Giúp tôi giải toán và làm văn


Tomori Nao 15 tháng 2 2017 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

Chiều cao của hình thoi bằng diện tích chia cho cạnh đáy:

Đáy của hình thoi là:

5,5 : 4 = 1,375 (m)

Chiều cao của hình thoi là:

1,375 : 1,375 = 1 (m)

Đổi: 1 m = 100 cm

Đáp số: 100 cm.

Đọc tiếp...
Kẻ Lạnh Lùng 13 tháng 2 2017 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

chiều cao của hình thoi là : 100 cm

k nha

Đọc tiếp...
Trần Thảo Phương 5 tháng 8 2016 lúc 15:41
Báo cáo sai phạm

Chiều cao của hình thoi bằng diện tích chia cho cạnh đáy

Đáy của hình thoi : 5,5 :4 =1,375 (m)

Chiều cao của hình thoi là :

1,375  : 1,375 = 1 (m)

Ta đổi : 1m =100cm 

Đ/S : 100cm 

                   k nha ! please

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI 1 tháng 11 2018 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

( Nối B với D)

ta có: MB + NB = AB

mà MB + MA = AB

=> MB + NB = MB + MA (=AB)

Xét hình thoi ABCD

có: BD là đường chéo (gt)

=> BD là tia phân giác của góc ABC ( định lí)

=> \(\widehat{ABD}=\widehat{DBC}=\frac{\widehat{ABC}}{2}\left(\cdot\right)\)

mà ^A + ^ABC = 180 độ ( AD// BC, 2 góc trong cùng phía)

thay số: 60 độ + ^ABC = 180 độ

^ABC = 120 độ

Từ (.) => ^ABD = ^DBC = ^ABC/2 = 120 độ/2 = 60 độ

=> ^DBC = 60 độ

ta có: AD = AB ( ABCD là hình thoi)

=> tam giác ABD là tg cân tại A ( định lí)

mà ^A = 60 độ (gt)

=> tg ABD đều ( định lí)

=> AB = BD = AD (tính chất)

^ADB = 60 độ ( tính chất) => ^ADM + ^ MDB = 60 độ ( = ^ADB) (1)

ta có: tg ADM = tg BDN ( c-g-c)

=> DM = DN ( 2 cạnh t/ư) 

=> tg DMN cân tại D ( định lí) (*)

Lại suy ra: ^ADM = ^BDN ( tg ADM = tgBDN)

Từ(1) => ^BDN + ^MDB = 60 độ => ^MDN = 60 độ (**)

Từ (*);(**) => tg MND đều ( định lí)

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱミ★Šїℓεŋէ❄Bʉℓℓ★彡⁀ᶦᵈᵒᶫ 13 tháng 11 2019 lúc 12:51
Báo cáo sai phạm

BD là đường trung trực của AC (do BA = BC, DA = DC) nên A đối xứng với C qua BD.

B và D cũng đối xứng với chính nó qua BD.

Do đó BD là trục đối xứng với chính nó qua BD.

Do đó BD là trục đối xứng của hình thoi.

Tương tự AC cũng là trục đối xứng của hình thoi.

Nguồn : Mạng + Silent  

Đọc tiếp...
Cà Bui 14 tháng 11 2019 lúc 15:50
Báo cáo sai phạm

Với a,b,c thực dương và a+b+c=3

CM: \(\frac{27}{21+2\left(a^3+b^3+c^3\right)}\le\frac{1}{a^2+b+c}+\frac{1}{b^2+a+c}+\frac{1}{c^2+a+b}\le1\)

Đọc tiếp...
Lê Hồ Trọng Tín 13 tháng 11 2019 lúc 9:16
Báo cáo sai phạm

Câu (b) ý là đi chứng minh nó đường chéo là đường trung trực của đường kia à.

Cái về đx này ít làm nên không chắc lắm 

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 1 tháng 11 2016 lúc 16:55
Báo cáo sai phạm

Gọi giao điểm hai đường chéo hình thoi là I

Vì hình thoi có góc A =60 nên tam giác ABD đều => AB = AD = DB

Ta có AC = 2AI

\(AI^2=AB^2-BI^2=AB^2-\frac{BD^2}{4}=AB^2-\frac{AB^2}{4}=\frac{3AB^2}{4}\)

\(\Rightarrow\frac{AC^2}{AB^2}=\frac{4AI^2}{AB^2}=\frac{4\frac{3AB^2}{4}}{AB^2}=3\)

Đọc tiếp...
hong pham 3 tháng 11 2016 lúc 19:27
Báo cáo sai phạm

cảm ơn bạn nhiều nhé! Bạn giỏi quá à!

Đọc tiếp...
Oo Bản tình ca ác quỷ oO 3 tháng 11 2016 lúc 19:57
Báo cáo sai phạm

bn giỏi thật nhưng mk có chỗ ko hỉu!!!

56657675684462454363462456346457474627685

Đọc tiếp...
Nguyễn Tất Đạt 5 tháng 9 2019 lúc 11:37
Báo cáo sai phạm

Cách 2 đơn giản, dễ hiểu hơn:

A B C D P Q M N

Gọi M,N lần lượt là điểm đối xứng của P,Q qua các đường thẳng CQ,AP.

Ta thấy ^QAN = 2.^PAQ = ^DAB => ^QAD = ^NAB. Kết hợp với AQ = AN, AD = AB

=> \(\Delta\)AQD = \(\Delta\)ANB (c.g.c) => DQ = BN. Tương tự ta có DM = BP

Chú ý rằng MQ = PQ = PN (Tính đối xứng). Từ đó \(\Delta\)NBP = \(\Delta\)QDM (c.c.c)

Do vậy ^MBP = ^QDM => ^ABP + ^ADQ = ^CDQ + ^CBP (Vì ^ABN = ^ADQ, ^CDM = ^CBP)

Mà ^ABP + ^CBP = ^ADQ + ^CDQ nên ^ADQ - ^CBP = ^CBP - ^ADQ hay ^ADQ = ^CBP

Vì ^ADQ = ^CBP (cmt); AD // BC nên BP // DQ (đpcm).

Đọc tiếp...
Nguyễn Tất Đạt 5 tháng 9 2019 lúc 11:43
Báo cáo sai phạm

Sửa dòng 5, cách 2: ^NBP = ^QDM

Đọc tiếp...
Tiến Nguyễn Minh 1 tháng 9 2019 lúc 17:46
Báo cáo sai phạm

còn cách khác không? Mình đang học chuyên đề hình thoi

Đọc tiếp...
Đinh Nhật Minh 31 tháng 8 2019 lúc 17:49
Báo cáo sai phạm

Dinh ly : Trong mot tam giac bat ki thi khoang cach tu truc tam den dinh = 2 lan khoang cach tam duong tro ngoai tiep den canh doi dien.

Ap dung bo de vao bai nay goi giao 2 duong cheo hinh thoi la E thi :  \(\frac{AH}{OE}=2\)

Noi AO,Tu K ke KI,KJ vuong goc voi BH,HC. Ta phai chung minh I,J la trung diem cua BH,HC la xong

That vay : Do O la giao 3 duong trung truc tam giac ABC => AO=BO=OC (1)

Do BOCK la hinh thoi nen OK =2OE ma AH=2OE (theo bo de) => AH=OK

Xet tu giac AHKO co :\(\hept{\begin{cases}AH//OK\left(\perp BC\right)\\AH=OK\left(=2OE\right)\end{cases}\Rightarrow}\) AHKE la hinh binh hanh => HK=AO

Suy ra HK=BO=OC=BK=KC (Do (1) va BOCK la hinh thoi)

Suy ra HK=BK,HK=KC =>\(\Delta KHBva\Delta KHC\) can  tai K

Ma chung co cac duong cao la KI va KJ 

Suy ra I,J la trung diemBH,HC => DPCM

neu ban ko biet dinh ly nay thi nt mik mik chi cach c/m cho

Đọc tiếp...
Đinh Nhật Minh 31 tháng 8 2019 lúc 17:32
Báo cáo sai phạm

Minh nham dung de roi sorry

Đọc tiếp...
Đinh Nhật Minh 31 tháng 8 2019 lúc 17:29
Báo cáo sai phạm

hinh nhu la de bai sai thi phai

Đọc tiếp...
Nguyễn Tất Đạt 1 tháng 9 2019 lúc 13:05
Báo cáo sai phạm

A B C D P X Y Z T

Ta có PX là phân giác ^APB; PY là phân giác ^BPC, ^APB và ^BPC bù nhau => PX vuông góc PY

Vì X,P,Z thẳng hàng (Cùng nằm trên phân giác ^APB); Y,P,T thẳng hàng nên XZ vuông góc YT (1)

Lại có 1/2.^ABP = 1/2.^CDP => ^PBX = ^PDZ. Kết hợp với ^XPB = ^ZPD, PB = PD (Vì ABCD là hình bình hành)

Suy ra \(\Delta\)PXB = \(\Delta\)PZD (g.c.g) => PX = PZ. Tương tự PY = PT (2)

Từ (1) và (2) suy ra tứ giác XYZT là hình thoi (đpcm).

Đọc tiếp...
Tiến Nguyễn Minh 1 tháng 9 2019 lúc 17:43
Báo cáo sai phạm

còn cách khác không?

Đọc tiếp...
Nguyễn Tất Đạt 31 tháng 8 2019 lúc 21:43
Báo cáo sai phạm

A B C H D I I I 1 2 E F

Trên cạnh BC lấy 2 điểm E,F sao cho BA = BE,CA = CF. Khi đó ta thấy:

\(\Delta\)ABE cân tại B có I1 nằm trên đường phân giác ^ABE => I1A = I1

Kết hợp với ^I1AI2 = ^BAC/2 = 450 suy ra \(\Delta\)AI1E vuông cân tại I1

Cũng dễ có A,I1,F thẳng hàng (Cùng nằm trên phân giác ^BAH). Suy ra ^FI1E = 900

Hoàn toàn tương tự ^EI2F = 900. Từ đây 4 điểm E,F,I1,I2 cùng thuộc (EF)   (1)

Mặt khác ^IEF = ^IAB = ^IAC = ^IFE (= 450) => \(\Delta\)EIF vuông cân tại I có D là trung điểm EF (2)

Từ (1) và (2) suy ra 5 điểm E,F,I,I1,I2 cùng nằm trên đường tròn (EF) tâm D

Như vậy DI = DI1 = DI2 (đpcm).

Đọc tiếp...
_ #$#Chất #$#_ 10 tháng 8 2019 lúc 8:50
Báo cáo sai phạm

Lớp 3 đã học viết dấu rồi

Đọc tiếp...
Trần Ngọc Minh Tuấn 8 tháng 8 2019 lúc 15:00
Báo cáo sai phạm

duong cheo thu nhat la 

24 - 4 : 2 =10 ( cm)
duong cheo thu hai la :

24+2 :2 = 14(cm)

dien h hinh thoi la ;

10 x14 ; 2 =70 (cm2)

dap so 70


 

Đọc tiếp...
Hồ Thị Thạch Thảo 8 tháng 8 2019 lúc 14:58
Báo cáo sai phạm

đường chéo thứ nhất là:

(24+4):2=14(cm)

đường chéo thứ 2 là:

(24-4):2=10(cm)

diện h hình thoi là:

(14x10):2=70(cm)

đ/s:.....

chúc bn học tốt

Đọc tiếp...
Lê Hữu Minh 5 tháng 10 2017 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

a) Các tam giác vuông AEM và ADM có EI và DI là trung tuyến ứng với AM nên 
=> EI = DI ( = ½ AM) 
=> Tam giác EID cân tại I 
Lại có các tam giác AEI và ADI cân tại I nên: 
^EIM = 2^EAI và ^MID = 2^IAD 
=> ^EID = ^EIM + ^MID = 2(^EAI + ^IAD) = 2^EAD = 2. 30 = 60 độ 
(Vì AD là đường cao nên là phan giác ^A) 
Tam giác EID cân lại có ^EID = 60 độ nên đều 
Tương tự tam giác IFD đều nên: EI = IF = FD = DE => Tứ giác DEIF là hình thoi 
b) Gọi O là giao EF và DI và K là trung điểm AH, ta có IK là trng bình tam giác AMH và OH là trung bình tam giác AID. 
=> HO//IK và HM//IK 
=> Tia HO và HM trùng nhau hay M, H, O thẳng hàng => MH, ID, EF đồng quy tại O 

Đọc tiếp...
Phan Thị Hà Vy 14 tháng 4 2018 lúc 12:00
Báo cáo sai phạm

làm sao để chứng minh tam giác IFD đều vậy bạn

Đọc tiếp...
Phan Thị Hà Vy 15 tháng 1 2018 lúc 10:36
Báo cáo sai phạm

OH là trung bình của tam giác AID ?

ta mới chỉ có OI=OD (DEIF là hình thoi) còn HK=HD ta chưa biết mà. làm sao ra chỉ mình với

Đọc tiếp...
Trần Phạm Huyền Trân 25 tháng 3 2019 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

-Đó là con tim

-Nó mà ko đập thì mình đã chết , nó còn đập thì mk còn sống

-hok tốt nhé

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Hân 30 tháng 3 2019 lúc 10:00
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

con tim 

~hok tốt ~

Đọc tiếp...
☘️๖ۣۜ✎﹏şυρɾεмε☆ɠįŗɭ ͜➻❥ 25 tháng 3 2019 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

Con tim

k mk 

Đọc tiếp...
💯💌 사랑스러운 천사 💌💯 21 tháng 3 2019 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

Đường chéo thứ hai là :

     50 : 2 = 25 (cm)

Diện tích hình thoi là :

      50 x 25 : 2 = 625 (cm2)

                   ĐS : 625 cm2.

    Học Tốt !

Đọc tiếp...
phạm văn dũng 17 tháng 3 2015 lúc 18:39
Báo cáo sai phạm

Đường chéo thứ hai là:

50/2=25(cm)

Diện tích hình thoi đó là:

50*25/2=625(cm2)

Đáp số: 625cm2

 

Đọc tiếp...
Nguyển Huy Bảo An 21 tháng 3 2019 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

Đường chéo thứ hai là : 

50 : 2 = 25 ( cm )

Diện tích hình thoi đó là : 

\(\frac{50:25}{2}\)\(=\)625 ( cm2)

Đ/S : 625 cm2

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: