Giúp tôi giải toán


Lầy Văn Lội Hôm qua lúc 18:09
Báo cáo sai phạm

4 PT(1) -3 PT(2)

Rau 14 giờ trước (12:56)
Báo cáo sai phạm

Nhấn chéo hay vế cũng đ.c ^_^

alibaba nguyễn CTV 16/07/2017 lúc 14:00
Báo cáo sai phạm

Sửa đề \(\hept{\begin{cases}x+y+z=1\\x^2+y^2+z^2=1\\x^3+y^3+z^3=1\end{cases}}\)

Ta có; \(\left(x+y+z\right)^2=1\)

\(\Leftrightarrow x^2+y^2+z^2+2\left(xy+yz+zx\right)=1\)

\(\Leftrightarrow xy+yz+zx=0\)

Ta lại có:

\(x^3+y^3+z^3-3xyz+3xyz=1\)

\(\Leftrightarrow\left(x+y+z\right)\left(x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx\right)+3xyz=1\)

\(\Leftrightarrow3xyz=0\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=0\\y=0\\z=0\end{cases}}\)

Với \(x=0\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}y=0\\z=1\end{cases}}\)hoặc \(\hept{\begin{cases}y=1\\z=0\end{cases}}\)

\(\Rightarrow x+y^2+z^3=1\)

Tương tự cho các trường hợp còn lại.

alibaba nguyễn CTV 16/07/2017 lúc 13:11
Báo cáo sai phạm

Cái hệ vô nghiệm mất tiêu rồi. Xem lại đề đi b

Bá đạo sever là tao 16/07/2017 lúc 13:09
Báo cáo sai phạm

sao đề sao tính?

Tiến Dũng Trương 11/07/2017 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

câu a)

nhân cả 3 phương trình

ta được

\(x^2y^2z^2=6\left(x+y-z\right)\left(x-y+z\right)\left(y-x+z\right)\)

Vế trái là 1 số chính phương nên Vp cũng là số chính phương

6 không phải là số chính phương nên

\(\left(x+y-z\right)\left(x-y+z\right)\left(y-x+z\right)\)=6

lập bảng 

đặt x+y-z=1 ; x-y+z=2; y-x+z=3 giải ra và tương tự xét các cái còn lại (hơi lâu) nhớ xét thêm cái âm nữa

câu b)

từ hpt =>5y+3=11z+7

<=>\(y=\frac{11z+4}{5}\)>0 với mọi y;z thuộc R

y  nguyên dương nên (11z+4)thuộc bội(5) và z_min

=> z=1 

=> y=3

=> x =18 (t/m)

câu c)

qua pt (1) =>x=20-2y-3z

thay vao 2) <=> y+5z=23

y;z là nguyên dương mà 5z chia hêt cho 5 

=> z={1;2;3;4}

=> y={18;13;8;3}

=> x={-19;-12;-5;2} đoạn này bạn làm từng GT của z nhé

chọn x=2; y=3; z=4 (t/m)

Nếu có sai sót hãy báo lại qua gmail: tiendung230103@gmail.com

Nguyễn Phúc Thiên 11/07/2017 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

Bạn giải nốt giùm mình câu a được ko?

LIVERPOOL 13/07/2017 lúc 10:12
Báo cáo sai phạm

Lấy tổng, tích ta được:

\(\hept{\begin{cases}\sqrt{x+3}-\sqrt{x}+\sqrt{y+3}-\sqrt{y}=2\\\sqrt{x+3}+\sqrt{y}+\sqrt{y+3}+\sqrt{y}=6\end{cases}}\)Đặt \(\hept{\begin{cases}\sqrt{x+3}+\sqrt{x}=a\left(a>0\right)\\\sqrt{y+3}+\sqrt{y}=b\left(b>0\right)\end{cases}}\)và chú ý rằng \(\hept{\begin{cases}\sqrt{x+3}-\sqrt{x}=\frac{3}{a}\\\sqrt{y+3}-\sqrt{y}=\frac{3}{b}\end{cases}}\)

=>\(\hept{\begin{cases}a+b=6\\\frac{3}{a}+\frac{3}{b}=2\ge\frac{3.4}{a+b}=2\end{cases}}\)(theo Cauchy scharws)

Dấu bằng khi a=b=3

<=>x=y=1

Nguyễn Duy Long 12/07/2017 lúc 07:31
Báo cáo sai phạm

\(pt< =>\hept{\begin{cases}x+y+2\sqrt{xy}=4\\x+y+6+2\sqrt{\left(x+3\right)\left(y+3\right)}=16\end{cases}}\)

<=>\(\hept{\begin{cases}x+y=4-2\sqrt{xy}\\x+y=10-2\sqrt{\left(x+3\right)\left(y+3\right)}\end{cases}}\)

=> \(4-2\sqrt{xy}=10-2\sqrt{\left(x+3\right)\left(y+3\right)}\)

<=>\(-2\sqrt{xy}=6-2\sqrt{\left(x+3\right)\left(y+3\right)}\)

<=> \(\sqrt{\left(x+3\right)\left(y+3\right)}=\sqrt{xy}+3\)

Bình phương hai vế, tự làm nốt

hoàng thanh 11/05/2015 lúc 16:30
Báo cáo sai phạm

gọi thời gian người thứ nhất làm xong công việc là x(x>0)

     thời gian người thứ hai làm xong công việc là y(y>0)

1 ngày hai người làm chung sẽ làm được \(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\) (công việc)

ta có hệ phương trình \(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{1}{4}\)

                                \(\frac{10}{x}+\frac{1}{y}=1\)     

giải hệ phương trình trên ta sẽ tìm được

cún con trong nhà 21/02/2016 lúc 08:53
Báo cáo sai phạm

Dãy số có 2 chữ số chia hết cho 3 là:[12,15,....,99] 

Khoảng cách của từng số hạng là 3

Số số hạng là: (99-12):3+1=30(số)

Vậy có 30 số có 2 chữ số chia hết cho 3

Rau 02/07/2017 lúc 22:55
Báo cáo sai phạm

Bài này nhẹ nhàng thôi :)
Đợi nọ mình nâng bậc 5 nhưng đợt này mình nâng bậc 2 thôi :v
Xử lí (x+2-y+1) = (( căn(x+2) - căn(y) )( căn(x+2)+căn(y)) +1) 
-> (x-y+1) căn(x+2) - căn(y) =0
<=> (( căn(x+2) - căn(y) )( căn(x+2)+căn(y)) +1) ( căn(x+2)) - căn(y)=0
<=> ( căn(x+2) - căn(y) ) (....)=0
=> x+2=y 
Còn (..) hiển nhiên >0 ( Đoạn đấy bạn tự phân tích ) 
P/s: Thực sự mình hong biết code gõ latex trên đây là gì -_-

alibaba nguyễn CTV 23/06/2017 lúc 13:21
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}x^2y+xy^2=30\\x^8+y^8=35\end{cases}}\)

Ta có:

\(x^8+y^8=35\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x^8\le35\\y^8\le35\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}|x|< 1,6\\|y|< 1,6\end{cases}}\)

Ta có:

\(x^2y+xy^2\le x^2.|y|+y^2.|x|< 1,6^2.1,6+1,6^2.1,6=8,192< 30\)

Vậy hệ vô nghiệm.

Thắng Nguyễn CTV 23/06/2017 lúc 11:58
Báo cáo sai phạm

\(pt\left(2\right)\Leftrightarrow\left(x^4\right)^2+\left(y^4\right)^2=35\)

\(\Leftrightarrow\left(x^4+y^4\right)^2-2x^4y^4=35\)

\(\Leftrightarrow\left(x^4+y^4\right)^2-2x^4y^4=35\)

\(\Leftrightarrow\left(\left(x^2\right)^2+\left(y^2\right)^2\right)^2-2x^4y^4=35\)

\(\Leftrightarrow\left(\left(x^2+y^2\right)^2-2x^2y^2\right)^2-2\left(xy\right)^4=35\)

\(\Leftrightarrow\left[\left(\left(x+y\right)^2-2xy\right)^2-2\left(xy\right)^2\right]^2-2\left(xy\right)^4=35\)

Và \(pt\left(1\right)\Leftrightarrow xy\left(x+y\right)=30\)

Đặt \(\hept{\begin{cases}S=x+y\\P=xy\end{cases}}\Rightarrow S^2\ge4P\) thì có:

\(\hept{\begin{cases}\left[\left(S^2-2P\right)^2-2P^2\right]^2-2P^4=35\\SP=30\end{cases}}\)

Thay lẫn lộn vào nhau giải ra thì có....

alibaba nguyễn CTV 23/06/2017 lúc 13:12
Báo cáo sai phạm

Thắng Nguyễn cách này không khả thi đâu. You cứ giải đến cuối sẽ thấy.

Rau 19/06/2017 lúc 11:44
Báo cáo sai phạm

._. Có cái BĐT 2(x^2+y^2) ≥ (x+y)^2  => √ (x^2 +y^2) ≥ (x+y)/( √2) 
=> √ (x^2 +y^2)  +√2xy)  ≥ (x+y)/( √2) +( √(2xy)) = (x+y+2√xy)/√2   = (√x +√y )^2 /√2 =8√2 ( vì √x +√y=4)

Vậy Dấu = sảy ra x=y=4 

Mr Lazy 01/07/2015 lúc 10:20
Báo cáo sai phạm

\(\left(1\right)\Leftrightarrow x^2-xy-y^2-\left(x+y\right)=0\Leftrightarrow\left(x+y\right)\left(x-2y\right)-\left(x+y\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+y\right)\left(x-2y-1\right)=0\)

 

Dũng Lê Trí 11/06/2017 lúc 07:10
Báo cáo sai phạm

Đề có sai sót gì không bạn ơi ?

Linh Nguyễn 19/06/2017 lúc 10:25
Báo cáo sai phạm

bạn ơi đề sai à?????

Lê Chí Cường 16/06/2017 lúc 17:03
Báo cáo sai phạm

đề đúng đó, nếu làm đc thì chỉ cần viết cách làm thôi, ko cần đáp số đâu

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: