Giúp tôi giải toán và làm văn


nhất sông núi 13 tháng 6 2017 lúc 15:35
Báo cáo sai phạm

I/ Kiến thức cần nhớ

- Công thức tính diện tích tam giác:   S = a x h : 2

Trong đó:  S là diện tích tam giác,

           a là số đo của đáy (lấy đáy là một trong 3 canh của tam giác)

           h là số đo chiều cao ứng với đáy (Chiều cao của tam giác là đoạn thẳng hạ từ đỉnh xuống đáy và vuông góc với đáy)

- Công thức liên quan:   h = S x 2 : a  ;            a = S x 2 : h

II/ Các ví dụ

Ví dụ 1:

Cho tam giác ABC (như hình vẽ) có độ dài đáy BC = 16, diện tích tam giác là 200 cm2. Vẽ chiều cao AH và tính AH.

ABCH
                                                                                                        
Giải: 

+)  Đáy là BC thì chiều cao là đoạn thẳng xuất phát từ A và vuông góc với BC.

+) Áp dụng công thức tính chiều cao h = S x 2 : a.

Độ dài chiều cao AH là:        200 x 2 : 16 = 25 (cm)

Đáp số: 25 cm

Nhận xét :

       - Không phải lúc nào chiều cao cũng nằm trong tam giác.

       - Khi tính diện tích tam giác, cần lưu ý: Chiều cao nào thì phải ứng với đáy đó.(Trong ví dụ 1, đáy là BC thì chiều cao là AH).

-----------------------

Ví dụ 2:

Cho tam giác ABC có diện tích là 45 cm2. D là trung điểm của cạnh AB. Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE gấp đôi EC. Tính diện tích tam giác AED.

Giải:

ABCHDE

Nối B với E. Vẽ EH vuông góc với AB.

Ta có

      SABE = 12  x EH x AB 

      SADE  =  12  x EH x AD

                = 12 x EH x 12 x AB  (vì AD = 12   x AB)

                =  12  x SABE                           (1)

Tương tự, ta có: ABE và ABC là hai tam giác có chung chiều cao hạ từ đỉnh B mà đáy AE = 23  x AC

Suy ra: SABE = 23  x SABC                       (2)  .

Từ (1) và (2) ta có  SADE  = 12  x  23  x SABC =  13  x 45 = 15 (cm2)

Đáp số : 15 cm2

Nhận xét:  

- Ta có thể tính diện tích tam giác bằng cách tìm mối quan hệ giữa các tam giác.

    + Nếu hai tam giác có chung chiều cao (hoặc chiều cao bằng nhau) thì diện tích của chúng tỉ lệ với hai cạnh đáy .

    + Nếu hai tam giác có chung đáy (hoặc đáy bằng nhau)  thì diện tích của chúng tỉ lệ với hai đường cao tương ứng.

- Lưu ý: Ưu tiên nối thêm hình và chọn đáy là những cạnh có chia tỉ lệ. (Ở ví dụ 2, ta cũng có thể nối D với C).

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 5 tháng 1 2018 lúc 10:38
Báo cáo sai phạm
Trung Lê Đức 23 tháng 9 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

7 a 45 \-------------v----------/

Đường cao của vườn dài:  105/7x2=15x2=30 (m)

Diện tích mảnh vườn ban đầu là : (45x30)/2=675 (m2)

                               Đ/s 675 m2 

Học tốt

ta c

Đọc tiếp...
VRCT_Ran love shinichi 25 tháng 8 2016 lúc 16:29
Báo cáo sai phạm

Gọi giao điểm của CF với BE là M, giao điểm của EF với CD là N.
 

Theo tính chất góc ngoài của tam giác, ta có:
 

BMF^=B^+C1^;BMF^=F^+E1^
 

suy ra B^+C1^=F^+E1^ (1)
 

Tương tự D^+E2^=F^+C2^ (2)
 

Mặt khác, theo giả thiết thì: C1^=C2^,E1^=E2^ (3)
 

Từ (1) (2) và (3) suy ra
 

2F^=B^+D^ nên F^=B^+D^2
 

hay CFE^=ABC^+ADE^2

Chúc em học tốt, thân!

Đọc tiếp...
Việt Anh 27 tháng 10 2016 lúc 16:31
Báo cáo sai phạm

Gọi giao điểm của CF với BE là M, giao điểm của EF với CD là N.
 

Theo tính chất góc ngoài của tam giác, ta có:
 

BMF^=B^+C1^;BMF^=F^+E1^
 

suy ra B^+C1^=F^+E1^ (1)
 

Tương tự D^+E2^=F^+C2^ (2)
 

Mặt khác, theo giả thiết thì: C1^=C2^,E1^=E2^ (3)
 

Từ (1) (2) và (3) suy ra
 

2F^=B^+D^ nên F^=B^+D^2
 

hay CFE^=ABC^+ADE^2


Đọc tiếp...
Duc Anh13112 27 tháng 7 2016 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

vì góc A bằng 90 độ nên:

 góc B + góc C = 180-90=90 độ

\(\Rightarrow\)góc BIC = 180 - (90 : 2) = 135 độ

Đọc tiếp...
natrihidro 17 tháng 9 lúc 6:17
Báo cáo sai phạm

Giải tiếp:

Do đó các tứ giác AEKI, AFLI nội tiếp (1)

Vậy ^AKM =^AKI = ^AEI = 90o = ^AFI = ^ALI = ^ALN

Kết hợp AM vuông góc MN suy ra các tứ giác AKDM và ALDN nội tiếp(2)

Từ (1) và (2) suy ra ^DAM = ^DKM = 180 - ^EKI = ^EAI = ^CAI = ^BAI = ^FAI = 180 - ^FLI = ^DLI = ^DLN = ^DAM.

Từ đó với chúc ý AM \(\perp\) MN suy ra tam giác AMN cân tại A.

Đọc tiếp...
natrihidro 16 tháng 9 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

Sorry vì hình vẽ ko chính xác.

Đường tròn (I) tiếp xúc với AB, AC tương ứng tại F và E. Gọi K là giao điểm của BI và DE, L là giao điểm của CI và DF.

I A B C D M N F E K L

Giả sử L nằm trong đoạn Df và K nằm trong đoạn DE. Các TH khác chứng minh tương tự.

Dễ thấy ^AIK = ^IAB + ^IBA = (^BAC + ^ABC)/2 = 90o - (^ACB)/2 = ^CED = 180o - ^AEK

^AIL = 180o - ^AFL. Chịu.

Đọc tiếp...
❤ Շ¡ểų ทջư ทɦ¡ ❤ 15 tháng 9 lúc 21:25
Báo cáo sai phạm

a. Tổng 3 góc trong tam giác là 180

Vì là tam giác cân nên:

Góc B = Góc C

=> (180o - 60o) : 2 = 60o

Vậy góc B và góc C đều = 60o

Đọc tiếp...
chuyên toán thcs 15 tháng 9 lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

a) Vì \(\Delta ABC\)cân A

=> \(\widehat{B}=\widehat{C}=\frac{180^0-\widehat{A}}{2}=60^0\)

b)

Vì \(\Delta ABC\)cân A 

=> \(\Rightarrow\widehat{B}=\widehat{C}=70^0\Rightarrow\widehat{A}=180^0-70.2=40^0\)

Study well 

Đọc tiếp...
Kazuto CTV 12 tháng 9 lúc 16:43
Báo cáo sai phạm

d K H C B A 1 2

Ta có ∆ABC vuông cân tại A (gt)

=> AB = AC và ^BAC = 90o (1)

∆KAC vuông tại K (gt)

=> ^A2 + ^C1 = 90o (2)

^A1 + ^BAC + ^A2= 180o (3)

Từ (1)(3) => A1 + A2 = 90o (4)

Từ (2)(4) => A1 = C1

Xét ∆HAB vuông tại H và ∆KCA vuông tại K có :

AB = AC

A1 = C1

=> ∆HAB = ∆KCA

=> AH = CK (5)

XÉT ∆HAB vuông tại H theo định lý Pytago có :

HB^2 + AH^2 = AB^2 (6)

Từ (5)(6) => BH^2 + CK^2 = AB^2

Đọc tiếp...
Hyouka CTV 12 tháng 9 lúc 15:19
Báo cáo sai phạm

H A K d B C A B H K C d

\(\widehat{ABH}=\widehat{CAK}\) cùng phụ với \(\widehat{BAH}\)

\(\Delta ABH=\Delta CAK\)  ( cạnh huyền - góc nhọn ) suy ra BH = AK

Do đó \(BH^2+CK^2=AK^2+CK^2\)                                                 ( 1 ) 

Xét tam giác vuông ACK,theo định lý Pitago :

                 \(AK^2+CK^2=AC^2\)                                                       ( 2 ) 

Từ  ( 1 ) và   ( 2 )  suy ra \(BH^2+CK^2=AC^2\) hằng số

Vậy BH2 + CK2 ko phụ thuộc vào vị trí của d

Đọc tiếp...
Kazuto CTV 2 tháng 9 lúc 15:40
Báo cáo sai phạm

B C F E A N M Chỉ mang t/c minh họa

M là trung điểm của AC và BE (gt)

=> AM = MC ; ME = MB

Xét ∆AME và ∆CMB có :

MA = MC (cmt)

^AME = ^CMB (đối đỉnh)

ME = MB (cmt)

=> ∆AME =∆CMB (c-g-c)

=> AE = BC (1)

2.  cmtt ý 1 có AF = BC (2)

Từ (1)(2) => AE = EF (3)

Theo ý 1 có ∆AME = ∆CMB

=> ^E1 = ^B1 

Mà ^E1 và ^B1 nằm ở vị trí so le trong

=> AE // BC (4)

Cmtt ta có : AF // BC (5)

Từ (4)(5) => A;F;E thẳng hàng   (6)

Từ (3)(6) => A là trung điểm EF

Đọc tiếp...
Tomoyo Daidonji 1 tháng 7 2017 lúc 9:01
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn bạn, chúc bạn học giỏi !

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc An 30 tháng 6 2017 lúc 18:13
Báo cáo sai phạm

A B C I

a) Vì chiều cao hạ từ đỉnh A = \(\frac{3}{4}\)BC, mà BC = 8 cm nên chiều cao hạ từ đỉnh A = 8 x \(\frac{3}{4}\)= 6 (cm)

SABC = (8 x 6) : 2 = 24 (cm2)

b) Ta có SABI = \(\frac{3}{4}\)SABC vì chung chiều cao hạ từ đỉnh B , cạnh AI = \(\frac{3}{4}\)AC

Nên SABI = 24 x \(\frac{3}{4}\)= 18 (cm2)

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 5 tháng 1 2018 lúc 11:04
Báo cáo sai phạm

A B C D E I

Đặt \(\frac{EI}{ID}=k\).

Ta có \(S_{DIA}+S_{IAE}=S_{DAC}\left(=\frac{1}{4}S_{DEC}\right)\Rightarrow\left(1+k\right)S_{DIA}=S_{DAC}\)

Lại có : \(\frac{S_{DIC}}{S_{DBC}}=\frac{S_{DEC}}{k+1}:\frac{S_{DEC}}{2}=\frac{2}{k+1}\)

\(\Rightarrow\frac{\left(k+1+1\right)S_{DIA}}{2\left(k+1\right)S_{DIA}}=\frac{2}{k+1}\Rightarrow\frac{k+2}{2k+2}=\frac{2}{k+1}\Rightarrow k=2\)

Vậy thì EI = 2 ID hay \(DI=\frac{DE}{3}\)

Đọc tiếp...
10 tháng 7 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

bạn nào cho mình lời giải bài này kotìm một số , biết nếu viết thêm chữ số 6 vào bên phải số đó ta được số mới hơn số phải tìm 222 đơn vị

Đọc tiếp...
Phạm Minh Đức 4 tháng 4 2018 lúc 22:12
Báo cáo sai phạm

sao bằng 1/4 DEC đc vậy

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: