Giúp tôi giải toán và làm văn


Mai Thanh Xuân 19 giờ trước (16:31)
Báo cáo sai phạm

\(3xyz^2+\left(-\frac{4}{8}\right)xyz^5\cdot\frac{1}{3}xyz\)

\(=3xyz^2-\frac{1}{2}xyz\cdot\frac{1}{3}xyz\)

\(=3xyz-\frac{1}{6}x^2y^2z^2\)

\(xyz\left(3-\frac{1}{6}xyz\right)\)

b) \(3xyz^5\cdot\left(-\frac{1}{7}\right)xyz\cdot\frac{-1}{8}xyz^4\)

\(=\left[3\cdot\left(-\frac{1}{7}\right)\cdot\left(-\frac{1}{8}\right)\right]\left(x\cdot x\cdot x\right)\left(y\cdot y\cdot y\right)\left(z^5\cdot z\cdot z^4\right)\)

\(=\frac{3}{56}x^3y^3z^{10}\)

Đọc tiếp...
ST CTV 19 giờ trước (16:35)
Báo cáo sai phạm

a, \(3xyz^2+\left(\frac{-4}{8}xyz^5\right)\cdot\frac{1}{3}xyz=3xyz^2+\left[\left(\frac{-4}{8}\right)\cdot\frac{1}{3}\right]xyz^5xyz\)\(=3xyz^2-\frac{1}{2}x^2y^2z^6\)

b, \(3xyz^5\cdot\left(\frac{-1}{7}xyz^2\right)\cdot\frac{-1}{8}xyz^4=\left[3\cdot\left(\frac{-1}{7}\right)\cdot\left(\frac{-1}{8}\right)\right]xyz^5xyz^2xyz^4=\frac{3}{56}x^3y^3z^{11}\)

Đọc tiếp...
Ngô Tuấn Huy 14/07 lúc 09:44
Báo cáo sai phạm

a) (2x - 5)(3x + b) = ax^2 + x + c
<=> 6x^2 + 2bx -15x -5b = ax^2 + x + c
<=> -ax^2 + 2bx -5b -c = -6x^2 +16x
Đồng nhất hệ số ta có :
+) -a = -6 => a= 6
+) 2b = 16 => b= 8
+) -5b -c= 0 => c= -40

c ) (ax+b)( x^2 -x-1)= ax^3 - cx^2 - 1
<=> ax^3 -ax^2-ax +bx^2-bx-b= ax^3 - cx^2 - 1
<=> (c+b-a)x^2 -(a+b)x -b = -1
Đồng nhất hệ số ta được:
+) c+b-a =0
+) -a-b = 0
+) -b = -1 => b= 1
Thay b=1 ta được a = -1 và c= -2

Đọc tiếp...
oOo Sát thủ bóng đêm oOo 14/07 lúc 09:48
Báo cáo sai phạm

<p>a) (2x - 5)(3x + b) = ax^2 + x + c<br>&lt;=&gt; 6x^2 + 2bx -15x -5b =&nbsp;ax^2 + x + c<br>&lt;=&gt; -ax^2 + 2bx -5b -c = -6x^2 +16x<br>Đồng nhất hệ số ta có :<br>+) -a = -6 =&gt; a= 6<br>+) 2b = 16 =&gt; b= 8<br>+) -5b -c= 0 =&gt; c= -40</p>

Đọc tiếp...
Hỏa Long Natsu CTV 10/07/2018 lúc 07:13
Báo cáo sai phạm

P/s : Easy mà bạn :

Ta có : 

\(P\left(x\right)=ax^2+bx+c\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}P\left(-1\right)=a.\left(-1\right)^2+b.\left(-1\right)+c\\P\left(3\right)=a.3^2+b.3+c\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}P\left(-1\right)=a-b+c\\P\left(3\right)=9a+3b+c\end{cases}}\)

\(\Rightarrow P\left(3\right)-P\left(-1\right)=9a+3b+c-\left(a-b+c\right)\)

\(\Rightarrow P\left(3\right)-P\left(-1\right)=8a+4b\)

\(\Rightarrow P\left(3\right)-P\left(-1\right)=4\left(2a+b\right)\)

\(\Rightarrow P\left(3\right)-P\left(-1\right)=4.0=0\)

\(\Rightarrow P\left(3\right)=P\left(-1\right)\)

\(\Rightarrow\)

\(P\left(3\right).P\left(-1\right)=P\left(3\right).P\left(3\right)=\left[P\left(3\right)\right]^2\ge0\)

\(\left(Đcpm\right)\)

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang CTV 05/07/2018 lúc 16:04
Báo cáo sai phạm

Bài 2:

a)  \(A=ab\left(a-b\right)+bc\left(b-c\right)+ca\left(c-a\right)\)

\(=\left(a-b\right)\left(c-a\right)\left(c-b\right)\)

b)  \(B=a\left(b^2-c^2\right)+b^2\left(c^2-a^2\right)+c\left(a^2-b^2\right)\)

\(=\left(b-a\right)\left(c-a\right)\left(c-b\right)\)

c)  \(C=\left(a+b+c\right)^3-a^3-b^3-c^3\)

\(=3\left(a+b\right)\left(b+c\right)\left(c+a\right)\)

p/s: từ sau bn đăng 1-2 bài thôi nhé, nhiều thế này người lm bài cx hơi bất tiện để đọc đề

      còn mấy câu nữa bn đăng lại nhé

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang CTV 05/07/2018 lúc 15:57
Báo cáo sai phạm

Bài 1: 

a)  \(x^2-x-6=\left(x-3\right)\left(x+2\right)\)

b)   \(x^4+4x^2-5=\left(x-1\right)\left(x+1\right)\left(x^2+5\right)\)

c)  \(x^3-19x-30=\left(x-5\right)\left(x+2\right)\left(x+3\right)\)

Đọc tiếp...
A Toi Mua 27/07/2015 lúc 16:42
Báo cáo sai phạm

a) Ta có x4 –x3y +x2y2 –xy3 +y4
x;y=> x2>2 và y2>2
x5 +y5 = x2.x3 +y2.y3 > 2(x3 +y3)

Mặt khác 2(x2 –xy +y2)-(x2-y2) = (x-y)2
Nên 2(x2 –xy +y2) x2-y2
Vậy (đpcm)

Đọc tiếp...
Lê Chí Cường 31/07/2015 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

*Thay x=1=>f(1)+f(-1)=1+1=2

*Thay x=-1=>f(-1)-f(1)=-1+1=0

=>f(1)+f(-1)-(f(-1)-f(1))=2-0

=>2.f(1)=2

=>f(1)=1

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 31/07/2015 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

f(1) + 1.f(-1) = 1+ 1 = 2 => f(1) + f(-1) = 2  (*)

f(-1) + (-1). f(1) = -1 + 1 = 0 => f(-1) - f(1) = 0 => f(-1) = f(1). Thay vào (*)

=> 2. f(1) = 2 => f(1) = 1

Đọc tiếp...
Trần Hoàng Việt CTV 12/06/2018 lúc 15:06
Báo cáo sai phạm

Bài làm

  • Thay x=1=>f(1)+f(-1)=1+1=2
  • Thay x=-1=>f(-1)-f(1)=-1+1=0

=>f(1)+f(-1)-(f(-1)-f(1))=2-0

=>2.f(1)=2

=>f(1)=1

hok tốt

Đọc tiếp...
Luong Ngoc Quynh Nhu 02/06/2015 lúc 12:17
Báo cáo sai phạm

d)(x-2)^2+4=0 suy ra (x-2)^2=0-4=-4

ta có (x-2)^2=-4(vô lý vì (x-2)^2 lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x)

vậy đa thức này vô nghiệm 

e)x^2-3x+2=0 suy ra x^2-x-2x+2=0 suy ra x(x-1)-2(x-1)=0 suy ra (x-2)(x-1)=0 suy ra x-2=0 hay x-1=0 suy ra x=0+2=2 hay x=0+1=1

vậy nghiệm của đa thức này là 2 và 1

f)x^2+6x+5=0 suy ra x^2+x+5x+5=0 suy ra x(x+1)+5(x+1)=0 suy ra (x+5)(x+1)=0 suy ra x+5=0 hay x+1=0 suy ra x=0-5=-5 hay x=0-1=-1

vậy nghiệm của đa thức này là -5 và -1

Đọc tiếp...
Nam 18/06/2018 lúc 12:54
Báo cáo sai phạm

2xy.(3x^2y-4xy^2)-1/2x^2y^2.(12x-16y)+xy.(3-13xy)+13.(x^2y^2-1)

Đọc tiếp...
Hoàng Phúc CTV 24/12/2016 lúc 21:02
Báo cáo sai phạm

b, đặt phép chia, được thương là x+(a-1).dư = (2-a)x+(b-a+1) 

để thương trên là phép chia hết thì dư = 0 (với mọi x) => b-a+1=0=>b-a=-1=>b=a-1 

Vậy.......

Đọc tiếp...
Trần Thùy Dung CTV 24/12/2016 lúc 19:22
Báo cáo sai phạm

c) \(\frac{n^3+n^2-n+5}{n+2}=\frac{n^3+2n^2-n^2-2n+n+2+3}{n+2}\)nguyên để \(n^3+n^2-n+5⋮n+2\)

\(\Rightarrow\frac{n^2\left(n+2\right)-n\left(n+2\right)+\left(n+2\right)+3}{n+2}\in Z\)

\(\Rightarrow n^2-n+1+\frac{3}{n+2}\in Z\)

\(n^2,n,1\in Z\Rightarrow\frac{3}{n+2}\in Z\)

\(\Rightarrow n+2\inƯ\left(3\right)=\left\{-3;-1;1;3\right\}\)

\(\Rightarrow n\in\left\{-5;-3;-1;1\right\}\)

Vậy ...

Đọc tiếp...
Trần Thùy Dung CTV 24/12/2016 lúc 19:29
Báo cáo sai phạm

b) Làm tính chia :

x^3 + ax^2 + 2x + b x^2 + x + 1 x+(a-1) x^3 + x^2 + x (a-1).x^2 + x + b (a-1).x^2 +(a-1)x + (a-1) -ax + b - a + 1

\(\Rightarrow-ax+b-a+1=0\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị BÍch Hậu 18/06/2015 lúc 13:56
Báo cáo sai phạm

a, gọi là A đi. \(A=6x^2+19x-7-6x^2-x-5-18x+12=5\)=> giá trị của A không phụ thuộc vào biến

b) \(B=x^4+x^3y+x^2y^2+xy^3-yx^3-x^2y^2-xy^3-y^4-x^4+y^4=0\)=> không phụ thuộc vào biến

câu b thì vế đầu nó là một hằng đẳng thức luôn rồi. là x^4-y^4. nhưng là hằng đẳng thức mở rộng nên chị mới làm tách hẳn ra. nếu em biết thì có thể làm nhanh hơn 

Đọc tiếp...
trieu dang 22/07/2015 lúc 10:44
Báo cáo sai phạm

x=2006

=>x+1=2007

thay x+1=2007 vào A ta được:

A=x6-(x+1)x5+(x+1)x4-(x+1)x3+(x+1)x2-(x+1)x+(x+1)

=x6-x6-x5+x5+x4-x4-x3+x3+x2-x2-x+x+1

=1

Vậy với x=2006 thì A=1

Đọc tiếp...
Phạm Ngọc Lan 22/07/2015 lúc 10:59
Báo cáo sai phạm

Thay x=2006 vào đa thức A,ta có:

A=20066-2007.20065+2007.20064-2007.20063+2007.20062-2007.2006+2007

=20066-(2006+1).20065+(2006+1).20064-(2006+1).20063+(2006+1).20062-(2006+1).2006+(2006+1)

=20066-20066-20065+20065+20064-20064-20063+20063+20062-20062-2006+2006+1

=(20066-20066)+(-20065+20065)+(20064-20064)+(-20063+20063)+(20062-20062)+(-2006+2006)+1

=1

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: