Giúp tôi giải toán


GV Quản lý Hôm qua lúc 15:13
Báo cáo sai phạm

A B C M 5 12

a) \(BC^2=AC^2+AB^2=5^2+12^2=169=13^2\)

=> \(BC=13\)

Theo tính chất đường trung tuyến ứng với cạnh huyền của tam giác vuông thì

   \(AM=\frac{1}{2}BC=\frac{13}{2}=6,5\)

b) ABDC là hình bình hành vì có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. Hơn nữa góc A vuông nên ABDC là hình chữ nhật. Suy ra hai đường chéo bằng nhau, AD = BC

c) Để ABDC là hình vuông thì AB = AC => Tam giác ABC là vuông cân.

GV Quản lý Hôm qua lúc 09:20
Báo cáo sai phạm

Ta có:  \(NP^2=\left(5\sqrt{2}\right)^2=50\)

            \(MN^2+MP^2=5^2+5^2=50\)

Suy ra \(MN^2+MP^2=NP^2\) => tam giác MNP vuông tại M => Góc M = 90o

Nguyễn Tuấn Minh 15/09 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

-Trên tia đối AB lấy I sao cho AI = AB 
- Vẽ hình chữ nhật AINC ( IN // AC ; IN = AC )
 
Do AC=3AB nên AB=AD=DE=EC=AI

Lấy M thuộc IN sao cho IM = AD 

Ta có tứ giác IADM có AD//IM, AD=IM nên ADMI là hình bình hành

Hình bình hành ADMI có 1 góc vuông, 2 cạnh kề AD=AI nên ADMI là hình vuông

nên AD=DM=MI=AI

Xét tam giác BIM vuông tại I và tam giác MNC vuông tại N có:

BI=MN( do 2.AB=2.DE)

IM=NC

=> Tam giác BIM= tam giác MNC

=>BM=CM và góc MBI = góc CMNXét tam giác BIM vuông tại I và tam giác EAB vuông tại A có:

BI=EA( do 2.AB=2.DE)

IM=AB

=> Tam giác BIM= tam giác EAB

=>góc MBI= góc AEBTa có:  tam giác BMC vuông tại M

Lại có BM=CM nên tam giác BMC vuông cân tại M

=> Góc MCB=45 độ => ACB+MCD=45 độ

Mà: 

MCD=CMN=MBI=AEB =>ACB+AEB=45 độ

 

Ben 10 15/09 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

Cách 1: 
Kẻ DM ∟ AC sao cho DM = AB. 
Dễ dàng chứng minh Δ DMC = Δ AEB (c - g - c) 
=> ^DCM = ^AEB và BE = MC (1) 
Δ BMD = Δ BED (c - g - c) 
=> ^BMD = ^BED và BM = BE (2) 
(1) và (2) cho: 
^DCM = ^BMD và CM = MB 
=> Δ BMC cân tại M 
mà ^DMC + ^DCM = 90o (Δ MDC vuông) 
=> ^DMC + ^BMD = 90o 
=> Δ BMC vuông cân. 
=> BCM = 45o 
Mà ^ACB + ^DCM = ^BCM 
=> ^ACB + ^AEB = 45o (vì ^AEB = ^DCM (cmt)) 
Cách 2: 
Đặt AB = a 
ta có: BD = a√2 
Do DE/DB = DB/DC = 1/√2 
=> Δ DBC đồng dạng Δ DEB (c - g - c) 
=> ^DBC = ^DEB 
Δ BDC có ^ADB góc ngoài 
=> ^ADB = ^DCB + ^DBC 
hay ^ACB + ^AEB = 45o 
Cách 3 
ta có: 
tanAEB = AB/AE = 1/2 
tanACB = AB/AC = 1/3 
tan (AEB + ACB) = (tanAEB + tanACB)/(1 - tanAEB.tanACB) 
= (1/2 + 1/3)/(1 - 1/2.1/3) = 1 = tan45o 
Vậy ^ACB + ^AEB = 45o

leminhduc 10/09/2017 lúc 19:43
Báo cáo sai phạm

O B C A 70 2 2 1 1

Có : A + B +C =180o ( tổng 3 góc trong tam giác )

Mà A=70o (gt)

=> 70o+B+C=180o

=> B+C=180o-70o

=> B+C=110o

Vì BO là tia phân giác của góc B (gt)

=>      B1=B2 

Vì CO là tia phân giác của góc C (gt)

=>      C1=C2

Mà  B1+B2+C1+C2=BOC

=>     B/2+C/2=BOC

=> B+C/2=BOC

Mà B+C=110o

=> 110o/2=BOC

=> 55o=BOC 

Hay BOC =110o (đpcm) 

Le Nhat Phuong 06/09/2017 lúc 13:35
Báo cáo sai phạm

Tam giác ABC cân tại A => AB =AC 
F,E là trung điểm của AB,AC => AF=FB=EC=AC=Ab/2=AC/2 
=>EF là đường trung bình của tam giác ABC => EF song song với BC => BCEF là hình thang.Mà 2 cạnh bên BF = BC (CMT) => hình thang BCEF là hình thang cân 
ta có: BC song song với EF (cmt) mà D thuộc BC => BD song song với EF (1) 
MÀ BD = DC = BC/2 (GT) và EF=BC/2(È là đường trung bình của tam giác ABC) (2) 
(1) và (2) => BDEF là hình bình hành 
Tam giác MGN có F,E là trung điểm của MG,NG => EF là đường trung bình của tam giác MNG => EF song song và =MN/2 
mà EF song song và = BC/2 (CMT) 
=>BCMN là hình bình hành 
mà G là trung điểm của 2 đường chéo MC , BN => BCMN là hình chữ nhật

P/s: Tham kảo nhé bn, đừng chép nguyên vào sai đấy

Songoku Sky Fc11 06/09/2017 lúc 13:35
Báo cáo sai phạm

https://www.hocde.vn/books/listQuestion?id=5263

Le Nhat Phuong 06/09/2017 lúc 13:31
Báo cáo sai phạm

a) Ta có: ^BAH = ^BCA (vì 2 góc này cùng phụ với ^B) 
Mà: ^MAC = ^BCA (tg MAC cân tại M vì Tg ABC vuông tại A có AM là trung tuyến) 
Nên: ^BAH = ^MAC (4) 
b) Tg AMD cân tại M (vì MA=MD) => ^D = ^DAM (1) 
Ta có: MD//AH ( vì MD_I_ HM, AH _I_ HM ) 
Nên: ^D = ^DAH (2) 
(1)(2) => ^DAM = ^DAH (3) => AD là p/g của ^HAM (5) 
(3)(4) => ^BAH + ^DAH = ^MAC + ^DAM <=> ^BAD=^CAD => AD là p/g của ^BAC (6) 
(5)(6) => AD là p/g chung của ^HAM và ^BAC 
c) Ta có: AEDF là hcn ( vì ^E=^F=^A=90o ) 
Mà: AD là p/g của ^EAC (cmt) 
Nên: AEDF là hình vuông 
d) Tg DBE (^DEA=90o) và tg DCF (^DFC=90o) có: 
DE = DF (AEDF là hình vuông) 
DB = DC (MD là đường trung trực của BC) 
Nên: Tg DBE = tg DCF (ch-cgv)

Thánh Ca 01/09/2017 lúc 16:41
Báo cáo sai phạm

Số cây cam là:
120 : ( 2 + 3 ) x 2 = 48 (cây)
Số cây xoài là:
( 1 + 5 ) = 20 ( cây )
Số cây chanh là:
120 - ( 48 + 20 ) = 52 ( cây )
               Đáp số : cam : 48 cây
                            xoài : 20 cây
                            chanh : 52 cây.

ai trên 10 điểm thì mình nha

Kurokawa Neko 24/08/2017 lúc 11:52
Báo cáo sai phạm

A B C H D x

Vẽ góc ngoài ^CAx của tam giác ABC.

Ta có: ^HAx là góc ngoài của tam giác BAH => ^HAx=^ABH+^AHB=^ABC+900.

=> \(\widehat{HAx}=2.\left(\widehat{ABD}+45^0\right)\left(1\right)\) 

Để ý ^CAx là góc ngoài tam giác BAD. => ^CAx=^ABD+^BDA

=> \(\widehat{CAx}=\widehat{ABD}+\widehat{BDA}=\widehat{ABD}+45^0\left(2\right)\)

Từ (1) và (2) \(\Rightarrow\widehat{CAx}=\frac{1}{2}\widehat{HAx}\)=> AC là phân giác ^HAx

Xét tam giác ABH: BD là phân giác trong; AD là phân giác ngoài

2 tia này cắt nhau tại D => HD là phân giác ^AHC => ^AHD=^AHC/2=450 (3)

Ta thấy tam giác BAH có: ^AHB=900, ^ABH=450 => Tam giác BAH vuông cân tại H

=> ^BAH=450 (4)

Từ (3) và (4) => ^AHD=^BAH=450. Mà 2 góc này nằm ở vị trí So le trong

=> HD//AB (đpcm)

OK nhé bn. 

Trần Sỹ Nguyên 03/09/2017 lúc 21:45
Báo cáo sai phạm

Ủng hộ cho Ken Midori đi các bn! Beyblade Kerbeus😄😄😄😊

Ben 10 24/08/2017 lúc 10:46
Báo cáo sai phạm

Muốn viết tất cả các số tự nhiên từ 100 đến 999 phải dùng hết bao nhiên chữ số 5?
giải
ta có 100 chia hết cho 5 
và số lớn nhất chia hết cho 5 trong dãy số này là:
995
vì cứ mỗi số chia hết cho 5 thì cách 5 đơn vị thì lại là một số chia hết cho 5
nên
từ 100-995 có số chữ số 5 là:
(995-100):5+1=180(số)
đáp số:180 số
đúng thì thanks mình nhé!

Kurokawa Neko 20/08/2017 lúc 08:17
Báo cáo sai phạm

Nếu tam giác ABC cân tại B => AB=BC. Mà AB=12cm, BC=6cm => Loại

Nếu tam giác ABC cân tại C => AC=BC => AC=6cm

Áp dụng BĐT tam giác: AC+BC>AB => 6+6>AB => 12>12 (Vô lý)

=> Tam giác ABC cân tại A => AB=AC=12cm.

Ta có: 12+12>6 => AB+AC>BC.

Vậy độ dài cạnh còn lại là 12cm

Witch Rose 19/08/2017 lúc 19:30
Báo cáo sai phạm

A B C M

Th1: AB<AC (hình hơi lệch chuẩn chút :P)

giá sử đường thẳng qua đỉnh A chia tam giác ABC thành hai tam giác cân ABM cân tại A và ACM cân tại M

khi đó (ko viết mũ góc tự hiểu ha)

=> B=M

Lại có M=C+MAC=2C

=>B=2C, lại có A=75

=>B=70

C=35

T.tự Th AC<AB

còn AB=AC=>B=C=52,5

Võ Thị Quỳnh Giang 18/08/2017 lúc 08:45
Báo cáo sai phạm

A B C M N E F K

Gọi K là giao điểm của 3 đg pg trong tg ABC

Do AD ,BE ,CF lần lượt là các đg pg của tg ABC nên ta có:

\(\frac{BD}{DC}=\frac{AB}{AC}\) => AB.DC=AC.BD ;      (*)

\(\frac{AE}{EC}=\frac{AB}{AC}\) ;  (1)

\(\frac{AF}{BF}=\frac{AC}{BC}\) ;(2)

Mặt khá: MN//BC (gt) => tg ANE\(\infty\)tg CDE (Ta-lét) =>\(\frac{AN}{DC}=\frac{AE}{EC}\) (3)

và tg AMF \(\infty\)tg BDF (Ta-lét) => \(\frac{AM}{BD}=\frac{AF}{BF}\) (4)

Từ (1),(3)=>\(\frac{AN}{DC}=\frac{AB}{BC}=>AN.BC=AB.DC\)  (**)

Từ (2),(4)=> \(\frac{AM}{BD}=\frac{AC}{BC}=>AM.BC=AC.DB\)   (***)

Từ (*),(**),(***)=> AN.BC=AM.BC=> AM=AN . Mà M,A,N thẳng hàng nên A là t/đ của MN (đpcm)

Hương Trần 15/08/2017 lúc 12:27
Báo cáo sai phạm

Bộ đề môn tập môn Toán lớp 5 lên lớp 6

- Chiều cao hạ từ đỉnh A xuống đáy BC của tam giác là:

30 x 2 : 5 = 12 (cm) (1 điểm)

- Vì AH là chiều cao chung của hai tam giác ABC và ADB 

Nên đáy BC của tam giác là:

150 x 2 : 12 = 25 (cm) 

Đáp số: 30 (cm) 

Nguyen Thị Thủy 15/08/2017 lúc 12:57
Báo cáo sai phạm

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: