Giúp tôi giải toán và làm văn


GV Quản lý 12/03/2018 lúc 16:26
Báo cáo sai phạm

Ta có nhận xét: Trong 3 số liên tiếp bao giờ cũng có 1 số chia hết cho 3.

Ta có: 2n - 1 , 2n ,  2n + 1 là ba số liên tiếp mà theo giả thiết 2n - 1 là số nguyên tố lớn hơn 3 (vì n > 2) => 2n - 1 không chia hết cho 3; Số 2n cũng không chia hết cho 3 => Số 2n + 1 phải chia hết cho 3 => 2n + 1 là hợp số.

Đọc tiếp...
Hỏa Long Natsu 12/03/2018 lúc 16:26
Báo cáo sai phạm

Đánh nhầm mấy chỗ đấy 

Thay \(2^{n-1}\)thành \(2^n-1\)

Thay \(2^{n+1}=2^n+1\)

Đọc tiếp...
Uyên Trần 12/03/2018 lúc 16:24
Báo cáo sai phạm
Ta có : 2^n-1 , 2^n<2^n+1 là 3 số tự nhiên liên tiếp (n>2) Ta thấy trong 3 số liên tiếp sẽ cí 1 csoos chia hết cho 3 2^n-1 là số nguyên tố 2^n chia hết cho 2 và >2 nên 2^n là hợp số mà 2^n chia hết cho 3 nên 2^n +1 chia hết cho 3 và >3 vì 2^n+1 và 2^n đều chia hết cho 3 ( n>2) => 2^n+1 là hợp số
Đọc tiếp...
Despacito 04/03/2018 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

\(3.24^{10}=3.3^{10}.8^{10}=3^{11}.2^{30}\)

\(4^{30}=2^{30}.2^{30}\)

vì \(2^{30}\)  cùng có ở 2 vế nên ta chỉ cần so sánh  \(2^{30}\)  và \(3^{11}\)

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 28/02/2018 lúc 09:37
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{25^{28}+25^{24}+...+25^4+25^0}{25^{30}+25^{28}+...+25^2+25^0}\)

\(=\frac{25^{28}+25^{24}+...+25^0}{\left(25^{28}+25^{24}+...+25^0\right)+\left(25^{30}+23^{26}+...+25^2\right)}\)

\(=\frac{25^{28}+25^{24}+...+25^0}{\left(25^{28}+25^{24}+...+25^0\right)+25^2\left(25^{28}+23^{24}+...+25^0\right)}\)

\(=\frac{25^{28}+25^{24}+...+25^0}{\left(25^{28}+25^{24}+...+25^0\right)\left(1+25^2\right)}\)

\(=\frac{1}{1+25^2}\)

\(=\frac{1}{626}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thành Trung 26/02/2018 lúc 23:25
Báo cáo sai phạm

Ta có: 75=25.3

mà các số trên đều là 4 mà 24.4=100 chia hết cho 10

Còn thừa số 40=1 khi nhân với 25=25 mà 25 +25( ở ngoài ngoặc)=50 chia hết cho 10

suy ra dãy tính trên chia hết cho 10

Rất đơn giản :)

Đọc tiếp...
yamamoto 21/02/2018 lúc 19:08
Báo cáo sai phạm

Ta có :

Cơ số : 17 < 18

Mũ số : 19 < 20

=> \(17^{19}< 18^{20}\)

Ta có :

Cơ số : 25 < 26

Mũ số : 24 < 25

=> \(25^{24}< 26^{25}\)

Đọc tiếp...
Pain Thiên Đạo 21/02/2018 lúc 17:19
Báo cáo sai phạm

áp dụng định lĩ Pain " chất lượng hơn số lượng " ta có

\(8^9< 9^8\)

\(12^{19}< 18^{20}\)

\(25^{24}>26^{25}\)

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 15/08/2015 lúc 22:15
Báo cáo sai phạm

102 = 2.3.17

+) Chứng minh A chia hết cho 2

\(220^{119^{69}}=\left(....0\right)\)

\(69^{220}\) lẻ => \(119^{69^{220}}=\left(....9\right)\)

220119 tận cùng là 0 => kết qỉa là số chẵn => \(69^{220^{119}}=\left(....1\right)\)

=> A có tận cùng là chữ số 0 => A chia hết cho 2      (1)

+) A chia hết cho 3

220 đồng dư với 1 (mod 3) => \(220^{119^{69}}\) đồng dư với 1 mod 3

119 đồng dư với -1 mod 3 => \(119^{69^{220}}\) đồng dư với \(\left(-1\right)^{69^{220}}=-1\) (mod 3)

69 chia hết cho 3 nên \(69^{220^{119}}\) chia hết cho 3  hay \(69^{220^{119}}\) đồng dư với 0 (mod 3)

=> A đồng dư với 1 +(-1) + 0 = 0 (mod 3) =>A chia hết cho 3      (2)

+) A chia hết cho 17

220 đồng dư với (-1) mod 3 =>  \(220^{119^{69}}\) đồng dư với \(\left(-1\right)^{119^{69}}=-1\) ( mod 3)

119 chia hết cho 17 nên \(119^{69^{220}}\) chia hết cho 17

69 đồng dư với 1 mod 17 => \(69^{220^{119}}\) đồng dư với 1 mod 17

=> A đồng dư với (-1) + 0 + 1 = 0 mod 17

=> A chia hết cho 17  (3)

Từ (1)(2)(3) => A chia hết cho 2.3.17 = 102

Đọc tiếp...
nguyen yen vi 15/07/2017 lúc 09:10
Báo cáo sai phạm

trong câu hỏi tương tự sẽ có bài tương tự mà bạn. chắc sẽ dễ hiểu thôi à nha

Đọc tiếp...
nguyễn thị minh châu 15/07/2017 lúc 09:04
Báo cáo sai phạm

bạn vào câu hỏi tương tự ấy 

Đọc tiếp...
Ác Mộng 16/06/2015 lúc 08:16
Báo cáo sai phạm

a)S=1-3+32+...+398-399

=-2+32(1-3)+...+398(1-3)

=-2-2.32-2.34-...-2.398

=-2(1+32+34+...+398)

=-2[(1+32+34)+(36+38+310)+...+(394+396+398)]

=-2[100+36.100+...+394.100]

=-200(1+36+...394)

Do -200 là bội của -20 =>-200(1+36+...394) là bội của -20

=>S là bội của -20(ĐPCM)

b)S=1-3+32+...+398-399

=-2+32(1-3)+...+398(1-3)

=-2-2.32-2.34-...-2.398

=-2(1+32+34+...+398)

=>32S=9S=-2(32+34+36+...+3100)

=>9S-S=-2(32+34+36+...+3100)+2(1+32+34+...+398)

=>8S=-2(3100-1)

=>S=\(\frac{-2\left(3^{100}-1\right)}{-8}\)=\(\frac{3^{100}-1}{-4}\)

Do S chia hết cho -20 => S chia hết cho -4

=>(3100-1):(-4)=(3100-1).\(\frac{1}{-4}\) chia hết cho (-4)

Do \(\frac{1}{-4}\) không chia hết =>3100-1 chia hết cho -4 =>3100-1 chia hết cho 4

=>3100 chia 4 dư 1(ĐPCM)

Đọc tiếp...
nguyen thieu cong thanh 16/06/2015 lúc 08:15
Báo cáo sai phạm

a.S=1-3+32-33+...+398-399

=(1-3+32-33)+...+(396-397+398-399)

=(-20)+...+396.(1-3+32-33)

=(1+...+396).(-20) chia hết cho -20

=>đpcm

b.S=1-3+32-33+...+398-399

=>3S=3-32+33-34+...+399-3100

=>3S+S=(3-32+33-34+...+399-3100)+(1-3+32-33+...+398-399)

=>4S=1-3100

\(\Rightarrow S=\frac{1-3^{100}}{4}\)

 S chia hết cho 4 =>1-3100 chia hết cho 4

1 chia 4 dư 1 =>3100 chia 4 dư 1

=>đpcm 

 

Đọc tiếp...
yuki asuna 11/03/2018 lúc 19:28
Báo cáo sai phạm

Bn còn thiếu -3^3 nhé bn

Đọc tiếp...
Trần Thùy Dung 20/06/2015 lúc 10:31
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(\frac{4^5+4^5+4^5+4^5}{3^5+3^5+3^5}.\frac{6^5+6^5+6^5+6^5+6^5+6^5}{2^5+2^5}\)

\(=\frac{4^5.4}{3^5.3}.\frac{6^5.6}{2^5.2}\)

\(=\frac{4^6}{3^6}.\frac{6^6}{2^6}\)

\(=\frac{4^6.\left(2.3\right)^6}{\left(2.3\right)^6}\)

\(=4^6=\left(2^2\right)^6\)

\(=2^{2.6}=2^{12}\)

\(\Rightarrow n=12\)

Vậy n=12

 

Đọc tiếp...
Sagittarus 02/01/2018 lúc 21:46
Báo cáo sai phạm

nhìn lại xem từ bao giờ? 

Đọc tiếp...
Beniochan 02/01/2018 lúc 21:36
Báo cáo sai phạm

dễ ẹc mà ko biết làm

Đọc tiếp...
Trần Văn Nhâm 30/07/2015 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

Gộp mỗi số 5 lũy thừa => Tìm chữ số tận cùng 5 lũy thừa đó (chữ số tận cùng =5)chia hết cho 5

Đọc tiếp...
Vu Duy Hai 08/10/2017 lúc 10:26
Báo cáo sai phạm

Gộp mỗi số 5 lũy thừa => tìm chữ số tận cùng 5 lũy thừa đó ( chữ số tận cùng = 5) chia hết cho 5

Đọc tiếp...
Thanh Thảo Trương 08/10/2017 lúc 10:25
Báo cáo sai phạm

(1+11+11^2+11^3+11^4+11^5)+(11^5+11^6+11^7+11^8+11^9) chia hết cho 5

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 06/06/2015 lúc 18:01
Báo cáo sai phạm

Giả sử, khi khai triển thập phân số 21993 có m chữ số và số 51993 có n chữ số, ta có m, n nguyên dương và :
10m-1<21993<10m
=> 10n-1<51993<10n
Nhân vế với vế ta được :
                                10m+n-2<101993<10m+n
Suy ra: m+n-2<1993<m+n hay 1993<m+n<1995. Vậy m+n=1994

                        Vậy 2 số trên viết liền nhau đc số có 1994 chữ số.

Đọc tiếp...
Xíu Mụi 06/06/2015 lúc 18:51
Báo cáo sai phạm

viết liền nhau được số có 1994 chữ số

Đọc tiếp...
Yubi 06/06/2015 lúc 18:16
Báo cáo sai phạm

Ta gọi: 2^1993 có x chữ số thì 5^1993 có y chữ số

2 số 2^1993 và 5^1993 viết liền nhau được số số có x+y chữ số

ta có

10^x-1.10^y-1<2^1993.5^1993<10^x.10^y

=>10^x+y-2<10^1993<10^x+y

=>x+y-2<1993<x+y

=>1993=x+y-1

=>x+y=1994

vậy 2 số 2^1993 và 5^1993 viết liền nhau được 1994 chữ số

Đọc tiếp...
Hà Mạnh Đức 01/10/2015 lúc 13:37
Báo cáo sai phạm

A = ( 2 + 2) + ( 2+ 2) + ... + ( 259 + 260 )

A = 2 . ( 1+2 ) + 23 . (1+2) + ... + 259 . (1+2)

A = 2.3 + 23.3 + ... + 259.3

A = (2+23+...+259) . 3

vì 3 chia hết cho 3 suy ra A chia hết cho 3

Đọc tiếp...
Phạm Huy Hoàng 10/10/2017 lúc 21:42
Báo cáo sai phạm

A chia hết cho 3

Đọc tiếp...
Bexiu 26/08/2017 lúc 12:27
Báo cáo sai phạm

a) x4+x3+2x2+x+1=(x4+x3+x2)+(x2+x+1)=x2(x2+x+1)+(x2+x+1)=(x2+x+1)(x2+1)

b)a3+b3+c3-3abc=a3+3ab(a+b)+b3+c3 -(3ab(a+b)+3abc)=(a+b)3+c3-3ab(a+b+c)

=(a+b+c)((a+b)2-(a+b)c+c2)-3ab(a+b+c)=(a+b+c)(a2+2ab+b2-ac-ab+c2-3ab)=(a+b+c)(a2+b2+c2-ab-ac-bc)

c)Đặt x-y=a;y-z=b;z-x=c

a+b+c=x-y-z+z-x=o

đưa về như bài b

d)nhóm 2 hạng tử đầu lại và 2hangj tử sau lại để 2 hạng tử sau ở trong ngoặc sau đó áp dụng hằng đẳng thức dề tính sau đó dặt nhân tử chung

e)x2(y-z)+y2(z-x)+z2(x-y)=x2(y-z)-y2((y-z)+(x-y))+z2(x-y)

=x2(y-z)-y2(y-z)-y2(x-y)+z2(x-y)=(y-z)(x2-y2)-(x-y)(y2-z2)=(y-z)(x2-2y2+xy+xz+yz)

Đọc tiếp...
trieu dang 22/06/2015 lúc 08:53
Báo cáo sai phạm

A)210:28

C1:  210:28=1024:256

=4

C2:  210:28=210-8=22=4

B)46:43

C1:   46:43=4096:64=64

C2:   46:43=46-3=43=64

C)85:84

C1:   85:84=32768:4096=8

C2    85:84=85-4=81=8

D)74:74

C1:    74:74=2401:2401=1

C2    74:74=74-4=70=1

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 15/03/2017 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

Vì 45 = 9 x 5 \(\Rightarrow\)3636 - 910 chia hết cho 9 ( 1 ) ( Vì 3636 và 910 đều chia hết cho 9 )

3636 tận cùng là 6 ( Số tận cùng = 6 nâng lên lũy thừa n ( n nguyên dương ) thì kết quả tận cùng là 6 )

910 tận cùng là 1 ( 9 lũy thừa m với m chẵn luôn tận cùng là 1 ) 

\(\Rightarrow\)3636 - 910 có tận cùng là 5 và do đó nó chia hết cho 5 ( 2 )

Vì 5 và 9 là hai số nguyên tố cùng nhau nên từ ( 1 ) , ( 2 ) \(\Rightarrow\)3636 - 910 chia hết cho 45

Đọc tiếp...
Đinh Bùi Lâm Anh 28/03/2015 lúc 22:19
Báo cáo sai phạm

bạn nhóm 3 số vào 1 nhóm rồi nhóm ts chung riêng nhóm thứ nhất tính ra lun 

Đọc tiếp...
hoàng thị thanh huyền 04/03/2018 lúc 10:05
Báo cáo sai phạm

a,\(S=3^0+3^2+3^4+3^6+.......+3^{2002}\)

\(S=1+3^2+3^4+3^6+..........+3^{2002}\)

\(3.S=3+3^3+3^5+3^7+.......+3^{2003}\)

\(\Rightarrow3S-S=\left(3+3^3+3^5+3^7+......+3^{2003}\right)-\left(1+3^2+3^4+3^6+.........+3^{2002}\right)\)

\(\Rightarrow2S=3^{2003}-1\Rightarrow S=\left(2^{2003}-1\right)\div2\)

b,\(S=3^0+3^2+3^4+3^6+........+3^{2002}\)

\(S=1+3^2+3^4+3^6+......+3^{2002}\)

\(S=\left(1+3^2+3^4\right)+\left(3^6+3^8+3^{10}\right)+.......+(3^{1998}+3^{2000}+3^{2002})\)

\(=91+3^6\left(1+3^2+3^4\right)+..........+3^{1998}\left(1+3^2+3^4\right)\)

\(=91+3^6.91+.........+3^{1998}.91⋮7\)(vì mỗi số hạng đều chia hết cho 7)

Đọc tiếp...
Nguyễn Lê Thành Vinh Thiên Hoàng 15/01/2018 lúc 22:05
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(11^{1979}< 11^{1980}=\left(11^3\right)^{660}=1331^{660}\)

\(37^{1321}>37^{1320}=\left(37^2\right)^{660}=1369^{660}\)

Vì \(1369^{660}>1331^{660}\)Nên \(11^{1979}< 37^{1321}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Lê Thành Vinh Thiên Hoàng 15/01/2018 lúc 22:13
Báo cáo sai phạm

ta có 10^10=(10^2)^5=100^5=2^5.50^5

Vì 2^5=32<48 nên 2^5.50^5<48.50^5

Vậy 10^10<48.50^5

Đọc tiếp...
Nguyễn Lê Thành Vinh Thiên Hoàng 15/01/2018 lúc 22:20
Báo cáo sai phạm
cái cuối mình nghĩ là 1990^10+1990^9 nếu đúng nói mik nhé
Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: