Giúp tôi giải toán và làm văn


Bùi Thị Vân Quản lý 4 tháng 10 2016 lúc 10:20
Báo cáo sai phạm

Điều kiện xác định: \(x,y\ge1.\)
PT\(\Leftrightarrow2x\sqrt{y-1}+4y\sqrt{x-1}-3xy=0\)
    \(\Leftrightarrow2x\sqrt{y-1}-xy+4y\sqrt{x-1}-2xy\)
    \(\Leftrightarrow x\left(2\sqrt{y-1}-y\right)+2y\left(2\sqrt{x-1}-x\right)=0\)
    \(\Leftrightarrow-x\left(y-1-2\sqrt{y-1}+1\right)-2y\left(x-1-2\sqrt{x-1}+1\right)=0\)
    \(\Leftrightarrow-x\left(\sqrt{y-1}-1\right)^2-2y\left(\sqrt{x-1}-1\right)^2=0\)
Do \(x,y\ge1\)nên \(-x\left(\sqrt{x-1}-1\right)^2\le0,-2y \left(\sqrt{y-1}-1\right)^2\le0\)
Vậy: \(-x\left(\sqrt{y-1}-1\right)^2-2y\left(\sqrt{x-1}-1\right)^2=0\)
Khi : \(\hept{\begin{cases}-x\left(\sqrt{x-1}-1\right)^2=0\\-y\left(\sqrt{y-1}-1\right)^2=0\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=2\\y=2\end{cases}.}}\)


   

Đọc tiếp...
Nguyễn Phúc Lộc 4 tháng 10 2016 lúc 21:02
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn 

Đọc tiếp...
hoàng thanh 11 tháng 5 2015 lúc 16:30
Báo cáo sai phạm

gọi thời gian người thứ nhất làm xong công việc là x(x>0)

     thời gian người thứ hai làm xong công việc là y(y>0)

1 ngày hai người làm chung sẽ làm được \(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\) (công việc)

ta có hệ phương trình \(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{1}{4}\)

                                \(\frac{10}{x}+\frac{1}{y}=1\)     

giải hệ phương trình trên ta sẽ tìm được

Đọc tiếp...
cún con trong nhà 21 tháng 2 2016 lúc 8:53
Báo cáo sai phạm

Dãy số có 2 chữ số chia hết cho 3 là:[12,15,....,99] 

Khoảng cách của từng số hạng là 3

Số số hạng là: (99-12):3+1=30(số)

Vậy có 30 số có 2 chữ số chia hết cho 3

Đọc tiếp...
emdixaqua 18 tháng 6 2018 lúc 18:44
Báo cáo sai phạm

Coi cả công việc là 1 đơn vị

Trong 1 giờ, người thứ nhất làm được :

      1 : 6 = 1/6 ( công việc )

Trong 1 giờ, người thứ hai làm được : 

      1 : 3 = 1/3 ( công việc )

Trong 1 giờ, cả 2 người làm được :

      1/6 + 1/3 = 1/2 ( công việc )

Hai người làm trong số thời gian thì sau số giờ sẽ xong công việc đó là :

     1 : 1/2 = 2 (giờ)

Đọc tiếp...
Trần Phúc Khang 16 tháng 8 lúc 12:42
Báo cáo sai phạm

Ta có \(x^2-3=3\left(y^2+1\right)\)

<=> \(\frac{x^2}{3}=y^2+2\)

Thế vào Pt trên  ta có

\(x^3-8x=\frac{x^2y}{3}\)

<=> \(\orbr{\begin{cases}x=0\\x^2-8=\frac{xy}{3}\end{cases}}\)

+\(x=0\)=> \(y^2=-2\)(vô nghiệm)

\(\hept{\begin{cases}x^2-8=\frac{xy}{3}\left(1\right)\\x^2-6=3y^2\left(2\right)\end{cases}}\)

Lấy 3.(1)-4.(2)

=> \(-x^2-xy+12y^2=0\)

<=> \(\orbr{\begin{cases}x=3y\\x=-4y\end{cases}}\)

Đến đây bạn thay vào giải nốt nhé

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 3 tháng 11 2016 lúc 10:11
Báo cáo sai phạm

ĐK: \(x,y\ge0\)

\(x\sqrt{x}-8\sqrt{y}=\sqrt{x}+y\sqrt{y}\Rightarrow\left(x-1\right)\sqrt{x}=\left(y+8\right)\sqrt{y}\)

\(\Rightarrow x\ge1\)

\(\Rightarrow\left(y+4\right)\sqrt{y+5}=\left(y+8\right)\sqrt{y}\Rightarrow\left(y+5\right)\left(y^2+8y+16\right)=y\left(y^2+16y+64\right)\)

\(\Rightarrow y^3+13y^2+56y+80=y^3+16y^2+64y\)

\(\Rightarrow-3y^2-8y+80=0\Rightarrow\orbr{\begin{cases}y=4\left(N\right)\\y=-\frac{20}{3}\left(l\right)\end{cases}}\)

Vậy y = 4 và x = 9.

Đọc tiếp...
Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 3 tháng 11 2016 lúc 10:19
Báo cáo sai phạm

Đặt \(a=\sqrt{x},b=\sqrt{y}\) \(a,b\ge0\) thì hệ đã cho trở thành : 

\(\hept{\begin{cases}a^3-8b=a+b^3\\a^2-b^2=5\end{cases}}\)\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}a\left(a^2-1\right)=b\left(b^2+8\right)\\a^2-b^2=5\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}a\left(b^2+4\right)=b\left(b^2+8\right)\\a^2-1=b^2+4\end{cases}}\) \(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}a=\frac{b\left(b^2+8\right)}{b^2+4}\\a^2-b^2=5\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\frac{b^2\left(b^2+8\right)^2}{\left(b^2+4\right)^2}-b^2=5\)

Lại đặt \(t=b^2,t\ge0\) thì : \(\frac{t\left(t+8\right)^2}{\left(t+4\right)^2}-t=5\Leftrightarrow t\left(t+8\right)^2-t\left(t+4\right)^2=5\left(t+4\right)^2\)

\(\Leftrightarrow\left(t-4\right)\left(3t+20\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}t=4\left(\text{nhận}\right)\\t=-\frac{20}{3}\left(\text{loại}\right)\end{cases}}\)

Với \(t=4\) thì \(b=2\) (Vì \(b\ge0\)) => \(a=3\)\(\left(a\ge0\right)\)

Vậy \(\hept{\begin{cases}a=3\\b=2\end{cases}\Leftrightarrow}\hept{\begin{cases}x=9\\y=4\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
RTUH 3 tháng 11 2016 lúc 21:29
Báo cáo sai phạm

Tao không biet

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn CTV 31 tháng 8 2017 lúc 9:44
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}x^3+y^3=1+y-x+xy\left(1\right)\\7xy+y-x=7\left(2\right)\end{cases}}\)

Lấy (1) + (2) vế theo vế được

\(x^3+y^3+6xy-8=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+y-2\right)\left(x^2+y^2-xy+2x+2y+4\right)=0\)

Tới đây thì đơn giản rồi nhé

Đọc tiếp...
Hoàng Tử Bóng Đêm 30 tháng 8 2017 lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

mình ko biết

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn CTV 10 tháng 10 2017 lúc 16:09
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}x^2+y^4-2xy^3=0\left(1\right)\\x^2+2y^2-2xy=1\left(2\right)\end{cases}}\)

Thế (2) vào 1 ta được

\(\left(x^2+2y^2-2xy\right)x^2+y^4-2xy^3=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-y\right)^2\left(x^2+y^2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x=y\)

Thế vô (2) ta được

\(x^2+2x^2-2x^2=1\)

\(\Leftrightarrow x^2=1\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=y=1\\x=y=-1\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thiều Công Thành 9 tháng 10 2017 lúc 21:40
Báo cáo sai phạm

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x^2+y^4=2xy^3&\left(x-y\right)^2+y^2=1&\end{cases}}\)

áp dụng bđt cô si ta có:

\(x^2+y^4\ge2xy^2\Leftrightarrow2xy^3\ge2xy^2\Rightarrow y\ge1\)

\(\Rightarrow\left(x-y\right)^2+y^2\ge0+1=1\Rightarrow x=y=1\)

Đọc tiếp...
Vũ Phương Mai 10 tháng 10 2017 lúc 12:18
Báo cáo sai phạm

t ra 2 nghiệm

Đọc tiếp...
Tiến Dũng Trương 11 tháng 7 2017 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

câu a)

nhân cả 3 phương trình

ta được

\(x^2y^2z^2=6\left(x+y-z\right)\left(x-y+z\right)\left(y-x+z\right)\)

Vế trái là 1 số chính phương nên Vp cũng là số chính phương

6 không phải là số chính phương nên

\(\left(x+y-z\right)\left(x-y+z\right)\left(y-x+z\right)\)=6

lập bảng 

đặt x+y-z=1 ; x-y+z=2; y-x+z=3 giải ra và tương tự xét các cái còn lại (hơi lâu) nhớ xét thêm cái âm nữa

câu b)

từ hpt =>5y+3=11z+7

<=>\(y=\frac{11z+4}{5}\)>0 với mọi y;z thuộc R

y  nguyên dương nên (11z+4)thuộc bội(5) và z_min

=> z=1 

=> y=3

=> x =18 (t/m)

câu c)

qua pt (1) =>x=20-2y-3z

thay vao 2) <=> y+5z=23

y;z là nguyên dương mà 5z chia hêt cho 5 

=> z={1;2;3;4}

=> y={18;13;8;3}

=> x={-19;-12;-5;2} đoạn này bạn làm từng GT của z nhé

chọn x=2; y=3; z=4 (t/m)

Nếu có sai sót hãy báo lại qua gmail: tiendung230103@gmail.com

Đọc tiếp...
Nguyễn Phúc Thiên 11 tháng 7 2017 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

Bạn giải nốt giùm mình câu a được ko?

Đọc tiếp...
Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 12 tháng 11 2016 lúc 23:19
Báo cáo sai phạm

Điều kiện \(y\ne\left\{-12;0;12\right\}\)

Xét phương trình đầu : \(\frac{x}{y}-\frac{x}{y+12}=1\Leftrightarrow x\left(\frac{1}{y}-\frac{1}{y+12}\right)=1\Leftrightarrow\frac{12x}{y\left(y+12\right)}=1\Leftrightarrow y^2+12y=12x\) (1)

Xét phương trình còn lại : 

\(\frac{x}{y-12}-\frac{x}{y}=2\Leftrightarrow x\left(\frac{1}{y-12}-\frac{1}{y}\right)=2\Leftrightarrow\frac{12x}{y\left(y-12\right)}=2\Leftrightarrow2y^2-24y=12x\)(2)

Từ (1) và (2) suy ra được pt \(2y^2-24y=y^2+12y\Leftrightarrow y^2-36y=0\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}y=0\\y=36\end{cases}}\)

Thay vào (1) ta tìm được x

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 14 tháng 11 2018 lúc 9:00
Báo cáo sai phạm

b/ \(\hept{\begin{cases}\left(m+1\right)x+my=2m-1\\mx-y=m^2-2\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}\left(m+1\right)x+my=2m-1\left(1\right)\\y=mx-m^2+2\left(2\right)\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\left(2\right)\Leftrightarrow\left(m+1\right)x+m\left(mx-m^2+2\right)=2m-1\)

\(\Leftrightarrow\left(m^2+m+1\right)\left(x-m+1\right)=0\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=m-1\\y=2-m\end{cases}}\)

\(\Rightarrow A=\left(m-1\right)\left(2-m\right)=-m^2+3m-2\le\frac{1}{4}\)

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 14 tháng 11 2018 lúc 8:50
Báo cáo sai phạm

a/ \(\hept{\begin{cases}mx+y=2m\\x+my=m+1\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\left(x+y\right)\left(m+1\right)=3m+1\)

\(\Leftrightarrow\left(x+y\right)=\frac{3m+1}{m+1}=3-\frac{2}{m+1}\)

Vì x, y nguyên nên (m + 1) phải là ước nguyên của 2.

Đọc tiếp...
Miyano Akemi 14 tháng 11 2018 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

alibaba nguyễn có thể làm chi tiết hơn được ko

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 24 tháng 7 lúc 22:58
Báo cáo sai phạm

Hệ phương trình tương đương \(\hept{\begin{cases}4x^2+2y^2-8x+4y=2\\3x^2-2y^2-6x-4y=5\end{cases}}\)

Cộng vế theo vế ta có phương trình:

\(7x^2-14x=7\Leftrightarrow7x^2-14x-7=0\)

Đọc tiếp...
Đào Thu Hoà 7 tháng 6 lúc 8:30
Báo cáo sai phạm

Từ \(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=2\Rightarrow\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\right)^2=4.\)

Mà \(\frac{2}{xy}-\frac{1}{z^2}=4\)theo giả thiết

\(\Rightarrow\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\right)^2=\frac{2}{xy}-\frac{1}{z^2}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{x^2}+\frac{1}{y^2}+\frac{1}{z^2}+\frac{2}{xy}+\frac{2}{yz}+\frac{2}{zx}=\frac{2}{xy}-\frac{1}{z^2}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{x^2}+\frac{1}{y^2}+\frac{2}{z^2}+\frac{2}{yz}+\frac{2}{zx}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(\frac{1}{x^2}+\frac{2}{zx}+\frac{1}{z^2}\right)+\left(\frac{1}{y^2}+\frac{2}{yz}+\frac{1}{z^2}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{z}\right)^2+\left(\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\right)^2=0\)

Mà \(\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{z}\right)^2\ge0;\left(\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\right)^2\ge0\)

\(\Rightarrow\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{z}\right)^2=\left(\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\right)^2=0\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}\frac{1}{x}=-\frac{1}{z}\\\frac{1}{y}=-\frac{1}{z}\end{cases}\Leftrightarrow}x=y=-z\)

Thế vào phương trình đầu đã cho của hệ ta có :

\(\frac{1}{-z}+\frac{1}{-z}+\frac{1}{z}=2\Leftrightarrow\frac{1}{-z}=2\Leftrightarrow z=-\frac{1}{2}\)\(\Rightarrow x=y=\frac{1}{2}.\)

Vậy hệ đã cho có nghiệm duy nhất ...

Đọc tiếp...
๖ۣۜN.๖ۣۜÝ 7 tháng 6 lúc 8:29
Báo cáo sai phạm

Toán lớp 9 thì bạn qua bên lazi hoặc học 24h

Nha

Học tốt

Đọc tiếp...
an danh 19 tháng 12 2018 lúc 19:56
Báo cáo sai phạm

ko co kien thuc ak

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Tuấn Anh 4 tháng 7 lúc 12:53
Báo cáo sai phạm

TL:
B=1+2+3+...+98+99

\(B=\frac{\left(1+99\right).\left[\left(99-1\right):1+1\right]}{2}\) 

\(B=\frac{9900}{2}\)

\(B=4950\)

Vậy B=4950

Đọc tiếp...
NHDmonster ( Team Boss ) 4 tháng 7 lúc 11:53
Báo cáo sai phạm

B = 1 + (2 + 3 + 4 + ... + 98 + 99).

Ta thấy tổng trong ngoặc gồm 98 số hạng, nếu chia thành các cặp ta có 49 cặp nên tổng đó là:

(2 + 99) + (3 + 98) + ... + (51 + 50) = 49.101 = 4949

Khi đó B = 1 + 4949 = 4950

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 4 tháng 7 lúc 9:14
Báo cáo sai phạm

\(\left(2x+1\right)^2+y^2+\left(y-2x\right)^2=\frac{1}{3}\)

\(\Leftrightarrow3\left(x-y\right)^2+\left(3x+1\right)^2=0\)

\(\Leftrightarrow x=y=-\frac{1}{3}\)

Đọc tiếp...
hoang viet nhat 7 tháng 8 lúc 9:23
Báo cáo sai phạm

\(\left(2x+1\right)^2+y^2+\left(y-2x\right)^2=\frac{1}{3}\)

\(\Leftrightarrow3\left(x-y\right)^2+\left(3x+1\right)^2=0\)

\(\Leftrightarrow x=y=-\frac{1}{3}\)

Chúc bạn học tốt !!!

Đọc tiếp...
Trần Phúc Khang 3 tháng 7 lúc 14:36
Báo cáo sai phạm

Xét \(a^2+b^2+c^2\ge\frac{1}{3}\left(a+b+c\right)^2\)

<=> \(\)\(a^2+b^2+c^2\ge ab+bc+ac\)

<=> \(\left(a-b\right)^2+\left(b-c\right)^2+\left(a-c\right)^2\ge0\)luôn đúng

=> \(a^2+b^2+c^2\ge\frac{1}{3}\left(a+b+c\right)^2\)

Dấu bằng xảy ra khi a=b=c

Áp dụng ta có

\(\left(2x+1\right)^2+\left(-y\right)^2+\left(y-2x\right)^2\ge\frac{1}{3}\left(2x+1-y+y-2x\right)^2=\frac{1}{3}=VP\)

Dấu bằng xảy ra khi \(2x+1=-y=y-2x\)=> \(\hept{\begin{cases}x=-\frac{1}{3}\\y=-\frac{1}{3}\end{cases}}\)

Vậy \(x=y=-\frac{1}{3}\)

Đọc tiếp...
❄ b̫єʂŧ ● Šηιρєя⁹ ρยɓɠ ✾︻┳デ═— 25 tháng 6 lúc 9:26
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}|x-2|+2|y-1|=9\\x+|y-1|=-1\end{cases}}\)<=> \(\hept{\begin{cases}\left(x-2\right)+2\left(y-1\right)=9\\x+\left(y-1\right)=-1\end{cases}}\)

<=> \(\hept{\begin{cases}x-2+2y-2=9\\x+y-1=-1\end{cases}}\)<=>\(\hept{\begin{cases}x+2y=13\\x+y=0\end{cases}}\)<=> \(\hept{\begin{cases}x=-13\\y=13\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa 19 tháng 6 lúc 7:47
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}4x+y=-5\\3x-2y=-12\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}8x+2y=-10\\3x-2y=-12\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}8x+2y=-10\\11x=-22\end{cases}}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}8x+2y=-10\\x=-2\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}8\left(-2\right)+2y=-10\\x=-2\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}2y=6\\x=-2\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}y=3\\x=-2\end{cases}}}\).

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: