Giúp tôi giải toán


Cô gái lạnh lùng 5 giờ trước (12:48)

cái này bn biết vẽ ko vẽ ik rồi mk giúp cho

Megurine Luka 5 giờ trước (12:17)

nhưng bạn ơi, lấy A ở đâu mới được chứ

Trang Nguyễn 26/04 lúc 23:13

a, lấy BC-BD thì sẽ ra DC thôi

b,lấy góc BAD + DAC

C, THÌ  có  mỗi ABD và ADC kề nhau và kề bù trong hình vẽ thôi

Phạm Thanh Huyền 23/04/2017 lúc 20:24
(A)Ta có:góc xOz kề bù góc zOy =>xoz+zoy=xoy Mà xoz=70°;xoy=180° =>70°+zoy=180° zoy=180°-70° zoy=110° (B) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox ta có: xozTia oz nằm giữa hai tia ox và ot Ta có:zot=xot-xoz Zot=140°-70° Zot= 70° Vì tia oz nằm giữa hai tia ox và ot. xoz=zot=xot\2=140°\2=70° =>Tia oz là tia phân giác (C) Ta có:zoy kề bù yom =>zoy+yom=zom Mà zoy=110°;zom=180° 110°+yom=180° yom=180°-110° yom= 70°
Duong Thanh Minh 21/04/2017 lúc 22:30

hinh ban tu ve nhe !

a)Vi diem m thuoc tia doi cua tia BC suy ra tia BC la tia doi cua tia CM

suy ra diem C nam giua 2 diem B va M

Vi diem C nam giua 2 diem B va M nen ta co:

BC+CM=BM=5+3=8(cm)

b)Vi diem C nam giua 2 diem B va M nen tia AC nam giua 2 tia AB va AM 

Vi tia AC nam giua 2 tia AB va tia AM nen ta co :

Goc BAC+ goc CAM=Goc BAM

Suy ra goc CAM=goc BAM -goc BAC=80 do - 60 do = 20 do 

c Vi K thuoc tia BM Suy ra tia CK trung tia CM

vi tia CK trung tia CM nen diem C nam giua 2 diem B va K

vi diem C nam giua 2 diem B va K nen ta co:

BC + CK =BK=5+1=6 (cm)

d/s:a)8 cm

      b) 20 do

      c) 6 cm

nho giu loi hua nha

nguyen thi quynh huong 06/04/2015 lúc 19:01

tren cung mot nua mat phang bo chua tia ox co

 xoy= 30 

xoz=120

dodo xoy<xoz

nen oy nam giua 2 tia ox va oz

do do xoy+yoz= xoz

       30+yoz=120

yoz=120-30

yoz=90

vi om la tia phan giac cua xoy 

nen  yom=1\2 xoy

ma xoy= 30

nen yom=1\2.30

yom=15

vi on la tia phan giac cua xoz 

nen yon=1\2xoz

ma xoz=120

nen yon=1\2.120

yon=60

vi oy nam giau 2 tia ox va oz 

om nam giua 2 tia oy va ox

on  nam giua 2 tia ox vaoz 

nen oy nam giua 2 tia om va on

dodo mon=yom + yon

ma yom=15

yon=60

nen mon= 15+60

vay mon = 75 

ban tu viet so do do nhe

 

Bùi Thu Huyền 21/04/2016 lúc 21:33

a, vì xoz> xoy ( 120>30) => oy nằm giữa ox và oz

                       xoy+ yoz = xoz

                       yoz= xoz-xoy

                       yoz= 120-30

                       yoz=   90độ

b, vì om là phân giác của góc xoy=> xom=moy=xoy/2= 30/2=15

   vì on là phân giác của góc xoz=>xon= noz=xoz/2= 120/2=60

   vì xon> xom (60> 15)=> om nằm giữa ox và on

                       xom+ mon= xon

                       mon= xon- xom 

                       mon= 60-15

                      mon= 45độ

Hoang Gia Khiem 17/03/2017 lúc 21:34

hoc nhu nhu bo y vay ma cung ko bit

cheobeo an 22/04/2015 lúc 11:36

a/ vì xoy > xot 

=> ot là tia nằm giữa hai tia ox ,oy

b/ vì ot nằm giữa nên ta có hệ thức yot + tox = xoy

                                                         => toy = xoy - tox

                                                                    = 60 - 30 = 30 độ

=> toy = xot 

c/ ot là tia pân giác xoy 

vì yot + tox = xoy

yot = tox = 30 độ

d/ vì om là tia phân giác xot

=> tom = mox = tox : 2

                      = 30 : 2 = 15 độ

vì mot < toy

=> ot là tia nằm giữa hai tia om, oy

vậy moy = yot + tom

             = 30 + 15 = 45 độ

Công Diệp Ẩn 16/03/2017 lúc 15:14

45 độ ạ

Trần Văn Tài 18/04/2017 lúc 20:36

vẽ 2 góc kề bù xoy và yox

nguyen thi quynh huong 21/03/2015 lúc 13:34

vi xoy la goc bet

nen yot+xot=180 (2goc ke bu)

ma yot=60

nen 60+xot=180

xot=180-60

xot=120

cau nay ban tu ngi nhe to nghi thi ra nhung dai lam to cn phai di hoc ko muon len ban co nghi nhe xin loi

tôi học giỏi toán 24/04/2015 lúc 20:07

a) Trên cùng 1 nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, có xOy<xOt(30 độ<70 độ)

nên Oy nằm giữa 2 tia Ox, Ot

nên xOy+yOt=xOt

hay 30 độ+yOt=70 độ

=> yOt=70 độ-30độ

yOt=40 độ. Vậy yOt=40 độ

*) Vì Oy nằm giữa 2 tia Ox, Ot; mà xOy<yOt(30độ<40độ)

nên Oy không phải là tia phân giác của xOt

b) Vì Om là tia đối của tia Ox nên xOm là góc bẹt hay mOt và xOt là 2 góc kề bù

nên mOt+xOt=180 độ

hay mOt+70 độ=180 độ

=> mOt=180 độ-70độ

mOt=110 độ

c) Vì Oa là tia phân giác của mOt nên aOt=mOt/2=110 độ/2=55 độ

*) Vì Oy nằm giữa 2 tia Ox, Ot; Oa nằm giữa 2 tia Om, Ot

nên Ot nằm giữa 2 tia Oa và Oy

nên aOy=aOt+yOt

hay aOy=55 độ+ 40 độ

=> aOy=95 độ. Vậy aOy=95 độ

(lưu ý, các góc thì thêm ký hiệu góc vào, bài này mình lười nên ko ghi ký hiệu góc)

mình không vẽ hình nên nhẩm ko biết đúng k

nguyễn trí dũng 24/04/2015 lúc 20:17

hình vẽ đây: 

 

Phương Thùy Sky MTP 13/05/2016 lúc 20:48

mình cũng làm giống bạn tôi học giỏi toán

Đặng Vũ Thịnh 15/03/2015 lúc 19:05

câu a có nằm giữa(1)

câu b trên cùng mặt phẳng bờ chứa tia ox có xot lớn hơn xoz nên tia oz nằm giữa 2 tia ox và ot ta có

xoz+zot=xot

70+zot=140

zot=140-70=70 độ

mà góc xoz=70 độ

suy ra xoz=zot(2)

câu c tia oz là tia phân giác của góc xot vì từ 1 và 2 suy ra tia oz là tia phân giác của góc xot

 

Ánh Ngô 04/04/2017 lúc 20:08

Ta có : \(\widehat{xoz}+\widehat{yoz}=\widehat{xoy}\)

\(\Rightarrow40^0+\widehat{yoz}=150^0\)

\(\Rightarrow\widehat{yoz}=150^0-40^0=110^0\)

+, Vậy :\(\widehat{yoz}=110^0\)

CUTE vô đối 07/04/2017 lúc 12:30

x O y z

Vì Oz nằm giữa Ox và Oy nên :

     \(\widehat{xOz}\)\(+\)\(\widehat{zOy}\)\(=\)\(\widehat{xOy}\)

       40        +   \(\widehat{zOy}\)    =    150

                        \(\widehat{zOy}\)    =   150 - 40

           \(\Rightarrow\)   \(\widehat{zOy}\)      =    110 độ

dương mạnh phong 05/04/2017 lúc 22:23

vì XOY<XOZ(150>40)suy ra Oz nằm giữa ox và oy

suy ra xoz+yoz=xoy

40+yoz=150

yoz=150-40=110

vậy yoz=110

pham quynh trang 03/04/2017 lúc 11:42

Bạn ơi mk ko biết cho vẽ hình ở đâu nên mk ko về nha bạn

a) Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox có xOy < xOz ( 300 < 1050 )

\(\Rightarrow\)Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz 

Vậy tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz

b) Vì tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz

\(\Rightarrow\)xOy + yOz = xOz

\(\Rightarrow\)30 + yOz = 1050

\(\Rightarrow\)yOz = 1050 - 300 = 750

Vay yOz = 750

c) Vì Oa là tia đối của tia Ox => aOx là góc bẹt

=> aOz và zOx là hai góc kề bù => Tia Oz nằm giữa hai tai Oa va Ox

=> aOz + zOx = 1800

=> aOz + 1050 = 1800

=> aOz = 1800 - 1050 = 750

Vì Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz => Tia Ox và Oy nằm trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là tia Oz . Mà tia Oa và tia Ox nằm trên hai nửa mp đối nhau có bờ là tia Oz => Tia Oz nằm giữa hai tia Oy và Oa

va aOz = zOy = 750

=> Tia Oz là tia phân giác aOy 

Vậy tia Oz là tia phân giác aOy 

d) Vì Ob là tia phân giác góc xOy => bOy = bOx = \(\frac{xOy}{2}=\frac{30^0}{2}=15^0\)

Trên cùng một nửa mp có bờ chứa tia Ox có xOb < xOz ( 150 < 1050 ) => Tia Ob nằm giữa 2 tia Ox và Oz

=> xOb + bOz = xOz 

=> 150 + bOz = 1050

=> bOz = 1050 - 150 = 900

Vay bOz = 900

Bùi Thị Bảo Ngân 15/04/2017 lúc 16:21

Trên  nữa mp bớ chứa tia Ox .vẽ xOy=40 xOz=120

-tia nào nằm giữa hai tia còn lại ?

-tính yOz

-TIa Oy có là tia phân giác của xOz không .Vì sao?

Gọi Ot Là tia phân giác của yOz .Tính xOt

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: