Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Góc


FG★Lynx FG★Lynx CTV 12 tháng 8 lúc 14:49
Báo cáo sai phạm

^A - ^B = 450 => ^B = ^A - 450 ( 1 )

^A - ^C = 300 => ^C = ^A - 30( 2 )

Ta có ^A + ^B + ^C = 1800 ( Đ.lí tổng 3 góc 1 tam giác ) ( 3 )

Thế (1) , (2) vào (3) ta được : 

^A + ( ^A - 450 ) + ( ^A - 300 ) = 1800

=> ^A + ^A - 450 + ^A - 300 = 1800

=> 3^A - 750 = 1800

=> 3^A = 2550

=>^A = 2550/3 = 850

Thế ^A = 850 lần lượt vào (1), (2)

=> ^B = 850 - 450 = 400

=> ^C = 850 - 300 = 550

Vậy ^A = 850 ; ^B = 400 ; ^C = 550

Đọc tiếp...
Xyz Xyz CTV 12 tháng 8 lúc 14:47
Báo cáo sai phạm

Ta có \(\widehat{A}-\widehat{B}=45^{\text{ o}}; \widehat{A}-\widehat{C}=30^{\text{o}}\Rightarrow\widehat{A}-\widehat{B}-\widehat{A}+\widehat{C}=45^{\text{o}}-30^{\text{o}}\)

=> <C - <B = 15o (2)

Lại có <A + <B + <C = 180o(1)

Lấy (1) cộng (2) => <A + 2<C = 195o (3)

Lại có <A - <C = 30o

=> 2<A - 2<C = 60o (4)

Láy (3) cộng (4) => 2<A + <A + 2<C - 2<C = 195o + 60o

=> 3<A = 255o

=> <A = 85o

=> <B = 40o

=> <C = 55o

P/S : Nếu có gì thì vào Thống kê hỏi đáp của mk xem lại bài nha

Đọc tiếp...
Assassin™ Assassin™ 12 tháng 8 lúc 14:41
Báo cáo sai phạm

Bài làm:

Ta có: \(\widehat{A}-\widehat{B}=45^0\Rightarrow\widehat{B}=\widehat{A}-45^0\)

và      \(\widehat{A}-\widehat{C}=30^0\Rightarrow\widehat{C}=\widehat{A}-30^0\)

Mà \(\widehat{A}+\widehat{B}+\widehat{C}=180^0\)

\(\Leftrightarrow\widehat{A}+\widehat{A}-45^0+\widehat{A}-30^0=180^0\)

\(\Leftrightarrow3\widehat{A}=255^0\)

\(\Rightarrow\widehat{A}=85^0\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}\widehat{B}=40^0\\\widehat{C}=55^0\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
•isilindilz• •isilindilz• CTV 1 tháng 8 lúc 20:13
Báo cáo sai phạm

x O y z u v

^xOy và ^yOz là hai góc kề bù 

=> ^xOy + ^yOz = 1800

Ou là phân giác của ^xOy

=> ^xOu = ^uOy = ^xOy/2

Ov là phân giác của ^yOz

=> ^zOv = ^vOy = ^yOz/2

Ta có ^uOv = ^uOy + ^yOv

                   = ^xOy/2 + ^yOz/2

                   = 1/2( ^xOy + ^yOz )

                   = 1/2 . 1800 = 900

=> ^uOv là góc vuông

Đọc tiếp...
Đinh Tiến Đạt Đinh Tiến Đạt 1 tháng 8 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

Do Ou là tia phân giác của  \(\widehat{xOy}\) nên   \(\widehat{xOu}\)= \(\widehat{uOy}\)\(\frac{\widehat{xOy}}{2}\)

Do Ov là tia phân giác của \(\widehat{yOz}\)nên \(\widehat{yOv}\)\(\widehat{vOz}\)\(\frac{\widehat{yOz}}{2}\)

Ta có : \(\widehat{uOv}\)\(\widehat{uOy}\)\(\widehat{yOv}\)\(\widehat{\frac{xOy}{2}}\)\(\frac{\widehat{yOz}}{2}\)\(\frac{180^o}{2}\)(Hai góc kề bù)= \(90^o\)=> \(\widehat{uOv}\)là góc vuông

Mình không vẽ hình trên máy tính được mong bạn thông cảm nha<333

Đọc tiếp...
Hoàng Vân Quyền Hoàng Vân Quyền 24 tháng 7 lúc 12:26
Báo cáo sai phạm

Bạn ơi, sao mình thấy đề bất hợp lí quá! Nếu \(\widehat{xOy}\ +\widehat{yOz} = m^o \) thì m sẽ bằng \(180^o\). Mà cả \(\widehat{xOy}\) và \(\widehat{yOz}\) đều chưa biết số đo góc thì làm sao tính \(\widehat{xOy}\) . Bạn nên xem lại đề và sửa cho phù hợp!

Chúc bạn học tốt!

Đọc tiếp...
Hà Minh Yến Hà Minh Yến 5 tháng 7 lúc 9:39
Báo cáo sai phạm
a) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, ta có: xÔy=30°;xÔz=90° =>xÔy Oy nằm giữa Ox và Oz => xÔy+zÔy=xÔz Thay số: 30°+zÔy=90° zÔy=90°-30° zÔy=60° B) Vì Òa là tia phân giác của zÔy => zÔa= yÔa=zÔy/2=60°/2=30° c) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Oz, ta có: zÔa=30°;zÔx= 90° =>Oa nằm giữa Ox và Oz =>xÔa+ zÔa= xÔz Thay số: zÔa+30°=90° zÔa=90°-30°=60° Ta có: yÔx=30°;yÔa=30°;zÔa/2=30° yÔx=yÔa=xÔa/2=60°/2=30° =>Oy là tia phân giác của xÔa
Đọc tiếp...
Nguyen Tien Dung Nguyen Tien Dung 14 tháng 4 lúc 8:10
Báo cáo sai phạm

k vẽ dc

Đọc tiếp...
Bá Đạt Phạm Bá Đạt Phạm 13 tháng 4 lúc 11:29
Báo cáo sai phạm

vẽ hình hộ mình luôn nha

Đọc tiếp...
Nguyen Tien Dung Nguyen Tien Dung 13 tháng 4 lúc 9:48
Báo cáo sai phạm

a)vì góc xOy kề bù vs góc yOz

=)góc xOy+góc yOz=1800

=)700+ góc yOz=1800=)góc yOz=1800-700=1100

b)vì Om là phân giác góc xOy=)góc yOm=1/2 góc xOy=1/2*700=350

c)vì On là phân giác góc yOz=)góc yOn =1/2 góc yOz=1/2*1100=650

mà yOm=350=)yOm+yOn=350+650=900

vậy mOn là goc1 vuông

Đọc tiếp...
0
thanh thanh 8 tháng 3 lúc 19:31
Báo cáo sai phạm

Vì D nằm giữa A và C nên tia OD nằm giữa hai tia OA và OC.

Suy ra: ∠(AOC) = ∠(AOD) + ∠(DOC) = 30o + 40o = 70o

Vì C nằm giữa A và B nên tia OC nằm giữa hai tia OA và OB.

Suy ra: ∠(AOB) = ∠(AOC) + ∠(COB)

⇒∠(COB) = ∠(AOB) - ∠(AOC) = 90o - 70o = 20o

Vì D nằm giữa A và B nên tia OD nằm giữa hai tia OA và OB.

Suy ra: ∠(AOB) = ∠(AOD) + ∠(DOB)

⇒∠(DOB) = ∠(AOB) - ∠(AOD) = 90o - 30o = 60o

đây là hình và cu trả lời nhớ k cho mk nha mk làm đầu

Đọc tiếp...
Khổng Thành Long Khổng Thành Long 16 tháng 4 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

JlgdbljdbafhfrkjrbsfiudshruhrshkurhgkhkuhfkhhkjhsjkfshfhiufhsufohgfsNouvteniuhriih

Đọc tiếp...
Nguyễn Dũng Minh Nguyễn Dũng Minh 15 tháng 4 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

rút gọn một chút đi cho dễ hiểu

Đọc tiếp...
thẩm nguyệt ly thẩm nguyệt ly 3 tháng 3 lúc 16:58
Báo cáo sai phạm

tia oz nằm giữa 2 tia ox;oy

Đọc tiếp...
thẩm nguyệt ly thẩm nguyệt ly 3 tháng 3 lúc 17:02
Báo cáo sai phạm

nếu không có vế trước

Đọc tiếp...
Thuận 2k3 Thuận 2k3 3 tháng 3 lúc 15:52
Báo cáo sai phạm

Thế thì mk chịu

Đọc tiếp...
sao phải soắn sao phải soắn 4 tháng 5 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

\(\widehat{AOB}\)\(140^o\)

\(\widehat{AOC}\)\(160^o\)

Nên để tính góc \(\widehat{BOC}\)ta lấy 

\(\widehat{AOC}\)-     \(\widehat{AOB}\) = \(160^o\)\(140^o\)  =  \(20^o\)             

\(\widehat{BOC}\) = \(20^o\)          

Góc COD :

AOD đối nhau nên góc \(\widehat{AOD}\)\(180^o\)

Rồi ta lấy góc \(\widehat{AOD}\)\(\widehat{AOC}\)=  \(180^o\)  -   \(160^o\)   =  \(20^o\)                                      

\(\widehat{COD}\) = \(20^o\)                                                                                                                          

Tia OC là tia phân giác của góc \(\widehat{BOD}\)

VÌ tia OC nằm giữa góc   \(\widehat{BOD}\)    

CHÚC BẠN THÀNH CÔNG                                                                                   

Đọc tiếp...
Trang nè Trang nè 25 tháng 6 lúc 22:52
Báo cáo sai phạm

a. Ta có ; \(\widehat{mOn}=\widehat{xOm}-\widehat{xOn}\)

\(\Rightarrow\widehat{mOn}=150^o-30^o\)

\(\Rightarrow\widehat{mOn}=120^o\)

Vậy \(\widehat{mOn}=120^o\)

b . Ta có ; \(\widehat{yOm}=\widehat{xOy}-\widehat{xOm}\)

\(\Rightarrow\widehat{yOm}=180^o-150^o\)

\(\Rightarrow\widehat{yOm}=30^o\) \((1)\)

Mặt khác ; \(\widehat{yOp}=\widehat{xOn}\)\((\)đối đỉnh \()\)

mà bài cho \(\widehat{xOn}=30^o\)

\(\Rightarrow\widehat{yOp}=30^o\)\((2)\)

Từ \((1)\)và \((2)\)suy ra ; 

   \(\widehat{yOm}=\widehat{yOp}=30^o\)

\(\Rightarrow\)tia Oy là tia phân giác của \(\widehat{mOp}\)

Học tốt

Đọc tiếp...
sao phải soắn sao phải soắn 4 tháng 5 lúc 22:08
Báo cáo sai phạm

\(\widehat{XOM}\)  \(150^o\) 

\(\widehat{XON}\) = \(30^o\)       

Nên góc \(\widehat{MON}\) = \(\widehat{XOM}\) - \(\widehat{XON}\) = \(150^o\)\(30^o\) =  \(120^o\)                                                                                               Tia Oy là tia phân giác của góc  \(\widehat{MOP}\) 

VÌ tia Oy nằm giữa hai tia Om và Op , có  chung một độ là \(30^o\)                                                                                                           CHÚC BẠN THÀNH CÔNG                                                                                                                                                                                                                             

Đọc tiếp...
๖ۣۜỈň☣ňè༄¹⁶་⁰⁷༄༂ℑøáη•ℌọς༂ ๖ۣۜỈň☣ňè༄¹⁶་⁰⁷༄༂ℑøáη•ℌọς༂ CTV 21 tháng 2 lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

O x y z m t 60 o

Bài làm

Trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, có:

 \(\widehat{xOy}< \widehat{xOz} \left(60^0< 180^0\right)\)

=> Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz.

Ta có: \(\widehat{xOy}+\widehat{yOz}=\widehat{xOz}\)

hay \(60^0+\widehat{yOz}=180^0\)

=> \(\widehat{yOz}=120^0\)

Mà Om là tia phân giác của góc yOz 

=> \(\widehat{yOm}=\widehat{mOz}=\frac{\widehat{yOz}}{2}=\frac{120^0}{2}=60^0\)

Lại có: \(\widehat{xOy}=\widehat{zOt}=60^0\)

=> \(\widehat{mOz}=\widehat{zOt}\left(=60^0\right)\)

=> Oz là tia phân giác của góc mOt 

Vậy Oz là tia phân giác của góc mOt

# Học tốt #

Đọc tiếp...
Hacker Mũ Trắng 1902 Hacker Mũ Trắng 1902 21 tháng 2 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

T có góc xOy kề bù zs góc yOz 

=> xOy+yOz=180 độ

=> 60 độ + yOz =180 độ

=> yOz =120 độ

Om là tia phân giác

=> yOm=mOz=1/2 yOz = 60 độ

ta có Ot là tia đối zs tia Oy 

=> t , O ,y cùng nằm trên 1 đường thẳng

=> góc tOy =180 độ

Mà tOy=yOz+tOz

=> 180 độ = 120 độ + tOz 

=> tOz=60 độ

=> tOz = mOz ( cùng =60 độ )

=> Oz là tia p/g của góc mOt ( dpcm)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: