Giúp tôi giải toán


Thắng Nguyễn CTV 13 giờ trước (23:07)

Đk:\(-1\le x\le3\) (chính là cái bài cho kia)

Nếu \(x=0\) thì \(A=\sqrt{3}\) ta sẽ chứng minh nó là GTNN của \(A\)

Tức là ta cần chứng minh 

\(\sqrt{-x^2+2x+3}+\sqrt{3}\le\sqrt{-x^2+4x+12}\)

Sau khi bình phương 2 vế rồi rút gọn ta cần chứng minh 

\(\sqrt{-3\left(x^2+2x+3\right)}\le x+3\)

Từ khi \(x+3>0\), ta cần chứng minh  

\(3\left(-x^2+2x+3\right)\le\left(x+3\right)^2\Leftrightarrow x^2\ge0\) (Đúng)

Vậy \(A_{Min}=\sqrt{3}\Leftrightarrow x=0\)

Thắng Nguyễn CTV Hôm qua lúc 12:11

Dự đoán khi \(a=b=c=\frac{1}{3}\) khi đó \(P=\frac{19}{27}\) (gọi P=biểu thức đầu bài)

Ta đi chứng minh nó là GTNN của P

\(\Leftrightarrow2\left(a^2b+b^2c+c^2a\right)+\left(a+b+c\right)\left(a^2+b^2+c^2\right)+4abc\ge\frac{19}{27}\left(a+b+c\right)^3\)

Khai triển và rút gọn, ta được BĐT tương đương là:

\(8\left(a^3+b^3+c^3\right)+24\left(a^2b+b^2c+c^2a\right)-30\left(ab^2+bc^2+ca^2\right)-6abc\ge0\)

\(\Leftrightarrow8\left(a+b+c\right)^3\ge54\left(ab^2+bc^2+ca^2+abc\right)\)

\(\Leftrightarrow ab^2+bc^2+ca^2+abc\le\frac{4}{27}\left(a+b+c\right)^3\)

BĐT trên đúng. Nên \(P_{Min}=\frac{19}{27}\Leftrightarrow a=b=c=\frac{1}{3}\)
 

Nguyễn Thu Trà 1 giờ trước (11:06)

1/3 đúng rồi đấy tớ cũng làm vậy

nguyen dieu hoa 3 giờ trước (08:46)

=\(\frac{1}{3}\)

Mạnh Châu Hôm qua lúc 22:24

mình chịu bó tay

Thắng Nguyễn CTV Hôm qua lúc 11:48

Bài 1:

Áp dụng BĐT \(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\ge\frac{4}{a+b}\) ta có:

\(\frac{bc}{2a+b+c}=\frac{bc}{\left(a+b\right)+\left(a+c\right)}\le\frac{1}{4}\left(\frac{bc}{a+b}+\frac{bc}{a+c}\right)\)

Tương tự cho 2 BĐT kia ta cũng có: 

\(\frac{ca}{2b+c+a}\le\frac{1}{4}\left(\frac{ca}{b+c}+\frac{ca}{a+b}\right);\frac{ab}{2c+a+b}\le\frac{1}{4}\left(\frac{ab}{a+c}+\frac{ab}{b+c}\right)\)

Cộng theo vế 3 BĐT ta có:

\(VT\le\frac{1}{4}\left(\frac{ca+bc}{a+b}+\frac{ab+bc}{a+c}+\frac{ab+ca}{b+c}\right)\)

\(=\frac{1}{4}\left(\frac{c\left(a+b\right)}{a+b}+\frac{b\left(a+c\right)}{a+c}+\frac{a\left(b+c\right)}{b+c}\right)\)

\(=\frac{1}{4}\left(a+b+c\right)=\frac{a+b+c}{4}=VP\)(Điều phải chứng minh)

Bài 2: xem lại đề nhất là cái chỗ giả thiết

Nguyễn Anh Minh Hôm qua lúc 06:48

sao lại thế -.-

alibaba nguyễn 23/03 lúc 09:47

Ta có:

\(\frac{1}{x^2+x}+\frac{x+1}{4x}\ge\frac{1}{x}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{x^2+x}\ge\frac{3}{4x}-\frac{1}{4}\left(1\right)\)

Tương tự ta có:

\(\hept{\begin{cases}\frac{1}{y^2+y}\ge\frac{3}{4y}-\frac{1}{4}\left(2\right)\\\frac{1}{z^2+z}\ge\frac{3}{4z}-\frac{1}{4}\left(3\right)\end{cases}}\)

Cộng (1), (2), (3) vế theo vế ta được:

\(P=\frac{1}{x^2+x}+\frac{1}{y^2+y}+\frac{1}{z^2+z}\ge\frac{3}{4}\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\right)-\frac{3}{4}\)

\(\ge\frac{3}{4}.\frac{\left(1+1+1\right)^2}{x+y+z}-\frac{3}{4}=\frac{3}{2}\)

Vậy GTNN là  \(P=\frac{3}{2}\)đạt được khi \(x=y=z=1\)

tuan va manh Hôm qua lúc 19:22

\(p=\frac{3}{2}\)\(dat\)\(duoc\)\(khi\)\(x=y=z=1\)

alibaba nguyễn Hôm qua lúc 14:52

Thứ nhất:

\(\frac{1}{x^2+x}+\frac{x+1}{4x}\ge\frac{1}{x}\)

\(\Leftrightarrow\left(\sqrt{\frac{1}{x\left(x+1\right)}}\right)^2-2\sqrt{\frac{1}{x\left(x+1\right)}}.\sqrt{\frac{x+1}{4x}}+\left(\sqrt{\frac{x+1}{4x}}\right)^2\ge0\)

\(\Leftrightarrow\left(\sqrt{\frac{1}{x\left(x+1\right)}}-\sqrt{\frac{x+1}{4x}}\right)^2\ge0\left(đúng\right)\)

alibaba nguyễn 23/03 lúc 08:49

Bài này là tìm GTLN của xyz đúng không?. Làm vậy nhé:

Ta có: \(\frac{1}{x+1}+\frac{1}{y+1}+\frac{1}{z+1}\ge2\)

\(\Rightarrow\frac{1}{x+1}\ge1-\frac{1}{y+1}+1-\frac{1}{z+1}=\frac{y}{y+1}+\frac{z}{z+1}\ge2\sqrt{\frac{yz}{\left(y+1\right)\left(z+1\right)}}\left(1\right)\)

Tương tự ta có: \(\hept{\begin{cases}\frac{1}{y+1}\ge2\sqrt{\frac{zx}{\left(z+1\right)\left(x+1\right)}}\left(2\right)\\\frac{1}{z+1}\ge2\sqrt{\frac{xy}{\left(x+1\right)\left(y+1\right)}}\left(3\right)\end{cases}}\)

Nhân (1), (2), (3) vế theo vế ta được:

\(\frac{1}{\left(x+1\right)\left(y+1\right)\left(z+1\right)}\ge\frac{8xyz}{\left(x+1\right)\left(y+1\right)\left(z+1\right)}\)

\(\Leftrightarrow xyz\le\frac{1}{8}\)

Vậy GTLN là \(xyz=\frac{1}{8}\)khi \(x=y=z=\frac{1}{2}\)

Thắng Nguyễn CTV 22/03 lúc 22:28

Áp dụng BĐT AM-GM ta có: 

\(2\sqrt{a\left(3a+b\right)}=\sqrt{4a\left(3a+b\right)}\le\frac{4a+3a+b}{2}=\frac{7a+b}{2}\)

\(2\sqrt{b\left(3b+a\right)}=\sqrt{4b\left(3b+a\right)}\le\frac{4b+3b+a}{2}=\frac{7b+a}{2}\)

Suy ra \(\sqrt{b\left(3b+a\right)}+\sqrt{a\left(3a+b\right)}\le\frac{8a+8b}{4}=2\left(a+b\right)\)

\(\Rightarrow\frac{a+b}{\sqrt{b\left(3b+a\right)}+\sqrt{a\left(3a+b\right)}}\ge\frac{a+b}{2\left(a+b\right)}=\frac{1}{2}\)

Thắng Nguyễn CTV 22/03 lúc 21:53

Let \(D=\left(a+b\right)\left(b+c\right)\left(c+a\right)\). Clearly \(D>0\). We show that the difference between the left-hand side and the right-hand of the inequality is non-negative 

\(\frac{a^2+bc}{b+c}-a+\frac{b^2+ca}{c+a}-b+\frac{c^2+ab}{a+b}-c\)

\(=\frac{a^2+bc-ab-ac}{b+c}+\frac{b^2+ac-ab-bc}{a+c}+\frac{c^2+ab-ac-bc}{a+b}\)

\(=\frac{\left(a-b\right)\left(a-c\right)}{b+c}+\frac{\left(b-a\right)\left(b-c\right)}{a+c}+\frac{\left(c-a\right)\left(c-b\right)}{a+b}\)

\(=\frac{\left(a^2-b^2\right)\left(a^2-c^2\right)+\left(b^2-a^2\right)\left(b^2-c^2\right)+\left(c^2-a^2\right)\left(c^2-b^2\right)}{D}\)

\(=\frac{a^4+b^4+c^4-b^2c^2-c^2a^2-a^2b^2}{D}\)

\(=\frac{\left(a^2-b^2\right)^2+\left(b^2-c^2\right)^2+\left(c^2-a^2\right)^2}{2D}\ge0\)

Equality holds if and only if \(a=b=c\)

Done !

Chibi 22/03 lúc 22:24

Mỗi lần thấy bất đẳng thức kiểu này là mình mù đường không biết nên đi hướng nào luôn. Mình triển khai theo Cauchy nó ra loạn xạ luôn. hihi

Đinh Đức Hùng CTV 21 giờ trước (15:08)

Vì \(a;b>0\) nên \(\frac{a+b}{\sqrt{a+b}}>0;\frac{\sqrt{a+b}}{a+b}>0\)

Áp dụng bđt AM - GM ta có :

\(S=\frac{a+b}{\sqrt{a+b}}+\frac{\sqrt{a+b}}{a+b}\ge2\sqrt{\frac{a+b}{\sqrt{a+b}}.\frac{\sqrt{a+b}}{a+b}}=2.\sqrt{1}=2\)

Dấu "=" xảy ra <=> \(\frac{a+b}{\sqrt{a+b}}=\frac{\sqrt{a+b}}{a+b}\Leftrightarrow a+b=1\)

Vậy GTNN của S là 2 tại a + b = 1

Hoàng Phúc CTV 22/03 lúc 20:53

có x2/(y-1)+4(y-1) >/ 2.2x=4x (AM-GM)

   y2/(x-1)+4(x-1) >/ 2.2y=4y 

=>P+4(y-1)+4(x-1) >/ 4x+4y

=>P >/ 4x+4y-4(y-1)-4(x-1)=4x+4y-4y+4-4x+4 = 8

minP=8

Lê Mạnh Tiến Đạt 22/03 lúc 12:01

A = 9/10! + 9/11! + 9/12! +......+ 9/1000! < 9/10! + 10/11! + 11/12! +...+999/1000! = B
9/10! = 1/9! - 1/10!
10/11! = 1/10! - 1/11!
...
999/1000! = 1/999! - 1/1000!
=> B= 1/9! - 1/1000! < 1/9!
=> A < 1/9! \(\left(ĐPCM\right)\).

Đinh Đức Hùng CTV 22/03 lúc 18:02

Sửa lại đề :

Cho \(0\le x\le y\le z\le1\) CMR : \(\frac{x}{yz+1}+\frac{y}{xz+1}+\frac{z}{xy+1}\le2\)

Giải :

Từ \(x\le y\le1\Rightarrow\hept{\begin{cases}x-1\le0\\y-1\le0\end{cases}\Rightarrow\left(x-1\right)\left(y-1\right)\ge0}\)

\(\Rightarrow xy-x-y+1\ge0\Rightarrow xy+1\ge x+y\)

\(\Rightarrow\frac{1}{xy+1}\le\frac{1}{x+y}\Rightarrow\frac{z}{xy+1}\le\frac{z}{x+y}\)\(\left(x\ge0\right)\)

Mà \(\frac{z}{x+y}\le\frac{2z}{x+y+z}\) nên \(\frac{z}{xy+1}\le\frac{2z}{x+y+z}\left(1\right)\)

CM tương tự ta cũng có :\(\hept{\begin{cases}\frac{x}{yz+1}\le\frac{2x}{x+y+z}\left(2\right)\\\frac{y}{xz+1}\le\frac{2y}{x+y+z}\left(3\right)\end{cases}}\)

Cộng các vế của (1) ; (2) ; (3) lại ta được :

\(\frac{x}{yz+1}+\frac{y}{xz+1}+\frac{z}{xy+1}\le\frac{2x+2y+2z}{x+y+z}=\frac{2\left(x+y+z\right)}{x+y+z}=2\) (ĐPCM)

\(\)

Thắng Nguyễn CTV 21/03 lúc 19:12

Bài này chả khó với lại đầy người đăng rồi

Ta có: \(a^2+b^2\ge2ab\) và \(b^2+1\ge2b\)

\(\Rightarrow a^2+b^2+b^2+1+2\ge2ab+2b+2=2\left(ab+b+1\right)\)

\(\Rightarrow\frac{1}{a^2+2b^2+3}\le\frac{1}{2ab+2b+2}=\frac{1}{2\left(ab+b+1\right)}\left(1\right)\)

Tương tự ta có: \(\frac{1}{b^2+2c^2+3}\le\frac{1}{2\left(bc+c+1\right)}\left(2\right);\frac{1}{c^2+2a^2+3}\le\frac{1}{2\left(ac+a+1\right)}\left(3\right)\)

Cộng theo vế của \(\left(1\right);\left(2\right);\left(3\right)\) ta có:

\(VT\le\frac{1}{2\left(ab+b+1\right)}+\frac{1}{2\left(bc+c+1\right)}+\frac{1}{2\left(ac+a+1\right)}\)

\(=\frac{1}{2}\left(\frac{ac}{a^2bc+abc+ac}+\frac{a}{abc+ac+a}+\frac{1}{ac+a+1}\right)\)

\(=\frac{1}{2}\left(\frac{ac}{ac+a+1}+\frac{a}{ac+a+1}+\frac{1}{ac+a+1}\right)\left(abc=1\right)\)

\(=\frac{1}{2}\left(\frac{ac+a+1}{ac+a+1}\right)=\frac{1}{2}=VP\) (ĐPCM)

Đẳng thức xảy ra khi \(a=b=c=\frac{1}{3}\)

tth 21/03 lúc 20:50

tk cho mình nhìu nhìu nha! Gõ máy mệt quá!

tth 21/03 lúc 19:49

Đẳng thức xảy ra khi a = b = c = 1/3

Bài này không khó! Sao lại được vào câu hỏi hay?

alibaba nguyễn 21/03 lúc 18:35

Sửa đề: CM: \(a^2+b^2=2\)

Ta có:

\(a^{2006}+b^{2006}=a^{2004}+b^{2004}\)

Đặt \(\hept{\begin{cases}a^2=x\\b^2=y\end{cases}}\)thì ta có

\(x^{1003}+y^{1003}=x^{1002}+y^{1002}\)

\(\Leftrightarrow\left(x^{1003}+y^{1003}+x^{1002}y+xy^{1002}\right)-xy\left(x^{1002}+y^{1002}\right)=x^{1002}+y^{1002}\)

\(\Leftrightarrow\left(x^{1002}+y^{1002}\right)\left(x+y\right)-xy\left(x^{1002}+y^{1002}\right)=x^{1002}+y^{1002}\)

\(\Leftrightarrow\left(x^{1002}+y^{1002}\right)\left(x+y-xy-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x+y-xy-1=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-1\right)\left(1-y\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=1\\y=1\end{cases}}\)

Thế ngược lại bài ban đầu ta tìm được

\(\hept{\begin{cases}x=1\\y=1\end{cases}}\)(vì x, y là số dương)

Vậy \(a^2+b^2=2\)  

Le Thao Ngoc Han 21/03 lúc 21:25

tự làm đi

alibaba nguyễn 21/03 lúc 20:08

a,b dương nhé b, số 0 không phải là số dương đâu

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: