Giúp tôi giải toán


Ngyen van duy 02/08/2017 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

ta có

B=(x^2-2x+1)+[(3y)^2-6y+1]+1

B=(x-1)^2+(3y-1)^2+1

Mả (x-1)^2+(3y_1)^2 luôn luôn >=0

Vậy B mìn =1khi và chỉ khi x=1 va y=1/3

Chirido Ridofukuno 02/08/2017 lúc 21:34
Báo cáo sai phạm

À không cần min bạn nhé. Dù sao cũng cảm ơn.

Nguyễn Thiều Công Thành 25/07/2017 lúc 10:29
Báo cáo sai phạm

\(\Leftrightarrow a+b+c+3\left(\sqrt[3]{a}+\sqrt[3]{b}\right)\left(\sqrt[3]{b}+\sqrt[3]{c}\right)\left(\sqrt[3]{c}+\sqrt[3]{a}\right)=a+b+c\)

\(\Leftrightarrow3\left(\sqrt[3]{a}+\sqrt[3]{b}\right)\left(\sqrt[3]{b}+\sqrt[3]{c}\right)\left(\sqrt[3]{c}+\sqrt[3]{a}\right)=0\)

với \(\sqrt[3]{a}+\sqrt[3]{b}=0\Leftrightarrow a=-b\Leftrightarrow a^3+b^3=0\)

<=>a3+b3+c3=(a+b+c)3

cmtt với các trường hợp còn lại=>đpcm

Trần Hoàng Việt Hôm qua lúc 16:47
Báo cáo sai phạm

⇔a+b+c+3(3√a+3√b)(3√b+3√c)(3√c+3√a)=a+b+c

⇔3(3√a+3√b)(3√b+3√c)(3√c+3√a)=0

với 3√a+3√b=0⇔a=−b⇔a3+b3=0

<=>a3+b3+c3=(a+b+c)3

cmtt với các trường hợp còn lại=>đpcm

~~~~~~~~~~~ai đi ngang qua nhớ để lại k ~~~~~~~~~~~~~

 ~~~~~~~~~~~~ Chúc bạn sớm kiếm được nhiều điểm hỏi đáp ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~ Và chúc các bạn trả lời câu hỏi này kiếm được nhiều k hơn ~~~~~~~~~~~~

Dư Anh Bảo 29/07/2017 lúc 09:38
Báo cáo sai phạm

=36 đó

Võ Thị Quỳnh Anh 18/07/2017 lúc 14:05
Báo cáo sai phạm

trả lời giúp em câu này với nha chị :3636:[12*y -9]=36

Trần Thùy Dung CTV 23/10/2016 lúc 12:16
Báo cáo sai phạm

Cho mình làm lại :

undefined

Để phép chia hết thì \(xa-3x+b+2=0\)

Đặt \(x=0\Rightarrow b+2=0\)

\(\Rightarrow b=-2\)

Đặt \(x=1\Rightarrow a-3+2+\left(-2\right)=0\)

\(\Rightarrow a=3\)

Vậy ...

a@olm.vn Quản lý 23/10/2016 lúc 12:50
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(x^2-x-2\) có 2 nghiệm là -1 và 2 nên \(x^2-x-2=\left(x+1\right)\left(x-2\right)\)

Giả sử 

\(x^4-3x^2-ax+b=\left(x^2-x-2\right).q\left(x\right)=\left(x+1\right)\left(x-2\right)q\left(x\right)\)

Thay x = -1 và x = 2 vào ta có:

\(\hept{\begin{cases}\left(-1\right)^4-3\left(-1\right)+a+b=0\\2^4-3.2-a.2+b=0\end{cases}}\)

 \(\hept{\begin{cases}a+b=-4\\-2a+b=-10\end{cases}}\)

Giải hệ với ẩn a, b bằng phương pháp thế: rút b = - a - 4 từ phương trình trên thay xuống phương trình dưới ta được:

  -2a - a - 4 = -10 => a = 2

=> b = -2 -4 = -6

Vậy a = 2, b = -6

Nguyễn Thị Hương Giang 23/10/2016 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

a=2,b= -6 pạn k cho mk vs nha..

Đinh Đức Hùng CTV 16/07/2017 lúc 13:32
Báo cáo sai phạm

Từ giả thiết ta suy ra \(\hept{\begin{cases}abc-ab-bc-ac=0\\a+b+c-1=0\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\left(abc-ab-bc-ac\right)+\left(a+b+c-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(abc-ab\right)-\left(ac-a\right)-\left(bc-b\right)+\left(c-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow ab\left(c-1\right)-a\left(c-1\right)-b\left(c-1\right)+\left(c-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(ab-a-b+1\right)\left(c-1\right)=0\)

\(\Rightarrow\left(a-1\right)\left(b-1\right)\left(c-1\right)=0\)

\(\Rightarrow\) Ít nhất một trong các số a;b;c phải bằng 1 (đpcm)

minh mọt sách 13/05/2015 lúc 08:42
Báo cáo sai phạm

a,\(\sqrt{3}\)

b, 2 ; 1

c, -6 ; 1

đúng cho mình nhé

Trần Thị Loan Quản lý 22/08/2015 lúc 13:04
Báo cáo sai phạm

c) n3 - 2 = (n- 8) + 6 = (n -2)(n+ 2n + 4) + 6

Để n- 2 chia hết cho n - 2 <=>  6 chia hết cho n - 2  <=> n - 2 \(\in\) Ư(6) = {-6;-3;-2;-1;1;2;3;6}

Tương ứng n \(\in\) {-4; -1; 0; 1; 3; 4; 5; 8}

Vậy..... 

d) n3 - 3n- 3n - 1 = (n- 1) - (3n+ 3n + 3) + 3 = (n -1).(n+ n + 1) - 3.(n+ n + 1) + 3 = (n - 4)(n2  + n + 1) + 3

Để n3 - 3n- 3n - 1 chia hết cho n+ n + 1 thì (n - 4)(n + n + 1) + 3 chia hết cho n + n + 1

<=> 3 chia hết cho n+ n + 1 <=> n+ n + 1 \(\in\) Ư(3) = {-3;-1;1;3}

Mà n2 + n + 1 = (n + \(\frac{1}{2}\))\(\frac{3}{4}\) > 0 với mọi n nên n+ n + 1 = 1 hoặc = 3

n+ n + 1 = 1 <=>  n = 0 hoặc n = -1

n2 + n + 1 = 3 <=> n2 + n - 2 = 0 <=> (n -1)(n +2) = 0 <=> n = 1 hoặc n = -2

Vậy ...

e) n4 - 2n + 2n- 2n + 1 = (n4 - 2n3 + n2) + (n2 - 2n + 1) = (n- n)2 + (n -1)2 = n2(n -1)+ (n -1)= (n-1)2.(n+ 1)

n4 - 1 = (n- 1).(n2 + 1) = (n -1)(n +1)(n+ 1)

=> \(\frac{n^4-2n^3+2n^2-2n+1}{n^4-1}=\frac{\left(n-1\right)^2\left(n^2+1\right)}{\left(n-1\right)\left(n+1\right)\left(n^2+1\right)}=\frac{n-1}{n+1}\)( Điều kiện: n- 1 ; n + 1 khác 0 => n khác 1;-1)

Để n- 2n+ 2n- 2n + 1 chia hết cho n- 1 thì \(\frac{n-1}{n+1}\) nguyên <=> n - 1 chia hết cho n + 1

<=> (n + 1) - 2 chia hết cho n +1 

<=> 2 chia hết cho n + 1 <=> n + 1 \(\in\) Ư(2) = {-2;-1;1;2} <=> n \(\in\){-3; -2; 0; 1}

n = 1 Loại

Vậy n = -3 hoặc -2; 0 thì... 

Trần Thị Loan Quản lý 22/08/2015 lúc 12:45
Báo cáo sai phạm

a) n2 + 2n - 4 = n2 + 2n - 15 + 11 = (n2  + 5n - 3n -15) + 11 = (n - 3)(n + 5) + 11 

để n2  + 2n - 4 chia hết cho 11 <=> (n - 3).(n +5) chia hết cho 11 <=> n - 3 chia hết cho 11 hoặc n + 5 chia hết cho 11 ( Vì 11 là số nguyên tố)

n- 3 chia hết cho 11 <=> n = 11k + 3 ( k nguyên)

n + 5 chia hết cho 11 <=> n = 11k' - 5 ( k' nguyên)

Vậy với n = 11k + 3 hoặc n = 11k' - 5 thì.....

b) 2n+ n+ 7n + 1 = n2. (2n - 1) + 2n2 + 7n + 1 = n2. (2n -1) + n.(2n -1) + 8n + 1 

= (n2  + n)(2n -1) + 4.(2n -1) + 5 = (n+ n + 4)(2n -1) + 5

Để 2n+ n+ 7n + 1 chia hết cho 2n - 1 <=> (n+ n + 4)(2n -1) + 5 chia hết cho 2n -1

<=> 5 chia hết cho 2n -1 <=> 2n - 1 \(\in\)Ư(5) = {-5;-1;1;5}

2n -1 = -5 => n = -2

2n -1 = -1 => n = 0

2n -1 = 1 => n = 1

2n -1 = 5 => n = 3

Vậy....

hà mạnh đặng 04/01/2017 lúc 21:35
Báo cáo sai phạm

ai tính hộ cái tìm n để n^3-n^2+2n+7 chia hết cho n^2+1

Trần Thị Loan Quản lý 01/06/2015 lúc 14:57
Báo cáo sai phạm

(x2+cx+2)(ax+b)= ax3 + bx2 + acx2 + bcx + 2ax + 2b = ax3 + (b + ac)x2 + (bc + 2a)x + 2b

Mà (x2+cx+2)(ax+b)= x3 + x2 - 2

=> ax3 + (b + ac)x2 + (bc + 2a)x + 2b =  x3 + x2 - 2. Đồng nhất hệ số

=> a = 1 ; b + ac = 1 ; bc + 2a = 0 ; 2b = -2

+) a = 1

+) 2b = -2 => b = -1

+) b + ac = 1 => -1 + c = 1 => c = 2

+) bc + 2a = (-1).2 + 2.2 = 0 (đúng)

Vậy a = 1; b = -1; c = 2 

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: