Giúp tôi giải toán và làm văn


dhfdfeef 10/12 lúc 21:51
Báo cáo sai phạm

ta lấy phương trình (1) trừ phương trình (2) ta được :

     x  +  y   -  xy  =   1

  \(\Leftrightarrow\)x  +  y   -  xy  - 1  =  0 

\(\Leftrightarrow\)x  (    1   -   y  )   -  (1  -  y)  =  0

\(\Leftrightarrow\)(1  -   y )(x -  1)  =  0

\(\Leftrightarrow\)\(\orbr{\begin{cases}1-y=0\\x-1=0\end{cases}}\)

Với \(1-y=0\Rightarrow y=1\Rightarrow x^2+1+x=7\Rightarrow x^2+x-6=0\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=-3\\x=2\end{cases}}\)

Với \(x-1=0\Rightarrow x=1\Rightarrow1+y^2+y=7\Rightarrow y^2+y-6=0\Rightarrow\orbr{\begin{cases}y=-3\\y=2\end{cases}}\)

Vậy ta có các cặp nghiệm (x ; y) tương ứng là  (1; -3) , (1; 2) ; (2; 1) , (-3; 1)

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 04/12/2017 lúc 16:40
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}x+y-z=5\\10x+10y+2xy-z^2+25=0\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}z=x+y-5\\10x+10y+2xy-z^2+25=0\end{cases}}\)

Thế phương trình trên vào phương trình dưới, ta có:

\(10x+10y+2xy-\left(x+y-5\right)^2+25=0\)

\(\Leftrightarrow10x+10y+2xy-\left(x^2+y^2+25-10x-10y+2xy\right)+25=0\)

\(\Leftrightarrow-x^2-y^2+20x+20y=0\)

\(\Leftrightarrow-x^2+20x=y^2-20y\)

Dựa vào tương giao hai đồ thị, ta thấy phương trình trên có 2 cặp nghiệm  (0; 0 ) hoặc (20;20)

Với x = 0, y = 0, ta có z = -5.

Với x = 20, y = 20, ta có x = 35

Đọc tiếp...
nguyễn bảo 29/11/2017 lúc 12:32
Báo cáo sai phạm

cậu cứ nhân 5 vào phương trình (2)

cộng 2 phương trình lại cậu sẽ ra được x+y-1=2

thế cái vừa tìm được vào 1 trong 2 phương trình thi sẽ ra thêm một phương trình 2x-y=-13

giải hệ rồi tìm được x và y

Đọc tiếp...
Trần Hữu Ngọc Minh 27/11/2017 lúc 12:52
Báo cáo sai phạm

Ta có:\(y=\frac{2x^2}{1+x^2}\le\frac{2x^2}{2x}=x\Leftrightarrow y\le x\)

Tương tự ta có:\(z\le y,y\le x\)

Dấu = xảy ra khi \(x=y=z\)

Đến đây dễ rồi

Đọc tiếp...
thien ty tfboys 25/11/2017 lúc 14:41
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(\hept{\begin{cases}x^2+2xy=x\\y^2+2xy=y\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x\left(x+2y\right)=x\\y\left(y+2x\right)=y\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x+2y=1\\y+2x=1\end{cases}\Leftrightarrow}\hept{\begin{cases}x+2y=1\\4x+2y=2\end{cases}}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}-3x=-1\\x+2y=1\end{cases}\Leftrightarrow}\hept{\begin{cases}x=\frac{1}{3}\\\frac{1}{3}+2y=1\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=\frac{1}{3}\\y=\frac{1}{3}\end{cases}}}\)

Đọc tiếp...
kieu nhat minh 02/01/2017 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

chia pt1 cho y^2 pt2 cho y rồi đặt ẩn phụ mà giải

Đọc tiếp...
Vũ Nguyễn Minh Khiêm 25/11/2017 lúc 05:07
Báo cáo sai phạm

Neu nhu bn cam thay khó !

thì chỉ cần : chia PT1 cho y2Pt2 cho y vào rồi chỉ cần đặt ẩn phụ là giải đc ngay

chúc bn học giỏi ( tk tớ nha )

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn CTV 10/10/2017 lúc 18:03
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(4\sqrt{8-x}+4\sqrt{8-y}+4\sqrt{8-z}\)

\(\le8-x+4+8-y+4+8-z+4\)

\(=36-x-y-z\)

\(=48-\left(x+4\right)-\left(y+4\right)-\left(z+4\right)\)

\(\le48-4\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z}\right)\)

\(=48-4.6=24\)

\(\Rightarrow\sqrt{8-x}+\sqrt{8-y}+\sqrt{8-z}\le6\)

Dấu = xảy ra khi \(x=y=z=4\)     

Đọc tiếp...
Trần Hữu Ngọc Minh 10/10/2017 lúc 16:54
Báo cáo sai phạm

bạn tham khảo nhé:

\(x,y,z\ge0\)không mất tính tổng quát ta giả sử \(x\ge y\ge z\)

hệ \(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}3\sqrt{x}=6\\3\sqrt{8-x}=6\end{cases}\Leftrightarrow3\sqrt{x}=3\sqrt{8-x}\Leftrightarrow x=4}\)

\(\Rightarrow4\ge y\ge z\)

Nếu \(x=1\)thì \(\sqrt{8-x}=\sqrt{7}\left(L\right)\)

nếu \(x=2\)thì \(\sqrt{x}=\sqrt{2}\left(L\right)\)

\(\)nếu \(x=3\)thì \(\sqrt{x}=\sqrt{3}\left(L\right)\)

Loại vì các số vô tỉ không thẻ nào cộng lại là 1 số nguyên

Vậy \(\left(x;y;z\right)\)là \(\left(4;4;4\right)\)

Đọc tiếp...
vũ tiền châu 19/11/2017 lúc 18:25
Báo cáo sai phạm

bạn nhân chéo 2 vế của 2 pt ra hệ đồng bậc sau đó ptđttnt có nhân tử là x+y

Đọc tiếp...
Thắng Nguyễn CTV 30/11/2016 lúc 20:05
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}x+y+z=1\\x^4+y^4+z^4=xyz\end{cases}}\)

Từ \(x^4+y^4+z^4=xyz\left(x+y+z\right)\left(1\right)\)

Áp dụng BĐT \(a^2+b^2+c^2\ge ab+bc+ca\), dấu "=" khi a=b=c ta có:

\(x^4+y^4+z^4=\left(x^2\right)^2+\left(y^2\right)^2+\left(z^2\right)^2\)\(\ge x^2y^2+y^2z^2+z^2x^2\)

\(\ge xy\cdot yz+xy\cdot xz+yz\cdot xz=xyz\left(x+y+z\right)\)

Suy ra \(\left(1\right)\Leftrightarrow x=y=z\)

Mà x+y+z=1 \(\Rightarrow x=y=z=\frac{1}{3}\)

Vậy hệ có nghiệm (x;y;z)=\(\left(\frac{1}{3};\frac{1}{3};\frac{1}{3}\right)\)

Đọc tiếp...
Thắng Nguyễn CTV 04/10/2017 lúc 23:20
Báo cáo sai phạm

Vừa làm bên Học 24 xong nhưng do gửi link thì bị lỗi nên t up lại, tiện thể ăn điểm luôn (tất nhiên giúp you vẫn là lí do chính, điểm là tiện thôi :))

\(pt\left(2\right)\Leftrightarrow\sqrt{2\left(x-y\right)^2+10x-6y+12}-\sqrt{y}-\sqrt{x+2}=0\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{2\left(x-y\right)^2+10x-6y+12}-2\sqrt{y}-\left(\sqrt{x+2}-\sqrt{y}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{2\left(x-y\right)^2+10x-6y+12-4y}{\sqrt{2\left(x-y\right)^2+10x-6y+12}+2\sqrt{y}}-\frac{x+2-y}{\sqrt{x+2}+\sqrt{y}}=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{2\left(x-y+3\right)\left(x-y+2\right)}{\sqrt{2\left(x-y\right)^2+10x-6y+12}+2\sqrt{y}}-\frac{x-y+2}{\sqrt{x+2}+\sqrt{y}}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-y+2\right)\left(\frac{2\left(x-y+3\right)}{\sqrt{2\left(x-y\right)^2+10x-6y+12}+2\sqrt{y}}-\frac{1}{\sqrt{x+2}+\sqrt{y}}\right)=0\)

\(\Rightarrow x=y-2\). Thay vào \(pt\left(1\right)\) ta có:

\(pt\left(1\right)\Leftrightarrow\sqrt{y^2-8\left(y-2\right)+9}-\sqrt[3]{\left(y-2\right)y+12-6\left(y-2\right)}\le1\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{y^2-8y+25}-\sqrt[3]{y^2-8y+24}\le1\)

\(\Leftrightarrow\left(\sqrt{y^2-8y+25}-3\right)-\left(\sqrt[3]{y^2-8y+24}-2\right)\le0\)

\(\Leftrightarrow\frac{y^2-8y+25-9}{\sqrt{y^2-8y+25}+3}-\frac{y^2-8y+24-8}{\sqrt[3]{\left(y^2-8y+24\right)^2}+4+2\sqrt[3]{y^2-8y+24}}\le0\)

\(\Leftrightarrow\frac{\left(y-4\right)^2}{\sqrt{y^2-8y+25}+3}-\frac{\left(y-4\right)^2}{\sqrt[3]{\left(y^2-8y+24\right)^2}+4+2\sqrt[3]{y^2-8y+24}}\le0\)

\(\Leftrightarrow\left(y-4\right)^2\left(\frac{1}{\sqrt{y^2-8y+25}+3}-\frac{1}{\sqrt[3]{\left(y^2-8y+24\right)^2}+4+2\sqrt[3]{y^2-8y+24}}\right)\le0\)

\(\Rightarrow y=4\Rightarrow x=y-2=4-2=2\)

Vậy \(x=2;y=4\) 

Đọc tiếp...
Nguễn Tuấn Thành 08/10/2017 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

Vừa làm bên Học 24 xong nhưng do gửi link thì bị lỗi nên t up lại, tiện thể ăn điểm luôn (tất nhiên giúp you vẫn là lí do chính, điểm là tiện thôi :))

pt(2)⇔√2(x−y)2+10x−6y+12−√y−√x+2=0

⇔√2(x−y)2+10x−6y+12−2√y−(√x+2−√y)=0

⇔2(x−y)2+10x−6y+12−4y√2(x−y)2+10x−6y+12+2√y −x+2−y√x+2+√y =0

⇔2(x−y+3)(x−y+2)√2(x−y)2+10x−6y+12+2√y −x−y+2√x+2+√y =0

⇔(x−y+2)(2(x−y+3)√2(x−y)2+10x−6y+12+2√y −1√x+2+√y )=0

⇒x=y−2. Thay vào pt(1) ta có:

pt(1)⇔√y2−8(y−2)+9−3√(y−2)y+12−6(y−2)≤1

⇔√y2−8y+25−3√y2−8y+24≤1

⇔(√y2−8y+25−3)−(3√y2−8y+24−2)≤0

⇔y2−8y+25−9√y2−8y+25+3 −y2−8y+24−83√(y2−8y+24)2+4+23√y2−8y+24 ≤0

⇔(y−4)2√y2−8y+25+3 −(y−4)23√(y2−8y+24)2+4+23√y2−8y+24 ≤0

⇔(y−4)2(1√y2−8y+25+3 −13√(y2−8y+24)2+4+23√y2−8y+24 )≤0

⇒y=4⇒x=y−2=4−2=2

Vậy x=2;y=4 

Đọc tiếp...
fdfdgf 04/10/2017 lúc 21:50
Báo cáo sai phạm

khó quá!!

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: