x+y)$
$\Rightarrow (x+y)^{8}>3^{6}$
=>đpcm

Đọc tiếp...
tao cchytudb 2 tháng 1 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

may cai bai lop 1 re vai

Đọc tiếp...
Nguyễn Sỹ Trung 14 tháng 3 2016 lúc 8:50
Báo cáo sai phạm

Tacó : A = n4 ( n4 +4n3 +6n2 +4n + 1 ) 
= n4 ( n4 + n3+ 3n3 + 3n2 +3n2 + 3n + n +1) 
= n4 ( n + 1 )(n3 +3n2 + 3n + 1 ) = n4 ( n+1 ) (n+1)3 
= n4 ( n + 1 )4 = [ n(n +1)]4 
Vì n( n+1) là tích 2 số nguyên liên tiếp nên có một thừa số chia hết cho 2.
Do đó : A = [n ( n + 1 )]4 chia hết cho 24 =16 . Vậy : A chia hết cho 16 

Đọc tiếp...
pvb 20 tháng 1 2017 lúc 20:07
Báo cáo sai phạm
công chúa họ lê 19 tháng 3 2017 lúc 6:42
Báo cáo sai phạm

D=\(\frac{2011^{2013}+1}{2011^{2014}+1}\)

 <\(\frac{2011^{2013}+1+2010}{2011^{2014}+1+2010}\)

 <\(\frac{2011^{2013}+2011}{2011^{2014}+2011}\)

<\(\frac{2011\left(2011^{2012}+1\right)}{2011\left(2011^{2013}+1\right)}\)

 <\(\frac{2011^{2012}+1}{2011^{2013}+1}\)

<C

Vậy C>D

Đọc tiếp...
Nguyễn Huy Tú 19 tháng 3 2017 lúc 20:13
Báo cáo sai phạm

Cách 2:

Ta có: \(2011C=\frac{2011^{2013}+2011}{2011^{2013}+1}=1+\frac{2010}{2011^{2013}+1}\)

\(2011D=\frac{2011^{2014}+2011}{2011^{2014}+1}=1+\frac{2010}{2011^{2014}+1}\)

Mà \(\frac{2010}{2011^{2013}+1}>\frac{2010}{2011^{2014}+1}\Rightarrow1+\frac{2010}{2011^{2013}+1}>1+\frac{2010}{2011^{2014}+1}\)

\(\Rightarrow2011C>2011D\)

\(\Rightarrow C>D\)

Vậy C > D

Đọc tiếp...
Hồng Nhung công chúa 19 tháng 3 2017 lúc 18:45
Báo cáo sai phạm

C>D nhé

Đọc tiếp...
Nguyễn Nam Cao 17 tháng 6 2015 lúc 20:11
Báo cáo sai phạm

41007 . 25 1007 = (100) 1007 => có tất cả 2015 chữ số

Đọc tiếp...
At the speed of light 4 tháng 1 2017 lúc 7:16
Báo cáo sai phạm

Bạn  Nguyễn Nam Cao làm đúng đấy

Bạn minami làm theo cách bạn ấy nha

Ai thấy mình nói đúng thì nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa 1 tháng 5 lúc 19:59
Báo cáo sai phạm

Tính và so sánh : 

\(a\)\(n\)\(a^{\frac{1}{n}}\)\(\sqrt[n]{a}\)
4222
81433
27333
32522
  • Nhận xét : \(a^{\frac{1}{n}}=\sqrt[n]{a}\) .
Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa 1 tháng 5 lúc 19:56
Báo cáo sai phạm

Bài tập :

Tính và so sánh : 

Giải :

ana1n na
42 2 2
814 3 3
273 3 3
325 2 2
Đọc tiếp...
Nguyễn Thảo Chi 27 tháng 6 2015 lúc 9:27
Báo cáo sai phạm

Ta xét 10001 số: 2017; 20172; 20173 ; ...; 201710001

Theo Đi-rích-lê thế nào cũng có 2 số có cùng số dư trong phép chia cho 10000. Gọi 2 số đó là 2017m và 2017(m,n là số tự nhiên khác 0)                                                                                                                                                                     => 2017m - 2017n = ...0000                                                                                                                                                 Vậy 2 lũy thừa của 2017 có 4 chữ số tận cùng giống nhau

BẤM ĐÚNG CHO TỚ NHA        

 

Đọc tiếp...
nguyen thi thanh 20 tháng 6 2015 lúc 15:41
Báo cáo sai phạm

khó @giải giúp mình bài này với

1]tính nhanh

a}7593-1997;b}79.99;c}13.8.3+60.2+7.24

 

 

Đọc tiếp...
Phan Huỳnh Xuân Win 5 tháng 5 2015 lúc 10:49
Báo cáo sai phạm

Đặt A = 1 + 2 + 2^2+ 2^3 + ...+ 2^2008

Suy ra 2A= (1 + 2 + 2^2+ 2^3 + ...+ 2^2008) x 2

              = 2 + 2^2+2^3+2^4+...+2^2009

Vì A = 2A-A nên ta có biểu thức sau:

A =( 2 + 2^2+2^3+2^4+...+2^2009)- (1 + 2 + 2^2+ 2^3 + ...+ 2^2008)

   = 2^2009 - 1

Do vậy B = A/ 1-2^2009

Thay A vào biểu thức trên ta có :

B= (2^2009- 1 )/ 1-2^2009= - (1-2^2009)/ (1-2^2009)= -1

 

Vậy B= -1

Đáp số B= - 1

Đọc tiếp...
Trần Hoàng Việt 22 tháng 8 2017 lúc 17:44
Báo cáo sai phạm

Đặt A = 1 + 2 + 2^2+ 2^3 + ...+ 2^2008

Suy ra 2A= (1 + 2 + 2^2+ 2^3 + ...+ 2^2008) x 2

              = 2 + 2^2+2^3+2^4+...+2^2009

Vì A = 2A-A nên ta có biểu thức sau:

A =( 2 + 2^2+2^3+2^4+...+2^2009)- (1 + 2 + 2^2+ 2^3 + ...+ 2^2008)

   = 2^2009 - 1

Do vậy B = A/ 1-2^2009

Thay A vào biểu thức trên ta có :

B= (2^2009- 1 )/ 1-2^2009= - (1-2^2009)/ (1-2^2009)= -1

Vậy B= -1

Đáp số B= - 1

Ai trên 10 điểm hỏi đáp thì mình nha mình đang cần gấp chỉ còn 60 điểm là tròn rồi mong các bạn hỗ trợ mình sẽ đền bù xứng đáng

Đọc tiếp...
Bexiu 21 tháng 8 2017 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

 1/x-1/y=1/6 
<=> 6(y-x) = xy 
<=>y(6-x) = 6x (1) 
<=>y= 6x/(6-x) (2) 
(1) => x<6 => x=1,2,3,4,5 
Thay vào (2) ta có các cặp số nguyên thỏa đề bài là : 
(x;y)= (2;3);(3;6)

Đọc tiếp...
◥ὦɧ◤ŤŔầŃ VăŃ ĤùŃĞ™ 24 tháng 4 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

\(A=2^o+2^1+2^2+...+2^{2010}\)

\(\Rightarrow2A=2^1+2^2+...+2^{2011}\)

\(\Rightarrow2A-A=2^{2011}-2^0=2^{2011}-1\)

Bí, cái này mình rút nó ra chừng đó

Đọc tiếp...
Phạm Trà Giang 24 tháng 4 lúc 20:08
Báo cáo sai phạm

A = 2o + 21 + 22 + ... + 22010

=> 2A = 21 + 22 + 23 + ... + 22010 + 22011

        Mà A = 20 + 21 + 22 + ... + 22010

=> 2A - A = A = 1 +  22011 

B = 1 + 3 + 32 + ... + 3100

=> 3B = 3 + 32 + 33 + ... + 3100 + 3101

      Mà B = 1 + 3 + 32 + ... + 3100

=> 3B - B = 2B = 2 + 3101

=> B = ( 2 + 3101 ) : 2

Đọc tiếp...
Phạm Nguyễn Gia Thiện 24 tháng 4 lúc 20:22
Báo cáo sai phạm

tính tổng A

ta có \(2A=2+2^2+2^3+...+2^{2011}\) 

\(\Rightarrow2A-A=2^{2011}-1\)

=>vậy A= \(2^{2011}-1\)

cái này chỉ rút gọn được thôi nha bạn

bạn làm tương tự với B nhưng nhân 3 vào trừ B ban đầu r chia 2 là ra nha

\(\Rightarrow3B-B=3^{101}-1\)

\(\Rightarrow2B=3^{101}-1\Rightarrow B=\frac{3^{101}-1}{2}\)

k mình nha bạn

Thiengl2015#

Đọc tiếp...
ngonhuminh 23 tháng 11 2016 lúc 9:08
Báo cáo sai phạm

kieu nay la ko tinh ra ket qua hay so sanh

A=1+C; voi C=5^9/(1+...5^8)=1/(1/5^9+1/5^8+...+1/5)

B=1+D;voi D=3^9/(1+..3^8)=1/(1/3^9+1/3^8+...+1/3)

C=1/E; voi E=(1/5^9+1/5^8+...+1/5)

D=1/f; voi F=(1/3^9+1/3^8+...+1/3)

=> F-E=(1/3-1/5)+...+(1/3^9-1/5^9) >0=> F>E

=> C>D=> A>B

Đọc tiếp...
Minh Anh 15 tháng 9 2016 lúc 23:17
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}+...+\frac{1}{2^{10}}\)

 \(2A=\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+...+\frac{1}{2^9}\)

\(2A-A=\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+...+\frac{1}{2^9}\right)-\left(\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}+...+\frac{1}{2^{10}}\right)\)

\(A=\frac{1}{2}-\frac{1}{2^{10}}\)

Đọc tiếp...
Nhat Lee Vo 15 tháng 9 2016 lúc 23:09
Báo cáo sai phạm

Bài 1

Nhân 2 vào biểu thức

Rút gọn và trừ đi 1 lần nó

còn lại \(\frac{1}{2}_{ }-\frac{1}{2^{10}}\)

Đọc tiếp...
ffffffffg 22 tháng 7 2015 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

=> 22.S = \(1-\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^4}-............+\frac{1}{2^{2000}}-\frac{1}{2^{2002}}\)

=> 4S + S = \(1-\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^4}-......+\frac{1}{2^{2000}}-\frac{1}{2^{2002}}+\frac{1}{2^2}-\frac{1}{2^4}+\frac{1}{2^6}-....+\frac{1}{2^{2002}}-\frac{1}{2^{2004}}\)

=> 5S = \(1-\frac{1}{2^{2004}}<1\)

=> S < 1 : 5 = 0,2 (đpcm)

Đọc tiếp...
Ác Mộng 12 tháng 7 2015 lúc 21:53
Báo cáo sai phạm

http://www.olm.vn/hoi-dap/question/77071.html

Đọc tiếp...
thang Tran 12 tháng 7 2015 lúc 21:36
Báo cáo sai phạm

n = 2 

=> 20^2 + 16^2 - 3^2 - 1

= 400 + 256 - 9 -1

= 656 - 9 -1

=  6 4 6 chia hết cho 323 

Đọc tiếp...
Bùi Thị Ngọc Ánh 31 tháng 3 2017 lúc 19:19
Báo cáo sai phạm

  20n+16n-3n-1

vì 323=17.19

Ta thấy: 20n+16n-3n-1

           =(20n-1)+(16n-3n)

           20n-1\(⋮\)19 với n chẳn 

           16n-3n\(⋮\)19 với n chẳn

\(\Rightarrow\)(20n-1)+(16n-3n\(⋮\)19                          (1)

Mặt khác : 20n+16n-3n-1

               = (20n-3n) +(16n-1)

                  20n-3n\(⋮\)17 với n chẳn  

                       16n-1\(⋮\)17 với n chẳn

\(\Rightarrow\)(20n-3n)+(16n-1)\(⋮\)17                  (2)

Từ 1 và 2 \(\Rightarrow\)20n+16n-3n-1\(⋮\)323

Đọc tiếp...
At the speed of light 23 tháng 10 2016 lúc 7:25
Báo cáo sai phạm

22013< 31344

Vì 2<3

tk nhé

Đọc tiếp...
Hưng Bùi 2 tháng 4 2018 lúc 20:44
Báo cáo sai phạm

ta có: 22013= (23)671=8671

           31344=(32)672=9672

Do 8<9 và 671<672 nên 22013<31344

Đọc tiếp...
tranyennhi 9 tháng 4 2018 lúc 13:34
Báo cáo sai phạm

 ta có : 22013=( 23)671=8671

            31344= ( 32)672= 9 672

vì 8<9 và 671 < 672

=> 22013< 3134

tk mih nhé 

Đọc tiếp...
Đinh Đức Hùng 7 tháng 2 2017 lúc 14:27
Báo cáo sai phạm

(x - 7)x+1 - (x - 7)x+11 = 0

(x - 7)x+1[1 - (x - 7)10] = 0

<=> (x - 7)x+1 = 0 hoặc 1 - (x - 7)10 = 0

<=> x - 7 = 0 hoặc (x - 7)10 = 1

<=> x = 7 hoặc x - 7 = ± 1

=> x = 7 hoặc x = { 6 ; 8 }

Vậy x ∈ { 6; 7; 8 }

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Hoàng 11 tháng 7 2017 lúc 11:15
Báo cáo sai phạm

Ta có : (x - 7)x+1 - (x - 7)x+11 = 0

=> (x - 7)x+1 [1 - (x - 7)10] = 0

<=> (x - 7)x+1 = 0 hoặc 1 - (x - 7)10 = 0

<=> x - 7 = 0 hoặc (x - 7)10 = 1

<=> x = 7 hoặc x - 7 = ± 1

=> x = 7 hoặc x = { 6 ; 8 }

Vậy x ∈ { 6; 7; 8 }

Đọc tiếp...
Lưu Thị Luyến 24 tháng 10 2016 lúc 18:50
Báo cáo sai phạm

=> (x - 7)^(x+1)= (x-7)^(x+11) 
TH1: x-7=0 => x=7 => 0^8=0^18 (TM) 
TH2: x-7=1 => x=8 (TM) 

TH3 x-7=-1=>x=6
TH4: x khác 7 và 8 => x+1=x+11 => vô lý => loại 
KL: x = 7 hoặc x=8

Đọc tiếp...
Nguyễn Đức Hiếu 8 tháng 12 2014 lúc 0:29
Báo cáo sai phạm

Vậy ta thấy 5A=5+5^2+5^3+5^4+...+5^2009+5^2010

=> 5A-A= 5^2010-1

=> 4A=5^2010-1=> 4A=(5^2010-1)/4

 đến đaay em tính ra bằng máy tính hay để nguyên thì chắc chắn cô giáo sẽ cho điểm, tốt nhất cứ để nguyên nhé :)

Đọc tiếp...
thien ty tfboys 13 tháng 6 2015 lúc 13:36
Báo cáo sai phạm

 ta có 405^n luôn có c/số tận cùng bằng 5 (vì 405 tận cùng bằng c/số 5)  

-- với 2^405 ta để ý lũy thừa với cơ số là 2 có quy luât c/số tận cùng như sau:  

2^1=2 ; 2^2=4 ;2^3=8 ;2^4=16 ; 2^5=32 ......... rút ra quy luật là : c/số tận cùng lặp lại quy luật 1 nhóm

 gồm 4 c/số (2 ;4 ;6;8)  

ta có 405 :4 =100 (nhóm)dư 1 c/số 2 => c/số tận cùng của 2^405 là 2  

+ m^2 (với m Є N ),có c/số tận cùng là 1 trong các c/số sau: 0 ;1 ;4 ;5 ;6 ;9

 => 405^n + 2^405 + m^2 có c/số tận cùng là c/số tận cùng trong các kết quả sau :  

(5+2+0=7; 5+2+1=8 ;5+2+4=11 ;5+2+5=12; 5+2+6=13 ;5+2+9 =16)  

=>405^n + 2^405 + m^2 không chia hết cho 10 vì số chia hết cho 10 phải có c/số tận cùng =0

 vậy biểu thức A = 405^n + 2^405 + m^2 ( m,n Є N, n # 0) không chia hết cho 10 

Đọc tiếp...
Vũ Ngọc Diệp 30 tháng 12 2016 lúc 10:16
Báo cáo sai phạm

Ta có:  A=405n+2405+m2

           A=405n+(25)81+m2

           A=405n+3281+m2

Lại có: + Với n thuộc N và n khác 0 thì 405n luôn có chữ số tận cùng là 5. (1)

           + 3281 luôn có chữ số tận cùng là 2. (2)

          + Với m thuộc N thì m2 luôn có chữ số tận cùng là 0, 1, 4, 9, 6, 5. (3)

Từ (1), (2) và (3) suy ra 405n+3281+m2 có chữ số tận cùng là 7, 8, 1, 6, 3, 2.

Do đó 405n+2405+m2 có chữ số tận cùng là 7, 8, 1, 6, 3, 2.

Mà các số chia hết cho 10 khi và chỉ khi có chữ số tận cùng là 0 nên 405n+2405+m2 không chia hết cho 10.

Vậy tổng A không chia hết cho 10

Đọc tiếp...
Nguyễn Đức Linh 22 tháng 2 lúc 15:29
Báo cáo sai phạm

vì 405n có số tận cùng là 5 nên A ko chia hết cho 10

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: