Giúp tôi giải toán và làm văn


Dương Thị Mỹ Hạnh 20/10/2014 lúc 19:23
Báo cáo sai phạm

400 kg gạo

BẠN THỬ LẠI COI ĐÚNG KHÔNG HA

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thùy Dương 22/10/2014 lúc 16:26
Báo cáo sai phạm

Gọi số gạo còn lại sau ngày thứ nhất là 4 phần

Số gạo bán được trong ngày thứ 2 là 3 phần

Vậy số gạo còn lại sau ngày thứ nhất là: 60 x 4 = 240kg

Phân số chỉ số gạo còn lại sau ngày thứ nhất là: 1 - 2/5 = 3/5

Số gạo ban đầu là: 240 x 5 : 3 = 400kg

Đọc tiếp...
cao my linh Hôm qua lúc 22:07
Báo cáo sai phạm

Đáp án là 400kg 

Không chả lời dài dòng

Đọc tiếp...
Lê Tuấn Nghĩa 06/06/2015 lúc 18:09
Báo cáo sai phạm

Người đó có số quả cam là :

      ((((10 + 1) x 2 +1) x 2 +1) x 2) = 94 (quả )

Người đó bán được số quả cam là :

      94 - 10 = 84 (quả)

      

Đọc tiếp...
Phạm Huyền My 06/06/2015 lúc 19:53
Báo cáo sai phạm

 Ta có : 1- 1/2 = 1/2

Số cam còn lại sau lần bán thứ 2 là : ( 10+1) : 1/2 = 22 quả

Ta có : 1- 1/2 = 1/2

Số cam còn lại sau lần bán thứ nhất là : ( 22+1 ) : 1/2 =46 quả

Ta có : 1- 1/2 = 1/2

Số cam có lúc đầu là : (46 +1) : 1/2 = 94 quả

Vậy người đó đã bán được tất cả số quả cam là : 94 - 10 =84 quả

                                              Đáp số : 84 quả cam

Đọc tiếp...
Nguyễn Thiệu Nhi 23/12/2016 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

Đáp số là 94  bạn lê tuấn nghĩa sai rồi sao lại trừ 10

Đọc tiếp...
Phan Vũ Như Quỳnh 08/10/2017 lúc 12:14
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là x,ta có :

x -36=89-17

x-36=72

x     =72+36

x     =108

Vậy số cần tìm là 108

Đọc tiếp...
Phạm Minh Hiếu 10/10/2017 lúc 07:00
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là x , ta có

x - 36 = 89 - 17 

x - 36 = 72

x = 72 + 36

x = 108

Đọc tiếp...
Phạm Minh Hiếu 09/10/2017 lúc 16:25
Báo cáo sai phạm

gọi số cần tìm là x , ta có

x -36 = 89 -17

x -36 = 72

x = 72+36 

x = 108

Đọc tiếp...
Thiên Khải Nguyên 09/10/2016 lúc 21:50
Báo cáo sai phạm

phân số chỉ 200kg so với số gạo còn lại sau khi bán 150kg là : 1 - 1/5 = 4/5 (số gạo còn lại )

số gạo còn lại sau khi bán 150kg là : 200 : 4/5 = 250 (kg)

số gạo còn lại sau khi bán 1/3 số gạo là : 150 + 250 = 400(kg)

phân số chỉ 400 kg là : 1-1/3=2/3 ( số gạo của cửa hàng ) 

cửa hàng đó bán tất cả số gạo là : 400:2/3=600 (kg)

nhớ cho mình điểm nha !

Đọc tiếp...
Hà Khánh Linh 21/09/2016 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

tôi không biết làm

Đọc tiếp...
hoang phuc 09/10/2016 lúc 21:50
Báo cáo sai phạm

600 kg

tk nhe

xin do

Đọc tiếp...
Tran Thi Hong Giang 06/10/2017 lúc 10:51
Báo cáo sai phạm

Gọi số đó là a

a : 2 = 4

a = 4 x 2  = 8

Số đó là 8

Đọc tiếp...
Despacito 06/10/2017 lúc 10:51
Báo cáo sai phạm

goi so can tim la x ta co

\(\frac{x}{2}=4\)

\(\Rightarrow x=2.4\)

\(\Rightarrow x=8\)

vay \(x=8\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Mai Linh 04/10/2017 lúc 17:11
Báo cáo sai phạm
boy trung học 04/10/2017 lúc 17:12
Báo cáo sai phạm

A

ta sẽ giải ra như sau

Cx6=>B

mk B=54

C=9

=>C=BX6

=>B=C/6

=>6=C/B

=>Từ B và C ta có

A=Bx2

A=54x2=108

vậy A là đáp án đúng

Đọc tiếp...
I am your faith 04/10/2017 lúc 17:08
Báo cáo sai phạm

Đáp án là A. 108 nhé
 

Đọc tiếp...
Trương Phúc Anh 01/10/2017 lúc 15:08
Báo cáo sai phạm

Số tiền của anh trước khi em cho thêm là :

3000 : 2 = 1500 ( đồng )

Số tiền của em trước khi cho anh :

3500 + 1500 = 5000 ( đồng )

Số tiền của em lúc đầu là :

5000 : 2 = 2500 ( đồng )

Số tiền của anh lúc đầu là :

( 3500 + 3000 ) - 2500 = 4000 ( đồng )

         Đ/s : .....

Đọc tiếp...
Hằng Phạm 27/10/2014 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

Nếu lần thứ hai không bán thêm 3kg đường thì số đường còn lại sau khi bán lần thứ hai là : 17 + 3 = 20 kg . 
20 kg đường thì bằng : 1 - 3/7 =4/7 số đường còn lại sau khi bán lần thứ nhất .
Số đường còn lại sau khi bán lần thứ nhất là : 20 : 4 ×7 = 35 kg .
Nếu lần thứ nhất không bán thêm 5kg đường thì số đường còn lại sau khi bán lần thứ nhất là: 35 + 5 = 40 kg .
40 kg đường bằng : 1 - 1/3 = 2/3 bao đường .
Số đường có trong bao là : 40 : 2 × 3 = 60 ( kg ). 

 


 

Đọc tiếp...
Phan Nguyễn Thảo Ngân 03/11/2014 lúc 21:42
Báo cáo sai phạm

Nếu lần thứ hai không bán thêm 3kg đường thì số đường còn lại sau khi bán lần thứ hai là : 17 + 3 = 20 kg . 
20 kg đường thì bằng : 1 - 3/7 =4/7 số đường còn lại sau khi bán lần thứ nhất .
Số đường còn lại sau khi bán lần thứ nhất là : 20 : 4 ×7 = 35 kg .
Nếu lần thứ nhất không bán thêm 5kg đường thì số đường còn lại sau khi bán lần thứ nhất là: 35 + 5 = 40 kg .
40 kg đường bằng : 1 - 1/3 = 2/3 bao đường .
Số đường có trong bao là : 40 : 2 × 3 = 60 ( kg ). 

 

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 08/06/2015 lúc 11:41
Báo cáo sai phạm

Phân số tương ứng với \(\frac{1}{2}\)m vải là :

  1 – \(\frac{1}{2}\)  = \(\frac{1}{2}\) (số vải lần thứ tư bán)

 Số mét vải còn lại trước khi bán lần thứ 4 là :

 \(\frac{1}{2}\) : \(\frac{1}{2}\) = 1 (m)

 Số mét vải còn lại sau khi lần thứ 3 bán \(\frac{1}{2}\) là : 1 + \(\frac{1}{2}\)  = \(\frac{3}{2}\) (m)

 Phân số tương ứng với \(\frac{3}{2}\)m vải là :

  1 – \(\frac{1}{2}\) = \(\frac{1}{2}\) (số vải còn lại trước khi bán lần ba)

   Số mét vải còn lại trước khi bán lần thứ 3 là : \(\frac{3}{2}\) : \(\frac{1}{2}\)  = 3 (m)

  Số mét vải còn lại sau khi lần thứ 2 bán \(\frac{1}{2}\) là : 3 + \(\frac{1}{2}\)  =  \(\frac{7}{2}\) (m)

  Phân số tương ứng với \(\frac{7}{2}\) m vải là :

  1 – \(\frac{1}{2}\) = \(\frac{1}{2}\) (số vải còn lại trước khi bán lần hai)

 Số mét vải còn lại trước khi bán lần thứ 2 là :

   \(\frac{7}{2}\):\(\frac{1}{2}\)  = 7 (m)

 Số mét vải mà quầy đó đã bán là :

         7 + 2 = 9 (m)

                                           Đáp số : 9m.

Đọc tiếp...
giang ho dai ca 08/06/2015 lúc 11:36
Báo cáo sai phạm

Lần thứ tư bán 1/2 số vải và 1/2 m thì hết. Vậy trước khi lần thứ tư bán thì số vải là :

(0 + 1/2) x 2 = 1 (m)

Trước khi bán lần 3 là :

(1+1/2) x 2 = 3 (m)

Trước khi bán lần thứ hai là :

(3 + 1/2) x 2 = 7 (m)

Số vải đã bán là : 

7 + 2 = 9 (m)

Đáp số : 9m

Đọc tiếp...
Kirigaya Kazuto 08/11/2016 lúc 09:45
Báo cáo sai phạm

9

nha ban!

Đọc tiếp...
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 24/08/2017 lúc 15:50
Báo cáo sai phạm

B =2(x4+y4+z4)-(x2+y2+z2)2-2(x2+y2+z2)(x+y+z)2+(x+y+z)4

Đặt  x4 + y4 + z4 = a,  x2 + y2  + z2 = b, x + y + z = c ta có:

B = 2a – b2 – 2bc2 + c4 = 2a – 2b2  + b2 - 2bc2 + c4 = 2(a – b2) + (b –c2)2

Ta lại có: a – b2 =  - 2(x2y2+y2z2+z2x2) và b –c2 = - 2(xy + yz + zx) Do đó;

B = - 4(x2y2+y2z2+z2x2) + 4 (xy + yz + zx)2

  =  -4x2y2-4y2z2-4z2x2+4x2y2+4y2z2+4z2x2+8x2yz+8xy2z+8xyz2=8xyz(x+y+z)

Đọc tiếp...
hoàng văn lâm 08/11/2016 lúc 16:16
Báo cáo sai phạm

tôi ko biết làm nên mới hỏi

Đọc tiếp...
Oops Killer 17/09/2017 lúc 09:30
Báo cáo sai phạm

              Đổi : 2 chục = 20

Lúc đầu cửa hàng đó có số xe đạp là :

               16 + 20 = 36 ( chiếc xe )

                         Đáp số : 36 chiếc xe

Đọc tiếp...
Sakura 17/09/2017 lúc 09:19
Báo cáo sai phạm

Đổi: 2 chục = 20

Lúc đầu cửa hàng có số chiếc xe đạp là:

20 + 16 = 36 (chiếc)
Đáp số: 36 chiếc xe đạp

Đọc tiếp...
CHU ANH TUẤN 17/09/2017 lúc 09:21
Báo cáo sai phạm

2 chục = 20

cửa hàng có:

     16 + 20 = 36 ( chiếc xe )

             đs:.....

Đọc tiếp...
tôi học giỏi toán 27/04/2015 lúc 21:28
Báo cáo sai phạm

Lần thứ 2 bán được còn lại nếu không bán 2,5 mét vải là: 17,5+2,5=20(m)

3/7 tấm vải chiếm: 1-3/7=4/7(tấm vải)

Lần thứ nhất bán còn lại số mét là: 20/\(\frac{4}{7}\) =35(mét)

Lần thứ nhất bán còn lại nếu không bán 5 mét là: 35+5=40(mét)

1/3 tấm vải chiếm: 1-1/3=2/3(tấm vải)

Tấm vải dài số mét là: 40:\(\frac{2}{3}\)=60(mét)

Đọc tiếp...
Việt Anh 28/11/2016 lúc 19:07
Báo cáo sai phạm

Giải:

Phân số chỉ phần vải đã bán:

1/3 + 1/5 = 5/6 (m)

Phân số chỉ phần vải còn lại

1 - 5/6  = 1/6 (m)

7m vải tương ứng với 1/6

Ban đầu tấm vải đó dài

  7 x 1/6 = 42 (m)

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 02/04/2016 lúc 09:43
Báo cáo sai phạm

Giải:

Phân số chỉ phần vải đã bán:

1/3 + 1/5 = 5/6 (m)

Phân số chỉ phần vải còn lại

1 - 5/6  = 1/6 (m)

7m vải tương ứng với 1/6

Ban đầu tấm vải đó dài

  7 x 1/6 = 42 (m)

Đọc tiếp...
thien ty tfboys 10/06/2015 lúc 17:53
Báo cáo sai phạm

Sau khi ba bạn cho lẫn nhau mỗi bạn có

24:3=8 ( quyển vở  )

Sau khi Bình cho Kiên số vở bằng số vở Kiên Hiện có thì Kiên có 8 quyển, như vậy Bình đã cho Kiên

8:2=4 ( quyển vở  )

Số vở của Kiên còn lại sau khi cho Hòa là

8:2=4 ( quyển vở  )

Vậy số vở của Bình sau khi nhận từ Hòa là

8+4=12 ( quyển vở  )

Sau khi Hòa cho Bình số vở bằng số vở Bình hiện có thì Bình có 12 quyển vở như vậy Hòa đã cho Bình

12:2=6 ( quyển vở  )

Vậy số vở Của Hòa sau khi nhận từ Kiên là

8+6=14 (quyển vở.  )

Sau khi Kiên Cho Hòa số vở bằng số vở Hòa Hiện có thì Hòa có 14 quyển vở Như vậy Kiên đã cho Hòa

14:2=7 (quyển vở  )

Số Vở của Kiên lúc đầu là

4+7=11 (quyển vở  )

Số vở của Hòa lúc đầu là

14-7=7( quyển  vo)

Số vở của Bình lúc đầu là

12-6=6( quyển vo )

​                              Vậy số vở của Kien lúc đầu là 11 quyển vở

                                 số vở của Hoa lúc đầu là 7 quyển vở 

                               số vở của Bình lúc đầu là 6 quyển vở 

Đọc tiếp...
Phan Thái Sơn 27/01/2016 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

Kiên:11

Hoà:7

Bình:6

 

Đọc tiếp...
Trần thị Loan Quản lý 02/04/2015 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm

Nhận xét: 

Ngày thứ nhất chuyển 9 = 9 x 1 tấn và 1/6 số gạo còn lại

Ngày thứ hai chuyển 18 = 9 x 2 tấn và 1/6 số gạo còn lại

Ngày thứ 3 chuyển 27 = 9 x 3 tấn và 1/6 số gạo còn lại 

Như vậy, số tấn gạo cụ thể chuyển đi hai ngày liền nhau hơn kém 9 tấn 

theo đề bài, số gạo mỗi ngay đều bằng nhau cho đến khi chuyển hết. ta xét số gạo của hai ngày cuối cùng theo sơ đồ sau:

số gạo cụ thể 9 tấn 1/6 gạo còn lại ngày cuối ngày gần cuối (còn lại 5 phần)

theo sơ đồ, 1/6 số gạo còn lại của ngày gần cuối bằng 9 tấn và bằng 1/5 số gạo ngày cuối

số gạo của ngày cuối cùng là: 9 x 5 = 45 tấn

theo nhận xét trên : 45 = 9 x 5 nên số ngày chuyển đến kho B là 5 ngày

Số gạo có tất cả là: 45 x 5 = 225 tấn

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 23/09/2016 lúc 15:54
Báo cáo sai phạm

Một  cửa hàng muốn chuyển gạo từ kho A đến kho B theo kế hoạch sau : Ngày thứ nhất chuyển 9 tấn và 1/6 số gạo còn lại . Ngày thứ hai chuyển 18 tấn và 1/6 số gạo còn lại . Ngày thứ ba chuyển 27 tấn và 1/6 số gạo còn lại . Cứ như thế cho đến khi hết số gạo ở kho A . Biết rằng mỗi ngày người ta đều chuyển số gạo như nhau .Hãy tính số ngày và số gạo chuyển đến kho B .

Nhận xét: 

Ngày thứ nhất chuyển 9 = 9 x 1 tấn và 1/6 số gạo còn lại

Ngày thứ hai chuyển 18 = 9 x 2 tấn và 1/6 số gạo còn lại

Ngày thứ 3 chuyển 27 = 9 x 3 tấn và 1/6 số gạo còn lại 

Như vậy, số tấn gạo cụ thể chuyển đi hai ngày liền nhau hơn kém 9 tấn 

theo đề bài, số gạo mỗi ngay đều bằng nhau cho đến khi chuyển hết. ta xét số gạo của hai ngày cuối cùng theo sơ đồ sau:

số gạo cụ thể9 tấn1/6 gạo còn lạingày cuốingày gần cuối(còn lại 5 phần)

theo sơ đồ, 1/6 số gạo còn lại của ngày gần cuối bằng 9 tấn và bằng 1/5 số gạo ngày cuối

số gạo của ngày cuối cùng là: 9 x 5 = 45 tấn

theo nhận xét trên : 45 = 9 x 5 nên số ngày chuyển đến kho B là 5 ngày

Số gạo có tất cả là: 45 x 5 = 225 tấn

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Kim 25/08/2017 lúc 19:23
Báo cáo sai phạm

Mặc dù mình ko biết bn làm bài nào nhưng k để khuyến khích bn lần sau nhớ đọc đề ><

Đọc tiếp...
Ben 10 24/08/2017 lúc 10:47
Báo cáo sai phạm

Muốn viết tất cả các số tự nhiên từ 100 đến 999 phải dùng hết bao nhiên chữ số 5?
giải
ta có 100 chia hết cho 5 
và số lớn nhất chia hết cho 5 trong dãy số này là:
995
vì cứ mỗi số chia hết cho 5 thì cách 5 đơn vị thì lại là một số chia hết cho 5
nên
từ 100-995 có số chữ số 5 là:
(995-100):5+1=180(số)
đáp số:180 số
đúng thì thanks mình nhé!

Đọc tiếp...
Cô nàng Thiên Yết 24/08/2017 lúc 09:50
Báo cáo sai phạm

Buổi sáng bán số cam là :

    1/3 + 20 = 60 ( kg )

Buổi chiều bán số cam là ;

   3/4 + 20 = 240 ( kg )

Số cam cửa hàng có là :

  60 + 240 = 300 ( kg )

             Đ/s : 300 kg cam

Đọc tiếp...
TNT học giỏi 24/08/2017 lúc 09:39
Báo cáo sai phạm

Số cam của hàng bán buổi sáng là :

    \(\frac{1}{3}\)+ 20 = 60 ( kg )

Số cam bán buổi chiều là :

       \(\frac{3}{4}\)+ 20 = 240 ( kg )

Số cam cửa hàng bán là :

        240 + 60 = 300 ( kg )

            đs...

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: