Giúp tôi giải toán và làm văn


Trần Thị Loan Quản lý 08/06/2015 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều dài phần còn lại là x (m)

=> phần gãy là 9 - x (m)

Áp dụng ĐL Pi - ta go ta có: x2 + 32 =  (9 - x)2 

=> x2 + 9 = (9 - x)(9 - x)

=> x2 + 9 = 81 - 18x + x2

=> 18x = 81 - 9 = 72 => x = 72 : 18 = 4 m

Vậy điểm gãy cách gốc 4 m

 

Đọc tiếp...
Tiểu Thiên Băng 08/11/2017 lúc 11:22
Báo cáo sai phạm

nhưng cô ơi ở hình đã có sẵn x và 9-x rồi ạ

Đọc tiếp...
Nguyen Nguyen Khoi 26/01/2015 lúc 02:20
Báo cáo sai phạm

a) Gọi H là trung điểm BC. Ta có AH vuông góc vs BC ( Tính chất đường trung tuyến trong tam giác cân )

BD = CE => HD = HE => AH cùng là trung tuyến trong tam giác ADE. AH vuông góc vs BC => ADE cân (Trung tuyến cũng là dg cao)

b) Câu b => M trung vs H. AM là phân giác cũng là tình chất tam giác cân. Còn nếu muốn cm cụ thể thì. 

Xét 2 tam giác ADM và tam giác AEM. Ta có AM là cạnh chung. MD = ME (M trung điểm DE). AE = AD Tam giác cân => 2 tam giác = nhau => DPCM

c) Xét 2 tam giác EKC và tam giác DHB vuông tại K  và H

Ta có: EC = DB

Góc E = góc D => 2 tam giác = nhau ( Cạnh huyền góc nhọn)

=> BH = CK 

 

Đọc tiếp...
nguyển thị kim anh 31/03/2016 lúc 21:57
Báo cáo sai phạm

Bạn nguyen khoi nguyen ơi, ở câu b thì cho m là trung diểm bc, ko phaj de đâu

Đọc tiếp...
Dương Thảo Nhi 01/08/2017 lúc 16:16
Báo cáo sai phạm

Bạn nào làm thêm cho mk câu d với ạ

d, chứng minh 3 đường thẳng AH, BH, CK gặp nhau tại 1 điểm

Đọc tiếp...
Thanh Nguyen 16/11/2015 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

Tích cho mình nha :

Gọi M là giao điểm của EF với BC, N là giao điểm của DF với AB, ta có:
Ta có: DF vuông góc với AH
BC vuông góc với AH
DF song song với BC (hay BM)   (2 góc trong cùng phía)
Mà  là góc ngoài của  nên 
 
 
 AB song song với MF (hay EF) (vì có 2 góc đồng vị bằng nhau) (1)
  (2 góc so le trong)

Xét  và  có:
 
AH = DE (vì AD +DH = DH + HE)
 (ch/minh trên)
  (cạnh góc vuông - góc nhọn)  DF = BH (2 cạnh tương ứng)
Xét  và  có:

HE = AD (gt)
BH = DF (ch/minh trên)

  (2 cạnh góc vuông)   (2 góc tương ứng)
 BE song song với AF (hay AC) (vì có 2 góc so le trong bằng nhau) (2)
Mặt khác:   BA vuông góc với AC (3)
Từ (1), (2) và (3) suy ra: BE vuông góc với EF (đpcm)

Đọc tiếp...
olympic 21/04/2015 lúc 13:41
Báo cáo sai phạm

Chị giúp em thì có bài này thầy cho làm thử một bài lớp 7 cho biết em đang rồi trí nè 

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 12/06/2015 lúc 16:44
Báo cáo sai phạm

A B C H K D

kẻ AH vuông góc với Bc; AK vuông góc với BD

Vì tam giác ABC cân tại A; AH là đường cao nên đồng thời là đường p/g

=> góc BAH = 1/2 góc BAC = 15o

Tam giác ABC cân taij A => góc ABC = ACB = (180o - BAC) / 2= 75o

=> góc ABD = ABC - CBD = 75 - 60 = 15o

Xét tam giác vuông ABH và BAK có chung cạnh AB; góc BAH = ABK (=15o)

=> tam giác ABH = BAK (cạnh huyền - góc nhọn)

=> AK = BH = BC/2 = a/2

+) Mặt khác, trong tam giác BDC có: góc DBC= 60o; góc DCB = 75 độ => góc BDC = 45 độ

=> góc ADK = 45 độ (đối đỉnh) mà tam giác AKD vuông tại K

=> tam giác AKD vuông cân tại K

=> AK = KD = a/2

Theo ĐL Pi - ta go => AD  = \(\sqrt{AK^2+KD^2}=\sqrt{\frac{a^2}{4}+\frac{a^2}{4}}=\frac{a}{\sqrt{2}}\)

Đọc tiếp...
Ngô Thành Đạt 16/01/2017 lúc 13:13
Báo cáo sai phạm

tính AD: 
xét tam giác ABC . dùng định lý cos trong tam giác ta có (BC^2= AB^2 + AC^2- 2AB*AC*cosA ) 
có AC=AB nên ta sẽ tìm được AB và AC = 2 chia căn( 2 - căn 3) 
mặt khác ta có B+C+A=180 nên có ABD = 15độ 
áp dụng định lý cos trong tam giác BDC có ( DC ^2 = BD^2+BC^2 - 2BD*BC*cos BDC 
áp dụng tiếp với tam giác ABD có : AD^2 = AB^2 + BD^2-2AB*BD*cosABD 
ta tính DC và AD có CD = căn(....) = BD-2 
AD =căn (...)= .... 

sau đó có AD +DC = AC --> BD =?, sau đó thay vào AD ta sẽ tìm được 

Đọc tiếp...
Lưu Thiện Sơn 01/01/2018 lúc 21:54
Báo cáo sai phạm

Giải được cho tiền , làm thế kia có ma mới hiểu 

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Mai Trang 16/01/2015 lúc 16:44
Báo cáo sai phạm

 hình nè lo mà cảm ơn đi, bữa sau tui nghĩ tiếp câu b chợ, mới  được có 2 yếu tố A D B E C F

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Mai Trang 16/01/2015 lúc 19:36
Báo cáo sai phạm

làm tiếp nè:

b, ta có

  • goc BDF + goc FDE + gocEDA=180  
  • goc BFD + goc DFE+goc EFC=180 

           mà goc BDF=goc EFD (chứng minh trên: cmt)

                 goc FDE= goc DBF (cmt)

 => goc EDA= goc EFC

      Xét tam giác ADE  và tam giác EFC có 

            EF=AD(cmt))

             góc EDA = EFC ( cmt)

            góc FEC=  góc EAD ( 2 góc đồng vị của  EF//AB)

   => tam giác ADE = tam giác EFC ( dpcm)

      c, Vi tam giác ADE= tam giác EFC

    => AE=EC( 2 cạnh tương ứng) A D B E C F

 

             

                   

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Mai Trang 16/01/2015 lúc 16:40
Báo cáo sai phạm

lam so so thoi do

a,Xét tam giác CEF và tam giác FBD co

     DF la canh chung 

       góc EDF = góc DFB ( 2 góc so le trong của  DE//BC)

        góc BDF = Góc EDF( 2 góc so le trong của EF//AB)

=> tam giác CEF= tam giác FBD (g.c.g)

=>EF = DB ( 2 cạnh tương ứng)

 mà BD= AD ( D la trung diem cua AB) 

=> EF= AD(dpm)

b,mới nghĩ đến đó thôi

Đọc tiếp...
trần như 18/03/2015 lúc 13:36
Báo cáo sai phạm

Ta có :

BC// Ay

ð     góc BCA = góc zAy

hay  góc BAK = góc BCK = góc xAy/2 = 60 độ /2 = 30 độ (  Az là tia phân giác góc xAy)

 

Xét tam giác BKA và tam giác BKC có :

     Góc AKB = Góc CKB (=90 độ)

     Cạnh BK chung

     Góc BAK = góc BCK

ð     tam giác BKA = tam giác BKC ( Cạnh góc vuông - góc nhọn)

ð     AK = CK ( hai cạnh tương ứng )

ð     K là trung điểm cạnh AC

 

b,Xét tam giác BAK có:

góc BAK + góc BKA + góc KBA = 180 độ

=>30 độ + 90 độ + góc KBA = 180 độ

Góc KBA = 180 độ - 90 độ -30 độ

Góc KBA = 60 độ

 

 Xét tam giác BAH và tam giác ABK có :

Góc BHA = góc BKA (=90 độ)

AB là cạnh chung

Góc BAH = góc ABK ( = 60 độ)

ð     tam giác BAH = tam giác ABK (cạnh huyền - góc nhọn)

ð     BH = AK ( hai cạnh tương ứng)

 AK = CK

ð     BH = AK = CK

Hay BH = AC/2

 

c,Kẻ trung tuyến KH’ ( Trung tuyến vừa là đường cao vừa là đường trung trực )

 Xét tam giác KH’A và tam giác KH’M có:

      góc A KH’ = góc MKH’( ta dựng)

     cạnh KH’ là cạnh chung

    góc AH’K = góc MH’ K

ð     tam giác KH’A = tam giác KH’M(g.c.g)

ð     góc KAH’ = góc KMH’ = 30 độ (Vì góc KAH’ = 30 độ)

Ta có : góc CMK + góc KMH’ = 90 độ

       Hay góc CMK + 30 độ = 90 độ

ð     góc CMK = 90 độ - 30 độ

ð     góc CMK = 60 độ

 BC // Ay

Mà góc AMC = 90 độ

ð     góc BCM = 90 độ

Ta lai có :

Tam giác BKA = tam giác BKC (theo câu a)

=> góc BAK = góc BCK (2 góc tương ứng)

Mà góc BAK = 30 độ

=> góc BAK = Góc BCK = 30 độ

Ta lại có :

Góc BCM = góc BCK + góc KCM

90 độ = 30 độ + góc KCM

=> góc KCM = 90 độ - 30 độ

=> góc KCM = 60 độ

 

Xét tam giác KMC có :

Góc KMC + góc KCM + góc CKM = 180 độ

Hay 60 độ + 60 độ + góc CKM = 180 độ

120 độ + góc CKM = 180 độ

=> góc CKM = 180 độ - 120 độ

=> góc CKM = 60 độ

Mà các góc của tam giác KMC đều bằng 60 độ

=> Tam giác KMC là tam giác đều 

xong rùi, tặng mình 1 đúng nhá

Đọc tiếp...
Đỗ Hoàng Tùng 24/10/2016 lúc 21:05
Báo cáo sai phạm

BẠN TRẦN NHƯ SIÊU QUÁ

Đọc tiếp...
dtgrfuy 18/03/2015 lúc 13:42
Báo cáo sai phạm

tạm thời gửi bạn 1 đúng mặc dù mình chưa đọc bài làm của bạn. thank you nha

Đọc tiếp...
Trà My CTV 30/12/2016 lúc 22:06
Báo cáo sai phạm

A B C H D 35 o

a) Xét tam giác AHB và tam giác DBH có:

AH=BD (giả thiết)

Góc AHB=góc DBH (=90o)

BH là cạnh chung

=> Tam giác AHB = tam giác DBH (c.g.c)

b) Theo chứng minh phần a: Tam giác AHB = tam giác DBH => Góc ABH = góc BHD (2 góc tương ứng)

Mà góc ABH và góc BHD là 2 góc so le trong => AB//DH

c) Tam giác ABH có: \(\widehat{BAH}+\widehat{AHB}+\widehat{ABH}=180^o\) (tổng 3 góc trong tam giác)

=>\(35^o+90^o+\widehat{ABH}=180^o\Rightarrow\widehat{ABH}=180^o-35^o-90^o=55^o\)

Tam giác ABC có: \(\widehat{BAC}+\widehat{ACB}+\widehat{ABC}=180^o\)(tổng 3 góc trong tam giác)

=>\(90^o+\widehat{ACB}+55^o=180^o\Rightarrow\widehat{ACB}=180^o-90^o-55^o=35^o\)

Đọc tiếp...
Dương Đặng Bảo Ngọc 12/03/2016 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

Trên tia đối của tia AC vẽ AE sao cho AE=AC.
 CE=2AC
Mà: BO=2AC
 CE=BO
Tứ giác BEOC có 2 đường chéo bằng nhau.
 Tứ giác BEOC là hình vuông.
 EB=BC=CO=OE
Ta được: BC=CO
 Tam giác OBC cân (đpcm)

Đọc tiếp...
Dương Đặng Bảo Ngọc 12/03/2016 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

trên đt đi qua BO, lấy O' (cùng phía với O) sao cho CO'=2AC. Khi đó tam giác vuông ACO' là nửa tam giác đều, vậy góc ACO'=60 độ --> góc BCO'=75 độ --> tam giác BCO' cân tại O' --> BO'=CO'=2AC --> BO'=BO ---> O' trùng với O --> tam giác BCO cân tại O.

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: