Giúp tôi giải toán


Trần Nhật Quỳnh 11/06/2017 lúc 07:44

Trong  có góc BAD tù nên góc BAD > góc ADB => BD > BA. (1)

Ta có góc BDE = góc BAD + góc ABD (vì ...)

Suy ra góc BDE là góc tù, vậy góc BDE là góc lớn nhất trong 3 góc của tam giác BDE.

Trong tam giác BDE ta có: góc BDE > gocsBED => BE > BD. (2)

Tương tự có góc BEC tù, trong tam giác BEC có góc BEC > góc BCE => BC > BE (3)

Từ 1, 2 và 3 suy ra: BA < BD < BE < BC (Đpcm)

Hoàng Lan 07/06/2017 lúc 08:41

Diện tích hình tam giác vuông là:

( 4 * 3 ) / 2 = 6 (cm2)

   Đáp số : 6 cm2

Mạnh Châu 07/06/2017 lúc 08:46

Diện tích tam giác vuông đó là :

 4 x 3 : 2 = 6 ( cm )

               ĐS : . . . 

tth 07/06/2017 lúc 09:03

Diện tích hình tam giác vuông là:

(4 x 3) : 2 = 6 cm2

Đs: 6 cm2

Huong Dang 08/06/2017 lúc 09:18

Lộn tiệm

Huong Dang 08/06/2017 lúc 09:17

1/ Kẻ $CH \perp AB (H \in AB) \\
NK \perp AB ( K \in AB)$
Xét $\triangle{ACH}$ vuông tại $H$ có :
$NK // CH$ ( cùng $\perp AB$ )
$\implies \dfrac{NK}{CH} = \dfrac{AN}{AC} = \dfrac13$ ( Hệ quả Ta-lét )
Ta có : $\dfrac{S_{ANM}}{S_{ABC}} = \dfrac{ \dfrac12.AM.NK}{ \dfrac12.AB.CH} = \dfrac{AM}{AB}.\dfrac{NK}{CH} = \dfrac23.\dfrac13 = \dfrac29$
$\implies S_{AMN} = \dfrac29.S_{ABC} = 12 \; (cm^2)$

2/ Gọi $a,b,c$ lần lượt là độ dài hai cạnh góc vuông và cạnh huyền
Theo đề bài ta có : $a-7=b$
Lại có : $S = \dfrac12.a.b = 30 \; (cm^2)$
$\iff a.(a-7) = 60 \\
\iff a^2-7a-60 = 0 \\
\iff \cdots \\
\iff (a-12)(a+5) = 0 \\
\iff \left[ \begin{array}{l} {} a-12=0 \\ a+5=0 \\ \end{array} 
ight. \\
\iff \left[ \begin{array}{l} {} a=12 \\ a=-5 \; \textrm{( loại vì độ dài một cạnh của tam giác không thể âm )} \\ \end{array} 
ight. \\
\implies b = a-7 = 12-7 = 5$
Áp dụng định lý Pytago
Tính được $c = \sqrt{a^2+b^2} = 13$
Lại có : $S = \dfrac12.c.AH = 30 \; (cm^2)$
$\implies AH = \dfrac{60}c = \dfrac{60}{13} \approx 4,62 \; (cm^2)$

3/ Do hình vuông cũng là hình thoi
Nên diện tích hình vuông nhận $AB$ làm đường chéo là :
$S = \dfrac12.AB.AB = 98 \; (cm^2) \\
\implies AB^2 = 196 \\
\implies AB = 14 \\
\implies P_{ABCD} = 14.4 = 54 \; (cm^2)$

4/ Dễ cm $\dfrac{AM}{AB} = \dfrac13$
Xét $\triangle{ABC}$ có :
$MN // BC$ ( gt )
$\implies \triangle{AMN} \sim \triangle{ABC}$
Mà $\dfrac{AM}{AB} = \dfrac13$ (cmt)
$\implies$ tỉ số đồng dạng $k = \dfrac13$
$\implies$ tỉ số diện tích $= k^2 = \dfrac19$
$\iff \dfrac{S_{AMN}}{S_{ABC}} = \dfrac19 \\
\implies S_{AMN} = \dfrac19.S_{ABC} = \dfrac19.126 = 14 \; (cm^2)$

5/ Đề chưa rõ

Kurosaki Akatsu 04/06/2017 lúc 20:12

Cậu tự vẽ hình nha !

a) Vì AB là đường trung trực của DM

=> AD = AM (tính chất 1 điểm trên đường trung trực)   (1)

Tương tự với AC là trung trực của ME

=> AM = AE  (2) 

Từ (1) và (2) 

=> AM = AD = AE

b) Từ (1) ta suy ra \(\Delta ADM\) cân tại A

Từ (2) ta cũng có \(\Delta AEM\) cân tại A

Vì trong tam giác cân , đường trung trực , phân giác , trung tuyến , đường cao đều trung nhau 

=> Với AB,AC là đường trung trực tương ứng thì AB,AC cũng là phân giác tương ứng 

=> \(\widehat{DAB}=\widehat{MAB}=\frac{\widehat{MAD}}{2}\) và \(\widehat{MAC}=\widehat{CAE}=\frac{\widehat{MAE}}{2}\)

Ta có :

\(\widehat{BAM}+\widehat{MAC}=90^0\)

\(2\widehat{BAM}+2\widehat{MAC}=180^0\)

\(\widehat{MAD}+\widehat{MAE}=180^0\)

=> Ba điểm thẳng hàng

Dương đức cường 04/06/2017 lúc 16:37

éo giúp

Siêu Quậy Quỳnh 26/05/2017 lúc 16:08

b) Diện tích tam giác ABC là

\(\frac{60\times80}{2}=2400\left(cm^2\right)\)

Diện tích tam giác ABE là 

\(2400-800=1600\left(cm^2\right)\)

Độ dài DE là

\(\frac{1600\times2}{60}~53\left(cm\right)\)

Độ dài BD là

\(60-20=40\left(cm\right)\)

Diện tích tam giác BED là

\(\frac{40\times53}{2}=1060\left(cm^2\right)\)

Siêu Quậy Quỳnh 26/05/2017 lúc 16:10

Tính ED được nhumg số không đẹp , ra số thập phân

hình như bạn ghi sai đề

Online Math 26/05/2017 lúc 16:04

Tính ED kiểu gì???

Chibiusa 20/05/2017 lúc 14:03

em cũng dòng tình với hai bạn ấy ạ

Nguyễn Thùy Dương 20/05/2017 lúc 13:56

Em cùng ý kiến vs cong chua anh trang

Cong chua anh trang 20/05/2017 lúc 13:53

sorry , em ko bt làm vì em mới học lớp 5 thui ạ

Kurosaki Akatsu 19/05/2017 lúc 09:26

Xét tam giác AKC và tam giác AHB có :

Góc A chung

AC = AB (tam giác ABC đều) 

=> Tam giác AKC = Tam giác AHB

=> AK = AH

Ta có :

BH là đường cao của AC

CK là đường cao của AB 

Mà 2 đường cắt nhau tại I

=> AI cũng là đường cao của BC

Mặt khác , tam giác ABC cân tại A

=> AI là đường cao và cũng là đường phân giác

Parkour Lee 19/05/2017 lúc 09:30

Xét tam giác AHB và AKC có :

Góc h = k = 90 độ

ab = ac ( tam giac abc cân )

chung góc  a

=> tam giác AHB = AKC ( ch - gnh )

=>  ah = ak ( 2 cạnh tương ứng ) 

Xét tam giác aki và ahi có : 

k = h ( = 90 độ )

ah = ak

ai chung 

=> tam giác aki = ahi ( ch - cgv )

=> góc kai = hai 

=> ai la phan giac

Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 17/05/2017 lúc 11:15

Đường tròn c: Đường tròn qua B_1 với tâm O Đoạn thẳng f: Đoạn thẳng [A, B] Đoạn thẳng g: Đoạn thẳng [A, C] Đoạn thẳng h: Đoạn thẳng [B, C] Đoạn thẳng l: Đoạn thẳng [P, C] Đoạn thẳng m: Đoạn thẳng [M, A] Đoạn thẳng n: Đoạn thẳng [B, N] O = (1.97, 2.92) O = (1.97, 2.92) O = (1.97, 2.92) Điểm A: Điểm trên c Điểm A: Điểm trên c Điểm A: Điểm trên c Điểm B: Điểm trên c Điểm B: Điểm trên c Điểm B: Điểm trên c Điểm C: Điểm trên c Điểm C: Điểm trên c Điểm C: Điểm trên c Điểm P: Giao điểm của c, j Điểm P: Giao điểm của c, j Điểm P: Giao điểm của c, j Điểm M: Giao điểm của c, k Điểm M: Giao điểm của c, k Điểm M: Giao điểm của c, k Điểm N: Giao điểm của c, i Điểm N: Giao điểm của c, i Điểm N: Giao điểm của c, i Điểm F: Giao điểm của j, f Điểm F: Giao điểm của j, f Điểm F: Giao điểm của j, f Điểm E: Giao điểm của i, g Điểm E: Giao điểm của i, g Điểm E: Giao điểm của i, g Điểm D: Giao điểm của k, h Điểm D: Giao điểm của k, h Điểm D: Giao điểm của k, h Điểm H: Giao điểm của l, m Điểm H: Giao điểm của l, m Điểm H: Giao điểm của l, m

a. Tứ giác CEHD có \(\widehat{HEC}=\widehat{HDC}=90^o\Rightarrow\) nó là tứ giác nội tiếp.

b. Tứ giác BFEC có \(\widehat{BEC}=\widehat{BFC}=90^o\Rightarrow\)nó là tứ giác nội tiếp. Vậy 4 điểm B, C, E, F cùng thuộc một đường tròn.

c. Ta thấy \(\Delta HAE\sim\Delta CAD\left(g-g\right)\Rightarrow\frac{AH}{AC}=\frac{AE}{AD}\Rightarrow AE.AC=AH.AD\)

Ta thấy \(\Delta CBE\sim\Delta CAD\left(g-g\right)\Rightarrow\frac{BC}{AC}=\frac{BE}{AD}\Rightarrow AD.BC=BE.AC\)

d. Ta thấy ngay \(\widehat{PCB}=\widehat{BAM}\) (Cùng phụ với góc ABC)

Mà \(\widehat{BAM}=\widehat{BCM}\) (Góc nội tiếp cùng chắn cung BM)

Vậy nên \(\widehat{PCB}=\widehat{BCM}\) hay CM là phân giác góc \(\widehat{PCB}\)

Lại có \(CM⊥HD\) nên HCM là tam giác cân. Vậy CB là trung trực của HM hay H, M đối xứng nhau qua BC.

e. Ta thấy BFHD là tứ giác nội tiếp nên \(\widehat{FDH}=\widehat{FBH}\) (Góc nội tiếp cùng chẵn cung FH)

 DHEC cùng là tứ giác nội tiếp nên \(\widehat{HDE}=\widehat{HCE}\) (Góc nội tiếp cùng chẵn cung HE)

Mà \(\widehat{FBH}=\widehat{HCE}\) ( Cùng phụ với góc \(\widehat{BAC}\) )

nên \(\widehat{FDH}=\widehat{HDE}\) hay DH là phân giác góc FDE.

Tương tự FH, EH cũng là phân giác góc DFE và DEF.

Vậy tâm đường tròn nội tiếp tam giác DEF chính là H.

Edward Newgate 13/05/2017 lúc 19:16

Xét tam giác ADK và tam giác HDC có :

góc ADK = góc HDC ( đối đỉnh )

góc KAD = góc CHD = ( 90 độ )

AK = HC ( gt )

Suy ra tam giác ADK = tam giác HDC ( g-c-g )

Suy ra AD = HD ( cặp cạnh tương ứng )

DK = DC ( cặp cạnh tương ứng )

Suy ra ba điểm K ; D ; H thẳng hàng

lan anh le 13/05/2017 lúc 10:52

a b h c d k 1 2 3 4 Xet tg adk va tg hdc co 

                                                                  +/d3 =d4 vì [đối đỉnh]

                                                                 +/góc kad = góc chd=90 độ 

                                                                 +/ak hc[theo gt] 

                                                              vay tg adk=tg hdc [c.g.c]

                                                             vậy ad=hđ và đk=đc[vì 2 cạnh tương ứng]

                                            Suy ra 3 điểm k,d ,h thẳng hàng

Hoàng Hà Vy 13/05/2017 lúc 10:47

A B H D C K

Xét tam giác BAD vuông tại A và tam giác BHD vuông tại H, ta có:

BD: cạnh chung

<ABD=<HBD(BD phân giác <B)(tại mình không biết kí hiệu góc ở đâu nên minh dùng tạm < vậy!! Thông cảm!!)

Vậy tam giác vuông BAD= tam giác vuông BHD(cạnh huyền-góc nhọn)

=> AD=DH

Tương tự, ta chứng minh được tam giác DAK= tam giác DHC (c.g.c)

=><ADK=<HDC(1)

Ta lại có <ADC=<ADK+<KDC=\(180^O\) (2)

Từ (1),(2)=> <KDC+<HDC=\(180^O\)

Hay K,D,H thẳng hàng (đpcm)

Trần Thị Thùy Linh 2004 09/05/2017 lúc 15:02

hình tự vẽ

ta có AF =AE (vì tam giác AFC=tam giác AEB)

=>tam giác AEF cân tại A

=>góc AEF=180độ -góc A/2 (1)

Xét tam giác ABC cân tại A(bài cho)

=>góc ACB =180độ -góc A/2 (2)

từ (1)(2)=> góc AEF =góc ACB

mà 2 góc lại ở vị trí đồng vị

vậy EF //BC( theo dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song)

BLACK PINK 09/05/2017 lúc 14:57

do tam giác AEB= tam giac AFC => AF=AE => tam giác aEF cân tại A

=> góc AFE= (180-góc FAE) : 2        (1)

ta có tam giác ABC cân => góc ABC=(180-BAC): 2       (2)

mà góc FAE= góc BAC

từ 1 và 2 => góc AFE= góc FAE

mà hai góc này ở vị trí đồng vị 

=>  EF song song với BC.  k cho mk với nhé, mk cx học lớp 7 kb với mk nhé

Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 05/05/2017 lúc 16:55

Góc β: Góc giữa h_1, j Góc β: Góc giữa h_1, j Góc γ: Góc giữa C, O, C' Góc γ: Góc giữa C, O, C' Góc δ: Góc giữa O, D, E Góc δ: Góc giữa O, D, E Đoạn thẳng f: Đoạn thẳng [B, C] Đoạn thẳng h_1: Đoạn thẳng [A, B] Đoạn thẳng i: Đoạn thẳng [A, C] Đoạn thẳng j: Đoạn thẳng [D, O] Đoạn thẳng l: Đoạn thẳng [O, E] Đoạn thẳng m: Đoạn thẳng [D, E] Đoạn thẳng h: Đoạn thẳng [O, H] Đoạn thẳng q: Đoạn thẳng [O, K] B = (-0.58, 1.03) B = (-0.58, 1.03) B = (-0.58, 1.03) C = (1.82, 1.02) C = (1.82, 1.02) C = (1.82, 1.02) Điểm A: Điểm trên g Điểm A: Điểm trên g Điểm A: Điểm trên g Điểm D: Điểm trên h_1 Điểm D: Điểm trên h_1 Điểm D: Điểm trên h_1 Điểm O: Giao điểm của g, f Điểm O: Giao điểm của g, f Điểm O: Giao điểm của g, f Điểm E: Giao điểm của k, i Điểm E: Giao điểm của k, i Điểm E: Giao điểm của k, i Điểm H: Giao điểm của n, m Điểm H: Giao điểm của n, m Điểm H: Giao điểm của n, m Điểm K: Giao điểm của p, h_1 Điểm K: Giao điểm của p, h_1 Điểm K: Giao điểm của p, h_1

a. Do \(CE=\frac{OB^2}{BD}\Rightarrow CE=\frac{OB.OC}{BD}\Rightarrow\frac{CE}{OB}=\frac{OC}{BD}\)

Lại vì tam giác ABC cân tại A nên \(\widehat{DBO}=\widehat{OCE}\)

Từ đó suy ra \(\Delta DBO\sim\Delta OCE\left(c-g-c\right)\)

b. Do \(\Delta DBO\sim\Delta OCE\Rightarrow\frac{BO}{CE}=\frac{DO}{OE}\Rightarrow\frac{CO}{CE}=\frac{DO}{OE}\left(1\right)\)

và \(\widehat{BOD}=\widehat{CEO}\)

Ta có \(\widehat{BOD}+\widehat{DEO}+\widehat{EOC}=180^o=\widehat{OEC}+\widehat{DEO}+\widehat{EOC}\)

 nên \(\widehat{DOE}=\widehat{OCE}\left(2\right)\)

Từ (1), (2) suy ra \(\Delta DOE\sim\Delta OCE\left(c-g-c\right)\Rightarrow\Delta DOE\sim\Delta OCE\sim\Delta DBO.\)

c. Từ các tam giác đồng dạng ta suy ra \(\widehat{BDO}=\widehat{EDO};\widehat{DFO}=\widehat{CFO}\)

hay DO, EO lần lượt là các phân giác của các góc \(\widehat{BDE};\widehat{DEC}.\)

d. Gọi chân đường vuông góc kẻ từ O xuổng DE, AB lần lượt là H, K. Ta thấy ngay OK không đổi và OH chính là khoảng cách từ O đến ED.

Khi đó ta thấy ngay \(\Delta DHO=\Delta DKO\) (cạnh huyền - góc nhọn)

\(\Rightarrow OH=OK\) (không đổi).

Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 05/05/2017 lúc 16:01

Đoạn thẳng f: Đoạn thẳng [A, B] Đoạn thẳng g: Đoạn thẳng [A, C] Đoạn thẳng h: Đoạn thẳng [B, C] Đoạn thẳng i: Đoạn thẳng [A, M] Đoạn thẳng l: Đoạn thẳng [G', M] Đoạn thẳng m: Đoạn thẳng [B, G'] Đoạn thẳng n: Đoạn thẳng [G, C] Đoạn thẳng q: Đoạn thẳng [I, B] Đoạn thẳng r: Đoạn thẳng [K, B] Đoạn thẳng s: Đoạn thẳng [I, M] A = (-0.41, 2.82) A = (-0.41, 2.82) A = (-0.41, 2.82) B = (-0.93, 1.36) B = (-0.93, 1.36) B = (-0.93, 1.36) C = (1.71, 1.47) C = (1.71, 1.47) C = (1.71, 1.47) Điểm M: Trung điểm của h Điểm M: Trung điểm của h Điểm M: Trung điểm của h Điểm G: Giao điểm của i, j Điểm G: Giao điểm của i, j Điểm G: Giao điểm của i, j Điểm G': Giao điểm của c, k Điểm G': Giao điểm của c, k Điểm G': Giao điểm của c, k Điểm I: Giao điểm của p, g Điểm I: Giao điểm của p, g Điểm I: Giao điểm của p, g Điểm K: Giao điểm của p, n Điểm K: Giao điểm của p, n Điểm K: Giao điểm của p, n

a. Do G là trọng tâm tam giác nên AG = 2 GM. Lại theo giả thiết AG = GG' nên GG' = 2GM hay GM = MG'.

Vậy nên \(MG'=\frac{1}{2}AG.\)

b. Xét tam giác MG'B và tam giác MGC có:

MG' = MG

MA = MC

\(\widehat{G'MB}=\widehat{GMC}\) (đối đỉnh)

nên \(\Delta MG'B=\Delta MGC\left(c-g-c\right)\Rightarrow BG'=CG.\)

c. Do MI là trung trực của BC nên IB = IC, KB = KC.

Xét tam giác ICK và tam giác IBK có:

IC = IB, KC = KB, IK chung nên \(\Delta ICK=\Delta IBK\left(c-c-c\right)\)

Vũ Như Mai 05/05/2017 lúc 16:01

Chắc là "Sao cho G' là trung điểm AC" ??

Yoshimori Simimura 06/05/2017 lúc 21:38

Cô Huyền đúng đó

Lê Thành Danh 2003 04/05/2017 lúc 21:35

a)  xét tg ABD và tg ACE có:

Góc A chung

AC=AB (tgc ABC)

Góc E=D=90

Suy ra tg ABD=tg ACE 

Mấy câu kia mai mik trả lời,  bây h bận rồi

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: