Giúp tôi giải toán


Bùi Hoàng Linh Chi 33 phút trước (11:01)
Báo cáo sai phạm

a) Ta có: B=34.10\(^{-9}\)=34.\(\frac{1}{10^9}\)=34.\(\frac{1}{10}\).\(\frac{1}{10^8}\)=3,4.10\(^{-8}\)

Vậy A=B

b) Ta có: A=10\(^{-4}\)+10\(^{-3}\)+10\(^{-2}\)=0,0111

B=10\(^{-9}\)=\(\frac{1}{10^9}\)=\(\frac{1}{1000000000}\)=0,000000001

\(\Rightarrow\)A= 11100000B

nguyen trung nghia 2 giờ trước (09:15)
Báo cáo sai phạm

Ta có :\(3^4.3^n:9=3^7\)

=>\(3^4.3^n:3^2=3^7\)

=> \(3^{4+n-2}=3^7\)

=>\(3^{n+2}=3^7\)

=> n + 2 = 7

=> n = 7 - 2 

=> n = 5

Mai Thanh Xuân 2 giờ trước (09:23)
Báo cáo sai phạm

34 x 3n : 9 = 37

34 x 3n : 32 = 37

=> 4 + n - 2 = 7

4 - 2 + n = 7

2 + n = 7

n = 5

Mai Thảo Nhi 2 giờ trước (09:17)
Báo cáo sai phạm

34.3n:9=37

34:32.3n=37

32.3n=37

3n=37:32

3n=35

n=5

Trà My CTV 19 giờ trước (16:01)
Báo cáo sai phạm

\(A=2+2^2+2^3+...+2^{2010}\)

=>\(2A=2\left(2+2^2+2^3+...+2^{2010}\right)\)

=>\(2A=2^2+2^3+2^4+...+2^{2011}\)

=>\(2A-A=\left(2^2+2^3+2^4+...+2^{2011}\right)-\left(2+2^2+2^3+...+2^{2010}\right)\)

=>\(A=2^{2011}-2\)

Hacker Mũ Trắng 19 giờ trước (16:01)
Báo cáo sai phạm

\(A=2^1+2^2+2^3+...+2^{2010}\)

\(2A=2^2+2^3+2^4+...+2^{2010}\)

\(2A-A=\left(2^2+2^3+2^4+...+2^{2011}\right)-\left(2^1+2^2+2^3+...+2^{2010}\right)\)

\(A=2^{2011}-2\)

Nguyễn Quỳnh Anh 23 giờ trước (12:15)
Báo cáo sai phạm

9 < 3x  \(\le\) 243

=> 32 < 3x  \(\le\) 35

=> 2 < x \(\le\) 5

=> x = 3;4;5

My Trần 22 giờ trước (13:30)
Báo cáo sai phạm

2^n+4.2^n=255.32

2^n+4.2^n=8160

2^n.1+4.2^n=8160

2^n.( 1+4 )= 8160

2^n.5=8160

2^n=8160:5

2^n=1632

Mk chỉ làm đc đến đó thoi còn lại bạn tự suy nghĩ nhé

Trần Hồng Phúc Hôm qua lúc 10:24
Báo cáo sai phạm

a, \(12x-33=3^2.3^3\)
 \(\Leftrightarrow12x-33=3^{2+3}=3^5\)
\(\Leftrightarrow12x-33=243\Rightarrow12x=243+33=276.\)
\(\Leftrightarrow12x=276\Leftrightarrow x=276:12\)
\(\Rightarrow x=23\)
b) \(7x-3^3=2^7:2^4\)
\(\Leftrightarrow7x-27=2^{7-4}=2^3=8\)
\(\Leftrightarrow7x=8+27=35\)
\(\Leftrightarrow x=35:7\)
\(\Leftrightarrow x=5\)
c) \(3^x.3=243\)
\(\Leftrightarrow3^{x+1}=3^5\)
\(\Rightarrow x+1=5\Rightarrow x=5-1\)
\(\Rightarrow x=4\)
d) \(2^x.7=56\Rightarrow2^x=56:7=8\)
\(\Rightarrow2^x=2^3\Rightarrow x=3\)

o0oNguyễno0o Hôm qua lúc 10:19
Báo cáo sai phạm

a) 12 . x - 33 = 243

     12 . x        = 243 + 33

      12 . x       = 276

             x       = 276 : 12

              x       = 23

Kurosaki Akatsu 20/07 lúc 14:18
Báo cáo sai phạm

Có : \(B=5+5^3+5^5+....+5^{97}+5^{99}\)

\(5^2.B=5^3+5^5+....+5^{97}+5^{99}+5^{101}\)

\(25B-B=\left(5^3+5^3+.....+5^{97}+5^{99}+5^{101}\right)-\left(5+5^3+......+5^{99}\right)\)

\(24B=5^{101}-5\)

\(B=\frac{5^{101}-5}{24}\)

_ In my heart there is an invisible sorrow_ 20/07 lúc 14:00
Báo cáo sai phạm

Tính nhanh tổng sau A = 1+2+4+8+16+32 +.....+ 8192 
****************************************... 
Đặt A × 2 = 2 + 4 +8 +16 + 32 + ....+ 16384 
Cùng thêm 1 và bớt 1 ta có như sau: 
A × 2 = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + .....+ 1892 + 16384 -1 
A × 2 = A + 16384 - 1 
A = 16384 -1 
A = 16383 
****************************************..

_ In my heart there is an invisible sorrow_ 20/07 lúc 14:00
Báo cáo sai phạm

Tính nhanh tổng sau A = 1+2+4+8+16+32 +.....+ 8192 
****************************************... 
Đặt A × 2 = 2 + 4 +8 +16 + 32 + ....+ 16384 
Cùng thêm 1 và bớt 1 ta có như sau: 
A × 2 = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + .....+ 1892 + 16384 -1 
A × 2 = A + 16384 - 1 
A = 16384 -1 
A = 16383 
****************************************..

Do Not Ask Why CTV 20/07 lúc 14:33
Báo cáo sai phạm

A = 1 + 2 + 4 + 8 + .... + 8192 

A = 1 + 2 + 22 + 23 + .... + 213 

2A = 2 + 22 + 23 + .... + 213 + 214 

2A - A = ( 2 + 22 + 23 + .... + 213 + 214 ) - ( 1 + 2 + 22 + 23 + ..... + 213 )

=> A = 214 - 1 = 16383

PHÚC 20/07 lúc 11:28
Báo cáo sai phạm

a, 4^x +4^x .4 =20

   4^x(1+4)     =20

    4^x .5      =20

     4^x         =20:5

      4^x      = 4

x             =     1

b,7^x .7^2=7^90

   7^x      = 7^90:7^2

   7^x     =7^88

    x = 88

c, 5^x +5^x.5 = 750

   5^x(1+5)      =750

   5^x . 6         =750

  5^x             = 750:6

  5^x             =125

 5^x              = 5^3

   x            =3       

Công chúa Fine 20/07 lúc 11:22
Báo cáo sai phạm

-_-? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

An 19/07 lúc 22:04
Báo cáo sai phạm


a, 2x+23=40
<=>2x   =40-8
<=>2x    =32
<=>2x    =25 
x=5
b, 64.4x =210 
    4x     =210 / 26 
    4x     =24 
    4x     =42
           x=2
c,27+3x=243
        3x =243-27
        3x=216
cái này tôi ko tính đc--chịu
{ Nhưng nếu là nhân thì làm tương tự câu b đáp án : c: x=2}
d, x3+33=91
    x3     =91-27
    x3     =64
    x=4

Bye My Love 19/07 lúc 22:00
Báo cáo sai phạm

a) 2+23=40

2x+8=40

2x=32

2x=25

Vậy x=5

b) 27+3x=243

3x=216

3x=???

Không tồn tại x

Bye My Love 19/07 lúc 22:03
Báo cáo sai phạm

c)64.4x=210

44+x=45

4+x=5

x=1

Vậy x =1

d) x3+33=91

x3+27=91

x3=64

x=4

Vậy x=4

emily 19/07 lúc 16:19
Báo cáo sai phạm

Ta có:

     ( -64 )7 = ((-4)4)7 = (-4)28 = 428

     ( -16)11 = (42)11 = 422

Vì 428 > 422 nên (-64)7 > (-16)11

( chỗ có 2 dấu ngoặc tròn"(" thì thay bằng dấu ngoặc vuông nha )

Lê Hà Phương 19/07 lúc 16:25
Báo cáo sai phạm

cảm ơn nhá emily, SKT-NTT

emily 19/07 lúc 16:21
Báo cáo sai phạm

Bạn theo bài của mình hay của  bạn SKT_NTT cũng được nha......... đều đúng

nguyễn minh ngọc 19/07 lúc 14:53
Báo cáo sai phạm

2150=15360.Vay chu so tan cung cua no la 0

3312=2808.Vay chu so tan cung cua no la 8

41014=...so ra to lam mk ko lam dc ra dc 2 con tren thoi!

Đào Trọng Luân 19/07 lúc 13:02
Báo cáo sai phạm

36:35 = 36-5 = 3

144:23:74 = 74.24:23:74 = 2

57:56 = 57-6 = 5

\(\frac{\left[3^4+3^3\right]\left[3^4+3^3\right]}{9^2}=\frac{\left[3^4+3^3\right]^2}{3^4}=\frac{3^8+2\cdot3^7+3^6}{3^4}=\frac{3^8}{3^4}+\frac{2\cdot3^7}{3^4}+\frac{3^6}{3^4}\)

\(=3^4+2\cdot3^3+3^2=81+54+9=144\)

o0oNguyễno0o 20/07 lúc 11:10
Báo cáo sai phạm

   \(3^6:3^5\)                                  \(5^7:5^6\)

\(=3^{6-5}\)                           \(=5^{7-6}\)

\(=3\)                                  \(=5\)

Harry Potter05 19/07 lúc 10:47
Báo cáo sai phạm

3: 35 = 36 - 5 = 3

57 : 56 = 57 - 6 = 5

 \(\frac{3^4+3^3.3^4+3^3}{9^2}\)\(\frac{3^4.3^4+3^3.3^3}{3^4}\)\(\frac{3^8+3^6}{3^4}\)\(\frac{3^{14}}{3^4}\)

Mk làm đc z thôi !!!

Truong_tien_phuong 19/07 lúc 10:16
Báo cáo sai phạm

Ta có: 

2n + 4 . 2n = 5 . 25

=> 2n . ( 4 + 1 ) = 5 . 32

=> 2n . 5 = 160

=> 2n = 32 = 25

=> n = 5 

Vậy n = 5

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: