Giúp tôi giải toán và làm văn


pokiwar 14 giờ trước (13:56)
Báo cáo sai phạm

ta có \(A=x^2+x+\frac{1}{4}+\frac{3}{4}=\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}\ge\frac{3}{4}\ge0\)

Đọc tiếp...
zZz Cool Kid zZz CTV Hôm kia lúc 12:27
Báo cáo sai phạm

a

\(A=4-x^2+2x\)

\(=-\left(x^2-2x+1\right)+5\)

\(=-\left(x+1\right)^2+5\)

Khi đó \(A_{min}=5\Leftrightarrow x=-1\)

b

\(B=4x-x^2\)

\(B+4=4x-x^2+4\)

\(=-\left(x^2-4x+4\right)+8\)

\(=\left(x-2\right)^2+8\)

Khi đó \(B_{min}=8\Leftrightarrow x=2\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Tuấn Anh 22 tháng 8 lúc 13:18
Báo cáo sai phạm

\(3,x^2-2xy+2y^2+2y+1\)

\(=\left(x^2-2xy+y^2\right)+\left(y^2+2y+1\right)\)

\(=\left(x-y\right)^2+\left(y+1\right)^2\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Tuấn Anh 22 tháng 8 lúc 12:57
Báo cáo sai phạm

\(1.z^2-6z+5-t^2-4t\)

\(=\left(z^2-6z+9\right)-\left(t^2+4t+4\right)\)

\(=\left(z-3\right)^2-\left(t+2\right)^2\)

Đọc tiếp...
Mr Lazy 11 tháng 6 2015 lúc 23:13
Báo cáo sai phạm

\(0=a^4+b^4+c^4+d^4-4abcd\)

\(=\left(a^2-b^2\right)^2+\left(c^2-d^2\right)^2+2\left(a^2b^2-2ab.cd+c^2d^2\right)\)

\(=\left(a^2-b^2\right)^2+\left(c^2-d^2\right)^2+\left(ab-cd\right)^2\)

Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi các số trong ngoặc bằng 0 hay \(a=b=c=d\)

Đọc tiếp...
thien ty tfboys 11 tháng 6 2015 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

a^4+b^4+c^4+d^4=4abcd

=>a^4-2a^2b^4+b^4+c^4-2c^2d^2+d^4+2a^2 b^2-4abcd + 2c^2 d^2=0

=> (a^2-b^2)^2+(c^2-d^2)^2+2(ab-cd)^2=0

Tới đây có thể suy ra a+b+c+d

Đọc tiếp...
nguyễn xuân trợ 21 tháng 8 lúc 13:23
Báo cáo sai phạm

a=b=c=d

hok tot

hihi

Đọc tiếp...
ST CTV 12 tháng 7 2018 lúc 18:44
Báo cáo sai phạm

1/

a, \(A=4x^2-4x+5=4x^2-4x+1+4=\left(2x-1\right)^2+4\ge4\)

Dấu "=" xảy ra khi x=1/2

Vậy Amin=4 khi x=1/2

b, \(B=3x^2+6x-1=3\left(x^2+2x+1\right)-4=3\left(x+1\right)^2-4\ge-4\)

Dấu "=" xảy ra khi x=-1

Vậy Bmin = -4 khi x=-1

2/

a, \(A=10+6x-x^2=-\left(x^2-6x+9\right)+19=-\left(x-3\right)^2+19\le19\)

Dấu "=" xảy ra khi x=3

Vậy Amax = 19 khi x=3

b, \(B=7-5x-2x^2=-2\left(x^2-\frac{5}{2}x+\frac{25}{16}\right)+\frac{31}{8}=-2\left(x-\frac{5}{4}\right)^2+\frac{31}{8}\le\frac{31}{8}\)

Dấu "=" xảy ra khi x=5/4

Vậy Bmax = 31/8 khi x=5/4

Đọc tiếp...
Lê Tài Bảo Châu 11 tháng 7 lúc 17:01
Báo cáo sai phạm

a)Đặt A= \(x^2+2x+11=\left(x+1\right)^2+10\)

vì \(\left(x+1\right)^2\ge0;\forall x\)

\(\Rightarrow\left(x+1\right)^2+11\ge11;\forall x\)

Hay \(A\ge11>0;\forall x\)

phần b và c mình sẽ giải ra hằng đẳng thức lập luận tương tự phần a

b)\(4x^2+8x+5\)

 \(\left(2x\right)^2+2.2x.2+2^2+1\)

\(=\left(2x+2\right)^2+1\)

c) \(x^2+x+2=x^2+2.x.\frac{1}{2}+\frac{1}{4}-\frac{1}{4}+2\)

\(=\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{7}{4}\)

Đọc tiếp...
Huyền Nhi CTV 11 tháng 7 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

\(c.x^2+x+2\)

\(=x^2+x+\frac{1}{4}+\frac{7}{4}\)

\(=\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{7}{4}\ge\frac{7}{4}\text{ vì }\left(x+\frac{1}{2}\right)^2\ge\frac{1}{2}\)

\(\Rightarrow\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{7}{4}>0\Leftrightarrow x^2+x+2>0\)

Vậy giá trị của biểu thức x2+x+2 luôn dương

Đọc tiếp...
Huyền Nhi CTV 11 tháng 7 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

\(b.4x^2+8x+5\)

\(=\left(2x\right)^2+8x+4+1\)

\(=\left(2x+2\right)^2+1\ge1\text{ vì }\left(2x+2\right)^2\ge0\)

\(\Rightarrow\left(x+2\right)^2+1>0\Leftrightarrow4x^2+8x+5>0\)

Vậy biểu thức 4x2+8x+5 luôn có giá trị dương

Đọc tiếp...
robert lewandoski 19 tháng 6 2015 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

\(\left(a+b\right)^n=a^n+n.a^{n-1}b+\frac{n\left(n-1\right)}{1.2}a^{n-2}b^2\)

+.....+\(\frac{n\left(n-1\right)}{1.2}a^2b^{n-2}+nab^{n-1}+nab^{n-1}+b^n\) với mọi n\(\in\) Z và n > 2

bài này mới đúng nhé

Đọc tiếp...
Ác Mộng 19 tháng 6 2015 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

Tổng quát:(a+b)^n=a^n+C(l)(n)a^(n-1)b+...
+C(i)(n)a^(n-i)b^i+...+C(n)(n)b^n.
Trong đó:
C(k)(n)=n!/(k!(n-k)!)
=(n(n-1)...(n-k+1))/k!

Đọc tiếp...
Bui Huyen 15 tháng 8 lúc 22:20
Báo cáo sai phạm

\(a+b+c=0\Rightarrow\left(a+b+c\right)^3=0\)

\(\left(a+b\right)^3+3c\left(a+b\right)\left(a+b+c\right)+c^3=0\)

\(a^3+b^3+3ab\left(a+b\right)+c^3=0\)

\(a^3+b^3+c^3+3ab\left(-c\right)=0\)

\(a^3+b^3+c^3=3abc\)

Đọc tiếp...
★๖ۣۜßảo๖ۣۜPɦα♏๖ۣۜ[EηgĻïšħ☯€lub]★ 15 tháng 8 lúc 22:28
Báo cáo sai phạm

Ta có:\(a^3+b^3+c^3-3abc\)

\(=\left(a+b\right)^3-3ab\left(a+b\right)+c^3-3abc\)

\(=\left[\left(a+b\right)^3+c^3\right]-\left[3ab\left(a+b\right)+3abc\right]\)

\(=\left(a+b+c\right)\left[\left(a+b\right)^2-\left(a+b\right)c+c^2\right]-3ab\left(a+b+c\right)\)

\(=\left(a+b+c\right)\left(a^2+b^2+2ab-ac-bc+3c^2-3ab\right)\)

\(=0\left(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca\right)=0\)

\(\Leftrightarrow a^3+b^3+c^3-3abc=0\)

\(\Leftrightarrow a^3+b^3+c^3=3abc\left(dpcm\right)\)

Đọc tiếp...
tran huy vu 15 tháng 8 lúc 16:01
Báo cáo sai phạm

a) A = (x-y)(x+y)

      = x2-y2

b) 999992-1= (99999 - 1)(99999+1)

                = 99998.1 000 000

                = 99 998 000 000

Đọc tiếp...
nguyễn xuân trợ 15 tháng 8 lúc 17:10
Báo cáo sai phạm

a)A=(x-y)(x+y)

=x^2-y^2

b)99999^2-1=(99999-1)(99999+1)

=99998.100000

=9999800000

Đọc tiếp...
Lyzimi 1 tháng 8 2016 lúc 11:36
Báo cáo sai phạm

= (x2-7x+6)(x2-7x+12)+9

đặt x2-7x+9=a ta đc 

(a-3)(a+3)+9=a2-32+9=a2 >= 0 với mọi x ( đpcm)

Đọc tiếp...
SKT_ Lạnh _ Lùng 1 tháng 8 2016 lúc 11:41
Báo cáo sai phạm

Chứng minh rằng các biểu thức sau luôn dương với mọi x

a) a+ b2 + 2 - 4ab         (>= 0)

b) (x-1)(x-3)(x-4)(x-6)+9             (>=0)

= (x2-7x+6)(x2-7x+12)+9

đặt x2-7x+9=a ta đc 

(a-3)(a+3)+9=a2-32+9=a2 >= 0 với mọi x ( đpcm)

Đọc tiếp...
SKT_ Lạnh _ Lùng 1 tháng 8 2016 lúc 11:50
Báo cáo sai phạm

Chứng minh rằng các biểu thức sau luôn dương với mọi x

a) a+ b2 + 2 - 4ab         (>= 0)

b) (x-1)(x-3)(x-4)(x-6)+9             (>=0)

= (x2-7x+6)(x2-7x+12)+9

đặt x2-7x+9=a ta đc 

(a-3)(a+3)+9=a2-32+9=a2 >= 0 với mọi x ( đpcm)

Đọc tiếp...
thang Tran 19 tháng 7 2015 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

A = (2 - 1)(2 + 1)(2^2 + 1 )(2^4 + 1 ) (2^8 + 1)(2^16 + 1)  ( nhân vói 2 - 1 = 1 Gía không thay dổi)

A = ( 2 ^2 - 1 )(2^2 + 1 )(2^4  + 1 )(2^8 + 1 )(2^16 + 1 )

A = ( 2^4 - 1 )(2^4 + 1)(2^8 + 1)(2^16 + 1)

A = (2^8 - 1)(2^8 + 1)(2^16 + 1)

A = (2^16 - 1)(2^16 + 1 )

A = 2^32 - 1 <2^32 = B 

VẬy A < B

Đọc tiếp...
Hồ Thị Hải Yến 19 tháng 7 2015 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm
Vy Thị Hoàng Lan ( Toán Học ) 12 tháng 8 lúc 12:59
Báo cáo sai phạm

\(a,A=5x^2a-10xya+5y^2a\)

\(=5a\left(x^2-2xy+y^2\right)\)

\(=5a\left(x-y\right)^2\)

Thay x = 124; y=24;a=2 ta có 

\(5.2\left(124-24\right)^2=10.100^2=100000\)

\(b,B=2x^2+2y^2-x^2z+z-y^2z-2\)

\(=2\left(x^2+y^2-1\right)-z\left(x^2+y^2-1\right)\)

\(=\left(x^2+y^2-1\right)\left(2-z\right)\)

Thay x = 1 ; y = 1; z= -1 ta có 

\(\left(1^2+1^2-1\right)\left(2-\left(-1\right)\right)=\left(1+1-1\right)\left(2+1\right)=1.3=3\)

\(c,C=x^2-y^2+2y-1\)

\(=x^2-\left(y^2-2y+1\right)=x^2-\left(y-1\right)^2=\left(x-y+1\right)\left(x+y-1\right)\)

Thay x = 75; y = 26 ta có 

\(\left(75-26+1\right)\left(75+26-1\right)=50.100=5000\)

Đọc tiếp...
Sosuke CTV 11 tháng 8 lúc 9:24
Báo cáo sai phạm

(x + 1)4 - 6(x + 1)2 - (x2 - 2)(x2 + 2)

= (x2 + 2x + 1)(x2 + 2x + 1) - 6(x2 + 2x + 1) - (x2 - 2)(x2 + 2)

= x4 + 2x3 + x2 + 2x3 + 4x2 + 2x + x2 + 2x + 1 - 6x2 - 12x - 6 - x4 + 4

= 4x3 - 8x - 1

Đọc tiếp...
Tỉnh Thúy Văn 11 tháng 8 lúc 9:21
Báo cáo sai phạm

x4+4-36x2+36-x4+2x2-2x2-4

=(x4-x4)+(4-4)+(2x2-2x2-36x2)+36

=0+0-36x2+36

=còn lai dặt thừa số chung nha mình phải đi học rùi bye bye hêhhe

Đọc tiếp...
Marakai 11 tháng 8 lúc 8:59
Báo cáo sai phạm

\(\left(x-2\right)^3+\left(x+1\right)\left(x^2-x+1\right)+6\left(x-1\right)^2\)

\(=\left(x^3-6x^2+12x-8\right)+\left(x^3+1\right)+6\left(x^2-2x+1\right)\)

\(=\left(x^3-6x^2+12x-8\right)+\left(x^3+1\right)+\left(6x^2-12x+6\right)\)

\(=2x^3-1\)

Đọc tiếp...
Sosuke CTV 11 tháng 8 lúc 10:52
Báo cáo sai phạm

(x - 2)3 - (x + 1)(x2 - x + 1) + 6(x - 1)2

= (x - 2)(x2 - 2x.2 + 22) - (x + 1)(x2 - x + 1) + 6(x2 - 2x + 1)

= x3 - x2 + x - 3 - x3 + x2 - x

= -3

Đọc tiếp...
Nguyễn Lương Bảo Tiên 2 tháng 9 2015 lúc 13:29
Báo cáo sai phạm

Diện tích miếng tôn là (a + b)2

Diện tích miếng cắt là (a - b)2

Diện tích phần còn lại là

(a + b)2 - (a - b)2 = (a + b - a + b)(a + b + a - b) = 2b.2a = 4ab

Không phụ thuộc vào vị trí cắt

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang 3 tháng 9 2018 lúc 13:28
Báo cáo sai phạm

\(18x^2-12x\)

\(=6x\left(3x-2\right)\)

\(3x^2-11x+6\)

\(=3x^2-9x-2x+6\)

\(=3x\left(x-3\right)-2\left(x-3\right)\)

\(=\left(x-3\right)\left(3x-2\right)\)

Đọc tiếp...
Hoa Đinh Thị 14 tháng 8 2018 lúc 9:37
Báo cáo sai phạm

a)18x2-12x

=3x(6x-4)

b)3x2-11x+6

=x(3x-11+6)

=x(3x-5)

c)x3+6x2+11x+6

=x2(x+23

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: