Giúp tôi giải toán và làm văn


Lại Trí Dũng 11/11/2017 lúc 16:24
Báo cáo sai phạm

Gọi a(x) b(x) lần lượt là các thương của f(x) cho x-1 và x+2

f(x)=(x-1)a(x) + 4

f(1)=4

f(x)=(x+2)b(x) + 1

f(-2)=1

(x-1)(x+2) có bậc là 2=) đa thức dư có dạng cx+d

f(1)=(1-1)(1+2).5x2 +cx+d

     =c+d=4

f(-2)=(-2-1)(-2+2).5x2 +c.(-2)+d

       =d-2c=1

=)c+d-(d-2c)=c+d-d+2c=3c=3

=)c=1

=)d=3

Vậy đa thức dư của f(x) chia cho(x-1)(x+2) có dạng 1x+3 hay x+3

Đọc tiếp...
nguyen van huy 06/11/2017 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

* Xét \(f\left(a\right)=x^2+a^2+b=0\)(điều 1)

      \(f\left(b\right)=x^2+ab+b=0\)(điều 2)

- Lấy (điều 1) - (điều 2), ta có:

a3 - ab = 0

=> a(a - b) = 0

=> \(\orbr{\begin{cases}a=0\\a-b=0\end{cases}}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}a=0\\b=0\end{cases}}\)

Vậy a = b = 0

Đọc tiếp...
nguyen van huy 06/11/2017 lúc 21:37
Báo cáo sai phạm

- Do f(a) = f(b) = 0 nên a,b là nghiệm của f(x)

* Xét f(a) = a2 + a2 + b  = 2a2 + b = 0 (điều 1)

       f(b) = b2 + ab + b = 0 (điều 2)

=> 2a2 + b = b2 + ab + b

=> 2a2 = b2 + ab

=> 2a2 = b.(b + a)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}2a^2=0\\b\left(b+a\right)=0\end{cases}}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}a=0\\b=0\end{cases}}\)

Vậy a = b = 0

Đọc tiếp...
nguyen van huy 02/11/2017 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

1) x2 + 5x 

Đặt x2 + 5x = 0

=> x.(x + 5) = 0

=> \(\orbr{\begin{cases}x=0\\x+5=0\end{cases}}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x=-5\end{cases}}\). Vậy x \(\in\){0 , -5} là nghiệm của x2 + 5x

2) x2 + 7x + 12

Đặt x2 + 7x + 12 = 0

=> x2 + 3x + 4x + 12  = 0

=> x.(x + 3) + 4(x + 3) = 0

=> (x + 3)(x + 4) = 0

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x+3=0\\x+4=0\end{cases}}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=-3\\x=-4\end{cases}}\).Vậy x \(\in\){-3 , -4} là nghiệm của x2 + 7x + 12

- Đúng 100%

Đọc tiếp...
leminhduc 02/11/2017 lúc 20:22
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(x^2+5x=0\)

\(\Leftrightarrow x.\left(x+5\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x+5=0\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x=-5\end{cases}}\)

Vậy đa thức trên có 2 nghiệm là x=0 hoặc x=-5

Ta có : \(x^2+7x+12=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+3,5\right)^2-0,25=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+3,5\right)^2=0,25\)

\(\Leftrightarrow x+3,5=0,5\)

\(\Leftrightarrow x=-3\)

Vậy đa thức trên có 1 nghiệm là x=-3

Đọc tiếp...
Quân Butterfly 02/11/2017 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

\(2x^3+x^2\)=0

\(x^2\left(2x+1\right)\)=0

suy ra x=0 hoặc 2x+1=0

suy ra x=0 hoặc x=\(-\frac{1}{2}\)

Đọc tiếp...
Mai Thị Thanh Hoa 02/11/2017 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

Ta có : 2x3 + x2

= x2 ( x + 1 )

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x^2=0\\x+1=0\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x=-1\end{cases}}\)

Vậy x \(\in\){ -1 ; 0 } là nghiệm của 2x2 + x2

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 02/11/2017 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

Nghiệm của đa thức là x=0 hoặc x=-1/2

Đọc tiếp...
leminhduc 05/11/2017 lúc 07:38
Báo cáo sai phạm

Tìm nghiệm là cho đa thức đó bằng ko đó .

1,

3x-9=0

<=> 3x=9

<=> x=3

2,

5x^3+10x=0

<=> 5x.(5x^2+2)=0

<=> 5x=0            hoặc 5x^2+2=0

<=> x=0                          5x^2=-2 <=> x^2=-2/5 ( loại )

~ làm nốt nha ~

Đọc tiếp...
Juvia Lockser 01/11/2017 lúc 21:34
Báo cáo sai phạm

Bạn có thể nêu rõ cách làm ra được không?

Đọc tiếp...
Huỳnh Uyên Nhi 01/11/2017 lúc 21:29
Báo cáo sai phạm

1)3

2.)0

3)-0,99992 hoặc -1

4)-2 hoặc 5

Đọc tiếp...
Đinh Khắc Duy 21/10/2017 lúc 19:57
Báo cáo sai phạm

Bài 1 

\(x^5+x^4+1=x^5+x^4+x^3-x^3-x^2-x+x^2+x+1\)

\(=\left(x^5+x^4+x^3\right)+\left(-x^3-x^2-x\right)+\left(x^2+x+1\right)\)

\(=x^3\left(x^2+x+1\right)-x\left(x^2+x+1\right)+\left(x^2+x+1\right)\)

\(=\left(x^3-x+1\right)\left(x^2+x+1\right)\)

Bài 2

Ta có: \(\left(ax+b\right)\left(x^2+cx+1\right)=ax^3+bx^2+acx^2+bcx+ax+b\)

\(=ax^3+\left(b+ac\right)x^2+\left(bc+a\right)x+b=x^3-3x-2\)

\(\Rightarrow a=1\)

\(\Rightarrow b+ac=0\)

\(\Rightarrow bc+a=-3\)

\(\Rightarrow b=-2\)

Thay giá trị của \(a=1;b=-2\)vào \(b+ac=0\)ta được

\(\Leftrightarrow-2+c=0\Rightarrow c=2\)

   Vậy \(a=1;b=-2;c=2\)

Bài 3

Ta có \(\left(x^4-3x^3+2x^2-5x\right)\div\left(x^2-3x+1\right)=x^2+1\left(dư-2x+1\right)\)

\(\Rightarrow b=2x-1\)

Bài 4 (cũng làm tương tự như bài 3 nhé )

Bài 5(bài nãy dễ nên bạn tự làm đi nhé)

Bài 6

\(\left(a+b\right)^2=2\left(a^2+b^2\right)\)

\(\Leftrightarrow a^2+2ab+b^2=2a^2+2b^2\)

\(\Leftrightarrow2a^2+2b^2-a^2-2ab-b^2=0\)

\(\Leftrightarrow a^2-2ab+b^2=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a-b\right)^2=0\)\(\Rightarrow a-b=0\Rightarrow a=b\)

Bài 7 

\(a^2+b^2+c^2=ab+ac+bc\)

\(\Leftrightarrow2a^2+2b^2+2c^2=2ab+2ac+2bc\)

\(\Leftrightarrow2a^2+2b^2+2c^2-2ab-2ac-2bc=0\)

\(\Leftrightarrow a^2+a^2+b^2+b^2+c^2+c^2-2ab-2ac-2bc=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a^2-2ab+b^2\right)+\left(b^2-2bc+c^2\right)+\left(a^2-2ac+c^2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a-b\right)^2+\left(b-c\right)^2+\left(a-c\right)^2=0\)

\(\Rightarrow a-b=0\Rightarrow a=b\)

\(\Rightarrow b-c=0\Rightarrow b=c\)

\(\Rightarrow a-c=0\Rightarrow a=c\)

   Vậy \(a=b=c\)

Đọc tiếp...
Lê Chí Cường 18/10/2017 lúc 23:39
Báo cáo sai phạm

Đặt \(f\left(\sqrt{2}+\sqrt{7}\right)=a,g\left(\sqrt{2}+\sqrt{7}\right)=b\)

Theo định lý Bezout=>\(f\left(x\right)=\left(x-\sqrt{2}-\sqrt{7}\right).h\left(x\right)+a\)(1)

\(g\left(x\right)=\left(x-\sqrt{2}-\sqrt{7}\right).k\left(x\right)+b\)(2)

Theo bài ra: \(\frac{a}{b}=\sqrt{2}=>a=\sqrt{2}b\)

Từ (2)=>\(b=g\left(x\right)-\left(x-\sqrt{2}-\sqrt{7}\right)k\left(x\right)\)

Thay vào (1) ta được: \(f\left(x\right)=\left(x-\sqrt{2}-\sqrt{7}\right).h\left(x\right)+\sqrt{2}.\left[g\left(x\right)-\left(x-\sqrt{2}-\sqrt{7}\right)k\left(x\right)\right]\)

=>\(f\left(x\right)=\left(x-\sqrt{2}-\sqrt{7}\right).\left[h\left(x\right)-\sqrt{2}k\left(x\right)\right]+\sqrt{2}.g\left(x\right)\)

Xét x=1=> \(f\left(1\right)=\left(1-\sqrt{2}-\sqrt{7}\right).\left[h\left(1\right)-\sqrt{2}k\left(1\right)\right]+\sqrt{2}.g\left(1\right)\)

Vì f(1) là số nguyên, \(\left(1-\sqrt{2}-\sqrt{7}\right).\left[h\left(1\right)-\sqrt{2}k\left(1\right)\right]\)và \(\sqrt{2}g\left(x\right)\)là số hữu tỉ

=>Vô lí

Vậy ko có đa thức f(x) và g(x) thoả mãn phương trình

Đọc tiếp...
Trần Hữu Ngọc Minh 21/10/2017 lúc 22:13
Báo cáo sai phạm

Đặt 4 số tự nhiên liên tiếp lần lượt là \(x,\left(x+1\right),\left(x+2\right),\left(x+3\right)\)

Ta có \(x\left(x+1\right)\left(x+2\right)\left(x+3\right)=\left(x^2+3x\right)\left(x^2+3x+2\right)\)

Ta có \(\hept{\begin{cases}x^2+3x\\x^2+3x+2\end{cases}}\)không là hai số tự nhiên liên tiếp.

\(\Rightarrow x\left(x+1\right)\left(x+2\right)\left(x+3\right)\)không là tích của hai số tự nhiên liên tiếp

\(\Rightarrowđpcm\)

(mk diễn giãi,nó còn ko mạch lạc lắm,mong bạn thông cảm)

Đọc tiếp...
Lầy Văn Lội 17/10/2017 lúc 13:39
Báo cáo sai phạm

:| I don't know

Đọc tiếp...
Hoàng Phúc CTV 24/12/2016 lúc 21:02
Báo cáo sai phạm

b, đặt phép chia, được thương là x+(a-1).dư = (2-a)x+(b-a+1) 

để thương trên là phép chia hết thì dư = 0 (với mọi x) => b-a+1=0=>b-a=-1=>b=a-1 

Vậy.......

Đọc tiếp...
Trần Thùy Dung CTV 24/12/2016 lúc 19:29
Báo cáo sai phạm

b) Làm tính chia :

x^3 + ax^2 + 2x + b x^2 + x + 1 x+(a-1) x^3 + x^2 + x (a-1).x^2 + x + b (a-1).x^2 +(a-1)x + (a-1) -ax + b - a + 1

\(\Rightarrow-ax+b-a+1=0\)

Đọc tiếp...
Trần Thùy Dung CTV 24/12/2016 lúc 19:22
Báo cáo sai phạm

c) \(\frac{n^3+n^2-n+5}{n+2}=\frac{n^3+2n^2-n^2-2n+n+2+3}{n+2}\)nguyên để \(n^3+n^2-n+5⋮n+2\)

\(\Rightarrow\frac{n^2\left(n+2\right)-n\left(n+2\right)+\left(n+2\right)+3}{n+2}\in Z\)

\(\Rightarrow n^2-n+1+\frac{3}{n+2}\in Z\)

\(n^2,n,1\in Z\Rightarrow\frac{3}{n+2}\in Z\)

\(\Rightarrow n+2\inƯ\left(3\right)=\left\{-3;-1;1;3\right\}\)

\(\Rightarrow n\in\left\{-5;-3;-1;1\right\}\)

Vậy ...

Đọc tiếp...
Vương Nguyên 22/06/2015 lúc 16:57
Báo cáo sai phạm

=x2-bx-ax+ab+x2-cx-bx+bc+x2-cx-ax+x2

=(x2+x2+x2+x2)-(ax+bx+cx+ax+bx+cx)+ab+bc+ca

=4x2-2(a+b+c)x+ab+bc+ca

Thay x=\(\frac{1}{2}\)(a+b+c) vào M ta đc:

M=4.\(\frac{1}{4}\)(a+b+c)2-2(a+b+c).\(\frac{1}{2}\)(a+b+c)+ab+bc+ca

  =(a+b+c)2-(a+b+c)2+ab+bc+ca

  =ab+bc+ca

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Lan Anh 07/06/2017 lúc 10:59
Báo cáo sai phạm

mk ko hiểu bản có thể giải thích hộ mk ko

Đọc tiếp...
Tran Thi Ha Phuong 22/10/2017 lúc 14:56
Báo cáo sai phạm

tìm x

(x+1)(2-x) -(3x+5)(x+2) =-4x2+2

Đọc tiếp...
đặng đức thịnh 08/05/2016 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA 10+4X^2+4X

Đọc tiếp...
Phan Thị Hải Như 22/03/2015 lúc 08:21
Báo cáo sai phạm

ta có: x là số nguyên và x chia hết cho 5 ( trong toán học bạn phải viết kí hiệu của chia hết ra nhang)

=> ax^3 chia hết cho 5

bx^2 chia hết cho 5

cx chia hết cho 5

d chia hết cho 5

=>a,b,c,d đều chia hết cho 5

 

Đọc tiếp...
Nguyen hai dang 08/02/2017 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

sai rồi các bạn ơi

Đọc tiếp...
Lê Minh Châu 18/04/2016 lúc 12:08
Báo cáo sai phạm

mọi người ơi, cho hỏi bài này vs Cho p(x)=ax^3 +bx^3+cx+s với a,b,c,d là các hệ số.biết rằng p(x)chia hết cho x với mọi x nguyên.CMR:a,b,c,d chia hết cho 5

Đọc tiếp...
An nguyễn sơn 03/04/2015 lúc 17:34
Báo cáo sai phạm

Ta có:

P(0)=d =>d chia hết cho 5

P(1)=a+b+c+d =>a+b+c chia hết cho 5 (1)

P(-1)=-a+b-c+d chia hết cho 5 (2)

Cộng (1) với (2) ta có: 2b+2d chia hết cho 5

Mà d chia hết cho 5 =>2d chia hết cho 5

=>2b chia hết cho 5 =>b chia hết cho 5 

P(2)=8a+4b+2c+d chia hết cho 5

=>8a+2c chia hết cho 5 ( vì 4b+d chia hết cho 5)

=>6a+2a+2c chia hết cho 5

=>6a+2(a+c) chia hết cho 5

Mà a+c chia hết cho 5 (vì a+b+c chia hết cho 5, b chia hết cho 5)

=>6a chia hết cho 5

=>a chia hết cho 5

=>c chia hết cho 5

Vậy a,b,c chia hết cho 5

 

Đọc tiếp...
Trần Việt Anh 31/03/2016 lúc 18:12
Báo cáo sai phạm

a/5b/5c/5d/5

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: