Giúp tôi giải toán và làm văn


Postgass D Ace 14 giờ trước (20:28)
Báo cáo sai phạm

sai rồi bạn ạ còn một GT nữa cơ bạn thử xét x=-2 y=-1 xem

Đọc tiếp...
Nguyễn Công Tỉnh CTV Hôm kia lúc 21:55
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}x^2+y^2=5\\x^3+2y^2=10x-10y\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=\sqrt{5-y^2}\\\left(\sqrt{5-y^2}\right)^3+2y^2=10\sqrt{5-y^2}-10y\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=\sqrt{5-y^2}\\y=1\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=\sqrt{5-1^2}=\sqrt{4}=2\\y=1\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=2\\y=1\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Vũ Tiến Manh 15 tháng 10 lúc 10:49
Báo cáo sai phạm

dk x+y\(\ne0\)

hệ <=> \(\hept{\begin{cases}\left(x+y\right)\left(3x^3-y^3\right)=1\\x^2+y^2=1\end{cases}< =>\hept{\begin{cases}3x^4+3x^3y-xy^3-y^4=1\\x^2+y^2=1\end{cases}}< =>}\)

\(\hept{\begin{cases}2x^4+x^4-y^4+4x^3y-x^3y-xy^3=x^2+y^2\\x^2+y^2=1\end{cases}}\)<=> \(\hept{\begin{cases}2x^4+\left(x^2-y^2\right)\left(x^2+y^2\right)+4x^3y-xy\left(x^2+y^2\right)=x^2+y^2\\x^2+y^2=1\end{cases}}\)<=> \(\hept{\begin{cases}2x^4+x^2-y^2-xy+4x^3y=x^2+y^2\\x^2+y^2=1\end{cases}}\)<=> \(\hept{\begin{cases}2x^4+4x^3y-xy-2y^2=0\\x^2+y^2=1\end{cases}< =>\hept{\begin{cases}\left(x+2y\right)\left(2x^3-y\right)=0\\x^2+y^2=1\end{cases}}}\)

giải từng hệ \(\begin{cases}x+2y=0\\x^2+y^2=1\end{cases}< =>\hept{\begin{cases}x=\frac{-2}{\sqrt{5}}\\y=\frac{1}{\sqrt{5}}\end{cases};\hept{\begin{cases}x=\frac{2}{\sqrt{5}}\\y=\frac{-1}{\sqrt{5}}\end{cases}}}\)(thỏa mãn x+y khác 0)

\(\hept{\begin{cases}2x^3-y=0\\x^2+y^2=1\end{cases}< =>\hept{\begin{cases}y=2x^3\\x^2+4x^6-1=0\end{cases}}}\)<=> \(\hept{\begin{cases}y=2x^3\\\left(x^2-\frac{1}{2}\right)\left(4x^4+2x^2+2\right)=0\end{cases}< =>\hept{\begin{cases}y=2x^3\\x^2=\frac{1}{2}\end{cases}< =>}}\)\(\hept{\begin{cases}x=\frac{1}{\sqrt{2}}\\y=\frac{1}{\sqrt{2}}\end{cases};\hept{\begin{cases}x=\frac{-1}{\sqrt{2}}\\y=\frac{-1}{\sqrt{2}}\end{cases}}}\)( thỏa mãn x+y khác 0)

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 31 tháng 1 2018 lúc 10:34
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}2x^2-xy+3y^2=13\\x^2+4xy-2y^2=-6\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}12x^2-6xy+18y^2=78\\13x^2+52xy-26y^2=-78\end{cases}}\)

Cộng vế với vế hai phương trình trong hệ ta có:

\(25x^2+46xy-8y^2=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+2y\right)\left(25x-4y\right)=0\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=-2y\\x=\frac{4y}{25}\end{cases}}\)

TH1: \(x=-2y\)

Ta có \(4y^2-8y^2-2y^2=-6\Leftrightarrow y^2=1\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}y=1;x=-2\\y=-1;x=2\end{cases}}\)

TH2: \(x=\frac{4y}{25}\)

Ta có \(\frac{16y^2}{625}+\frac{16}{25}y^2-2y^2=-6\Leftrightarrow y^2=\frac{625}{139}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}y=\frac{25}{\sqrt{139}};x=\frac{4}{\sqrt{139}}\\y=\frac{-25}{\sqrt{139}};x=\frac{-4}{\sqrt{139}}\end{cases}}\)

Vậy hệ có 4 nghiệm.

Đọc tiếp...
Tuyển Trần Thị 31 tháng 1 2018 lúc 6:45
Báo cáo sai phạm

nhan cheo 2 he pt thi bn se ra 

Đọc tiếp...
pham trung thanh 11 tháng 2 2018 lúc 15:05
Báo cáo sai phạm

a) đặt \(\sqrt{x+6}=a\ge0\)

          \(\sqrt{x-2}=b\ge0\)

Ta có: \(\hept{\begin{cases}\left(a-b\right)\left(1+ab\right)=8\\a^2-b^2=8\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\left(a-b\right)\left(1+ab\right)=\left(a-b\right)\left(a+b\right)\)

\(\Leftrightarrow\left(a-b\right)\left(ab-a-b+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a-b\right)\left(a-1\right)\left(b-1\right)=0\)

Đến đây tự làm nhé

Đọc tiếp...
pham trung thanh 11 tháng 2 2018 lúc 10:22
Báo cáo sai phạm

Đề Câu a = mấy vậy?

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 29 tháng 10 2016 lúc 23:28
Báo cáo sai phạm

Mình chắc là đề sai rồi đó. Mũ 2 chớ không phải 3 đâu

Đọc tiếp...
Trần Hoàng Việt 5 tháng 11 2017 lúc 10:15
Báo cáo sai phạm

   

a) 9x2 - 36

=(3x)2-62

=(3x-6)(3x+6)

=4(x-3)(x+3)

b) 2x3y-4x2y2+2xy3

=2xy(x2-2xy+y2)

=2xy(x-y)2

c) ab - b2-a+b

=ab-a-b2+b

=(ab-a)-(b2-b)

=a(b-1)-b(b-1)

=(b-1)(a-b)

P/s đùng để ý đến câu trả lời của mình

Đọc tiếp...
Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 29 tháng 10 2016 lúc 23:20
Báo cáo sai phạm

alibaba nguyễn Nếu mũ 2 thì dễ phân tích được thành \(\left(x^2-2y\right)\left(3x^4+6x^2y-9x^2-18x+12y^2+11\right)=0\) . Có thể đề sai cũng nên???

Đọc tiếp...
Mr Lazy 1 tháng 7 2015 lúc 12:01
Báo cáo sai phạm


Pt 1 là -2y^2 chứ?

 

Đọc tiếp...
Mr Lazy 1 tháng 7 2015 lúc 12:06
Báo cáo sai phạm

\(\left(1\right)\Leftrightarrow x^2-xy-2y^2=\left(x+y\right)\Leftrightarrow\left(x+y\right)\left(x-2y\right)=\left(x+y\right)\)

\(\Leftrightarrow\left(x+y\right)\left(x-2y-1\right)=0\)

Đến đây bạn tự giải tiếp nhé

Đọc tiếp...
Ngô Ngọc Hải 16 tháng 9 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}x^2y^2-1=7x+7y\\xy-1=x+y\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x^2y^2-1=7x+7y\\7xy-7=7x+7y\end{cases}}\)

\(\Rightarrow x^2y^2-1-7xy+7=0\Leftrightarrow x^2y^2-7xy+6=0\)

\(\Leftrightarrow x^2y^2-xy-6xy+6=0\Leftrightarrow xy\left(xy-1\right)-6\left(xy-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(xy-1\right)\left(xy-6\right)=0\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}xy-1=0\\xy-6=0\end{cases}}\)

Tới đây bạn tự giải tiếp nha

Đọc tiếp...
MaiLink 17 tháng 9 lúc 12:32
Báo cáo sai phạm

Dat \(x+y=t;xy=v\left(t,v\ne0\right)\)

HPT tro thanh 

\(\hept{\begin{cases}t+\frac{t}{v}=\frac{9}{2}\\v+\frac{1}{v}=\frac{5}{2}\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}t+\frac{t}{v}=\frac{9}{2}\left(1\right)\\v^2-\frac{5}{2}v+1=0\left(2\right)\end{cases}}\)

Xet (2):

\(\Delta=\frac{25}{4}-4=\frac{9}{4}\)

Suy ra:

\(v_1=4;v_2=1\)

Voi \(v=4\)thi thay vao HPT thay khong thoa man nen loai 

Voi \(v=1\)thay vao HPT thay khong thoa man nen loai 

Vay HPT vo nghiem 

Đọc tiếp...
Trần Thị Diễm Quỳnh 13 tháng 8 2015 lúc 14:06
Báo cáo sai phạm

pt (1) <=>5x-2x^2-xy+y^2-y-2=0 

giai phuong trinh (1) theo an y ta co: 
y² - (x+1)y - (2x² - 5x+2)=0 
<=>Δ=(x+1)²+4(2x² - 5x+2)=x²+2x+1+8x²-20y+8=9x²-18x+9 
=9(x-1)² 
Δ>=0 => phuong trinh co nghiem 
<=>y=(x+1+3(x-1))/2 hoac y=(x+1-3(x-1))/2 
<=>y=2x-1 hoac y=2-x 
* thay y=2x-1 vao pt 2 ta duoc: 
x²+(2x-1)²+x+(2x-1)=4 
<=>5x²-x-4=0 
giai phuong trinh tren ta tim duoc x=1 va y=1 hoac x=-4/5 va y=-13/5 
*the y=2-x vao pt 2 ta duoc 
x²+(2-x)²+x+(2-x)=4 
<=>2x²-4x+2=0 
<=>x=1 =>y=1 
vay phuong trinh co 2 nghiem (1;1);(-4/5;-13/5)

Đọc tiếp...
Mr Lazy 13 tháng 8 2015 lúc 14:04
Báo cáo sai phạm

\(pt\left(1\right)\Leftrightarrow\left(x+y-2\right)\left(2x-y-1\right)=0\)

Chia 2 trường hợp vào dùng pp thế, thế xuống pt dưới.

Đọc tiếp...
NCTK ( Box Toán - Văn ) 9 tháng 2 lúc 11:28
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}2x^2+xy-y^2-5x+y+2=0\\x^2+y^2+x+y-4=0\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow2x^2+xy-y^2-5x+y+2=x^2+y^2+x+y-4\)

\(\Leftrightarrow x^2+xy-y^2-5x+y+2=y^2+x+y-4\)

\(\Leftrightarrow x^2+xy-y^2-5x+y=y^2+x+y-4-2\)

\(\Leftrightarrow x^2+xy-y^2-5x+y=y^2+x+y-6\)

\(\Leftrightarrow x^2+xy-y^2+y=y^2+x+y-6+5x\)

\(\Leftrightarrow x^2+xy-y^2+y=y^2+6x+y-6\)

\(\Leftrightarrow x^2+xy-y^2=y^2+6x-6\)

\(\Leftrightarrow x^2+xy=y^2+6x-6+y^2\)

\(\Leftrightarrow x^2+xy=2y^2+6x-6\)

\(\Leftrightarrow x\left(x+y\right)=2\left(y^2+3x-3\right)\)

Đọc tiếp...
Đào Thu Hoà 7 tháng 6 lúc 8:30
Báo cáo sai phạm

Từ \(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=2\Rightarrow\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\right)^2=4.\)

Mà \(\frac{2}{xy}-\frac{1}{z^2}=4\)theo giả thiết

\(\Rightarrow\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\right)^2=\frac{2}{xy}-\frac{1}{z^2}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{x^2}+\frac{1}{y^2}+\frac{1}{z^2}+\frac{2}{xy}+\frac{2}{yz}+\frac{2}{zx}=\frac{2}{xy}-\frac{1}{z^2}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{x^2}+\frac{1}{y^2}+\frac{2}{z^2}+\frac{2}{yz}+\frac{2}{zx}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(\frac{1}{x^2}+\frac{2}{zx}+\frac{1}{z^2}\right)+\left(\frac{1}{y^2}+\frac{2}{yz}+\frac{1}{z^2}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{z}\right)^2+\left(\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\right)^2=0\)

Mà \(\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{z}\right)^2\ge0;\left(\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\right)^2\ge0\)

\(\Rightarrow\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{z}\right)^2=\left(\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\right)^2=0\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}\frac{1}{x}=-\frac{1}{z}\\\frac{1}{y}=-\frac{1}{z}\end{cases}\Leftrightarrow}x=y=-z\)

Thế vào phương trình đầu đã cho của hệ ta có :

\(\frac{1}{-z}+\frac{1}{-z}+\frac{1}{z}=2\Leftrightarrow\frac{1}{-z}=2\Leftrightarrow z=-\frac{1}{2}\)\(\Rightarrow x=y=\frac{1}{2}.\)

Vậy hệ đã cho có nghiệm duy nhất ...

Đọc tiếp...
๖ۣۜN.๖ۣۜÝ 7 tháng 6 lúc 8:29
Báo cáo sai phạm

Toán lớp 9 thì bạn qua bên lazi hoặc học 24h

Nha

Học tốt

Đọc tiếp...
an danh 19 tháng 12 2018 lúc 19:56
Báo cáo sai phạm

ko co kien thuc ak

Đọc tiếp...
Ben 10 30 tháng 8 2017 lúc 16:52
Báo cáo sai phạm

20. Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số.

a) {3x+y=32x−y=7{3x+y=32x−y=7;              b) {2x+5y=82x−3y=0{2x+5y=82x−3y=0;         c) {4x+3y=62x+y=4{4x+3y=62x+y=4;

d) {2x+3y=−23x−2y=−3{2x+3y=−23x−2y=−3;                      e) {0,3x+0,5y=31,5x−2y=1,5{0,3x+0,5y=31,5x−2y=1,5

Bài giải:

a) {3x+y=32x−y=7{3x+y=32x−y=7 ⇔⇔ {5x=102x−y=7{5x=102x−y=7⇔⇔ {x=2y=2x−7{x=2y=2x−7⇔⇔ {x=2y=−3{x=2y=−3

  b) {2x+5y=82x−3y=0{2x+5y=82x−3y=0 ⇔⇔ {2x+5y=88y=8{2x+5y=88y=8⇔⇔ {2x+5y=8y=1{2x+5y=8y=1⇔⇔ {x=32y=1{x=32y=1

  c) {4x+3y=62x+y=4{4x+3y=62x+y=4 ⇔⇔ {4x+3y=64x+2y=8{4x+3y=64x+2y=8 ⇔⇔ {4x+3y=6y=−2{4x+3y=6y=−2⇔⇔ {x=3y=−2{x=3y=−2

d) {2x+3y=−23x−2y=−3{2x+3y=−23x−2y=−3 ⇔⇔{6x−9y=−66x−4y=−6{6x−9y=−66x−4y=−6⇔⇔ {6x−9y=−6−5y=0{6x−9y=−6−5y=0⇔⇔ {x=−1y=0{x=−1y=0

   e) {0,3x+0,5y=31,5x−2y=1,5{0,3x+0,5y=31,5x−2y=1,5 ⇔⇔ {1,5x+2,5y=151,5x−2y=1,5{1,5x+2,5y=151,5x−2y=1,5⇔⇔ {1,5x+2,5y=154,5y=13,5{1,5x+2,5y=154,5y=13,5 ⇔⇔ {1,5x=15−2,5.3y=3{1,5x=15−2,5.3y=3 ⇔⇔ {1,5x=7,5y=3{1,5x=7,5y=3

  ⇔⇔Xem thêm tại: http://loigiaihay.com/bai-20-trang-19-sgk-toan-9-tap-2-c44a5497.html#ixzz4rEN0z2XD

Đọc tiếp...
Nguyễn Tất Đạt 3 tháng 9 lúc 22:16
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}3x^3-y^3=\frac{1}{x+y}\left(1\right)\\x^2+y^2=1\left(2\right)\end{cases}}\)(ĐKXĐ: \(x;y\in R;x\ne-y\))

Pương trình (1) tương đương \(2x^3+\left(x-y\right)\left(x^2+xy+y^2\right)=\frac{1}{x+y}\)

Thế (2) vào phương trình trên ta được: \(2x^3+\left(x-y\right)\left(1+xy\right)=\frac{1}{x+y}\)

\(\Leftrightarrow2x^3\left(x+y\right)+\left(x^2-y^2\right)\left(1+xy\right)-1=0\)

\(\Leftrightarrow2x^4+3x^3y+x^2-y^2-xy^3-1=0\)

\(\Leftrightarrow\left(2x^4+x^3y-x^2y^2-x^2\right)+\left(2x^3y+x^2y^2-xy^3-xy\right)+\left(2x^2+xy-y-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x^2+xy+1\right)\left(2x^2+xy-y^2-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x^2+xy+1=0\\2x^2+xy-y^2-1=0\end{cases}}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}2x^2+xy+y^2=0\left(3\right)\\x^2+xy-2y^2=0\left(4\right)\end{cases}}\)

+) Ta thấy \(\Delta_{\left(3\right)}=-7< 0.\)Suy ra phương trình (3) vô nghiệm.

+) Phương trình (4) tương đương \(\left(x-y\right)\left(x+2y\right)=0\)\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=y\\x=-2y\end{cases}}\)

Từ đó thế vào phương trình (2) ta được:

\(\orbr{\begin{cases}2y^2=1\\5y^2=1\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}y=\pm\sqrt{\frac{1}{2}}\\y=\pm\sqrt{\frac{1}{5}}\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}\\y=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}\end{cases}}\left(h\right)\hept{\begin{cases}x=\mp\frac{2\sqrt{5}}{5}\\y=\pm\frac{\sqrt{5}}{5}\end{cases}}\)(thỏa mãn ĐKXĐ)

Vậy tập nghiệm của hệ phương trình cho là \(S=\left\{\left(\pm\frac{\sqrt{2}}{2};\pm\frac{\sqrt{2}}{2}\right);\left(\mp\frac{2\sqrt{5}}{5};\pm\frac{\sqrt{5}}{5}\right)\right\}.\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Đạt 5 tháng 9 lúc 16:33
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn bn nhieu

Đọc tiếp...
Nguyễn Tất Đạt 3 tháng 9 lúc 22:21
Báo cáo sai phạm

Sửa: \(\left(2x^4+x^3y-x^2y^2-x^2\right)+\left(2x^3y+x^2y^2-xy^3-xy\right)+\left(2x^2+xy-y^2-1\right)=0\)

Mình gõ thiếu số 2 :)

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 22 tháng 11 2018 lúc 16:06
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}x+y+z=0\left(1\right)\\2x+3y+z=0\left(2\right)\\\left(x+1\right)^2+\left(y+2\right)^2+\left(z+3\right)^3=26\left(3\right)\end{cases}}\)

Từ (1), (2) suy ra:

\(\hept{\begin{cases}x=-2y\\z=y\end{cases}}\)

Thê vô (3) ta được:

\(\left(-2y+1\right)^2+\left(y+2\right)^2+\left(y+3\right)^2=26\)

\(\Leftrightarrow y^3+14y^2+27y+6=0\)

\(\Leftrightarrow\left(y+2\right)\left(y^2+12y+3\right)=0\)

Đọc tiếp...
lê duy mạnh 1 tháng 9 lúc 15:12
Báo cáo sai phạm

th1 y=z=-2

x=4

th2 y=z=-6+ căn 33

x=12-căn 33

Đọc tiếp...
★Ú★ 31 tháng 8 lúc 16:06
Báo cáo sai phạm

Bài này dễ mà bn lớp 5 còn làm đc :) e xin lỗi tí chứ e hc bài này òi :)

Vì khúc gỗ trôi tự do với vận tốc dòng nưosc là 2 giờ 15 phút 

Ta có :

=>gọi x là v thật của cano như vậy ta có: (x#0) thì vận tốc cano lúc đi là sẽ là x+4va v sẽ là x - 4 

T/g canô là (x#0) 40 /(x#4)

T/g cano AB là: 10/(x#)

Ta có p.t:

40/(x+10) + 2,25 = 32,25 (km)

Chú ý đổi xong òi đó 2 giờ 15 phút 

Đ.s:....................

>3

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: