Giúp tôi giải toán và làm văn


Lê Đức Thịnh 15/07 lúc 10:44
Báo cáo sai phạm

TRA LOI 

BẠN CHỈ CẦN NHỚ 7 ĐẲNG THÚC 

HỌC TÔT

Đọc tiếp...
DLA 4 giờ trước (14:11)
Báo cáo sai phạm

bạn chỉ cần thuộc hằng đẳng thức :)))

Đọc tiếp...
kudo shinichi CTV 15/07 lúc 10:54
Báo cáo sai phạm

\(x^2-4xy-y^2=\left(x^2-4xy+y^2\right)-2y^2\)

                           \(=\left(x-y\right)^2-\left(\sqrt{2}.y\right)^2\)

                            \(=\left(x-y-\sqrt{2}.y\right)\left(x-y+\sqrt{2}y\right)\)

\(x^4-\frac{1}{2}=\left(x^2\right)^2-\left(\sqrt{\frac{1}{2}}\right)^2=\left(x^2-\sqrt{\frac{1}{2}}\right)\left(x^2+\sqrt{\frac{1}{2}}\right)\)

Đọc tiếp...
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu 14/07 lúc 14:27
Báo cáo sai phạm

Thay a = 49 vào biểu thức trên ta được:

a2 + 3a2 + 3a = 492 + 3.492 + 3.49 = 2401 + 7203 + 147 = 9751

Đọc tiếp...
Aikawa Maiya 14/07 lúc 13:14
Báo cáo sai phạm

\(c,\left(2x+1\right)^2+\left(x+3\right)^2-5\left(x-7\right)\left(x+7\right)=0\)

\(\Leftrightarrow4x^2+4x+1+x^2+6x+9-5\left(x^2-49\right)=0\)

\(\Leftrightarrow4x^2+4x+1+x^2+6x+9-5x^2+245=0\)

\(\Leftrightarrow10x+255=0\)

\(\Leftrightarrow10x=-255\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{-51}{2}\)

\(d,\left(x-3\right)\left(x^2+3x+9\right)+x\left(x+2\right)\left(2-x\right)=1\)

\(\Leftrightarrow x^3-27+x\left(2x-x^2+4-2x\right)=1\)

\(\Leftrightarrow x^3-27-x^3+4x=1\)

\(\Leftrightarrow4x-27=1\)

\(\Leftrightarrow4x=28\)

\(\Leftrightarrow x=7\)

Đọc tiếp...
Phạm Việt Anh 14/07 lúc 13:21
Báo cáo sai phạm

\(e,\left(3x-1\right)^2+2\left(x+3\right)^2+11\left(x+1\right)\left(1-x\right)=6\)

\(\Leftrightarrow9x^2-6x+1+2\left(x^2+6x+9\right)+11\left(x-x^2+x-x\right)=6\)

\(\Leftrightarrow9x^2-6x+1+2x^2+12x+18-11x^2+11x=6\)

\(\Leftrightarrow17x+19=6\)

\(\Leftrightarrow17x=-13\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{-13}{17}\)

Đọc tiếp...
Aikawa Maiya 14/07 lúc 13:00
Báo cáo sai phạm

\(a,\left(x-3\right)^2-4=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-3\right)^2=4\)

\(\Rightarrow x-3=\pm2\)

\(\hept{\begin{cases}x-3=2\Rightarrow x=5\\x-3=-2\Rightarrow x=1\end{cases}}\)

Vậy \(x=5\)hoặc \(x=1\)

\(b,x^2-2x=24\)

\(\Leftrightarrow x^2-2x+1-1=24\)

\(\Leftrightarrow\left(x-1\right)^2=24+1=25\)

\(\Leftrightarrow x-1=\pm5\)

\(\hept{\begin{cases}x-1=5\Rightarrow x=6\\x-1=-5\Rightarrow x=-4\end{cases}}\)

Vậy \(x=6\) hoặc \(x=-4\)

Đọc tiếp...
ST CTV 12/07 lúc 18:44
Báo cáo sai phạm

1/

a, \(A=4x^2-4x+5=4x^2-4x+1+4=\left(2x-1\right)^2+4\ge4\)

Dấu "=" xảy ra khi x=1/2

Vậy Amin=4 khi x=1/2

b, \(B=3x^2+6x-1=3\left(x^2+2x+1\right)-4=3\left(x+1\right)^2-4\ge-4\)

Dấu "=" xảy ra khi x=-1

Vậy Bmin = -4 khi x=-1

2/

a, \(A=10+6x-x^2=-\left(x^2-6x+9\right)+19=-\left(x-3\right)^2+19\le19\)

Dấu "=" xảy ra khi x=3

Vậy Amax = 19 khi x=3

b, \(B=7-5x-2x^2=-2\left(x^2-\frac{5}{2}x+\frac{25}{16}\right)+\frac{31}{8}=-2\left(x-\frac{5}{4}\right)^2+\frac{31}{8}\le\frac{31}{8}\)

Dấu "=" xảy ra khi x=5/4

Vậy Bmax = 31/8 khi x=5/4

Đọc tiếp...
kudo shinichi CTV 12/07 lúc 18:07
Báo cáo sai phạm

\(A=3x^2-x+2\)

\(A=3.\left[x^2-2.\frac{1}{6}x+\left(\frac{1}{6}\right)^2\right]+\frac{71}{36}\)

\(A=3.\left(x-\frac{1}{6}\right)^2+\frac{71}{36}\)

Ta có: \(3.\left(x-\frac{1}{6}\right)^2\ge0\forall x\)

\(\Rightarrow3.\left(x-\frac{1}{6}\right)^2+\frac{71}{36}\ge\frac{71}{36}\forall x\)

\(A=\frac{71}{36}\Leftrightarrow3.\left(x-\frac{1}{6}\right)^2=0\Leftrightarrow x=\frac{1}{6}\)

Vậy \(A_{min}=\frac{71}{36}\Leftrightarrow x=\frac{1}{6}\)

Tham khảo ~

Đọc tiếp...
ST CTV 12/07 lúc 18:16
Báo cáo sai phạm

\(A=3x^2-x+2=3\left(x^2-\frac{1}{3}x+\frac{1}{36}\right)+\frac{23}{12}=3\left(x-\frac{1}{6}\right)^2+\frac{23}{12}\ge\frac{23}{12}\)

Dấu "=" xảy ra khi x-1/6=0 => x=1/6

Vậy Amin = 23/12 khi x=1/6

Đọc tiếp...
kudo shinichi CTV 12/07 lúc 18:55
Báo cáo sai phạm

Tham khảo bài bạn ST nhé.

Bài mk sai rồi

Đọc tiếp...
Aikawa Maiya 11/07/2018 lúc 07:14
Báo cáo sai phạm

\(\left(a+b+c\right)^2\)

\(\Rightarrow\left[\left(a+b\right)+c\right]^2\)

\(\Rightarrow\left(a+b\right)^2+2c\left(a+b\right)+c^2\)

\(\Rightarrow a^2+2ab+b^2+2ca+2bc+c^2\)

\(\Rightarrow a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca\)

\(\left(a-b-c\right)^2\)

\(\Rightarrow\left[\left(a-b\right)-c\right]^2\)

\(\Rightarrow\left(a-b\right)^2-2c\left(a-b\right)+c^2\)

\(\Rightarrow a^2-2ab+b^2-2ca+2bc+c^2\)

\(\Rightarrow a^2+b^2+c^2-2ab+2bc-2ca\)

Đọc tiếp...
Thanh Trang 11/07/2018 lúc 07:15
Báo cáo sai phạm

ta có (a+b+c)^2 = (a+b+c).(a+b+c) =a^2+ab+ac+ab+b^2+bc+ac+bc+c^2 = a^2+b^2+c^2+2ab+2ac+2bc
   và   (a-b-c)^2 = (a-b-c)(a-b-c)     = a^2-ab-ac-(ab-b^2-bc)-(ac-cb-c^2)   =a^2-ab-ac-ab+b^2+bc-ac+cb+c^2=a^2 -2ab-2ac+bc+b^2+c^2

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang CTV 10/07/2018 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

            \(x^2+y^2+z^2\ge xy+yz+zx\)

\(\Leftrightarrow\)\(2x^2+2y^2+2z^2\ge2xy+2yz+2zx\)

\(\Leftrightarrow\)\(2x^2+2y^2+2z^2-2xy-2yz-2zx\ge0\)

\(\Leftrightarrow\)\(\left(x-y\right)^2+\left(y-z\right)^2+\left(z-x\right)^2\ge0\)  luôn đúng 

Dấu "=" xảy ra \(\Leftrightarrow\)\(x=y=z\)

Đọc tiếp...
kudo shinichi CTV 10/07/2018 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

\(x^2+y^2+z^2\ge xy+yz+zx\) \(\forall x;y;z\in R\)

\(\Leftrightarrow x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx\ge0\)\(\forall x;y;z\in R\)

\(\Leftrightarrow2x^2+2y^2+2z^2-2xy-2yz-2zx\ge0\)\(\forall x;y;z\in R\)

\(\Leftrightarrow\left(x^2-2xy+y^2\right)+\left(y^2-2yz+z^2\right)+\left(z^2-2zx+x^2\right)\ge0\)\(\forall x;y;z\in R\)

\(\Leftrightarrow\left(x-y\right)^2+\left(y-z\right)^2+\left(z-x\right)^2\ge0\)\(\forall x;y;z\in R\) ( luôn đúng)

                                                                          đpcm

Tham khảo nhé

Đọc tiếp...
Đàm Thị Minh Hương 10/07/2018 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm

\(A=\left(x+y\right).\left(x^2-xy+y^2\right)-\left(x-y\right).\left(x^2+xy+y^2\right)=\left(x^3+y^3\right)-\left(x^3-y^3\right)=2y^3\)

=> Biểu thức A phụ thuộc vào giá trị của y

Đọc tiếp...
Lê Hà Trang 11/07/2018 lúc 14:46
Báo cáo sai phạm

Đàm Thị Minh Phương bạn có thể giải chi tiết ra giúp mình được không ??

Đọc tiếp...
Đàm Thị Minh Hương 10/07/2018 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

\(\left(x-1\right)^3+3x.\left(x-4\right)+1=0\Leftrightarrow x^3-3x^2+3x-1+3x^2-12x+1=0\)

\(\Leftrightarrow x^3-9x=0\Leftrightarrow x.\left(x^2-9\right)=0\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x^2-9=0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x=\pm3\end{cases}}}\)

Đọc tiếp...
Phùng Minh Quân CTV 10/07/2018 lúc 18:54
Báo cáo sai phạm

\(9x^2+25y^2+30xy\)

\(=\)\(9x^2+30xy+25y^2\) ( sắp lại cho đẹp đội hình thui :)

\(=\)\(\left(3x\right)^2+2.3x.5y+\left(5y\right)^2\)

\(=\)\(\left(3x+5y\right)^2\)

( phần này trở đi ko ghi vô nhé ) 

Cứ áp dụng \(a^2+2ab+b^2=\left(a+b\right)^2\)

Trong đó \(a=3x\)\(;\)\(b=5y\)

Thay vào ta được \(\left(3x\right)^2+2.3x.5y+\left(5y\right)^2=\left(3x+5y\right)^2\) 

Chúc bạn học tốt ~ 

Đọc tiếp...
Phùng Minh Quân CTV 10/07/2018 lúc 18:33
Báo cáo sai phạm

Ta có : 

\(4x^2+12x+10>0\)

\(\Leftrightarrow\)\(\left(4x^2+12x+9\right)+1>0\)

\(\Leftrightarrow\)\(\left[\left(2x\right)^2+2.2x.3+3^2\right]+1>0\) 

\(\Leftrightarrow\)\(\left(2x+3\right)^2+1\ge1>0\)

Vậy \(4x^2+12x+10\) luôn dương với mọi giá trị x 

Chúc bạn học tốt ~ 

Đọc tiếp...
Vũ Trọng Phú 10/07/2018 lúc 18:46
Báo cáo sai phạm

Ta có

\(4x^2+12x+10>0\)

\(\Leftrightarrow\left(4x^2+12x+9\right)+1>0\)

\(\Leftrightarrow[\left(2x\right)^2+2.2x.3+3^2]+1>0\)

\(\Leftrightarrow\left(2x+3\right)^2+1\ge0\)

Vậy \(4x^2+12x+10\) luôn dương với mọi giá trị x

Chúc bạn hok giỏi

Đọc tiếp...
Thiên Ân 10/07/2018 lúc 18:35
Báo cáo sai phạm

\(4x^2+12x+10\)

\(\Rightarrow\)\(\left(2x\right)^2+2\times2x\times3+9+1\)

\(\Rightarrow[\left(2x\right)^2+12x+3^2]+1\)

\(\Rightarrow\left(2x+3\right)^2+1\)

Đọc tiếp...
ST CTV 10/07/2018 lúc 18:51
Báo cáo sai phạm

p là nửa chu vi =>a+b+c=2p

a, \(a^2-b^2-c^2+2bc=a^2-\left(b^2-2bc+c^2\right)=a^2-\left(b-c\right)^2=\left(a-b+c\right)\left(a+b-c\right)\)

\(=\left(a+b+c-2b\right)\left(a+b+c-2c\right)=\left(2p-2b\right)\left(2p-2c\right)=4\left(p-b\right)\left(p-c\right)\) (đpcm)

b, \(p^2+\left(p-a\right)^2+\left(p-b\right)^2+\left(p-c\right)^2=p^2+p^2-2pa+a^2+p^2-2pb+b^2+p^2-2pc+c^2\)

\(=4p^2-2p\left(a+b+c\right)+a^2+b^2+c^2=4p^2-2p.2p+a^2+b^2+c^2=a^2+b^2+c^2\) (đpcm)

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 09/07/2018 lúc 15:23
Báo cáo sai phạm

a) Ta có \(\left(x-y\right)^2=x^2-2xy+y^2=\left(x^2+2xy+y^2\right)-4xy\)

\(=\left(x+y\right)^2-4xy=9^2-4.14=25\)

Vậy nên \(\orbr{\begin{cases}x-y=5\\x-y=-5\end{cases}}\)

b) \(x^2+y^2=\left(x^2+2xy+y^2\right)-2xy=\left(x+y\right)^2-2xy\)

\(=9^2-2.14=53\)

c) \(x^3+y^3=\left(x+y\right)\left(x^2-xy+y^2\right)=\left(x+y\right)\left[\left(x+y\right)^2-3xy\right]\)

\(=9.\left(9^2-3.14\right)=351\)

Đọc tiếp...
ST CTV 09/07/2018 lúc 12:37
Báo cáo sai phạm

Áp dụng BĐT Cosi dạng engel cho 3 số dương ta có:

\(\frac{x^2}{a}+\frac{y^2}{b}+\frac{z^2}{c}\ge\frac{\left(x+y+z\right)^2}{a+b+c}\)

Dấu "=" xảy ra khi \(\frac{x}{a}=\frac{y}{b}=\frac{z}{c}\)

Đọc tiếp...
Blue Frost 13/07 lúc 09:12
Báo cáo sai phạm

Giải cách khác được ko bn ơi mình chưa học BĐT Cô-si

Đọc tiếp...
Siêu sao bóng đá CTV 09/07/2018 lúc 13:25
Báo cáo sai phạm

Ta thấy \(\frac{x^2}{a}+\frac{y^2}{b}+\frac{z^2}{c}\)đều là số dương

Vì thế nên ta sẽ áp dụng bđt cô-si dạng engel:

\(\frac{x^2+y^2+z^2}{a+b+c}\ge\frac{\left(x+y+z\right)^2}{a+b+c}\)

Vậy đẳng thức chỉ xảy ra khi \(\frac{x}{a}=\frac{y}{b}=\frac{z}{c}\)

Đọc tiếp...
Siêu sao bóng đá CTV 09/07/2018 lúc 13:27
Báo cáo sai phạm

Áp dụng bđt cô si dạng engel cho 2 số dương:

\(\frac{x^2}{a}+\frac{y^2}{b}\ge\frac{\left(x+y\right)^2}{a+b}\)

Vậy đẳng thức chỉ xảy ra khi \(\frac{x}{a}=\frac{y}{b}\)

Đọc tiếp...
Blue Frost 13/07 lúc 09:11
Báo cáo sai phạm

bạn ơi bạn giải cách khác được ko mình chưa học BĐT cô si

Đọc tiếp...
ST CTV 09/07/2018 lúc 12:41
Báo cáo sai phạm

Áp dụng BĐT Cosi cho 3 số dương x,y,z ta có:

\(x+y+z\ge3\sqrt[3]{xyz}\Leftrightarrow\frac{x+y+z}{3}\ge\sqrt[3]{xyz}\)

Dấu "=" xảy ra khi x=y=z

Đọc tiếp...
Blue Frost 13/07 lúc 09:14
Báo cáo sai phạm

bạn ơi giải cách khác đi mình chưa học BĐT cô si

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: