Giúp tôi giải toán và làm văn


Hiếu 16/03 lúc 17:25
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(A=x^2+2xy+y^2-xy=\left(x+y\right)^2-xy\)

=> \(A=4-xy\)(1)  ( Thay x+y=2 )

Theo bđt cô si : \(x+y\ge2\sqrt{xy}\) <=> \(2\ge2\sqrt{xy}\)

<=> \(xy\le1\) => \(-xy\ge-1\) (2)

Thay 2 vào 1 ta được : \(A\ge4-1=3\)

Dấu = xảy ra khi : \(x=y=1\)

Vậy Min A = 3 khi x=y=1 .

Đọc tiếp...
o0o Nguyễn Việt Hiếu o0o CTV 13/03/2018 lúc 19:32
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}x+\sqrt{y}+y\sqrt{x}=30\\x\sqrt{x}+y\sqrt{y}=35\end{cases}}\)

\(\left(x\sqrt{y}+y\sqrt{x}=30\right)+\left(x\sqrt{x}+y\sqrt{y}=35\right)\)

\(\Rightarrow\left(x+y\right)\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}\right)=65\)

\(\left(x\sqrt{x}+y\sqrt{y}=35\right)-\left(x\sqrt{y}+y\sqrt{x}=30\right)\)

\(\Rightarrow\left(\sqrt{x}-\sqrt{y}\right)^2\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}\right)=5\)

Đặt \(\hept{\begin{cases}a=\sqrt{x}+\sqrt{7}\\b=\sqrt{xy}\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}\left(a^2-2b\right)a=65\\\left(a^2-4b\right)a=5\end{cases}}}\)

\(\left[\left(a^22b\right)a=65\right]-\left[\left(a^2-4b\right)a=5\right]\)

\(\Rightarrow2ab=60\Rightarrow ab=30\Rightarrow a^3=125\)

\(\Rightarrow a=5;b=6\)

Vì a = 5 và b = 6

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}\sqrt{x}+\sqrt{y}=5\\\sqrt{xy}=6\end{cases}}\)\(x^2-5x+6=0\)

\(\Rightarrow\left(\sqrt{x};\sqrt{y}\right)\in\left\{\left(2;3\right);\left(3;2\right)\right\}\)

\(\Rightarrow\left(x;y\right)\in\left\{\left(9;4\right);\left(4;9\right)\right\}\)

Đọc tiếp...
Lê Anh Tú CTV 13/03/2018 lúc 19:22
Báo cáo sai phạm

ĐK: \(x,y\ge0\)

\(\hept{\begin{cases}x\sqrt{y}+y\sqrt{x}=30\\x\sqrt{x}+y\sqrt{y}=35\end{cases}\Leftrightarrow}\hept{\begin{cases}\sqrt{xy}\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}\right)=30\\\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}\right).\left[\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}\right)^2-3.\sqrt{xy}\right]=35\end{cases}}\)

Đặt \(a=\sqrt{xy}\left(a\ge0\right),b=\sqrt{x}+\sqrt{y}\left(b\ge0\right)\), hệ trở thành : 

\(\hept{\begin{cases}ab=30\\b.\left(b^2-3a\right)=35\end{cases}\Leftrightarrow}\hept{\begin{cases}ab=30\\b^3-3ab=35\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}ab=30\\b^3-3.30=35\end{cases}}\) 

Từ đó tính ra b, rồi tính ra a, rồi tính ra x,y 

Đọc tiếp...
Wrecking Ball 03/03/2018 lúc 10:33
Báo cáo sai phạm

Ta có: -20 = -20

<=> 25 - 45 = 16 - 36

=> \(5^2-2.5.\frac{9}{2}=4^2-2.4.\frac{9}{2}\)

Cộng cả 2 vế với \(\left(\frac{9}{2}\right)^2\)để xuất hiện hằng đẳng thức: 

\(5^2-2.5.\frac{9}{2}+\left(\frac{9}{2}\right)^2=4^2-2.4+\frac{9}{2}+\left(\frac{9}{2}\right)^2\)

<=> \(\left(5-\frac{9}{2}\right)^2=\left(4-\frac{9}{2}\right)^2\)

=> \(5-\frac{9}{2}=4-\frac{9}{2}\)

=> 4 = 5

Đọc tiếp...
Bùi Thế Hào 03/03/2018 lúc 10:22
Báo cáo sai phạm

Ta có:
-20 = -20 
<=> 25 - 45 = 16 - 36 
<=> 52 - 2.5.9/ 2 = 42 - 2.4.9/2 
Cộng cả 2 vế với (9/2)2 ta được : 
\(5^2-2.5.\left(\frac{9}{2}\right)+\left(\frac{9}{2}\right)^2=4^2-2.4.\left(\frac{9}{2}\right)+\left(\frac{9}{2}\right)^2\)

<=> \(\left(5-\frac{9}{2}\right)^2=\left(4-\frac{9}{2}\right)^2\)
<=> \(5-\frac{9}{2}=4-\frac{9}{2}\)
<=> 5 = 4 

<=> 4 = 5

Đọc tiếp...
Huỳnh Quang Sang 03/03/2018 lúc 10:21
Báo cáo sai phạm

Chứng minh:4 = 5 
-->Ta có 
-20 = -20 
<=> 25 - 45 = 16 - 36 
=> 5^2 - 2.5.9/ 2 = 4^2 - 2.4.9/2 
Cộg cả 2 vế với (9/2)^2 để xuất hiện hằg đẳg thức : 
5^2 - 2.5.9/2 + (9/2)^2 = 4^2 - 2.4.9/2 + (9/2)^2 
<=> (5 - 9/2)^2 = (4 - 9/2 )^2 
=> 5 - 9/2 = 4 - 9/2 
=> 5 = 4 

Đọc tiếp...
Đỗ Ngọc Hải 11/02/2018 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

VD: 1+3=2+2
12+32+22+22=18 không phải số cp
=> ĐỀ SAI

Đọc tiếp...
Bùi Nguyễn Diễm Quỳnh 11/02/2018 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

mình cũng không biết nữa tại đề này thầy mình cho mình cũng thử nhiều lần thấy sai nên mới hỏi thử

Đọc tiếp...
Tuyển Trần Thị 12/02/2018 lúc 13:36
Báo cáo sai phạm

x=\(\sqrt{\frac{2-\sqrt{3}}{2}}\) =\(\sqrt{\frac{4-2\sqrt{3}}{4}}=\frac{\sqrt{3}-1}{2}\)

\(\Rightarrow2x=\sqrt{3}-1\Rightarrow2x+1=\sqrt{3}\Rightarrow\left(2x+1\right)^2=3\Leftrightarrow4x^2+4x+1=3\Leftrightarrow4x^2+4x-2=0\Leftrightarrow2x^2+2x-1=0\)

nên đề bài = \(\left(x^3\left(2x^2+2x-1\right)+1\right)^{2013}+\frac{\left(x\left(2x^2+2x-1\right)-3\right)^{2013}}{x^2\left(2x^2+2x-1\right)-3^{2013}}\)

 =\(\left(0+1\right)^{2013}+\frac{\left(0-3\right)^{2013}}{0-3^{2013}}=1+1=2\)

Đọc tiếp...
pham trung thanh 10/02/2018 lúc 10:20
Báo cáo sai phạm

Áp dụng cái này mà làm

\(a^3+b^3+c^3=\left(a+b+c\right)^3\)

\(\Leftrightarrow\left(a+b+c\right)^3-a^3-b^3-c^3=0\)

\(\Leftrightarrow3\left(a+b\right)\left(b+c\right)\left(c+a\right)=0\)

Đọc tiếp...
nguyenvietduc 10/02/2018 lúc 10:30
Báo cáo sai phạm
  1. \(\left(2x-5\right)^3+27\left(x-1\right)^3+\left(8-5x\right)^3=0\)
Đọc tiếp...
trieu dang 22/06/2015 lúc 18:21
Báo cáo sai phạm

9x2 + y2 + 2z2 - 18x + 4z - 6y + 20 = 0

<=>9x2-18x+9+y2-6y+9+2z2+4z+2=0

<=>(3x-3)2+(y-3)2+2(z2+2z+1)=0

<=>(3x-3)2+(y-3)2+2(z+1)2=0

=>3x-3=0 và y-3=0 và z+1=0

<=>x=1 và y=3 và z=-1

 

 

Đọc tiếp...
Sword King_bnlg 04/02/2018 lúc 10:54
Báo cáo sai phạm

b) ( x^2-2x+1) +4×(y^2+2y+1) +(z^2 -6z+9)+1

   = ( x -1)^2 + 4×(y+1)^2+(z-3)^2+1

Mà (x-1)^2 ≥0

     4×(y+1)^2≥0

      (z-3)^2≥0

Suy ra (x-1)^2+4×(y+1)^2+(z-3)^2+1≥1

Hay x^2+4y^2+z^2-2x-6z+8y+15≥1>0

Đọc tiếp...
tôn thị tuyết mai 09/08/2015 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

a.(x+y)2-xy+1>0 với mọi y,x

Đọc tiếp...
son go ku 04/02/2018 lúc 10:25
Báo cáo sai phạm

minh chiu

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 20/06/2015 lúc 17:36
Báo cáo sai phạm

Điều kiện: x\(\ne\) 0; x \(\ne\) 2; -2; 3

 A=\(\left(\frac{2+x}{2-x}+\frac{4x^2}{\left(2-x\right)\left(2+x\right)}-\frac{2-x}{2+x}\right):\frac{x\left(x-3\right)}{x^2\left(2-x\right)}\)

A = \(\left(\frac{\left(2+x\right)^2}{\left(2-x\right)\left(2+x\right)}+\frac{4x^2}{\left(2-x\right)\left(2+x\right)}-\frac{\left(2-x\right)^2}{\left(2-x\right)\left(2+x\right)}\right).\frac{x\left(2-x\right)}{\left(x-3\right)}\)

A = \(\frac{x^2+4x+4+4x^2-\left(4-4x+x^2\right)}{\left(2-x\right)\left(2+x\right)}.\frac{x\left(2-x\right)}{\left(x-3\right)}\)

A = \(\frac{8x+4x^2}{\left(2+x\right)}.\frac{x}{\left(x-3\right)}=\frac{4x\left(x+2\right)}{\left(x+2\right)}.\frac{x}{x-3}=\frac{4x^2}{x-3}\)

 

 

 

Đọc tiếp...
Hoàng Tử Lớp Học 09/10/2016 lúc 10:24
Báo cáo sai phạm

a) = n^3 + n^2 + 2n^2 + 2n = n^2 ( n+1) + 2n (n+1) = (n+1)(n^2 + 2n) = n(n+1)(n+2)  là tích ba số nguyên liên tiếp nên  n3+3n2+2n chia hết cho 2 và 3 =>  n3+3n2+2n chia hết cho BCNN(2;3) hay  n3+3n2+2n chia hết cho 6 => đpcm

b)= (n^2 + n)(n^2+n-2) = (n+1)n(n-1)(n+2)  là tích 4 SN liên tiếp nên chia hết cho 3 và 8 =>  ( n2 + n-1 )2 - 1 chia hết cho BCNN(3;8) hay ( n2 + n-1 )2 - 1 chia hết cho 24 => đpcm

Đọc tiếp...
Phạm Quốc Cường 12/01/2018 lúc 12:54
Báo cáo sai phạm

\(1^2-2^2+3^2-4^2+...+99^2-100^2+101^2\)

\(=\left(-3\right)+\left(-7\right)+\left(-11\right)+...+-199+101^2\)

\(=\frac{50\left(-199+\left(-3\right)\right)}{2}+10201\)

\(=-5050+10201\)

\(=5151\)

Đọc tiếp...
leminhduc 11/10/2017 lúc 18:56
Báo cáo sai phạm

\(1^2-2^2+3^2-4^2+.................+99^2-100^2+101^2\)

\(=\left(-3\right)+\left(-7\right)+\left(-11\right)+........+\left(-199\right)+10201\)

\(=\frac{50.\left[\left(-199\right)+\left(-3\right)\right]}{2}+10201\)

\(=\left(-5050\right)+10201\)

\(=5151\)

Đọc tiếp...
Lyzimi 01/08/2016 lúc 11:36
Báo cáo sai phạm

= (x2-7x+6)(x2-7x+12)+9

đặt x2-7x+9=a ta đc 

(a-3)(a+3)+9=a2-32+9=a2 >= 0 với mọi x ( đpcm)

Đọc tiếp...
SKT_ Lạnh _ Lùng 01/08/2016 lúc 11:41
Báo cáo sai phạm

Chứng minh rằng các biểu thức sau luôn dương với mọi x

a) a+ b2 + 2 - 4ab         (>= 0)

b) (x-1)(x-3)(x-4)(x-6)+9             (>=0)

= (x2-7x+6)(x2-7x+12)+9

đặt x2-7x+9=a ta đc 

(a-3)(a+3)+9=a2-32+9=a2 >= 0 với mọi x ( đpcm)

Đọc tiếp...
SKT_ Lạnh _ Lùng 01/08/2016 lúc 11:50
Báo cáo sai phạm

Chứng minh rằng các biểu thức sau luôn dương với mọi x

a) a+ b2 + 2 - 4ab         (>= 0)

b) (x-1)(x-3)(x-4)(x-6)+9             (>=0)

= (x2-7x+6)(x2-7x+12)+9

đặt x2-7x+9=a ta đc 

(a-3)(a+3)+9=a2-32+9=a2 >= 0 với mọi x ( đpcm)

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 25/08/2015 lúc 21:37
Báo cáo sai phạm

em có thể vào mục câu hỏi tương tự! có nhiều 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Nga 27/10/2017 lúc 16:45
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(a+b+c=0 \)
\(\Leftrightarrow\left(a+b+c\right)^2=0\)
\(\Leftrightarrow a^2+b^2+c^2+2ab+2ac+2bc=0\)
\(\Leftrightarrow1+2ab+2ac+2bc=0\)
\(\Leftrightarrow ab+ac+bc=-\frac{1}{2}\)
\(\Leftrightarrow\left(ab+ac+bc\right)^2=\frac{1}{4}\)
\(\Leftrightarrow a^2b^2+b^2c^2+a^2c^2+2abc\left(a+b+c\right)=\frac{1}{4}\)
\(\Leftrightarrow a^2b^2+b^2c^2+a^2c^2=\frac{1}{4}\)  Vì ( a+b+c=0)
Mặt khác: \(a^2+b^2+c^2=1\)
\(\Leftrightarrow\left(a^2+b^2+c^2\right)^2=1\)
\(\Leftrightarrow a^4+b^4+c^4+2\left(a^2b^2+b^2c^2+a^2c^2\right)=1\)
\(\Leftrightarrow a^4+b^4+c^4+2.\frac{1}{4}=1 \)
\(\Leftrightarrow a^4+b^4+c^4=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: