Giúp tôi giải toán


Nguyễn Tuấn Minh 05/06/2017 lúc 11:32

Đặt Q(x)=P(x)-10x. Khi đó Q(1)=Q(2)=Q(3)=0

Vì vậy Q(x) chia hết cho (x-1)(x-2)(x-3). Q(x) là đa thức bậc 4 (do P(x) là đa thức bậc 4) nên Q(x)=(x-1)(x-2)(x-3)(x-r) và 

P(x)=(x-1)(x-2)(x-3)(x-r)+10x

P(12)=1200-990r

P(-8)=7840+990r

Vậy \(\frac{P\left(12\right)+P\left(-8\right)}{10}=1984\)

Nguyễn Thiên Kim 05/06/2017 lúc 09:54

Ta có:      \(P\left(1\right)=1+a+b+c+d=10\)
                \(P\left(2\right)=16+8a+4b+2c+d=20\)
                \(P\left(3\right)=81+27a+9b+3c+d=30\)
    và        \(P\left(12\right)=20736+1728a+144b+12c+d\)
                 \(P\left(-8\right)=4096-512a+64b-8c+d\)
suy ra   \(P\left(12\right)+P\left(-8\right)=24832+1216a+208b+4c+2d\)

Ta lại có:               \(100.P\left(1\right)-198.P\left(2\right)+100.P\left(3\right)\)     \(=100\left(1+a+b+c+d\right)-198\left(16+8a+4b+2c+d\right)+100\left(81+27a+9b+3c+d\right)\)
\(=100+100a+100b+100c+100d-3168-1584a-792b-396c-198d+8100+2700a+900b+300c+100d\)
\(=5032+1216a+208b+4c+2d\)

Mặt khác:                      \(100.P\left(1\right)-198.P\left(2\right)+100.P\left(3\right)\)
    \(=100\times10-198\times20+100\times30=40\)

Do đó:          \(5032+1216a+208b+4c+2d=40\)
       \(\Rightarrow\)\(1216a+208b+4c+2d=40-5032=-4992\)

Thế  \(1216a+208b+4c+2d=-4992\)  vào \(P\left(12\right)+P\left(-8\right)=24832+1216a+208b+4c+2d\)
ta được:    \(P\left(12\right)+P\left(-8\right)=24832-4992=19840\)

Vậy  \(\frac{P\left(12\right)+P\left(-8\right)}{10}=\frac{19840}{10}=1984\)

Nguyen duc thanh 10/06/2017 lúc 10:49

Dat \(Q\left(x\right)=P\left(x\right)-10x\). Khi đó \(Q\left(1\right)=Q\left(2\right)=Q\left(3\right)=0\)

Vì vậy \(Q\left(x\right)⋮\left(x-1\right)\left(x-2\right)\left(x-3\right)\)\(Q\left(x\right)\)là đa thức bậc 4 ( do \(P\left(x\right)\)là đa thức bậc 4 ) nen \(Q\left(x\right)=\left(x-1\right)\left(x-2\right)\left(x-3\right)\left(x-r\right)\)và \(P\left(x\right)=\left(x-1\right)\left(x-2\right)\left(x-3\right)\left(x-r\right)+10x\)

Ta tinh \(\frac{P\left(12\right)+P\left(-8\right)}{10}\)

\(P\left(12\right)=12000-990r\)

\(P\left(-8\right)=7840+990r\)

Vay \(\frac{P\left(12\right)+P\left(-8\right)}{10}=1984\)

trang 31/05/2017 lúc 20:14

Ta có:2xluôn > hoặc = 0 với mọi x  

           x2 luôn > hoặc =0 với mọi x

=>2x+ x+3 luôn > hoặc = 3 với mọi x

Do đó G(x) vô nghiệm

Trần Phương thùy 31/05/2017 lúc 15:31

vì x>hoặc =0 với mọi x         (1)

  2x>hoặc =0 với mọi x                      (2)

nên 2x+x2+3  >hoặc = 3 với mọi x                                 ( 3)

Từ (1),(2),(3)  =>2x4+x2+3vô nghiệm

Haruko 31/05/2017 lúc 15:06

Giải:

G(x) = 2x4 + 2x+ 3

Ta có: 2x> hoặc =  0 với mọi x

            x> hoặc = 0 với mọi x

  => 2x4 + x2 +3 > 0 với mọi x

  Vậy G(x) = 2x+x 2 +3  không có nghiệm         

ai k mk mk k lại

alibaba nguyễn 29/05/2017 lúc 14:00

Ta có: \(\frac{1}{f\left(x\right)}-1=\frac{\left(1-x\right)^3}{x^3}\)

Xét hai số a, b dương sao cho \(a+b=1\)

Ta có: \(\hept{\begin{cases}\frac{1}{f\left(a\right)}-1=\frac{\left(1-a\right)^3}{a^3}\\\frac{1}{f\left(b\right)}-1=\frac{\left(1-b\right)^3}{b^3}\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}\frac{1-f\left(a\right)}{f\left(a\right)}=\frac{\left(1-a\right)^3}{a^3}\\\frac{1-f\left(b\right)}{f\left(b\right)}=\frac{a^3}{\left(1-a\right)^3}\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\frac{1-f\left(a\right)}{f\left(a\right)}.\frac{1-f\left(b\right)}{f\left(b\right)}=1\)

\(\Rightarrow f\left(a\right)+f\left(b\right)=1\)

Áp dụng vào bài toán ta được

\(f\left(\frac{1}{2017}\right)+f\left(\frac{2}{2017}\right)+...+f\left(\frac{2016}{2017}\right)\)

\(=\left[f\left(\frac{1}{2017}\right)+f\left(\frac{2016}{2017}\right)\right]+\left[f\left(\frac{2}{2017}\right)+f\left(\frac{2015}{2017}\right)\right]+...+\left[f\left(\frac{1008}{2017}\right)+f\left(\frac{1009}{2017}\right)\right]\)

\(=1+1+...+1=1008\)

alibaba nguyễn 29/05/2017 lúc 13:44

Câu 2/

\(\hept{\begin{cases}2x^2-y^2+xy+3y=2\left(1\right)\\x^2-y^2=3\left(2\right)\end{cases}}\)

Ta có:

\(\left(1\right)\Leftrightarrow\left(x+y-1\right)\left(2x-y+2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}y=1-x\\y=2x+2\end{cases}}\)

Thế ngược lại (1) giải tiếp sẽ ra nghiệm.

Đào Trọng Chân 24/05/2017 lúc 15:16

a)\(P+Q=\left(x^2y+xy^2-5x^2y^2+x^3\right)+\left(3xy^2-x^2y+x^2y^2\right)\)

=\(x^2y+xy^2-5x^2y^2+x^3+3xy^2-x^2y+x^2y^2\)

=\(x^2y-x^2y+xy^2+3xy^2-5x^2y^2+x^2y^2+x^3\)

=\(4xy^2-4x^2y^2+x^3\)

b)\(M+N=\left(x^3+xy+y^2-x^2y^2-2\right)+\left(x^2y^2+5-y^2\right)\)

=\(x^3+xy+y^2-x^2y^2-2+x^2y^2+5-y^2\)

=\(x^3+xy+y^2-y^2-x^2y^2+x^2y^2-2+5\)

=\(x^3+xy+3\)

Bài dài nên chắc sẽ có sai sót, nếu đúng bạn nha

Die Devil 18/05/2017 lúc 09:14

\(M\left(x\right)+N\left(x\right)\)

\(=5x^3-x^2-4+2x^4-2x^2+2x+1\)

\(=2x^4+5x^3-3x^2+2x-3\)

\(M\left(x\right)-N\left(x\right)\)

\(=5x^3-x^2-4-\left(2x^4-2x^2+2x+1\right)\)

\(=5x^3-x^2-4-2x^4+2x^2-2x-1\)

\(=-2x^4+5x^3+x^2-2x-5\)

\(M\left(x\right)+P\left(x\right)=N\left(x\right)\)

\(\Rightarrow P\left(x\right)=N\left(x\right)-M\left(x\right)\)

\(\Rightarrow P\left(x\right)=2x^4-2x^2+2x+1-\left(5x^3-x^2-4\right)\)

\(\Rightarrow P\left(x\right)=2x^4-2x^2+2x+1-5x^3+x^2+4\)

\(\Rightarrow P\left(x\right)=2x^4-5x^3-x^2+2x+5\)

Thảo Thu 16/05/2017 lúc 19:53

thế @Trần Khánh Linh ai cần bạn xin lỗi đâu                                                                                                                                       mà bạn Thái viết nam hỏi học sinh lớp 7 chứ phải lớp 5 đâu mà bạn xía vào làm gì

Trần Khánh Linh 14/05/2017 lúc 08:23

xin lỗi mk mới học lp 5 thôi

nguyen minh duc 10/05/2017 lúc 21:53

Nếu 3 đa thức cùng mang giá trị âm thì tích của chúng sẽ là 1 số âm 

mà khi ta nhân 3 đa thức với nhau nhận kết quả là 1/2 a^10.b^6 .c^6  > 0

vì thế 3 đa thức không thể cùng nhận giá trị âm

Dương Thị Hương Sơn 09/05/2017 lúc 09:33

Ta có :2 là nghiệm của đa thức P(y)

->y=2

->P(2)=m.22-2=0

->   m=(0+2):22

->   m=2:4

->   m=1/2

Vây m=1/2

Vũ Như Mai 02/05/2017 lúc 10:56

\(K\left(x\right)=x^2-7x+12=0\)

            \(\Leftrightarrow x^2-3x-4x+12=0\)

            \(\Leftrightarrow x\left(x-3\right)-4\left(x-3\right)=0\)

             \(\Leftrightarrow\left(x-3\right)\left(x-4\right)=0\)

Đến đây đơn giản rồi nhá

Huỳnh Diệu Bảo 02/05/2017 lúc 09:49

tại f(x) = x2 -x -x + 2 =0 ta có
x(x-1) -(x-1) +1 =0
(x-1)(x-1) +1 =0
(x-1)2 +1 =0          (1)
Vì (x-1)2 \(\ge\)0
nên \(\left(x-1\right)^2+1\ge1>0\)
Vậy (1) là vô lí
Do đó đa thức f(x) = x^2 -x -x +2 vô nghiệm 
 

Lê Hiển Vinh 03/05/2017 lúc 19:31

thanks bạn

Edward Newgate 28/04/2017 lúc 21:05

x^2> hoặc = 0

2> 0

suy ra đa thức P(x) ko có nghiệm

Hoàng Thị Ngọc Anh 28/04/2017 lúc 21:05

Ta có: \(x^2\ge0\forall x\)

\(\Rightarrow x^2+2\ge2\forall x\)

\(\Rightarrow P\left(x\right)\ge2>0\)

\(\Rightarrow P\left(x\right)\) vô \(n_o\).

Nguyen Thu Ha 28/04/2017 lúc 21:04

Ta có: x^2 \(\ge\)0

=> x^2 + 2 > 0

Vậy P(x) > 0 nên P(x) không có nghiệm.

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: