Giúp tôi giải toán và làm văn


Hoàng Thanh Tuấn 03/06/2017 lúc 07:28
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}y^2-xy+1=0\left(1\right)\\x^2+2x+y^2+2y+1\left(2\right)\end{cases}}\)từ (1) \(\Rightarrow y^2=xy+1\)thế vào 2 có : \(x^2+2x+xy-1+2y+1=0\)

\(\Rightarrow x^2+xy+2x+2y=0\)\(\Rightarrow x\left(x+y\right)+2\left(x+y\right)=0\)\(\Rightarrow\left(x+2\right)\left(x+y\right)=0\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=-2\\x=-y\end{cases}}\)

  1. TH1: \(x=-2\Rightarrow y^2+2y+1=0\Leftrightarrow\left(y+1\right)^2=0\Leftrightarrow y=-1\)
  2. TH2 : \(x=-y\Rightarrow y^2+y^2+1=0\Leftrightarrow2y^2+1=0\)VN vì \(2y^2+1\ge1\forall y\)
  3. Kết luận nghiệm : \(\hept{\begin{cases}x=-2\\y=-1\end{cases}}\)
Đọc tiếp...
Nguyễn Thị BÍch Hậu 27/06/2015 lúc 22:00
Báo cáo sai phạm

\(-\int^{2\left(x+y\right)+\sqrt{x+1}=4}_{2\left(x+y\right)-6\sqrt{x+1}=-10}\Leftrightarrow\int^{7\sqrt{x+1}=14}_{x+y-3\sqrt{x+1}=-5}\Leftrightarrow\int^{\sqrt{x+1}=2}_{x+y-6=-5}\Leftrightarrow\int^{x=3}_{y=-2}\) => vậy..

Đọc tiếp...
Mr Lazy 23/07/2015 lúc 09:06
Báo cáo sai phạm

Cộng đại số để tính x, y theo m rồi xác định m để x + y > 0.

Đọc tiếp...
Itraac Nguyễn 15/05/2018 lúc 12:29
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}2x+y=3\\2x+2y=4\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}-y=-1\\2x+y=3\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}y=1\\2x+1=3\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}y=1\\x=1\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Seu Vuon 15/03/2015 lúc 17:34
Báo cáo sai phạm

Gọi x(km/h) là vận tốc xe 2. ĐK : x >0

=> x +10 là vận tốc xe 1

150/x là thời gian xe 2 ; 150/(x +10) là thời gian xe 1

Vì xe 1 đến sớm hơn xe 2 là 45p = 3/4h, nên ta có pt : 150/x - 150/x+10 = 3/4

bn tự giải nhé

Đọc tiếp...
lê khoa cát khánh 12/05/2018 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

cào cào và châu chấu ăn lá cây và cỏ

Đọc tiếp...
phạm phương anh 12/05/2018 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

cào cào và châu chấu đều ăn cỏ

Đọc tiếp...
danglethanh 12/05/2018 lúc 21:50
Báo cáo sai phạm

chúng ăn lá cây và cỏ

Đọc tiếp...
Kaya Renger 12/05/2018 lúc 07:38
Báo cáo sai phạm

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy , ta có :

\(\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)+\left(y^2+\frac{1}{y^2}\right)\ge2+2=4\)

Đẳng thức xảy ra <=> \(\hept{\begin{cases}x=\pm1\\y=\pm1\end{cases}}\)

Xét từng cặp giá trị của x,y vào phương trình \(\frac{1}{x+y}+\frac{1}{xy}=\frac{3}{2}\)

Thấy cặp (x;y) thõa mãn đề bài là (1;1)

Vậy ...... 

Đọc tiếp...
Kaya Renger 12/05/2018 lúc 07:40
Báo cáo sai phạm

Điều kiện xác định : \(\hept{\begin{cases}x\ne-y\\x,y\ne0\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 28/09/2017 lúc 16:20
Báo cáo sai phạm

Ta có hệ \(\hept{\begin{cases}x+y+\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{9}{2}\left(1\right)\\xy+\frac{1}{xy}=\frac{5}{2}\left(2\right)\end{cases}}\)

ĐK: \(x\ne0,y\ne0\)

Từ phương trình (2) ta có \(\frac{x^2y^2+1}{xy}=\frac{5}{2}\Rightarrow2x^2y^2-5xy+2=0\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{2}{y}\\x=\frac{1}{2y}\end{cases}}\)

TH1: \(x=\frac{2}{y},\) thế vào phương trình (1) ta có: 

 \(\frac{2}{y}+y+\frac{y}{2}+\frac{1}{y}=\frac{9}{2}\Rightarrow\frac{3y}{2}+\frac{3}{y}=\frac{9}{2}\Rightarrow\frac{y}{2}+\frac{1}{y}=\frac{3}{2}\)

\(\Rightarrow\frac{y^2+2}{2y}=\frac{3}{2}\Rightarrow2y^2-6y+4=0\Rightarrow\orbr{\begin{cases}y=2\\y=1\end{cases}}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=1\\x=2\end{cases}}\) 

TH2: \(x=\frac{1}{2y},\)

Thế vào phương trình (1) ta có: 

 \(\frac{1}{2y}+y+2y+\frac{1}{y}=\frac{9}{2}\Rightarrow3y+\frac{3}{2y}=\frac{9}{2}\Rightarrow y+\frac{1}{2y}=\frac{3}{2}\)

\(\Rightarrow\frac{2y^2+1}{2y}=\frac{3}{2}\Rightarrow4y^2-6y+2=0\Rightarrow\orbr{\begin{cases}y=1\\y=\frac{1}{2}\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{1}{2}\\x=1\end{cases}}}\) (Vô nghiệm)

Tóm lại, ta có 4 cặp nghiệm \(\left(1;2\right),\left(2;1\right),\left(1;\frac{1}{2}\right),\left(\frac{1}{2};1\right)\)

Đọc tiếp...
vũ tiền châu 19/11/2017 lúc 18:25
Báo cáo sai phạm

bạn nhân chéo 2 vế của 2 pt ra hệ đồng bậc sau đó ptđttnt có nhân tử là x+y

Đọc tiếp...
kieu nhat minh 02/01/2017 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

chia pt1 cho y^2 pt2 cho y rồi đặt ẩn phụ mà giải

Đọc tiếp...
Vũ Nguyễn Minh Khiêm 25/11/2017 lúc 05:07
Báo cáo sai phạm

Neu nhu bn cam thay khó !

thì chỉ cần : chia PT1 cho y2Pt2 cho y vào rồi chỉ cần đặt ẩn phụ là giải đc ngay

chúc bn học giỏi ( tk tớ nha )

Đọc tiếp...
Trịnh Ngọc Hưng 07/05/2018 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

bạn tự giải dk nha...

bài này bạn thế cái 7 vào chỗ 14(14=2*7)

ra:

\(y^4+4y^3x+4x^3y+6x^2y^2=4x^3+6x^2+4x+1\)

tới đây ta thấy 2 bên giống hđt bậc 4(1;4;6;4;1) và cúng thiếu x^4 nên cộng x^4 vào cả 2 vế

được:\(\left(x+y\right)^4=\left(x+1\right)^4\)

chia 2 th: 

th1:x+1=x+y suy ra y=1 thế vào pt đầu ta được x=1 hoặc x=-5/2

th2:-x-1=x+y suy ra y=-2x-1 thế vào 1 suy ra:x=1/2;y=-2 hoặc x=-5/2;y=4

Đọc tiếp...
Thắng Nguyễn CTV 07/05/2018 lúc 22:31
Báo cáo sai phạm

pp hệ số bất định  trong hpt

Đọc tiếp...
hoàng thanh 11/05/2015 lúc 16:30
Báo cáo sai phạm

gọi thời gian người thứ nhất làm xong công việc là x(x>0)

     thời gian người thứ hai làm xong công việc là y(y>0)

1 ngày hai người làm chung sẽ làm được \(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\) (công việc)

ta có hệ phương trình \(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{1}{4}\)

                                \(\frac{10}{x}+\frac{1}{y}=1\)     

giải hệ phương trình trên ta sẽ tìm được

Đọc tiếp...
cún con trong nhà 21/02/2016 lúc 08:53
Báo cáo sai phạm

Dãy số có 2 chữ số chia hết cho 3 là:[12,15,....,99] 

Khoảng cách của từng số hạng là 3

Số số hạng là: (99-12):3+1=30(số)

Vậy có 30 số có 2 chữ số chia hết cho 3

Đọc tiếp...
emdixaqua 18/06 lúc 18:44
Báo cáo sai phạm

Coi cả công việc là 1 đơn vị

Trong 1 giờ, người thứ nhất làm được :

      1 : 6 = 1/6 ( công việc )

Trong 1 giờ, người thứ hai làm được : 

      1 : 3 = 1/3 ( công việc )

Trong 1 giờ, cả 2 người làm được :

      1/6 + 1/3 = 1/2 ( công việc )

Hai người làm trong số thời gian thì sau số giờ sẽ xong công việc đó là :

     1 : 1/2 = 2 (giờ)

Đọc tiếp...
cao van duc 03/06/2018 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

áp dụng BĐT (a - b)² ≥ 0 → a² + b² ≥ 2ab ta có: 
x² + y² ≥ 2xy 
x² + 1 ≥ 2x 
y² + z² ≥ 2yz 
y² + 1 ≥ 2y 
z² + x² ≥ 2xz 
z² + 1 ≥ 2z 
Cộng theo vế → 3(x² + y² + z²) + 3 ≥ 2(x + y + z + xy + yz + zx) = 2.6 = 12 
→ x² + y² + z² ≥ 9/3 = 3 
→ đpcm (dấu = xảy ra khi x = y = z = 1)

Đọc tiếp...
Kurokawa Neko 06/05/2018 lúc 17:39
Báo cáo sai phạm

Bài 1:

Ta chứng minh bất đẳng thức phụ sau:

\(a^2+b^2+c^2\ge ab+bc+ca\)

\(\Leftrightarrow2a^2+2b^2+2c^2\ge2ab+2bc+2ca\)

\(\Leftrightarrow\left(a^2-2ab+b^2\right)+\left(b^2-2bc+c^2\right)+\left(c^2-2ca+a^2\right)\ge0\)

\(\Leftrightarrow\left(a-b\right)^2+\left(b-c\right)^2+\left(c-a\right)^2\ge0\)(luôn đúng).

Áp dụng vào bài toán:
\(x^2+y^2+z^2\ge xy+yz+zx\)\(\Leftrightarrow2\left(x^2+y^2+z^2\right)\ge2\left(xy+yz+zx\right)\)(1)

Sử dụng BĐT Cauchy, ta được:

\(x^2+1\ge2x;\)\(y^2+1\ge2y;\)\(z^2+1\ge2z\)

Cộng theo vế: \(x^2+y^2+z^2+3\ge2\left(x+y+z\right)\)(2)

Cộng (1) với (2) theo vế: \(3\left(x^2+y^2+z^2\right)+3\ge2\left(x+y+z+xy+yz+zx\right)\)

Thay \(x+y+z+xy+yz+zx=6\)

Suy ra: \(3\left(x^2+y^2+z^2\right)+3\ge12\Leftrightarrow x^2+y^2+z^2\ge3\)(đpcm).

Bài 2:

Ta có: \(a^4+b^4-a^3b-ab^3=a^3\left(a-b\right)+b^3\left(b-a\right)\)

\(=a^3\left(a-b\right)-b^3\left(a-b\right)=\left(a-b\right).\left(a^3-b^3\right)\)

\(=\left(a-b\right)^2\left(a^2+ab+b^2\right)\ge0\)(luôn đúng)

Suy ra \(a^4+b^4\ge a^3b+ab^3\)(1)

Áp dụng BĐT Cauchy, ta có: \(a^4+b^4\ge2\sqrt{a^4b^4}=2a^2b^2\)(2)

Cộng (1) với (2) theo vế, ta được: 

\(2\left(a^4+b^4\right)\ge ab^3+a^3b+2a^2b^2\)(đpcm).

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: