Giúp tôi giải toán và làm văn


Trần Thùy Dung 22 tháng 3 2015 lúc 11:29
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(M=\frac{1}{4^2}+\frac{1}{6^2}+\frac{1}{8^2}+...+\frac{1}{\left(2n\right)^2}\)

\(=\frac{1}{2^2.2^2}+\frac{1}{2^2.3^2}+\frac{1}{2^2.4^2}+...+\frac{1}{2^2.n^2}\)

\(=\frac{1}{2^2}.\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^2}.\frac{1}{3^2}+\frac{1}{2^2}.\frac{1}{4^2}+...+\frac{1}{2^2}.\frac{1}{n^2}\)

\(=\frac{1}{2^2}.\left(\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+...+\frac{1}{n^2}\right)\)

\(=\frac{1}{4}.\left(\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+...+\frac{1}{n^2}\right)\)

Coi \(A=\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+...+\frac{1}{n^2}\)

\(=\frac{1}{2.2}+\frac{1}{3.3}+\frac{1}{4.4}+...+\frac{1}{n.n}\)

Vì: \(\frac{1}{2.2}<\frac{1}{1.2}\)

\(\frac{1}{3.3}<\frac{1}{2.3}\)

\(\frac{1}{4.4}<\frac{1}{3.4}\)

\(...\)

\(\frac{1}{n.n}<\frac{1}{\left(n-1\right).n}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+...+\frac{1}{n^2}<\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+...+\frac{1}{\left(n-1\right).n}\)

\(\Rightarrow A<1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+...+\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n}\)

\(\Rightarrow A<1-\frac{1}{n}\)

Mà \(1-\frac{1}{n}<1\Rightarrow A<1\)

Vì \(A<1\) nên \(\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+...+\frac{1}{n^2}<1\)

\(\Rightarrow\frac{1}{4}.\left(\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+...+\frac{1}{n^2}\right)<\frac{1}{4}\)

\(\Rightarrow M<\frac{1}{4}\)

Đọc tiếp...
Phạm Thị Thùy Linh 2 giờ trước (12:37)
Báo cáo sai phạm

Tình Nghuyễn Thị

Sợ lũ lớp 6 thật

Mấy bài tập cm bất đẳng thức giờ lớp 8 học mà bó đầu bó tay vì khó

Lũ lớp 6 lại học òi thì có mà.... Thật là lớp 8 mới học bất đẳng thức mà sao lớp 6 giờ tài vậy????

Đọc tiếp...
Tình Nguyễn Thị 2 giờ trước (12:33)
Báo cáo sai phạm

phạm thị thuỳ linh

lớp 6 bây giờ học rồi

Đọc tiếp...
nguyentuantai 5 tháng 7 2015 lúc 8:19
Báo cáo sai phạm

A= 1/5.7 + 1/7.9 +... + 1/99 . 101 

A= 1/5 -1/7 + 1/7 - 1/9 + ......... + 1/99 - 1/101 

A= 1/5 - 1/101 = 1/116 

=> A ko là số tự nhiên

Đọc tiếp...
Ác Mộng 5 tháng 7 2015 lúc 8:26
Báo cáo sai phạm

Ta thấy:\(\frac{1}{5}<\frac{1}{2}=\frac{1}{1.2}\)

\(\frac{1}{7}<\frac{1}{6}=\frac{1}{2.3}\)

\(\frac{1}{101}<\frac{1}{90}=\frac{1}{9.10}\)

=>\(A<\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+...+\frac{1}{9.10}=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+...+\frac{1}{9}-\frac{1}{10}=1-\frac{1}{10}<1\)

Do A luôn lớn hơn 0 Mà A<1=> A không phải STN

Đọc tiếp...
Trương Ngọc Ánh 28 tháng 6 2018 lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

câu trả lời của Ác Mộng mới đúng

Đọc tiếp...
Lâm Đại Dương 4 tháng 9 2016 lúc 19:51
Báo cáo sai phạm

x4+y4=x8/x2y2 + y8/y2x2 (=) (x4+y4)x2y2=x8+y8(=) x6y2+x2y6-x8-y8=0(=)x6(y2-x2)+y6(x2-y2)=(x6-y6)(y2-x2)

Đọc tiếp...
luu dinh kiet 21 tháng 7 2017 lúc 15:26
Báo cáo sai phạm

b)Có \(63^7< 64^7\)

\(64^7=\left(2^6\right)^7=2^{42}\)

\(16^{12}=\left(2^4\right)^{12}=2^{48}\)

Mà \(2^{42}< 2^{48}\Rightarrow63^7< 64^7< 16^{12}\Rightarrow63^7< 16^{12}\)

Đọc tiếp...
kaitovskudo 8 tháng 3 2015 lúc 21:32
Báo cáo sai phạm

c1: Ta có \(\frac{10^{15}+1+9}{10^{16}+1+9}\)=\(\frac{10^{15}+10}{10^{16}+10}\)=\(\frac{10\left(10^{14}+1\right)}{10\left(10^{15}+1\right)}\)=\(\frac{10^{14}+1}{10^{15}+1}\)

Vì \(\frac{10^{15}+1}{10^{16}+1}\)<1 nên \(\frac{10^{15}+1+9}{10^{16}+1+9}\)>\(\frac{10^{15}+1}{10^{16}+1}\)Vậy A<B

Đọc tiếp...
Wrecking Ball 25 tháng 4 2018 lúc 17:11
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{\left(1+a^2\right)}+\frac{1}{\left(1+b^2\right)}\ge\frac{2}{\left(1+ab\right)}\)

\(\Leftrightarrow\left(1+b^2\right)\left(1+ab\right)+\left(1+a^2\right)\left(1+ab\right)\ge2\left(1+a^2\right)\left(1+b^2\right)\)

\(\Leftrightarrow1+b^2+ab+ab^2+1+a^2+ab+a^3b-2\left(1+a^2+b^2+a^2b^2\right)\ge0\)

\(\Leftrightarrow ab\left(a^2-2ab+b^2\right)-\left(a^2+2ab+b^2\right)\ge0\)

\(\Leftrightarrow\left(ab-1\right)\left(a-b\right)^2\ge0\left(đ\text{ieu nay khong the x ra}\right)\)

\(\text{Dau }"="\Leftrightarrow a=b=c=1\)

Đọc tiếp...
July Hecj Tare 23 tháng 12 2016 lúc 11:06
Báo cáo sai phạm

Khi ab>=1 thì1/(1+a^2)+1/(1+b^2)>=2/(1+ab)

Đọc tiếp...
Nơi gió về 23 tháng 4 2018 lúc 21:42
Báo cáo sai phạm

Do \(\frac{a}{b+c}+\frac{b}{c+a}+\frac{c}{a+b}=1\)

\(\Rightarrow\left(a+b+c\right)\left(\frac{a}{b+c}+\frac{b}{c+a}+\frac{c}{a+b}\right)=a+b+c\)

\(\Rightarrow\frac{a^2}{b+c}+\frac{b^2}{c+a}+\frac{c^2}{a+b}+\frac{a\left(b+c\right)}{b+c}+\frac{b\left(c+a\right)}{c+a}+\frac{c\left(a+b\right)}{a+b}=a+b+c\)

\(\Rightarrow\frac{a^2}{b+c}+\frac{b^2}{c+a}+\frac{c^2}{a+b}+a+b+c=a+b+c\)

\(\Rightarrow\frac{a^2}{b+c}+\frac{b^2}{c+a}+\frac{c^2}{a+b}=0\)(đpcm)

Học tốt !!!!

Đọc tiếp...
Huỳnh Quang Sang 23 tháng 4 2018 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

1) gt: a/(b+c) + b/(c+a) + c/(a+b) = 1 

A = a²/(b+c) + b²/(c+a) + c²/(a+b) = a[a/(b+c)] + b[b/(c+a)] + c[c/(a+b)] 

= a[a/(b+c) + 1 - 1] + b[b/(c+a) + 1 - 1] + c[c/(a+b) + 1 - 1] 

= a.(a+b+c)/(b+c) -a + b.(a+b+c)/(c+a) - b + c.(a+b+c)/(a+b) - c 

= (a+b+c)[a/(b+c) + b/(c+a) + c/(a+b)] - (a+b+c) 

= (a+b+c) - (a+b+c) = 0 

Bài đó giống như tương tự nha anh

Để sau em làm chứng minh cho

Em mơi học lớp 5 nên anh thông cảm

Đọc tiếp...
»βέ•Ҫɦαηɦ« 12 tháng 1 lúc 20:03
Báo cáo sai phạm

Do ab+c+bc+a+ca+b=1\frac{a}{b+c}+\frac{b}{c+a}+\frac{c}{a+b}=1b+ca​+c+ab​+a+bc​=1

⇒(a+b+c)(ab+c+bc+a+ca+b)=a+b+c\Rightarrow\left(a+b+c\right)\left(\frac{a}{b+c}+\frac{b}{c+a}+\frac{c}{a+b}\right)=a+b+c⇒(a+b+c)(b+ca​+c+ab​+a+bc​)=a+b+c

⇒a2b+c+b2c+a+c2a+b+a(b+c)b+c+b(c+a)c+a+c(a+b)a+b=a+b+c\Rightarrow\frac{a^2}{b+c}+\frac{b^2}{c+a}+\frac{c^2}{a+b}+\frac{a\left(b+c\right)}{b+c}+\frac{b\left(c+a\right)}{c+a}+\frac{c\left(a+b\right)}{a+b}=a+b+c⇒b+ca2​+c+ab2​+a+bc2​+b+ca(b+c)​+c+ab(c+a)​+a+bc(a+b)​=a+b+c

⇒a2b+c+b2c+a+c2a+b+a+b+c=a+b+c\Rightarrow\frac{a^2}{b+c}+\frac{b^2}{c+a}+\frac{c^2}{a+b}+a+b+c=a+b+c⇒b+ca2​+c+ab2​+a+bc2​+a+b+c=a+b+c

⇒a2b+c+b2c+a+c2a+b=0\Rightarrow\frac{a^2}{b+c}+\frac{b^2}{c+a}+\frac{c^2}{a+b}=0⇒b+ca2​+c+ab2​+a+bc2​=0(đpcm)

Đọc tiếp...
Nguyễn Huy Tú 12 tháng 6 2017 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy-shwarz dạng Engel ta có:

\(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\ge\frac{\left(1+1+1\right)^2}{a+b+c}=\frac{9}{1}=9\)

Dấu " = " xảy ra khi \(x=y=z=\frac{1}{3}\)

Vậy...

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 4 tháng 3 2018 lúc 18:28
Báo cáo sai phạm

Áp dụng bất đẳng thức  ta có:

a/1 + b /1 + c /1 ≥(1 + 1 + 1)^ 2 /a + b + c  = 9/1 = 9

Dấu " = " xảy ra khi x = y = z = 3 1 Vậy... 

chúc hok tốt 

Đọc tiếp...
fjghjkghtkjhtkjhjtkhkrtjh 12 tháng 6 2017 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

Ta có : (a + b + c ) . (\(\frac{1}{a}\)\(\frac{1}{b}\)\(\frac{1}{c}\))  = 1 + \(\frac{a}{b}\)+\(\frac{a}{c}\)+\(\frac{b}{a}\)+ 1 + \(\frac{b}{c}\)\(\frac{c}{a}\)\(\frac{c}{b}\) +1

= 3 + (\(\frac{a}{b}\)\(\frac{b}{a}\)) + (\(\frac{a}{c}\)\(\frac{c}{a}\)) + ( \(\frac{b}{c}\)\(\frac{c}{b}\))

Do \(\frac{a}{b}\)\(\frac{b}{a}\)\(\ge\)2  ; \(\frac{a}{c}\)\(\frac{c}{a}\)\(\ge\)2 ; \(\frac{b}{c}\)\(\frac{c}{b}\)\(\ge\)2

\(\Rightarrow\)(a + b + c ).(\(\frac{1}{a}\)\(\frac{1}{b}\)\(\frac{1}{c}\))  \(\ge\)3 + 2 + 2 + 2

\(\Rightarrow\)(a + b + c ).(\(\frac{1}{a}\)\(\frac{1}{b}\)\(\frac{1}{c}\)\(\ge\)9

Mà a + b + c = 1

\(\Rightarrow\)(\(\frac{1}{a}\)\(\frac{1}{b}\)\(\frac{1}{c}\))\(\ge\)9

Đọc tiếp...
kudo shinichi CTV Hôm kia lúc 17:50
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x^2}{y^2}+\frac{y^2}{x^2}-\frac{x}{y}-\frac{y}{x}\)

\(=\frac{x^2-xy}{y^2}+\frac{y^2-xy}{x^2}\)

\(=\frac{x^4-x^3y+y^4-xy^3}{x^2y^2}\)

\(=\frac{x^3\left(x-y\right)-y^3\left(x-y\right)}{x^2y^2}\)

\(=\frac{\left(x-y\right)^2\left(x^2+xy+y^2\right)}{x^2y^2}\)

Đọc tiếp...
robert lewandoski 11 tháng 6 2015 lúc 8:46
Báo cáo sai phạm

Ta có:

31/2.32/2.33/2....60/2=31.32......60/2^30

=(31.32.33....60)(1.2.3....30)/2^30(1.2.3...30)

=(1.3.5...59)(2.4.6...60)/(2.4.6...60)=1.3.5...59

=>P=Q

nhớ ****

Đọc tiếp...
Phạm Hà Sơn 26 tháng 3 2018 lúc 22:04
Báo cáo sai phạm

Các bạn ấy làm đúng rồi,

Tham khảo các bạn ấy nha

Chúc học tốt!

Đọc tiếp...
Việt Nguyễn 6 tháng 4 2017 lúc 20:06
Báo cáo sai phạm

ak hểu r

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 6 tháng 5 2015 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

 

\(\frac{10}{a^m}+\frac{10}{a^n}=\left(\frac{9}{a^m}+\frac{10}{a^n}\right)+\frac{1}{a^m}\)

\(\frac{9}{a^m}+\frac{11}{a^n}=\left(\frac{9}{a^m}+\frac{10}{a^n}\right)+\frac{1}{a^n}\)

Muốn so sách 2 biểu thức trên ta chỉ cần so sánh \(\frac{1}{a^m}\) với \(\frac{1}{a^n}\)

Trường hợp 1: a=1 thì 2 biểu thức trên = nhau

Trường hợp 2: a khác 1 thì xét m và n

-Nếu m=n thì am=an => 2 biểu thức trên = nhau

-Nếu m<n thì am<an => \(\frac{1}{a^m}>\frac{1}{a^n}\)=> .....

-Nếu m>N thì am>an => \(\frac{1}{a^m}<\frac{1}{a^n}\)=> ......

 

Đọc tiếp...
Trần Thùy Dung 6 tháng 5 2015 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

Coi \(A=\frac{10}{a^m}+\frac{10}{a^n}=\frac{9}{a^m}+\frac{10}{a^n}+\frac{1}{a^m}\)

     \(B=\frac{9}{a^m}+\frac{11}{a^n}=\frac{9}{a^m}+\frac{10}{a^n}+\frac{1}{a^n}\)

Cả A và B đều có: \(\frac{9}{a^m}+\frac{10}{a^n}\) nên ta so sánh \(\frac{1}{a^n}\)\(\frac{1}{a^m}\)

TH1: n<m =>1/n>1/m

               =>B>A

TH2:n>m=>1/n<1/m

             =>B<A

TH3: m=n =>1/m=1/n

               => B=A

Đọc tiếp...
Michiel Girl Mít ướt 6 tháng 5 2015 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

mk ko thik kẻ coppy bài người khác               

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 16 tháng 7 2015 lúc 21:54
Báo cáo sai phạm

Bạn đổi phân số thành / rồi tìm trên Google có đầy bài này rồi.

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt 8 tháng 11 2017 lúc 22:33
Báo cáo sai phạm

a) Ta có :1/2+ 1/32 + 1/42 + ... + 1/20082 < 1-1/2+1/2-1/3+...+1/2007-1/2008=1-1/2008<1

=> ĐPCM

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 8 tháng 11 2017 lúc 22:23
Báo cáo sai phạm

a, VT < 1/1.2 + 1/2.3 + 1/3.4 + .... + 1/2007.2008

          = 1-1/2+1/2-1/3+1/3-1/4+....+1/2007-1/2008 = 1-1/2008 < 1

=> ĐPCM

Đọc tiếp...
trieu dang 23 tháng 6 2015 lúc 9:49
Báo cáo sai phạm

\(\frac{n}{n+1}=1+\frac{-1}{n+1}\)

\(\frac{n+2}{n+3}=1+\frac{-1}{n+3}\)

vì \(\frac{-1}{n+1}<\frac{-1}{n+3}\)nên \(1+\frac{-1}{n+1}<1+\frac{-1}{n+3}\)

hay \(\frac{n}{n+1}<\frac{n+2}{n+3}\)

Đọc tiếp...
Lê Chí Cường 23 tháng 6 2015 lúc 9:51
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(\frac{n}{n+1}=\frac{n+1-1}{n+1}=1-\frac{1}{n+1}\)

          \(\frac{n+2}{n+3}=\frac{n+3-1}{n+3}=1-\frac{1}{n+3}\)

Vì n+1<n+3

=>\(\frac{1}{n+1}>\frac{1}{n+3}\)

=>\(1-\frac{1}{n+1}<1-\frac{1}{n+3}\)

Vậy \(\frac{n}{n+1}<\frac{n+2}{n+3}\)

l-i-k-e cho mình nha bạn.

Đọc tiếp...
kiệt đẹp trai 23 tháng 6 2015 lúc 9:49
Báo cáo sai phạm

quy đồng lên thôi rồi so bình thường thôi sẽ có kết quả là <

Đọc tiếp...
Đinh Đức Hùng 30 tháng 12 2016 lúc 12:09
Báo cáo sai phạm

Ta có :

\(2009A=\frac{2009\left(2009^{2008}+1\right)}{2009^{2009}+1}=\frac{2009^{2009}+2009}{2009^{2009}+1}=1+\frac{2008}{2009^{2009}+1}\)

\(2009B=\frac{2009\left(2009^{2009}+1\right)}{2009^{2010}+1}=\frac{2009^{2010}+2009}{2009^{2010}+1}=1+\frac{2008}{2009^{2010}+1}\)

Vì \(1+\frac{2008}{2009^{2009}+1}>1+\frac{2008}{2009^{2010}+1}\Rightarrow2009A>2009B\)

=> A > B

Đọc tiếp...
tth 22 tháng 5 2017 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

A > B

Chúc bạn học tốt

Cách làm giống Đinh Đức Hùng

^.^

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Châu 7 tháng 4 2017 lúc 19:54
Báo cáo sai phạm

               A > B

~~~ Chúc bạn học tốt ~~~

                Hello

Đọc tiếp...
giang ho dai ca 7 tháng 5 2015 lúc 20:06
Báo cáo sai phạm

7/12 = 4/12 + 3/12 = 1/3 + 1/4 = 20/60 + 20/80
1/41 + 1/42 + 1/43 +...+ 1/79 + 1/80 = (1/41 + 1/42 + 1/43 + ...+ 1/60) + (1/61 + 1/62 +...+ 1/79 + 1/80)
Do 1/41> 1/42 > 1/43 > ...>1/59 > 1/60
=> (1/41 + 1/42 + 1/43 + ...+ 1/60) > 1/60 + ...+ 1/60 = 20/60
và 1/61> 1/62> ... >1/79> 1/80
=> (1/61 + 1/62 +...+ 1/79 + 1/80) > 1/80 + ...+ 1/80 = 20/80
Vậy: 1/41 + 1/42 + 1/43 +...+ 1/79 + 1/80 > 20/60 + 20/80 = 7/12
=> 1/41 + 1/42 + 1/43 +...+ 1/79 + 1/80 > 7/12

nhớ đúng cái

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 29 tháng 3 2017 lúc 12:30
Báo cáo sai phạm

Câu trả lời hay nhất :

CMR : 1/41 + 1/42 + 1/43 + ... + 1/79 + 1/80 > 7/12 
Ta có: 
7/12 = 4/12 + 3/12 = 1/3 + 1/4 = 20/60 + 20/80 

1/41 + 1/42 + 1/43 +...+ 1/79 + 1/80 = (1/41 + 1/42 + 1/43 + ...+ 1/60) + (1/61 + 1/62 +...+ 1/79 + 1/80) 

Do 1/41> 1/42 > 1/43 > ...>1/59 > 1/60 
=> (1/41 + 1/42 + 1/43 + ...+ 1/60) > 1/60 + ...+ 1/60 = 20/60 

và 1/61> 1/62> ... >1/79> 1/80 
=> (1/61 + 1/62 +...+ 1/79 + 1/80) > 1/80 + ...+ 1/80 = 20/80 

Vậy: 1/41 + 1/42 + 1/43 +...+ 1/79 + 1/80 > 20/60 + 20/80 = 7/12 

=> 1/41 + 1/42 + 1/43 +...+ 1/79 + 1/80 > 7/12 

=> \(ĐPCM\)

Đọc tiếp...
nguyen quang huy 7 tháng 5 2015 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

ta tính tổng ở mẫu:

số hạng là : 80- 41 :1 + 1 = 50 (số)

tổng mẫu là

49 x50 :2 = 1225

tử là 

1225 x1 = 122

phân số là

1225 / 80                

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 1 tháng 5 2015 lúc 9:03
Báo cáo sai phạm

\(S=\left(\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^6}+...+\frac{1}{2^{4n-2}}+..+\frac{1}{2^{2002}}\right)-\left(\frac{1}{2^4}+\frac{1}{2^8}+..+\frac{1}{2^{4n}}+...+\frac{1}{2^{2004}}\right)\)= A - B

Tính A:

\(2^4.A=2^2+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^6}+...+\frac{1}{2^{4n-2}}+...+\frac{1}{2^{1998}}\)

=> 24.A - A = 15.A =

 \(\left(2^2+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^6}+...+\frac{1}{2^{4n-2}}+...+\frac{1}{2^{1998}}\right)\)\(\left(\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^6}+...+\frac{1}{2^{4n-2}}+...+\frac{1}{2^{2002}}\right)\)

= 22 - \(\frac{1}{2^{2002}}\) => A = \(\frac{2^2}{15}-\frac{1}{15.2^{2002}}<\frac{4}{15}\)

Tính B :

\(2^4.B=1+\frac{1}{2^4}+\frac{1}{2^8}+...+\frac{1}{2^{4n}}+...+\frac{1}{2^{2000}}\)

=> 24.B - B

=\(\left(1+\frac{1}{2^4}+\frac{1}{2^8}+...+\frac{1}{2^{4n}}+...+\frac{1}{2^{2000}}\right)\)\(\left(\frac{1}{2^4}+\frac{1}{2^8}+...+\frac{1}{2^{4n}}+...+\frac{1}{2^{2004}}\right)\)

\(1-\frac{1}{2^{2004}}\Rightarrow B=\frac{1}{15}-\frac{1}{15.2^{2004}}<\frac{1}{15}\)

Vậy S < \(\frac{4}{15}-\frac{1}{15}=\frac{3}{15}=\frac{1}{5}=0,2\) ĐPCM

Đọc tiếp...
Lý Thời Phong 15 tháng 9 2017 lúc 11:49
Báo cáo sai phạm

\(A< \frac{4}{15}\)

\(B< \frac{1}{15}\Rightarrow-B>-\frac{1}{15}\)

\(\Rightarrow A-B\)không thể số sánh với \(\frac{4}{15}-\frac{1}{15}=\frac{1}{5}=0,2\) được vì đây là hai đẳng thức không cùng chiều mong cô Trần Thị Loan xem lại ạ!

Đọc tiếp...
Lý Thời Phong 15 tháng 9 2017 lúc 11:19
Báo cáo sai phạm

A<\(A< \frac{4}{15}\\ B< \frac{1}{15}\\ \Rightarrow-B>-\frac{1}{15}\\ \Rightarrow A-B=?\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Mỹ Ý 11 tháng 8 2015 lúc 7:53
Báo cáo sai phạm

A = (1/5)+(1/15)+(1/25)+...+(1/1985)=
1/5+1/3*5+1/5*5+1/7*5+.........+1/397*5
5A=1+1/3+1/5+1/7+.......+1/397
5A-1=1/3+1/5+1/7+.......+1/397
Đặt B= 1/3+1/5+1/7+.......+1/397 
=>.......................Tính đc B=5,06241 (lấy gần bằng)=> A= 1,2124 (lấy số gần bằng)
=> A < 9/20

Đọc tiếp...
Miku 8 tháng 4 2018 lúc 12:39
Báo cáo sai phạm

A = (1/5)+(1/15)+(1/25)+...+(1/1985)

= 1/5+1/3*5+1/5*5+1/7*5+.........+1/397*5 5A

=1+1/3+1/5+1/7+.......+1/397 5A-1=1/3+1/5+1/7+.......+1/397

Đặt B= 1/3+1/5+1/7+.......+1/397 

=>.......................Tính đc B=5,06241 (lấy gần bằng)

=> A= 1,2124 (lấy số gần bằng)

=> A < 9/20

Đọc tiếp...
Phan Thị Diệu Linh 17 tháng 3 2017 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm
Lê Nguyên THái 27 tháng 6 2018 lúc 10:45
Báo cáo sai phạm

ta có: \((x+y+z)xyz=1 \)

      \((x+y+z)x={1\over yz} \)

     hay\(x^2+xy+xz={1\over yz}\)

Ta có:\((x+y)(x+z)=x^2+xz+xy+yz={1\over yz}+yz\)

Áp dụng Bdt Cauchy là ra!!

Đọc tiếp...
hgf 24 tháng 8 2018 lúc 10:11
Báo cáo sai phạm

Ta có :\(A=\frac{1}{ab}+\frac{1}{a^2+b^2}=\frac{1}{2ab}+\frac{1}{a^2+b^2}+\frac{3}{2ab}\)

           \(A\ge\frac{4}{2ab+a^2+b^2}+\frac{3}{2ab}\)

           \(A\ge\frac{4}{\left(a+b\right)^2}+\frac{3}{\frac{\left(a+b\right)^2}{2}}\)

         \(A\ge4+6=10\)

Dấu "=" xảy ra \(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}a^2+b^2=2ab\\a+b=1\end{cases}}\)\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}a=b\\a+b=1\end{cases}}\Leftrightarrow a=b=\frac{1}{2}\)

Vậy Min A = 10 <=> a = b = 1/2

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: