Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Thị BÍch Hậu 18/06/2015 lúc 13:56
Báo cáo sai phạm

a, gọi là A đi. \(A=6x^2+19x-7-6x^2-x-5-18x+12=5\)=> giá trị của A không phụ thuộc vào biến

b) \(B=x^4+x^3y+x^2y^2+xy^3-yx^3-x^2y^2-xy^3-y^4-x^4+y^4=0\)=> không phụ thuộc vào biến

câu b thì vế đầu nó là một hằng đẳng thức luôn rồi. là x^4-y^4. nhưng là hằng đẳng thức mở rộng nên chị mới làm tách hẳn ra. nếu em biết thì có thể làm nhanh hơn 

Đọc tiếp...
trieu dang 22/07/2015 lúc 10:44
Báo cáo sai phạm

x=2006

=>x+1=2007

thay x+1=2007 vào A ta được:

A=x6-(x+1)x5+(x+1)x4-(x+1)x3+(x+1)x2-(x+1)x+(x+1)

=x6-x6-x5+x5+x4-x4-x3+x3+x2-x2-x+x+1

=1

Vậy với x=2006 thì A=1

Đọc tiếp...
Phạm Ngọc Lan 22/07/2015 lúc 10:59
Báo cáo sai phạm

Thay x=2006 vào đa thức A,ta có:

A=20066-2007.20065+2007.20064-2007.20063+2007.20062-2007.2006+2007

=20066-(2006+1).20065+(2006+1).20064-(2006+1).20063+(2006+1).20062-(2006+1).2006+(2006+1)

=20066-20066-20065+20065+20064-20064-20063+20063+20062-20062-2006+2006+1

=(20066-20066)+(-20065+20065)+(20064-20064)+(-20063+20063)+(20062-20062)+(-2006+2006)+1

=1

Đọc tiếp...
nguyenthimyduyen 15/05/2018 lúc 15:58
Báo cáo sai phạm

Ta có: f(x)=(x+1).(x-1)=0

=> x+1=0=>x= -1   (chuyển vế đổi dấu)

x-1=0=>x=1

g(x)=x^3+ax^2+bc+2

g(-1)=(-1)^3+a.(-1)^2+b.(-1)+2=0

<=> -1+a+b+2=0

=>a= -1-b

g(1)= 1^3+a.1^2+b.1+2=0

<=>1+a+b+2=0

=>3+a+b=0

=>b=-3

a=0 

Vậy a=0 ; b= -3

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Ce 06/05/2018 lúc 09:24
Báo cáo sai phạm
Đinh Đức Hùng CTV 14/05/2017 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

Để \(Q\left(x\right)\) có nghiệm <=> \(\left(x-2\right)^{2011}-\left(x-2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-2\right)\left[\left(x-2\right)^{2010}-1\right]=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x-2=0\\\left(x-2\right)^{2010}-1=0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=2\\\left(x-2\right)^{2010}=1\end{cases}\Rightarrow}\orbr{\begin{cases}x=2\\x=1;3\end{cases}}}\)

Vậy nghiệm của \(Q\left(x\right)\) là x = 1; 2; 3

Đọc tiếp...
Hoàng Trung Kiên 11/05/2018 lúc 19:21
Báo cáo sai phạm

trả lừoi

x=1;2;3

nha

hok tốt

Đọc tiếp...
Win 14/05/2017 lúc 21:25
Báo cáo sai phạm
Trần Thị Loan Quản lý 26/05/2015 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm

\(M=\left(x^3+x^2y-2x^2\right)-\left(xy+y^2-2y\right)+y+x-1\)

\(M=x^2\left(x+y-2\right)-y\left(x+y-2\right)+\left(y+x-2\right)+1\)

Mà \(x+y-2=0\) nên

\(M=x^2.0-y.0+0+1=1\)

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 02/04/2017 lúc 08:39
Báo cáo sai phạm

Giá trị của đa thức \(M=1\)

~~~ Chúc bạn học giỏi ~~~

Đọc tiếp...
tranthicamtu 02/04/2017 lúc 08:50
Báo cáo sai phạm

M=1 ban nha

kt bn voi to di

Đọc tiếp...
qwedsa123 11/05/2018 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

ko có gì đâu bạn

Đọc tiếp...
Hoàng Sơn 08/05/2018 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn bạn đã góp ý qwedsa123

Đọc tiếp...
qwedsa123 04/05/2018 lúc 20:05
Báo cáo sai phạm

Chỗ "các đơn thức chỉ có dạng chung duy nhất là 2k" ấy mình thấy thay bằng:

Mà \(f\left(7\right)-f\left(3\right)=316a+90b+12c\)

                               \(=2\left(158a+45b+6c\right)⋮2\)

                                 =>ĐCCM

hay hơn.

Dù sao thì cũng cho bạn !!!

Đọc tiếp...
Hung Hung 01/11/2016 lúc 22:21
Báo cáo sai phạm

thì phân h ra 

10a+b+100a+10b+c+10b+a-(100b+10a+c)

=10a+b+100a+10b+c+10b+a-100b-10a-c

thu gọn lại thành 101a-79b

nếu mà ko đúng thì nói 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thúy Ngân 08/05/2018 lúc 17:59
Báo cáo sai phạm

Ta có: P =  \(3x^3+4x^2-8x+1\)   (1)

           

Lại có : \(x^2+x-3=0\)

\(\Rightarrow x^2+2.x.\frac{1}{2}+\frac{1}{4}-\frac{13}{4}=0\)

\(\Rightarrow\left(x+\frac{1}{2}\right)^2=\frac{13}{4}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x+\frac{1}{2}=\frac{\sqrt{13}}{2}\\x+\frac{1}{2}=\frac{-\sqrt{13}}{2}\end{cases}}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{\sqrt{13}-1}{2}\\x=\frac{-\sqrt{13}-1}{2}\end{cases}}\)(2)

Từ (1) và (2), ta có:

 \(\cdot x=\frac{\sqrt{13}-1}{2}\Rightarrow P=\)\(3.\left(\frac{\sqrt{13}-1}{2}\right)^3+4.\left(\frac{\sqrt{13}-1}{2}\right)^2-8.\frac{\sqrt{13}-1}{2}+1=8+4\sqrt{13}\)

Tương tự với \(x=\frac{-\sqrt{13}-1}{2}\), ta có P = 4.

Vậy \(\orbr{\begin{cases}P=8+4\sqrt{13}\\P=4\end{cases}}\) \(\Leftrightarrow x^2+x-3=0.\)

Kb với mình nha!♥

Đọc tiếp...
Ngyen van duy 02/08/2017 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

ta có

B=(x^2-2x+1)+[(3y)^2-6y+1]+1

B=(x-1)^2+(3y-1)^2+1

Mả (x-1)^2+(3y_1)^2 luôn luôn >=0

Vậy B mìn =1khi và chỉ khi x=1 va y=1/3

Đọc tiếp...
Chirido Ridofukuno 02/08/2017 lúc 21:34
Báo cáo sai phạm

À không cần min bạn nhé. Dù sao cũng cảm ơn.

Đọc tiếp...
trieu dang 01/07/2015 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

f(x) = 3x2-5x-2 =0

3x2+x-6x-2=0

x(3x+1)-2(3x+1)=0

(3x+1)(x-2)=0

=>3x+1=0 hoặc x-2=0

3x=-1 hoặc x=2

x=-1/3 hoặc x=2

vậy nghiệm của đa thức f(x) là x=-1/3;2

Đọc tiếp...
Phạm Văn Nguyên 07/05/2018 lúc 17:56
Báo cáo sai phạm

Bậc của A là 3

Hệ số cao nhất của A là 7

Đọc tiếp...
NGỌCC QUỲNH 07/05/2018 lúc 17:55
Báo cáo sai phạm

bậc là 3

hệ số 7

Đọc tiếp...
Đoàn Trọng Thái 12/10/2014 lúc 22:12
Báo cáo sai phạm

Bài này quá dễ

\(g\left(\frac{1}{x0}\right)=c\left(\frac{1}{x0}\right)^2+b\frac{1}{x0}+a=\frac{ax0^2+bx0+x}{x0^{ }}=\frac{f\left(x0\right)}{x0^{ }}=0\)

Đọc tiếp...
Trần Quốc Việt 06/05/2018 lúc 10:54
Báo cáo sai phạm

Gọi \(Q\left(x\right)=ax^4+bx^3+cx^2+dx+e\)

Do đa thức Q(x) có bậc là 4 nên a=5 và có hệ số tự do là 10 nên e=10

=> \(Q\left(x\right)=5x^4+bx^3+cx^2+dx+10\)

Đọc tiếp...
Ác Mộng 01/07/2015 lúc 21:02
Báo cáo sai phạm

Cho P(x)=0

=>x2+4x+10=x2+4x+4+6=(x+2)2+6

Do (x+2)2>0

=>(x+2)2+6>0

=>(x+2)2+6=0(vô lí)

Vậy P(x) vô nghiệm

Đọc tiếp...
Jouju 06/05/2018 lúc 09:14
Báo cáo sai phạm

P(x)=x2+4x+10

      =(x2+2x)+(2x+4)+6

      =x(x+2)+2(x+2)+6

      =(x+2).(x+2)+6

      =(x+2)2+6

Ta có:(x+2)2\(_{\ge}\)0,\(\forall x\), 6>0

=>(x+2)2+6>0,\(\forall x\)

=>P(x)>0

Vậy đa thức P(x) vô nghiệm

Đọc tiếp...
cao mạnh lợi 06/05/2018 lúc 09:05
Báo cáo sai phạm

đa thức p(x) không có nghiệm vì tại x=a bất kỳ ta luôn có p(a)=\(a^2+4a+10\ge o+0+10>0\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: