Giúp tôi giải toán và làm văn


Lê Chí Cường 31/07/2015 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

*Thay x=1=>f(1)+f(-1)=1+1=2

*Thay x=-1=>f(-1)-f(1)=-1+1=0

=>f(1)+f(-1)-(f(-1)-f(1))=2-0

=>2.f(1)=2

=>f(1)=1

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 31/07/2015 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

f(1) + 1.f(-1) = 1+ 1 = 2 => f(1) + f(-1) = 2  (*)

f(-1) + (-1). f(1) = -1 + 1 = 0 => f(-1) - f(1) = 0 => f(-1) = f(1). Thay vào (*)

=> 2. f(1) = 2 => f(1) = 1

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Bảo 16/01 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

lom me mi

Đọc tiếp...
SKT_NTT CTV 07/01/2018 lúc 08:57
Báo cáo sai phạm

\(5x^2y-3xy+\frac{1}{2}x^2y-xy+5xy-\frac{1}{3}x+\frac{1}{2}+\frac{2}{3}x-\frac{1}{4}\)

\(=\left(5x^2y+\frac{1}{2}x^2y\right)+\left(-3xy-xy+5xy\right)+\left(-\frac{1}{2}x+\frac{2}{3}x\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{4}\right)\)

\(=\frac{11}{2}x^2y+xy+\frac{1}{6}x+\frac{1}{2}\)

Đọc tiếp...
Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 12/11/2016 lúc 23:01
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(P\left(0\right)=a_0=2^{10}\)

\(P\left(1\right)=a_0+a_1+a_2+...+a_{30}=\left(2+1+3\right)^{10}=6^{10}\)

Suy ra : \(S=a_1+a_2+...+a_{30}=P\left(1\right)-P\left(0\right)=6^{10}-2^{10}\)

Đọc tiếp...
liem 13/11/2016 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

bài này dễ như ăn thịt chó

:)

Đọc tiếp...
liem 13/11/2016 lúc 21:28
Báo cáo sai phạm

tao lam bai nay nhieu roi 

Đọc tiếp...
tma 13/08/2016 lúc 21:36
Báo cáo sai phạm

a, ta có tổng <0 nên 1 trong 2 số phải có 1 số âm , số còn lại là duong  . Mà x-1<x+3 nên x-1 âm và x+3 dưong . Vậy x-1<0 nên x<1;x+3>0nen x>-3.vAY X<1 HOAC X>-3

Đọc tiếp...
NguyễnMinhHuy 14/08/2016 lúc 20:44
Báo cáo sai phạm

bạn muốn mình làm cách bth hay lập bảng xét dấu các nhị thức

Đọc tiếp...
An nguyễn sơn 03/04/2015 lúc 17:34
Báo cáo sai phạm

Ta có:

P(0)=d =>d chia hết cho 5

P(1)=a+b+c+d =>a+b+c chia hết cho 5 (1)

P(-1)=-a+b-c+d chia hết cho 5 (2)

Cộng (1) với (2) ta có: 2b+2d chia hết cho 5

Mà d chia hết cho 5 =>2d chia hết cho 5

=>2b chia hết cho 5 =>b chia hết cho 5 

P(2)=8a+4b+2c+d chia hết cho 5

=>8a+2c chia hết cho 5 ( vì 4b+d chia hết cho 5)

=>6a+2a+2c chia hết cho 5

=>6a+2(a+c) chia hết cho 5

Mà a+c chia hết cho 5 (vì a+b+c chia hết cho 5, b chia hết cho 5)

=>6a chia hết cho 5

=>a chia hết cho 5

=>c chia hết cho 5

Vậy a,b,c chia hết cho 5

 

Đọc tiếp...
Trần Việt Anh 31/03/2016 lúc 18:12
Báo cáo sai phạm

a/5b/5c/5d/5

Đọc tiếp...
Bùi Thị Vân Quản lý 05/10/2016 lúc 17:31
Báo cáo sai phạm

Thay x = 0 vào x . P(x + 2 ) = ( x2 - 9 )P(x) ta có:
   0.P( 0 + 2 ) = (4 - 9). P(0) suy ra 5. P(0) = 0 hay P(0) = 0. Vậy x = 0 là nghiệm của đa thức.
Thay x = 3 vào x . P(x + 2 ) = ( x2 - 9 )P(x) ta có:
   3.P(5) = (9 - 9 ).P(3) suy ra P(5 ) = 0 . Vậy x = 5 là nghiệm của đa thức P(x).
Tương tự với x = - 3 ta có:
-3. P(-1) = (9 - 9). P(-3) suy ra P(-1) = 0. Vậy x = -1 cũng là nghiệm của đa thức P(x).
Vậy đa thức P(x) có ít nhất 3 nghiệm là: 0; 5; -1.
b, Giả sử P(x) có nghiệm nguyên là a. Khi đó sẽ có đa thức g(x) để: P(x) = g(x) (x - a).
    P(1) = (1-a).g(1) là một số lẻ suy ra 1- a là số lẻ .Vậy a chẵn.
   P(0) = a  .g(0) là một số lẻ , suy ra a là số chẵn.
a không thể vừa là số lẻ, vừa là số chẵn. Ta có mâu thuẫn. 
Vậy ta có ĐPCM.
  

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 26/05/2015 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm

\(M=\left(x^3+x^2y-2x^2\right)-\left(xy+y^2-2y\right)+y+x-1\)

\(M=x^2\left(x+y-2\right)-y\left(x+y-2\right)+\left(y+x-2\right)+1\)

Mà \(x+y-2=0\) nên

\(M=x^2.0-y.0+0+1=1\)

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 02/04/2017 lúc 08:39
Báo cáo sai phạm

Giá trị của đa thức \(M=1\)

~~~ Chúc bạn học giỏi ~~~

Đọc tiếp...
tranthicamtu 02/04/2017 lúc 08:50
Báo cáo sai phạm

M=1 ban nha

kt bn voi to di

Đọc tiếp...
pham an binh 04/05/2016 lúc 18:12
Báo cáo sai phạm

a/ A=30x^2yz-4xy^2z-2008xyz^2=>A bậc 4
b/A=30x^2yz-4xy^2z-2008xyz^2
=>A=15.2x^2yz-2.2xy^2z-2.1004xyz^2
=>A=15x.(2xyz)-2y.(2xyz)-1004z(2xyz)
=>A=(15x-2y-1004z).(2xyz)
=>A=(1004z-1004z).(2xyz)
=>A=0.2xyz=0

Đọc tiếp...
Hokage Đạt 11/11/2017 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

votruongson đúng đó

Bạn ấy làm đúng 100%

Su CBs xem nha

Đọc tiếp...
votruongson 22/04/2017 lúc 09:38
Báo cáo sai phạm

f(x) nhận 1vaf -1 là nghiệm thì:

f(1)= 0 <=> a+b+c=0         (1)

f(-1)= 0 <=> a-b+c=0         (2)

cộng vế theo vế của (1) và(2) ta có: 2a+2c=0

=> 2a=-2c

=> a=-c

Vậy a và c là hai số đối nhau nếu f(x) nhận 1 và -1 là nghiệm.

Đọc tiếp...
Su CBs 09/04/2017 lúc 15:15
Báo cáo sai phạm

cảm ơn bạn

Đọc tiếp...
nguyen van huy 06/11/2017 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

* Xét \(f\left(a\right)=x^2+a^2+b=0\)(điều 1)

      \(f\left(b\right)=x^2+ab+b=0\)(điều 2)

- Lấy (điều 1) - (điều 2), ta có:

a3 - ab = 0

=> a(a - b) = 0

=> \(\orbr{\begin{cases}a=0\\a-b=0\end{cases}}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}a=0\\b=0\end{cases}}\)

Vậy a = b = 0

Đọc tiếp...
nguyen van huy 06/11/2017 lúc 21:37
Báo cáo sai phạm

- Do f(a) = f(b) = 0 nên a,b là nghiệm của f(x)

* Xét f(a) = a2 + a2 + b  = 2a2 + b = 0 (điều 1)

       f(b) = b2 + ab + b = 0 (điều 2)

=> 2a2 + b = b2 + ab + b

=> 2a2 = b2 + ab

=> 2a2 = b.(b + a)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}2a^2=0\\b\left(b+a\right)=0\end{cases}}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}a=0\\b=0\end{cases}}\)

Vậy a = b = 0

Đọc tiếp...
nguyen van huy 02/11/2017 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

1) x2 + 5x 

Đặt x2 + 5x = 0

=> x.(x + 5) = 0

=> \(\orbr{\begin{cases}x=0\\x+5=0\end{cases}}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x=-5\end{cases}}\). Vậy x \(\in\){0 , -5} là nghiệm của x2 + 5x

2) x2 + 7x + 12

Đặt x2 + 7x + 12 = 0

=> x2 + 3x + 4x + 12  = 0

=> x.(x + 3) + 4(x + 3) = 0

=> (x + 3)(x + 4) = 0

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x+3=0\\x+4=0\end{cases}}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=-3\\x=-4\end{cases}}\).Vậy x \(\in\){-3 , -4} là nghiệm của x2 + 7x + 12

- Đúng 100%

Đọc tiếp...
leminhduc 02/11/2017 lúc 20:22
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(x^2+5x=0\)

\(\Leftrightarrow x.\left(x+5\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x+5=0\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x=-5\end{cases}}\)

Vậy đa thức trên có 2 nghiệm là x=0 hoặc x=-5

Ta có : \(x^2+7x+12=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+3,5\right)^2-0,25=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+3,5\right)^2=0,25\)

\(\Leftrightarrow x+3,5=0,5\)

\(\Leftrightarrow x=-3\)

Vậy đa thức trên có 1 nghiệm là x=-3

Đọc tiếp...
Quân Butterfly 02/11/2017 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

\(2x^3+x^2\)=0

\(x^2\left(2x+1\right)\)=0

suy ra x=0 hoặc 2x+1=0

suy ra x=0 hoặc x=\(-\frac{1}{2}\)

Đọc tiếp...
Mai Thị Thanh Hoa 02/11/2017 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

Ta có : 2x3 + x2

= x2 ( x + 1 )

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x^2=0\\x+1=0\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x=-1\end{cases}}\)

Vậy x \(\in\){ -1 ; 0 } là nghiệm của 2x2 + x2

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 02/11/2017 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

Nghiệm của đa thức là x=0 hoặc x=-1/2

Đọc tiếp...
leminhduc 05/11/2017 lúc 07:38
Báo cáo sai phạm

Tìm nghiệm là cho đa thức đó bằng ko đó .

1,

3x-9=0

<=> 3x=9

<=> x=3

2,

5x^3+10x=0

<=> 5x.(5x^2+2)=0

<=> 5x=0            hoặc 5x^2+2=0

<=> x=0                          5x^2=-2 <=> x^2=-2/5 ( loại )

~ làm nốt nha ~

Đọc tiếp...
Juvia Lockser 01/11/2017 lúc 21:34
Báo cáo sai phạm

Bạn có thể nêu rõ cách làm ra được không?

Đọc tiếp...
Huỳnh Uyên Nhi 01/11/2017 lúc 21:29
Báo cáo sai phạm

1)3

2.)0

3)-0,99992 hoặc -1

4)-2 hoặc 5

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: