Giúp tôi giải toán và làm văn


Ác Mộng 17/06/2015 lúc 15:28
Báo cáo sai phạm

Ta có:\(\frac{1}{\sqrt{1}}>\frac{1}{\sqrt{2}}>...>\frac{1}{\sqrt{100}}\)

=>\(\frac{1}{\sqrt{1}}+\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}+...+\frac{.1}{\sqrt{100}}>100.\frac{1}{\sqrt{100}}=100\cdot\frac{1}{10}=10\)

Vậy \(\frac{1}{\sqrt{1}}+\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}+...+\frac{.1}{\sqrt{100}}>10\)

Đọc tiếp...
trần như 17/06/2015 lúc 15:22
Báo cáo sai phạm

mọi người giải giùm đi!

Đọc tiếp...
Hà Bích Ngọc 05/02/2017 lúc 13:43
Báo cáo sai phạm

ngu xi dốt nát mà bn

Đọc tiếp...
Thắng Nguyễn CTV Hôm qua lúc 09:24
Báo cáo sai phạm

thử a=b=c=1/3 -->đề sai

Đọc tiếp...
Lê Nguyên THái Hôm qua lúc 17:20
Báo cáo sai phạm

Bài này sai rồi nha bn!!

Áp dụng bdt Bunhiacopski

\(\sqrt{4-a^2}+\sqrt{4-b^2}+\sqrt{4-c^2}<=\sqrt{3*(12-(a^2+b^2+c^2))} a^2+b^2+c^2>=(a+b+c)^2/3 = 1/3 <\sqrt{35} \)

Vậy là phải bé hơn hoặc bằng căn 35 mới đúng đề!

Đọc tiếp...
Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 24/10/2016 lúc 11:31
Báo cáo sai phạm

Áp dụng BĐT \(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\ge\frac{9}{x+y+z}\) ta được

\(\frac{1}{2a}+\frac{1}{2b}+\frac{1}{2b}\ge\frac{9}{2\left(a+2b\right)}\)

\(\frac{1}{2b}+\frac{1}{2c}+\frac{1}{2c}\ge\frac{9}{2\left(b+2c\right)}\)

\(\frac{1}{2c}+\frac{1}{2a}+\frac{1}{2a}\ge\frac{9}{2\left(c+2a\right)}\)

Cộng các BĐT theo vế : 

\(\frac{3}{2}\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)\ge\frac{9}{2}\left(\frac{1}{a+2b}+\frac{1}{b+2c}+\frac{1}{c+2a}\right)\)

\(\Rightarrow\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\ge3\left(\frac{1}{a+2b}+\frac{1}{b+2c}+\frac{1}{c+2a}\right)\)

Dấu "=" xảy ra khi a = b = c (a,b,c>0)

Đọc tiếp...
kyoukai no rinne 19/03/2017 lúc 14:20
Báo cáo sai phạm

đầu bài nó như thế chứ không có sai đâu cậu ạ! mk cũng đang hỏi câu này nè 

Đọc tiếp...
Hoa Lan Anh 02/04/2015 lúc 09:18
Báo cáo sai phạm

cho mình xin lỗi sai ở 2 dòng cuối

 

Đọc tiếp...
DAO DANG QUANG 09/01/2018 lúc 21:01
Báo cáo sai phạm

không phải câu này

Đọc tiếp...
Thắng Nguyễn CTV 18/09/2016 lúc 23:07
Báo cáo sai phạm

Bài 1: \(T=\sqrt{\frac{x^3}{x^3+8y^3}}+\sqrt{\frac{4y^3}{y^3+\left(x+y\right)^3}}\)

\(=\frac{x^2}{\sqrt{x\left(x^3+8y^3\right)}}+\frac{2y^2}{\sqrt{y\left[y^3+\left(x+y\right)^3\right]}}\)

\(=\frac{x^2}{\sqrt{\left(x^2+2xy\right)\left(x^2-2xy+4y^2\right)}}+\frac{2y^2}{\sqrt{\left(xy+2y^2\right)\left(x^2+xy+y^2\right)}}\)

\(\ge\frac{2x^2}{2x^2+4y^2}+\frac{4y^2}{2y^2+\left(x+y\right)^2}\ge\frac{2x^2}{2x^2+4y^2}+\frac{4y^2}{2x^2+4y^2}=1\)

\(\Rightarrow T\ge1\)

Bài 2:

[Toán 10] Bất đẳng thức | Page 5 | HOCMAI Forum - Cộng đồng học sinh Việt Nam

Đọc tiếp...
Thái Hồ 29/06/2015 lúc 22:26
Báo cáo sai phạm

Cách 2 

Vì a,b,c dương nên áp dụng BĐT Cô-si ta có

\(\frac{a^2}{a+b}+\frac{a+b}{4}>=2\sqrt{\frac{a^2}{a+b}.\frac{a+b}{4}=a}\)

\(\frac{b^2}{b+c}+\frac{b+c}{4}>=2\sqrt{\frac{b^2}{b+c}.\frac{b+c}{4}=b}\)

\(\frac{c^2}{c+a}+\frac{c+a}{4}>=2\sqrt{\frac{c^2}{c+a}.\frac{c+a}{4}=c}\)

=>  \(\frac{a^2}{a+b}+\frac{b^2}{b+c}+\frac{c^2}{c+a}+\frac{2\left(a+b+c\right)}{4}>=a+b+c\)

<=> \(\frac{a^2}{a+b}+\frac{b^2}{b+c}+\frac{c^2}{c+a}>=\frac{a+b+c}{2}=\frac{1}{2}\)

Đọc tiếp...
Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 03/11/2016 lúc 09:57
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(\frac{9}{4}=\left(1+a\right)\left(1+b\right)\le\frac{1}{4}\left(a+b+2\right)^2\)

\(\Leftrightarrow\left(a+b+2\right)^2\ge9\Leftrightarrow a+b+2\ge3\Leftrightarrow a+b\ge1\)

Áp dụng BĐT Mincopxki , ta có : \(\sqrt{1+a^4}+\sqrt{1+b^4}\ge\sqrt{\left(1^2+1^2\right)^2+\left(a^2+b^2\right)^2}\ge\sqrt{4+\frac{1}{4}\left(a+b\right)^4}\ge\sqrt{\frac{17}{4}}\)

Đẳng thức xảy ra khi \(a=b=\frac{1}{2}\)

Vậy minP = \(\frac{\sqrt{17}}{2}\Leftrightarrow a=b=\frac{1}{2}\)

Đọc tiếp...
Thắng Nguyễn CTV 03/11/2016 lúc 16:55
Báo cáo sai phạm

dòng cuối cho mk suwara a=b=1/2

Đọc tiếp...
Nguyễn Trung Hiếu 07/08/2017 lúc 08:51
Báo cáo sai phạm

1/2 nha bạn

Đọc tiếp...
Diem 07/11/2017 lúc 11:56
Báo cáo sai phạm

GT => (a+1)(b+1)(c+1)=(a+1)+(b+1)+(c+1)

Đặt \(\frac{1}{a+1}=x,\frac{1}{1+b}=y,\frac{1}{c+1}=z\), ta cần tìm min của\(\frac{x}{x^2+1}+\frac{y}{y^2+1}+\frac{z}{z^2+1}\)với xy+yz+zx=1

\(\Leftrightarrow\frac{x\left(y+z\right)+y\left(z+x\right)+z\left(x+y\right)}{\left(x+y\right)\left(y+z\right)\left(z+x\right)}\Leftrightarrow\frac{2}{\left(x+y\right)\left(y+z\right)\left(z+x\right)}\)Mà  (x+y)(y+z)(z+x) >= 8/9 (x+y+z)(xy+yz+xz) >= \(\frac{8\sqrt{3}}{9}\) nên \(M\)=< \(\frac{3\sqrt{3}}{4}\),dấu bằng xảy ra khi a=b=c=\(\sqrt{3}-1\)

Đọc tiếp...
Bá đạo sever là tao 15/07/2017 lúc 17:29
Báo cáo sai phạm

từ \(x+y+z=xyz\Rightarrow\frac{1}{xy}+\frac{1}{yz}+\frac{1}{xz}=1\)

\(\left(\frac{1}{x};\frac{1}{y};\frac{1}{z}\right)\rightarrow\left(a,b,c\right)\)\(\Rightarrow ab+bc+ca=1\)

Thay vào \(\sqrt{x^2+1}\) r` phân tích nhân tử áp dụng C-S là ra :3

Đọc tiếp...
Hoàng Thanh Tuấn 30/05/2017 lúc 10:12
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}\left(x+y\right)^2=16\\\left(x-y\right)^2\ge0\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x^2+2xy+y^2=16\\x^2-2xy+y^2\ge0\end{cases}\Leftrightarrow}x^2+y^2\ge8}\)

áp dụng AM - GM có:

\(P=x^2+y^2+\frac{12}{xy}\ge x^2+y^2+\frac{12}{\frac{x^2+y^2}{2}}=8+\frac{2.12}{8}=14\)

Vậy \(P_{min}\)=14 dấu "=" sảy ra khi : x=x=2

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 30/05/2017 lúc 10:48
Báo cáo sai phạm

Bài giải sai rồi

Đọc tiếp...
giang ho dai ca Hiệp sĩ 29/05/2015 lúc 17:43
Báo cáo sai phạm

Ta thấy :

\(\frac{1}{2^2}<\frac{1}{1.2}\)

\(\frac{1}{3^2}<\frac{1}{2.3}\)

...............

\(\frac{1}{8^2}<\frac{1}{7.8}\)

=> B \(=\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+...+\frac{1}{8^2}<\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+...+\frac{1}{7.8}=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+..+\frac{1}{7}-\frac{1}{8}=1-\frac{1}{8}<1\)=> B < 1

Đọc tiếp...
Thắng Max Level 27/03/2017 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

B<1 bạn nha

CHÚC BẠN HỌC GIỎI

Đọc tiếp...
Namikaze Minato 20/05 lúc 21:35
Báo cáo sai phạm

theo mình là:

B < 1

chúc bạn học tốt !!!

Đọc tiếp...
Trần Bình 02/08/2016 lúc 16:55
Báo cáo sai phạm

Giải:

Gọi gđ của KM với BH là L

  • Xét tg BLM và tg CKM có:

góc LBM = góc LCM  (vì BH//CK )

BM=CM

góc BML= góc CMK ( đđ)

\(\Rightarrow\)tg BLM= tg CKM (g-c-g)

\(\Rightarrow\)BL=CK (1)

  • Xét tgv BHA va tgv AKC có :

BA=AC

góc ABH= góc CAK ( cùng phụ với góc BAH )

\(\Rightarrow\)tgv BHA= tgv AKC (ch-gn)

\(\Rightarrow\)AH=CK (2) và BH=AK

Từ (1),(2) suy ra BL=AH

  • Ta có:

BH=AK và BL=AH (cm trên)

\(\Rightarrow\)BH - BL = AK - AH

\(\Rightarrow\)HL=KH \(\Rightarrow\)tg LHK vuông cân tại H (vì góc LHK=90 ) 

\(\Rightarrow\)góc LKH=45 mà góc AKN=90 (gt) \(\Rightarrow\)KM là p/g của góc HKN (đpcm)

Đọc tiếp...
coolshinigamikk 20/05 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

dm thằng súc vật nguyễn đức anh

♀♥▌÷ö@%*&)!`~^Φ☻⌡√Wδ

Đọc tiếp...
Nguyễn Đức Anh 20/05 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

Nhà khoa học người Anh, Stephen Hawking, vừa mới qua đời, hưởng thọ 76 tuổi. Ông là người đặt nền móng cho ngành vũ trụ học, cha đẻ của lý thuyết hố đen phát ra bức xạ (tức bức xạ Hawking) nổi tiếng. Năm 1963, khi còn là nghiên cứu sinh cao học, Ông mắc bệnh xơ cứng teo cơ, một căn bệnh làm giảm khả năng kiểm soát cơ thể, khiến ông chỉ có thể động đậy ngón tay và cử động mắt, nhưng không ảnh hưởng đến trí tuệ và khả năng tư duy của ông. Một người bạn đã làm máy hỗ trợ ngôn ngữ cho Ông và do vậy Ông vẫn tiếp tục nghiên cứu và giảng dạy cho đến hôm nay.

Cuốn sách khoa học nổi tiếng của ông: A Brief History of Time (Lược sử thời gian, sách đã được dịch sang tiếng Việt), giải thích nhiều chủ đề phức tạp của Vũ trụ học chỉ bằng ngôn ngữ phổ thông. (Các bạn học sinh chưa đọc cuốn sách trên thì nên đọc nhé).  

Thế giới đã mất đi một nhà khoa học vĩ đại, nhưng Ông đã để lại nhiều bí mật của vũ trụ chúng ta đang sống.

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn CTV 02/02/2018 lúc 13:41
Báo cáo sai phạm

\(\frac{a}{b+c-a}+\frac{b}{c+a-b}+\frac{c}{a+b-c}\)

\(=\frac{a^2}{ab+ac-a^2}+\frac{b^2}{ba+bc-b^2}+\frac{c^2}{ca+cb-c^2}\)

\(\ge\frac{\left(a+b+c\right)^2}{2\left(ab+bc+ca\right)-\left(a^2+b^2+c^2\right)}\)

\(=\frac{\left(a+b+c\right)^2}{\frac{2\left(a+b+c\right)^2}{3}-\frac{\left(a+b+c\right)^2}{3}}=3\)

Bài toán được chứng minh nhưng dấu = không xảy ra. Không cần dấu =  xảy ra vẫn được. Nên đề vẫn đúng.

Đọc tiếp...
Nguyễn Xuân Anh 01/02/2018 lúc 22:39
Báo cáo sai phạm

\(\text{Đính chính bài này là của lớp 8 với lại phải }\ge3\)

                                                   Bài làm

\(\text{Đặt }\hept{\begin{cases}b+c-a=x\\c+a-b=y\\a+b-c=z\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x+y=2c\\y+z=2a\\x+z=2b\end{cases}\Leftrightarrow}\hept{\begin{cases}c=\frac{x+y}{2}\\a=\frac{y+z}{2}\\b=\frac{x+z}{2}\end{cases}}}\)

Thay vào bài ta có:

 \(\frac{y+z}{2x}+\frac{x+z}{2y}+\frac{x+y}{2z}=\frac{1}{2}\left(\frac{y}{x}+\frac{z}{x}+\frac{x}{y}+\frac{z}{y}+\frac{x}{z}+\frac{y}{z}\right)\)

\(=\frac{1}{2}\left[\left(\frac{y}{x}+\frac{x}{y}\right)+\left(\frac{z}{x}+\frac{x}{z}\right)+\left(\frac{y}{z}+\frac{z}{y}\right)\right]\ge\frac{1}{2}\left(2+2+2\right)=3\left(\text{BĐT côsi}\right)\)

Đọc tiếp...
Bình Vũ Thanh 01/02/2018 lúc 22:23
Báo cáo sai phạm

bạn giải thử

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 11/08/2015 lúc 15:20
Báo cáo sai phạm

Xét hiệu: (a+ b2 - c2)- 4a2.b2 = (a+ b2 - c2 - 2ab). (a+ b2 - c2 + 2ab) = [(a-b)2 - c2 ]. [(a+b)- c2]

= (a - b - c).(a - b+ c). (a+ b+ c).(a + b- c) = A

Vì a; b;c là 3 cạnh của tam giá => a+ b > c ; a+ b + c > 0;  a < b + c ; a > b - c

=> a + b - c > 0 ; a+ b + c > 0 ; a - b - c < 0 và a - b + c > 0

=> A < 0 

=> (a+ b2 - c2)<  4a2.b2 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: