Giúp tôi giải toán và làm văn


Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý Hôm qua lúc 11:18
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}x-y+1=0\\2x^2-xy+3y^2-7x-12y+1=0\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=y-1\\2x^2-xy+3y^2-7x-12y+1=0\end{cases}}\)

Thế phương trình trên vào phương trình dưới, ta có:

\(2\left(y-1\right)^2-\left(y-1\right)y+3y^2-7\left(y-1\right)-12y+1=0\)\(\Leftrightarrow2y^2-4y+2-y^2+y+3y^2-7y+7-12y+1=0\)

\(\Leftrightarrow4y^2-22y+10=0\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}y=5\\y=\frac{1}{2}\end{cases}}\)

Với y = 5 thì x = 5 - 1 = 4

Với \(y=\frac{1}{2}\Rightarrow x=\frac{1}{2}-1=-\frac{1}{2}\)

Vậy hệ có 2 nghiệm \(\left(4;5\right)\) và \(\left(-\frac{1}{2};\frac{1}{2}\right)\)

Đọc tiếp...
Đinh Hoàng Huy 15/10 lúc 16:35
Báo cáo sai phạm

Thế y = x + 1 vào phương trình phía dưới.

Đọc tiếp...
Lầy Văn Lội 15/10 lúc 22:46
Báo cáo sai phạm

\(HPT\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}\left(\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\right)^2=3+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}\\..\\...\end{cases}}\)

đến đây cộng vế 3 PT ta sẽ tính được \(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\) khi đó thay vào PT đầu giải

Đọc tiếp...
Vũ Phương Mai 15/10 lúc 22:55
Báo cáo sai phạm

Xét (x,y,z)=(0,0,m),(0,n,0),(p,0,0) là nghiệm của hệ(m,n,p\(\in\)R)

Xét xyz\(\ne\)0

hpt\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}\left(\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\right)^2\\\left(\frac{1}{z}+\frac{1}{x}\right)^2\\\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right)^2\end{cases}}\)

Đặt\(\frac{1}{x}=a,\frac{1}{y}=b,\frac{1}{z}=c\)

hệ tt

\(\hept{\begin{cases}a^2+a+3=\left(b+c\right)^2\\b^2+b+4=\left(c+a^2\right)\\c^2+c+5=\left(a+b\right)^2\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}\left(a+b+c+\frac{1}{2}\right)\left(b+c-a-\frac{1}{2}\right)=\frac{11}{4}\\\left(a+b+c+\frac{1}{2}\right)\left(c+a-b-\frac{1}{2}\right)=\frac{15}{4}\\\left(a+b+c+\frac{1}{2}\right)\left(a+b-c-\frac{1}{2}\right)=\frac{19}{4}\end{cases}}}\)

đặt rồi tự giải tiếp

Đọc tiếp...
Tiến Dũng Trương Hôm qua lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

cho xin face

Đọc tiếp...
hoàng thanh 11/05/2015 lúc 16:30
Báo cáo sai phạm

gọi thời gian người thứ nhất làm xong công việc là x(x>0)

     thời gian người thứ hai làm xong công việc là y(y>0)

1 ngày hai người làm chung sẽ làm được \(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\) (công việc)

ta có hệ phương trình \(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{1}{4}\)

                                \(\frac{10}{x}+\frac{1}{y}=1\)     

giải hệ phương trình trên ta sẽ tìm được

Đọc tiếp...
cún con trong nhà 21/02/2016 lúc 08:53
Báo cáo sai phạm

Dãy số có 2 chữ số chia hết cho 3 là:[12,15,....,99] 

Khoảng cách của từng số hạng là 3

Số số hạng là: (99-12):3+1=30(số)

Vậy có 30 số có 2 chữ số chia hết cho 3

Đọc tiếp...
OoO Ledegill2 OoO 12/10 lúc 22:51
Báo cáo sai phạm

Đây là hệ phương trình Đồng bậc rồi. Chỉ cần nhân chéo là OK thôi. 

Đọc tiếp...
Akai Haruma Quản lý 13/10 lúc 02:18
Báo cáo sai phạm

Lời giải:

ĐK: \(x,y\ne0\)

Ta có: \(\hept{\begin{cases}x=\frac{x^2+12}{2y^2}\\y=\frac{y^2+12}{2x^2}\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x^2+12=2xy^2\\y^2+12=2x^2y\end{cases}}\) (thực hiện nhân chéo)

Trừ theo vế: \(\Rightarrow x^2-y^2=2xy^2-2x^2y\)

\(\Leftrightarrow\left(x-y\right)\left(x+y\right)=2xy\left(y-x\right)\)

\(\Leftrightarrow\left(x-y\right)\left(x+y\right)+2xy\left(x-y\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-y\right)\left(x+y+2xy\right)=0\)

Do \(x=\frac{x^2+12}{2y^2}\) có \(x^2,y^2>0\Rightarrow x>0\), tương tự thì \(y>0\). Do đó \(x+y+2xy>0\)

\(\Rightarrow x-y=0\Leftrightarrow x=y\)

Thay vào phương trình đầu tiên: \(x=\frac{x^2+12}{2x^2}\Rightarrow2x^3=x^2+12\)

\(\Leftrightarrow\left(x-2\right)\left(2x^2+3x+6\right)=0\)

Thấy rằng \(2x^2+3x+6=x^2+\left(x+\frac{3}{2}\right)^2+\frac{15}{4}>0\Rightarrow x=2\rightarrow y=2\)

Vậy hpt có nghiệm \(\left(x,y\right)=\left(2,2\right)\)

Đọc tiếp...
OoO Ledegill2 OoO 12/10 lúc 22:48
Báo cáo sai phạm

PT 1 \(\Leftrightarrow x-y.x^2+xy+y^2+3.x-y-3x^2+y^2-2=0\)

\(\Leftrightarrow x^3-3x^3+3x-1=y^3+3y^3+3y+1\)

\(\Leftrightarrow x-1^3=x+1^3\)

\(\Leftrightarrow x-y-2=0\)

Thay vào PT 2 nhân liên hợp. 

PT 1 suy ra \(y=x-2\)thay vào PT 2, ta có:

\(4\sqrt{x+2}+\sqrt{22-3x}=x^2+8\)\(-2\le x\le\frac{22}{3}\)

\(\Leftrightarrow4.\sqrt{x+2}-2+\sqrt{22-3x}-4=x^2-4\)

\(\Leftrightarrow x-2.x+2+\frac{3}{\sqrt{22-3x}+4}-\frac{4}{\sqrt{x+2}+2}=0\)

TH1:x=2 thay vào (1) suy ra y=0

TH2: f(x)= \(x+2+\frac{3}{\sqrt{22-3x}+4}-\frac{4}{\sqrt{x+2}+2}=0\)*

ta thấy x=-1 là 1 nghiệm của PT(*)

NHận xét rằng giả xử có số a thoả \(-2\le x\le a\le\frac{22}{3}\)

Ta có: \(\sqrt{x+2}< \sqrt{a+2};\sqrt{22-3x}>\sqrt{22-3a}\)

\(\Rightarrow-\frac{4}{\sqrt{x+2}+2}< -\frac{4}{\sqrt{a+2}+2}\)

       \(\frac{3}{\sqrt{22-3x}+4}< \frac{3}{\sqrt{22-3a}+4}\)

Suy ra f(x)<< f(a) suy hàm f(x) đồng biến

suy x=-1 thì f(x)=0

       x<-1 thì f(x) <0

       x>-1 thì f(x)>0

suy ra x=-1 là nghiệm duy nhất của(*)

thay vào (1) ta có y=-3

P/s: Tôi ko chắc, mới lớp 6 thôi

Đọc tiếp...
Rau 19/06/2017 lúc 11:44
Báo cáo sai phạm

._. Có cái BĐT 2(x^2+y^2) ≥ (x+y)^2  => √ (x^2 +y^2) ≥ (x+y)/( √2) 
=> √ (x^2 +y^2)  +√2xy)  ≥ (x+y)/( √2) +( √(2xy)) = (x+y+2√xy)/√2   = (√x +√y )^2 /√2 =8√2 ( vì √x +√y=4)

Vậy Dấu = sảy ra x=y=4 

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn CTV 10/10/2017 lúc 18:03
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(4\sqrt{8-x}+4\sqrt{8-y}+4\sqrt{8-z}\)

\(\le8-x+4+8-y+4+8-z+4\)

\(=36-x-y-z\)

\(=48-\left(x+4\right)-\left(y+4\right)-\left(z+4\right)\)

\(\le48-4\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z}\right)\)

\(=48-4.6=24\)

\(\Rightarrow\sqrt{8-x}+\sqrt{8-y}+\sqrt{8-z}\le6\)

Dấu = xảy ra khi \(x=y=z=4\)     

Đọc tiếp...
Trần Hữu Ngọc Minh 10/10/2017 lúc 16:54
Báo cáo sai phạm

bạn tham khảo nhé:

\(x,y,z\ge0\)không mất tính tổng quát ta giả sử \(x\ge y\ge z\)

hệ \(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}3\sqrt{x}=6\\3\sqrt{8-x}=6\end{cases}\Leftrightarrow3\sqrt{x}=3\sqrt{8-x}\Leftrightarrow x=4}\)

\(\Rightarrow4\ge y\ge z\)

Nếu \(x=1\)thì \(\sqrt{8-x}=\sqrt{7}\left(L\right)\)

nếu \(x=2\)thì \(\sqrt{x}=\sqrt{2}\left(L\right)\)

\(\)nếu \(x=3\)thì \(\sqrt{x}=\sqrt{3}\left(L\right)\)

Loại vì các số vô tỉ không thẻ nào cộng lại là 1 số nguyên

Vậy \(\left(x;y;z\right)\)là \(\left(4;4;4\right)\)

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn CTV 10/10/2017 lúc 16:09
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}x^2+y^4-2xy^3=0\left(1\right)\\x^2+2y^2-2xy=1\left(2\right)\end{cases}}\)

Thế (2) vào 1 ta được

\(\left(x^2+2y^2-2xy\right)x^2+y^4-2xy^3=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-y\right)^2\left(x^2+y^2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x=y\)

Thế vô (2) ta được

\(x^2+2x^2-2x^2=1\)

\(\Leftrightarrow x^2=1\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=y=1\\x=y=-1\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thiều Công Thành 09/10/2017 lúc 21:40
Báo cáo sai phạm

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x^2+y^4=2xy^3&\left(x-y\right)^2+y^2=1&\end{cases}}\)

áp dụng bđt cô si ta có:

\(x^2+y^4\ge2xy^2\Leftrightarrow2xy^3\ge2xy^2\Rightarrow y\ge1\)

\(\Rightarrow\left(x-y\right)^2+y^2\ge0+1=1\Rightarrow x=y=1\)

Đọc tiếp...
Vũ Phương Mai 10/10/2017 lúc 12:18
Báo cáo sai phạm

t ra 2 nghiệm

Đọc tiếp...
Bexiu 08/10/2017 lúc 11:01
Báo cáo sai phạm

Lời Giải

Cộng theo vế 2 pt trên, ta có

3(x+1)2+2(x−1)2=83(x+1)2+2(x−1)2=8

⇔5x2+2x−3=0⇔5x2+2x−3=0

⇔⎡⎣x=35x=−1⇔[x=35x=−1

Ta viết lại pt (2)

x+5(y−1)=xyx+5(y−1)=xy

⇔(x−xy)+5(y−1)=0⇔(x−xy)+5(y−1)=0

⇔x(1−y)−5(1−y)=0⇔x(1−y)−5(1−y)=0

⇔(x−5)(1−y)=0⇔(x−5)(1−y)=0

⇔[x=5y=1⇔[x=5y=1

- TH1: Thay x = 5 vào pt (1) tìm được [y=−5+52−√y=−5−52−√[y=−5+52y=−5−52

- TH2: Thay y = 1 vào pt (1) tìm được [x=−1+52−√x=−1−52−√[x=−1+52x=−1−52

Đọc tiếp...
Bexiu 08/10/2017 lúc 10:56
Báo cáo sai phạm

Lời Giải

{(x−1)2−2y=2(x+1)2+3y=1{(x−1)2−2y=2(x+1)2+3y=1

⇔{3(x+1)2−6y=6(1)2(x−1)2+6y=2(2)⇔{3(x+1)2−6y=6(1)2(x−1)2+6y=2(2)

Cộng theo vế 2 pt trên, ta có

3(x+1)2+2(x−1)2=83(x+1)2+2(x−1)2=8

⇔5x2+2x−3=0⇔5x2+2x−3=0

⇔⎡⎣x=35x=−1⇔[x=35x=−1

{(x+y)2=50(1)x+5(y−1)=xy(2){(x+y)2=50(1)x+5(y−1)=xy(2)

Ta viết lại pt (2)

x+5(y−1)=xyx+5(y−1)=xy

⇔(x−xy)+5(y−1)=0⇔(x−xy)+5(y−1)=0

⇔x(1−y)−5(1−y)=0⇔x(1−y)−5(1−y)=0

⇔(x−5)(1−y)=0⇔(x−5)(1−y)=0

⇔[x=5y=1⇔[x=5y=1

- TH1: Thay x = 5 vào pt (1) tìm được [y=−5+52–√y=−5−52–√[y=−5+52y=−5−52

- TH2: Thay y = 1 vào pt (1) tìm được [x=−1+52–√x=−1−52–√[x=−1+52x=−1−52

Đọc tiếp...
Bá đạo sever là tao 06/10/2017 lúc 11:07
Báo cáo sai phạm

Áp dụng BĐT vào giải pt 2 dựa vào đk x,y>0; x+y=căn bậc 3 2014 

suy ra dấu =

Đọc tiếp...
khánhchitt3003 05/10/2017 lúc 21:46
Báo cáo sai phạm

\(x\sqrt{y-1}=\sqrt{x}\sqrt{xy-x}\le\frac{xy}{2}\)

5. cosi 1+x^2>=2x

=>(1+x^2)^2>=4x^2

1+1/y^4>=2/y^2

=>8>=8x^2/y^2

=>y^2>=x^2

cm tt => x^2>=y^2

c10 \(\sqrt{x^2-y^2-2x-2y}=\sqrt{\left(x-y\right)\left(x+y-2\right)}\le x-1\)

c13 pt 2 vô n

Đọc tiếp...
khánhchitt3003 07/10/2017 lúc 20:44
Báo cáo sai phạm

như cậu pt sai hay sao ấy của tớ là 

\(2x+3-\frac{3}{\sqrt{3x+1}+2}-\frac{38}{\sqrt[3]{\left(19x+8\right)^2}+\sqrt[3]{19x+8}+9}\)

Đọc tiếp...
vũ tiền châu 07/10/2017 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

\(\frac{3}{\sqrt{3x+1}}+\frac{19}{\sqrt[3]{\left(19x+8\right)^2}+2\sqrt[3]{19x+8}+4}-2x-1=0\)

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn CTV 04/10/2017 lúc 16:45
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}x+y+z=3\\\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=1\\xy+yz+zx=27\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x+y+z=3\\xyz=xy+yz+zx=27\\xy+yz+zx=27\end{cases}}\)

Từ đây ta thấy rằng x, y, z là nghiệm của phương trình: 

\(X^3-3X^2+27X-27=0\)

Vì phương trình bậc 3 này chỉ có 1 nghiệm duy nhất (\(\Rightarrow x=y=z\)) và dễ thấy nghiệm đó không thỏa hệ ban đầu.

Vậy hệ vô nghiệm

Đọc tiếp...
phamtheduong 08/10/2017 lúc 10:29
Báo cáo sai phạm

bai nay de ma

ap dung tinh chat day ti so bang nhau ta co

1+1+1 phan x+y+z =3 phan x + y + z

ma the de bai tong tren = 1 nen x + y +z =3 .vay x,y,z +1

Đọc tiếp...
hà quang thắng 04/10/2017 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

khó quá không làm được đề gì mà .khó thế

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: