Giúp tôi giải toán


Hòa Jumin Hôm qua lúc 20:26

Ta có : 1000^1000<A<1000^1+1000^2+.......+1000^999

100...000->(3000chữ số 0)<A<100100...1000->(3001chữ số 0) 

=> 3 chữ số đầu tiên của A là 100

Hòa Jumin Hôm qua lúc 20:22

1000^1000 là số lớn nhất trong dãy số đx cho và gấp nhiều lần số lớn thứ hai 999^999

Do đs 3 chữ số đầu tiên của số A là 100

ST CTV 19/01 lúc 20:32

\(4^{961}+23^{2005}-19^{1997}\)

\(=4^{960}.4+23^{2004}.23-19^{1996}.19\)

\(=\left(4^2\right)^{480}.4+\left(23^4\right)^{501}.23-\left(19^2\right)^{998}.19\)

\(=\overline{\left(...6\right)}^{480}.4+\overline{\left(...1\right)}^{501}.23-\overline{\left(...1\right)}^{998}.19\)

\(=\overline{\left(...6\right)}.4+\overline{\left(...1\right)}.23-\overline{\left(...1\right)}.19\)

\(=\overline{\left(...4\right)}+\overline{\left(...3\right)}-\overline{\left(...9\right)}\)

\(=\overline{\left(...7\right)}-\overline{\left(...9\right)}\)

\(=\overline{...8}\)

Nguyên Trinh Quang 19/01 lúc 20:22

8 đó bạn

Phan Hiếu Huy 19/01 lúc 20:24

Bạn giải giúp mình dzới

Nguyen Bao Anh 19/01 lúc 12:37

17^20 > 31^15

Chu Kỳ Duyên 19/01 lúc 12:43

2 số này bạn k thể theo phương pháp bình thường để đưa về cùng cơ số hoặc số mũ so sánh vậy b hãy so sánh qua một số trung gian nhé 

ta có : 31^15<32^15 = (2^5)^15 = 2^75

          17^20 > 16^20 = (2^4)^20 = 2^80

vì 75 < 80 nên 2^75 < 2^80 => 31^15 < 2^80 

                                        => 31^15 < 17^20

Vũ Như Mai 18/01 lúc 20:57

a\(^2\)> 2a ??

Huỳnh Rạng Đông 19/01 lúc 10:49

 Có 3 trường hợp:

1)  a> 2a (VD: 32 > 2.3)

2)  a2 < 2a (VD:1< 2.1)

3)  a2 = 2a (VD:02 = 2.0)

At the speed of light 18/01 lúc 21:08

Mình làm đúng đó

Đảm bảo 100%

Ủng hộ nha

At the speed of light 18/01 lúc 20:24

2100 và 2 * 1030

2100 và 2030

2100 = ( 210 )10 = 102410

2030 = ( 203 )10 = 800010

Vì 800010 > 102410 nên 2100 > 2 * 1030

Nguyễn Tuấn Minh 17/01 lúc 19:54

3A=32+33+34+...+32010

3A-A=32010-3

2A=32010-3

=>2A+3=32010

Vậy n=2010

ST CTV 17/01 lúc 19:59

A = 3 + 32 + 33 + ... + 32009

3A = 32 + 33 + 34 + ... + 32010

3A - A = (32 + 33 + 34 + ... + 32010) - (3 + 32 + 33 + ... + 32009)

2A = 32010 - 3 

=> 2A + 3 = (32010 - 3) + 3 = 32010 = 3n

=> n = 2010

SKTS_BFON 11/01/2017 lúc 12:48

273 x 345= (33)3 x 345 = 33.3 x 345 = 39 x 345 = 39+45 = 354.

Nguyễn Nhan Thùy Dương 11/01/2017 lúc 17:29

326.278

= (25)6.278

=230.278

=230+78

=2108

Nguyen Bao Anh 11/01/2017 lúc 12:42

10.10.10.10.10.10.10.10 = 10000000

ngọc linh 11/01/2017 lúc 12:41

= 10 000 000 

Tích tớ nha, rồi mik lết bạn

Vũ Như Mai 10/01/2017 lúc 20:07

\(=2^{12}\)

\(=4096\)

sakura 10/01/2017 lúc 20:08

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2

= 212

đúng thì k cho tớ nha

thank you

Nicky Grimmie 10/01/2017 lúc 20:07

2^12

k nha

mình nhanh nhất

I miss you 10/01/2017 lúc 11:53

sao lại chia hết cho 10 mà ko chia KẾT cho 10. ko có số nào như vậy

Đại là dại đây 10/01/2017 lúc 10:32

chẳng có câu hỏi nào như thế hết

màu hồng công chúa 10/01/2017 lúc 11:31

đề bài gì mà cực kì vô lí 

nguyen thi van khanh 06/01/2017 lúc 21:04

Đặt S=\(3\)\(+\)\(3^2\)\(+\)\(3^3\)\(+\)...............\(+\)\(3^{2012}\)

\(\Rightarrow\)S=[\(3\)\(+\)\(3^2\)\(+\)\(3^3\)\(+\)]\(+\)........................\(+\)[\(3^{2009}\)\(+\)\(3^{2010}\)\(+\)\(3^{2011}\)\(+\)\(3^{2012}\)]

\(\Rightarrow\)S=120\(+\).......................\(+\)\(3^{2008}\)[\(3\)\(+\)\(3^2\)\(+\)\(3^3\)\(+\)\(3^4\)]

\(\Rightarrow\)S=120\(+\).......................\(+\)\(3^{2008}\)\(+\)120

\(\Rightarrow\)S=120[1\(+\)................\(+\)\(3^{2008}\)]

VÌ 120\(⋮\)120 \(\Rightarrow\)S\(⋮\)120

Tân Lý Ngọc 06/01/2017 lúc 20:49

Ta có: 31+32+33+34+35+...+32012

=(3^1+3^2+3^3+3^4+3^5)+...+(3^2008+3^2009+^3^2010+3^2011+3^2012)

=(3*1+3*3+3*3^2+3*3^3+3*3^4)+...+(3^2008*1+3^2008*3+3^2008*3^2+3^2008*3^3+3^2008*3^4)

=3*(1+3+3^2+3^3+3^4)+....+3^2008*(1+3+3^2+3^3+3^4)

=3*121+...+3^2008*121

=(3+3^6+...+3^2008)*121

Vì 121 chia 120 dư 1

Nên 31+32+33+34+35+...+32012 chia hết cho 120

*là nhân nha bạn

Minh Nguyễn Cao 04/01/2017 lúc 15:27

A = 2212.2016 

A = 224.3.2016

A = ....6

Bạn nhớ nè chữ số tận cùng của số đó là 1 đến 9 thì bạn mũ với 4.k ( k thuộc N) thì cs tận cùng là chữ số đơn vị của 14, ... , 94

Trần Quốc Việt 12/01/2017 lúc 09:00

chưa chắc là 4k nha bạn. Có cái 2k như số 4.

Còn có cái đặc biệt như (...0)n=...0

(...1)n=...1

(...5)n=...5

(...6)n=...6

Phạm Quang Long 04/01/2017 lúc 14:53

Chữ số tận cùng là 2

Kurosaki Akatsu 02/01/2017 lúc 16:15

a) (x + 3)(x - 2) = 0

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x+3=0\\x-2=0\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=-3\\x=2\end{cases}}}\)

b) \(\left(2x-7\right)^2=25=5^2=\left(-5\right)^2\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}2x-7=5\\2x-7=-5\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=6\\x=1\end{cases}}}\)

c) \(\left(1-3x\right)^3=-8=\left(-2\right)^3\)

\(\Rightarrow1-3x=-2\)

\(\Rightarrow3x=3\)

\(\Rightarrow x=1\)

ST CTV 02/01/2017 lúc 16:17

(x+3)(x-2)=0

=>\(\orbr{\begin{cases}x+3=0\\x-2=0\end{cases}}\)

=>\(\orbr{\begin{cases}x=-3\\x=2\end{cases}}\)

(2x-7)2=25

(2x-7)2=52

=>2x-7=5

2x=5+7

2x=12

x=12:2

x=6

(1-3x)3=-8

(1-3x)3=(-2)3

=>1-3x=-2

3x=1-(-2)

3x=3

x=3:3

x=1

Trần Thảo Vân 02/01/2017 lúc 17:58

a) \(\left(x+3\right)\left(x-2\right)=0\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x+3=0\\x-2=0\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=0-3\\x=0+2\end{cases}\Rightarrow}\orbr{\begin{cases}x=-3\\x=2\end{cases}}}\)

Vậy \(x\in\left\{-3;2\right\}\)

b) \(\left(2x-7\right)^2=25\)

    \(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}\left(2x-7\right)^2=5^2\\\left(2x-7\right)^2=\left(-5\right)^2\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}2x-7=5\\2x-7=-5\end{cases}\Rightarrow}\orbr{\begin{cases}x=6\\x=1\end{cases}}}\)

Vậy \(x\in\left\{1;6\right\}\)

c) \(\left(1-3x\right)^3=-8\)

    \(\left(1-3x\right)^3=\left(-2\right)^3\)

\(\Rightarrow1-3x=-2\)

             \(3x=1-\left(-2\right)\)

             \(3x=3\)

                \(x=3\div3\)

                \(x=1\)

A Lê Văn 02/01/2017 lúc 19:30

2011^2012 - 2013^2012

= (...1)^2012 - (...3)^2012

= (....1) - (....1)

= (....0) chia hết cho 10 nên chia hết cho 2 và 5 do (2;5)=1 

Nguyen Thu Ha 02/01/2017 lúc 08:55

Ta thấy A gồm có 99 số hạng nên ta nhóm mỗi nhóm 3 số hạng.

Ta có: A = 1 + 5 + 52 + 53 + 54 + 55 +...+ 597 + 598 + 599

             = (1 + 5 + 52 )+ (53 + 54 + 55 )+...+( 597 + 598 + 599 )

             =(1 + 5 + 52 )+ 53(1 + 5 + 52 ) +...+ 597(1 + 5 + 52 )

             = ( 1 + 5 + 52)(1 + 53+....+597)

             = 31(1 + 53+....+597)

Vì có một thừa số là 31 nên A chia hết cho 31.

Nguyễn Minh Trí 02/01/2017 lúc 08:46

Cứ 3 số góp thành 1 nhóm:                                                                                                                                                                                 => A = (1+5+52) + (53+54+55) +...+(597+598+599)                                                                                                                                              => A= 31 + 53(1+5+52) +...+ 597(1+5+52)                                                                                                                                                          => A= 31*(1+53+...+597) => A chia hết cho 31

Nguyễn Thị Thu Phương 02/01/2017 lúc 08:48

A=(1+5+5^2)+(5^3+5^4+5^5)+.......+(5^97+5^98+5^99)

A=31+5^3+(1+5+5^2)+......+5^97x(1+5+5^2)

A= 31+5^3+31+.......+5^97x31

A=31x(5^3+.........+5^97)chia hết cho 31 do 31 chia hết cho 31

Vậy.............

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: