Giúp tôi giải toán và làm văn


headsot96 Hôm qua lúc 9:22
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(\left(x+y+1\right)^2=3\left(x^2+y^2+1\right)=>x^2+y^2+1+2xy+2x+2y=3\left(x^2+y^2+1\right)\)

\(=>2x^2+2y^2+2-2xy-2x-2y=0\)

\(=>\left(x-y\right)^2+x^2-2x+1+y^2-2y+1=0\)

\(=>\left(x-y\right)^2+\left(x-1\right)^2+\left(y-1\right)^2=0\)

Mà \(\left(x-y\right)^2\ge0;\left(x-1\right)^2\ge0;\left(y-1\right)^2\ge0=>\left(x-y\right)^2+\left(x-1\right)^2+\left(y-1\right)^2\ge0\)

Dấu "=" xảy ra khi \(x-y=0,x-1=0,y-1=0=>x=y=1\)

Vậy x=y=1

Đọc tiếp...
Chu Công Đức Hôm kia lúc 16:37
Báo cáo sai phạm

\(A=2013.2015+2014.2016\)

   \(=\left(2015-2\right).2015+2014\left(2014+2\right)\)

   \(=(2015^2-4030)+(2014^2+4028)\)

   \(=\left(2015^2+2014^2\right)-\left(4030-4028\right)\)

  \(=2014^2+2015^2-2\)

\(\Rightarrow A=B\)

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ๖ۣۜN๖ۣۜC๖ۣۜT๖ۣۜK ๖ۣۜPɾσ༉ CTV Hôm kia lúc 15:56
Báo cáo sai phạm

Dễ c/m đẳng thức: \(\left(n-1\right)\left(n+1\right)=n^2-1\)

Lúc đó: \(A=2014^2-1+2015^2-1=2014^2+2015^2-2=B\)

Vậy A = B

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ๖ۣۜN๖ۣۜC๖ۣۜT๖ۣۜK ๖ۣۜPɾσ༉ CTV Hôm kia lúc 10:11
Báo cáo sai phạm

\(\frac{63^3+13^3}{76}-13.63\)

\(=\frac{\left(63+13\right)\left(63^2-63.13+13^2\right)}{76}-13.63\)

\(=\frac{76\left(63^2-63.13+13^2\right)}{76}-13.63\)

\(=\left(63^2-63.13+13^2\right)-13.63\)

\(=63^2-2.13.63+13^2\)

\(=\left(63-13\right)^2=50^2=2500\)

Đọc tiếp...
❖︵Ňɠυүễη Çɦâυ Ƭυấη Ƙїệт♔ Hôm kia lúc 15:06
Báo cáo sai phạm

trừ một lần 63.13 ở trc, trừ thêm một lần nx là 2.3.63, mất phia sau

Đọc tiếp...
Nguyễn Thảo Nguyên Hôm kia lúc 15:02
Báo cáo sai phạm

tại sao lại mất 13.63 ở cuối vậy

Đọc tiếp...
Đào Thu Hòa 2 14 tháng 7 lúc 20:05
Báo cáo sai phạm

Theo hàng đẳng thức thì bình phương của một tổng có dạng \(\left(a+b\right)^2=a^2+2ab+b^2.\)

Ở đây \(\hept{\begin{cases}a^2=x^2\\2ab=8x\\b^2=1\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}a^2b^2=x^2.1\\ab=4x\end{cases}\Rightarrow}}\hept{\begin{cases}a^2b^2=x^2\\a^2b^2=16x^2\end{cases}}\)Chỉ xảy ra khi x=0, Mà x tùy ý.

=> Vô lí nếu phân tích biểu thức đã cho thành bình phương của một tổng theo hàng đẳng thức 

Đọc tiếp...
lethidieulinh 14 tháng 7 lúc 19:47
Báo cáo sai phạm

ko nha bạn

Đọc tiếp...
Đào Thu Hòa 2 14 tháng 7 lúc 19:40
Báo cáo sai phạm

Bạn ơi đề có bị sai không?

Đọc tiếp...
Trần Hoài Thương 14 tháng 7 lúc 19:26
Báo cáo sai phạm

\(x^2+4x+4\)

\(=\left(x+2\right)^2\)

Hông chắc !!! Hok_tốt nha

Đọc tiếp...
zZz Cool Kid zZz CTV 14 tháng 7 lúc 19:20
Báo cáo sai phạm

\(x^2+4x+4=\left(x+2\right)^2\)

Đọc tiếp...
Edogawa Conan CTV 14 tháng 7 lúc 16:43
Báo cáo sai phạm

Ta có: J = x2 + y2 - 6x - 2y + 17 = (x2 - 6x + 9)+ (y2 - 2y + 1) + 7 = (x - 3)2  + (y - 1)2 + 7

Ta luôn có: (x - 3)2 \(\ge\)\(\forall\)x

          (y - 1)2 \(\ge\) 0 \(\forall\)y

=> (x - 3)2 + (y - 1)2 + 7 \(\ge\)\(\forall\)x;y

Dấu "=" xảy ra khi: \(\hept{\begin{cases}x-3=0\\y-1=0\end{cases}}\) => \(\hept{\begin{cases}x=3\\y=1\end{cases}}\)

Vậy Min của J =  7 tại x = 3 và y = 1

(HD) Ta có: G = (x - 2)2 + (x - 4)2 = x2 - 4x + 4 + x2 - 8x + 16 = 2x2 - 12x + 20 = 2(x2 - 6x + 9) + 2 = 2(x - 3)2 + 2

Phần còn lại lm như trên

Đọc tiếp...
headsot96 14 tháng 7 lúc 18:55
Báo cáo sai phạm

\(3x^2+x-6=3\left(x^2+\frac{1}{3}x+\frac{1}{36}\right)-\frac{1}{12}-6=3\left(x+\frac{1}{6}\right)^2-6\frac{1}{12}\)

Ta có \(3\left(x+\frac{1}{6}\right)^2\ge0=>3\left(x+\frac{1}{6}\right)^2-6\frac{1}{12}\ge-6\frac{1}{12}\)

Dấu "=" xảy ra khi \(x+\frac{1}{6}=0=>x=-\frac{1}{6}\)

Vậy ...

\(3x^2+x-6=3\left(x^2+\frac{1}{3}x+\frac{1}{36}\right)-\frac{1}{12}-6=3\left(x+\frac{1}{6}\right)^2-6\frac{1}{12}\)

\(3x^2+x-6=3\left(x^2+\frac{1}{3}x+\frac{1}{36}\right)-\frac{1}{12}-6=3\left(x+\frac{1}{6}\right)^2-6\frac{1}{12}\)

\(3x^2+x-6=3\left(x^2+\frac{1}{3}x+\frac{1}{36}\right)-\frac{1}{12}-6=3\left(x+\frac{1}{6}\right)^2-6\frac{1}{12}\)

Đọc tiếp...
headsot96 14 tháng 7 lúc 18:58
Báo cáo sai phạm

À đúng rồi bỏ 3 dòng cuối là được nha bạn

Đọc tiếp...
headsot96 14 tháng 7 lúc 18:57
Báo cáo sai phạm

ấy mình giải nhầm 

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Tuấn Anh 13 tháng 7 lúc 22:24
Báo cáo sai phạm

3.

a)\(x^2+15x-25=x^2+15x+56,25-81,25\) 

  \(=\left(x+7,5\right)^2-81,25\ge-81,25\forall x\) 

Dấu "=" xảy ra<=>\(\left(x+7,5\right)^2=0\Leftrightarrow x=-7,5\) 

Vậy.....

b) \(3x^2-6x-21=3\left(x^2-2x-7\right)\) 

  \(=3\left[\left(x-1\right)^2-8\right]=3\left(x-1\right)^2-24\ge-24\forall x\) 

Dấu "=" xảy ra<=>\(3\left(x-1\right)^2=0\Leftrightarrow x=1\) 

Vậy.....

c)\(x^2-6x+y^2+2y+36=x^2-6x+9+y^2+2y+1+26\) 

 \(=\left(x-3\right)^2+\left(y+1\right)^2+26\ge26\forall x;y\) 

Dấu '=" xảy ra<=> \(\left(x-3\right)^2=0\Leftrightarrow x=3\) và   \(\left(y+1\right)^2=0\Leftrightarrow y=-1\) 

Vậy......

Đọc tiếp...
Edogawa Conan CTV 13 tháng 7 lúc 21:37
Báo cáo sai phạm

1a) Ta có: -2x2 + 4x - 18 = -2(x2 - 2x + 1) - 16 = -2(x - 1)2 - 16

Ta luôn có: (x - 1)2 \(\ge\)\(\forall\)x --> -2(x - 1)2 \(\le\)\(\forall\)x

=> -2(x - 1)2 - 16 \(\le\)-16 \(\forall\)x

Dấu "=" xảy ra khi: x - 1 = 0 <=> x = 1

Vậy Max của -2x2 + 4x - 18 = -16 tại x = 1

b) Ta có: -2x2 -12x + 12 = -2(x2 + 6x + 9) + 30 = -2(x + 3)2 + 30

Ta luôn có: -2(x + 3)2 \(\le\)\(\forall\)x

=> -2(x + 3)2 + 30 \(\le\)30 \(\forall\)x

Dấu "=" xảy ra khi: x + 3 = 0 <=> x = -3

Vậy Max của -2x2 - 12x + 12 = 30 tại x = -3

Đọc tiếp...
headsot96 13 tháng 7 lúc 18:40
Báo cáo sai phạm

Ta có \(a^3+b^3+c^3-3abc=\left(a+b+c\right)\left(a^2+b^2+c^2-2ab-2bc-2ca\right)\)

Mà a+b+c=0 nên \(a^3+b^3+c^3=3abc\)

Ta có \(\frac{a^2+b^2+c^2}{2}.\frac{a^3+b^3+c^3}{3}=\frac{(a^2+b^2+c^2)3abc}{6}=\frac{(a^2+b^2+c^2)abc}{2}\)(1)

Ta có \(\left(a^2+b^2+c^2\right)\left(a^3+b^3+c^3\right)=\left(a^2+b^2+c^2\right)3abc\)(2)

Bạn nhân vế trái của (2) ra rồi nhóm lại thì đc nhứ sau

\(=>2\left(a^5+b^5+c^5\right)-2abc\left(a^2+b^2+c^2\right)=\left(a^2+b^2+c^2\right)3abc\)

\(=>2\left(a^5+b^5+c^5\right)=5abc\left(a^2+b^2+c^2\right)\)

\(=>\frac{a^5+b^5+c^5}{5}=\frac{abc(a^2+b^2+c^2)}{2}\)(3)

Từ (1)và (3)=> đpcm

Học tốt nha bạn !

Đọc tiếp...
•长๏ʂαƙĭ ๖ۣۜYυησ ㋡༉ 13 tháng 7 lúc 16:00
Báo cáo sai phạm

\(1.\)

\(a;A=-2x^2+4x-18\)

\(A=-2\left(x^2-4x+18\right)\)

\(A=-2\left(x^2-2.x.2+4+14\right)\)

\(A=-2\left(x-2\right)^2-14\le-14\)

Dấu = xảy ra khi : \(x-2=0\)

                              \(\Rightarrow x=2\)

Vậy Amax =-14 tại x = 2

Các câu còn lại lm tương tự........

Đọc tiếp...
Sosuke CTV 13 tháng 7 lúc 15:13
Báo cáo sai phạm

5(2x - 3)(2x + 3) - 6(x - 7)2

= 5(2x - 3)(2x + 3) - 6(x2 - 14x + 49)

= 5(4x2 - 9) - 6(x2 - 14x + 49)

= 5.4x2 + 5.(-9) + (-6).x2 + (-6).(-14x) + (-6).49

= 20x2 - 45 - 6x2 + 84x - 294

= 14x2 + 84x - 339

Đọc tiếp...
tam mai 13 tháng 7 lúc 15:14
Báo cáo sai phạm

5(4x^2-9)-6(x^2-14x+49)=20x^2-45-6x^2+84x-294=14x^2+84x-339

Đọc tiếp...
tam mai 13 tháng 7 lúc 14:20
Báo cáo sai phạm

cảm ơn bạn

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Tuấn Anh 13 tháng 7 lúc 14:09
Báo cáo sai phạm

\(B=-2x^2-3x+5\)

   \(=-\left(x^2+3x+2,25\right)+7,25-x^2\) 

   \(=-\left(x+1,5\right)^2-x^2+7,25\) 

mà \(-\left(x+1,5\right)^2\le0\Rightarrow-\left(x+1,5\right)^2-x^2\le-x^2\) 

và \(-x^2\le0\Rightarrow-\left(x+,5\right)^2-x^2\le0\forall x\) 

\(\Rightarrow-\left(x+1,5\right)^2-x^2+7,25\le7,25\forall x\) 

Dấu '=" xảy ra<=> ................

Vậy...

Đọc tiếp...
Phùng Minh Quân 13 tháng 7 lúc 11:00
Báo cáo sai phạm

\(1+a^2=a^2+ab+bc+ca=\left(a+b\right)\left(c+a\right)\)

Tương tự, ta có: \(1+b^2=\left(a+b\right)\left(b+c\right)\)\(;\)\(1+c^2=\left(b+c\right)\left(c+a\right)\)

\(\Rightarrow\)\(\frac{2}{\sqrt{\left(1+a^2\right)\left(1+b^2\right)\left(1+c^2\right)}}=\frac{2}{\left(a+b\right)\left(b+c\right)\left(c+a\right)}\) ( do a, b, c dương ) 

\(\frac{a}{1+a^2}+\frac{b}{1+b^2}+\frac{c}{1+c^2}=\frac{a\left(b+c\right)+b\left(c+a\right)+c\left(a+b\right)}{\left(a+b\right)\left(b+c\right)\left(c+a\right)}=\frac{2}{\left(a+b\right)\left(b+c\right)\left(c+a\right)}\)

... 

Đọc tiếp...
headsot96 13 tháng 7 lúc 10:19
Báo cáo sai phạm

Mình chịu 

Đọc tiếp...
Lê Tài Bảo Châu 11 tháng 7 lúc 17:01
Báo cáo sai phạm

a)Đặt A= \(x^2+2x+11=\left(x+1\right)^2+10\)

vì \(\left(x+1\right)^2\ge0;\forall x\)

\(\Rightarrow\left(x+1\right)^2+11\ge11;\forall x\)

Hay \(A\ge11>0;\forall x\)

phần b và c mình sẽ giải ra hằng đẳng thức lập luận tương tự phần a

b)\(4x^2+8x+5\)

 \(\left(2x\right)^2+2.2x.2+2^2+1\)

\(=\left(2x+2\right)^2+1\)

c) \(x^2+x+2=x^2+2.x.\frac{1}{2}+\frac{1}{4}-\frac{1}{4}+2\)

\(=\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{7}{4}\)

Đọc tiếp...
Huyền Nhi CTV 11 tháng 7 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

\(c.x^2+x+2\)

\(=x^2+x+\frac{1}{4}+\frac{7}{4}\)

\(=\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{7}{4}\ge\frac{7}{4}\text{ vì }\left(x+\frac{1}{2}\right)^2\ge\frac{1}{2}\)

\(\Rightarrow\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{7}{4}>0\Leftrightarrow x^2+x+2>0\)

Vậy giá trị của biểu thức x2+x+2 luôn dương

Đọc tiếp...
Huyền Nhi CTV 11 tháng 7 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

\(b.4x^2+8x+5\)

\(=\left(2x\right)^2+8x+4+1\)

\(=\left(2x+2\right)^2+1\ge1\text{ vì }\left(2x+2\right)^2\ge0\)

\(\Rightarrow\left(x+2\right)^2+1>0\Leftrightarrow4x^2+8x+5>0\)

Vậy biểu thức 4x2+8x+5 luôn có giá trị dương

Đọc tiếp...
Lưu Thanh Vy 11 tháng 7 lúc 18:44
Báo cáo sai phạm

Z đó

2x(5x-2)-4x(5x 2-2x-1)

= 10x2-4x-20x3+8x2+4x

= (10x2+8x2)+(-4x+4x)-20x3

= 18x2-20x3

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ๖ۣۜN๖ۣۜC๖ۣۜT๖ۣۜK ๖ۣۜPɾσ༉ CTV 10 tháng 7 lúc 10:32
Báo cáo sai phạm

\(D=\left(3x+2\right)^2-\left(3x+2\right)\left(3x-2\right)-6x\)

\(\Leftrightarrow D=\left(3x+2\right)\left(3x+2-3x+2\right)-6x\)

\(\Leftrightarrow D=4\left(3x+2\right)-6x\)

\(\Leftrightarrow D=12x+8-6x\)

\(\Leftrightarrow D=6x+8\)

Vậy giá trị của D phụ thuộc vào giá trị của biến x

Đọc tiếp...
๖ۣۜƝƘ๖ۣۜ★彡๖ۣۜ❖Sĭℓεηт❄๖ۣۜBυℓℓ ☪ ッᴾᴿᴼシ [HP](ღ๖ۣۜAℓbυʂ ๖ۣۜDυмbℓεɗσɾεღ) 10 tháng 7 lúc 8:37
Báo cáo sai phạm

\(27x^2\left(x+1\right)-\left(3x+1\right)^3\)

\(27x^3+27^2-27x^3-27x^2-9x-1=-8\)

\(-9x-1=-8\)

\(-9x=-7\)

\(x=\frac{7}{9}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Phương Uyên 10 tháng 7 lúc 8:52
Báo cáo sai phạm

cac bạn co thể giải chỗ \(-\left(3x+1\right)^3\)cho mình hiểu đc không

Đọc tiếp...
Đoàn Thế Đức 10 tháng 7 lúc 8:46
Báo cáo sai phạm

27x^2(x+1)-(3x+1)^3=-8

=>27x^3+27x^2-(27x^3+27x^2+9x+1)=-8

=>27x^3+27x^2-27x^3-27x^2-9x-1=-8

=>-9x=-7 =>x=7/9

      vậy x = 7/9

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: