Giúp tôi giải toán


Lê Anh Tú Hôm qua lúc 15:18

\(2^{3x+2}=4^{x+5}\)

\(\Rightarrow2^{3x+2}=\left(2^2\right)^{x+5}\)

\(\Rightarrow2^{3x+2}=2^{2\left(x+5\right)}\)

=> 3x+2=2(x+5)

=> 3x+2=2x+10

=> 3x-2x+2-10=0

=> x-8=0

=> x=0+8

=> x=8

Lê Thị Diệu Hiền Hôm qua lúc 15:16

4x+5 = 22(x+5)=22x+10

= > 3x + 2 = 2x + 10

= > 3x - 2x = 10 - 2

= > x = 8

Nguyễn Thị Quỳnh 07/07/2015 lúc 11:21

A=[ (2^3)^10+(2^2)^10]/[(2^3)^4+(2^2)^11]

=[2^30+2^20]/[2^12+2^22]

=[2^20x(2^10+1)]/[2^12x(1+2^10)]

=2^20/2^12=2^8

XEM LẠI GIÙM MÌNH NHA!

Phan Huỳnh Xuân Win 05/05/2015 lúc 10:49

Đặt A = 1 + 2 + 2^2+ 2^3 + ...+ 2^2008

Suy ra 2A= (1 + 2 + 2^2+ 2^3 + ...+ 2^2008) x 2

              = 2 + 2^2+2^3+2^4+...+2^2009

Vì A = 2A-A nên ta có biểu thức sau:

A =( 2 + 2^2+2^3+2^4+...+2^2009)- (1 + 2 + 2^2+ 2^3 + ...+ 2^2008)

   = 2^2009 - 1

Do vậy B = A/ 1-2^2009

Thay A vào biểu thức trên ta có :

B= (2^2009- 1 )/ 1-2^2009= - (1-2^2009)/ (1-2^2009)= -1

 

Vậy B= -1

Đáp số B= - 1

Bùi Minh Nguyệt 26/04/2017 lúc 20:27

duy an sai roi

Duy An 25/04/2017 lúc 21:40

B là 1 nha bạn

Doraeiga CTV 21/06 lúc 16:09

a) \(\left\{\left[\left(2x+14\right)\div2^2-3\right]\div2\right\}-1=0\)

\(\left[\left(2x+14\right)\div4-3\right]\div2=0+1\)

\(\left[\left(2x+14\right)\div4-3\right]=\left(0+1\right).2\)

\(\left(2x+14\right)\div4=\left(0+1\right).2+3\)

\(\left(2x+14\right)\div4=5\)

\(2x+14=5.4\)

\(2x+14=20\)

\(2x=20-14\)

\(2x=6\)

\(x=6\div2\)

\(x=3\)

b) Làm tương tự phần a)

ledangthanhcong 21/06 lúc 16:58

a){[(2x+14)/22-3]/2}-1=0

  {[(2x+14)/4-3]/2}-1 =0

 [(2x+14)/4-3]/2      =0+1

 [(2x+14)/4-3]/2      =1

 (2x+14)/4-3          =1*2

 (2x+14)/4-3          =2

 (2x+14)/4            =2+3

 (2x+14)/4           =5

 2x+14               =5*4

 2x+14               =20

 2x                    =20-14

2x                     =6

x                      =6/2

x                      =3

gio minh dang ban nen chi giai phan a thoi nhe, khi nao ranh minh se giai not phan con lai sau nhe

Trần Thị Minh Hậu 29/07/2015 lúc 07:52

987=9.100+8.10+7.1=9.102+8.10+7.100

2564=2.1000+5.100+6.10+4.1=2.103+5.102+6.10+4.100

abcde=a.10000+b.1000+c.100+d.10+e.1=a.104+b.103+c.102+d.10+e.100

trieu dang 29/07/2015 lúc 07:52

987=900+80+7=9.100+8.10+7.1=9.102+8.101+7.100

2564=2000+500+60+4=2.1000+5.100+6.10+4.1=2.103+5.102+6.101+4.100

abcde=10000.a+1000.b+100.c+10.d+1.e=104.a+103.b+102.c+101.d+100.e

o0oNguyễno0o 21/06 lúc 18:07

987 = 9 x 100 + 8 x 10 + 7 x 1 = 9 x 102 + 8 x 10 + 7 x 100

2564 = 2 x 1000 + 5 x 1000 + 6 x 10 + 4 x 1 = 2 x 103 + 5 x 102 + 6 x 10 + 4 x 100

abcde = a x 100000 + b x 1000 + c x 100 + d x 10 + e x 1x e = 104 x a + 103 x b + 102 x c + 101 x d + 10x e

tính tổng                                                                                                                                                                                              A=15+20+25+...+205                                                                                                                                                                          B=10+12+14+...+2016                                                                                                                                                                    C=1+6+11+16+...+51                                                                                                                                                                      D=2+5+7+12+19+...+81+131                                                                                                                                                               E=1+2+2mũ2+2mũ3+...+2mũ100                                                                                                                                                       P=1+3mũ2 +...+3mũ4+3mũ6+...+3mũ100                                                                                                                                            Q=5+5mũ3+5mũ6 +5mũ9+...+5mũ99

 

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
DUONG VU BAO NgOC 21/06 lúc 14:24

mình cám ơn nha

Bảo Bình 21/06 lúc 14:17

Lần sau từng câu thôi nha bạn:

A=3.5+4.5+5.5+..............+41.5

=5.(3+4+......+41)=5.\(\frac{\left(41+3\right).39}{2}\)=4290

B=10+12+14+...+2016

=2.5+2.6+2.7+...+2.1008

=2.(5+6+7+....+1008)

=2.\(\frac{\left(1008+5\right).1004}{2}\)=1017052

C=1+6+11+....+51

=(5+5.2+5.3+....+5.10)+(1+1+............+1)               11 số 1

=5.(1+2+3+.....+10)+11

=5.\(\frac{\left(10+1\right).10}{2}\)+11

=286

Còn lại đợi một tí nha bạn

Đinh Chí Công 21/06 lúc 14:15

Số số hạng của dãy D là :

( 131 - 2 ) : 3 + 1 = 44

Tổng của dãy D là :

( 131 + 2 ) x 44 : 2 = 2926

          Đáp số : 2926

alibaba nguyễn CTV 21/06 lúc 16:39

\(A=\left(2+1\right)\left(2^2+1\right)\left(2^4+1\right)...\left(2^{32}+1\right)\)

\(=\left(2-1\right)\left(2+1\right)\left(2^2+1\right)\left(2^4+1\right)...\left(2^{32}+1\right)\)

\(=\left(2^2-1\right)\left(2^2+1\right)\left(2^4+1\right)...\left(2^{32}+1\right)\)

\(=\left(2^4-1\right)...\left(2^{32}+1\right)\)

..............................................................

\(=2^{64}-1\)

công chúa họ lê 19/03/2017 lúc 06:33

A=\(\frac{2012^{2012}+1}{2012^{2013}+1}\)

\(\Rightarrow\)A<\(\frac{2012^{2012}+1+2011}{2012^{2013}+1+2011}\)

           <\(\frac{2012^{2012}+2012}{2012^{2013}+2012}\)

           <\(\frac{2012\left(2012^{2011}+1\right)}{2012\left(2012^{2012}+1\right)}\)

           <\(\frac{2012^{2011}+1}{2012^{2012}+1}\)

          <B

Vậy A<B

Nguyễn Lê Hoàng 19/03/2017 lúc 00:27

A<B bạn nhé

ffffffffg 29/01/2015 lúc 12:21

1019 + 1018 + 1017 = 1017(10+ 10 + 1) = 1017 x 111 = 1016 x 2 x 5 x 111 = 1016 x 2 x 555 chia hết cho 555

Nguyễn Tiến Dũng 26/05/2017 lúc 09:09

19920=(1994)5

200315=(20033)5

Vì 1994<20033=>19920<200315

Edward Newgate 26/05/2017 lúc 10:09

199^20 = ( 199^45 )

2003^15 = ( 2003^35 )

Do 199^4 < 2003^3

Suy ra 199^20 < 2003^15

Phan Mạnh Hùng 19/06 lúc 12:47

199*20<200*20=(200*4)5

2003*15>2000*15=(2000*3)5

200*4=200*3.200

2000*3=200*3.10*3=200*3.1000

Vì 200<1000--->200*4<2000*3--->199*20<2003*15

Vậy 199*20<2003*20

Nguyễn Lê Hoàng Thanh 15/12/2014 lúc 22:06

A=2+2^2+...+2^120

=(2+2^2+2^3+2^4+2^5+2^6)+(2^7+2^8+2^9+2^10+2^11+2^12)+.....+(2^120+2^119+2^118+2^117+2^116+2^115)

=2(1+2+2^2+2^3+2^4+2^5)+2^7(1+2+2^2+2^3+2^4+2^5)+.....+2^115(1+2+2^2+2^3+2^4+2^5)

=2*63+2^7*63+...+2^115*63

=63(2+2^7+...+2^115) Vì 63 chia hết cho 7=>63(2+2^7+..+2^115) chia hết cho 7

=>A chia hết cho 7

Trương Quang Khải 15/12/2014 lúc 21:58

A=2+2^2+2^3+...+2^120

A=(2+2^2+2^3)+(2^4+2^5+2^6)...+(2^118+2^119+2^120)

A=2.(1+2+2^2)+2^4(1+2+2^2)+2^118(1+2+2^2)

A=2.7+2^4.7+...+2^118.7

Ta có A=2.7+2^4.7+...+2^118.7 chia hết cho 7

=>A=2+2^2+2^3+...+2^120 chia hết cho 7

Trần Thị Ngoan 28/11/2016 lúc 19:29

chung minh rang A=7^0+7^1+7^2+7^3+................+7^30+7^31 chia het cho 25

Quỳnh Giang Bùi 27/12/2014 lúc 20:52

810-89-88

= 88(82-81-80)

= 88.55 chia hết cho 55

Vậy 810-89-88

đinh lê tố trân 27/12/2014 lúc 20:57

CMR: 81^7-27^9-9^13 chia hết cho 45

 

hoàng lê bảo 15/01/2017 lúc 09:15

cảm ơn nha bạn mình cũng cần bài này lắm mà chưa có cách làm :))

Nguyễn Danh Nam 16/06/2017 lúc 23:50

a) 2^27=(2^3)^9=8^9

    3^18=(3^2)^9=9^9

    Vì 8^9 bé hơn 9^9 nên 2^27 bé hơn 3^18

0o0 Nguyễn Đoàn Tuyết Vy 0o0 16/06/2017 lúc 18:36

 

pokemon

Tham khảo nha!: 

\(\frac{125.25^3}{5^9}=\frac{5^3.5^3.5^3}{5^9}\)\(=\frac{5^9}{5^9}=1\)

^^ Học tốt! 

TNT Ice 16/06/2017 lúc 18:56

=5^3.(5^2)^3/5^9

=5^3.5^6/5^9

=5^9/5^9=1

Đào Trọng Luân 16/06/2017 lúc 18:25

\(=\frac{5^3.5^{2^3}}{5^9}=\frac{5^3.5^6}{5^9}=\frac{5^9}{5^9}=1\)

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: