Giúp tôi giải toán


Trần Hữu Ngọc Minh 3 giờ trước (01:07)
Báo cáo sai phạm

\(pt\Leftrightarrow20x+20y+50=25xy\)

\(\Leftrightarrow5y\left(5x-4\right)-4\left(5x-4\right)=66\)

\(\Leftrightarrow\left(5x-4\right)\left(5y-4\right)=66\)

đến đây thì dễ rồi

Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 20/09/2017 lúc 09:34
Báo cáo sai phạm

Do \(x^2+y^2+xy=1\Rightarrow x-y=\left(x-y\right)\left(x^2+y^2+xy\right)=x^3-y^3\)

Tức là ta có hệ mới \(\hept{\begin{cases}x^3-y^3=x-y\\x^3+y^3=x+3y\end{cases}}\)

Trừ từng vế của phương trình dưới cho phương trình trên, ta có \(2y^3=4y\Rightarrow2y\left(y^2-2\right)=0\Rightarrow\orbr{\begin{cases}y=0\\y=\sqrt{2}\vee y=-\sqrt{2}\end{cases}}\)

Nếu y = 0 thì \(x^2=1\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=1\\x=-1\end{cases}}\)

Nếu \(y=\sqrt{2}\) thì \(x^2+2+\sqrt{2}x=1\Rightarrow x^2+\sqrt{2}x+1=0\) (Vô nghiệm)

Nếu \(y=-\sqrt{2}\) thì \(x^2+2-\sqrt{2}x=1\Rightarrow x^2-\sqrt{2}x+1=0\) (Vô nghiệm)

Tóm lại phương trình có 2 nghiệm \(\left(1;0\right)\) và \(\left(-1;0\right).\)

Thắng Nguyễn CTV 16/01/2017 lúc 21:56
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}\sqrt{x}+\sqrt{y}=5\\\sqrt{x+5}+\sqrt{y+5}=8\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x+y=25-2\sqrt{xy}\\x+y=54-2\sqrt{\left(x+5\right)\left(y+5\right)}\end{cases}}\)

\(\Rightarrow25-2\sqrt{xy}=54-2\sqrt{\left(x+5\right)\left(y+5\right)}\)

\(\Leftrightarrow2\sqrt{\left(x+5\right)\left(y+5\right)}=29+2\sqrt{xy}\)

\(\Rightarrow4\left(xy+5x+5y+25\right)=4xy+116\sqrt{xy}+841\)

\(\Leftrightarrow20\left(x+y\right)=116\sqrt{xy}+741\)

\(\Leftrightarrow20\left(25-2\sqrt{xy}\right)=116\sqrt{xy}+741\)

\(\Leftrightarrow156\sqrt{xy}=-241\)(vô lý) -> pt vô nghiệm

pham trung thanh 11/09/2017 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

Ta có \(\hept{\begin{cases}\frac{x^2}{y}+x=2\left(1\right)\\\frac{y^2}{x}+y=\frac{1}{2}\left(2\right)\end{cases}}\)

Nhân từng vế (1) và (2), ta có\(x^2+2xy+y^2=1\)

\(\Leftrightarrow\left(x+y\right)^2=1\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x+y=1\\x+y=-1\end{cases}}\)

+Xét \(x+y=1\Leftrightarrow x=1-y\)

\(\left(1\right)\Rightarrow\frac{1^2-2y+y^2}{y}+\left(1-y\right)=2\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{y}-2+y+1-y=2\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{y}=3\)

\(\Leftrightarrow y=\frac{1}{3}\)

Thay\(y=\frac{1}{3}\)vào (2) ta được \(x=\frac{2}{3}\)( thỏa mãn)

+Xét \(x+y=-1\)

Tương tự ta có \(y=1;x=-2\)( thỏa mãn)

Vậy phương trình có nghiệm \(\left(y;x\right)=\left(\frac{1}{3};\frac{2}{3}\right);\left(1;-2\right)\)

Le Nhat Phuong 08/09/2017 lúc 19:28
Báo cáo sai phạm

Huỳnh Nguyên Phát bn tham khảo ở đây nhé. Tham khảo thôi đừng chép nhé

{ x²+1 + y(x+y-2) = 2y 
{ (x²+1).y(x+y-2) = y² 
đặt u = x²+1 ; v = y(x+y-2) ta có: 
{ u + v = 2y => { u²+v² + 2uv = 4y² 
{ uv = y² -------- { 4uv = 4y² 
trừ vế theo vế => u²+v² - 2uv = 0 <=> (u-v)² = 0 <=> u = v. vậy ta có hệ: 
{ x²+1 = y(x+y-2) 
{ x²+1 + y(x+y-2) = 2y 
<=> { x²+1 = y(x+y-2) = y 
thấy y = x²+1 > 0 nên từ trên => x+y-2 = 1 (giản ước cho y) <=> y = 3-x 
=> x²+1 = y = 3-x <=> x²+x-2 = 0 <=> x = 1 hoặc x = -2, thay lại tìm y 
hệ có 2 nghiệm là: (1, 2) ; (-2, 5) 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
2) { x² + 2y² = 2y - 2xy + 1 
{ 3x² + 2xy - y² = 2x-y+5 
cộng vế theo vế: 4x² + y² + 4xy = 2x + y + 6 <=> (2x+y)² - (2x+y) - 6 = 0 
<=> 2x+y = -2 hoặc 2x+y = 3 
<=> y = -2x-2 hoặc y = -2x+3 

Thắng Nguyễn CTV 08/09/2017 lúc 19:35
Báo cáo sai phạm

Từ \(2\sqrt{2x+y}=3-2x-y\)

\(\Leftrightarrow4\left(2x+y\right)=4x^2+4xy-12x+y^2-6y+9\)

\(\Leftrightarrow-4x^2-4xy+20x-y^2+10y-9=0\)

\(\Leftrightarrow16-\left(2x+y-5\right)^2=0\)

\(\Leftrightarrow-\left(2x+y-9\right)\left(2x+y-1\right)=0\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}y=9-2x\\y=1-2x\end{cases}}\)\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x^2-2x\left(9-2x\right)-\left(9-2x\right)^2=6\\x^2-2x\left(1-2x\right)-\left(1-2x\right)^2=6\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x^2+18x-87=0\\x^2+2x-7=0\end{cases}}\)\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=-1-2\sqrt{2}\\y=3+4\sqrt{2}\end{cases}};\hept{\begin{cases}x=2\sqrt{2}-1\\y=3-4\sqrt{2}\end{cases}}\)

Nguyễn Thiều Công Thành 04/09/2017 lúc 16:08
Báo cáo sai phạm

x2-3xy+x=2y-2y2

<=>x2-3xy+2y2=2y-x

<=>(x-2y)(x-y)=2y-x

<=>(x-2y)(x-y+1)=0

đến đây thay vào pt 2 là ra

vuonghoaianhht 04/09/2017 lúc 15:17
Báo cáo sai phạm

KHÓ QUÁ

Nguyen Thi Phuong Anh 02/09/2017 lúc 22:35
Báo cáo sai phạm

Đặt x +\(\frac{1}{x}\) =a, y+\(\frac{1}{y}\)=b

hpt<=>\(\hept{\begin{cases}a^2-2+b^2-2=1\\a+b=3\end{cases}}\) 
đến đây thì dễ rồi , có tổng với tích 
bạn tìm ra a,b rồi tương tự tìm x,y 
Rau 01/09/2017 lúc 08:54
Báo cáo sai phạm

\(x^2+y^2+z^2=xy+yz+xz=1< =>\left(x-y\right)^2+\left(y-z\right)^2+\left(z-x\right)^2=0< =>x=y=z=1....\\ .\)

alibaba nguyễn CTV 31/08/2017 lúc 09:44
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}x^3+y^3=1+y-x+xy\left(1\right)\\7xy+y-x=7\left(2\right)\end{cases}}\)

Lấy (1) + (2) vế theo vế được

\(x^3+y^3+6xy-8=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+y-2\right)\left(x^2+y^2-xy+2x+2y+4\right)=0\)

Tới đây thì đơn giản rồi nhé

Hoàng Tử Bóng Đêm 30/08/2017 lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

mình ko biết

Ben 10 30/08/2017 lúc 16:52
Báo cáo sai phạm

20. Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số.

a) {3x+y=32x−y=7{3x+y=32x−y=7;              b) {2x+5y=82x−3y=0{2x+5y=82x−3y=0;         c) {4x+3y=62x+y=4{4x+3y=62x+y=4;

d) {2x+3y=−23x−2y=−3{2x+3y=−23x−2y=−3;                      e) {0,3x+0,5y=31,5x−2y=1,5{0,3x+0,5y=31,5x−2y=1,5

Bài giải:

a) {3x+y=32x−y=7{3x+y=32x−y=7 ⇔⇔ {5x=102x−y=7{5x=102x−y=7⇔⇔ {x=2y=2x−7{x=2y=2x−7⇔⇔ {x=2y=−3{x=2y=−3

  b) {2x+5y=82x−3y=0{2x+5y=82x−3y=0 ⇔⇔ {2x+5y=88y=8{2x+5y=88y=8⇔⇔ {2x+5y=8y=1{2x+5y=8y=1⇔⇔ {x=32y=1{x=32y=1

  c) {4x+3y=62x+y=4{4x+3y=62x+y=4 ⇔⇔ {4x+3y=64x+2y=8{4x+3y=64x+2y=8 ⇔⇔ {4x+3y=6y=−2{4x+3y=6y=−2⇔⇔ {x=3y=−2{x=3y=−2

d) {2x+3y=−23x−2y=−3{2x+3y=−23x−2y=−3 ⇔⇔{6x−9y=−66x−4y=−6{6x−9y=−66x−4y=−6⇔⇔ {6x−9y=−6−5y=0{6x−9y=−6−5y=0⇔⇔ {x=−1y=0{x=−1y=0

   e) {0,3x+0,5y=31,5x−2y=1,5{0,3x+0,5y=31,5x−2y=1,5 ⇔⇔ {1,5x+2,5y=151,5x−2y=1,5{1,5x+2,5y=151,5x−2y=1,5⇔⇔ {1,5x+2,5y=154,5y=13,5{1,5x+2,5y=154,5y=13,5 ⇔⇔ {1,5x=15−2,5.3y=3{1,5x=15−2,5.3y=3 ⇔⇔ {1,5x=7,5y=3{1,5x=7,5y=3

  ⇔⇔Xem thêm tại: http://loigiaihay.com/bai-20-trang-19-sgk-toan-9-tap-2-c44a5497.html#ixzz4rEN0z2XD

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: