Giúp tôi giải toán


Siêu nhân họ Đỗ 06/04/2017 lúc 19:37
Báo cáo sai phạm

y x 3 + x x 3 = 60

( y + x ) x 3 = 60

y + x          = 60 : 3

y + x          = 20

         y , x  = 20 : 2

        y , x   = 10

y , x = 9

Lê Nho Không Nhớ 05/04/2016 lúc 11:40
Báo cáo sai phạm

Số đó là:

9-2=7

Đáp số:7

Vì Game ah mất em 05/04/2016 lúc 11:29
Báo cáo sai phạm

Số đó là: 9-2=7

Đáp số:7

k mk nha

Mình là Sky 05/04/2016 lúc 11:57
Báo cáo sai phạm

Số đó là 9-2=7

samurai sentai shinkenger 03/04/2016 lúc 06:37
Báo cáo sai phạm

p/s tương ứng với số kẹo của nam là

1/5:2/5=1/2

số kẹo của nam là

33:[1+2]=11[viên]

số kẹo của an là

33-11=22[viên]

mathonline 02/04/2016 lúc 22:39
Báo cáo sai phạm

Số kẹo của Nam là: 1/5:2/5=1/2(số kẹo của An)

Số kẹo của Nam là: 33:(1+2)=11(viên)

Số kẹo của An là: 11:1/2=22(viên)

Đáp số: An : 22 viên

            Nam:11 viên

Nữ Thần Tình Yêu Và Sắc Đẹp 01/04/2016 lúc 19:26
Báo cáo sai phạm

hình như ko phải tàu điện mà là tàu ngầm hay sao ý

nếu là tàu ngầm thì ko có khói nha bạn

lufffyvsace 01/04/2016 lúc 19:54
Báo cáo sai phạm

tàu điện làm j có khói 

Trần Hương Linh 23/04/2016 lúc 18:40
Báo cáo sai phạm

tàu điện ko có khói

Nguyễn Ngọc Nhi 29/03/2016 lúc 10:35
Báo cáo sai phạm

Phân số ứng với 28 quả là 

1 - \(\frac{10}{17}=\frac{7}{17}\) ( số trứng )

Số trứng còn lại sau lần 1 bán là 

28 : \(\frac{7}{17}\) = 68 ( quả )

Nếu lần 1 ko bán thêm 4 quả thì lần 2 và lần 3 cần bán là

68 + 4 = 72 ( quả )

Lúc đầu có số quả là 

72 : ( \(1-\frac{1}{3}\) ) = 108 ( quả )

Trrrraaaannn tttaabnn ddaaattt 30/03/2016 lúc 19:33
Báo cáo sai phạm

phan so chi 28 ,10/17-1/3=13/51

so trung dem ban la,4:13/51=13,6

Pun Nguyễn 03/04/2016 lúc 09:39
Báo cáo sai phạm

Gọi số học sinh của Pi-ta-go là x (xEN*)

Theo đề bài ta có 1/2x+1/4x+1/7x=25/28x

3HS tương đương với số phần là x-25/28x=3/28x

=> Số HS của Pi-ta-go là 3:3/28=28

Vậy số HS của Pi-ta-go là 28

Nữ Thần Tình Yêu Và Sắc Đẹp 02/04/2016 lúc 09:22
Báo cáo sai phạm

\(\frac{13}{24}\)

cao thi ngoc diem 02/04/2016 lúc 09:15
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{4}+\frac{1}{6}+\frac{1}{8}=\frac{13}{24}\)

ngo hoang nhat 08/03/2016 lúc 19:29
Báo cáo sai phạm

1/4+1/6+1/8=13/24

Nguyễn Quốc Việt 03/03/2016 lúc 18:18
Báo cáo sai phạm

Sau lần 2 bán còn lại số quả cam là:

     (24 + \(\frac{3}{4}\) ) : (1 - \(\frac{1}{4}\)) = 33 (quả)

Sau lần 1 bán còn lại số quả cam là:

    (33 + \(\frac{1}{3}\)) : (1 - \(\frac{1}{3}\)) = 50 (quả)

Lúc đầu có:

    (50 +\(\frac{1}{2}\)) : (1 - \(\frac{1}{2}\)) = 101 (quả)

         Đáp số: 101 quả

nguyen trong phuc 31/03/2016 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

101 quả

Thành Vũ Trung 03/03/2016 lúc 18:16
Báo cáo sai phạm

Số cam còn lại sau lần bán thứ 2 là:

         ( 24 + 3/4 ) : 3/4 = 33 (quả )

 Số cam còn lại sau lần bán thứ nhất là :

           ( 33 + 1/3) : 2/3 = 50 (quả )

Số cam bác nông dân đem đi bán là : 

          ( 50 + 1/2 ) : 1/2 = 101 ( quả )

Vương Nguyên 10/04/2016 lúc 19:55
Báo cáo sai phạm

Phân số chỉ số phần số vải đã bán tấm vải 1 là

 1- 1/5=4/5( tấm vải )

phân số chỉ số phần số vải đã bán tấm vải 2 là

1-1/3=2/3 ( tấm vải )

phân số chỉ số phần số vải đã bán tấm vải 3 là

1-3/7 = 4/7 ( tấm vải )

4/5 tấm vải thứ nhất bằng 2/3 tấm vải thứ 2 bằng 4/7 tấm vải thứ ba

hay 4/5 tấm vải thứ nhất = 4/6 tấm vải thứ 2= 4/7 tấm vải thứ 3

Coi tấm vải thứ nhất là 5 phần bằng nhau tấm vải thứ 2 là 6 phần tấm vải thứ ba là 7 phần như thế

Tổng số phần = nhau là

  5+6+7= 18 ( phần )

Tấm vải thứ nhất dài là

72 : 18 x5 =20 ( m)

Tấm vải thứ hai dài là

72 : 18 x 6 =  24 ( m)

Tám vải thứ ba dài là

72 : 18 x 7 = 28 ( m)

haphiyen 08/04/2016 lúc 14:26
Báo cáo sai phạm

Dễ Số Đó Là:8+3-5=6 mà đâu phải 7 

ai thấy đáng tích nha làm ơn

Vì Game ah mất em 08/04/2016 lúc 14:06
Báo cáo sai phạm

Số đó là : 8+3-5=7

 Đáp số:7

    

Lê Nho Không Nhớ 08/04/2016 lúc 18:06
Báo cáo sai phạm

Số đó là:

8+3-5=6

Đáp số:6

Nhỏ Suki 08/04/2016 lúc 15:41
Báo cáo sai phạm

Lần thứ 5 bán 1/6 số quýt suy ra 10 quả quýt bằng :

1-1/6=5/6 số quýt sau lần 4

Số quýt còn lại sau lần 4 là :

10:5*6=12 quả quýt

Lần thứ 4 bán 1/6 số quýt suy ra 12 và 8 quả quýt đó bằng :

1-1/6=5/6 số quýt sau lần 3 .

Số quýt sau lần 3 là :

(12+8):5*6=24 quả quýt

Lần thứ 3 bán 1/6 số quýt suy ra 24 và 6 quả quýt đó bằng :

1-1/6=5/6 số quýt sau lần 2 .

Số quýt sau lần 2 là :

(24+6):5*6=36 quả quýt 

Lần thứ 2 án 1/6 số quýt , suy ra 36 và 4 quả quýt đó bằng :

1-1/6=5/6 số quýt sau lần 1

Số quýt sau lần  là :

(36+4):5*6=48 quả quýt

Lần thứ 1 bán 1/6 số quýt suy ra 48 và 2 quả quýt bằng :

1-1/6=5/6 số quýt lúc đầu

Số quýt lúc mà bác nông dân có là :

(48+2):5*6=60 quả quýt

Đáp số : 60 quả quýt

nhóc quậy phá 08/04/2016 lúc 17:03
Báo cáo sai phạm

Lần thứ 5 bán 1/6 số quýt suy ra 10 quả quýt bằng :

1-1/6=5/6 số quýt sau lần 4

Số quýt còn lại sau lần 4 là :

10:5x6=12 quả quýt

Lần thứ 4 bán 1/6 số quýt suy ra 12 và 8 quả quýt đó bằng :

1-1/6=5/6 số quýt sau lần 3 .

Số quýt sau lần 3 là :

(12+8):5x6=24 quả quýt

Lần thứ 3 bán 1/6 số quýt suy ra 24 và 6 quả quýt đó bằng :

1-1/6=5/6 số quýt sau lần 2 .

Số quýt sau lần 2 là :

(24+6):5*6=36 quả quýt 

Lần thứ 2 án 1/6 số quýt , suy ra 36 và 4 quả quýt đó bằng :

1-1/6=5/6 số quýt sau lần 1

Số quýt sau lần  là :

(36+4):5*6=48 quả quýt

Lần thứ 1 bán 1/6 số quýt suy ra 48 và 2 quả quýt bằng :

1-1/6=5/6 số quýt lúc đầu

Số quýt lúc mà bác nông dân có là :

(48+2):5x6=60 quả quýt

Đáp số : 60 quả quýt

NATSU DRAGNEEL 08/04/2016 lúc 17:23
Báo cáo sai phạm

Lần thứ 5 bán 1/6 số quýt suy ra 10 quả quýt bằng :

1-1/6=5/6 số quýt sau lần 4

Số quýt còn lại sau lần 4 là :

10:5*6=12 quả quýt

Lần thứ 4 bán 1/6 số quýt suy ra 12 và 8 quả quýt đó bằng :

1-1/6=5/6 số quýt sau lần 3 .

Số quýt sau lần 3 là :

(12+8):5*6=24 quả quýt

Lần thứ 3 bán 1/6 số quýt suy ra 24 và 6 quả quýt đó bằng :

1-1/6=5/6 số quýt sau lần 2 .

Số quýt sau lần 2 là :

(24+6):5*6=36 quả quýt 

Lần thứ 2 án 1/6 số quýt , suy ra 36 và 4 quả quýt đó bằng :

1-1/6=5/6 số quýt sau lần 1

Số quýt sau lần  là :

(36+4):5*6=48 quả quýt

Lần thứ 1 bán 1/6 số quýt suy ra 48 và 2 quả quýt bằng :

1-1/6=5/6 số quýt lúc đầu

Số quýt lúc mà bác nông dân có là :

(48+2):5*6=60 quả quýt

Đáp số : 60 quả quýt

ai k mk k cho

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: