Giúp tôi giải toán và làm văn


Minh Sơn Nguyễn 13 giờ trước (15:44)
Báo cáo sai phạm
Assassin_07 CTV 13 giờ trước (15:41)
Báo cáo sai phạm

Áp dụng bđt Cauchy - Schwarz dạng Engel:

\(\frac{1}{2x}+\frac{1}{2y}\ge\frac{4}{2\left(x+y\right)}=\frac{2}{x+y}\)

Dấu "=" xảy ra khi x = y > 0

Đọc tiếp...
Bạch Vô Song 11 tháng 3 2019 lúc 16:03
Báo cáo sai phạm

5(x+y)2+3(x-y)2=8x2+4xy+8y2=4(2x2+xy+2z2)>=5(x+y)2

=> \(\sqrt{2x^2+xy+2y^2}\ge\sqrt{\frac{5\left(x+y\right)^2}{4}}\)\(\frac{\sqrt{5}\left(x+y\right)}{2}\)

Tương tự. Cộng lại là ra nha. Dấu = xảy ra <=> x=y=z=1/3

Đọc tiếp...
Mr Lazy 13 tháng 6 2015 lúc 16:38
Báo cáo sai phạm

\(M>\frac{x}{x+y+z+t}+\frac{y}{x+y+z+t}+\frac{z}{x+y+z+t}+\frac{t}{x+y+z+t}=1\)

Ta chứng minh \(\frac{a}{b}<1\Rightarrow\frac{a}{b}<\frac{a+m}{b+m}\)\(m\in\)N*

(Bằng biến đổi tương đương)

\(\Rightarrow M<\frac{x+t}{x+y+z+t}+\frac{y+z}{x+y+z+t}+\frac{x+z}{x+y+z+t}+\frac{t+y}{x+y+z+t}=2\)

Do 1 < M < 2 nên M không phải số tự nhiên.

 

Đọc tiếp...
Phạm Quốc Cường 8 tháng 1 2018 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(M>\frac{x}{x+y+z+t}+\frac{y}{x+y+z+t}+\frac{z}{x+y+z+t}+\frac{t}{x+y+z+t}=1\)(1)

Áp dụng \(\frac{a}{b}< 1\Rightarrow\frac{a}{b}< \frac{a+m}{b+m}\)

\(M< \frac{x+t}{x+y+z+t}+\frac{y+z}{x+y+z+t}+\frac{z+y}{x+y+z+t}+\frac{t+x}{x+y+z+t}=2\)(2)

Từ (1) và (2) Suy ra 

1< M <2 

=> M có giá trị không phải số tự nhiên

Đọc tiếp...
hoang quynh anh 22 tháng 4 2018 lúc 9:49
Báo cáo sai phạm

Do 1 < m < 2 nên M ko phải số tự nhiên

KB ko

OK

Đọc tiếp...
nguyen quang dung 8 tháng 3 2017 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

TA co  a/b=a.(b+m)/b.(b+m)=a.b+a.m/b.b+b.m

Ta lai co a+m/b+m=b.(a+m)/b.(b+m)=a.b+b.m/b.b+b.m.Suy ra a.b+a.m/b.b+b.m<a.b+b.m/b.b+b.m=a.m<b.m

VI 0<a<b nen a/b<a=m/b=m

Đọc tiếp...
shitbo 17 tháng 11 2018 lúc 14:46
Báo cáo sai phạm

Ta có:

x.y+1=z (z là số nguyên tố)

Vì x;y đều là số nguyên tố

=> z là số nguyên tố >5

=> z lẻ

=> x.y chẵn mà x,y là số nguyên tố nên x hoặc y phải là số 2

Với x=2 =>x:3(dư 2) z:3(dư 0;1;2)

z:3 (dư 0) <=> z=3

2.3+1=7 là số nguyên tố (thỏa mãn)

1:3(dư 1) y:3(dư 1;2)

Với y:3(dư 1)

=> x.y+1 chia hết cho 3(loại)

Với  y:3(dư 2)

=> x.y+1:3(dư 2)

=> z chia 3 dư 2

Vậy với x=2 và y:3(dư 2) thì x+y+1=z (thỏa mãn với 1 số TH)

+) Số nguyên tố chia 5 dư 0;1;2;3;4 số  nguyên tố chia 5 dư 0 <=> y;x=5

+> x=2;y=5 =>2.5+1=11 là số nguyên tố(thỏa mãn)

Với: 2:5(dư 2) 

Loại y,x chia 5 dư 2 (x;y khác 2)

vì: x.y+1 chia hết cho 5

Vậy ta có:

Với x=2 và y:3(dư 2) và y khác 5k+2 (k thuộc N sao) và x,y là số nguyên tố

Hoặc ngược lại thì đẳng thức trên thỏa mãn

Ngoài ra có các cặp sau:

x=2;y=3

x=5;y=6 

hay ngược lại đều đc

Đọc tiếp...
Đặng công quý 17 tháng 11 2017 lúc 18:12
Báo cáo sai phạm

z lớn hơn hoặc bằng 5 ( nếu x =y =2)

x =y =2 và z =5 cũng thoả mãn đề bài

Đọc tiếp...
Đặng công quý 17 tháng 11 2017 lúc 18:06
Báo cáo sai phạm

vì các số nguyên tố đề lớn hơn hoặc bằng 2, nên z lớn hơn hoặc bằng 7, suy ra z là số lẻ.

Để x.y +1 là số lẻ thì x. y là số chẳng, giả sử x > hoặc = y suy ra x = 2

x =2; y =3 ta được z =7 ( thoả mãn);  x =2; y =5 ta được z =11 ( thoả mãn);   x =2; y =7 ta được z =15 ( Không thoả mãn)

x =2; y =11 ta được z =23 ( thoả mãn);...;   x =2; y =23 ta được z =47 ( thoả mãn);  x =2; y =29 ta được z =59( thoả mãn)

x =2; y =41 ta được z =83 ( thoả mãn)...

Đọc tiếp...
ღℌạŋɦ♕ℌʉүềŋღ Hôm kia lúc 15:00
Báo cáo sai phạm

\(\frac{a}{a+b}+\frac{b}{b+c}+\frac{c}{c+a}\)

\(\frac{a}{a+b}>\frac{a}{a+b+c}\)\(\frac{b}{b+c}>\frac{b}{b+c+a}\)và \(\frac{c}{c+a}>\frac{c}{c+a+b}\)

\(\Rightarrow\frac{a}{a+b}+\frac{b}{b+c}+\frac{c}{c+a}>\frac{a}{a+b+c}+\frac{b}{a+b+c}+\frac{c}{a+b+c}\)

\(\Rightarrow\frac{a}{a+b}+\frac{b}{b+c}+\frac{c}{c+a}< 1\)

Vì \(\frac{a}{a+b}< 1\Rightarrow\frac{a}{a+b}< \frac{a+c}{a+b+c}\left(c>0\right)\)

Chứng minh tương tự \(\frac{b}{b+c}< \frac{b+a}{b+c+a}\)

\(\Rightarrow\frac{a}{a+b}+\frac{b}{b+c}+\frac{c}{c+a}< 2\)

Vậy \(1< \frac{a}{a+b}+\frac{b}{b+c}+\frac{c}{c+a}< 2\)

Đọc tiếp...
╰Nguyễn Trí Nghĩa (team best toán học)ッ2K҉8⁀ᶦᵈᵒᶫ♚ 21 giờ trước (7:32)
Báo cáo sai phạm

Trinh Anh Tan ta có :\(\frac{a}{b}< 1=>\frac{a}{b}< \frac{a+c}{b+c}\)

Chúc bn học tốt và hiểu bài mk làm

Đọc tiếp...
╰Nguyễn Trí Nghĩa (team best toán học)ッ2K҉8⁀ᶦᵈᵒᶫ♚ Hôm qua lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

+)Ta có:\(\frac{a}{a+b}>\frac{a}{a+b+c};\frac{b}{b+c}>\frac{b}{a+b+c};\frac{c}{c+a}>\frac{c}{c+a+b}\)

=>\(\frac{a}{a+b}+\frac{b}{b+c}+\frac{c}{c+a}>\frac{a+b+c}{a+b+c}=1\)

=>\(\frac{a}{a+b}+\frac{b}{b+c}+\frac{c}{c+a}>1\)(1)

+)Ta lại có:\(\frac{a}{a+b}< 1=>\frac{a}{a+b}< \frac{a+c}{a+b+c}\)

                   \(\frac{b}{c+b}< 1=>\frac{b}{c+b}< \frac{b+a}{a+b+c}\)

                    \(\frac{c}{a+c}< 1=>\frac{c}{a+c}< \frac{b+c}{a+b+c}\)

=>\(\frac{a}{a+b}+\frac{b}{b+c}+\frac{c}{c+a}< \frac{a+c+b+a+c+b}{a+b+c}=\frac{2a+2b+2c}{a+b+c}=\frac{2.\left(a+b+c\right)}{a+b+C}=2\)

=>\(\frac{a}{a+b}+\frac{b}{b+c}+\frac{c}{c+a}< 2\)(2)

+)Từ (1) và (2)

=>\(1< \frac{a}{a+b}+\frac{b}{b+c}+\frac{c}{c+a}< 2\)

Chúc bn học tốt

Đọc tiếp...
Phúc 3 tháng 4 2018 lúc 18:22
Báo cáo sai phạm

Ta có a^2+b^2+c^2=1

ma a^2 ,b^2,c^2>=0

=> a,b,c>-1

=> (a+1)(b+1)(c+1)>=0

=> 1+ab+bc+ac+a+b+c+abc>=0(1)

 lai co (a+b+c+1)^2=a^2+b^2+c^2+2a+2b+2c+2ab+2bc+2ac+1

                               =2( 1+ab+bc+ac+a+b+c)>=0(2)

tu 1 va 2 => dpcm

Đọc tiếp...
Wrecking Ball 25 tháng 4 2018 lúc 17:11
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{\left(1+a^2\right)}+\frac{1}{\left(1+b^2\right)}\ge\frac{2}{\left(1+ab\right)}\)

\(\Leftrightarrow\left(1+b^2\right)\left(1+ab\right)+\left(1+a^2\right)\left(1+ab\right)\ge2\left(1+a^2\right)\left(1+b^2\right)\)

\(\Leftrightarrow1+b^2+ab+ab^2+1+a^2+ab+a^3b-2\left(1+a^2+b^2+a^2b^2\right)\ge0\)

\(\Leftrightarrow ab\left(a^2-2ab+b^2\right)-\left(a^2+2ab+b^2\right)\ge0\)

\(\Leftrightarrow\left(ab-1\right)\left(a-b\right)^2\ge0\left(đ\text{ieu nay khong the x ra}\right)\)

\(\text{Dau }"="\Leftrightarrow a=b=c=1\)

Đọc tiếp...
Huy Hoàng_new 23 tháng 2 lúc 15:17
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{\left(1+a^2\right)}+\frac{1}{\left(1+b^2\right)}\ge\frac{2}{\left(1-ab\right)}\)

\(\Leftrightarrow\left(1+b^2\right)\left(1+ab\right)+\left(1+a^2\right)\left(1+ab\right)\ge2\left(1+a^2\right)\left(1+b^2\right)\)

\(\Leftrightarrow1+b^2-ab+ab^2+1+a^2+ab+a^3b-2\left(1+a^2+b^2+a^2b^2\right)\ge0\)

\(\Leftrightarrow ab\left(a^2-2ab+b^2\right)-\left(a^2+2ab+b^2\right)\ge0\)

\(\Leftrightarrow\left(ab-1\right)\left(a-b\right)^2\ge0\)( kh xảy ra 0

\(Dau"="\Leftrightarrow a=b=c=1\)

Đọc tiếp...
July Hecj Tare 23 tháng 12 2016 lúc 11:06
Báo cáo sai phạm

Khi ab>=1 thì1/(1+a^2)+1/(1+b^2)>=2/(1+ab)

Đọc tiếp...
Thắng Nguyễn CTV 30 tháng 12 2017 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

\(BDT\Leftrightarrow\frac{a+3c}{a+b}-2+\frac{a+3b}{a+c}-2+\frac{2a}{b+c}-1\ge0\)

\(\Leftrightarrow\frac{c-a}{a+b}+\frac{2\left(c-b\right)}{a+b}+\frac{b-a}{a+c}+\frac{2\left(b-c\right)}{a+c}+\frac{a-b}{b+c}+\frac{a-c}{b+c}\ge0\)

\(\Leftrightarrow\left(c-a\right)^2\frac{1}{\left(a+b\right)\left(b+c\right)}+2\left(b-c\right)^2\frac{1}{\left(a+c\right)\left(a+b\right)}+\left(a-b\right)^2\frac{1}{\left(a+c\right)\left(b+c\right)}\ge0\)

BĐT cuối đúng nên ta có ĐPCM

Xảy ra khi \(a=b=c\)

Đọc tiếp...
Đỗ Đức Thuận 24 tháng 4 2019 lúc 19:08
Báo cáo sai phạm

Khi a=b=c

Đọc tiếp...
Thắng Nguyễn CTV 31 tháng 12 2017 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

Tại t nháp luôn vào chỗ để gửi trả lời nên khi gửi ko nhìn lại nó hơi tắt. Hết dòng thứ 2, bắt đầu dòng thứ 3:

\(\Leftrightarrow\left(\frac{c-a}{a+b}+\frac{a-c}{b+c}\right)+\left(\frac{2\left(b-c\right)}{a+c}+\frac{2\left(c-b\right)}{a+b}\right)+\left(\frac{a-b}{b+c}+\frac{b-a}{a+c}\right)\ge0\)

\(\Leftrightarrow\left(c-a\right)\left(\frac{1}{a+b}-\frac{1}{b+c}\right)+2\left(b-c\right)\left(\frac{1}{a+c}-\frac{1}{a+b}\right)+\left(a-b\right)\left(\frac{1}{b+c}-\frac{1}{a+c}\right)\ge0\)

\(\Leftrightarrow....\)  the last ineq in here ! 

Đọc tiếp...
ST Hôm kia lúc 20:06
Báo cáo sai phạm

Sửa đề cho x,y,z dương thỏa mãn xyz=1 tìm max \(...+\frac{1}{\sqrt{\left(2z+1\right)\left(x+2\right)}}\)

gọi bthuc là A

\(\frac{1}{\sqrt{\left(2x+1\right)\left(y+2\right)}}\le\frac{2}{2x+y+3}=\frac{2}{x+y+x+1+2}\le\frac{2}{2\sqrt{xy}+2\sqrt{x}+2}=\frac{1}{\sqrt{xy}+\sqrt{x}+1}\)

Tương tự,cộng vế theo vế ta dc:

\(A\le\frac{1}{\sqrt{xy}+\sqrt{x}+1}+\frac{1}{\sqrt{yz}+\sqrt{y}+1}+\frac{1}{\sqrt{zx}+\sqrt{z}+1}\)

\(=\frac{1}{\sqrt{xy}+\sqrt{x}+1}+\frac{\sqrt{x}}{1+\sqrt{xy}+\sqrt{x}}+\frac{\sqrt{xy}}{\sqrt{x}+1+\sqrt{xy}}=1\)

Dấu  "=" xảy ra <=> x=y=z=1

Đọc tiếp...
Nguyễn Phi Hòa 15 tháng 5 2015 lúc 17:08
Báo cáo sai phạm

                         A = 1 / 10 + ( 1 / 11 + 1 / 12 + ... + 1 / 99 + 1 / 100 )          

       A =  1 / 10 + ( 1 / 11 + 1 / 12 + ... + 1 / 99 + 1 / 100 ) >  1 / 10 + ( 1 / 100 + 1 / 100 + ... + 1 / 100 )  

          = 1 / 10 + 90 / 100 = 1       

                       Vậy A > 1

 

Đọc tiếp...
giang ho dai ca 15 tháng 5 2015 lúc 16:54
Báo cáo sai phạm

1/10+1/11+…+1/19 > 1/20+1/20+…+1/20 = 10/20 = 1/2 
1/20+1/21+…+1/29 > 1/30+1/30+…+1/30 = 10/30 = 1/3 
1/30+1/31+…+1/39 > 1/40+1/40+…+1/40 = 10/40 = 1/4 
=> 
1/10+1/11+…+1/39 > 1/2+1/3+1/4 = 13/12 > 1

đúng nhé

Đọc tiếp...
nguyen phi bao nguyen 13 tháng 3 2017 lúc 10:12
Báo cáo sai phạm

tat ca cac so deu<1  +vao thi lon hon 1 thoi ma

Đọc tiếp...
Assassin_07 CTV 21 tháng 2 lúc 15:09
Báo cáo sai phạm

Sử dụng một vài bất đẳng thức đơn giản:

\(\left(a+\frac{1}{a}\right)^2+\left(b+\frac{1}{b}\right)^2\ge\frac{\left(a+\frac{1}{a}+b+\frac{1}{b}\right)}{2}\)

\(=\frac{\left(1+b+\frac{1}{b}\right)^2}{2}=\frac{\left(1+\frac{ab+1}{a}\right)^2}{2}\)

\(=\frac{\left(1+\frac{b}{a}\right)^2}{2}\)(1)

(Dấu "=" khi \(a+\frac{1}{a}=b+\frac{1}{b}\)và \(a+\frac{1}{b}=1\))

Ta có: \(\left(a+\frac{1}{b}\right)^2\ge4\frac{a}{b}\Leftrightarrow1\ge4\frac{a}{b}\Leftrightarrow\frac{b}{a}\ge4\)

(Dấu "=" khi \(a=\frac{1}{b}\)và \(a+\frac{1}{b}=1\)(2)

Từ (1) và (2) suy ra \(\left(a+\frac{1}{a}\right)^2+\left(b+\frac{1}{b}\right)^2\ge\frac{\left(1+4\right)^2}{2}=\frac{25}{2}\)

Đẳng thức xảy ra khi \(a=\frac{1}{2};b=2\)

 
Đọc tiếp...
╰❥결 원ッ2K҉7⁀ᶦᵈᵒᶫ♚ 21 tháng 2 lúc 16:29
Báo cáo sai phạm

đánh nhầm \(\ge\frac{\left(a+\frac{1}{a}+b+\frac{1}{b}\right)^2}{2}=\frac{\left(1+\frac{ab+1}{a}\right)^2}{2}\)

\(=\frac{\left(1+\frac{b}{a}\right)^2}{2}\)

Đọc tiếp...
tth_new CTV 18 tháng 8 2019 lúc 9:06
Báo cáo sai phạm

Xí, hôm qua buồn ngủ quá làm thiếu:V

\(VT\ge\frac{1}{2}\left(x+y+\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right)^2\ge\frac{1}{2}\left(x+y+\frac{4}{x+y}\right)^2=\frac{25}{2}\)(đpcm)

Đọc tiếp...
Bá đạo sever là tao 15 tháng 7 2017 lúc 17:29
Báo cáo sai phạm

từ \(x+y+z=xyz\Rightarrow\frac{1}{xy}+\frac{1}{yz}+\frac{1}{xz}=1\)

\(\left(\frac{1}{x};\frac{1}{y};\frac{1}{z}\right)\rightarrow\left(a,b,c\right)\)\(\Rightarrow ab+bc+ca=1\)

Thay vào \(\sqrt{x^2+1}\) r` phân tích nhân tử áp dụng C-S là ra :3

Đọc tiếp...
Assassin_07 CTV 21 tháng 2 lúc 10:13
Báo cáo sai phạm

Bất đắc dĩ nên em mới dùng Sigma nhiều v:

Ta có:\(\sqrt{a^3+1}=\sqrt{\left(a+1\right)\left(a^2-a+1\right)}\le\frac{a+1+a^2-a+1}{2}\)

\(=\frac{a^2+2}{2}\).Tương tự \(\sqrt{b^3+1}\le\frac{b^2+2}{2};\sqrt{c^3+1}\le\frac{c^2+2}{2}\)

Nên \(K=\text{Σ}_{cyc}\frac{1}{\sqrt{a^3+1}}\ge\text{Σ}\frac{1}{a^2+2}=Q\)

\(Q=\frac{\text{Σ}_{cyc}[2\left(a^2+2\right)\left(b^2+2\right)]}{\text{Σ}_{cyc}\left(a^2+2\right)}\)

\(=\frac{2\left(a^2b^2+c^2b^2+a^2c^2\right)+8\left(a^2+b^2+c^2\right)+24}{2\left(a^2b^2+c^2b^2+a^2c^2\right)+4\left(a^2+b^2+c^2\right)+8+a^2b^2c^2}\)

\(=\frac{2\left(\text{​​}\text{​​}\text{Σ}_{cyc}a^2b^2\right)+4\left(\text{Σ}_{cyc}a^2\right)+24+4\left(\text{Σ}_{cyc}a^2\right)}{2\left(a^2b^2+c^2b^2+a^2c^2\right)+4\left(a^2+b^2+c^2\right)+8+64}\)

\(\ge\frac{2\left(\text{Σ}a^2b^2\right)+4\left(\text{Σ}_{cyc}a^2\right)+24+12\sqrt[3]{a^2b^2c^2}}{2\left(\text{Σ}_{cyc}a^2b^2\right)+4\left(\text{Σ}_{cyc}a^2\right)+72}=1\)

Dấu "=" xảy ra khi a = b = c = 2.

Đọc tiếp...
tth_new CTV 14 tháng 1 lúc 19:10
Báo cáo sai phạm
tth_new CTV 14 tháng 1 lúc 10:59
Báo cáo sai phạm

Đặt \(\left(a;b;c\right)\rightarrow\left(\frac{2y'z'}{x'^2};\frac{2z'x'}{y'^2};\frac{2x'y'}{z'^2}\right)\) với x', y', z' > 0. Quy về chứng minh:

\(\Sigma_{cyc}\frac{x'^3}{\sqrt{x'^6+8y'^3z'^3}}\ge1\). Đặt \(\left(x'^3;y'^3;z'^3\right)=\left(x;y;z\right)\). Quy về:

\(\Sigma_{cyc}\frac{x}{\sqrt{x^2+8yz}}\ge1\). Đến đây em thấy khá quen thuộc, hình như là bài IMO nào đó, để tối lục lại.

Đọc tiếp...
Cold Wind 4 tháng 8 2016 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

Bài 1:

b) \(x^3< x^2\)

\(x^2\cdot x< x^2\)

\(x< \frac{x^2}{x^2}\)

\(x< 1\)

Đọc tiếp...
ngo thi diem 4 tháng 8 2016 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

b1 

a)\(\frac{x+3}{x+4}>2\Leftrightarrow\frac{x+2-2\cdot\left(x+4\right)}{x+4}>0\Leftrightarrow\frac{x+2-2x-8}{x+4}>0\)

<=> \(\frac{-5-x}{x+4}>0\)

<=> 

<=> \(-4< x< 5\)

b) a+x<a <=> a+x-a<0 <=> x<0

c) \(x^3< x^2\Leftrightarrow^{ }x^2\left(x-1\right)< 0\)

<=>  (vo li vi x2>0)

<=> 0<x<1

Đọc tiếp...
Cold Wind 4 tháng 8 2016 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm

Bài 2: 

b) B= (x-1)^2 + (y+2)^2 

Ta có: 

(x-1)^2 >/ 0  

Dấu "=" xảy ra khi x-1 =0 => x=1

(y+2)^2 >/ 0 

Dấu "=" xảy ra khi y+2= 0 => y= -2

=> GTNN của (x-1)^2 + (y+2)^2 = 0 + 0 =0

Vậy GTNN của B là 0 khi x=1 và y=-2

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: