Giúp tôi giải toán và làm văn


Moon Light 08/08/2015 lúc 11:59
Báo cáo sai phạm

x2-y=y2-x

<=>(x2-y2)+(x-y)=0

<=>(x-y)(x+y)+(x-y)=0

<=>(x-y)(x+y+1)=0

*)Nếu x-y=0<=>x=y

Tính a theo x ta có

A=x3+x3+3x2(x2+x2)+6x4(x+x)

=2x3+6x4+12x5

*)Nếu x+y+1=0

<=>x=-(y+1)

Tính A theo y ta có

A=(-y-1)3+y3+3(y-1)y[(-y-1)2+y2]+6(-y-1)2y2(-y-1+y)

cái này bạn tự tính

Đọc tiếp...
Jichigo Ciriki 21/10/2018 lúc 19:58
Báo cáo sai phạm

mk chưa hc tới

Đọc tiếp...
nguyễn hải trường 09/08/2018 lúc 15:48
Báo cáo sai phạm

dễ thế mà không làm được!

Đọc tiếp...
Mr Lazy 16/07/2015 lúc 11:35
Báo cáo sai phạm

\(P=\left(x-1\right)^3-6x+4=\left(\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{4}\right)^3-6\left(1+\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{4}\right)+4\)

\(=\left(2+4+3.\sqrt[3]{2}\sqrt[3]{4}\left(\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{4}\right)\right)-6\left(\sqrt[3]{2}+\sqrt[4]{4}\right)-6+4\)

\(=6+3.\sqrt[3]{8}\left(\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{4}\right)-6\left(\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{4}\right)-6+4\)

\(=4\)

\(=2^2\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Huyền 14/01/2017 lúc 14:23
Báo cáo sai phạm

2

ai tk mk

mk tk lại

mk hứa

Đọc tiếp...
Trần Hoàng Việt 03/08/2017 lúc 09:58
Báo cáo sai phạm

a) giải pt ra ta được  : x=-1

b) giải pt ra ta được  : x=2

c)giải pt ra ta được  : x vô ngiệm

d)giải pt ra ta được  : x=vô ngiệm

~~~~~~~~~~~ai đi ngang qua nhớ để lại k ~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~ Chúc bạn sớm kiếm được nhiều điểm hỏi đáp ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đọc tiếp...
kudo shinichi CTV 08/11/2018 lúc 06:17
Báo cáo sai phạm

Ta có: x+y=1

=> (x+y)^2=1

x^2+2xy+y^2=1

Có: x^2+y^2=4

=> 4+2xy=1

=> xy=-3/2

Ta có: x^3+y^3

=(x+y)(x^2-xy+y^2)

=1.(4+3/2)

=5/2

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 24/08/2015 lúc 09:35
Báo cáo sai phạm

a2 + b+ (a + b)= c+ d2 + (c +d)2 => 2.(a+ b2) + 2ab = 2.(c+ d2) + 2cd

=> a+ b+ ab = c+ d+ cd   (1)

+) a+ b+ (a + b)4 = (a2 + b2)2  - 2a2.b2 + (a + b)4 = [(a+ b2)2 - a2.b2] + [(a + b)- a2.b2]

= (a2 + b2 - ab). (a2 + b2 + ab) +  [(a + b)2 - ab].[(a+ b)+ ab]

=  (a2 + b- ab). (a+ b2 + ab) + (a2 + b2 + ab). (a2 + b+ 3ab) = (a+ b+ ab). [(a2 + b- ab) + (a2 + b2 + 3ab)]

= 2.(a+ b2 + ab).(a2 + b2 + ab) = 2.(a2 + b2 + ab)2           (2)

Tương tự: c+ d4 + (c+d)4 = 2. (c2 + d2 + cd)2   (3)

Từ (1)(2)(3) => đpcm

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang CTV 20/10/2018 lúc 20:00
Báo cáo sai phạm

hình như bạn gõ nhầm đề, mk mạo phép chỉnh lại, bạn tham khảo

\(a^3-b^3=\left(a-b\right)^3+3ab\left(a-b\right)=1+3ab\)

\(a^2+b^2=\left(a-b\right)^2+2ab=1+2ab\)

\(N=2\left(a^3-b^3\right)-3\left(a^2+b^2\right)\)

\(=2\left(1+3ab\right)-3\left(1+2ab\right)\)

\(=2+6ab-3-6ab=-1\)

Đọc tiếp...
Lê Minh Anh 07/10/2017 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

b) 7.52n + 12.6n 

= 7.25n + 12.6n 

= 7.25n - 7.6n + 19.6n 

= 7(25n - 6n) + 19.6n 

= 7(25 - 6)[X] + 19.6n

= 7.19.[X] + 19.6n 

= 19 .(7[X] + 6n)chia hết cho 19 

Đọc tiếp...
Lê Minh Anh 07/10/2017 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

Hoặc bạn cũng có thể làm là:

Do: \(25\equiv6\left(mo\text{d}19\right)\Rightarrow25^n\equiv6^n\left(mo\text{d}19\right)\)

\(\Rightarrow7.25^n+12.6^n\equiv7.6^n+12.6^n\left(mo\text{d}19\right)\)

\(\Rightarrow7.5^{2n}+12.6^n\equiv19.6^n\left(mo\text{d}19\right)\)

Mà: \(19.6^n\equiv0\left(mo\text{d}19\right)\)

\(\Rightarrow7.5^{2n}+12.6^n\equiv0\left(mo\text{d}19\right)\)

Hay 7.52n + 12.6n chia hết cho 19.

(_Bài này mình làm theo phép toán đồng dư bạn có thể tham khảo thêm hoặc nếu đã học 'mod' thì cũng có thể áp dụng_)

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 09/07/2018 lúc 15:23
Báo cáo sai phạm

a) Ta có \(\left(x-y\right)^2=x^2-2xy+y^2=\left(x^2+2xy+y^2\right)-4xy\)

\(=\left(x+y\right)^2-4xy=9^2-4.14=25\)

Vậy nên \(\orbr{\begin{cases}x-y=5\\x-y=-5\end{cases}}\)

b) \(x^2+y^2=\left(x^2+2xy+y^2\right)-2xy=\left(x+y\right)^2-2xy\)

\(=9^2-2.14=53\)

c) \(x^3+y^3=\left(x+y\right)\left(x^2-xy+y^2\right)=\left(x+y\right)\left[\left(x+y\right)^2-3xy\right]\)

\(=9.\left(9^2-3.14\right)=351\)

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 28/07/2015 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

Ta có a+b+c+d=0 
=> a+b=-(c+d) 
=> (a+b)^3=-(c+d)^3 
=> a^3+b^3+3ab(a+b) = -c^3-d^3-3cd(c+d) 
=> a^3+b^3+c^3+d^3 = -3ab(a+b)-3cd(c+d) 
=> a^3+b^3+c^3+d^3 = 3ab(c+d)-3cd(c+d)      (vì a+b = - (c+d)) 
=> a^3 +b^3+c^3+d^3 = 3(c+d)(ab-cd) (đpcm)

Đọc tiếp...
Đặng Tuấn Anh 15/10/2017 lúc 08:23
Báo cáo sai phạm

ở trong sách nâng cao có mà

Đọc tiếp...
Hoàng Tuấn Khải 07/04/2017 lúc 19:35
Báo cáo sai phạm

bn Đinh Tuấn Việt có nick hoc 24 h à

Đọc tiếp...
LK CTV 01/11/2018 lúc 15:25
Báo cáo sai phạm

\(x\left(x+4\right)\left(x-4\right)-\left(x^2+1\right)\left(x^2-1\right).\)

\(=x.\left(x^2-4^2\right)-\left(x^2-1\right)\)

\(=x^3-16x-x^2+1\)

\(=x\left(x^2-4^2-x\right)+1\)

\(\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Trung Đức 30/07/2017 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

Ta có : a^3+b^3+c^3=(a+b+c).(a^2+b^2+c^2-a.b-b.c-a.c)+3.a.b.c=3.a.b.c

                             =(a+b+c).(a^2+b^2+c^2-a.b-b.c-a.c)=0

Ta thấy:a,b,c là số dương nên a+b+c khác 0 suy ra (a^2+b^2+c^2-a.b-b.c-a.c) =0 nên a=b=c

Vậy a=b=c


 

Đọc tiếp...
Mr Lazy 12/07/2015 lúc 16:45
Báo cáo sai phạm

#Thang Tran

Từ a3+b3+c3 =3abc suy ra a=b=c

Chứ không phải a=b=c suy ra a3+b3+c3 =3abc

Đọc tiếp...
Mr Lazy 12/07/2015 lúc 16:44
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(a^3+b^3+c^3=3abc\Leftrightarrow a^3+b^3+c^3-3abc=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a+b+c\right)\left(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca=0\right)\)

\(\Leftrightarrow a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca=0\text{ (do }a+b+c>0\text{)}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{2}\left[\left(a-b\right)^2+\left(b-c\right)^2+\left(c-a\right)^2\right]=0\)

\(\Leftrightarrow a-b=b-c=c-a=0\)

\(\Leftrightarrow a=b=c\)

Đọc tiếp...
Bonking CTV 14/10/2018 lúc 09:44
Báo cáo sai phạm

\(x^2+y^2-4\left(x+y\right)+16\)

\(=x^2+y^2-4x-4y+16\)

\(=x^2-2\cdot x\cdot2+2^2+y^2-2\cdot y\cdot2+2^2+8\)

\(=\left(x-2\right)^2+\left(y-2\right)^2+8\ge8\forall x;y\)

Dấu "=" xảy ra \(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x-2=0\\y-2=0\end{cases}\Leftrightarrow}\hept{\begin{cases}x=2\\y=2\end{cases}}\)

Vậy GTNN của biểu thức là 8 <=> x = y = 2

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: