Giúp tôi giải toán


Nguyen Quynh Huong 03/08/2017 lúc 08:38
Báo cáo sai phạm

Vì \(\Delta ABC=\Delta A'B'C'\Rightarrow\) AB = A'B' ; BC = B'C'

Ta co: BM=1/2BC ; B'M'=1/2B'C' mà BC = B'C' => BM =B'M'

a, \(\Delta AMB=\Delta A'M'B'\left(ccc\right)\)vì có AB = A'B' ;  BM =B'M' ; AM = A'M'

b, => \(\widehat{AMB}=\widehat{A'M'B'}\)

Ta co: \(\widehat{AMB}+\widehat{AMC}=180^O\) ;  \(\widehat{A'M'B'}+\widehat{A'M'C'}=180^o\)

mà \(\widehat{AMB}=\widehat{A'M'B'}\)  => \(\widehat{AMC}=\widehat{A'M'C'}\)

alibaba nguyễn CTV 03/08/2017 lúc 09:07
Báo cáo sai phạm

A B C M A' B' C' M'

a/ Ta có: \(\Delta ABC=\Delta A'B'C'\)

\(\Rightarrow AB=A'B'\left(1\right)\)

\(\Rightarrow BC=B'C'\)

\(\Rightarrow BM=B'M'\left(2\right)\)

Xét \(\Delta AMB\)và \(\Delta A'M'B'\) có

\(AB=A'B'\)(theo )

\(BM=B'M'\)(theo 2)

\(AM=A'M'\)(gt)

\(\Rightarrow\Delta AMB=\Delta A'M'B'\)

b/ Ta có: \(\Delta AMB=\Delta A'M'B'\)

\(\Rightarrow\widehat{AMB}=\widehat{A'M'B'}\)

Mà \(\hept{\begin{cases}\widehat{AMC}=180^o-\widehat{AMB}\\\widehat{A'M'C'}=180^o-\widehat{A'M'B'}\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\widehat{AMC}=\widehat{A'M'C'}\)

Dương Đình Hưởng 05/08/2017 lúc 19:20
Báo cáo sai phạm

2 góc kề nhau là 2 góc sát vào nhau.

2 góc phụ nhau là 2 góc hoặc nhiều hơn có tổng là \(90^o\).

2 góc bù nhau là 2 góc hoặc nhiều hơn có tổng là \(180^o\).

2 góc kề bù là 2 góc sát nhau có \(180^o\).

nguyễn thị thanh mai 02/08/2017 lúc 09:10
Báo cáo sai phạm

2 góc kề nhau là hai góc có cạnh chung, hai cạnh còn lại nằm trên nửa mp đối nhau . 2 góc phụ nhau khi tổng số đo bằng 90 độ. 2 góc bù nhau là hai góc có tổng số đo là 180 độ. hai góc kề bù là hai góc vừa kề nhau vừa bù nhau

  

Nguyễn Triệu Khả Nhi 02/08/2017 lúc 09:05
Báo cáo sai phạm

2 góc kề nhau là 2 góc có chung 1 đỉnh, chung 1 cạnh, cạnh chung nằm giữa 2 cạnh cờn lại

2 góc phụ nhau là 2 góc có tổng số đo = 90 độ

2 góc bù nhau là 2 góc có tổng số đo =180 độ

2 góc kề bù là 2 góc có cạnh chung nằm giữa 2 cạnh còn lại, 2 cạnh còn lại là 2 tia đối nhau và có tổng số đo =180 độ

Maths is My Life 29/07/2017 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

Giả sử AE cắt BC tại D. Khi đó ^AEC là góc ngoài tại đỉnh E của tam giác EDC => ^EDC = 150 độ - 65 độ = 85 độ.

Lại có ^EDC là góc ngoài tại đỉnh D của tam giác ADB => .... bạn tự giải quyết ^_^.

Nguyễn Ngọc Tuệ Mẫn 29/07/2017 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

35 độ nhá

Jason 29/07/2017 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

trong tứ giác tổng các góc =360ota có

\(\widehat{AEC}+\widehat{B}+\widehat{C}+\widehat{A}=360^O\)

\(\Leftrightarrow\widehat{A}=360-\left(\widehat{B}+\widehat{C}+\widehat{AEC}\right)\Leftrightarrow\widehat{A}=360-\left(50+65+150\right)\)

\(\Leftrightarrow\widehat{A}=360-265=95^O\)

Vậy góc A =95o

Minh An Lê 18/10/2014 lúc 01:11
Báo cáo sai phạm

Câu trả lời bên dưới bị lỗi. Rõ ràng lúc gõ là công thức toán mà hiện lên câu trả lời lại là code Tex. Trả lời lại:

Hai góc có cạnh tương ứng song song nên chúng bằng nhau hoặc bù nhau. Mà góc thứ nhất (giả sử là góc \(\alpha\)) gấp 3 lần góc thứ hai (giả sử là góc \(\beta\)). Nên ta có \(\alpha+\beta=180^{\text{o}}\) và \(\alpha=3\beta\)

 

Từ đó ta tính được \(\beta=45^{\text{o}}\) và \(\alpha=135^{\text{o}}\)

Ngyễn Thị Trang 18/10/2014 lúc 12:27
Báo cáo sai phạm

2 cạnh đối // => 2 góc trong cùng phía có tổng số đo =1800 

gọi góc thứ nhất và thứ hai là x và y ta có

=> \(\frac{x+y=180}{^{1+3=4}}\)

=>x = 180:4 . 3 = 1350

y = 180 - 135 = 450

 

Minh An Lê 17/10/2014 lúc 23:29
Báo cáo sai phạm

Hai góc có cạnh tương ứng song song nên chúng bằng nhau hoặc bù nhau. Mà góc thứ nhất (giả sử là góc \(\alpha\)) gấp 3 lần góc thứ hai (giả sử là góc \(\beta\)). Nên ta có

\(\left\{\begin{array}{l}\alpha+\beta=180^o\\ \alpha=3\beta\end{array}\right.\)

Từ đó ta tính được \(\alpha=135^o; \beta=45^o\)

Michiel Girl Mít ướt 18/08/2015 lúc 16:28
Báo cáo sai phạm

Vì là đối đỉnh => = nhau, đã thế lại là kề bù => 1800 - 470 = 1330 chứ sao nữa 

Thảo 02/09/2016 lúc 14:54
Báo cáo sai phạm

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/7e/d0/5b/7ed05bad0d1691a735d0494a3adda845.jpg

nguyễn thị thu 16/08/2016 lúc 12:01
Báo cáo sai phạm

còn phải vẽ hình nữa bạn ạ như thế chỉ đúng kết quả thôi mà tớ cũng làm được như thế cơ 

Nguyễn Trung Hiếu 25/07/2015 lúc 14:52
Báo cáo sai phạm

M N P Q I 45 độ
a, Từ hình vẽ, ta thấy, góc NIP kề bù với góc MIP nên góc NIP+ góc MIP = 180 độ => góc NIP=180 độ - 45 độ =135 độ
b, Theo hình vẽ, có góc NIP và góc MIQ là hai góc đối đỉnh nên góc NIP bằng góc MIQ bằng 135 độ
c, Các cặp góc đối đỉnh là : góc MIP và góc NIQ; góc PIN và góc MIQ
d, Các cặp góc bù nhau bạn tự tìm nhé bạn
nếu đúng thì tick đúng cho mình với, cảm ơn bạn

Nguyễn Huy Hải 28/08/2015 lúc 22:22
Báo cáo sai phạm

Có n.(n-1) cặp góc đối đỉnh

alyssakim 20/07/2017 lúc 21:48
Báo cáo sai phạm

n đường thẳng cắt nhau tại một điểm tạo thành 2n tia chung gốc .số góc tạo thành là 2n.(2n-1)/2=n.(2n-1)góc .ko kể n góc bẹt thì số góc còn lại là n.(2n-1)-n=2n(n-1).mỗi góc trong số những góc này đều có một góc đối đỉnh vố nó .vậy số cặp góc đối đỉnh là:2n(n-1)/2=n(n-1)

zizina 11/07/2017 lúc 16:18
Báo cáo sai phạm

vô số góc đđ

Nguyễn Thị Hà Tiên 09/07/2017 lúc 16:48
Báo cáo sai phạm

5A=3B=15C

\(\frac{15}{3}\)A=\(\frac{15}{5}\)B=15C

\(\frac{A}{3}\)=\(\frac{B}{5}\)=\(C\)=\(\frac{A+B+C}{3+5+1}\)=\(\frac{180}{9}\)=20

A=60 , B=100, C=20

b, Bạn tự vẽ hình nha p/g góc A nên BAD=30 

Xét tam giác ABD có BAD+ABD+ADB=180

                                     30+ 100+ADB=180

                                       ABD=50

Huỳnh Phước Lộc 09/07/2017 lúc 16:49
Báo cáo sai phạm

dòng cuối cùng là ADB = 50 chứ bạn

tôi học giỏi toán 01/08/2015 lúc 11:56
Báo cáo sai phạm

 

  x y z t O

Ta có: góc xOz+góc xOt=1800(2 góc kề bù)

mà góc xOt=4 xOz

=>4xOz+góc xOz=1800

5 xOz=1800

góc xOz=1800/5

góc xOz=360

=>góc xOt=1800-360=1440

Ta có: góc xOz= góc tOy=360(2 góc đối đỉnh)

góc xOt=góc yOz=1440(2 góc đối đỉnh)

Vậy góc xOz= góc tOy=360

góc xOt=góc yOz=1440

đáng lẽ bạn ghi lớp 7 chứ? 

Freya 27/06/2017 lúc 18:37
Báo cáo sai phạm

a﴿ có 10 đường thẳng đi qua một điểm thì tạo thành 20 tia

có số góc 20.﴾20‐1﴿:2+10=200 góc ﴾vì tính cả góc bẹt﴿

b﴿ có số góc 200‐10=190 góc ﴾ko tính góc bẹt﴿

tớ trình bày ko sạch đẹp viết lại nhé mà cũng ko biết có đúng ko ahihi

nguyen thi quynh huong 21/03/2015 lúc 13:34
Báo cáo sai phạm

vi xoy la goc bet

nen yot+xot=180 (2goc ke bu)

ma yot=60

nen 60+xot=180

xot=180-60

xot=120

cau nay ban tu ngi nhe to nghi thi ra nhung dai lam to cn phai di hoc ko muon len ban co nghi nhe xin loi

Bang Tam 01/06/2017 lúc 11:09
Báo cáo sai phạm

x O y n t m

a) Ta có:

\(\widehat{xOt}+\widehat{yOt}=180^0\)(kề bù)

\(\widehat{xOt}=180^0-60^0=120^0\)

b) Góc mOt và góc tOn kề nhau

Vì Om là tia phân giác góc yOt

\(\Rightarrow\widehat{mOt}=\frac{\widehat{yOt}}{2}=\frac{60^0}{2}=30^0\)

Tương tự, On là tia phân giác góc xOt

\(\Rightarrow\widehat{nOt}=60^0\)

\(\Rightarrow\widehat{mOn}=90^0\)

Vậy ta có thể kết luận rằng: góc mOt và góc tOn phụ nhau

than mau dung 01/06/2017 lúc 11:04
Báo cáo sai phạm

= 120 nha

Nguyễn Tuấn Minh 28/09/2016 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

Em tự vẽ hình nha

Giải

Có xOy và yOx' là 2 góc kề bù

=> xOy+yOx'=180 độ

Thay số : 100 độ+ yOx'=180 độ

=> yOx'=80 độ

Có tia Ot là phân giác của xOy

=>xOt=tOy=100 độ / 2= 50 độ

Có tia Ot' là phân giác của x'Oy

=>x'Ot'=t'Oy=80 độ / 2 = 40 độ

Có xOt' và x'Ot' là 2 góc kề bù

=> xOt'+x'Ot'=180 độ

Thay số: xOt'+40 độ = 180 độ

=> xOt'=140 độ

Có xOt và x'Ot là 2 góc kề bù

=>xOt+x'Ot=180 độ

Thay số: 50 độ+x'Ot=180 độ

=>x'Ot=130 độ

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox có xOt<xOt' ( 50 độ < 140 độ)

=> Tia Ot nằm giữa tia Ox và tia Ot'

=>xOt+tOt'=xOt'

Thay số: 50 độ+tOt'=140 độ

=>tOt'=90 độ

Khi làm bài em nhớ ghi thêm kí hiệu góc, trên olm anh ko biết ghi thế nào

oOo Lê Ánh Hằng oOo 28/09/2016 lúc 21:59
Báo cáo sai phạm

Đề j ko hợp lệ

Snow White 13/06/2017 lúc 12:11
Báo cáo sai phạm

Vẽ hình ra thì làm đc thoi

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: