Giúp tôi giải toán và làm văn


Hằng Phạm 27/10/2014 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

Nếu lần thứ hai không bán thêm 3kg đường thì số đường còn lại sau khi bán lần thứ hai là : 17 + 3 = 20 kg . 
20 kg đường thì bằng : 1 - 3/7 =4/7 số đường còn lại sau khi bán lần thứ nhất .
Số đường còn lại sau khi bán lần thứ nhất là : 20 : 4 ×7 = 35 kg .
Nếu lần thứ nhất không bán thêm 5kg đường thì số đường còn lại sau khi bán lần thứ nhất là: 35 + 5 = 40 kg .
40 kg đường bằng : 1 - 1/3 = 2/3 bao đường .
Số đường có trong bao là : 40 : 2 × 3 = 60 ( kg ). 

 


 

Đọc tiếp...
Phan Nguyễn Thảo Ngân 03/11/2014 lúc 21:42
Báo cáo sai phạm

Nếu lần thứ hai không bán thêm 3kg đường thì số đường còn lại sau khi bán lần thứ hai là : 17 + 3 = 20 kg . 
20 kg đường thì bằng : 1 - 3/7 =4/7 số đường còn lại sau khi bán lần thứ nhất .
Số đường còn lại sau khi bán lần thứ nhất là : 20 : 4 ×7 = 35 kg .
Nếu lần thứ nhất không bán thêm 5kg đường thì số đường còn lại sau khi bán lần thứ nhất là: 35 + 5 = 40 kg .
40 kg đường bằng : 1 - 1/3 = 2/3 bao đường .
Số đường có trong bao là : 40 : 2 × 3 = 60 ( kg ). 

 

Đọc tiếp...
Bùi Đức Lôc 25/10/2017 lúc 06:02
Báo cáo sai phạm

Nếu lần thứ hai không bán thêm 3kg đường thì số đường còn lại sau khi bán lần thứ hai là : 17 + 3 = 20 kg . 

20 kg đường thì bằng : 1 - 3/7 =4/7 số đường còn lại sau khi bán lần thứ nhất .

Số đường còn lại sau khi bán lần thứ nhất là : 20 : 4 ×7 = 35 kg .

Nếu lần thứ nhất không bán thêm 5kg đường thì số đường còn lại sau khi bán lần thứ nhất là: 35 + 5 = 40 kg .

40 kg đường bằng : 1 - 1/3 = 2/3 bao đường .

Số đường có trong bao là : 40 : 2 × 3 = 60 ( kg ). 

Đọc tiếp...
Liv and Maddie 14/05/2017 lúc 17:54
Báo cáo sai phạm

Vì người thứ 3 mua 7 m thì vừa hết nên 1 phần số vải sau khi mua lần 2 là :

7 + 2 = 9 ( m )

Phân số chỉ 9 m vải là :

1 - 2/5 = 3/5 ( số vải còn sau lần 1 )

Số vải còn sau lần thứ 1 là :

9 : 3 x 5 = 15 ( m )

Tấm vải ban đầu dài là :

\(\left(15+5\right)\div\left(1-\frac{1}{3}\right)=30\left(m\right)\)

Đ/s :..........

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 14/05/2017 lúc 18:14
Báo cáo sai phạm

Ta có : 7 + 2 = 9 ( m )

Phân số chỉ 9 mét vải : 1 - 2/5 = 3/5 ( so vai .. )

số vải còn sau lần thứ 1 : 9 x 3 x 5 = 15 ( m )

Tấm vải bn đầu dài : ( 15 + 5 ) : ( 1 - 1/3 ) = 30 ( m )

Đáp số : ..... ( tự làm nhé bn )

Đọc tiếp...
Nguyen Anh Ngoc 06/10/2018 lúc 10:41
Báo cáo sai phạm

1413 : 9 = 157

142 + 67 - 85 = 124

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Ngọc Diệp 06/10/2018 lúc 11:40
Báo cáo sai phạm

\(1413:9=157\)

\(142+67-85=124\)

hok tốt

Đọc tiếp...
Missy Girl 06/10/2018 lúc 10:44
Báo cáo sai phạm

1413 : 9 = 157

 ? + 67 - 85 = 124

= 124 + 85 - 67 

= 209 - 67 

= 142

Hok tốt !!
# MissyGirl #

Đọc tiếp...
Wrecking Ball 29/09/2018 lúc 13:37
Báo cáo sai phạm

Trả lời : Em sẽ thanh minh cho bác ấy hiểu ( nếu không được thì hỏi cậu bé và bảo cậu bé kể lại mọi chuyện ) thì bác ấy sẽ hiểu ra và không trách lầm em !

* Biện pháp là : Từ từ nhẹ nhàng với người lớn để họ hiểu ra mọi chuyện 

Đọc tiếp...
Lyly Mary 29/09/2018 lúc 13:41
Báo cáo sai phạm
Hà Đức Anh 25/09/2018 lúc 21:02
Báo cáo sai phạm

                                                                 \(\text{Bài giải}\)

                           \(\text{Theo bài ra ta có sơ đồ : }\)

                                                 \(\text{| }\frac{1}{4}\text{ quyển và 15 trang |}\)

\(\text{Số trang còn lại sau ngày đầu : |__________|___|_______|__________|__________|}\)

                                                                              \(\text{|}\frac{5}{9}\text{ số trang còn lại và 20 trang |}\)

\(\text{Số trang còn lại sau ngày thứ hai : }\)                         \(\text{|___|___|___|___|___|_|__|___|___|___|}\)

                                                                                                  \(\text{| }\frac{3}{4}\text{ số trang còn lại và 20 trang cuối |}\)

\(\text{Số trang còn lại sau ngày thứ ba :}\)                                                                       \(\text{|___|___|___|___|}\)

\(\text{Vậy sau ngày đầu đánh thì còn lại }1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}\text{ quyển sách ( nếu không đánh 15 quyển )}\)

                                 \(\text{Số trang còn lại sau ngày thứ hai là :}\)

                                           \(20\text{ : }\left(4-3\right)\text{ x }4=80\text{ ( trang ) }\)

                                  \(\frac{5}{9}\text{ số trang còn lại sau ngày thứ nhất là :}\)

                                            \(80+20=100\text{ ( trang ) }\)

                                    \(\text{Số trang còn lại sau ngày đầu là :}\)

                                             \(100\text{ : }5\text{ x }9=180\text{ ( trang ) }\)

                                     \(\frac{3}{4}\text{ số trang quyển sách là :}\)

                                              \(180+15=195\text{ ( trang ) }\)

                                      \(\text{Số trang của quyển sách là :}\)

                                               \(195\text{ : }3\text{ x }4=260\text{ ( trang ) }\)

                                                   \(\text{Đáp số : }260\text{ trang . }\)

Đọc tiếp...
Hà Đức Anh 25/09/2018 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

                                                                              Bài giải

                                               Đổi : 75% = 3/4

                              Theo bài ra ta có sơ đồ : 

                                                                            | 1/4 quyển và 15 trang |   

Số trang còn lại sau ngày đầu : |__________|___|_______|__________|__________|

                                                                                                               | 5/9 số trang còn lại và 20 trang |

Số trang còn lại sau ngày thứ hai :                       |___|___|___|___|___|_|__|___|___|___|

                                                                                                                                                                       | 3/4 số trang còn lại và 20 trang cuối |

Số trang còn lại sau ngày thứ ba :                                                              |___|___|___|___|

                                         

                   Vậy sau ngày đầu đánh thì còn lại 1 - 1/4 = 3/4 quyển sách ( nếu không đánh 15 quyển )

                                           Số trang còn lại sau ngày thứ hai là :

                                                                20 : ( 4 - 3 ) x 4 = 80 ( trang )

                                           5/9 số trang còn lại sau ngày thứ nhất là :

                                                                80 + 20 = 100 ( trang )

                                           Số trang còn lại sau ngày đầu là :

                                                                100 : 5 x 9 = 180 ( trang )

                                           3/4 số trang quyển sách là :

                                                                180 + 15 = 195 ( trang )

                                           Số trang của quyển sách là :

                                                                 195 : 3 x 4 = 260 ( trang )

                                                        Đáp số : 260 trang.       

Đọc tiếp...
Trương Quang Đạt Hiệp sĩ 01/05/2015 lúc 15:02
Báo cáo sai phạm

Số vải người đó còn sau lần bán thứ nhất là:

               24 : (1 - 1/3) = 36 (m)

Độ dài tấm vải lúc đầu là:

               36 : (1 - 1/5) = 45 (m)

                         Đáp số: 45 m

Đọc tiếp...
Đào Anh Tiến 21/10/2017 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

độ dài tấm vải lúc đầu là:45m

Đọc tiếp...
Die Devil 09/08/2016 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm

Phân số chỉ 30 trang cuối là;1-3/4=1/4 số trang

Số trang sau ngày 2:30.4=120 trang

Số trang trước khi đọc 20 trang ngày 2 :120+20=140 trang

Phân số chỉ 140 trang còn lại sau ngày đầu:1-3/10=7/10

Số trang sau ngày đầu là:140:7.10=200 trang

Số trang trước khi đọc 16 trang ngày đầu:200+16=216 trang

Phân số chỉ 216 trang còn lại sau khi đọc 1/5 cuốn sách:1-1/5=4/5

Số trang của quyển sách là:216:4.5=270 trang

Đọc tiếp...
Hariwon 24/08/2016 lúc 09:18
Báo cáo sai phạm

270 phải ko bạn mình chậm mất rồi

Đọc tiếp...
oOo Koutetsujounhoxmax9xluz 01/09/2016 lúc 08:51
Báo cáo sai phạm

270 trang

Đọc tiếp...
Trần Trân 10/08/2018 lúc 09:24
Báo cáo sai phạm

167+x=1675

 x          =1675-167

x=     1508

k mk nhé

Đọc tiếp...
Cong chua disney 12/08/2018 lúc 14:36
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

x = 1508

cbht

Đọc tiếp...
Diêm Công Lĩnh 11/08/2018 lúc 11:25
Báo cáo sai phạm

167+x=689+986

167+x=1675

x=1675-167

x=1508

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Hùng 13/11/2017 lúc 18:37
Báo cáo sai phạm

lần ba bán là:

10 x 2 + 1 = 21 

lần hai bán là:

21 x 2 + 1 = 43

lần 1 bán là:

43 x 2 +1 =87

ba lần bán là :

21 + 43 + 87 = 151

đ/s:... bạn tự ghi nha

Đọc tiếp...
Vũ Trần Minh Anh 07/08/2018 lúc 21:25
Báo cáo sai phạm

Sau khi bán lần 2 thì có số quả cam là:

(10+1)x2=22(quả)

Sau khi bán lần 1 thì có số quả cam là:

(22+1)x2=46(quả)

Số quả cam trước khi mang đi bán là:

(46+1)x2=94(quả)

Đ/S: 94 quả.

ĐÓ CHỈ LÀ CÁCH MÌNH NGHĨ THÔI BẠN Ạ, MÌNH KO CHẮC CHẮN 100% LÀ ĐÚNG ĐÂU!!

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thu Thảo 25/03/2017 lúc 09:01
Báo cáo sai phạm

Số cam sau khi bán đợt 1 và đợt 2 ( không tính 1 quả )là : 

   10 x 2 = 20 (quả)

 Số cam sau khi bán đợt 1 ( không tính 1 quả ) là :  

   20 x 2 = 40 (quả)

Số cam lúc đầu là :

   (40 x 2) + 1 = 81 (quả)  

Đáp số : 81 quả cam

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Ngọc Ánh 25/12/2016 lúc 16:12
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là x.Theo bài ra ta có:

((x-3) x 6 - x + 48 ) : 3 = 75

(x -3) x 6 - x + 48       = 225

( x - 3 ) x 6 - x           = 177

...........................................

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Ánh Tuyết 10/07/2015 lúc 06:17
Báo cáo sai phạm

Bài này ra 39 chứ nhưng tui k piết cách làm ai chỉ hộ với 

Đọc tiếp...
Bùi Đình Hải 01/08/2017 lúc 08:57
Báo cáo sai phạm

x = 39 nha bn

Đọc tiếp...
Nguyễn Phi Hòa 22/06/2015 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

Số ta cần tìm là:       

      \(79:7.3=\frac{222}{7}\)

   Đáp án là một số không chia hết

Đọc tiếp...
Ngô Minh Thái 10/12/2015 lúc 09:35
Báo cáo sai phạm

Số cần tìm là: 79: 7x 3 (không chia hết)

Đọc tiếp...
Nguyễn Nam Cao 22/06/2015 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

Số cần tìm là :

79 : 7 x 3 = Ko chia hết

Đọc tiếp...
naruto 26/08/2018 lúc 17:35
Báo cáo sai phạm

04/07/2018 lúc 08:16

Tìm thương của 2 số đó biết rằng nêu giảm số bị chia 8 lần và gấp số chia lên 4 lần thì ta được thương mới là 102.

Đọc tiếp...
Miku 21/05/2018 lúc 13:29
Báo cáo sai phạm

Nếu ngày thứ nhất không bán thêm 6m , ngày thứ 2 không bán thêm 6 m thì còn lại :
\(6+6+6=18\) ( m )
Phân số số vải ngày 2 bán được là :
\(\left(1-\frac{4}{5}\right)\times\frac{1}{2}=\frac{1}{10}\)( tấm vải )
Phân số chỉ số phần số vải ngày 3 bán được là :
 \(\left(1-\frac{4}{5}-\frac{1}{10}\right)\times\frac{3}{4}=\frac{3}{40}\)( tấm vải )
Phân số chỉ số phần số vải còn lại là ;
\(1-\frac{4}{5}-\frac{1}{10}-\frac{3}{40}=\frac{1}{40}\)( tấm vải )
Tấm vải dài :
18 :1/40 = 720 ( m )
             Đáp số : 720 m

Đọc tiếp...
hoàng lê bảo 01/04/2018 lúc 09:47
Báo cáo sai phạm

từ một năm trước giải được rồi mất công theo dõi

Đọc tiếp...
Phan Tôn Nữ Nhi 19/02/2015 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

12,96.2,5:2,4 =13,5

 

Đọc tiếp...
Huỳnh Nguyễn Thanh Thùy 04/01/2015 lúc 10:17
Báo cáo sai phạm

     Số đó là:

             12,96;2,4x2,5=13,5

                      Đáp số:13,5

Đọc tiếp...
Vu ngoc anh 16/12/2015 lúc 13:00
Báo cáo sai phạm

Số đó là : 12,96 x 2,5: 2,4 =13,5

nhớ tick nhé bạn

Đọc tiếp...
phạm thị bích chung 10/08/2015 lúc 14:21
Báo cáo sai phạm

bình 1 chứa 8l

 bình 2 có 

9:(1 - 1/4)=12l

bình 3 có 27-8 -12=7l

binh1 ban đầu có là

8:(1-1/3)=12l

bình 3 ban đầu có 7l

bình 2 ban đầu có là 

27-7-12=8l 

đs  đúng ko phương mĩ linh

Đọc tiếp...
Duong Thanh Minh 20/04/2017 lúc 21:27
Báo cáo sai phạm

sau khi ban cho nguoi thu 2 thi so khoai con lai la:

0+50=50(kg)

sau khi ban cho nguoi thu nhat thi so khoai con lai la:

(50+10):5/11=132(kg)

nguoi do da ban so kg khoai la:

(132+10):1/4=568(kg)

d/s:568kg

Đọc tiếp...
tran van duc 07/05/2017 lúc 14:56
Báo cáo sai phạm
  • số khoai còn  lại sau mua  khi người thứ nhất mua là:(50+10):(1-5/11)=110 kg​
  • số khoai lúc đầu là:(110+10):(1-1/4)=160 kg
  • vậy số khoai lúc đầu là:160kg 
Đọc tiếp...
tran van duc 07/05/2017 lúc 14:49
Báo cáo sai phạm

số  khoai còn lại sau khi người thứ nhất mua là:(50+10):(1-5/11)=110 kg

số khoai lúc đầu là:(110+10:(1-1/4)=160kg

vậy số khoai lúc đầu là 160kg

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: