Giúp tôi giải toán và làm văn


Mr Lazy 10 tháng 7 2015 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

\(3x^3+ax^2+bx+9=\left(x^2-9\right)\left(3x+a\right)+\left(b+27\right)x+9\left(a+1\right)\)

Phép chia trên là chia hết khi và chỉ khi \(b+27=0\text{ và }a+1=0\Leftrightarrow b=-27\text{ và }a=-1\)

Đọc tiếp...
mo chi mo ni 14 tháng 12 2017 lúc 22:38
Báo cáo sai phạm

Ta có x2-9=(x-3)(x+3) mà 3x3 +ax2+bx+9 chia hết cho x2-9

--> f(3)=0

f(-3)=0

--> f(3)=81+9a+3b+9=0     (1)

và f(-3)= -81+9a-3b+9=0    (2)

Lấy (1) trừ (2)--> 162+6b=0 ---> b= -27

Thay b=-27 vào (1)---> a= -1

Vậy a= -1; b= -27

Bài này mình giải theo định lí bêzu. Có gì không hiểu cứ hỏi mình, mình giải thích cho.

Đọc tiếp...
phuctran 2 tháng 11 2016 lúc 17:35
Báo cáo sai phạm

xác định a b c sao cho 

A=A=x^3+A=x^3+ax^2+bx+2÷ (x+1) dư 5 và ÷(x+2) dư 8

Đọc tiếp...
Vy Thị Hoàng Lan ( Toán Học ) 12 tháng 8 lúc 12:59
Báo cáo sai phạm

\(a,A=5x^2a-10xya+5y^2a\)

\(=5a\left(x^2-2xy+y^2\right)\)

\(=5a\left(x-y\right)^2\)

Thay x = 124; y=24;a=2 ta có 

\(5.2\left(124-24\right)^2=10.100^2=100000\)

\(b,B=2x^2+2y^2-x^2z+z-y^2z-2\)

\(=2\left(x^2+y^2-1\right)-z\left(x^2+y^2-1\right)\)

\(=\left(x^2+y^2-1\right)\left(2-z\right)\)

Thay x = 1 ; y = 1; z= -1 ta có 

\(\left(1^2+1^2-1\right)\left(2-\left(-1\right)\right)=\left(1+1-1\right)\left(2+1\right)=1.3=3\)

\(c,C=x^2-y^2+2y-1\)

\(=x^2-\left(y^2-2y+1\right)=x^2-\left(y-1\right)^2=\left(x-y+1\right)\left(x+y-1\right)\)

Thay x = 75; y = 26 ta có 

\(\left(75-26+1\right)\left(75+26-1\right)=50.100=5000\)

Đọc tiếp...
Sosuke CTV 10 tháng 8 lúc 16:23
Báo cáo sai phạm

a) 3(2x - 7) + 4(1 - x) = 0

6x - 21 + 4 - 4x = 0

2x - 17 = 0

2x = 0 + 17

2x = 17

x = 17/2

b) 5(x - 2) - 2(x + 3) = 0

5x - 10 - 2x - 6 = 0

3x - 16 = 0

3x = 0 + 16

3x = 16 

x = 16/3

Đọc tiếp...
Marakai 11 tháng 8 lúc 10:43
Báo cáo sai phạm

c) \(2x\left(x-3\right)-2\left(5+x^2\right)\)

\(=2x^2-6x-10-2x^2=-6x-10\)

Đa thức có nghiệm \(\Leftrightarrow-6x-10=0\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{5}{3}\)

Đọc tiếp...
Vũ Như Mai 2 tháng 5 2017 lúc 10:56
Báo cáo sai phạm

\(K\left(x\right)=x^2-7x+12=0\)

            \(\Leftrightarrow x^2-3x-4x+12=0\)

            \(\Leftrightarrow x\left(x-3\right)-4\left(x-3\right)=0\)

             \(\Leftrightarrow\left(x-3\right)\left(x-4\right)=0\)

Đến đây đơn giản rồi nhá

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Tuấn Anh 1 tháng 8 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

Cách 2: hơi dài nhưng là cách khác !

\(k\left(x\right)=x^2-7x+12\)

           \(=\left(x-3,5\right)^2-0,25\)

           \(=\left(x-3\right)\left(x-4\right)\)

Đọc tiếp...
Trần Thị Minh Hậu 6 tháng 7 2015 lúc 13:16
Báo cáo sai phạm

gọi 3 số đó là n, n+1,n+2.

ta có: n(n+1)+n(n+2)+(n+1)(n+2)=191

          n2+n+n2+2n+n2+2n+n+2=191

          3n2+6n+2                      =191

           3n2+6n = 191-2

            3n2+6n =189

            3n(n+2)=189

              n(n+2)=189:3

              n(n+2)=63=7.9

=>n=7;n+2=9

vậy 3 số đó là: 7; 8; 9

Đọc tiếp...
trieu dang 6 tháng 7 2015 lúc 13:23
Báo cáo sai phạm

OLM chọn nhầm huj cái này mới đúng nè

gọi 3 số đó là a-1;a;a+1

vì  tổng các tích từng cặp của 2 trong 3 số đó bằng 191 nên ta có:

(a-1)a+a(a+1)+(a-1)(a+1)=191

<=>a2-a+a2+a+a2-1=191

<=>3a2-1=191

<=>3a2=192

<=>a2=64

<=>a=8 hoặc a=-8

vậy 3 số đó là 7;8;9 hoặc -7;-8;-9

mà 3 số đó là 3 số tự nhiên nên 3 số đó là 7;8;9

Đọc tiếp...
hakiri soma * Nightcore - Cứ Thế Mong Chờ * 5 tháng 8 lúc 9:21
Báo cáo sai phạm

trả lời 

câu hỏi của:võ trường anh như

link tham khảo :https://olm.vn/hoi-dap/detail/8145575348.html

hok tốt

Đọc tiếp...
vuong thi minh anh 11 tháng 5 2015 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

a) ta có p(x)=5x3-3x+7-x

                  =5x3-(3x+x)+7

                 =  5x3-4x+7

ta có   q(x)=-5x3+2x-3+2x-x2-2

                =-5x3+(2x+2x)-(3+2)

               =-5x3+4x-5

b) ta có m(x)=5x3-4x+7-5x3+4x-5

                   =(5x3-5x3)-(4x-4x)+(7-5)

                    = 0          -    0     +2=2

n(x)=5x3-4x+7+5x3-4x+5

      =(5x3+5x3)-(4x+4x)+(7+5)

     =10x3-8x+12

c)Để m(x) có nghiệm thì tức là 2=0 =>điều này vô lí, nên m(x)vô nghiệm

   

Đọc tiếp...
Trương Thị Kiều Oanh 3 tháng 5 2018 lúc 21:44
Báo cáo sai phạm

câu a) q(x) thiếu-\(x^2\)

Đọc tiếp...
Dungmumc 20 tháng 4 2018 lúc 22:38
Báo cáo sai phạm

huuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Đọc tiếp...
Phạm Ngọc 29 tháng 7 2015 lúc 19:31
Báo cáo sai phạm

ta có: A=7^15- (7+1)7^14+(7+1)7^13-...-(7+1)7^2+(7+1)7-5

A=7^15-7^15-7^14+7^14+7^13-...-7^3-7^2+7^2+7-5

A=7-5=2

Đọc tiếp...
Ben 10 10 tháng 9 2017 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

Čħàō ƃạñ ! Mình xin trả lời câu hỏi của bạn như sau : 

Ta có : 
P = x^15 - 8x^14 + 8x^13 - 8x^12 +... - 8x² + 8x - 5 
= x^15 - 8x^13(x - 1) - 8x^11(x-1) +... - 8x(x - 1) - 5 
= x^15 - 8(x - 1)(x^13 + x^11 +... + x) - 5 (♠) 
Xét : A = x^13 + x^11 + x^9 + x^7+... + x³ + x 
⇔ x².A = x^15 + x^13 + x^11 + x^9 + x^7 +... + x³ 
⇔x².A - A = (x^15 + x^13 + x^11 + x^9 +... + x³) - (x^13 + x^11 + x^9 + x^7+... + x) = x^15 - x 
⇔ A = (x^15 - x)/(x² - 1) 
Thay vào (♠) ta được : 
P = x^15 - 8(x - 1)(x^15 - x)/(x² - 1) - 5 
= x^15 - 8(x^15 - x)/(x + 1) - 5 
Thay x = 7 vào biểu thức trên ta được : P = 7^15 - 8(7^15 - 7)/(7+1) - 5 = 2 
Vậy P = 2 

P/S : Mình đã thử bằng Máy tính cầm tay và kết quả = 2 là chính xác ! 
 Bài của bạn bị nhầm ở chỗ : (x+1)(x¹⁴ –x¹³ +x¹²–... + x² –x+1) = x¹⁵ + 1 chứ không phải = x¹⁵ – 1

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang 3 tháng 9 2018 lúc 0:37
Báo cáo sai phạm

\(A=x^4-17x^3+17x^2-17x+20\)

\(=x^4-\left(x+1\right)x^3+\left(x+1\right)x^2-\left(x+1\right)x+x+4\)

\(=x^4-x^4-x^3+x^3+x^2-x^2-x+x+4\)

\(=4\)

Đọc tiếp...
ducchinhle 26 tháng 8 2018 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

A= x^3(x-17) + 17x(x-1) +20

=16^3.(-1) +17.16.15+20 = (16+1)(16-1).16 -16^3+20

= (16^2-1).16 -16^3+20 = 16^3-16+16^3+20=4

B= x^4(x-15) + 16x^2(x-1) + 13x . (-x+1)

= -14^4 +16.14^2.13 + 13.14.(-13)= -14^4 +(15+1).14^2.13 -13^2.14

= -14^4 +15.14^2.13 + 14^2.13 - 13^2.14= -14^4 +(14+1).14^2.(14-1) -13^2.14

= -14^4 +(14^2-1).14^2 +13.14 = -14^4 +14^4 -14^2 +13.14= 14(13-14) = -14

Đọc tiếp...
trieu dang 22 tháng 7 2015 lúc 11:51
Báo cáo sai phạm

x=-24

=>-x=24

=>-x+1=25

thay -x+1=25 vào E ta được:

E=x20+(-x+1)x19+(-x+1)x18+(-x+1)x17+...+(-x+1)x3+(-x+1)x2+(-x+1)x+(-x+1)

=x20-x20+x19-x19+x18-x18+x17-...-x4+x3-x3+x2-x2+x-x+1

=1

Vậy với x=-24 thì E=1

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Linh 13 tháng 9 2016 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

cảm ơn bạn...nhưng câu hỏi đó mik gửi từ ngày 22/7/2015 đến giờ sao bạn thấy mà trả lời vậy???

Đọc tiếp...
oOo Vũ Khánh Linh oOo 11 tháng 9 2016 lúc 9:46
Báo cáo sai phạm

x = ‐24

=> ‐ X = 24

=> ‐ X + 1 = 25

thay ‐x+1=25 vào E ta được:

E = x 20 + ﴾‐ x + 1﴿ x 19 + ﴾‐ x + 1﴿ x 18 + ﴾‐ x + 1﴿ x 17 + ... + ﴾‐ x + 1﴿ x 3 + ﴾‐ x + 1 ﴿ x 2 + ﴾‐ x + 1﴿ x + ﴾‐ x + 1﴿

= x 20 ‐x 20 + x 19 ‐x 19 + x 1 8 ‐x 18 + x 17 ‐...‐ x 4 + x 3 ‐x 3 + x 2 ‐x 2 + x‐x + 1

= 1

Vậy với x=‐24 thì E=1

Học tốt nha Nguyễn Quang Linh

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Tuấn Anh 24 tháng 7 lúc 19:16
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(f\left(x\right)+g\left(x\right)=x+3x^2\) 

\(\Rightarrow h\left(x\right)=x+3x^2=0\) 

\(\Leftrightarrow x\left(1+3x\right)=0\) 

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\1+3x=0\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x=\frac{-1}{3}\end{cases}}}\) 

Vậy.....

Đọc tiếp...
thang Tran 17 tháng 7 2015 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

Thay x= 1 ta có :

     a, ( 5.1 - 3)^6 = 2^6 = 64 

Vậy tổng các hệ số là 64 

b, thay x  = 1 ta cso:

         (3.1 - 4)^20 = (-1)^20 = 1 

Vậy tổng các hệ số  là 1 

BẠn chỉ cần thay 1 là biết tổng hệ số 

Đọc tiếp...
Mr Lazy 17 tháng 7 2015 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

a/ Tổng hệ số khi khai triển = \(\left(5-3\right)^6=2^6=64\)

b/ Tổng hệ số khi khai triển = \(\left(3-4\right)^{20}=\left(-1\right)^{20}=1\)

Đọc tiếp...
Edogawa Conan CTV 14 tháng 7 lúc 8:43
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(\left(x+1\right)^{x+2}=\left(x+1\right)^{x+4}\)

=> \(\left(x+1\right)^{x+2}-\left(x+1\right)^{x+4}=0\)

=> \(\left(x+1\right)^{x+2}\left[1-\left(x+1\right)^2\right]=0\)

=> \(\orbr{\begin{cases}\left(x+1\right)^{x+2}=0\\1-\left(x+1\right)^2=0\end{cases}}\)

=> \(\orbr{\begin{cases}x+1=0\\\left(x+1\right)^2=1\end{cases}}\)

=> x = -1

hoặc \(\orbr{\begin{cases}x+1=1\\x+1=-1\end{cases}}\) => \(\orbr{\begin{cases}x=0\\x=-2\end{cases}}\)

vậy ...

Đọc tiếp...
✰๖ۣۜMagicღ ๖ۣۜPrincessღ✰ 14 tháng 7 lúc 8:49
Báo cáo sai phạm

\(\left(x+1\right)^{x+2}=\left(x+1\right)^{x+4}\)

\(\Rightarrow\left(x+1\right)^{x+4}-\left(x+1\right)^{x+2}=0\)

\(\Rightarrow\left(x+1\right)^{x+2}\left[\left(x+1\right)^2-1\right]=0\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}\left(x+1\right)^{x+2}=0\\\left(x+1\right)^2-1=0\end{cases}}\)\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}\left(x+1\right)^{x+2}=0\\\left(x+1\right)^2-1=0\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x+1=0\\\left(x+1\right)^2=1\end{cases}\Rightarrow}\orbr{\begin{cases}x=-1\\\orbr{\begin{cases}x+1=1\\x+1=-1\end{cases}\Rightarrow}\orbr{\begin{cases}x=0\\x=-2\end{cases}}\end{cases}}}\)\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}\left(x+1\right)^{x+2}=0\\\left(x+1\right)^2=1\end{cases}}\)\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x+1=0\Rightarrow x=-1\\\orbr{\begin{cases}x+1=1\Rightarrow x=0\\x+1=-1\Rightarrow x=-2\end{cases}}\end{cases}}\)

\(\Rightarrow x+1=0\)\(\Rightarrow x=-1\)

\(\Rightarrow x+1=1\)\(\Rightarrow x=0\)

\(\Rightarrow x+1=-1\)\(\Rightarrow x=-2\)

Vậy\(x=-1;0;-2\)

Đọc tiếp...
Sosuke CTV 14 tháng 7 lúc 8:34
Báo cáo sai phạm

(x + 1)x + 2 = (x + 1)x + 4

<=> x + 2 = x + 4

<=> 2 = x + 4 - x

<=> 2 = 4

<=> 0 = 4 - 2

<=> 0 = 2

=> không có x thỏa mãn đề bài

Đọc tiếp...
nguyễn ngọc minh hà 25 tháng 4 2018 lúc 9:54
Báo cáo sai phạm

+) ta có: \(f\left(0\right)=a.0^3+b.0^2+c.0+d=d\)

        \(f\left(1\right)=a.1^3+b.1^2+c.1+d=a+b+c+d\)

       \(f\left(2\right)=a.2^3+b.2^2+c.2+d=8a+4b+2c+d\)

Nếu f(x) có g/trị nguyên vs mọi x \(\Rightarrow\) d ; a+b+c+d ; 8a+4b+2c+d nguyên

Do d nguyên \(\Rightarrow\) a+b+c nguyên

                             (a+b+c+d)+(a+b+c+d)+2b nguyên\(\Rightarrow\)2b nguyên\(\Rightarrow\)6b nguyên 

+) ta lại có: \(f\left(0\right)=a.0^3+b.0^2+c.0+d=d\)

mà f(0) nguyên nên d nguyên

   \(f\left(1\right)=a.1^3+b.1^2+c.1+d=a+b+c+d\)

 \(f\left(-1\right)=a.\left(-1\right)^3+b.\left(-1\right)^2+c.\left(-1\right)+d=-a+b-c+d\)

\(\Rightarrow f\left(1\right)+f\left(-1\right)=2b+2d\)

\(\Rightarrow2b=f\left(1\right)+f\left(-1\right)-2d\)\(\Rightarrow\)\(2b\)nguyên

mặt khác: f(2)= 8a+4b+2c+d 

     \(\Rightarrow\) f(2) - 2f(1) = 6a-2b+d

     \(\Rightarrow\) 6a = f(2) - 2f(1)+2b-d

     \(\Rightarrow\) 6a nguyên

vậy f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d có giá trị nguyeenvs mọi x nguyên khi và chỉ khi 6a ; 2b ; a+b+c và d là các số nguyên

Bài này có 2 vế nha bn, mk c/m hết r đó, nếu bn thấy dài wa thì thu gọn lại nha! chúc bn hc tốt!

Đọc tiếp...
nguyễn ngọc minh hà 25 tháng 4 2018 lúc 9:56
Báo cáo sai phạm

nhìn thì dài nhưng ko dài lắm đâu, tại mk dùng cỡ chữ to vài chỗ nên nó dài thôi. bài lm ko dài bn cứ lm đi, đừng ngại!

Đọc tiếp...
Võ Lê Hoàng 7 tháng 2 2015 lúc 22:31
Báo cáo sai phạm

Ta có A=x(x+2)+y(y-2)-2xy+37 

            = x^2 +2x + y^2 - 2y - 2xy +37

            =(x^2 +y^2 -2xy +1 +2x - 2y) +36

            =(x -y +1)^2 +36

            = (7+1)^2 +36 = 64 +36 =100

Đọc tiếp...
Bùi Tiến Vỹ 6 tháng 7 2018 lúc 10:06
Báo cáo sai phạm

Ta có A = x(x + 2) + y(y - 2) - 2xy + 37 

            = x^2 + 2x + y^2 - 2y - 2xy + 37

            =(x^2 + y^2 - 2xy + 1 + 2x - 2y) + 36

            =(x - y +1)^2 + 36

         A = (7 + 1)^2 + 36 = 64 + 36 = 100

Đọc tiếp...
Trần Quốc Đạt 31 tháng 8 2017 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

Ta có A = x(x + 2) + y(y - 2) - 2xy + 37 

            = x^2 + 2x + y^2 - 2y - 2xy + 37

            =(x^2 + y^2 - 2xy + 1 + 2x - 2y) + 36

            =(x - y +1)^2 + 36

         A = (7 + 1)^2 + 36 = 64 + 36 = 100

Đọc tiếp...
Linh Nguyễn 4 tháng 6 2015 lúc 16:01
Báo cáo sai phạm

\(P=x^3\left(z-y^2\right)+y^3\left(x-z^2\right)+z^3\left(y-x^2\right)+xyz\left(xyz-1\right)\)
\(P=\left(-x^3\left(y^2-z\right)\right)+xy^3-y^3z^2+yz^3-x^2z^3+x^2y^2z^2-xyz\)
\(P=\left(-x^3\left(y^2-z\right)\right)+\left(xy^3-xyz\right)-\left(y^3z^2-yz^3\right)+\left(x^2y^2z^2-x^2z^3\right)\)
\(P=\left(-x^3\left(y^2-z\right)\right)+\left(xy\left(y^2-z\right)\right)-\left(yz^2\left(y^2-z\right)\right)+\left(x^2z^2\left(y^2-z\right)\right)\)
\(P=\left(-x^3+xy-yz^2+x^2z^2\right)\left(y^2-z\right)\)
\(P=\left(\left(x^2z^2-x^3\right)-\left(yz^2-xy\right)\right)\left(y^2-z\right)\)
\(P=\left(x^2\left(z^2-x\right)-y\left(z^2-x\right)\right)\left(y^2-z\right)\)
\(P=\left(\left(x^2-y\right)\left(z^2-x\right)\right)\left(y^2-z\right)\)
\(P=\left(a.c\right).b\)
\(P=a.b.c\)
Vậy giá trị của P không phụ thuộc vào biến x;y;z (điều cần chứng minh)

Đọc tiếp...
Châu_1234 3 tháng 6 2015 lúc 15:42
Báo cáo sai phạm

Mình cũng đang bí câu này nè 

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Trung 10 tháng 11 2018 lúc 17:37
Báo cáo sai phạm

P = x³(z - y²) + y³(x - z²) + z³(y - x²) + xyz(xyz - 1) = - az³ - bx³ - cy³ + x²y²z² - xyz (*) 
Từ các đẳng thức : 
a = x² - y (1); b = y² - z (2) ; c = z² - x (3) 
Lấy (1)x(2)x(3) có : 
abc = (x² - y)(y² - z)(z² - x) = x²y²z² - ay²z² + abz² - bz²x² + bcx² - cx²y² + cay² - xyz = x²y²z² - az²(y² - b) - bx²(z² - c) - cy²(x² - a) - xyz = - az³ - bx³ - cy³ + x²y²z² - xyz (**) 
Từ (*) và (**) => P = abc (đpcm) 
 

Đọc tiếp...
Ngô Tuấn Huy 14 tháng 7 2018 lúc 9:44
Báo cáo sai phạm

a) (2x - 5)(3x + b) = ax^2 + x + c
<=> 6x^2 + 2bx -15x -5b = ax^2 + x + c
<=> -ax^2 + 2bx -5b -c = -6x^2 +16x
Đồng nhất hệ số ta có :
+) -a = -6 => a= 6
+) 2b = 16 => b= 8
+) -5b -c= 0 => c= -40

c ) (ax+b)( x^2 -x-1)= ax^3 - cx^2 - 1
<=> ax^3 -ax^2-ax +bx^2-bx-b= ax^3 - cx^2 - 1
<=> (c+b-a)x^2 -(a+b)x -b = -1
Đồng nhất hệ số ta được:
+) c+b-a =0
+) -a-b = 0
+) -b = -1 => b= 1
Thay b=1 ta được a = -1 và c= -2

Đọc tiếp...
oOo Sát thủ bóng đêm oOo 14 tháng 7 2018 lúc 9:48
Báo cáo sai phạm

<p>a) (2x - 5)(3x + b) = ax^2 + x + c<br>&lt;=&gt; 6x^2 + 2bx -15x -5b =&nbsp;ax^2 + x + c<br>&lt;=&gt; -ax^2 + 2bx -5b -c = -6x^2 +16x<br>Đồng nhất hệ số ta có :<br>+) -a = -6 =&gt; a= 6<br>+) 2b = 16 =&gt; b= 8<br>+) -5b -c= 0 =&gt; c= -40</p>

Đọc tiếp...
thang Tran 19 tháng 6 2015 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm

Bạn chỉ việc nhân ra ròi cho nó bằng hệ số của từng cái là đc thôi

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: