Giúp tôi giải toán và làm văn


Phạm Quốc Cường 12 tháng 1 2018 lúc 12:54
Báo cáo sai phạm

\(1^2-2^2+3^2-4^2+...+99^2-100^2+101^2\)

\(=\left(-3\right)+\left(-7\right)+\left(-11\right)+...+-199+101^2\)

\(=\frac{50\left(-199+\left(-3\right)\right)}{2}+10201\)

\(=-5050+10201\)

\(=5151\)

Đọc tiếp...
leminhduc 11 tháng 10 2017 lúc 18:56
Báo cáo sai phạm

\(1^2-2^2+3^2-4^2+.................+99^2-100^2+101^2\)

\(=\left(-3\right)+\left(-7\right)+\left(-11\right)+........+\left(-199\right)+10201\)

\(=\frac{50.\left[\left(-199\right)+\left(-3\right)\right]}{2}+10201\)

\(=\left(-5050\right)+10201\)

\(=5151\)

Đọc tiếp...
Trần thị Loan 9 tháng 3 2015 lúc 14:06
Báo cáo sai phạm

x3 + y3 = (x+y)(x2 + y2 -xy) =x2 + y2 -xy = (x+y)2 -3xy = 1-3xy=a

x5 + y5 = (x+ y)(x4 -x3.y + x2y2 - xy3 + y4) = (x4 + y4 + x2y2) - (x3.y +  xy3) = (x2 + y2)2 - x2y2 - xy (x2 + y2

= [(x+y)2 - 2xy]2 - x2y2 -xy [(x+y)2 -2xy] = (1-2xy)2 -   x2y2 -xy(1-2xy) = 4x2y2 -4xy +1 - x2y2 - xy+ 2x2y

= 5x2y2 -5xy +1 = b

xét 5a(a+1) = 5(1-3xy)(1-3xy+1) = 5(1-3xy)(2-3xy) = 5 (2-9xy+ 9x2y2) = 10 - 45xy + 5x2y = 9( 5x2y2 -5xy +1 ) + 1 = 9b + 1

=> đpcm

Đọc tiếp...
chi phạm 11 tháng 1 lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

gì mà dài ghê zậy?!??!!

Đọc tiếp...
Nguyễn Chiêu Dũng 17 tháng 7 2018 lúc 14:53
Báo cáo sai phạm

vãi cái câu hỏi dài

Đọc tiếp...
phung viet hoang 27 tháng 12 2014 lúc 15:25
Báo cáo sai phạm

Biến đổi bt tương đương : (x^2-1)/2 =y^2 
Ta có: vì x,y là số nguyên dương nên 
+) x>y và x phải là số lẽ. 
Từ đó đặt x=2k+1 (k nguyên dương); 
Biểu thức tương đương 2*k*(k+1)=y^2 (*); 
Để ý rằng: 
Y là 1 số nguyên tố nên y^2 sẽ là 1 số nguyên dương mà nó có duy nhất 3 ước là : 
{1,y, y^2} ; 
từ (*) dễ thấy y^2 chia hết cho 2, dĩ nhiên y^2 không thể là 2, vậy chỉ có thể y=2 =>k=1; 
=>x=3. 
Vậy ta chỉ tìm được 1 cặp số nguyên tố thoả mãn bài ra là x=3 và y=2 (thoả mãn).

Đọc tiếp...
Bui Manh Tan 8 tháng 11 2016 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

bai dung

Đọc tiếp...
LÊ HUY THẮNG 28 tháng 4 2017 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm
Ta có x22y2=1x21=2y2 (*)

+ Nếu x chia hết cho 3 thì x=3 (vì x là số nguyên tố). Thay vào (*) ta có 

321=2y2=8y2=4y=2

+ Nếu x không chia hết cho 3 thì x có dạng 3k+1 hoặc 3k+2 (k  N)
 

Với x=3k+1 thì 2y2=x21=(x1)(x+1)=(3k+11)(3k+1+1)=3k(3k+2)3

Với x= 3k+2 thì 2y2=x21=(x1)(x+1)=(3k+21)(3k+2+1)=(3k+1)(3k+3)=3(3k+1)(k+1)3

Như vậy với mọi x không chia hết cho 3 thì x2132y23. Mà (2;3)= 1

Nên y23. Do 3 là số nguyên tố nên y3. Mà y là số nguyên tố nên y=3

Thay y=3 vào (*) ta có:

Đọc tiếp...
Nguyễn Công Tỉnh CTV 6 tháng 1 lúc 12:50
Báo cáo sai phạm

-x^2+3x+2

\(=-\left(x^2-3x-2\right)\)

\(=-\left(x^2-3x+\frac{9}{4}-\frac{17}{4}\right)\)

\(=-\left[\left(x-\frac{3}{2}\right)^2-\frac{17}{4}\right]\)

\(=-\left(x-\frac{3}{2}\right)^2+\frac{17}{4}\le\frac{17}{4}\)

=>GTLN khi \(x-\frac{3}{2}=0\)

\(\Rightarrow x=\frac{3}{2}\)

Đọc tiếp...
Boul đẹp trai_tán gái đổ 100% CTV 6 tháng 1 lúc 12:53
Báo cáo sai phạm

\(-x^2+3x+2=-\left(x^2-3x+\frac{9}{4}\right)+\frac{17}{4}=-\left(x-\frac{3}{2}\right)^2+\frac{17}{4}\le\frac{17}{4}\)

\(x.\left(1-2x\right)=x-2x^2=-2x^2+x=-2\left(x^2-\frac{1}{2}x\right)=-2.\left(x^2-\frac{2.x.1}{4}+\frac{1}{16}\right)+\frac{1}{8}=-2.\left(x-\frac{1}{4}\right)^2+\frac{1}{8}\le\frac{1}{8}\)

tự vt dấu = xảy ra nha :))

Đọc tiếp...
Nguyễn Võ Văn 5 tháng 6 2015 lúc 8:07
Báo cáo sai phạm

1)   (a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2  ab+bc+ca=0

 <-->bc=−acca -->a^2+2bc=a^2+bccaab

<--> a^2+2bc=(ac)(ab)

Tương tự với 2 phân số còn lại rồi quy đồng

2) Cộng hai vế của c^2+2(abacbc)=0 lần lượt với a^2;b^2 ta có:

a^2=c^2+2ab−2ac−2bc+a^2=(ac)^2+2b(ac) (1)

b^2=c^2+2ab−2ac−2bc+b^2=(bc)^2+2a(bc) (2)

Từ (1) và (2) -> $\frac{\text{a^2+(a−c)^2}}{\text{b^2+(b−c)^2}}=\frac{\text{(a−c)^2+2b(a−c)+(a−c)^2}}{\text{(b−c)^2+2a(b−c)+(b−c)^2}}=\frac{\text{2(a−c)^2+2b(a−c)}}{\text{2(b−c)^2+2a(b−c)}}=\frac{\text{2(a−c)(a−c+b)}}{\text{2(b−c)(b−c+a)}}=\frac{a-c}{b-c}$a^2+(a−c)^2b^2+(b−c)^2 =(a−c)^2+2b(a−c)+(a−c)^2(b−c)^2+2a(b−c)+(b−c)^2 =2(a−c)^2+2b(a−c)2(b−c)^2+2a(b−c) =2(a−c)(a−c+b)2(b−c)(b−c+a) =a−cb−c 

Đọc tiếp...
Kẻ Bí Mật 5 tháng 6 2015 lúc 8:05
Báo cáo sai phạm

 

1)   (a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2  ab+bc+ca=0

 <-->bc=−acca -->a^2+2bc=a^2+bccaab

<--> a^2+2bc=(ac)(ab)

Tương tự với 2 phân số còn lại rồi quy đồng

2) Cộng hai vế của c^2+2(abacbc)=0 lần lượt với a^2;b^2 ta có:

a^2=c^2+2ab−2ac−2bc+a^2=(ac)^2+2b(ac) (1)

b^2=c^2+2ab−2ac−2bc+b^2=(bc)^2+2a(bc) (2)

Từ (1) và (2) -> \(\frac{\text{a^2+(a−c)^2}}{\text{b^2+(b−c)^2}}=\frac{\text{(a−c)^2+2b(a−c)+(a−c)^2}}{\text{(b−c)^2+2a(b−c)+(b−c)^2}}=\frac{\text{2(a−c)^2+2b(a−c)}}{\text{2(b−c)^2+2a(b−c)}}=\frac{\text{2(a−c)(a−c+b)}}{\text{2(b−c)(b−c+a)}}=\frac{a-c}{b-c}\)

Đọc tiếp...
nam nguyennam 27 tháng 12 2017 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

I dont no

Đọc tiếp...
Mr Lazy 14 tháng 7 2015 lúc 17:06
Báo cáo sai phạm

Với số nguyên dương n, ta có: 

\(1+n^2+\left(\frac{n}{n+1}\right)^2=\frac{\left(n+1\right)^2+n^2\left(n+1\right)^2+n^2}{\left(n+1\right)^2}=\frac{n^2+2n+1+n^2+n^2\left(n+1\right)^2}{\left(n+1\right)^2}\)

\(=\frac{n^2\left(n+1\right)^2+2n\left(n+1\right)+1}{\left(n+1\right)^2}=\frac{\left[n\left(n+1\right)+1\right]^2}{\left(n+1\right)^2}=\left(\frac{n^2+n+1}{n+1}\right)^2\)

\(\Rightarrow\sqrt{1+n^2+\left(\frac{n}{n+1}\right)^2}=\frac{n^2+n+1}{n+1}=n+\frac{1}{n+1}\)

\(\Rightarrow P=\left(1999+\frac{1}{2000}\right)+\frac{1999}{2000}=1999+1=2000\)

 

Đọc tiếp...
Phùng Minh Quân CTV 5 tháng 12 2018 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

Cách ez hđt lp 8 nhé 

\(P=\sqrt{\left(1+2.1999+1999^2\right)-2.1999+\frac{1999^2}{2000^2}}+\frac{1999}{2000}\)

\(P=\sqrt{\left(1+1999\right)^2-2.1999+\frac{1999^2}{2000^2}}+\frac{1999}{2000}\)

\(P=\sqrt{2000^2-2.1999+\frac{1999^2}{2000^2}}+\frac{1999}{2000}\)

\(P=\sqrt{\left(2000-\frac{1999}{2000}\right)^2}+\frac{1999}{2000}\)

\(P=\left|2000-\frac{1999}{2000}\right|+\frac{1999}{2000}=2000-\frac{1999}{2000}+\frac{1999}{2000}=2000\)

... 

Đọc tiếp...
nguyễn thế an 5 tháng 12 2016 lúc 13:26
Báo cáo sai phạm

jkghffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

Đọc tiếp...
nguyễn gia huy 13 tháng 12 2016 lúc 17:39
Báo cáo sai phạm

jkghffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff giống bạn đó Nguyễn Thế An

Đọc tiếp...
ღღ♥_ Hoa ri'ss_ ♥ღღ CTV 23 tháng 12 2018 lúc 19:53
Báo cáo sai phạm

\(x^3+12x^2+48x+64\)

\(=x^3+3.x^2.4+3.x.4^2+4^3\)

\(=\left(x+4\right)^3\)

thay x = 6 vào biểu thức 

\(\Rightarrow\left(6+4\right)^3=10^3=10000\)

Vậy giá trị của biểu thức là 10000 tại x = 6 

\(b,x^3-6x^2+12x-8\)

\(=x^3-3.x^2.2+3x.2^2-2^3\)

\(=\left(x-2\right)^3\)

thay x = 22 vào biểu thức 

\(\Rightarrow\left(22-2\right)^3=20^3=20000\)

KL: ...

Đọc tiếp...
đi ngủ thôi 6 tháng 8 2018 lúc 13:37
Báo cáo sai phạm

chịu thật

Đọc tiếp...
đi ngủ thôi 6 tháng 8 2018 lúc 13:37
Báo cáo sai phạm

hình như đề sai

Đọc tiếp...
trieu dang 7 tháng 8 2015 lúc 15:28
Báo cáo sai phạm

sao ko trình bày ra trả lời thế ai bik

Đọc tiếp...
Trà My CTV 27 tháng 10 2016 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

\(a^3+b^3+c^3=3abc\)

<=>\(a^3+b^3+c^3-3abc=0\)

<=>\(\left(a+b+c\right)\left(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ac\right)=0\)(*)

Thay a+b+c=0 vào biểu thức (*) ta có:

\(0.\left(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ac\right)=0\)luôn đúng!

Vậy với a+b+c=0 thì a3+b3+c3=3ab (đpcm)

Đọc tiếp...
Đỗ Thị Thanh Lương 12 tháng 6 2017 lúc 12:56
Báo cáo sai phạm

thay a^3+b^3=(a+b)^3 -3ab(a+b) .Ta có : 

a^3+b^3+c^3-3abc=0 

<=>(a+b)^3 -3ab(a+b) +c^3 - 3abc=0 

<=>[(a+b)^3 +c^3] -3ab.(a+b+c)=0 

<=>(a+b+c). [(a+b)^2 -c.(a+b)+c^2] -3ab(a+b+c)=0 

<=>(a+b+c).(a^2+2ab+b^2-ca-cb+c^2-3ab)... 

<=>(a+b+c).(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)=0 

luôn đúng do a+b+c=0

Đọc tiếp...
Michiel Girl Mít ướt 7 tháng 6 2015 lúc 17:52
Báo cáo sai phạm

thay a^3+b^3=(a+b)^3 -3ab(a+b) .Ta có : 

a^3+b^3+c^3-3abc=0 

<=>(a+b)^3 -3ab(a+b) +c^3 - 3abc=0 

<=>[(a+b)^3 +c^3] -3ab.(a+b+c)=0 

<=>(a+b+c). [(a+b)^2 -c.(a+b)+c^2] -3ab(a+b+c)=0 

<=>(a+b+c).(a^2+2ab+b^2-ca-cb+c^2-3ab)... 

<=>(a+b+c).(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)=0 

luôn đúng do a+b+c=0

Đọc tiếp...
Wrecking Ball CTV 28 tháng 7 2018 lúc 16:51
Báo cáo sai phạm

x + y + z = 0

\(\Rightarrow x^3+y^3+z^3=3xyz\)

\(\Rightarrow\left(x^3+y^3+z^3\right)\left(x^2+y^2+z^2\right)=3xyz\left(x^2+y^2+z^2\right)\)

\(\Rightarrow x^5+y^5+z^5+x^2y^2\left(x+y\right)+y^2z^2\left(y+z\right)+z^2x^2\left(z+x\right)=3xyz\left(x^2+y^2+z^2\right)\)

\(\Rightarrow x^5+y^5+z^5-xyz\left(xy+yx+zx\right)=3xyz\left(x^2+y^2+z^2\right)\)

\(\Rightarrow2\left(x^5+y^5+z^5\right)=5xyz\left(x^2+y^2+z^2\right)\)

Đọc tiếp...
Lê Thành Nguyên 28 tháng 7 2018 lúc 16:47
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Nguyễn tũn 28 tháng 7 2018 lúc 16:37
Báo cáo sai phạm

tích mình đi

ai tích mình

mình ko tích lại đâu

thanks

Đọc tiếp...
❤️ buồn ❤️ 20 tháng 11 2018 lúc 15:23
Báo cáo sai phạm

Khai triển n^5 + 1 = (1 + n)( n^4 - n^3 + n^2 - n + 1) 
n^3 + 1 = (n + 1)( n^2 - n + 1) 
=> n khác -1 để pháp chia có nghĩa 
Để n^5 + 1 chia hết cho n^3 + 1 thì: 
n^4 - n^3 + n^2 - n + 1 chia hết cho n^2 - n + 1 
n^2 ( n² + n + 1) + 1 - n chia hết cho n^2 - n +1 

=> 1 - n chia hết cho n² - n + 1 thì pt trên mới xảy ra chia hết 

1 - n chia hết cho n² - n + 1 
(-n)(1 - n) chia hết cho n² - n + 1 
n² - n + 1 - 1 chia hết cho n² - n + 1 

Để pt trên chia hết thì 1 chia hết cho n² - n + 1 
=> n² - n + 1 = 1 => n = 0;1 
n² - n + 1 = -1 => n² - n + 2 = 0 ( vô nghiệm, tự c/m) 

Vậy với n = 0;1 thì ...

Đọc tiếp...
hatsune miku 30 tháng 9 2016 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

bạn có thể giải chi tiết hơn ko, mik ko hiểu lắm

Đọc tiếp...
dang thanh dat 29 tháng 9 2016 lúc 22:17
Báo cáo sai phạm

lấy n^5 +1 chia n^3+1 dù -n^2+1 để n^5+1 chia hết cho n^3+1 thì -n^2+1 phải =0 suy ra n=1

Đọc tiếp...
oOo Vũ Khánh Linh oOo 28 tháng 10 2016 lúc 22:17
Báo cáo sai phạm

gọi a+b+c=0 là 1
a^2+b^2+c^2 la 2
Bình phương 2 ve cua 1 ta có:
a^2+b^2+c^2+﴾ab+ac+bc﴿=0
2+2.﴾ab+bc+ca﴿=0
ab+bc+ca= ‐1 goi day la 3
Bình phương 2 vế của 3 ta có
a^4+b^4+c^4 +2.﴾a^2.b^2+b^2.c^2+a^2.c^2﴿=1
a^4+b^4+c^4 +2.4=1
a^4+b^4+c^4=‐7

Đọc tiếp...
Nguyễn Đức Tuệ 28 tháng 10 2016 lúc 17:21
Báo cáo sai phạm

gọi a+b+c=0 là   1

a^2+b^2+c^2 la  2

Bình phương 2 ve cua 1 ta có:

a^2+b^2+c^2+(ab+ac+bc)=0

2+2.(ab+bc+ca)=0

ab+bc+ca= -1   goi day la 3

Bình phương 2 vế của 3 ta có

a^4+b^4+c^4 +2.(a^2.b^2+b^2.c^2+a^2.c^2)=1

a^4+b^4+c^4 +2.4=1

a^4+b^4+c^4=-7

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 3 tháng 7 2015 lúc 13:09
Báo cáo sai phạm

\(P=\frac{1}{1-x}+\frac{1}{x+1}+\frac{2}{x^2+1}+\frac{4}{x^4+1}+\frac{8}{x^8+1}+\frac{16}{x^{16}+1}\)

\(P=\frac{x+1+1-x}{1-x^2}+\frac{2}{x^2+1}+\frac{4}{x^4+1}+\frac{8}{x^8+1}+\frac{16}{x^{16}+1}\)

\(P=\left(\frac{2}{1-x^2}+\frac{2}{x^2+1}\right)+\frac{4}{x^4+1}+\frac{8}{x^8+1}+\frac{16}{x^{16}+1}\)

\(P=\left(\frac{4}{1-x^4}+\frac{4}{x^4+1}\right)+\frac{8}{x^8+1}+\frac{16}{x^{16}+1}\)

\(P=\frac{8}{1-x^8}+\frac{8}{x^8+1}+\frac{16}{x^{16}+1}=\frac{8x^8+8+8-8x^8}{\left(1-x^8\right)\left(1+x^8\right)}+\frac{16}{x^{16}+1}\)

\(P=\frac{16}{1-x^{16}}+\frac{16}{x^{16}+1}=\frac{32}{\left(1-x^{16}\right)\left(1+x^{16}\right)}=\frac{32}{1-x^{32}}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Cao Đang 7 tháng 12 2017 lúc 11:21
Báo cáo sai phạm

toán lớp mấy?

Đọc tiếp...
trieu dang 18 tháng 7 2015 lúc 11:34
Báo cáo sai phạm

ta có: (a3-3ab2)2=a6-6a4b2+9a2b4=25

(b3-3a2b)2=b6-6a2b4+9a4b2=100

=> (a3-3ab2)2-(b3-3a2b)2=a6-6a4b2+9a2b4+b6-6a2b4+9a4b2=125

<=>a6+3a4b2+3a2b4+b6=125

<=>(a2+b2)3=125

=>a2+b2=5

Đọc tiếp...
0o0 Lạnh_ Lùng_Là_Vậy 0o0 25 tháng 8 2017 lúc 7:24
Báo cáo sai phạm

Theo đề bài ra ta có :

( a3 - 3ab2 )2 = a6 - a4 . b2 + 9a2 . b4 = 25

( b3 - 3ab2 )2 = b6 - 6a2 . b4 + 9a4 . b2 = 100

\(\Rightarrow\)( b3 - 3ab2 )2 - ( b3 - 3ab2 )2

= a6 - 6a4 . b2 + 9a2 . b4 + b6 - 6a2 . b4 + 9a4 . b2 = 125

\(\Leftrightarrow\)a6 + 3a4 . b2 + 3a2 . b4 + b6 = 125

\(\Leftrightarrow\) ( a2 + b2 )3 = 125

\(\Rightarrow\)a2 + b2 = 5.

Đọc tiếp...
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 25 tháng 8 2017 lúc 5:49
Báo cáo sai phạm

  f(x) = (x2 + x + 1)(x2 + x + 2) – 12

          Đặt x2 + x + 1 = y   x2 + x + 2 = y + 1

f(x) = y(y + 1) – 12

                 = y2 + y – 12

                 = y2 – 3y + 4y – 12

                          = y(y – 3) + 4(y – 3)

                 = (y – 3)(y + 4)

          Thay y = x2 + x + 1 , ta được:

          f(x) = (x2 + x – 2)(x2 + x + 5)

          Đến đây ta phân tích tiếp:

          x2 + x – 2 = x2 – x + 2x – 2

                         = x(x – 1) + 2(x – 1)

                          = (x – 1)(x + 2)

x2 + x + 5 = x2 + x + 

Vì nên 

          Và x2 +x + 5 không thể phân tích được nữa.

     Kết quả: f(x) = (x –1)(x + 2)(x2 + x +5).

Đọc tiếp...
Mr Lazy 16 tháng 7 2015 lúc 11:35
Báo cáo sai phạm

\(P=\left(x-1\right)^3-6x+4=\left(\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{4}\right)^3-6\left(1+\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{4}\right)+4\)

\(=\left(2+4+3.\sqrt[3]{2}\sqrt[3]{4}\left(\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{4}\right)\right)-6\left(\sqrt[3]{2}+\sqrt[4]{4}\right)-6+4\)

\(=6+3.\sqrt[3]{8}\left(\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{4}\right)-6\left(\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{4}\right)-6+4\)

\(=4\)

\(=2^2\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Huyền 14 tháng 1 2017 lúc 14:23
Báo cáo sai phạm

2

ai tk mk

mk tk lại

mk hứa

Đọc tiếp...
Thiên Thiên Chanyeol 30 tháng 7 2016 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

Ta có: 2E = 4x2 + 8y2 - 8xy - 8x - 8y + 4006

2E = ( 4y - x - 1)2 + x2 - 6x + 4003

2E = ( 4y - x - 1)2 + ( x - 3)2 + 4003 - 9

E = \(\frac{1}{2}\).( 4y - x - 1)2 +\(\frac{1}{2}\).( x - 3 )2 + 1997 \(\ge\)1997

Dấu "=" xảy ra khi x - 3 = 0  \(\Leftrightarrow\)x = 3

                            4x - x -1 = 0  \(\Leftrightarrow\)y = 1

Vậy GTNN của E = 1997 khi x = 3 ; y = 1

Đọc tiếp...
Thiên Thiên Chanyeol 30 tháng 7 2016 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

Ta có : 5D = 25x2 + 40xy + 25y2 - 10x + 10y

5D = (5x+ 4y - 1)2 + 9y2 + 18y - 1  

5D = ( 5x + 4y - 1)2 + 9 (y + 1)- 2

D =\(\frac{1}{5}\). ( 5x + 4y - 1)2 + \(\frac{9}{5}\).( y + 1) -  \(\frac{2}{5}\)  \(\ge\)\(\frac{-2}{5}\)

Dấu "=" xảy ra khi y+1 = 0  \(\Leftrightarrow\)y = -1

                          5x + 4y - 1 = 0  \(\Leftrightarrow\)x=1

Vậy GTNN của D = \(\frac{-2}{5}\)khi x = 1 ; y = -1

Đọc tiếp...
Nguyễn Như Quỳnh 30 tháng 7 2016 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

D= 5x^2+8xy+5y^2-2x+2y  

=4x^2+8xy+4y^2-2x+2y+y^2+x^2

=(2x+2y)^2+x^2-2*1/2x+1/4+y^2+2*1/2y+1/4-1/2

(2x+2y)^2+(x-1/2)^2+(y+1/2)^2-1/2>=-1/2

suy ra D>=-1/2 nên D có GTNN là -1/2

Đọc tiếp...
Seu Vuon 5 tháng 12 2014 lúc 18:58
Báo cáo sai phạm

A = 1 khi x = \(\frac{7+\sqrt{13}}{2}\) hay x = \(\frac{7-\sqrt{13}}{2}\)

Đọc tiếp...
Lưu Hạ Anh 8 tháng 12 2014 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

có tổng: ( -6) + ( -1) = ( -3) + ( -4)

gom lại: A = [( x-1 ).( x-6 )].[( x-3 ).( x-4 )] + 10

                = ( x- 7x + 6 ).( x2 - 7x + 12 ) + 10

                = ( x2 - 7x + 9 - 3 ).( x2 - 7x + 9 + 3 ) + 10

                = ( x2 - 7x + 9 )2 - 9 + 10

                = [( x - 3,5 )2  - 3,25]2 + 1

Đọc tiếp...
Nguyễn Cẩm Quỳnh 11 tháng 7 2015 lúc 16:33
Báo cáo sai phạm

Ta co:a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca=0

<=>2(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)=0

<=>2a^2+2b^2+2c^2-2ab-2bc-2ca=0

<=>(a^2-2ab+b^2)+(b^2-2bc+c^2)+(a^2-2ca+c^2)=0

<=>(a-b)^2+(b-c)^2+(a-c)^2=0

<=>a=b=c

Đọc tiếp...
nhất sông núi 18 tháng 10 2017 lúc 13:20
Báo cáo sai phạm

a = b = c

chuc hok gioi

Đọc tiếp...
Ác Mộng 13 tháng 6 2015 lúc 11:13
Báo cáo sai phạm

a+b+c chia hết cho 6 =>a+b+c chia hết cho 2

=> trong 3 số đó có 2 số lẻ hoặc cả  là số chẵn

=>tổng 2 số bất kì trong 3 số chi hết cho 2(1)

Ta có:(a+b+c)3
\(=a^3+b^3+c^3+3a^2b+3ab^2+3a^2c+3ac^2+3b^2c+3bc^2+6abc=a^3+b^3+c^3+3\left(a+c\right)\left(b+c\right)\left(a+b\right)\)

(2)(Bạn tách 6abc ra làm 2 cái 3abc sau đó ghép thành 2 cái bộ 3 và 1 cái bộ 2)

Từ 1 =>3(a+b)(b+c)(c+a) chia hết cho 6(3)

Do a+b+c chia hết cho 6 =>(a+b+c)3 chia hết cho 6(4)

Từ 2 ;3 và 4 =>a3+b3+c3 chia hết cho 6

2 lik.e nhé!

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: