Giúp tôi giải toán và làm văn


Phạm Trà Giang 06/03/2018 lúc 17:01
Báo cáo sai phạm

Đổi: 14 tấn 76 kg = 14076 kg

Khối lượng của số cá thu là:

   14076 : ( 2 + 1 ) x 2 = 9384 ( kg )

Khối lượng của cá chim và cá đuối là:

   9384 : 2 = 4692 ( kg )

Khối lượng của số cá đuối là:

    4692 : ( 6 + 11 ) x 6 = 3312 ( kg )

Khối lượng số cá chim là:

    14076 - 3312 - 8394 = 2370 ( kg )

        Đáp số: 8394 kg cá thu; 3312kg cá đuối; 2370 kg cá chim.

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Thi 21/07/2015 lúc 15:07
Báo cáo sai phạm

chia 12 đồng thành 2 phần ,mỗi phần có 6 đồng

sau đó đặt lên hai bàn cân,bên nào nhẹ hơn thì chia phần đó ra làm 2 phần,mỗi phần 3 đồng

rồi đặt  2 phần lên 2 bàn cân xem bên nào nhẹ hơn thì tiếp tục  chia phần đó ra 3 phần .

đầu tiên lấy 2 phần lên cân:

+nếu bên nào nhẹ hơn thì đo là đồng tiền cần tìm

+nếu nặng bằng nhau thì đồng còn lại là đồng cần tìm

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Quý 15/12/2014 lúc 19:18
Báo cáo sai phạm

Ta đổ can 10 lít vào đầy can 5 lít , sau đó đổ can 5 lít vào đầy can 3 lít , số dầu trong can 5 lít là 2 lít , vậy ta có 2 lít dầu trong can 5 lít .

Đọc tiếp...
nguyễn trịnh quỳnh hoa 28/10/2017 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

to van ko duoc hieu cho lam ban co the giai can ke hon duoc ko

Đọc tiếp...
Huỳnh Nguyên Phúc 05/01/2015 lúc 05:23
Báo cáo sai phạm

Đổ đầy can 5l, xong lại đổ can 5l vào đầy can3l

=> trong can 5l còn lại: 5-3=2(l)

Đọc tiếp...
nguyen mai duong 03/02/2018 lúc 16:18
Báo cáo sai phạm

Đổ đầy can 5l sau đó từ can 5l đổ đầy can 3l là xong vì : 5 - 3 = 2 ( l )

Đọc tiếp...
Văn Thị Thuỳ Dương 05/08/2017 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

Đó cần 5 l vào căn 3l .số l còn lại ở căn 5 l là 2 l

Đọc tiếp...
Bui Mai Thu Trang 14/08/2015 lúc 18:40
Báo cáo sai phạm

Đầu tiên,chia đôi 13kg gạo ra thành 2 phần bang nhau :1phan là 7kg & 6kg+1qua can

chia tiếp 6kg ra 2 phần bằng nhau nữa :3,5kg &2,5kg+1 quả cân

Bỏ qua căn bên phần thứ 2 đi là ra 2,5kg

Đọc tiếp...
Đào Đức Mạnh 19/07/2015 lúc 17:15
Báo cáo sai phạm

Đổ đầy can 9 lít. Sau dó đổ nước từ can 9 lít vào đầy can 4 lít. Khi đó trong can 9 lít chỉ còn 5 lít. Đổ hết nước can 4 lít đi. Tiếp tục đổ 4 lít nước từ can 9 lít vào can 4 lít, khi đó trong can 9 lít chỉ còn 1 lít. Đổ hết nước can 4 lít và đổ 1 lít nước còn lại từ can 9 lít vào can 4 lít. Đổ đầy can 9 lít, đổ nước từ can 9 lít vào đầy can 4 lít, vì trong can 4 nước có 1 lít nước nên đổ thêm 3 lít nước vào can 4 lít thì đầy can, khi này trong can 9 lít còn 6 lít.

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 30/05/2015 lúc 17:14
Báo cáo sai phạm

Đổ đầy can 9l rồi đổ sang đây can 5l thì trong can 9l còn 9 - 5 = 4 (l)

Tiếp tục như thế 1 lần nữa thì cũng được 4l nữa.

Vậy được tất cả 4 + 4 = 8 (l) bán cho người đó.

Đọc tiếp...
thien ty tfboys 30/05/2015 lúc 17:17
Báo cáo sai phạm

sao cậu ko mau **** cho cậu ấy đi 

Đọc tiếp...
Nguyen Thu Ha 20/08/2016 lúc 08:31
Báo cáo sai phạm

Dễ thôi, chia 8 chiếc nhẫn ra làm ba nhóm, hai nhóm đầu có 3 chiếc, nhóm còn lại 2 chiếc.

Lần cân 1:Cân hai nhóm đầu, mỗi nhóm 3 chiếc.

Trường hợp 1:  Nếu hai cân này bằng nhau thì chiếc nhẫn khác biệt kia ở trong nhóm có 2 chiếc

Trường hợp 2: Nấu hai cân này một nhẹ, một nặng thì chiếc nhẫn khác biệt ở bên nhẹ, gọi bên nhẹ đó là A.

Lần cân 2: 

Trường hợp 1: chiếc nhẫn khác biệt ở trong nhóm có hai chiếc, chia 2 chiếc đó ra để cân, mỗi bên một chiếc, chiếc nào nhẹ hơn là chiếc khác biệt.

Trường hợp 2: chiếc nhẫn khác biệt ở trong nhóm A, nhóm này có 3 chiếc nhẫn, đặt 2 chiếc nhẫn lên cân, mỗi bên một chiếc, chiếc thứ ba giữ lại. Hai chiếc nhẫn trên cân, nếu bên nặng, bên nhẹ thì bên nhẹ chính là chiếc nhẫn khác biệt, nếu hai bên bằng nhau thì chiếc nhẫn ta đang giữ trong tay là khác biệt.

Đọc tiếp...
Fan big to opps club 07/01/2018 lúc 19:44
Báo cáo sai phạm

CÁCH ONE

lần đầu chở cần số xe là

48 : 8=6

Lần sau cần số xe là

56 : 8 = 7

Cả hai lần cần số xe l;à

7+6 =13

Đáp số ....

CÁCH TWO

Cả hai lần chở số tấn gạo là

48 + 56 = 104

Cần số xe để chở hết số tấn gạo đó là

104 : 8 = 13 

đáp số :....

Đọc tiếp...
Hoàng Nguyễn Minh 02/11/2017 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

Khi bán đi \(\frac{2}{3}\)số phân đạm thì kho còn \(\frac{1}{3}\)số phân đạm 

Số phân đạm lúc đầu là:

\(42,6\div\frac{1}{3}=127,8\left(T\text{ạ}\right)\)

Khi bán đi \(\frac{3}{4}\)số phân đạm còn lại thì kho còn:

\(42,6\times\left(1-\frac{3}{4}\right)=10,65\left(T\text{ạ}\right)=1065kg\)

Đổi \(127,8T\text{ạ}=12780kg\)

Số phân đạm còn lại bằng:

\(1065:12780=\frac{1}{12}\left(kho\right)\)

Đ/s:..

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Toàn 02/11/2017 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

Đáp án là trong kho còn lại 10,65kg, bằng 1/12 kho lúc ban đầu.

Đọc tiếp...
Phạm Hàn Minh Chương 28/10/2017 lúc 17:26
Báo cáo sai phạm

Nếu khối lượng riêng của nước là 1000 kg/ m3 

Thì trọng lượng riêng của nước là A : 100N / m3 :   B :10 000N/m3  ;   C: 100 N / m3  ;   D: 10N/m3

Đọc tiếp...
nguyentuantai 02/07/2015 lúc 07:17
Báo cáo sai phạm

lần 1 đong được 4 lít

lần hai được 3 lít 

xong được 7 lít vì 

3 bình tổng cộng có 7 lít 

răng mấy đứa copy bài của thanh hằng rứa hề tự làm đi chứ

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 02/07/2015 lúc 07:31
Báo cáo sai phạm

+ Đong 1 l; 2 l:  có sẵn bình loại bình 1 l ; 2 l

+ Đong 3 l: đong bình 1 lít và 2 lít

+ Đong 4 l: có sẵn loại bình 4 l

+ Đong 5 l: đong bình 1 l và 4 l

+ Đong 6 l: đong bình 2l và 4 l

+ Đong 7 l: lần 1 đong 4l; lần 2 đong 4 lít ; dùng  bình  1 lit bớt lại 1 lit

+ Đong 8 l: đong 2 lần , mỗi lần 4 lít

+ Đong 9 l: 2 lần đong 4 l; 1 lần đong 1 lít

+ Đong 10 l: 2 lần đong 4 l; 1 lần đong 2 lít

Đọc tiếp...
Trần Thị Thanh Hằng 02/07/2015 lúc 07:04
Báo cáo sai phạm

lần 1 đong đc 4 l

lần 2 đong 4 l nữa

lần 3 đong 2 l 

là đc 10l

Đọc tiếp...
Thiên thần của rừng xanh 20/06/2015 lúc 19:08
Báo cáo sai phạm

Vì đây là cân đĩa nên mỗi lần đặt lên đều tín 1 lần.

A.6

B.Chia 27 đồng làm 3 phần, mỗi phần 9 đồng, cân lần lược như sau:

Lần 1 đặt 1 phần lên cân, vì không thể biết đó là đồng tiền giả hay thật nên phải cân lần thứ 2 thì mới xác định.

Lần 2 cân phần 2 nếu nặng hơn thì phần 1 có chứa đồng tiền giả, còn nếu bằng nhau thì phần còn lại chứa đồng tiền giả.

Lần 3 lần 4 lần 5 và lần 6 Cân tương tự như trên.

Đọc tiếp...
Ngô Trần Quỳnh Giang 20/06/2015 lúc 15:08
Báo cáo sai phạm

a.3 lần

b.Lần 1:Chìa 27 đồng tiền thành 3 phần,đặt 2 phần lên hai đĩa cân, nếu cân bằng nhau thì phần còn lại có đồng tiền giả, nếu có một phần nhẹ hơn thì đồng tiền giả nằm trong phần nhẹ hơn.

   Lần 2:Khi chia 27 thành ba phần thì mỗi phần có 9 đồng tiền,chia thành 3 phần ,mỗi phần 3 đồng,đặt hai phần lên cân nếu như cân bằng nhau thì đồng tiền giả trong phần còn lại ,nếu như có một phần nhẹ hơn thì đồng tiền giả trong phần nhẹ hơn.

  Lần 3: Chia 3 đồng thành ba phần,mỗi phần 1 đồng tiền ,đặt 2 đồng lên hai đĩa cân, nếu như cân bằng nhau thì đồng tiền giả chính là đồng tiền chưa cân, nều như có phần nhẹ hơn thì đồng tiền giả chính là phần nhẹ hơn.

Đọc tiếp...
Kirigaya Kazuto 18/09/2017 lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

5dm > 23cm

Vì đổi 5dm = 50cm 

Do 50cm > 23 cm 

Nên 5dm > 23 cm

Vậy 5dm > 23 cm

Đọc tiếp...
Helen Đoàn 18/09/2017 lúc 21:48
Báo cáo sai phạm

Ta có 5 dm = 50 cm

Vì 50 cm > 23 cm => 5 dm > 23 cm

Vậy 5 dm > 23 cm

Đọc tiếp...
nguyen thanh phu 20/09/2017 lúc 18:07
Báo cáo sai phạm

5dm>23cm co dung ko

Đọc tiếp...
Nguyễn Trà My 16/08/2015 lúc 22:23
Báo cáo sai phạm

Ban đầu sang lượng dầu đầy thùng 7 lít từ thùng dầu lớn

Sang 7 lít dầu từ thùng 7 lít qua đầy thùng 5 lít.Ta có thùng 7 lít còn lại 2 lít

Ta đỏ thùng 5 lít đang đầy dầu vào thùng dầu lớn

Ta sang tiếp 2 lít còn lại trong thùng 7 lít qua thùng 5 lít. Ta có thùng 5 lít đang có 2 lít

Sàng tiếp 7 lít dầu từ thùng dầu lớn qua thùn 7 lít

Sang tiếp lượng dầu 7 lít trong thùng 7 lít qua thùng 5 lít cho đầy

Vậy ta đã sang bớt 3 lít trong thùng 7 lít qua thùng 5 lít

Kết quả trong thùng 7 lít còn lại 4 lít. Ta dong được 4 lít dầu.

Đọc tiếp...
Trần Minh Hoàng 31/08/2017 lúc 14:37
Báo cáo sai phạm

+ Đầu tiên, đong 7 lít vào thùng 7 lít. Đổ vào thùng 5l để thùng đó đầy thì còn 2l. Ta dc 2l

+ Lần thứ hai cũng làm vậy. Thế là được 4l.

Đọc tiếp...
Ben 10 09/08/2017 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

-Múc đầy nước vào bình 7l( bình 1),

đổ vào bình 5l(bình 2). Lúc này bình 1 còn 2 l 
-Đổ hết nước trong bình 2,

Đổ 2l từ bình 1 vào bình 2, lúc này bình 2 còn thiếu 3l nước 
-Tiếp tục múc đầy nước vào bình 1,

đổ vào bình 2 , lúc này bình 1 còn 4 l nước 
-Đổ nước trong bình 2 ra hết, đổ 4l nước trong bình

1 sang bình 2, múc tiếp bình 1 đầy 7 l, đổ sang bình 2 đang

còn thiếu 1l , như vầy bình 1 còn đúng 6 l.

cách 2

- đổ đầy bình 5l sang bình 7l. đổ tiếp đầy bình 5l sang bình 7l,

còn lại 3l trong bình 5l. 
- đổ hết nước trong bình 7l đi. đổ 3l

trong bình 5l sang bình 7l, 
- đổ đầy bình 5l, tiếp tục đổ từ bình 5l sang bình 7l đã có sẵn 3l trong bình.

dẫn đến bình 5l còn lại 1l. 
- đổ hết nước trong bình 7l đi, lấy 1l còn trong bình 5l đổ sang bình 7l,

đổ tiếp đầy bình 5l sang bình 7l ta sẽ có bình 7l đựng 6l.

Đọc tiếp...
zzz Cô nhóc lạnh lùng zzz 19/08/2017 lúc 08:51
Báo cáo sai phạm

Theo mình nghĩ là có thể.Vì tổng khối lượng các quả cân là : 1 + 2 + 4 + 8 + 16 = 31 ( g )

Đó chỉ là ý kiến của mình thôi.Nếu đúng thì hãy tk cho mình nhé!

Thanks các bạn nhiều .

Đọc tiếp...
Le Ha Anh 02/03/2016 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

sao giống mk 

Đọc tiếp...
EXO 25/07/2015 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

Đổi 103 tấn 2 tạ = 1032 tạ
Số gạo xe đó đã chuyển là:
65 x 11 = 715 ( tạ gạo )
Xe cần phải chở tiếp số gạo là:
1032 - 715 = 317 ( tạ gạo )
Đ/S: 317 tạ gạo

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: