Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Đa thức


Trần Nhật Quỳnh Trần Nhật Quỳnh CTV 18 tháng 9 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

A = x4 - 17x3 + 17x2 - 17x + 20 

x = 16 => 17 = x + 1

Thế vào A ta được

A = x4 - ( x + 1 )x3 + ( x + 1 )x2 - ( x + 1 )x + 20

= x4 - x4 - x3 + x3 + x2 - x2 - x + 20

= -x + 20

= -16 + 20 = 4

B = x5 - 15x4 + 16x3 - 29x2 + 23x 

x = 14

=> 15 = x + 1

16 = x + 2

29 = 2x + 1

13 = x - 1

Thế vào B ta được :

B = x5 - ( x + 1 )x4 + ( x + 2 )x3 - ( 2x + 1 )x2 + ( x - 1 )x

= x5 - x5 - x4 + x4 + 2x3 - 2x3 - x2 + x2 - x

= -x

= -14

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang Đường Quỳnh Giang 3 tháng 9 2018 lúc 0:37
Báo cáo sai phạm

\(A=x^4-17x^3+17x^2-17x+20\)

\(=x^4-\left(x+1\right)x^3+\left(x+1\right)x^2-\left(x+1\right)x+x+4\)

\(=x^4-x^4-x^3+x^3+x^2-x^2-x+x+4\)

\(=4\)

Đọc tiếp...
ducchinhle ducchinhle 26 tháng 8 2018 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

A= x^3(x-17) + 17x(x-1) +20

=16^3.(-1) +17.16.15+20 = (16+1)(16-1).16 -16^3+20

= (16^2-1).16 -16^3+20 = 16^3-16+16^3+20=4

B= x^4(x-15) + 16x^2(x-1) + 13x . (-x+1)

= -14^4 +16.14^2.13 + 13.14.(-13)= -14^4 +(15+1).14^2.13 -13^2.14

= -14^4 +15.14^2.13 + 14^2.13 - 13^2.14= -14^4 +(14+1).14^2.(14-1) -13^2.14

= -14^4 +(14^2-1).14^2 +13.14 = -14^4 +14^4 -14^2 +13.14= 14(13-14) = -14

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị BÍch Hậu Nguyễn Thị BÍch Hậu 1 tháng 7 2015 lúc 8:59
Báo cáo sai phạm

\(\Leftrightarrow2x^3+ax^2+bx-6x^2-3ax-3b=2x^3-8x^2+9x-9\Leftrightarrow2x^3+\left(a-6\right)x^2+\left(b-3a\right)x-3b=2x^3-8x^2+9x-9\)

đồng nhất 2 vế ta được:

2=2

a-6= -8 => a=-2

b-3a= 9 <=> 3- 3(-2) =9 => t/m

-3b=-9 => b=3

=> a= -2 và b=3

 

Đọc tiếp...
Hoàng Tử Bóng Đêm Hoàng Tử Bóng Đêm 29 tháng 8 2017 lúc 19:52
Báo cáo sai phạm

mấy bn giải dc là thánh

Đọc tiếp...
🍀Trần Nhật Quỳnh🍀 🍀Trần Nhật Quỳnh🍀 CTV 8 tháng 9 lúc 20:03
Báo cáo sai phạm

( x2 + cx + 2 )( ax + b ) = x3 - x2 + 2

<=> ax3 + bx2 + acx2 + bcx + 2ax + 2b = x3 - x2 + 2

<=> ax3 + ( b + ac )x2 + ( bc + 2a)x + 2b = x3 - x2 + 2

Đồng nhất hệ số ta được :

\(\hept{\begin{cases}a=1\\b+ac=-1\\bc+2a=0\end{cases};2b=2}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}a=1\\b=1\\c=-2\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
saophaixoan saophaixoan 29 tháng 6 2019 lúc 15:13
Báo cáo sai phạm
Đinh Đức Hùng Đinh Đức Hùng CTV 19 tháng 9 2017 lúc 12:48
Báo cáo sai phạm

\(\left(x^2+cx+2\right)\left(ax+b\right)=ax\left(x^2+cx+2\right)+b\left(x^2+cx+2\right)\)

\(=ax^3+acx^2+2ax+bx^2+bcx+2b\)

\(=ax^3+\left(ac+b\right)x^2+\left(2a+bc\right)x+2b=x^3-x^2+2\)

Đồng nhất ta được : \(a=1;ac+b=-1;2a+bc=0;2b=2\)

\(\Rightarrow a=1;b=1;c=-2\)

Đọc tiếp...
Đinh Khắc Duy Đinh Khắc Duy 21 tháng 10 2017 lúc 19:57
Báo cáo sai phạm

Bài 1 

\(x^5+x^4+1=x^5+x^4+x^3-x^3-x^2-x+x^2+x+1\)

\(=\left(x^5+x^4+x^3\right)+\left(-x^3-x^2-x\right)+\left(x^2+x+1\right)\)

\(=x^3\left(x^2+x+1\right)-x\left(x^2+x+1\right)+\left(x^2+x+1\right)\)

\(=\left(x^3-x+1\right)\left(x^2+x+1\right)\)

Bài 2

Ta có: \(\left(ax+b\right)\left(x^2+cx+1\right)=ax^3+bx^2+acx^2+bcx+ax+b\)

\(=ax^3+\left(b+ac\right)x^2+\left(bc+a\right)x+b=x^3-3x-2\)

\(\Rightarrow a=1\)

\(\Rightarrow b+ac=0\)

\(\Rightarrow bc+a=-3\)

\(\Rightarrow b=-2\)

Thay giá trị của \(a=1;b=-2\)vào \(b+ac=0\)ta được

\(\Leftrightarrow-2+c=0\Rightarrow c=2\)

   Vậy \(a=1;b=-2;c=2\)

Bài 3

Ta có \(\left(x^4-3x^3+2x^2-5x\right)\div\left(x^2-3x+1\right)=x^2+1\left(dư-2x+1\right)\)

\(\Rightarrow b=2x-1\)

Bài 4 (cũng làm tương tự như bài 3 nhé )

Bài 5(bài nãy dễ nên bạn tự làm đi nhé)

Bài 6

\(\left(a+b\right)^2=2\left(a^2+b^2\right)\)

\(\Leftrightarrow a^2+2ab+b^2=2a^2+2b^2\)

\(\Leftrightarrow2a^2+2b^2-a^2-2ab-b^2=0\)

\(\Leftrightarrow a^2-2ab+b^2=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a-b\right)^2=0\)\(\Rightarrow a-b=0\Rightarrow a=b\)

Bài 7 

\(a^2+b^2+c^2=ab+ac+bc\)

\(\Leftrightarrow2a^2+2b^2+2c^2=2ab+2ac+2bc\)

\(\Leftrightarrow2a^2+2b^2+2c^2-2ab-2ac-2bc=0\)

\(\Leftrightarrow a^2+a^2+b^2+b^2+c^2+c^2-2ab-2ac-2bc=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a^2-2ab+b^2\right)+\left(b^2-2bc+c^2\right)+\left(a^2-2ac+c^2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a-b\right)^2+\left(b-c\right)^2+\left(a-c\right)^2=0\)

\(\Rightarrow a-b=0\Rightarrow a=b\)

\(\Rightarrow b-c=0\Rightarrow b=c\)

\(\Rightarrow a-c=0\Rightarrow a=c\)

   Vậy \(a=b=c\)

Đọc tiếp...
thang Tran thang Tran 17 tháng 7 2015 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

Thay x= 1 ta có :

     a, ( 5.1 - 3)^6 = 2^6 = 64 

Vậy tổng các hệ số là 64 

b, thay x  = 1 ta cso:

         (3.1 - 4)^20 = (-1)^20 = 1 

Vậy tổng các hệ số  là 1 

BẠn chỉ cần thay 1 là biết tổng hệ số 

Đọc tiếp...
Mr Lazy Mr Lazy 17 tháng 7 2015 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

a/ Tổng hệ số khi khai triển = \(\left(5-3\right)^6=2^6=64\)

b/ Tổng hệ số khi khai triển = \(\left(3-4\right)^{20}=\left(-1\right)^{20}=1\)

Đọc tiếp...
Huyen Trang Huyen Trang 6 tháng 9 lúc 9:56
Báo cáo sai phạm

1) Ta có: \(x=7\Rightarrow x+1=8\)

Thay vào:

\(A=x^{15}-\left(x+1\right)x^{14}+\left(x+1\right)x^{13}-\left(x+1\right)x^{12}+...-\left(x+1\right)x^2+\left(x+1\right)x-5\)

\(A=x^{15}-x^{15}-x^{14}+x^{14}+x^{13}-...-x^3-x^2+x^2+x-5\)

\(A=x-5=7-5=2\)

Đọc tiếp...
Xyz Xyz CTV 6 tháng 9 lúc 9:59
Báo cáo sai phạm

Ta có : x = 7

=> x + 1 = 8

Khi đó A = x15 - 8x14 + 8x13 - 8x12 + .... + 8x3 - 8x2 + 8x - 5

= x15 - (x + 1)x14 + (x + 1)x13 - (x + 1)x12 + ... + (x + 1)x3 - (x + 1)x2 + (x + 1)x - 5

= x15 - x15 - x14 + x14 + x13 - x13 - x12 + .. + x4 + x3 - x3 - x2 + x2 + x - 5

= x - 5

= 7 - 5 (Vì x = 7)

= 2

b) Gọi 3 số tự nhiên liên tiếp là x ; x + 1 ; x + 2

Ta có (x + 1)(x + 2) - x(x + 1) = 50

=> x2 + 3x + 2 - x2 - x = 50

=> 2x + 2 = 50

=> 2x = 48

=> x = 24

=> x + 1 = 25

=> x + 2 = 26

Vậy 3 số tìm được là 24;25;26

Đọc tiếp...
Huyen Trang Huyen Trang 6 tháng 9 lúc 9:59
Báo cáo sai phạm

Gọi 3 STN liên tiếp đó là: \(x-1\)  ; \(x\) ; \(x+1\) với \(x\ge1\)

Ta có: \(\left(x-1\right)x+50=x\left(x+1\right)\)

\(\Leftrightarrow x^2-x+50=x^2+x\)

\(\Leftrightarrow2x=50\)

\(\Rightarrow x=25\left(tm\right)\)

Vậy 3 số đó là 24 ; 25 ; 26

Đọc tiếp...
o0o I am a studious person o0o o0o I am a studious person o0o 6 tháng 8 2016 lúc 7:17
Báo cáo sai phạm

\(2\left(a^2+b^2\right)=\left(a-b\right)^2\)

\(\Rightarrow2a^2+2b^2=a^2-2ab+b^2\)

\(\Rightarrow2a^2-a^2+2b^2-b^2=-2ab\)

\(\Rightarrow a^2+b^2=-2ab\)

\(\Rightarrow a^2+b^2+2ab=0\)

\(\Rightarrow\left(a+b\right)^2=0\)

Để a + b = 0 thi a phải là số đối của nhau ( đpcm )

Đọc tiếp...
nguyễn thanh xuân nguyễn thanh xuân 26 tháng 9 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

2.(a2+b2)=(a-b)2

<=> 2a2+2b2= a2-2ab+b2

<=>a2=2ab+b2=0

<=>(a+b)2=0<=>a=-b

Đọc tiếp...
FL.Walrider™ FL.Walrider™ CTV 29 tháng 8 lúc 16:21
Báo cáo sai phạm

2( a2 + b2 ) = ( a - b )2

<=> 2a2 + 2b2 = a2 - 2ab + b2

<=> 2a2 + 2b2 - a2 + 2ab - b2 = 0

<=> a2 + 2ab + b2 = 0

<=> ( a + b )2 = 0

<=> a + b = 0

<=> a = -b

=> đpcm

Đọc tiếp...
trieu dang trieu dang 22 tháng 7 2015 lúc 11:51
Báo cáo sai phạm

x=-24

=>-x=24

=>-x+1=25

thay -x+1=25 vào E ta được:

E=x20+(-x+1)x19+(-x+1)x18+(-x+1)x17+...+(-x+1)x3+(-x+1)x2+(-x+1)x+(-x+1)

=x20-x20+x19-x19+x18-x18+x17-...-x4+x3-x3+x2-x2+x-x+1

=1

Vậy với x=-24 thì E=1

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Linh Nguyễn Quang Linh 13 tháng 9 2016 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

cảm ơn bạn...nhưng câu hỏi đó mik gửi từ ngày 22/7/2015 đến giờ sao bạn thấy mà trả lời vậy???

Đọc tiếp...
oOo Vũ Khánh Linh oOo oOo Vũ Khánh Linh oOo 11 tháng 9 2016 lúc 9:46
Báo cáo sai phạm

x = ‐24

=> ‐ X = 24

=> ‐ X + 1 = 25

thay ‐x+1=25 vào E ta được:

E = x 20 + ﴾‐ x + 1﴿ x 19 + ﴾‐ x + 1﴿ x 18 + ﴾‐ x + 1﴿ x 17 + ... + ﴾‐ x + 1﴿ x 3 + ﴾‐ x + 1 ﴿ x 2 + ﴾‐ x + 1﴿ x + ﴾‐ x + 1﴿

= x 20 ‐x 20 + x 19 ‐x 19 + x 1 8 ‐x 18 + x 17 ‐...‐ x 4 + x 3 ‐x 3 + x 2 ‐x 2 + x‐x + 1

= 1

Vậy với x=‐24 thì E=1

Học tốt nha 

Đọc tiếp...
Văn Văn 19 tháng 4 2018 lúc 22:19
Báo cáo sai phạm

M + (5x- 2xy) = 6x2 + 9xy - y2   ta có M = ( 6x2 + 9xy - y2) -(5x- 2xy)= x2 +11xy -y2

Đọc tiếp...
Vũ Như Mai Vũ Như Mai 20 tháng 4 2017 lúc 16:10
Báo cáo sai phạm

a/

 \(M+5x^2-2xy-6x^2-9xy+y^2=0\)

\(M-x^2-11xy+y^2=0\)

\(M-x^2+y^2-11xy=0\)

\(M=x^2-y^2+11xy\)

Vậy:..

Câu b tương tự

Đọc tiếp...
Trần Nhật Quỳnh⁰⁷ Trần Nhật Quỳnh⁰⁷ CTV 22 tháng 8 lúc 17:40
Báo cáo sai phạm

3( 3 - 2x2 ) + 3x( 2x - 1 ) = 9

<=> 9 - 6x2 + 6x2 - 3x = 9

<=> 9 - 3x = 9

<=> 3x = 0

<=> x = 0

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ✰๖ۣۜBσσм ๖ۣۜBσσм✰ッ( ʚ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜFℓαʂɦɞ ) ๖²⁴ʱ✰๖ۣۜBσσм ๖ۣۜBσσм✰ッ( ʚ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜFℓαʂɦɞ ) 22 tháng 8 lúc 15:58
Báo cáo sai phạm

mk nhầm \(\Leftrightarrow9-6x^2+6x^2-3x=9\Leftrightarrow-3x=0\Leftrightarrow x=0\)

Đọc tiếp...
Siro Ngáo Ngơ Siro Ngáo Ngơ 22 tháng 8 lúc 15:55
Báo cáo sai phạm

\(3\left(3-2x^2\right)+3x\left(2x-1\right)=9\)               

\(9-6x^2+6x^2-3x=9\)     

\(-3x=0\) 

x = 0            

Đọc tiếp...
songoku songoku 13 tháng 4 2017 lúc 21:01
Báo cáo sai phạm

= 5 ,6 đó

Đọc tiếp...
Bóng Đá  Môn Yêu Thích Của Tui Bóng Đá Môn Yêu Thích Của Tui 13 tháng 4 2017 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

lưu ý trình bày cách giải

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ✰๖ۣۜBσσм ๖ۣۜBσσм✰ッ( ʚ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜFℓαʂɦɞ ) ๖²⁴ʱ✰๖ۣۜBσσм ๖ۣۜBσσм✰ッ( ʚ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜFℓαʂɦɞ ) 21 tháng 8 lúc 17:05
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(-3x^2+2x+1=-3x^2-2+x\)

\(\Leftrightarrow x+3=0\Leftrightarrow x=-3\)

Vậy x = -3 thì f(x) = g(x) 

Đọc tiếp...
Hatake Kakasi Hatake Kakasi 3 tháng 1 2017 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

theo mk cách dễ nhất để phân tích các hằng đẳng thức mũ 4 trở lên là dùng tam giác Paxcan để xác định hệ số trong đó lũy thừa cra a giảm từ n -> 0 lữa thừa của b tăng từ o -> n ntn nè:

  n=0                                                                                       1

   n=1                                                                              1             1

   n=2                                                                        1            2             1

   n=3                                                                  1            3            3            1

   n=4                                                            1           4             6            4          1

   n=5                                                       1           5          10           10           5          1

   n=6                                                  1          6         15           20            15         6         1

    n=7                                             1         7        21          35            35         21         7          1

.........................................( tiếp túc như vậy )...................................

=> (a+b)4 = a+ 4a3b + 6a2b2 + 4ab3 b4

(a+b)= a5+ 5a4b + 10a3b+ 10a2b3 + 5ab+ b5

(a+b)= a6 + 6a5b + 15a4b2 + 20a3b3 + 15a2b4 + 6ab+ b6

(a+b)và các hằng đẳng thức sau cũng làm như trên 

nhìn hình và các HDT mk đã lm có nhiều bạn sẽ không hieur chỗ này chỗ kia các bạn sẽ được giảng kĩ hơn từ các thầy cô giáo bộ môn :)) cái này mk đi hok đội tuyển toán nên được các thầy cô giáo dạy còn 1 cách nữa là sử dụng nhị thức Niu-Tơn cách đấy khá khó hieur mk cũng không hiểu mấy nên không đánh vào đây =)) 

Mong các bạn sẽ hiểu cách làm trên 

CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT =))

Đọc tiếp...
ngonhuminh ngonhuminh 3 tháng 1 2017 lúc 22:41
Báo cáo sai phạm

Bản chất là được nhưng a,b,c,d  vô tỷ  ốm: 

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn alibaba nguyễn 3 tháng 1 2017 lúc 19:33
Báo cáo sai phạm

Được thì được nhưng ai lại đi phân tích cái này phức tạp khiếp lắm

Đọc tiếp...
	๖²⁴ʱ✰๖ۣۜCɦεɾɾү☠๖ۣۜBσмbʂ✰⁀ᶦᵈᵒᶫッ ๖²⁴ʱ✰๖ۣۜCɦεɾɾү☠๖ۣۜBσмbʂ✰⁀ᶦᵈᵒᶫッ 18 tháng 8 lúc 8:42
Báo cáo sai phạm

a, \(f\left(x\right)=4x^3-2x^2+5x+1-4x^3-3x^2+4x+1\)

\(=-5x^2+9x+2\)

b, Hệ số cao nhất : -5 hệ số tự do : 2

c, \(-5x^2+9x+2\Leftrightarrow-\left(5x+1\right)\left(x-2\right)=0\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=-\frac{1}{5}\\x=2\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Death Note Death Note 13 tháng 8 lúc 12:52
Báo cáo sai phạm

2. 

a. ( x - 2 ) ( 2x - 8 ) = 0 

<=> x - 2 = 0 hoặc 2x - 8 = 0

<=> x = 2 hoặc x = 4

Vậy x = 2 và x = 4 là nghiệm của đa thức trên 

b. ( 3x - 9 ) ( 2x + 5 ) = 0

<=> 3x - 9 = 0 hoặc 2x + 5 = 0

<=> x = 3 hoặc x = - 5 / 2

Vậy x = 3 và x = - 5 / 2 là nghiệm của đa thức trên 

c. ( x - 3 ) ( x^2 + 1 ) = 0

<=> x - 3 = 0 hoặc x^2 + 1 = 0

<=> x = 3 hoặc x^2 = - 1 ( vô lý ) => loại

Vậy x = 3 là nghiệm của đa thức trên 

d. ( x^2 + 2 ) ( x^2 - 3 ) = 0

<=> x^2 + 2 = 0 hoặc x^2 - 3 = 0

<=> x^2 = - 2 ( vô lý ) => loại ; hoặc x^2 = 3

<=> \(x=\sqrt{3}\)

Vậy \(x=\sqrt{3}\) là nghiệm của đa thức trên 

Đọc tiếp...
FG★Lynx FG★Lynx CTV 13 tháng 8 lúc 14:47
Báo cáo sai phạm

Bài 1. 

a + b + c = 0 => c = -( a + b ) = -a - b

f(x) = ax2 + bx + c = ax2 + bx + ( -a - b )

                              = ax2 + bx - a - b

                              = ax2 - ax + ax + bx - a - b 

                              = ( ax2 - ax ) + ( ax - a ) + ( bx - b )

                              = ax( x - 1 ) + a( x - 1 ) + b( x - 1 )

                              = ( x - 1 )( ax + a + b )

f(x) = 0 <=> ( x - 1 )( ax + a + b ) = 0

            <=> \(\orbr{\begin{cases}x-1=0\\ax+a+b=0\end{cases}}\)

            <=> \(\orbr{\begin{cases}x=1\\ax+a+b=0\end{cases}}\)

Vậy nếu a + b + c = 0 khi f(x) = ax2 + bx + c có nghiệm x = 1 

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ✰๖ۣۜCɦεɾɾү☠๖ۣۜBσмbʂ✰⁀ᶦᵈᵒᶫッ ๖²⁴ʱ✰๖ۣۜCɦεɾɾү☠๖ۣۜBσмbʂ✰⁀ᶦᵈᵒᶫッ 13 tháng 8 lúc 14:08
Báo cáo sai phạm

a, Đặt \(\left(x-2\right)\left(2x-8\right)=0\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=2\\x=4\end{cases}}\)

b, Đặt \(\left(3x-9\right)\left(2x+5\right)=0\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=3\\x=-\frac{5}{2}\end{cases}}\)

c, Đặt \(\left(x-3\right)\left(x^2+1\right)=0\Leftrightarrow x=3\)

d, Đặt \(\left(x^2+2\right)\left(x^2-3\right)=0\Leftrightarrow x=\pm\sqrt{3}\)

Đọc tiếp...
❤b͙u͙n͙n͙y͙ ❤b͙u͙n͙n͙y͙ 23 tháng 7 lúc 15:21
Báo cáo sai phạm

Bài làm:

Ta có: \(A=15x^2y^3+7x^2-8x^3y^2-12x^2+11x^3y^2-12x^2y^3\)

\(A=3x^2y^3+3x^3y^2-5x^2\)

=> Bậc của đa thức A là 5

\(B=3x^5y+\frac{1}{3}xy^4+\frac{3}{4}x^2y^3-\frac{1}{2}x^5y+2xy^4-x^2y^3\)

\(B=\frac{5}{2}x^5y+\frac{7}{3}xy^4-\frac{1}{4}x^2y^3\)

=> Bậc của đa thức B là 6

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ✰๖ۣۜCɦεɾɾү☠๖ۣۜBσмbʂ✰⁀ᶦᵈᵒᶫッ ๖²⁴ʱ✰๖ۣۜCɦεɾɾү☠๖ۣۜBσмbʂ✰⁀ᶦᵈᵒᶫッ 7 tháng 8 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

\(A=15x^2y^3+7x^2-8x^3y^2-12x^2+11x^3y^2-12x^2y^3\)

\(=3x^2y^3+3x^3y^2-5x^2\)Bậc : 5

\(B=3x^4+\frac{1}{3}xy^4+\frac{3}{2}x^2y^3-\frac{1}{2}x^5y+2xy^4-x^2y^3\)

\(=\frac{5}{2}x^5y+\frac{7}{3}xy^4-\frac{1}{4}x^2y^3\)Bậc : 6 

Đọc tiếp...
Trần Nhật Quỳnh Trần Nhật Quỳnh CTV 23 tháng 7 lúc 15:55
Báo cáo sai phạm

\(A=15x^2y^3+7x^2-8x^3y^2-12x^2+11x^3y^2-12x^2y^3\)

\(A=3x^2y^3-5x^2+3x^3y^2\)

Xét bậc của từng hạng tử :

3x2y3 có bậc 5 

-5x2 có bậc 2

3x3y2 có bậc 5

=> Bậc của A là 5

\(B=3x^5y+\frac{1}{3}xy^4+\frac{3}{4}x^2y^3-\frac{1}{2}x^5y+2xy^4-x^2y^3\)

\(B=\frac{5}{2}x^5y+\frac{7}{3}xy^4-\frac{1}{4}x^2y^3\)

Xét bậc từng hạng tử

5/2 . x5y có bậc 6

7/3 xy4 có bậc 5

-1/4 x2y3 có bậc 5

=> Bậc của B là 6

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị BÍch Hậu Nguyễn Thị BÍch Hậu 29 tháng 6 2015 lúc 10:06
Báo cáo sai phạm

\(=\left(x^4-3x^3+2x^2\right)+\left(3x^3-9x^2+6x\right)+\left(2x^2-6x+4\right)+a-4=x^2\left(x^2-3x+2\right)+3x\left(x^2-3x+2\right)+2\left(x^2-3x+2\right)+a-4\)

\(=\left(x^2-3x+2\right)\left(x^2+3x+2\right)+a-4\)

dễ thấy nếu chia đa thức này cho \(\left(x^2-3x+2\right)\)sẽ dư a-4

=> để là phép chia hết => a-4=0 <=> a=4

 

Đọc tiếp...
Ngô Bảo Châu Ngô Bảo Châu 15 tháng 4 2015 lúc 17:57
Báo cáo sai phạm

Ta biến đổi biểu thức trên thành 3xy(x+y)+2x^2y(x+y) +5 

vì để bài cho x+y=0 => thay vào ta được 3xy.0+2x^2y.0+5=5

Vậy giá trị của biểu thức trên bằng 5

Đọc tiếp...
Đoàn Nguyễn Như Ngọc Đoàn Nguyễn Như Ngọc CTV 6 tháng 8 lúc 8:06
Báo cáo sai phạm

Ta biến đổi biểu thức :

3xy(x+y)+2x3y+2x2y2+5

= 3xy(x+y)+(2x3y+2x2y2)+5

= 3xy(x+y)+2x2y(x+y)+5

Khi đó với x+y=0 ta được :

3xy.0+2x2y.0+5 = 0+0+5 = 5

Vậy giá trị của biểu thức = 5 khi x+y=0

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ✰๖ۣۜBσσм ๖ۣۜBσσм✰ッ( ʚ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜFℓαʂɦɞ ) ๖²⁴ʱ✰๖ۣۜBσσм ๖ۣۜBσσм✰ッ( ʚ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜFℓαʂɦɞ ) 28 tháng 8 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

\(C=\left(6x-5\right)\left(x+8\right)-\left(3x-1\right)\left(2x+3\right)-9\left(4x-3\right)\)

\(=\left(6x^2+48x-5x-40\right)-\left(6x^2+9x-2x-3\right)-\left(36x-27\right)\)

\(=6x^2+43x-40-6x^2-7x+3-36x+27\)

\(=-10\)

Vậy giá trị biểu thức ko phụ thuộc biến x 

Đọc tiếp...
hung tuan hung tuan 2 tháng 8 lúc 17:24
Báo cáo sai phạm

A = 7(x-5x +3) -x(7x-35) - 14

   = 7x2 - 35x +21 -7x2 + 35x -14

   = 21 -14

   = 7

==>Biểu thức A không phụ thuộc vào biến 

B = (4x - 5 )(x+2) - (x+5)(x-3) -3x2 -x

   = 4x2 + 3x - 10  -  x2 - 2x +15 -3x2 -x

   = -10 +15

   =  5

==>KL:(như A chỉ thay A=B)

 Câu C tương tự như A và B (bạn phân tích ra là đc)

NHỚ K CHO MK NHA :)))

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: