Giúp tôi giải toán và làm văn


shitbo CTV 16 tháng 1 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x^4+y^4+z^4+t^4}{x^3+y^3+z^3+t^3}=\frac{\left(x^4+y^4+z^4+t^4\right)\left(x^2+y^2+z^2+t^2\right)}{\left(x^3+y^3+z^3+t^3\right)\left(x^2+y^2+z^2+t^2\right)}\)

\(\ge\frac{x^3+y^3+z^3+t^3}{x^2+y^2+z^2+t^2}=\frac{\left(x^3+y^3+z^3+t^3\right)\left(x+y+z+t\right)}{\left(x^2+y^2+z^2+t^2\right)\left(x+y+z+t\right)}\)

\(\ge\frac{x^2+y^2+z^2+t^2}{x+y+z+t}\ge\frac{\left(x+y+z+t\right)^2}{4\left(x+y+z+t\right)}=\frac{1}{4}\)

Dấu "=" xảy ra tại x=y=z=t=1/4

Bài làm có tham khảo của GOD Đạt Hồ

Đọc tiếp...
tíntiếnngân 21 giờ trước (10:52)
Báo cáo sai phạm
Cho mình hỏi là bạn ấy dùng bất đẳng thức gì vây
Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 15 tháng 1 lúc 19:43
Báo cáo sai phạm

Câu hỏi của Ryan Park - Toán lớp 9 - Học toán với OnlineMath

Chứng minh đc:

\(\frac{1}{x^3\left(yz+zt+ty\right)}+\frac{1}{y^3\left(xz+zt+tx\right)}+\frac{1}{z^3\left(xy+yt+tx\right)}+\frac{1}{t^3\left(xy+yz+zx\right)}\)

\(\ge\frac{1}{3}\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}+\frac{1}{t}\right)\)

\(\ge\frac{4}{3}.\sqrt[4]{\frac{1}{xyzt}}=\frac{4}{3}\)

Đọc tiếp...
Phùng Minh Quân 15 tháng 1 lúc 14:58
Báo cáo sai phạm

\(\frac{3}{x\sqrt{x}}=3\sqrt[3]{y^2z^2t^2}\le yz+zt+ty\)

\(\Sigma\frac{1}{x^3\left(yz+zt+ty\right)}\ge\Sigma\frac{1}{\frac{3x^3}{x\sqrt{x}}}=\Sigma\frac{\sqrt{x}}{3x^2}\ge\frac{4}{3}\sqrt[4]{\frac{\sqrt{xyzt}}{\left(xyzt\right)^2}}=\frac{4}{3}\)

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱČøøℓ ɮøү 2к⁷༉ CTV 13 tháng 1 lúc 18:38
Báo cáo sai phạm

BĐT cần chứng minh tương đương với

\(\left(1-\frac{a^5-a^2}{a^5+b^2+c^2}\right)+\left(1-\frac{b^5-b^2}{b^5+c^2+a^2}\right)+\left(1-\frac{c^5-c^2}{c^5+a^2+b^2}\right)\le3\)

hay \(\frac{1}{a^5+b^2+c^2}+\frac{1}{b^5+c^2+a^2}+\frac{1}{c^5+a^2+b^2}\le\frac{3}{a^2+b^2+c^2}\)

Từ \(abc\ge1\) ta có:

\(\frac{1}{a^5+b^2+c^2}\le\frac{1}{\frac{a^5}{abc}+b^2+c^2}=\frac{1}{\frac{a^4}{bc}+b^2+c^2}\)

\(\le\frac{1}{\frac{2a^4}{b^2+c^2}+b^2+c^2}=\frac{b^2+c^2}{2a^4+\left(b^2+c^2\right)^2}\)

Do \(4u^2+v^2\ge4uv\Leftrightarrow4u^2+v^2\ge\frac{2}{3}\left(u+v\right)^2\)nên 

\(2a^4+\left(b^2+c^2\right)^2\ge\frac{2}{3}\left(a^2+b^2+c^2\right)^2\)

Suy ra \(\frac{1}{a^5+b^2+c^2}\le\frac{3\left(b^2+c^2\right)}{2\left(a^2+b^2+c^2\right)^2}\)

Tương tự ta có \(\frac{1}{b^5+c^2+a^2}\le\frac{3\left(c^2+a^2\right)}{2\left(a^2+b^2+c^2\right)^2}\)

và \(\frac{1}{c^5+a^2+b^2}\le\frac{3\left(a^2+b^2\right)}{2\left(a^2+b^2+c^2\right)^2}\)

Cộng ba vế của các BĐT trên ta được

\(\frac{1}{a^5+b^2+c^2}+\frac{1}{b^5+c^2+a^2}+\frac{1}{c^5+a^2+b^2}\le\frac{3}{a^2+b^2+c^2}\)

Vậy \(\frac{a^5-a^2}{a^5+b^2+c^2}+\frac{b^5-b^2}{b^5+c^2+a^2}+\frac{c^5-c^2}{c^5+a^2+b^2}\ge0\)

(Dấu "="\(\Leftrightarrow a=b=c=1\))

Đọc tiếp...
tth_new CTV 14 tháng 1 lúc 19:10
Báo cáo sai phạm
tth_new CTV 14 tháng 1 lúc 10:59
Báo cáo sai phạm

Đặt \(\left(a;b;c\right)\rightarrow\left(\frac{2y'z'}{x'^2};\frac{2z'x'}{y'^2};\frac{2x'y'}{z'^2}\right)\) với x', y', z' > 0. Quy về chứng minh:

\(\Sigma_{cyc}\frac{x'^3}{\sqrt{x'^6+8y'^3z'^3}}\ge1\). Đặt \(\left(x'^3;y'^3;z'^3\right)=\left(x;y;z\right)\). Quy về:

\(\Sigma_{cyc}\frac{x}{\sqrt{x^2+8yz}}\ge1\). Đến đây em thấy khá quen thuộc, hình như là bài IMO nào đó, để tối lục lại.

Đọc tiếp...
Phùng Minh Quân 14 tháng 1 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

\(VT-VP=\Sigma_{cyc}\frac{2a+b+c}{a^2b\left(a+b+c\right)}\left(a-b\right)^2\ge0\)

hay \(\frac{a}{c^2}+\frac{1}{a}\ge\frac{2}{c}\)\(\Leftrightarrow\)\(\frac{a}{c^2}\ge\frac{2}{c}-\frac{1}{a}\)\(\Rightarrow\)\(VT\ge\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\ge\frac{9}{a+b+c}\)

"=" \(\Leftrightarrow\)\(a=b=c\)

Đọc tiếp...
Đỗ Xuân Tuấn Minh 11 tháng 1 lúc 19:55
Báo cáo sai phạm

bạn có thể giải thích rõ hơn đc ko?

Đọc tiếp...
Phùng Minh Quân 11 tháng 1 lúc 14:38
Báo cáo sai phạm

2) \(M\ge\frac{\left(x+y+z\right)^2}{3}=\frac{1}{3}\) :)) 

"=" \(\Leftrightarrow\)\(x=y=z=\frac{-1}{3}\)

3) \(VT\ge\frac{\left(a+2b\right)^2}{3\left(a+2b\right)}+\frac{\left(b+2a\right)^2}{3\left(b+2a\right)}=a+b=1\)

"=" \(\Leftrightarrow\)\(a=b=\frac{1}{2}\)

Đọc tiếp...
Đỗ Xuân Tuấn Minh 11 tháng 1 lúc 11:12
Báo cáo sai phạm

Mình xin lỗi vì viết sai nhé, phải là:

1) Cho 0 ≤ a, b, c ≤ 2 và a + b + c = 3. Chứng minh a2 + b2 + c2 ≤ 5
2) Cho -3 ≤ x, y, z ≤ 1, x + y + z = -1. Tính giá trị nhỏ nhất của M = x2 + y2 +z2
3) Cho các số dương a, b có tổng bằng 1. CMR: 

Đọc tiếp...
Vũ Tiến Manh 2 tháng 10 2019 lúc 16:53
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{3b\left(a+2b\right)}\le\frac{3b+\left(a+2b\right)}{2}\)\(\sqrt{3a\left(b+2a\right)}\le\frac{3a+\left(b+2a\right)}{2}\)

=> M\(\le a\frac{a+5b}{2}+b\frac{5a+b}{2}\)=\(\frac{a^2+b^2+10ab}{2}\)\(\le\frac{6\left(a^2+b^2\right)}{2}\)( áp dụng 2ab\(\le a^2+b^2\))=3(a2+b2)\(\le\)6

dấu = khi a =b =1

Đọc tiếp...
tth_new CTV 18 tháng 8 2019 lúc 9:06
Báo cáo sai phạm

Xí, hôm qua buồn ngủ quá làm thiếu:V

\(VT\ge\frac{1}{2}\left(x+y+\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right)^2\ge\frac{1}{2}\left(x+y+\frac{4}{x+y}\right)^2=\frac{25}{2}\)(đpcm)

Đọc tiếp...
tth_new CTV 17 tháng 8 2019 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

Để bài toán trông quen thuộc hơn:

Đặt a =x; \(\frac{1}{b}=y\) thì bài toán trở thành:

Cho x, y > 0 thỏa mãn x + y =1. CMR: \(\left(x+\frac{1}{x}\right)^2+\left(y+\frac{1}{y}\right)^2\ge\frac{25}{2}\).

-------------------------------------------------------------------------

Áp dụng BĐT Cauchy-Schwarz dạng Engel:

\(VT\ge\frac{1}{2}\left(x+y+\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right)^2=\frac{25}{2}^{\left(đpcm\right)}\)

P/s: Is it true?

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Phương Uyên 6 tháng 1 lúc 7:28
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn bạn tth-new nhiều!

Đọc tiếp...
tth_new 6 tháng 1 lúc 7:24
Báo cáo sai phạm

Sửa đề: a, b > 0 (hoặc a + b > 0, cái nào cũng được)

Chứng minh: \(4\left(a^3+b^3\right)\ge\left(a+b\right)^3\) (cái vế phải là mũ 3)

---------------------------------------------------------------------------------------

Giải:

Xét hiệu hai vế: \(VT-VP=4\left(a^3+b^3\right)-\left(a+b\right)^3\)

\(=3\left(a+b\right)\left(a-b\right)^2\ge0\)

Vì vậy \(VT\ge VP\Leftrightarrow4\left(a^3+b^3\right)\ge\left(a+b\right)^3\). Ta có đpcm

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Phương Uyên 6 tháng 1 lúc 7:22
Báo cáo sai phạm

Nếu mấy bạn thấy chỗ sai của cái đề thì sửa lại dùm mình với và làm bài giải của bạn nhé. Cho mình xin cảm ơn nhiều!

Đọc tiếp...
Đinh Đức Hùng CTV 13 tháng 4 2017 lúc 11:52
Báo cáo sai phạm

Vì a ; b ; c là độ dài 3 cạnh của tam giác nên ta có : \(\hept{\begin{cases}b+c>a\\a+c>b\\a+b>c\end{cases}}\) (BĐT tam giác)

\(\Rightarrow\frac{a}{b+c}< 1\Rightarrow\frac{a}{b+c}< \frac{2a}{a+b+c}\) (1)

\(\Rightarrow\frac{b}{a+c}< 1\Rightarrow\frac{b}{a+c}>\frac{2b}{a+b+c}\) (2)

\(\Rightarrow\frac{c}{a+b}< 1\Rightarrow\frac{c}{a+b}< \frac{2c}{a+b+c}\) (3)

Cộng các vế tương ứng của (1) ; (2) ; (3) lại ta được :

\(\frac{a}{b+c}+\frac{b}{a+c}+\frac{c}{a+b}< \frac{2a}{a+b+c}+\frac{2b}{a+b+c}+\frac{2c}{a+b+c}\)

\(\Leftrightarrow\frac{a}{b+c}+\frac{b}{a+c}+\frac{c}{a+b}< \frac{2a+2b+2c}{a+b+c}=\frac{2\left(a+b+c\right)}{a+b+c}=2\) (ĐPCM)

Đọc tiếp...
Giang Lê Trà My 17 tháng 10 2017 lúc 21:43
Báo cáo sai phạm

ADTCDTSBN:

\(\frac{a}{b+c}+\frac{b}{a+c}+\frac{c}{a+b}=\frac{a+b+c}{b+c+a+c+a+b}=\frac{a+b+c}{2\left(a+b+c\right)}=\frac{1}{2}\)

vi  \(\frac{1}{2}\)<2=>\(\frac{a}{b+c}+\frac{b}{a+c}+\frac{c}{a+b}< 2\)

Đọc tiếp...
Đỗ Thùy LInh 3 tháng 1 lúc 19:58
Báo cáo sai phạm

bất đẳng thức với a,b,c >o 

cần cm đó bn ơi

Đọc tiếp...
Kẹo Ngọt 3 tháng 1 lúc 19:47
Báo cáo sai phạm

cái gì vậy???

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: