Giúp tôi giải toán và làm văn


Unknown_Hacker 27/10/2017 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

Đề \(\Leftrightarrow x^2-2xy+y^2+y^2+2y+1+x^2+2x+1-x^2+2x-1+12=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-y\right)^2+\left(y+1\right)^2+\left(x+1\right)^2-\left(x-1\right)^2+12=0\left(1\right)\)

Ta có: \(\left(x-y\right)^2\ge0,\left(y+1\right)^2\ge0,\left(x+1\right)^2\ge0\ge-\left(x-1\right)^2\)

nên \(\left(x-y\right)^2+\left(y+1\right)^2+\left(x+1\right)^2-\left(x-1\right)^2>0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-y\right)^2+\left(y+1\right)^2+\left(x+1\right)^2-\left(x-1\right)^2+12>12>0\)

\(\Rightarrow\left(1\right)\)vô lí.

Vậy \(S=\varnothing\)

Đọc tiếp...
Đinh Khắc Duy 21/10/2017 lúc 19:57
Báo cáo sai phạm

Bài 1 

\(x^5+x^4+1=x^5+x^4+x^3-x^3-x^2-x+x^2+x+1\)

\(=\left(x^5+x^4+x^3\right)+\left(-x^3-x^2-x\right)+\left(x^2+x+1\right)\)

\(=x^3\left(x^2+x+1\right)-x\left(x^2+x+1\right)+\left(x^2+x+1\right)\)

\(=\left(x^3-x+1\right)\left(x^2+x+1\right)\)

Bài 2

Ta có: \(\left(ax+b\right)\left(x^2+cx+1\right)=ax^3+bx^2+acx^2+bcx+ax+b\)

\(=ax^3+\left(b+ac\right)x^2+\left(bc+a\right)x+b=x^3-3x-2\)

\(\Rightarrow a=1\)

\(\Rightarrow b+ac=0\)

\(\Rightarrow bc+a=-3\)

\(\Rightarrow b=-2\)

Thay giá trị của \(a=1;b=-2\)vào \(b+ac=0\)ta được

\(\Leftrightarrow-2+c=0\Rightarrow c=2\)

   Vậy \(a=1;b=-2;c=2\)

Bài 3

Ta có \(\left(x^4-3x^3+2x^2-5x\right)\div\left(x^2-3x+1\right)=x^2+1\left(dư-2x+1\right)\)

\(\Rightarrow b=2x-1\)

Bài 4 (cũng làm tương tự như bài 3 nhé )

Bài 5(bài nãy dễ nên bạn tự làm đi nhé)

Bài 6

\(\left(a+b\right)^2=2\left(a^2+b^2\right)\)

\(\Leftrightarrow a^2+2ab+b^2=2a^2+2b^2\)

\(\Leftrightarrow2a^2+2b^2-a^2-2ab-b^2=0\)

\(\Leftrightarrow a^2-2ab+b^2=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a-b\right)^2=0\)\(\Rightarrow a-b=0\Rightarrow a=b\)

Bài 7 

\(a^2+b^2+c^2=ab+ac+bc\)

\(\Leftrightarrow2a^2+2b^2+2c^2=2ab+2ac+2bc\)

\(\Leftrightarrow2a^2+2b^2+2c^2-2ab-2ac-2bc=0\)

\(\Leftrightarrow a^2+a^2+b^2+b^2+c^2+c^2-2ab-2ac-2bc=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a^2-2ab+b^2\right)+\left(b^2-2bc+c^2\right)+\left(a^2-2ac+c^2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a-b\right)^2+\left(b-c\right)^2+\left(a-c\right)^2=0\)

\(\Rightarrow a-b=0\Rightarrow a=b\)

\(\Rightarrow b-c=0\Rightarrow b=c\)

\(\Rightarrow a-c=0\Rightarrow a=c\)

   Vậy \(a=b=c\)

Đọc tiếp...
trieu dang 22/06/2015 lúc 18:21
Báo cáo sai phạm

9x2 + y2 + 2z2 - 18x + 4z - 6y + 20 = 0

<=>9x2-18x+9+y2-6y+9+2z2+4z+2=0

<=>(3x-3)2+(y-3)2+2(z2+2z+1)=0

<=>(3x-3)2+(y-3)2+2(z+1)2=0

=>3x-3=0 và y-3=0 và z+1=0

<=>x=1 và y=3 và z=-1

 

 

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 28/07/2015 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

Ta có a+b+c+d=0 
=> a+b=-(c+d) 
=> (a+b)^3=-(c+d)^3 
=> a^3+b^3+3ab(a+b) = -c^3-d^3-3cd(c+d) 
=> a^3+b^3+c^3+d^3 = -3ab(a+b)-3cd(c+d) 
=> a^3+b^3+c^3+d^3 = 3ab(c+d)-3cd(c+d)      (vì a+b = - (c+d)) 
=> a^3 +b^3+c^3+d^3 = 3(c+d)(ab-cd) (đpcm)

Đọc tiếp...
Đặng Tuấn Anh 15/10/2017 lúc 08:23
Báo cáo sai phạm

ở trong sách nâng cao có mà

Đọc tiếp...
Hoàng Tuấn Khải 07/04/2017 lúc 19:35
Báo cáo sai phạm

bn Đinh Tuấn Việt có nick hoc 24 h à

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoài Linh 05/08/2015 lúc 16:39
Báo cáo sai phạm

ta có: 
a² + b² + c² = (a + b + c)² - 2(ab + bc + ca). (*) 
rất dể cm: ta khai triển hằng đẳng thức (a + b + c)² rồi rút gọn là ra (*) 
AD (*): 
x²/a² + y²/b² + z²/c² = (x/a + y/b + z/c)² - 2(xy/ab + yz/bc + zx/ca) = 
= 1² - 2(xyz/abc)(c/z + a/x + b/y) = 1 + 0 = 1

Đọc tiếp...
tran long 30/10/2016 lúc 19:41
Báo cáo sai phạm

làm sao mà ra dc -2(xyz/abc)(c/z+a/x+b/y)

Đọc tiếp...
Nguyễn ngô anh tuấn 22/07/2015 lúc 10:09
Báo cáo sai phạm

                                                                                                 Bài làm :

M = 2 (a + b ) ( a ^ 2 + b ^ 2 - ab ) - 3 ( a + b )^2 + 6ab 

    = 2 ( a + b )^2 - 6ab - 3 + 6ab 

    = 2 - 3 

    = -1 .

vậy a + b =  - 1 .

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Phương Anh 12/10/2017 lúc 22:05
Báo cáo sai phạm

M= 2(a^3+b^3)- 3(a^+b^2)

M= 2*(a+b)^3- 3(a+b)^2

M= 2*(1)^3- 3(1)^2 ( theo đề bài a+b=1)

M=2*1-3*1

M=2-3

M=-1

Đọc tiếp...
Như Nguyễn Thùy Khánh 06/08/2015 lúc 22:25
Báo cáo sai phạm

2/ a+b+c=0 suy ra (a+b+c)2=0
-> a2+b2+c2+2ab+2ac+2bc=0
Mà ta có a2+b2+c2=14 nên thu được ab+ac+bc = -7
->(ab+ac+bc)2 = (-7)-> a2b2+a2c2+b2c2+2abc(a+b+c)=49
->a2b2+a2c2+b2c2=49
Lại có (a2+b2+c2)2=a4+b4+c4+2a2b2+2a2c2+2b2c2=142
Suy ra a4+b4+c4+2.49=196
Ta thu được a4+b4+c4=98

Đọc tiếp...
GJkvg dfhbdsn 13/09/2016 lúc 13:25
Báo cáo sai phạm

sai vi chung minh cau 1 lech sang cau 2

Đọc tiếp...
leminhduc 11/10/2017 lúc 18:56
Báo cáo sai phạm

\(1^2-2^2+3^2-4^2+.................+99^2-100^2+101^2\)

\(=\left(-3\right)+\left(-7\right)+\left(-11\right)+........+\left(-199\right)+10201\)

\(=\frac{50.\left[\left(-199\right)+\left(-3\right)\right]}{2}+10201\)

\(=\left(-5050\right)+10201\)

\(=5151\)

Đọc tiếp...
đỗ ngọc ánh 10/10/2017 lúc 17:45
Báo cáo sai phạm

x2-x+1=x2-2.x.1/2+1/4-1/4+1

=(x-1/2)2+3/4

vì (x-1/2)2 luôn không âm

 nên x2-x+1 luôn dương với mọi x

Đọc tiếp...
Trần Hữu Ngọc Minh 10/10/2017 lúc 17:43
Báo cáo sai phạm

\(=x^2-2x.\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{3}{4}\)

\(=\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}\ge\frac{3}{4}>0\)

Vậy \(x^2-x+1>0\)với mọi số thực \(x\)

Đọc tiếp...
Mr Lazy 16/07/2015 lúc 11:35
Báo cáo sai phạm

\(P=\left(x-1\right)^3-6x+4=\left(\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{4}\right)^3-6\left(1+\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{4}\right)+4\)

\(=\left(2+4+3.\sqrt[3]{2}\sqrt[3]{4}\left(\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{4}\right)\right)-6\left(\sqrt[3]{2}+\sqrt[4]{4}\right)-6+4\)

\(=6+3.\sqrt[3]{8}\left(\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{4}\right)-6\left(\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{4}\right)-6+4\)

\(=4\)

\(=2^2\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Huyền 14/01/2017 lúc 14:23
Báo cáo sai phạm

2

ai tk mk

mk tk lại

mk hứa

Đọc tiếp...
Nguyễn Kiên 10/06/2017 lúc 15:02
Báo cáo sai phạm

(x+y)2 = (x+y)(x-y)

<=>x2 + 2xy + y2 = x2 - y2

<=>2y2 + 2xy = 0

<=>2y(x+y) = 0

<=> y = 0 hoặc x + y = 0

<=>y = 0 hoặc y = -x

Đọc tiếp...
Đào Trọng Chân 08/10/2017 lúc 20:01
Báo cáo sai phạm

Ghi đúng đề không zạ

Biến đổi vế trái thử nhé:

VT = \(\left(a-b\right)\left(a^2+ab+b^2\right)-3ab\left(a-b\right)\)

\(\left(a-b\right)\left(a^2+ab+b^2-3ab\right)\)

=\(\left(a-b\right)\left(a^2-2ab +b^2\right)\)

=\(\left(a-b\right)\left(a-b\right)^2\)

=\(\left(a-b\right)^3\)\(\ne\)VP

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: