Giúp tôi giải toán và làm văn


Maknae W1 _ chungha _ ioi 20 tháng 1 lúc 11:30
Báo cáo sai phạm

\(P=1+3^2+3^5+...+3^{2019}\)

\(\Rightarrow3^3P=3^3+3^5+3^8+...+3^{2022}\)

\(\Rightarrow3^3P-P=\left(3^3+3^5+3^8+...+3^{2022}\right)-\left(1+3^2+3^5+...+3^{2019}\right)\)

\(\Rightarrow P\left(3^3-1\right)=3^3+3^{2022}-1-3^2\)

\(\Rightarrow26P=3^{2022}+17\)

\(\Rightarrow P=\frac{3^{2022}+17}{26}\)

Đọc tiếp...
Lê Chí Cường 26 tháng 8 2015 lúc 22:13
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{72^2.54^2}{1084}=\frac{\left(72.54\right)^2}{1084}=\frac{3888^2}{1084}=\frac{3888.3888}{1084}=\frac{972.3888}{271}=\frac{3779136}{271}\)

Đọc tiếp...
Huỳnh Nguyên Phúc 6 tháng 1 2015 lúc 9:00
Báo cáo sai phạm

                               Giải:

a.Ta có : 10^n +8 = 10000....0000 +8 = 10000.....000008

                                n chữ số 0           n-1 chữ số 0 

=>Tổng các chữ số của 10^n +8 là 9

=>10^n +8 chia hết cho 9

b.Ta có: 10^n + 5^3 =10000......0000 + 125 = 10000....00000125

                                  n chữ số 0                   n-3 chữ số 0

=>Tổng các chữ số của 10^n + 5^3 là 9

=>10^n + 5^3 chia hết cho 3 và 9

Đọc tiếp...
Chanathip Songkrasin 19 tháng 1 lúc 17:53
Báo cáo sai phạm

\(a,10^n+8\)

\(=\left(10^n-1\right)+9\)

\(=99...9+9⋮9\)

\(b,10^n+5^3\)

\(=\left(10^n-1\right)+\left(125+1\right)\)

\(=999..9+126⋮9\)

Đọc tiếp...
doanquynh 26 tháng 8 2015 lúc 16:42
Báo cáo sai phạm

sai de: tat ca cac so deu ko thể chia cho 9 du 1 dc

chỉ co thể chia cho 9 du 1

ta thấy 10 : 9=1,11(111) du 1

           10*2=10x10:9=100:9

mà 100 gấp đôi 10 thì 100:9=(10:9)x10=1,11(111)x10=11,11(111)

cứ thế làm tiếp nhé

                       9

Đọc tiếp...
HOANGTRUNGKIEN 28 tháng 1 2016 lúc 13:36
Báo cáo sai phạm
NCTK ( HG - Toán học - Tiếng Anh ) 18 tháng 1 lúc 14:15
Báo cáo sai phạm

a) \(C1:2^{10}\div2^8=2^{10-8}=2^2=4\)

    \(C2:2^{10}\div2^8=1024\div256=4\)

b) \(C1:4^6\div4^3=4^{6-3}=4^3=64\)

    \(C2:4^6\div4^3=4096\div64=64\)

c) \(C1:8^5\div8^4=8^{5-4}=8^1=8\)

     \(C2:8^5\div8^4=\left(2^3\right)^5\div\left(2^3\right)^4=2^{15}\div2^{12}=2^{15-12}=2^3=8\)

d) \(C1:7^4\div7^4=1\)

     \(C2:7^4\div7^4=2401\div2401=1\)

Đọc tiếp...
trieu dang 22 tháng 6 2015 lúc 8:53
Báo cáo sai phạm

A)210:28

C1:  210:28=1024:256

=4

C2:  210:28=210-8=22=4

B)46:43

C1:   46:43=4096:64=64

C2:   46:43=46-3=43=64

C)85:84

C1:   85:84=32768:4096=8

C2    85:84=85-4=81=8

D)74:74

C1:    74:74=2401:2401=1

C2    74:74=74-4=70=1

Đọc tiếp...
Không cân biết tên 18 tháng 1 lúc 15:20
Báo cáo sai phạm

a) \(C1:2^{10}\div2^8=2^{10-8}=2^2=4\)

\(C2:2^{10}\div2^8=1024\div256=4\)

b) \(C1:4^6\div4^3=4^{6-3}=4^3=64\)

\(C2:4^6\div4^3=4096\div64=64\)

c) \(C1:8^5\div8^4=8^{5-4}=8^1=8\)

\(C2:8^5\div8^4=\left(2^3\right)^5\div\left(2^3\right)^4=2^{15}\div2^{12}=2^{15-12}=2^3=8\)

d) \(C1:7^4\div7^4=1\)

\(C2:7^4\div7^4=2401\div2401=1\)

Hk tốt

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 19 tháng 10 2016 lúc 9:39
Báo cáo sai phạm

Ta có \(4A=2^2.A=2^2+2^4+2^6+...+2^{2022}=A+2^{2022}-1\)

\(\Rightarrow A=\frac{2^{2022}-1}{3}\)

22022 có tận cùng là 4 nên 22022 - 1 có tận cùng là 3. Vậy  \(A=\frac{2^{2022}-1}{3}\) có tận cùng là 1.

Đọc tiếp...
Ác Mộng 16 tháng 6 2015 lúc 8:16
Báo cáo sai phạm

a)S=1-3+32+...+398-399

=-2+32(1-3)+...+398(1-3)

=-2-2.32-2.34-...-2.398

=-2(1+32+34+...+398)

=-2[(1+32+34)+(36+38+310)+...+(394+396+398)]

=-2[100+36.100+...+394.100]

=-200(1+36+...394)

Do -200 là bội của -20 =>-200(1+36+...394) là bội của -20

=>S là bội của -20(ĐPCM)

b)S=1-3+32+...+398-399

=-2+32(1-3)+...+398(1-3)

=-2-2.32-2.34-...-2.398

=-2(1+32+34+...+398)

=>32S=9S=-2(32+34+36+...+3100)

=>9S-S=-2(32+34+36+...+3100)+2(1+32+34+...+398)

=>8S=-2(3100-1)

=>S=\(\frac{-2\left(3^{100}-1\right)}{-8}\)=\(\frac{3^{100}-1}{-4}\)

Do S chia hết cho -20 => S chia hết cho -4

=>(3100-1):(-4)=(3100-1).\(\frac{1}{-4}\) chia hết cho (-4)

Do \(\frac{1}{-4}\) không chia hết =>3100-1 chia hết cho -4 =>3100-1 chia hết cho 4

=>3100 chia 4 dư 1(ĐPCM)

Đọc tiếp...
nguyen thieu cong thanh 16 tháng 6 2015 lúc 8:15
Báo cáo sai phạm

a.S=1-3+32-33+...+398-399

=(1-3+32-33)+...+(396-397+398-399)

=(-20)+...+396.(1-3+32-33)

=(1+...+396).(-20) chia hết cho -20

=>đpcm

b.S=1-3+32-33+...+398-399

=>3S=3-32+33-34+...+399-3100

=>3S+S=(3-32+33-34+...+399-3100)+(1-3+32-33+...+398-399)

=>4S=1-3100

\(\Rightarrow S=\frac{1-3^{100}}{4}\)

 S chia hết cho 4 =>1-3100 chia hết cho 4

1 chia 4 dư 1 =>3100 chia 4 dư 1

=>đpcm 

 

Đọc tiếp...
yuki asuna 11 tháng 3 2018 lúc 19:28
Báo cáo sai phạm

Bn còn thiếu -3^3 nhé bn

Đọc tiếp...
Nguyenhaibinh 2 tháng 3 2016 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

a tong S co 100 so hang, nhom thanh 25 nhom moi nhom co bon so hang, tong chia het cho -20

b) S = 1 - 3 + 32 - 33 + ... + 398 - 399

3S= 3 - 32 + 33 - ...398 + 399 - 3100

cong tung ve cua hai danh thuc ta duoc

4S= 1- 3100 ; S = 1 -  3100/ 4

S la mot so nguyen nen 1 - 3100 chia het cho 4 hay 3100 - 1 chia het cho 4 suy ra 3100 chia het cho 4 du 1

Đọc tiếp...
nguyenquyhao 21 tháng 12 2018 lúc 9:34
Báo cáo sai phạm

S=1-33(-32+65%0)=86

Đọc tiếp...
NCTK ( Box Toán - Anh ) 17 tháng 1 lúc 6:57
Báo cáo sai phạm

a) Ta phải chứng minh : \(a^2-b^2=\left(a-b\right)\left(a+b\right)\)

Ta có : \(a^2-b^2\)

\(=a^2-ab+ab-b^2\)

\(=a\left(a-b\right)+b\left(a-b\right)\)

\(=\left(a-b\right)\left(a+b\right)\)

\(\Rightarrow a^2-b^2=\left(a-b\right)\left(a+b\right)\left(đpcm\right)\)

b) Ta phải chứng minh : \(a^3+b^3=\left(a+b\right)\left(a^2-ab+b^2\right)\)

Ta có : \(\left(a+b\right)\left(a^2-ab+b^2\right)\)

\(=a^2\left(a+b\right)-ab\left(a+b\right)+b^2\left(a+b\right)\)

\(=a^3+a^2b-a^2b-ab^2+ab^2+b^3\)

\(=a^3+b^3\)

\(\Rightarrow a^3+b^3=\left(a+b\right)\left(a^2-ab+b^2\right)\left(đpcm\right)\)

Đọc tiếp...
Despacito 23 tháng 9 2017 lúc 22:14
Báo cáo sai phạm

a) \(a^2-b^2=\left(a-b\right)\left(a+b\right)\)

bien doi ve phai ta co:

\(\left(a-b\right)\left(a+b\right)=a^2+ab-ab-b^2=a^2-b^2=vt\)( nhan da thuc voi da thuc )

vay \(a^2-b^2=\left(a-b\right)\left(a+b\right)\)

b) \(a^3+b^3=\left(a+b\right)\left(a^2-ab+b^2\right)\)

bien doi ve phai ta co:

\(\left(a+b\right)\left(a^2-ab+b^2\right)\)

\(=a^3-a^2b+ab^2+a^2b-ab^2+b^3\)

\(=a^3+b^3=vt\)

vay \(a^3+b^3=\left(a+b\right)\left(a^2-ab+b^2\right)\)

Đọc tiếp...
Phạm Quốc Cường 11 tháng 1 2018 lúc 14:02
Báo cáo sai phạm

a, \(\left(a-b\right)\left(a+b\right)\)

\(=a^2+ab-ab+b^2\)

 \(=a^2-b^2\)

b, \(\left(a+b\right)\left(a^2-ab+b^2\right)\)

\(=a^3-a^2b+ab^2+a^2b-ab^2+b^3\)

\(=a^3+b^3\)

Đọc tiếp...
Forever Miss You 18 tháng 1 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

\(\frac{4^5+4^5+4^5}{3^5+3^5+3^5}\cdot\frac{6^5+6^5+6^5+6^5+6^5+6^5}{2^5+2^5}=8^x\)

\(\Rightarrow\frac{3\cdot2^{10}}{3^6}\cdot\frac{6^6}{2^6}=8^x\)

\(\Rightarrow\frac{4^5}{3^5}\cdot3^6=8^x\)

\(\Rightarrow4^5\cdot3=8^x\)

hình như sai đề hoặc mik làm sai:))

Đọc tiếp...
Phạm Xuân Huy 16 tháng 1 lúc 21:28
Báo cáo sai phạm

nham bang 4

hihi

Đọc tiếp...
huỳnh minh quí 18 tháng 11 2018 lúc 14:31
Báo cáo sai phạm

dễ thế đem lên đây hỏi làm j mày

ngu 

Đọc tiếp...
♌TiểuღVĩ♫Tuyết۵2k7♌ 17 tháng 1 lúc 13:05
Báo cáo sai phạm

Ê, bn Huỳnh Minh Quí quá đáng vừa thôi nhé, bn ý không bt làm mới hỏi chứ.

:V

~~~Leo~~~

Đọc tiếp...
Hoàng Lương Minh 16 tháng 1 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

bạn huỳnh minh qui làm thế ko tốt đâu nhé

:V

Đọc tiếp...
Forever Miss You 17 tháng 1 lúc 15:42
Báo cáo sai phạm

\(1\cdot2+2\cdot3+3\cdot4+....+99\cdot100\) You làm hơi tắt,nhìn mik làm nek:

\(A=1\cdot2\cdot3+2\cdot3\cdot3+2\cdot3\cdot4+...+99\cdot100\cdot3\)

\(\Rightarrow3A=1\cdot2\cdot\left(3-0\right)+2\cdot3\cdot\left(4-1\right)+3\cdot4\cdot\left(5-2\right)+...+99\cdot100\left(101-98\right)\)

\(\Rightarrow3A=1\cdot2\cdot3-0\cdot1\cdot2+2\cdot3\cdot4-1\cdot2\cdot3+3\cdot4\cdot5-2\cdot3\cdot4+....+99\cdot100\cdot101-98\cdot99\cdot100\)

\(\Rightarrow3A=99\cdot100\cdot101\)

\(\Rightarrow A=\frac{99\cdot100\cdot101}{3}\)

\(\Rightarrow A=333300\)

XONG nhé!

Đọc tiếp...
Nguyễn Trần Khánh Đan 16 tháng 1 lúc 10:04
Báo cáo sai phạm

\(L=1^2+2^2+3^2+...+100^2\)

\(=1+2\left(1+1\right)+3\left(2+1\right)+...+100\left(99+1\right)\)

\(=1+2.1+2+3.2+3+...+100.99+100\)

\(=\left(1+2+3+...+100\right)+\left(1.2+2.3+99.100\right)\)

\(=5050+333300\)

\(=338350\)

Đọc tiếp...
Bùi Thị Vân Quản lý 4 tháng 10 2017 lúc 9:38
Báo cáo sai phạm

\(a=1+3+3^2+3^3+.....+3^{30}\)
\(3a=3+3^2+3^3+3^4+....+3^{31}\)
Suy ra: \(a=\frac{3^{31}-1}{2}\).
Xét \(3^{31}-1=\left(3^4\right)^7.3^3-1=\left(...1\right)^7.27-1=....7-1=6\).
Vậy \(a=\frac{3^{31}-1}{2}\) có tận cùng là \(6:2=3\).
Một số chính phương có tận cùng là 0;1;4;5;6;9. Mà a có tận cùng bằng 3 nên không thể là số chính phương.

Đọc tiếp...
tôi học giỏi toán 8 tháng 4 2015 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

2^100=(2^10)^10=1024^10
Ta có 1000<1024<1100
Mà 1000^10 =10^30 có 30 chữ số 
1100^10 =(11^10).(100^10)=11^10.(10^20)
Mà 11^10 có 11 chữ số. 10^20 có 20 chữ số. tổng cộng 1100^10 có 31 chữ số.
=> 2^100 có 30 chữ số.

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 8 tháng 4 2015 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

31 chữ số

Đọc tiếp...
nguyễn thị khánh vy 26 tháng 6 2018 lúc 18:31
Báo cáo sai phạm

trả lời :

31 chữ số

okkkk

Đọc tiếp...
Quỳnh Giang Bùi 26 tháng 12 2014 lúc 20:06
Báo cáo sai phạm

a) 574=A1

571999=574.499+3=A1499.573=B1.C3=D3

=> 571999 có tận cùng là 3

b)934=E1

931999=934.499+3=E1499.933=F1.G7=H7

=> 931999 có tận cùng là 7

Đọc tiếp...
Đinh Khắc Duy 19 tháng 3 2017 lúc 19:33
Báo cáo sai phạm

a)  Ta có \(:\)\(57^{1999}=57^{1996}\cdot57^3\)

Vì \(57^4\)có chữ số tận cùng là \(1\)\(\Rightarrow\left(57^4\right)^{499}=57^{1996}\)có chữ số tận cùng là \(1\)             (1)

     \(57^3\)có chữ số tận cùng là \(3\)             (2)

Từ (1) và (2) \(\Rightarrow57^{1999}\)có chữ số tận cùng là \(3\cdot1=3\)

b)  Ta có \(:\)\(93^{1999}=93^{1996}\cdot93^3\)

Vì \(93^4\)có chữ số tận cùng là \(1\)\(\Rightarrow\left(93^4\right)^{499}=93^{1996}\)có chữ số tận cùng là \(1\)             (3) 

     \(93^3\)có chữ số tận cùng là \(7\)                                (4)

Từ (3) và (4)\(\Rightarrow93^{1999}\)có chữ số tận cùng là \(1\cdot7=7\)

Vậy \(............................................\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Đoàn Duy Khang 19 tháng 3 2017 lúc 19:59
Báo cáo sai phạm

a) 571999=574x499+3

=574x499x573

=>574có tận cùng là 1   ;   573có tận cùng là 3

ở trước là cái gì mình ko quan tâm còn tận cùng là 1x3 là 3

vậy 571999 có tận cùng là 3

b)mình củng làm như bài a

931999=934x499+3

=934x499x933

934x499 nhưng mình chỉ lấy tận cùng của 93 là: 34 có tận cùng là 1  ;  93thì mình củng lấy 33 có tận cùng là 7

=mình củng lấy 1x7=7 

vậy 931999 có tận cùng là 7

mình muốn nhắc các bạn tính chất này:

a) Các số có chữ số tận cùng là 0, 1, 5, 6 khi nâng lên lũy thừa bậc bất kì thì chữ số tận cùng vẫn không thay đổi.

b) Các số có chữ số tận cùng là 4, 9 khi nâng lên lũy thừa bậc lẻ thì chữ số tận cùng vẫn không thay đổi.

c) Các số có chữ số tận cùng là 3, 7, 9 khi nâng lên lũy thừa bậc 4n (n thuộc N) thì chữ số tận cùng là 1.

d) Các số có chữ số tận cùng là 2, 4, 8 khi nâng lên lũy thừa bậc 4n (n thuộc N) thì chữ số tận cùng là 6.

Đọc tiếp...
Vũ Lê Hồng Nhung 11 tháng 6 2015 lúc 18:10
Báo cáo sai phạm

a) \(\left(-4\right)^{\left(x+3\right)}=\left(-8\right)^{-2}\Rightarrow\left(-2\right)^{\left(2x+4\right)}=\left(-2\right)^{-6}\Rightarrow2x+4=-6\Rightarrow x=-5\)

Đọc tiếp...
Vegeta2408(Box Toán) 13 tháng 1 lúc 12:44
Báo cáo sai phạm

Để n^10 - 1 chia hết cho 10 thì n^10 phải là số tự nhiên có số tận cùng là 9 (Điều kiện)

Vì mũ 10 là chẵn nên n phải là số chẵn

Nếu n là số có số tận cùng là 1 thì n^10 cũng có số tận cùng là 1

Nếu n là số có số tận cùng là 5 thì n^10 cũng có số tân cùng là 5

Nếu n là số có số tận cùng là 9 thì n^10 có số tận cùng là 1

Nếu n là số có số tận cùng là 3 thì n^10 có số tận cùng là 9 (Thỏa diều kiện)

Nếu n là số có số tận cùng là 7 thì n^10 có số tận cùng là 9 (Thỏa điều kiện)

Kết luận: n là tất cà các số tự nhiên có số tận cùng là 3 hoặc 7

Tại sao ra 5 cái nếu ở trên thì bạn tự nhân thử các số cuối theo từng đôi nhé.

Đọc tiếp...
Cute wá 15 tháng 2 2018 lúc 15:24
Báo cáo sai phạm

Để n^10 - 1 chia hết cho 10 thì n^10 phải là số tự nhiên có số tận cùng là 9 (Điều kiện)

Vì mũ 10 là chẵn nên n phải là số chẵn

Nếu n là số có số tận cùng là 1 thì n^10 cũng có số tận cùng là 1

Nếu n là số có số tận cùng là 5 thì n^10 cũng có số tân cùng là 5

Nếu n là số có số tận cùng là 9 thì n^10 có số tận cùng là 1

Nếu n là số có số tận cùng là 3 thì n^10 có số tận cùng là 9 (Thỏa diều kiện)

Nếu n là số có số tận cùng là 7 thì n^10 có số tận cùng là 9 (Thỏa điều kiện)

Kết luận: n là tất cà các số tự nhiên có số tận cùng là 3 hoặc 7

Tại sao ra 5 cái nếu ở trên thì bạn tự nhân thử các số cuối theo từng đôi nhé.

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: