Giúp tôi giải toán và làm văn


tominhvu 20 tháng 12 2017 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

x
2
-x+1=x2
-2.x.1/2+1/4-1/4+1
=(x-1/2)2+3/4
vì (x-1/2)2
 luôn không âm
 nên x2
-x+1 luôn dương với mọi x

chúc bn hok tốt @_@

Đọc tiếp...
đỗ ngọc ánh 10 tháng 10 2017 lúc 17:45
Báo cáo sai phạm

x2-x+1=x2-2.x.1/2+1/4-1/4+1

=(x-1/2)2+3/4

vì (x-1/2)2 luôn không âm

 nên x2-x+1 luôn dương với mọi x

Đọc tiếp...
Trần Hữu Ngọc Minh 10 tháng 10 2017 lúc 17:43
Báo cáo sai phạm

\(=x^2-2x.\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{3}{4}\)

\(=\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}\ge\frac{3}{4}>0\)

Vậy \(x^2-x+1>0\)với mọi số thực \(x\)

Đọc tiếp...
tth_new CTV 8 tháng 9 lúc 16:27
Báo cáo sai phạm

Xét \(2F=4x^2+18y^2-12xy-12x-24y+4038\)

\(=\left(2x-3y-3\right)^2+\left(3y-7\right)^2+3980\ge3980\)

Rồi tự làm tiếp:)

Đọc tiếp...
Kurosaki Akatsu 23 tháng 6 2017 lúc 14:49
Báo cáo sai phạm

Ta có :

(x + y)2 = (30)2 = 900

<=> x2 + 2xy + y2 = 900

<=> x2 - 2xy + y2 + 4xy = 900

<=> (x - y)2 = 900 - 4.216 = 36

Mà x > y

=> x - y luông dương

=> x - y = 6

=> A = (x + y)(x - y) = 30 . 6 = 180 

Đọc tiếp...
Phạm Đức Nam Phương 23 tháng 6 2017 lúc 14:46
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(\left(x+y\right)^2=x^2+2xy+y^2=30^2=900\))0

=> \(x^2-2xy+y^2=900-216.4=36\)

=> x-y =6

=> \(x^2-y^2=\left(x+y\right)\left(x-y\right)=30.6=180\)

Đọc tiếp...
Đừng Bắt Tui Nói 3 tháng 7 2017 lúc 18:49
Báo cáo sai phạm

Ta có:

B=2012^2.

=>B=2012*2012.

=>B=2012*2011+2012.

=>B=2011*2012+2011+1.

=>B=2011*(2012+1)+1.

=>B=2011*2013+1.

Mà A=2011*2013.

Vậy A<B.

Đọc tiếp...
Thắng Nguyễn CTV 3 tháng 7 2017 lúc 18:49
Báo cáo sai phạm

Ta có: 

\(A=2011\cdot2013=\left(2012-1\right)\left(2012+1\right)\)

\(=2012^2-1< 2012^2=B\)

VẬY A<B

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Trung CTV 3 tháng 7 2017 lúc 18:54
Báo cáo sai phạm

Áp dụng hàng đẳng thức (a - b)(a + b) = a2 - b2

Ta có : A = 2011 x 2013 = (2012 - 1) (2012 + 1) = 20122 - 1

Mà B = 20122

Vậy A < B 

Đọc tiếp...
anh trinh 20 tháng 10 lúc 15:07
Báo cáo sai phạm

\(4x^2-\left(x+3\right).\left(x-3\right)+x\)\(=4x^2-\left(x^2-3^2\right)+x\)

                                                             \(=4x^2-\left(x^2-9\right)+x\)

                                                             \(=4x^2-x^2+9+x\)  

                                                             \(=3x^2+x+9\)  

Đọc tiếp...
anh trinh 20 tháng 10 lúc 15:07
Báo cáo sai phạm

#hok tốt#

Đọc tiếp...
Trà My CTV 27 tháng 10 2016 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

\(a^3+b^3+c^3=3abc\)

<=>\(a^3+b^3+c^3-3abc=0\)

<=>\(\left(a+b+c\right)\left(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ac\right)=0\)(*)

Thay a+b+c=0 vào biểu thức (*) ta có:

\(0.\left(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ac\right)=0\)luôn đúng!

Vậy với a+b+c=0 thì a3+b3+c3=3ab (đpcm)

Đọc tiếp...
Đỗ Thị Thanh Lương 12 tháng 6 2017 lúc 12:56
Báo cáo sai phạm

thay a^3+b^3=(a+b)^3 -3ab(a+b) .Ta có : 

a^3+b^3+c^3-3abc=0 

<=>(a+b)^3 -3ab(a+b) +c^3 - 3abc=0 

<=>[(a+b)^3 +c^3] -3ab.(a+b+c)=0 

<=>(a+b+c). [(a+b)^2 -c.(a+b)+c^2] -3ab(a+b+c)=0 

<=>(a+b+c).(a^2+2ab+b^2-ca-cb+c^2-3ab)... 

<=>(a+b+c).(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)=0 

luôn đúng do a+b+c=0

Đọc tiếp...
Michiel Girl Mít ướt 7 tháng 6 2015 lúc 17:52
Báo cáo sai phạm

thay a^3+b^3=(a+b)^3 -3ab(a+b) .Ta có : 

a^3+b^3+c^3-3abc=0 

<=>(a+b)^3 -3ab(a+b) +c^3 - 3abc=0 

<=>[(a+b)^3 +c^3] -3ab.(a+b+c)=0 

<=>(a+b+c). [(a+b)^2 -c.(a+b)+c^2] -3ab(a+b+c)=0 

<=>(a+b+c).(a^2+2ab+b^2-ca-cb+c^2-3ab)... 

<=>(a+b+c).(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)=0 

luôn đúng do a+b+c=0

Đọc tiếp...
༺ ༄༂✎₷ωεεէ ༂࿐ ༺ 16 tháng 10 lúc 21:32
Báo cáo sai phạm

   2xy - x2 - y2 - 16

= - ( x2 - 2xy + y2 ) - 16

= - ( x - y )2 - 42

= ( x + y - 4 )( x + y + 4 )

Đọc tiếp...
Ahwi CTV 16 tháng 10 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

\(2xy-x^2-y^2-16.\)

\(=-\left(x^2-2xy+y^2+16\right)\)

\(=-\left[\left(x-y\right)^2+16\right]\)

\(=-\left(x-y\right)^2-16\)

=> đưa HĐT

Đọc tiếp...
Hồ Thị Hải Yến 20 tháng 8 2015 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

\(a^3-3ab+2c=0\)

\(=\left(x+y\right)^3-3\left(x+y\right)\left(x^2+y^2\right)+2\left(x^3+y^3\right)\)

\(=\left(x+y\right)^3-3\left(x+y\right)\left(x^2+y^2\right)+2\left(x+y\right)\left(x^2-xy+y^2\right)\)

\(=\left(x+y\right)\left[\left(x+y\right)^2-3x^2-3y^2+2x^2-2xy+2y^2\right]\)

\(=\left(x+y\right)\left(x^2+2xy+y^2-3x^2-3y^2+2x^2-2xy+2y^2\right)\)

\(=\left(x+y\right).0\)

\(=0\)

 

 

Đọc tiếp...
Lê Minh Anh 7 tháng 10 2017 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

b) 7.52n + 12.6n 

= 7.25n + 12.6n 

= 7.25n - 7.6n + 19.6n 

= 7(25n - 6n) + 19.6n 

= 7(25 - 6)[X] + 19.6n

= 7.19.[X] + 19.6n 

= 19 .(7[X] + 6n)chia hết cho 19 

Đọc tiếp...
Lê Minh Anh 7 tháng 10 2017 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

Hoặc bạn cũng có thể làm là:

Do: \(25\equiv6\left(mo\text{d}19\right)\Rightarrow25^n\equiv6^n\left(mo\text{d}19\right)\)

\(\Rightarrow7.25^n+12.6^n\equiv7.6^n+12.6^n\left(mo\text{d}19\right)\)

\(\Rightarrow7.5^{2n}+12.6^n\equiv19.6^n\left(mo\text{d}19\right)\)

Mà: \(19.6^n\equiv0\left(mo\text{d}19\right)\)

\(\Rightarrow7.5^{2n}+12.6^n\equiv0\left(mo\text{d}19\right)\)

Hay 7.52n + 12.6n chia hết cho 19.

(_Bài này mình làm theo phép toán đồng dư bạn có thể tham khảo thêm hoặc nếu đã học 'mod' thì cũng có thể áp dụng_)

Đọc tiếp...
Trương Chí Kiêng 29 tháng 8 2015 lúc 11:02
Báo cáo sai phạm

 

P = 12 ( 52  + 1 ) ( 54 + 1 ) ( 58 +1 ) ( 516 +1 )

=>2P=24 ( 52  + 1 ) ( 54 + 1 ) ( 58 +1 ) ( 516 +1 )

=( 52 - 1 ) ( 52  + 1 ) ( 54 + 1 ) ( 58 +1 ) ( 516 +1 )

=( 54 - 1 ) ( 54 + 1 ) ( 58 +1 ) ( 516 +1 )

=( 58 - 1 ) ( 58 +1 ) ( 516 +1 )

=( 516 - 1 ) ( 516 + 1 )

= 532 - 1

=>P=\(\frac{5^{32}-1}{2}\)

 

Đọc tiếp...
Lưu Thùy Linh 14 tháng 10 lúc 11:56
Báo cáo sai phạm

Hình như bạn tính nhầm r: 5929-2926 chứ

Đọc tiếp...
ミ★长 - ƔξŦ★彡 CTV 9 tháng 10 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

\(B-A=76^2+74^2+...+4^2+2^2-77^2-...-3^2-1^2\)

\(=-77^2+\left(76^2-75^2\right)+\left(74^2-73^2\right)+...+\left(2^2-1^2\right)\)

\(=-77^2+\left(76+75\right)+\left(74+73\right)+...+\left(2+1\right)\)

\(=-77^2+\frac{\left(76+1\right)\left[\left(76-1\right)+1\right]}{2}=-77^2+2926\)

\(\Rightarrow A-B=77^2-2926=5929-5926=3\)

\(\Rightarrow A-B-3=3-3=0\)

\(\Rightarrow P=\frac{0}{3000}=0\)

Đọc tiếp...
Lê Nguyên Hạo Hiệp sĩ 15 tháng 5 2015 lúc 19:20
Báo cáo sai phạm

bạn vào câu hỏi tương tự ấy !!! Nó để là tam giác đều !!!

Đọc tiếp...
Phạm Lê Nam Bình 8 tháng 10 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

link này có bài tương tự

https://olm.vn/hoi-dap/detail/231888113278.html

Đọc tiếp...
vua hải tặc mũ rơm 13 tháng 3 2017 lúc 9:41
Báo cáo sai phạm

tink cho minh nhe

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang 3 tháng 9 2018 lúc 13:31
Báo cáo sai phạm

\(3x^2+10x+3\)

\(=3x^2+9x+x+3\)

\(=3x\left(x+3\right)+\left(x+3\right)\)

\(=\left(x+3\right)\left(3x+1\right)\)

Đọc tiếp...
Võ Văn huy 2 tháng 8 2018 lúc 21:59
Báo cáo sai phạm

thank you

Đọc tiếp...
kudo shinichi CTV 2 tháng 8 2018 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

\(x^4-4x^3+4x^2\)

\(=x^2.\left(x^2-2.x.2+2^2\right)\)

\(=x^2.\left(x-2\right)^2\)

Đọc tiếp...
ღ๖ۣۜLinh's ๖ۣۜLinh'sღ] ★we are one★ 5 tháng 10 lúc 19:17
Báo cáo sai phạm

1. Bình phương của một tổng

– Bình phương của một tổng bằng bình phương số thứ nhất cộng với hai lần tích số thứ nhân nhân số thứ hai rồi cộng với bình phương số thứ hai.

(A + B)2 = A2 + 2AB + B2

2. Bình phương của một hiệu

– Bình phường của một hiệu bằng bình phương số thứ nhất trừ đi hai lần tích số thứ nhất nhân số thứ 2 rồi cộng với bình phương số thứ hai.

(A – B)2 = A2 – 2AB + B2

3. Hiệu hai bình phương

– Hiệu hai bình phương bằng hiệu hai số đó nhân tổng hai số đó.

A2 – B2 = (A + B)(A – B)

4. Lập phương của một tổng

– Lập phương của một tổng = lập phương số thứ nhất + 3 lần tích bình phương số thứ nhất nhân số thứ hai + 3 lần tích số thứ nhất nhân bình phương số thứ hai + lập phương số thứ hai.

(A + B)3 = A3 + 3A2B + 3AB2 + B3

5. Lập phương của một hiệu

– Lập phương của một hiệu = lập phương số thứ nhất – 3 lần tích bình phương số thứ nhất nhân số thứ hai + 3 lần tích số thứ nhất nhân bình phương số thứ hai – lập phương số thứ hai.

(A – B)3 = A3 – 3A2B + 3AB2 – B3

6. Tổng hai lập phương

– Tổng của hai lập phương bằng tổng hai số đó nhân với bình phương thiếu của hiệu.

A3 + B = (A + B)(A– AB + B2)

7. Hiệu hai lập phương

– Hiệu của hai lập phương bằng hiệu của hai số đó nhân với bình phương thiếu của tổng.

A3 – B3 = (A – B)(A2 + AB + B2)

Đọc tiếp...
✫•°*”˜˜”*°•.¸✫ NTT Hiền✫•°*”˜˜”*°•.¸✫(๖team lion๖) 21 tháng 10 lúc 9:18
Báo cáo sai phạm

(A + B)2 = A2 + 2AB + B2

(A - B)2 = A2 - 2AB + B2

A2 - B2 = (A + B) (A - B)

(A + B)3 = A3 + 3A2B + 3AB2 + B3 

(A - B)2 = A3 + 3A2B + 3AB2 + B3 

A3 + B3 = (A + B) (A2 - AB - B2)

A3 - B3 = (A - B) (A2 + AB + B2)

Đọc tiếp...
➻❥︵Ma_ღηữ_ღ٥﹏❣ 5 tháng 10 lúc 19:27
Báo cáo sai phạm

Có chút nhầm lẫn mog m.n thông cảm ạ  =.='

Đọc tiếp...
Pham Thao 25 tháng 7 2015 lúc 19:46
Báo cáo sai phạm

c)  x2-2xy+2y2+2y+1

=(x2-2xy+y2)+(y2+2y+1)

=(x-y)2+(y+1)2

d)   4x2-12x-y2+2y+8

=(4x2-12x+9)-(y2+2y+1)

=(2x-3)2-(y-1)2

 

Đọc tiếp...
Pham Thao 25 tháng 7 2015 lúc 15:19
Báo cáo sai phạm

a)  x2+10x+26+y2+2y

=(x2+10x+25)+(1+y2+2y)

=(x+5)2+(y+1)2

b)z2-6z+9-4-t2-4t

=(z-3)2-(t+2)2

 

Đọc tiếp...
Mr Lazy 14 tháng 7 2015 lúc 17:06
Báo cáo sai phạm

Với số nguyên dương n, ta có: 

\(1+n^2+\left(\frac{n}{n+1}\right)^2=\frac{\left(n+1\right)^2+n^2\left(n+1\right)^2+n^2}{\left(n+1\right)^2}=\frac{n^2+2n+1+n^2+n^2\left(n+1\right)^2}{\left(n+1\right)^2}\)

\(=\frac{n^2\left(n+1\right)^2+2n\left(n+1\right)+1}{\left(n+1\right)^2}=\frac{\left[n\left(n+1\right)+1\right]^2}{\left(n+1\right)^2}=\left(\frac{n^2+n+1}{n+1}\right)^2\)

\(\Rightarrow\sqrt{1+n^2+\left(\frac{n}{n+1}\right)^2}=\frac{n^2+n+1}{n+1}=n+\frac{1}{n+1}\)

\(\Rightarrow P=\left(1999+\frac{1}{2000}\right)+\frac{1999}{2000}=1999+1=2000\)

 

Đọc tiếp...
Phùng Minh Quân CTV 5 tháng 12 2018 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

Cách ez hđt lp 8 nhé 

\(P=\sqrt{\left(1+2.1999+1999^2\right)-2.1999+\frac{1999^2}{2000^2}}+\frac{1999}{2000}\)

\(P=\sqrt{\left(1+1999\right)^2-2.1999+\frac{1999^2}{2000^2}}+\frac{1999}{2000}\)

\(P=\sqrt{2000^2-2.1999+\frac{1999^2}{2000^2}}+\frac{1999}{2000}\)

\(P=\sqrt{\left(2000-\frac{1999}{2000}\right)^2}+\frac{1999}{2000}\)

\(P=\left|2000-\frac{1999}{2000}\right|+\frac{1999}{2000}=2000-\frac{1999}{2000}+\frac{1999}{2000}=2000\)

... 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị BÍch Hậu 19 tháng 6 2015 lúc 14:18
Báo cáo sai phạm

=\(\left(x+y\right)\left(x^2-xy+y^2\right)+3xy\left(x^2+2xy+y^2\right)=x^2-xy+y^2+3xy=\left(x+y\right)^2=1\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thảo Nguyên 6 tháng 8 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

Bạn Nguyễn Thị Bích Hậu cho mình hỏi \(6x^2y^2\left(x+y\right)\)đâu rồi. sao tự nhiên biến mất vậy??

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: