Giúp tôi giải toán và làm văn


Incursion_03 11 giờ trước (22:35)
Báo cáo sai phạm

\(3,\hept{\begin{cases}x-\frac{1}{x}=y-\frac{1}{y}\left(1\right)\\2y=x^3+1\end{cases}}\left(ĐKXĐ:x;y\ne0\right)\)

pt\(\left(1\right)\Leftrightarrow x+\frac{1}{y}=y+\frac{1}{x}\)

          \(\Leftrightarrow\frac{xy+1}{y}=\frac{xy+1}{x}\)

         \(\Leftrightarrow\left(xy+1\right)\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{y}\right)=0\)

Làm nốt đi, lười quá :V

Đọc tiếp...
ミ★ɦυүềη☆bùї★彡 11 giờ trước (22:30)
Báo cáo sai phạm

2, ĐKXĐ \(x\ge1,y\ge0\)

 \(\hept{\begin{cases}xy+x+y=x^2-2y^2\left(1\right)\\x\sqrt{2y}-y\sqrt{x-1}=2x-2y\left(2\right)\end{cases}}\)  

Pt (1) <=> \(xy+x+y+y^2=x^2-y^2\) 

<=> \(y\left(x+y\right)+x+y=\left(x-y\right)\left(x+y\right)\) 

<=> \(\left(x+y\right)\left(y+1\right)=\left(x-y\right)\left(x+y\right)\) 

<=> \(\left(x+y\right)\left(2y+1-x\right)=0\) 

Mà \(x\ge1,y\ge0\) => \(x+y>0\) => \(2y+1-x=0\)<=>  \(x=2y+1\) 

Thay x=2y+1 vào (2) 

Đoạn này bn tự giải tiếp nhé 

Đọc tiếp...
Incursion_03 12 giờ trước (21:48)
Báo cáo sai phạm

\(1,\hept{\begin{cases}x\left(x+y+1\right)=3\\\left(x+y\right)^2-\frac{5}{x^2}=-1\end{cases}\left(ĐKXĐ:x\ne0\right)}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x+y=\frac{3}{x}-1\\\left(x+y\right)^2-\frac{5}{x^2}=-1\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\left(\frac{3}{x}-1\right)^2-\frac{5}{x^2}=-1\)

Đặt \(\frac{1}{x}=a\left(a\ne0\right)\)

\(\Rightarrow\left(3a-1\right)^2-5a^2=-1\)

\(\Leftrightarrow9a^2-6a+1-5a^2+1=0\)

\(\Leftrightarrow4a^2-6a+2=0\)

Làm nốt

Đọc tiếp...
ღ✯ Bà _ Hoàng ♕ Lạnh_Nhạt ✯ღ 13 tháng 2 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

\(3,\frac{1}{x-2}+3=\frac{x-3}{2-x}\)   ĐKXĐ : \(x\ne2\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{x-2}+\frac{3\left(x-2\right)}{x-2}=\frac{3-x}{x-2}\)

\(\Leftrightarrow1+3x-6=3-x\)

\(\Leftrightarrow3x+x=-1+6-3\)

\(\Leftrightarrow4x=2\)

\(\Leftrightarrow x=2\)(TM)

KL : ....

Đọc tiếp...
ღ✯ Bà _ Hoàng ♕ Lạnh_Nhạt ✯ღ 13 tháng 2 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

\(1,\frac{7x-3}{x-1}=\frac{2}{3}\)    ĐKXĐ : \(x\ne1\)

\(\Leftrightarrow\frac{3\left(7x-3\right)}{3\left(x-1\right)}=\frac{2\left(x-1\right)}{3\left(x-1\right)}\)

\(\Leftrightarrow21x-9=2x-2\)

\(\Rightarrow21x-2x=9-2\)

\(\Leftrightarrow19x=7\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{7}{19}\)(TM)

kl :....

Đọc tiếp...
MMS_Hồ Khánh Châu 13 tháng 2 lúc 20:16
Báo cáo sai phạm

a) \(x^2-3x+3=0\)

\(\Leftrightarrow x^2-2.x.\frac{3}{2}+\left(\frac{3}{2}\right)^2+\frac{3}{4}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-\frac{3}{2}\right)^2+\frac{3}{4}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-\frac{3}{2}\right)^2=\frac{-3}{4}\)

Vô lí => Phương trình vô nghiệm

\(\Rightarrow x\in\varnothing\)

b) \(x-\left(x-2\right)-\left(x-2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x-x+2-x+2=0\)

\(\Leftrightarrow-x=-4\)

\(\Leftrightarrow x=4\)

c) \(\left(x-2\right)\left(x-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x-2=0\\x-1=0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=2\\x=1\end{cases}}}\)

Vậy x = {1;2} 

d) \(x^2-2x-x+2=0\)

\(\Leftrightarrow x\left(x-1\right)-2\left(x-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-1\right)\left(x-2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x-1=0\\x-2=0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=1\\x=2\end{cases}}}\)

Vậy x = {1;2}

Đọc tiếp...
Nguyễn Hưng Phát CTV 10 tháng 2 lúc 22:29
Báo cáo sai phạm

Giả sử \(y\ge z\Rightarrow\frac{4x}{1+4x}\ge\frac{4y}{1+4y}\Leftrightarrow1-\frac{1}{1+4x}\ge1-\frac{1}{1+4y}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{1+4x}\le\frac{1}{1+4y}\Leftrightarrow1+4x\ge1+4y\Leftrightarrow x\ge y\)

\(\Rightarrow\frac{4z}{1+4z}\ge\frac{4x}{1+4x}\).Tương tự:\(z\ge x\).Nên \(x=y=z\).

Thế vào mà giải nhé

Đọc tiếp...
NCTK ( Box Toán - Văn ) 9 tháng 2 lúc 11:28
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}2x^2+xy-y^2-5x+y+2=0\\x^2+y^2+x+y-4=0\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow2x^2+xy-y^2-5x+y+2=x^2+y^2+x+y-4\)

\(\Leftrightarrow x^2+xy-y^2-5x+y+2=y^2+x+y-4\)

\(\Leftrightarrow x^2+xy-y^2-5x+y=y^2+x+y-4-2\)

\(\Leftrightarrow x^2+xy-y^2-5x+y=y^2+x+y-6\)

\(\Leftrightarrow x^2+xy-y^2+y=y^2+x+y-6+5x\)

\(\Leftrightarrow x^2+xy-y^2+y=y^2+6x+y-6\)

\(\Leftrightarrow x^2+xy-y^2=y^2+6x-6\)

\(\Leftrightarrow x^2+xy=y^2+6x-6+y^2\)

\(\Leftrightarrow x^2+xy=2y^2+6x-6\)

\(\Leftrightarrow x\left(x+y\right)=2\left(y^2+3x-3\right)\)

Đọc tiếp...
Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 12 tháng 11 2016 lúc 23:19
Báo cáo sai phạm

Điều kiện \(y\ne\left\{-12;0;12\right\}\)

Xét phương trình đầu : \(\frac{x}{y}-\frac{x}{y+12}=1\Leftrightarrow x\left(\frac{1}{y}-\frac{1}{y+12}\right)=1\Leftrightarrow\frac{12x}{y\left(y+12\right)}=1\Leftrightarrow y^2+12y=12x\) (1)

Xét phương trình còn lại : 

\(\frac{x}{y-12}-\frac{x}{y}=2\Leftrightarrow x\left(\frac{1}{y-12}-\frac{1}{y}\right)=2\Leftrightarrow\frac{12x}{y\left(y-12\right)}=2\Leftrightarrow2y^2-24y=12x\)(2)

Từ (1) và (2) suy ra được pt \(2y^2-24y=y^2+12y\Leftrightarrow y^2-36y=0\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}y=0\\y=36\end{cases}}\)

Thay vào (1) ta tìm được x

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 14 tháng 11 2018 lúc 9:00
Báo cáo sai phạm

b/ \(\hept{\begin{cases}\left(m+1\right)x+my=2m-1\\mx-y=m^2-2\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}\left(m+1\right)x+my=2m-1\left(1\right)\\y=mx-m^2+2\left(2\right)\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\left(2\right)\Leftrightarrow\left(m+1\right)x+m\left(mx-m^2+2\right)=2m-1\)

\(\Leftrightarrow\left(m^2+m+1\right)\left(x-m+1\right)=0\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=m-1\\y=2-m\end{cases}}\)

\(\Rightarrow A=\left(m-1\right)\left(2-m\right)=-m^2+3m-2\le\frac{1}{4}\)

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 14 tháng 11 2018 lúc 8:50
Báo cáo sai phạm

a/ \(\hept{\begin{cases}mx+y=2m\\x+my=m+1\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\left(x+y\right)\left(m+1\right)=3m+1\)

\(\Leftrightarrow\left(x+y\right)=\frac{3m+1}{m+1}=3-\frac{2}{m+1}\)

Vì x, y nguyên nên (m + 1) phải là ước nguyên của 2.

Đọc tiếp...
Miyano Akemi 14 tháng 11 2018 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

alibaba nguyễn có thể làm chi tiết hơn được ko

Đọc tiếp...
thien ty tfboys 30 tháng 5 2015 lúc 10:18
Báo cáo sai phạm

{(m+1 )x - 2y =m-1

{(m^2)x-y=m^2 + 2m

=>{(m+1)x-2y=m-1(1)

{(2m^2 )x-2y =2m^2 +4m (2)

(1)(2)=>(2m^2-3m-1x=2m^2+3m+1

=>x=(2m^2+3m+1)/(2m^2-m-1)=1+(4m+2)/(2m^2-m-1)

=1+(2m+1)/(m-1)(m+1/2) (3)

​Từ (3 ) ta thấy ĐK để hệ đã cho có nghiệm là #1

Và ĐK  để hệ có nghiệm duy nhất là m #1 và m # -1/2

Với các ĐK  đó từ (3)=>x=1+2/(m-1)  (*)

Thấy (*)vào (1) ta đc m+1 + 2 (m+1)/(m-1)-2y =m-1

=>y=1 + (m+1):(m-1)=2+2/(m-1)(**)

Tu (*)va(**)suy ra x,y la nghiem nguyen duy nhat  <=>m-1 la uoc cua 2 ,tuc m-1 thuoc {-2;-1;1;2}=>m thuoc (-1;0;2;3}.Đó là các giá trị cần tìm

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: