Giúp tôi giải toán và làm văn


SKT_NTT 20 tháng 5 2019 lúc 9:15
Báo cáo sai phạm

a + b + c = 0 \(\Rightarrow\)a = - ( b + c ) \(\Rightarrow\)a2 = b2 + c2 + 2bc

Tương tự : b2 = a2 + c2 + 2ac ; c2 = a2 + b2 + 2ab

Ta có : \(B=\frac{a^2}{2bc}+\frac{b^2}{2ac}+\frac{c^2}{2ab}=\frac{a^3+b^3+c^3}{2abc}=\frac{3abc}{2abc}=\frac{3}{2}\)

Đọc tiếp...
nguyễn thế an 5 tháng 12 2016 lúc 13:26
Báo cáo sai phạm

jkghffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

Đọc tiếp...
nguyễn gia huy 13 tháng 12 2016 lúc 17:39
Báo cáo sai phạm

jkghffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff giống bạn đó Nguyễn Thế An

Đọc tiếp...
o0o Nguyễn Việt Hiếu o0o CTV 13 tháng 3 2018 lúc 19:32
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}x+\sqrt{y}+y\sqrt{x}=30\\x\sqrt{x}+y\sqrt{y}=35\end{cases}}\)

\(\left(x\sqrt{y}+y\sqrt{x}=30\right)+\left(x\sqrt{x}+y\sqrt{y}=35\right)\)

\(\Rightarrow\left(x+y\right)\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}\right)=65\)

\(\left(x\sqrt{x}+y\sqrt{y}=35\right)-\left(x\sqrt{y}+y\sqrt{x}=30\right)\)

\(\Rightarrow\left(\sqrt{x}-\sqrt{y}\right)^2\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}\right)=5\)

Đặt \(\hept{\begin{cases}a=\sqrt{x}+\sqrt{7}\\b=\sqrt{xy}\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}\left(a^2-2b\right)a=65\\\left(a^2-4b\right)a=5\end{cases}}}\)

\(\left[\left(a^22b\right)a=65\right]-\left[\left(a^2-4b\right)a=5\right]\)

\(\Rightarrow2ab=60\Rightarrow ab=30\Rightarrow a^3=125\)

\(\Rightarrow a=5;b=6\)

Vì a = 5 và b = 6

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}\sqrt{x}+\sqrt{y}=5\\\sqrt{xy}=6\end{cases}}\)\(x^2-5x+6=0\)

\(\Rightarrow\left(\sqrt{x};\sqrt{y}\right)\in\left\{\left(2;3\right);\left(3;2\right)\right\}\)

\(\Rightarrow\left(x;y\right)\in\left\{\left(9;4\right);\left(4;9\right)\right\}\)

Đọc tiếp...
Lê Anh Tú CTV 13 tháng 3 2018 lúc 19:22
Báo cáo sai phạm

ĐK: \(x,y\ge0\)

\(\hept{\begin{cases}x\sqrt{y}+y\sqrt{x}=30\\x\sqrt{x}+y\sqrt{y}=35\end{cases}\Leftrightarrow}\hept{\begin{cases}\sqrt{xy}\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}\right)=30\\\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}\right).\left[\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}\right)^2-3.\sqrt{xy}\right]=35\end{cases}}\)

Đặt \(a=\sqrt{xy}\left(a\ge0\right),b=\sqrt{x}+\sqrt{y}\left(b\ge0\right)\), hệ trở thành : 

\(\hept{\begin{cases}ab=30\\b.\left(b^2-3a\right)=35\end{cases}\Leftrightarrow}\hept{\begin{cases}ab=30\\b^3-3ab=35\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}ab=30\\b^3-3.30=35\end{cases}}\) 

Từ đó tính ra b, rồi tính ra a, rồi tính ra x,y 

Đọc tiếp...
Pham Thao 17 tháng 7 2015 lúc 22:08
Báo cáo sai phạm

mình ko chắc nó đúng,bạn tham khảo nhé

-nếu x=y=z      <=>    xy+yz+zx=x2+y2+z2

<=>x2+y2+z2=xy+yz+zx         1

-nếu x2+y2+z2=xy+yz+zx          <=>        2x2+2y2+2z2=2xy+2yz+2zx

<=>2x2+2y2+2z2-2xy-2yz-2zx=0

<=>(x-y)2+(y-z)2+(z-x)2=0                 (hằng đẳng thức)

=>x=y=z                                  2

Từ 1 và 2=>x2+y2+z2=xy+yz+zx   <=>x=y=z

 

Đọc tiếp...
Trần Thị Thu Hiền 5 tháng 12 2018 lúc 19:23
Báo cáo sai phạm

(x+y+z)2 - x2-y2-z2=2(xy+yz+zx)

Đọc tiếp...
Kaito Daoko 18 tháng 8 2018 lúc 15:55
Báo cáo sai phạm

Ta có: x+y2+z2= xy+yz+xz

<=> x+y2+z2-xy-yz-xz=0<=> 2x2+2y2+2z2=2xy+2yz+2xz=0

<=>2x2+2y2+2z2-2xy-2yz-2xz=0 

<=> (x-y)2+(y-z)2+(z-x)2=0<=> x=y=z

Vậy x+y2+z2= xy+yz+xz thì x=y=z

Đọc tiếp...
Mr Lazy 16 tháng 7 2015 lúc 11:35
Báo cáo sai phạm

\(P=\left(x-1\right)^3-6x+4=\left(\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{4}\right)^3-6\left(1+\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{4}\right)+4\)

\(=\left(2+4+3.\sqrt[3]{2}\sqrt[3]{4}\left(\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{4}\right)\right)-6\left(\sqrt[3]{2}+\sqrt[4]{4}\right)-6+4\)

\(=6+3.\sqrt[3]{8}\left(\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{4}\right)-6\left(\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{4}\right)-6+4\)

\(=4\)

\(=2^2\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Huyền 14 tháng 1 2017 lúc 14:23
Báo cáo sai phạm

2

ai tk mk

mk tk lại

mk hứa

Đọc tiếp...
Nguyễn Võ Văn 5 tháng 6 2015 lúc 8:07
Báo cáo sai phạm

1)   (a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2  ab+bc+ca=0

 <-->bc=−acca -->a^2+2bc=a^2+bccaab

<--> a^2+2bc=(ac)(ab)

Tương tự với 2 phân số còn lại rồi quy đồng

2) Cộng hai vế của c^2+2(abacbc)=0 lần lượt với a^2;b^2 ta có:

a^2=c^2+2ab−2ac−2bc+a^2=(ac)^2+2b(ac) (1)

b^2=c^2+2ab−2ac−2bc+b^2=(bc)^2+2a(bc) (2)

Từ (1) và (2) -> $\frac{\text{a^2+(a−c)^2}}{\text{b^2+(b−c)^2}}=\frac{\text{(a−c)^2+2b(a−c)+(a−c)^2}}{\text{(b−c)^2+2a(b−c)+(b−c)^2}}=\frac{\text{2(a−c)^2+2b(a−c)}}{\text{2(b−c)^2+2a(b−c)}}=\frac{\text{2(a−c)(a−c+b)}}{\text{2(b−c)(b−c+a)}}=\frac{a-c}{b-c}$a^2+(a−c)^2b^2+(b−c)^2 =(a−c)^2+2b(a−c)+(a−c)^2(b−c)^2+2a(b−c)+(b−c)^2 =2(a−c)^2+2b(a−c)2(b−c)^2+2a(b−c) =2(a−c)(a−c+b)2(b−c)(b−c+a) =a−cb−c 

Đọc tiếp...
Kẻ Bí Mật 5 tháng 6 2015 lúc 8:05
Báo cáo sai phạm

 

1)   (a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2  ab+bc+ca=0

 <-->bc=−acca -->a^2+2bc=a^2+bccaab

<--> a^2+2bc=(ac)(ab)

Tương tự với 2 phân số còn lại rồi quy đồng

2) Cộng hai vế của c^2+2(abacbc)=0 lần lượt với a^2;b^2 ta có:

a^2=c^2+2ab−2ac−2bc+a^2=(ac)^2+2b(ac) (1)

b^2=c^2+2ab−2ac−2bc+b^2=(bc)^2+2a(bc) (2)

Từ (1) và (2) -> \(\frac{\text{a^2+(a−c)^2}}{\text{b^2+(b−c)^2}}=\frac{\text{(a−c)^2+2b(a−c)+(a−c)^2}}{\text{(b−c)^2+2a(b−c)+(b−c)^2}}=\frac{\text{2(a−c)^2+2b(a−c)}}{\text{2(b−c)^2+2a(b−c)}}=\frac{\text{2(a−c)(a−c+b)}}{\text{2(b−c)(b−c+a)}}=\frac{a-c}{b-c}\)

Đọc tiếp...
nam nguyennam 27 tháng 12 2017 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

I dont no

Đọc tiếp...
Trần thị Loan 9 tháng 3 2015 lúc 14:06
Báo cáo sai phạm

x3 + y3 = (x+y)(x2 + y2 -xy) =x2 + y2 -xy = (x+y)2 -3xy = 1-3xy=a

x5 + y5 = (x+ y)(x4 -x3.y + x2y2 - xy3 + y4) = (x4 + y4 + x2y2) - (x3.y +  xy3) = (x2 + y2)2 - x2y2 - xy (x2 + y2

= [(x+y)2 - 2xy]2 - x2y2 -xy [(x+y)2 -2xy] = (1-2xy)2 -   x2y2 -xy(1-2xy) = 4x2y2 -4xy +1 - x2y2 - xy+ 2x2y

= 5x2y2 -5xy +1 = b

xét 5a(a+1) = 5(1-3xy)(1-3xy+1) = 5(1-3xy)(2-3xy) = 5 (2-9xy+ 9x2y2) = 10 - 45xy + 5x2y = 9( 5x2y2 -5xy +1 ) + 1 = 9b + 1

=> đpcm

Đọc tiếp...
Tran Mai Loan 26 tháng 12 2019 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

TOI CUNG TEN LOAN DO NHA .

Đọc tiếp...
chi phạm 11 tháng 1 2019 lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

gì mà dài ghê zậy?!??!!

Đọc tiếp...
Anh Kiet Tram 24 tháng 7 2015 lúc 13:58
Báo cáo sai phạm

Ta có : a + b + c = 0 <=> a + b = - c

Ta cũng có : a3 + a2c - abc + b2c + b3

                = (a3 + b3) + c(a2 - ab + b2)

                = (a + b)( a- ab + b2)  - (a + b)(a2 - ab + b2)

                = 0

Đọc tiếp...
Diệu Hotgirl 30 tháng 3 2017 lúc 19:02
Báo cáo sai phạm

0 nha bạn

AI TK MK,MK HỨA SẼ TK LẠI

Đọc tiếp...
Cô bé Tú Linh 30 tháng 3 2017 lúc 19:00
Báo cáo sai phạm

0 nha ai tích mình tích lại

Đọc tiếp...
tominhvu 20 tháng 12 2017 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

x
2
-x+1=x2
-2.x.1/2+1/4-1/4+1
=(x-1/2)2+3/4
vì (x-1/2)2
 luôn không âm
 nên x2
-x+1 luôn dương với mọi x

chúc bn hok tốt @_@

Đọc tiếp...
đỗ ngọc ánh 10 tháng 10 2017 lúc 17:45
Báo cáo sai phạm

x2-x+1=x2-2.x.1/2+1/4-1/4+1

=(x-1/2)2+3/4

vì (x-1/2)2 luôn không âm

 nên x2-x+1 luôn dương với mọi x

Đọc tiếp...
Trần Hữu Ngọc Minh 10 tháng 10 2017 lúc 17:43
Báo cáo sai phạm

\(=x^2-2x.\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{3}{4}\)

\(=\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}\ge\frac{3}{4}>0\)

Vậy \(x^2-x+1>0\)với mọi số thực \(x\)

Đọc tiếp...
tth_new CTV 8 tháng 9 2019 lúc 16:27
Báo cáo sai phạm

Xét \(2F=4x^2+18y^2-12xy-12x-24y+4038\)

\(=\left(2x-3y-3\right)^2+\left(3y-7\right)^2+3980\ge3980\)

Rồi tự làm tiếp:)

Đọc tiếp...
Kurosaki Akatsu 23 tháng 6 2017 lúc 14:49
Báo cáo sai phạm

Ta có :

(x + y)2 = (30)2 = 900

<=> x2 + 2xy + y2 = 900

<=> x2 - 2xy + y2 + 4xy = 900

<=> (x - y)2 = 900 - 4.216 = 36

Mà x > y

=> x - y luông dương

=> x - y = 6

=> A = (x + y)(x - y) = 30 . 6 = 180 

Đọc tiếp...
Phạm Đức Nam Phương 23 tháng 6 2017 lúc 14:46
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(\left(x+y\right)^2=x^2+2xy+y^2=30^2=900\))0

=> \(x^2-2xy+y^2=900-216.4=36\)

=> x-y =6

=> \(x^2-y^2=\left(x+y\right)\left(x-y\right)=30.6=180\)

Đọc tiếp...
Đừng Bắt Tui Nói 3 tháng 7 2017 lúc 18:49
Báo cáo sai phạm

Ta có:

B=2012^2.

=>B=2012*2012.

=>B=2012*2011+2012.

=>B=2011*2012+2011+1.

=>B=2011*(2012+1)+1.

=>B=2011*2013+1.

Mà A=2011*2013.

Vậy A<B.

Đọc tiếp...
Thắng Nguyễn CTV 3 tháng 7 2017 lúc 18:49
Báo cáo sai phạm

Ta có: 

\(A=2011\cdot2013=\left(2012-1\right)\left(2012+1\right)\)

\(=2012^2-1< 2012^2=B\)

VẬY A<B

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Trung CTV 3 tháng 7 2017 lúc 18:54
Báo cáo sai phạm

Áp dụng hàng đẳng thức (a - b)(a + b) = a2 - b2

Ta có : A = 2011 x 2013 = (2012 - 1) (2012 + 1) = 20122 - 1

Mà B = 20122

Vậy A < B 

Đọc tiếp...
anh trinh 20 tháng 10 2019 lúc 15:07
Báo cáo sai phạm

\(4x^2-\left(x+3\right).\left(x-3\right)+x\)\(=4x^2-\left(x^2-3^2\right)+x\)

                                                             \(=4x^2-\left(x^2-9\right)+x\)

                                                             \(=4x^2-x^2+9+x\)  

                                                             \(=3x^2+x+9\)  

Đọc tiếp...
anh trinh 20 tháng 10 2019 lúc 15:07
Báo cáo sai phạm

#hok tốt#

Đọc tiếp...
Trà My CTV 27 tháng 10 2016 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

\(a^3+b^3+c^3=3abc\)

<=>\(a^3+b^3+c^3-3abc=0\)

<=>\(\left(a+b+c\right)\left(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ac\right)=0\)(*)

Thay a+b+c=0 vào biểu thức (*) ta có:

\(0.\left(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ac\right)=0\)luôn đúng!

Vậy với a+b+c=0 thì a3+b3+c3=3ab (đpcm)

Đọc tiếp...
Đỗ Thị Thanh Lương 12 tháng 6 2017 lúc 12:56
Báo cáo sai phạm

thay a^3+b^3=(a+b)^3 -3ab(a+b) .Ta có : 

a^3+b^3+c^3-3abc=0 

<=>(a+b)^3 -3ab(a+b) +c^3 - 3abc=0 

<=>[(a+b)^3 +c^3] -3ab.(a+b+c)=0 

<=>(a+b+c). [(a+b)^2 -c.(a+b)+c^2] -3ab(a+b+c)=0 

<=>(a+b+c).(a^2+2ab+b^2-ca-cb+c^2-3ab)... 

<=>(a+b+c).(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)=0 

luôn đúng do a+b+c=0

Đọc tiếp...
Michiel Girl Mít ướt 7 tháng 6 2015 lúc 17:52
Báo cáo sai phạm

thay a^3+b^3=(a+b)^3 -3ab(a+b) .Ta có : 

a^3+b^3+c^3-3abc=0 

<=>(a+b)^3 -3ab(a+b) +c^3 - 3abc=0 

<=>[(a+b)^3 +c^3] -3ab.(a+b+c)=0 

<=>(a+b+c). [(a+b)^2 -c.(a+b)+c^2] -3ab(a+b+c)=0 

<=>(a+b+c).(a^2+2ab+b^2-ca-cb+c^2-3ab)... 

<=>(a+b+c).(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)=0 

luôn đúng do a+b+c=0

Đọc tiếp...
༺ ༄༂✎₷ωεεէ ༂࿐ ༺ 16 tháng 10 2019 lúc 21:32
Báo cáo sai phạm

   2xy - x2 - y2 - 16

= - ( x2 - 2xy + y2 ) - 16

= - ( x - y )2 - 42

= ( x + y - 4 )( x + y + 4 )

Đọc tiếp...
Ahwi CTV 16 tháng 10 2019 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

\(2xy-x^2-y^2-16.\)

\(=-\left(x^2-2xy+y^2+16\right)\)

\(=-\left[\left(x-y\right)^2+16\right]\)

\(=-\left(x-y\right)^2-16\)

=> đưa HĐT

Đọc tiếp...
Hồ Thị Hải Yến 20 tháng 8 2015 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

\(a^3-3ab+2c=0\)

\(=\left(x+y\right)^3-3\left(x+y\right)\left(x^2+y^2\right)+2\left(x^3+y^3\right)\)

\(=\left(x+y\right)^3-3\left(x+y\right)\left(x^2+y^2\right)+2\left(x+y\right)\left(x^2-xy+y^2\right)\)

\(=\left(x+y\right)\left[\left(x+y\right)^2-3x^2-3y^2+2x^2-2xy+2y^2\right]\)

\(=\left(x+y\right)\left(x^2+2xy+y^2-3x^2-3y^2+2x^2-2xy+2y^2\right)\)

\(=\left(x+y\right).0\)

\(=0\)

 

 

Đọc tiếp...
Lê Minh Anh 7 tháng 10 2017 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

b) 7.52n + 12.6n 

= 7.25n + 12.6n 

= 7.25n - 7.6n + 19.6n 

= 7(25n - 6n) + 19.6n 

= 7(25 - 6)[X] + 19.6n

= 7.19.[X] + 19.6n 

= 19 .(7[X] + 6n)chia hết cho 19 

Đọc tiếp...
Lê Minh Anh 7 tháng 10 2017 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

Hoặc bạn cũng có thể làm là:

Do: \(25\equiv6\left(mo\text{d}19\right)\Rightarrow25^n\equiv6^n\left(mo\text{d}19\right)\)

\(\Rightarrow7.25^n+12.6^n\equiv7.6^n+12.6^n\left(mo\text{d}19\right)\)

\(\Rightarrow7.5^{2n}+12.6^n\equiv19.6^n\left(mo\text{d}19\right)\)

Mà: \(19.6^n\equiv0\left(mo\text{d}19\right)\)

\(\Rightarrow7.5^{2n}+12.6^n\equiv0\left(mo\text{d}19\right)\)

Hay 7.52n + 12.6n chia hết cho 19.

(_Bài này mình làm theo phép toán đồng dư bạn có thể tham khảo thêm hoặc nếu đã học 'mod' thì cũng có thể áp dụng_)

Đọc tiếp...
Trương Chí Kiêng 29 tháng 8 2015 lúc 11:02
Báo cáo sai phạm

 

P = 12 ( 52  + 1 ) ( 54 + 1 ) ( 58 +1 ) ( 516 +1 )

=>2P=24 ( 52  + 1 ) ( 54 + 1 ) ( 58 +1 ) ( 516 +1 )

=( 52 - 1 ) ( 52  + 1 ) ( 54 + 1 ) ( 58 +1 ) ( 516 +1 )

=( 54 - 1 ) ( 54 + 1 ) ( 58 +1 ) ( 516 +1 )

=( 58 - 1 ) ( 58 +1 ) ( 516 +1 )

=( 516 - 1 ) ( 516 + 1 )

= 532 - 1

=>P=\(\frac{5^{32}-1}{2}\)

 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: