Giúp tôi giải toán và làm văn


thùy trang cute 5 tháng 4 2018 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

kết quả là :

có 31 số 

~~ hok tốt ^  ^ ~

                     

Đọc tiếp...
nene 21 tháng 7 2018 lúc 8:23
Báo cáo sai phạm

Đáp án : 31 số

Đọc tiếp...
Thám tử trung học Kudo Shinichi 27 tháng 6 2017 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

\(\text{Kết quả là : 31 số}\)

Đọc tiếp...
kaitovskudo 8 tháng 3 2015 lúc 21:32
Báo cáo sai phạm

c1: Ta có \(\frac{10^{15}+1+9}{10^{16}+1+9}\)=\(\frac{10^{15}+10}{10^{16}+10}\)=\(\frac{10\left(10^{14}+1\right)}{10\left(10^{15}+1\right)}\)=\(\frac{10^{14}+1}{10^{15}+1}\)

Vì \(\frac{10^{15}+1}{10^{16}+1}\)<1 nên \(\frac{10^{15}+1+9}{10^{16}+1+9}\)>\(\frac{10^{15}+1}{10^{16}+1}\)Vậy A<B

Đọc tiếp...
tôi học giỏi toán 8 tháng 4 2015 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

2^100=(2^10)^10=1024^10
Ta có 1000<1024<1100
Mà 1000^10 =10^30 có 30 chữ số 
1100^10 =(11^10).(100^10)=11^10.(10^20)
Mà 11^10 có 11 chữ số. 10^20 có 20 chữ số. tổng cộng 1100^10 có 31 chữ số.
=> 2^100 có 30 chữ số.

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 8 tháng 4 2015 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

31 chữ số

Đọc tiếp...
nguyễn thị khánh vy 26 tháng 6 2018 lúc 18:31
Báo cáo sai phạm

trả lời :

31 chữ số

okkkk

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 6 tháng 5 2015 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

 

\(\frac{10}{a^m}+\frac{10}{a^n}=\left(\frac{9}{a^m}+\frac{10}{a^n}\right)+\frac{1}{a^m}\)

\(\frac{9}{a^m}+\frac{11}{a^n}=\left(\frac{9}{a^m}+\frac{10}{a^n}\right)+\frac{1}{a^n}\)

Muốn so sách 2 biểu thức trên ta chỉ cần so sánh \(\frac{1}{a^m}\) với \(\frac{1}{a^n}\)

Trường hợp 1: a=1 thì 2 biểu thức trên = nhau

Trường hợp 2: a khác 1 thì xét m và n

-Nếu m=n thì am=an => 2 biểu thức trên = nhau

-Nếu m<n thì am<an => \(\frac{1}{a^m}>\frac{1}{a^n}\)=> .....

-Nếu m>N thì am>an => \(\frac{1}{a^m}<\frac{1}{a^n}\)=> ......

 

Đọc tiếp...
Trần Thùy Dung 6 tháng 5 2015 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

Coi \(A=\frac{10}{a^m}+\frac{10}{a^n}=\frac{9}{a^m}+\frac{10}{a^n}+\frac{1}{a^m}\)

     \(B=\frac{9}{a^m}+\frac{11}{a^n}=\frac{9}{a^m}+\frac{10}{a^n}+\frac{1}{a^n}\)

Cả A và B đều có: \(\frac{9}{a^m}+\frac{10}{a^n}\) nên ta so sánh \(\frac{1}{a^n}\)\(\frac{1}{a^m}\)

TH1: n<m =>1/n>1/m

               =>B>A

TH2:n>m=>1/n<1/m

             =>B<A

TH3: m=n =>1/m=1/n

               => B=A

Đọc tiếp...
Michiel Girl Mít ướt 6 tháng 5 2015 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

mk ko thik kẻ coppy bài người khác               

Đọc tiếp...
Phạm Quốc Cường 9 tháng 1 2018 lúc 19:50
Báo cáo sai phạm

\(S=5+5^2+5^3+5^4+...+5^{2004}\)

\(S=\left(5+5^2\right)+\left(5^3+5^4\right)+...+\left(5^{2003}+5^{2004}\right)\)

\(S=5\left(1+5\right)+5^3\left(1+5\right)+...+5^{2003}\left(1+5\right)\)

\(S=5.6+5^3.6+...+5^{2003}.6\)

\(S=6\left(5+5^3+...+5^{2003}\right)\) chia hết cho 6 

Đọc tiếp...
Trần Quốc Đạt 20 tháng 9 2018 lúc 15:36
Báo cáo sai phạm

(2004-1):1+1=2004(số hạng)

Vì 2004=4.501 nên ta viết S thành 501 nhóm mỗi nhóm có 4 số hạng như sau:

S=(5+5^2+5^3+5^4)+...+(5^2001+5^2002+5^2003+5^2004)

S=5.(1+5+5^2+5^3)+...+5^2001.(1+5+5^2+5^3)

S=5.156+...+5^2001.156

S=5.26.6+...+5.26.6.5^2000

S=130.6+...+130.6.5^2000

S=130.(6+...+6.5^2000)

S chia hết cho 130 (ĐPCM)

Đọc tiếp...
Bùi Nguyễn Việt Anh 20 tháng 2 2018 lúc 8:52
Báo cáo sai phạm

S=5+52+53+54+55+...+52004
S=(5+54)+(52+55)+(53+56)+...+(52000+52004)
S=5x126+52x126+53x126+...+52000x126
⇒S chia hết cho 126
        
S=5+52+53+54+55+...+52004
có 65=13*5 mà tổng S chia hết cho 5 nha nên Cm S chia hết cho 13
tổng S có 2004 số số hạng được tách thành 2 phần: S=S1+S2
Với S1=5+53=130=65*2 nên S1 chia hết cho 65
S2=52+53+54+55+...+52004
(có 2002 số số hạng) mà 2002 chia hết cho 13 nên S2  chia hết cho 65
Vậy S chia hết cho 65

Đọc tiếp...
olympic 20 tháng 5 2015 lúc 16:05
Báo cáo sai phạm

Trong tích số A = 3 x 3 x 3 x ... x 3 gồm 2000 thừa số 3, kết hợp từng cặp số 3 được A = (3 x 3) (3 x 3) ... (3 x 3) = 9 x 9 x ... x 9 gồm 1000 thừa số 9.
Xét số B = 9 x 10 x ...x 10 thừa số 10 nên số B = 90...0 có 999 chữ số 0 và 1 chữ số 9, nghĩa là có 1000 chữ số.
Vì 9 < 10 nên A = 9 x 9 x ... x 9 < B = 9 x10 x ... x 10
Vậy số A có ít hơn 1001 chữ số.

Nhớ cho đúng nha !

Đọc tiếp...
giang ho dai ca Hiệp sĩ 20 tháng 5 2015 lúc 16:07
Báo cáo sai phạm

Trong tích số A = 3 x 3 x 3 x ... x 3 gồm 2000 thừa số 3, kết hợp từng cặp số 3 được A = ( 3 x 3 ) ( 3 x 3 ) ... ( 3 x 3 ) = 9 x 9 x ... x 9 gồm 1000 thừa số 9.

Xét số B = 9 x 10 x ... x 10 thừa số 10 nên số B = 90 ... 0 có 999 chữ số 0 và 1 chữ số 9, nghĩa là có 1000 chữ số.

Vì 9 < 10 nên A = 9 x 9 x ... x 9 < B = 9 x 10 x ... x 10

Vậy số A có ít hơn 1001 chữ số.

Đọc tiếp...
Lê Trần Anh Tuấn 14 tháng 1 2018 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

căng hiểu gì cả

Đọc tiếp...
witch roses 15 tháng 6 2015 lúc 20:44
Báo cáo sai phạm

a/do 1 ngày thì diện tích bèo tăng gấp đôi

=>diện tích bèo ngày 6 phủ gấp đôi diện tích bèo ngày 5

=>ngày 5 bèo phủ đc:1:2=1/2(diện tích mặt ao)

vậy sao 5 ngày bèo phủ đc nửa ao

b/ tương tự ta có

sau 4 ngày bèo phủ đc 1/2:2=1/4 (ao)

sau 3 ngày bèo phủ đc 1/4:2=1/8(ao)

sau 2 ngày bèo phủ đc:1/8:2=1/16(ao)

=>sau ngày 1 bèo phủ đc:1/16:2=1/32(ao)

vậy sau ngày thứ nhất bèo phủ đc 1/32 ao

Đọc tiếp...
Ninja_vip_pro 15 tháng 6 2015 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

6 ngày phủ kín mặt ao vậy ngày hôm trước phủ kín nửa ao. Suy ra sau 5 ngày bèo phủ kín nửa ao

Tiếp tục suy luận ngược lại :

5 ngày -- nửa ao

4 ngày -- 1/4 ao

3 ngày -- 1/8 ao

2 ngày -- 1/16 ao

1 ngày -- 1/32 ao

Vậy A) 5 ngày, B) 1/32 ao

Đọc tiếp...
Phạm Dương An 15 tháng 6 2015 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

vậy sau ngày thứ nhất bèo phủ đc 1/32 ao

Đọc tiếp...
Ice Wings CTV 30 tháng 9 2016 lúc 19:41
Báo cáo sai phạm

Ta có: 3x+2+3x=810

=> 3x.32+3x=810

=> 3x.(32+1)=810

=> 3x=810:10

=> 3x=81

=> 3x=34

=> x=4

Đọc tiếp...
Lâm Quốc Thắng 20 tháng 3 lúc 19:55
Báo cáo sai phạm

4 nha bạn

Đọc tiếp...
No Name 27 tháng 7 2018 lúc 15:42
Báo cáo sai phạm

3x+2+3x=810

3x.32+3x=810

3x.(32+1)=810

3x,(9+1)=810

3x.10=810

3x=810:10

3x=81

3x=34

==>x=4

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 12 tháng 3 2018 lúc 14:57
Báo cáo sai phạm

Ta thấy \(a^2+b^2+c^2=1\Rightarrow a;b;c< 1\)

Ta có \(a^2+b^2+c^2=a^3+b^3+c^3\)

\(\Rightarrow a^2-a^3+b^2-b^3+c^2-c^3=0\)

\(\Rightarrow a^2\left(1-a\right)+b^2\left(1-b\right)+c^2\left(1-c\right)=0\)   (*)

Do a, b, c  < 1 nên 1 - a > 0; 1 - b > 0; 1 - c > 0

Vậy nên \(a^2\left(1-a\right)\ge0;b^2\left(1-b\right)\ge0;c^2\left(1-c\right)\ge0\)

Từ đó suy ra (*) \(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}a^2\left(1-a\right)=0\\b^2\left(1-b\right)=0\\c^2\left(1-c\right)=0\end{cases}}\)

Lại có \(a^2+b^2+c^2=a^3+b^3+c^3=1\) nên \(\left(a;b;c\right)\in\left\{\left(1;0;0\right);\left(0;1;0\right);\left(0;0;1\right)\right\}\)

Trong cả ba trường hợp trên thì \(S=1\)

Đọc tiếp...
forever young 1 tháng 3 2018 lúc 13:18
Báo cáo sai phạm

ta có a^2+b^2+c^2=1 suy ra a,b,c <=1

xét a^2+b^2+c^2-a^3-b^3-c^3=1-1 suy ra a^2(1-a)+b^2(1-b)+c^2(1-c)=0

vì a,b,c<=1 suy ra 1-a>=0;1-b>=0;1-c>=0

suy ra a^2(1-a)>=0;b^2(1-b)>=0;c^2(1-c)>=0 suy ra a^2(1-a)+b^2(1-b)+c^2(1-c)>=0

mà a^2(1-a)+b^2(1-b)+c^2(1-c)=0 suy ra a^2(1-a)=0 ;b^2(1-b)=0; c^2(1-c)=0

suy ra a=0 hoặc a=1 ; b=0 hoặc b=1 ; c=0 hoặc c=1 suy ra S=1

Đọc tiếp...
Đỗ Ngọc Hải 28 tháng 5 2015 lúc 14:48
Báo cáo sai phạm

Chỉ có thể bằng một thôi

Đọc tiếp...
Kuroba Kaito 5 tháng 8 2017 lúc 16:23
Báo cáo sai phạm

( 10^2 + 11^2 + 12^2 ) : ( 13^2 + 14^2 ) = 

=  {( 12 + 1 ) ^2 + ( 12 + 2 ) ^2 } : ( 13^2 + 14^2 )

= ( 13^2 + 14^2 ) : ( 13^2 + 14^2 )

=1

Đọc tiếp...
Siêu đạo chích Kaito Kid 5 tháng 8 2017 lúc 15:17
Báo cáo sai phạm

169 nhé!

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hoa Mai 7 tháng 4 2018 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

Khó quá

Đọc tiếp...
Nguyễn Huy Hoàng 27 tháng 5 2015 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

a) Vì 6 ngày bèo phủ kín ao và cứ sau 1 ngày diện tích bèo tăng lên gấp đôi nên để phủ kín nửa ao thì phảI sau ngày thứ 5.

b) Sau ngày thứ x số phần ao bị che phủ là:

Với x = 5, ta có: 1 : 2 = \(\frac{1}{2}\) ao

Với x = 4, ta có: \(\frac{1}{2}:2=\frac{1}{4}\)ao

Với x = 3, ta có: \(\frac{1}{4}:2=\frac{1}{8}\) ao

Với x = 2, ta có: \(\frac{1}{8}:2=\frac{1}{16}\)ao

Với x = 1, ta có: \(\frac{1}{16}:2=\frac{1}{32}\) ao

Vậy sau ngày thứ nhất thì bèo phủ được: \(\frac{1}{32}\) ao

Đọc tiếp...
Võ Trung Hiếu 28 tháng 5 2015 lúc 6:56
Báo cáo sai phạm

A. Sau 5 ngày bèo phủ nữa mặt ao.

B.Sau ngày thứ nhất bèo phủ \(\frac{1}{32}\) ao

Đọc tiếp...
Bùi Thị Yến Yến 30 tháng 3 2018 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

a )  Sau 5 ngày thì bèo phủ được nửa ao

b )  Sau ngày thứ nhât èo pủ được \(\frac{1}{32}\)ao

Đọc tiếp...
Nguyễn Tài Minh Huy 7 tháng 4 2015 lúc 8:07
Báo cáo sai phạm

 (a2001 + b2001).(a+ b) - (a2000 + b2000).ab = a2002 + b2002
(a+ b) – ab = 1
(a – 1).(b – 1) = 0
a = 1 hoặc b = 1
Với a = 1 => b2000 = b2001 => b = 1 hoặc b = 0 (loại)
Với b = 1 => a2000 = a2001 => a = 1 hoặc a = 0 (loại)
Vậy a = 1; b = 1 => a2011 + b2011 = 2

Đọc tiếp...
Hồ Anh Khôi 9 tháng 4 2015 lúc 18:57
Báo cáo sai phạm

 (a2001 + b2001).(a+ b) - (a2000 + b2000).ab = a2002 + b2002
(a+ b) – ab = 1
(a – 1).(b – 1) = 0
a = 1 hoặc b = 1
Với a = 1 => b2000 = b2001 => b = 1 hoặc b = 0 (loại)
Với b = 1 => a2000 = a2001 => a = 1 hoặc a = 0 (loại)
Vậy a = 1; b = 1 => a2011 + b2011 = 2

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 3 tháng 4 2017 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

Bằng 2 và chi tiết làm giống như hai bạn trên 

~~~ Chúc bạn học tốt ~~~

Đọc tiếp...
trieu dang 21 tháng 7 2015 lúc 10:05
Báo cáo sai phạm

2005+20052+20053+...+200510

=2005.(1+2005)+20053.(1+2005)+...+20059.(1+2005)

=2005.2006+20053.2006+...+20059.2006

=2006.(2005+20053+...+20059)

=>2005+20052+20053+...+200510 chia hết cho 2006

Đọc tiếp...
Trần Thị Minh Hậu 21 tháng 7 2015 lúc 10:07
Báo cáo sai phạm

= 2005.(1+2005)+20052.(1+2005)+...+20059.(1+2005)

= 2006.(2005+20052+...+20059

=> tổng trên chia hết cho 2006

nhầm chút

Đọc tiếp...
Phạm Bùi Châu Nam 1 tháng 3 2015 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

M=101^102+1/101^103+1

M=101^102+1/101^102*101+1

M=1/101+2

M=1/102

 

N=101^103+1/101^104+1

N=101^103+1/101^103*101+1

N=1/101+1

N=1/102

 

Vậy N=M

Đọc tiếp...
nguyen vit hung 8 tháng 7 2016 lúc 16:12
Báo cáo sai phạm



Đọc tiếp...
Hoàng Tú 17 tháng 3 2016 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

ban làm đề hsg lớp 6 huyện nông cống đúng k.

Đọc tiếp...
Jey 2 tháng 4 2018 lúc 5:33
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(A=2^2+2^3+2^4+...+2^{10}+x\)

    \(\Rightarrow A-x=\left(2^2+2^3\right)+\left(2^4+2^5\right)+...+\left(2^9+2^{10}\right)\)

    \(\Rightarrow A-x=\left(2^2+2^3\right)+2^2\left(2^2+2^3\right)+...+2^7\left(2^2+2^3\right)\)

    \(\Rightarrow A-x=12+2^2.12+...+2^7.12\)

    \(\Rightarrow A-x=12\left(1+2^2+...+2^7\right)⋮3\)

Do A \(⋮\)3 và A - x \(⋮\)3 nên A - (A - x) \(⋮\)3

=> x \(⋮\)3 mà \(x< 5\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x=3\end{cases}}\)

Vậy \(A⋮3\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x=3\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa 9 tháng 3 lúc 17:31
Báo cáo sai phạm

\(\text{A}=\left(1\times2\right)^{-1}+\left(2\times3\right)^{-1}+(3\times4)^{-1}+...+\left(9\times10\right)^{-1}\)

\(\text{A}=\frac{1}{1\times2}+\frac{1}{2\times3}+\frac{1}{3\times4}+...+\frac{1}{9\times10}\)

\(\text{A}=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+...+\frac{1}{9}-\frac{1}{10}\)

\(\text{A}=1-\frac{1}{10}=\frac{9}{10}\).

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: