Giúp tôi giải toán và làm văn


Trần Phúc Khang 11 tháng 5 lúc 13:01
Báo cáo sai phạm

ĐKXĐ \(a\ge0,a\ne1\)

Ta có: \(\sqrt{6-4\sqrt{2}}=\sqrt{\left(2-\sqrt{2}\right)^2}=2-\sqrt{2}\)

        \(\sqrt[3]{20+14\sqrt{2}}=\sqrt[3]{2\sqrt{2}+12\sqrt{2}+8+12}=\sqrt[3]{\left(\sqrt{2}+2\right)^3}=2+\sqrt{2}\)

          \(\sqrt[3]{\left(a+3\right)\sqrt{a}-3a-1}=\sqrt[3]{\left(\sqrt{a}-1\right)^3}=\sqrt{a}-1\)

           \(\frac{a-1}{2\left(\sqrt{a}-1\right)}-1=\frac{\sqrt{a}+1}{2}-1=\frac{\sqrt{a}-1}{2}\)

 Khi đó \(P=\left(2-\sqrt{2}\right)\left(2+\sqrt{2}\right)+\sqrt{a}-1.\frac{2}{\sqrt{a}-1}\)

               \(=2+2=4\)

Đọc tiếp...
Trần Thị Diễm Quỳnh 16 tháng 8 2015 lúc 14:48
Báo cáo sai phạm

(a+b+c)2 =3(a2 +b2+c2

<=>a2+b2+c2+2ab+2ac+2bc=3a2+3b2+3c2

<=>-(2a2+2b2+2c2-2ab-2ac-2bc)=0

<=>2a2+2b2+2c2-2ab-2ac-2bc=0

<=>(a2-2ab+b2)+(a2-2ac+c2)+(b2-2bc+c2)=0

<=>(a-b)2+(a-c)2+(b-c)2=0

<=>a-b=a-c=b-c=0

<=>a=b=c

Đọc tiếp...
Mao Dương 30 tháng 5 2017 lúc 19:14
Báo cáo sai phạm

\(A=\left(a^2\right)^2-2a^3+2a^2+a^2-4a+2+3\\ =\left(\left(a^2\right)^2-2a^2a+a^2\right)+2\left(a^2-2a+1\right)+3\ge3\)

\(=a^2\left(a^2-2a+1\right)+2\left(a^2-2a+1\right)+3\ge3\\ =2a^2\left(a-1\right)^4+3\ge3\)

Vậy GTNN của biểu thức A là 3 tại \(a=0\)hoặc \(a=1\).

Đọc tiếp...
Nguyễn tũn 28 tháng 7 2018 lúc 16:37
Báo cáo sai phạm

tích mình đi

ai tích mình

mình ko tích lại đâu

thanks

Đọc tiếp...
Wrecking Ball CTV 28 tháng 7 2018 lúc 16:51
Báo cáo sai phạm

x + y + z = 0

\(\Rightarrow x^3+y^3+z^3=3xyz\)

\(\Rightarrow\left(x^3+y^3+z^3\right)\left(x^2+y^2+z^2\right)=3xyz\left(x^2+y^2+z^2\right)\)

\(\Rightarrow x^5+y^5+z^5+x^2y^2\left(x+y\right)+y^2z^2\left(y+z\right)+z^2x^2\left(z+x\right)=3xyz\left(x^2+y^2+z^2\right)\)

\(\Rightarrow x^5+y^5+z^5-xyz\left(xy+yx+zx\right)=3xyz\left(x^2+y^2+z^2\right)\)

\(\Rightarrow2\left(x^5+y^5+z^5\right)=5xyz\left(x^2+y^2+z^2\right)\)

Đọc tiếp...
Lê Thành Nguyên 28 tháng 7 2018 lúc 16:47
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
phung viet hoang 27 tháng 12 2014 lúc 15:25
Báo cáo sai phạm

Biến đổi bt tương đương : (x^2-1)/2 =y^2 
Ta có: vì x,y là số nguyên dương nên 
+) x>y và x phải là số lẽ. 
Từ đó đặt x=2k+1 (k nguyên dương); 
Biểu thức tương đương 2*k*(k+1)=y^2 (*); 
Để ý rằng: 
Y là 1 số nguyên tố nên y^2 sẽ là 1 số nguyên dương mà nó có duy nhất 3 ước là : 
{1,y, y^2} ; 
từ (*) dễ thấy y^2 chia hết cho 2, dĩ nhiên y^2 không thể là 2, vậy chỉ có thể y=2 =>k=1; 
=>x=3. 
Vậy ta chỉ tìm được 1 cặp số nguyên tố thoả mãn bài ra là x=3 và y=2 (thoả mãn).

Đọc tiếp...
Bui Manh Tan 8 tháng 11 2016 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

bai dung

Đọc tiếp...
LÊ HUY THẮNG 28 tháng 4 2017 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm
Ta có x22y2=1x21=2y2 (*)

+ Nếu x chia hết cho 3 thì x=3 (vì x là số nguyên tố). Thay vào (*) ta có 

321=2y2=8y2=4y=2

+ Nếu x không chia hết cho 3 thì x có dạng 3k+1 hoặc 3k+2 (k  N)
 

Với x=3k+1 thì 2y2=x21=(x1)(x+1)=(3k+11)(3k+1+1)=3k(3k+2)3

Với x= 3k+2 thì 2y2=x21=(x1)(x+1)=(3k+21)(3k+2+1)=(3k+1)(3k+3)=3(3k+1)(k+1)3

Như vậy với mọi x không chia hết cho 3 thì x2132y23. Mà (2;3)= 1

Nên y23. Do 3 là số nguyên tố nên y3. Mà y là số nguyên tố nên y=3

Thay y=3 vào (*) ta có:

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 28 tháng 7 2015 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

Ta có a+b+c+d=0 
=> a+b=-(c+d) 
=> (a+b)^3=-(c+d)^3 
=> a^3+b^3+3ab(a+b) = -c^3-d^3-3cd(c+d) 
=> a^3+b^3+c^3+d^3 = -3ab(a+b)-3cd(c+d) 
=> a^3+b^3+c^3+d^3 = 3ab(c+d)-3cd(c+d)      (vì a+b = - (c+d)) 
=> a^3 +b^3+c^3+d^3 = 3(c+d)(ab-cd) (đpcm)

Đọc tiếp...
Đặng Tuấn Anh 15 tháng 10 2017 lúc 8:23
Báo cáo sai phạm

ở trong sách nâng cao có mà

Đọc tiếp...
Hoàng Tuấn Khải 7 tháng 4 2017 lúc 19:35
Báo cáo sai phạm

bn Đinh Tuấn Việt có nick hoc 24 h à

Đọc tiếp...
Nguyễn Võ Văn 5 tháng 6 2015 lúc 8:07
Báo cáo sai phạm

1)   (a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2  ab+bc+ca=0

 <-->bc=−acca -->a^2+2bc=a^2+bccaab

<--> a^2+2bc=(ac)(ab)

Tương tự với 2 phân số còn lại rồi quy đồng

2) Cộng hai vế của c^2+2(abacbc)=0 lần lượt với a^2;b^2 ta có:

a^2=c^2+2ab−2ac−2bc+a^2=(ac)^2+2b(ac) (1)

b^2=c^2+2ab−2ac−2bc+b^2=(bc)^2+2a(bc) (2)

Từ (1) và (2) -> $\frac{\text{a^2+(a−c)^2}}{\text{b^2+(b−c)^2}}=\frac{\text{(a−c)^2+2b(a−c)+(a−c)^2}}{\text{(b−c)^2+2a(b−c)+(b−c)^2}}=\frac{\text{2(a−c)^2+2b(a−c)}}{\text{2(b−c)^2+2a(b−c)}}=\frac{\text{2(a−c)(a−c+b)}}{\text{2(b−c)(b−c+a)}}=\frac{a-c}{b-c}$a^2+(a−c)^2b^2+(b−c)^2 =(a−c)^2+2b(a−c)+(a−c)^2(b−c)^2+2a(b−c)+(b−c)^2 =2(a−c)^2+2b(a−c)2(b−c)^2+2a(b−c) =2(a−c)(a−c+b)2(b−c)(b−c+a) =a−cb−c 

Đọc tiếp...
Kẻ Bí Mật 5 tháng 6 2015 lúc 8:05
Báo cáo sai phạm

 

1)   (a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2  ab+bc+ca=0

 <-->bc=−acca -->a^2+2bc=a^2+bccaab

<--> a^2+2bc=(ac)(ab)

Tương tự với 2 phân số còn lại rồi quy đồng

2) Cộng hai vế của c^2+2(abacbc)=0 lần lượt với a^2;b^2 ta có:

a^2=c^2+2ab−2ac−2bc+a^2=(ac)^2+2b(ac) (1)

b^2=c^2+2ab−2ac−2bc+b^2=(bc)^2+2a(bc) (2)

Từ (1) và (2) -> \(\frac{\text{a^2+(a−c)^2}}{\text{b^2+(b−c)^2}}=\frac{\text{(a−c)^2+2b(a−c)+(a−c)^2}}{\text{(b−c)^2+2a(b−c)+(b−c)^2}}=\frac{\text{2(a−c)^2+2b(a−c)}}{\text{2(b−c)^2+2a(b−c)}}=\frac{\text{2(a−c)(a−c+b)}}{\text{2(b−c)(b−c+a)}}=\frac{a-c}{b-c}\)

Đọc tiếp...
nam nguyennam 27 tháng 12 2017 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

I dont no

Đọc tiếp...
Phạm Thị Thùy Linh 31 tháng 3 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

\(=\)\(a^3+b^3+c^3+3\left(a+b\right)\left(b+c\right)\left(c+a\right)\)\(-a^3-b^3-c^3\)

\(=3\left(a+b\right)\left(b+c\right)\left(c+a\right)\)

Dạng \(\left(a+b+c\right)^3=\)\(a^3+b^3+c^3+3\left(a+b\right)\left(b+c\right)\left(c+a\right)\)là hằng đẳng thức bạn có thể áp dụng nhé

Nếu bạn cần phân tích kĩ hơn thì tra mạng nhé. có bài toán chứng minh hằng đẳng thức này đấy

Đọc tiếp...
Nguyễn Xuân BẢo 31 tháng 3 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

3abc(a2+b2+c2-ab-ac-bc) k cho mình nha:v

Đọc tiếp...
Bùi Khánh Hòa 19 tháng 5 2018 lúc 23:21
Báo cáo sai phạm

bố thằng tây nó biết

Đọc tiếp...
Trần Đức Thắng 4 tháng 9 2015 lúc 10:16
Báo cáo sai phạm

( x+  y)^2 = 3^2

=> x^2 + 2xy + y^2 = 9 

=> x^2 + y^2 = 9 - 2xy = 9-2.2 = 9 - 4 = 5 

Vậy A = 5 

b) ( x^2 + y^2 )^2 = 5^2 

=> x^4 + y^4 + 2x^2y^2 = 25

=> x^4 + y^4 = 25 - 2x^2y^2 

=> x^4 + y^4 = 25 - 2(xy)^2 

                   = 25 - 2 (2)^2 = 25 - 2.4 = 25 - 8 = 17 

Đọc tiếp...
Huỳnh Ngọc Cẩm Tú 15 tháng 8 2015 lúc 19:10
Báo cáo sai phạm

(a-b)^3=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3
(b-c)^3=b^3-3b^2c+3bc^2-c^3
(c-a)^3=c^3-3c^2a+3ca^2-a^3
Cộng ba pt, ta được
-3a^2b+3ab^2-3b^2c+3bc^2-3c^2a+3ca^2
-3(a^2b-ab^2+b^2c-bc^2+c^2a-ca^2)
-3(a^2(b-c)+bc(b-c)-a(b^2-c^2))
-3(b-c)(a^2+bc-a(b+c))
-3(b-c)(a-b)(a-c)=210
(b-c)(a-b)(a-c)=-70
(b-c)(a-b)(a-c)=2*5*(-7)
=>b-c=2, a-b=5, a-c=-7
=>|a-b|+|b-c|+|c-a|=14

Đọc tiếp...
Trần Hoàng Việt CTV 8 tháng 6 2018 lúc 8:26
Báo cáo sai phạm

bài làm

(a - b)3  + (b -c)3 + (c - a)3 

= (a - b + b - c)3 - 3(a -b).(b - c). (a - b+ b - c) + (c - a)3

= (a - c)3 - 3(a - b).(b - c).(c - a) - (a - c)3

 = -3.(a - b).(b -c).(c - a)

=> -3.(a - b).(b -c).(c - a) = 210 

=> (a - b).(b -c).(c - a) = -70

=> |a - b| . |b - c|. |c - a| = 70 = 2.5.7

Vì a; b; c nguyên nên  |a - b|; |b -c| ;| c - a|  

=> A = 2+ 5 + 7 = 14

hok tốt

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 15 tháng 8 2015 lúc 19:23
Báo cáo sai phạm

(a - b)3  + (b -c)3 + (c - a)3 = (a - b + b - c)3 - 3(a -b).(b - c). (a - b+ b - c) + (c - a)3

= (a - c)3 - 3(a - b).(b - c).(c - a) - (a - c)3 = -3.(a - b).(b -c).(c - a)

=> -3.(a - b).(b -c).(c - a) = 210 

=> (a - b).(b -c).(c - a) = -70

=> |a - b| . |b - c|. |c - a| = 70 = 2.5.7

Vì a; b; c nguyên nên  |a - b|; |b -c| ;| c - a|  chỉ nhận một trong 3 giá trị 2; 5 hoặc 7

=> A = 2+ 5 + 7 = 14

Đọc tiếp...
Dứa Chan 28 tháng 6 2015 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

Nhân cả hai vế với 3-1, ta được:
(3-1)A=(3+1)(3-1)(3^2+1)...(3^2048+1)
(3-1)A=(3^2-1)(3^2+1)....(3^2048+1)
........
(3-1)A=(3^2048-1)(3^2048+1)
(3-1)A=3^4096-1=> A=\(\frac{3^{4096}-1}{3-1}\)
(Nếu có thể thu gọn tiếp thì bạn cứ thế mà tính)

Đọc tiếp...
Mr Lazy 11 tháng 7 2015 lúc 22:42
Báo cáo sai phạm

\(\left(a-b\right)^2+\left(b-c\right)^2+\left(c-a\right)^2=4\left(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca\right)\)

\(\Leftrightarrow\left(a-b\right)^2+\left(b-c\right)^2+\left(c-a\right)^2=2\left[\left(a^2-2ab+b^2\right)+\left(b^2-2bc+c^2\right)+\left(c^2-2ca+a^2\right)\right]\)

\(\Leftrightarrow\left(a-b\right)^2+\left(b-c\right)^2+\left(c-a\right)^2=2\left[\left(a-b\right)^2+\left(b-c\right)^2+\left(c-a\right)^2\right]\)

\(\Leftrightarrow\left(a-b\right)^2+\left(b-c\right)^2+\left(c-a\right)^2=0\)

\(\Leftrightarrow a-b=b-c=c-a=0\)

\(\Leftrightarrow a=b=c\)

Đọc tiếp...
thang Tran 11 tháng 7 2015 lúc 22:29
Báo cáo sai phạm

Khai chuyển sau dó chuyển vế 

rút gọn sau dố dưa ve HĐT 

Đọc tiếp...
Siêu sao bóng đá CTV 9 tháng 7 2018 lúc 13:27
Báo cáo sai phạm

Áp dụng bđt cô si dạng engel cho 2 số dương:

\(\frac{x^2}{a}+\frac{y^2}{b}\ge\frac{\left(x+y\right)^2}{a+b}\)

Vậy đẳng thức chỉ xảy ra khi \(\frac{x}{a}=\frac{y}{b}\)

Đọc tiếp...
Blue Frost 13 tháng 7 2018 lúc 9:11
Báo cáo sai phạm

bạn ơi bạn giải cách khác được ko mình chưa học BĐT cô si

Đọc tiếp...
❤️ buồn ❤️ 20 tháng 11 2018 lúc 15:23
Báo cáo sai phạm

Khai triển n^5 + 1 = (1 + n)( n^4 - n^3 + n^2 - n + 1) 
n^3 + 1 = (n + 1)( n^2 - n + 1) 
=> n khác -1 để pháp chia có nghĩa 
Để n^5 + 1 chia hết cho n^3 + 1 thì: 
n^4 - n^3 + n^2 - n + 1 chia hết cho n^2 - n + 1 
n^2 ( n² + n + 1) + 1 - n chia hết cho n^2 - n +1 

=> 1 - n chia hết cho n² - n + 1 thì pt trên mới xảy ra chia hết 

1 - n chia hết cho n² - n + 1 
(-n)(1 - n) chia hết cho n² - n + 1 
n² - n + 1 - 1 chia hết cho n² - n + 1 

Để pt trên chia hết thì 1 chia hết cho n² - n + 1 
=> n² - n + 1 = 1 => n = 0;1 
n² - n + 1 = -1 => n² - n + 2 = 0 ( vô nghiệm, tự c/m) 

Vậy với n = 0;1 thì ...

Đọc tiếp...
hatsune miku 30 tháng 9 2016 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

bạn có thể giải chi tiết hơn ko, mik ko hiểu lắm

Đọc tiếp...
dang thanh dat 29 tháng 9 2016 lúc 22:17
Báo cáo sai phạm

lấy n^5 +1 chia n^3+1 dù -n^2+1 để n^5+1 chia hết cho n^3+1 thì -n^2+1 phải =0 suy ra n=1

Đọc tiếp...
zZz ☩Việt Hoàng™ zZz 6 tháng 3 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

( -1 )n. x n+k = ( -a ). ab 

( -1 )n . xn . xk = ( -a )n . ab

<=> ( -x )n . xk = ( -a )n . ab

        ( -x ): ( -a )n = ab : xk

         \(\left(\frac{x}{a}\right)^n=a^b:x^k\)

=> a là hằng số khác 0 

Xem có đúng ko nếu sai thì thôi

Đọc tiếp...
✫¸.•°*”˜˜”*°•✫ Ṱђầภ Ḉђết ✫¸.•°*”˜˜”*°•✫ 6 tháng 3 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

♥✪BCS★Shimaru❀ ♥, chả qua là ghi cho có thôi, tôi cx mới học đến đơn thức đồng dạng và da thức thôi. chưa hok đẳng thức, nên cứ giải đi

Đọc tiếp...
♋Trần Minh Thủy♋ 6 tháng 3 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

bái bà tui hok lp 6 mà! 

Đọc tiếp...
Trà My CTV 27 tháng 10 2016 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

\(a^3+b^3+c^3=3abc\)

<=>\(a^3+b^3+c^3-3abc=0\)

<=>\(\left(a+b+c\right)\left(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ac\right)=0\)(*)

Thay a+b+c=0 vào biểu thức (*) ta có:

\(0.\left(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ac\right)=0\)luôn đúng!

Vậy với a+b+c=0 thì a3+b3+c3=3ab (đpcm)

Đọc tiếp...
Đỗ Thị Thanh Lương 12 tháng 6 2017 lúc 12:56
Báo cáo sai phạm

thay a^3+b^3=(a+b)^3 -3ab(a+b) .Ta có : 

a^3+b^3+c^3-3abc=0 

<=>(a+b)^3 -3ab(a+b) +c^3 - 3abc=0 

<=>[(a+b)^3 +c^3] -3ab.(a+b+c)=0 

<=>(a+b+c). [(a+b)^2 -c.(a+b)+c^2] -3ab(a+b+c)=0 

<=>(a+b+c).(a^2+2ab+b^2-ca-cb+c^2-3ab)... 

<=>(a+b+c).(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)=0 

luôn đúng do a+b+c=0

Đọc tiếp...
Michiel Girl Mít ướt 7 tháng 6 2015 lúc 17:52
Báo cáo sai phạm

thay a^3+b^3=(a+b)^3 -3ab(a+b) .Ta có : 

a^3+b^3+c^3-3abc=0 

<=>(a+b)^3 -3ab(a+b) +c^3 - 3abc=0 

<=>[(a+b)^3 +c^3] -3ab.(a+b+c)=0 

<=>(a+b+c). [(a+b)^2 -c.(a+b)+c^2] -3ab(a+b+c)=0 

<=>(a+b+c).(a^2+2ab+b^2-ca-cb+c^2-3ab)... 

<=>(a+b+c).(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)=0 

luôn đúng do a+b+c=0

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: