Giúp tôi giải toán và làm văn


Natsumi 30 tháng 7 2015 lúc 10:08
Báo cáo sai phạm

\(y+z=-x\)

\(\left(y+z\right)^5=-x^5\)

\(y^5+5y^4z+10y^3z^2+10y^2z^3+5yz^4+z^5+x^5=0\)

\(x^5+y^5+z^5+5yz\left(y^3+2y^2z+2yz^2+z^3\right)=0\)

\(x^5+y^5+z^5+5yz\left(\left(y+z\right)\left(y^2-yz+z^2\right)+2yz\left(y+z\right)\right)=0\)

\(x^5+y^5+z^5+5yz\left(y+z\right)\left(y^2+yz+z^2\right)=0\)

\(2\left(x^5+y^5+z^5\right)-5xyz\left(\left(y^2+2yz+z^2\right)+y^2+z^2\right)=0\)

\(2\left(x^5+y^5+z^5\right)=5xyz\left(x^2+y^2+z^2\right)\)

Đọc tiếp...
Hello 8 tháng 9 2018 lúc 8:43
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(y+z=-x\)

\(\left(y+z\right)^5=-x^5\)

\(y^5+5y^4z+10y^3z^2+10y^2z^3+5yz^4+z^5+x^5=0\)

\(x^5+y^5+z^5+5yz\left(y^3+2y^2z+2yz^2+z^3\right)=0\)

\(x^5+y^5+z^5+5yz\left(\left(y+z\right)\left(y^2-yz+z^2\right)+2yz\left(y+z\right)\right)=0\)

\(x^5+y^5+z^5+5yz\left(y+z\right)\left(y^2+yz+z^2\right)=0\)

\(2\left(x^5+y^5+z^5\right)-5xyz\left(\left(y^2+2yz+z^2\right)+y^2+z^2\right)=0\)

\(2\left(x^5+y^5+z^5\right)=5xyz\left(x^2+y^2+z^2\right)\)

Đọc tiếp...
qwedsa123 11 tháng 5 2018 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

ko có gì đâu bạn

Đọc tiếp...
Hoàng Sơn 8 tháng 5 2018 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn bạn đã góp ý qwedsa123

Đọc tiếp...
qwedsa123 4 tháng 5 2018 lúc 20:05
Báo cáo sai phạm

Chỗ "các đơn thức chỉ có dạng chung duy nhất là 2k" ấy mình thấy thay bằng:

Mà \(f\left(7\right)-f\left(3\right)=316a+90b+12c\)

                               \(=2\left(158a+45b+6c\right)⋮2\)

                                 =>ĐCCM

hay hơn.

Dù sao thì cũng cho bạn !!!

Đọc tiếp...
Lê Chí Cường 29 tháng 6 2015 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

P(x)=0

=>P(3)=0

=>P((3))=0

Đọc tiếp...
Wrecking Ball 17 tháng 3 2018 lúc 22:31
Báo cáo sai phạm

Với x = 0, ta có (0) = Q(0) + Q(1).            (/)

Với x = 1, ta có (1) = Q(1) + Q(0).            (**)

Từ (*) và (**) ta có: P(0) = P(1)

Giả sử P(x) = anx2 + an - 1xn - 1 + ... + a1x1 + ao (a1 là các số nguyên không âm; i = 1 -> n)

Vì P(1) = 0 nên: an + an - 1 + ... + a1 + ao = 0

Mà: an; an - 1; ... ; a1; ao là các số nguyên không âm nên an = an - 1 = .... = a1 = ao = 0

=> (x) = 0 => P(P(3))=0.

Đọc tiếp...
Lê Chí Cường 31 tháng 7 2015 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

*Thay x=1=>f(1)+f(-1)=1+1=2

*Thay x=-1=>f(-1)-f(1)=-1+1=0

=>f(1)+f(-1)-(f(-1)-f(1))=2-0

=>2.f(1)=2

=>f(1)=1

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 31 tháng 7 2015 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

f(1) + 1.f(-1) = 1+ 1 = 2 => f(1) + f(-1) = 2  (*)

f(-1) + (-1). f(1) = -1 + 1 = 0 => f(-1) - f(1) = 0 => f(-1) = f(1). Thay vào (*)

=> 2. f(1) = 2 => f(1) = 1

Đọc tiếp...
Trần Hoàng Việt CTV 12 tháng 6 2018 lúc 15:06
Báo cáo sai phạm

Bài làm

  • Thay x=1=>f(1)+f(-1)=1+1=2
  • Thay x=-1=>f(-1)-f(1)=-1+1=0

=>f(1)+f(-1)-(f(-1)-f(1))=2-0

=>2.f(1)=2

=>f(1)=1

hok tốt

Đọc tiếp...
︻̷̿┻̿═━დდDarknightდდ 13 tháng 5 lúc 15:02
Báo cáo sai phạm

\(P\left(x\right)=x^3-x+5=0\)

\(x^3-x=-5\)

\(x.\left(x^2-1\right)=-5\)

Lập bảng ( vì đề nhủ c/m nghiệm nguyên)

Loại cả 4 cái

vậy...

Đọc tiếp...
︻̷̿┻̿═━დდDarknightდდ 12 tháng 5 lúc 15:16
Báo cáo sai phạm

Xét x=0

Xét x=-1( vì f(0)=0

Vậy...

Đọc tiếp...
Nguyễn Phạm Hồng Anh 11 tháng 5 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

Xét x = 0

=> 0. f(1) = 2.f(0)

=> 0 = 2. f(0)

=> f(0) = 0

=> x = 0 là nghiệm của đa thức f(x)      ( 1 )

Xét x = - 2

=> - 2. f(-1) = 0.f(-2)

=> - 2. f(-1)  = 0

=> f(-1) = 0

=> x = -1 là nghiệm của đa thức f(x)      ( 2 )

Từ ( 1 ) và ( 2 ) => Đa thức f(x) có ít nhất 2 nghiệm

Study well ! >_<

Đọc tiếp...
Nguyễn Phạm Hồng Anh 11 tháng 5 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

Xét x = 0

=> 0. f(1) = 2.f(0)

=> 0 = 2. f(0)

=> f(0) = 0

=> x = 0 là nghiệm của đa thức f(x)      ( 1 )

Xét x = - 2

=> - 2. f(-1) = 0.f(-2)

=> - 2. f(-1)  = 0

=> f(-1) = 0

=> x = -1 là nghiệm của đa thức f(x)      ( 2 )

Từ ( 1 ) và ( 2 ) => Đa thức f(x) có ít nhất 2 nghiệm

Study well ! >_<

Đọc tiếp...
︻̷̿┻̿═━დდDarknightდდ 11 tháng 5 lúc 13:45
Báo cáo sai phạm

Thay \(\frac{1}{2}\)vào đt M(x)

\(M\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{a}{4}+\frac{5}{2}-3=0\)

\(M\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{a}{4}-\frac{1}{2}=0\)

\(\Rightarrow\frac{a}{4}=\frac{1}{2}\Rightarrow2a=4\Rightarrow a=2\)

Vậy...

Đọc tiếp...
Kwon Ji Yong 11 tháng 5 lúc 13:01
Báo cáo sai phạm

giải :

M(x) có nghiệm là \(\frac{1}{2}\)=> M(\(\frac{1}{2}\)) = 0

Thay x= \(\frac{1}{2}\)vào đa thức trên có :

\(a.\left(\frac{1}{2}\right)^2+5.\frac{1}{2}-3=0\)

\(a.\frac{1}{4}+\frac{5}{2}-3=0\)

\(a.\frac{1}{4}+\frac{5}{2}=3\)

\(a.\frac{1}{4}=3-\frac{5}{2}\)

\(a.\frac{1}{4}=\frac{1}{2}\)

\(a=\frac{1}{2}:\frac{1}{4}\)

\(a=2\)

Vậy hệ số a của đa thức trên là 2

Đọc tiếp...
CongchuaOri 11 tháng 5 lúc 13:11
Báo cáo sai phạm

cam on cac ban

Đọc tiếp...
zZz Cool Kid zZz CTV 11 tháng 5 lúc 11:53
Báo cáo sai phạm

\(\left(x-y\right)^3+4y\left(2x^2+y^2\right)=\left(x+y\right)^3+2y\left(x^2+y^2\right)\)

\(\Leftrightarrow x^3-3x^2y+3xy^2-y^3+8x^2y+4y^3=x^3+3x^2y+3xy^2+y^3+2x^2y+2y^3\)

\(\Leftrightarrow\left(-3x^2y+8x^2y\right)+3xy^2+3y^3=\left(3x^2y+2x^2y\right)+3xy^2+3y^2\)

\(\Leftrightarrow5x^2y+3xy^2+3y^2=5x^2y+3xy^2+3y^2\)

Đọc tiếp...
︻̷̿┻̿═━დდDarknightდდ 12 tháng 5 lúc 15:16
Báo cáo sai phạm

B\(=x^4.y^4\)

Đọc tiếp...
nhocnophi 8 tháng 5 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm
너를 사랑해 8 tháng 5 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

\(B=\left(-\frac{1}{3}xy^2\right).\left(-3x^3y^2\right)\)

\(=\left(-\frac{1}{3}.-3\right).\left(xy^2.x^3y^2\right)\)

\(=x^4y^4\)

Hệ số của đa thức là 1

Bậc của đơn thức là 8

Đọc tiếp...
nguyen van huy 2 tháng 11 2017 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

1) x2 + 5x 

Đặt x2 + 5x = 0

=> x.(x + 5) = 0

=> \(\orbr{\begin{cases}x=0\\x+5=0\end{cases}}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x=-5\end{cases}}\). Vậy x \(\in\){0 , -5} là nghiệm của x2 + 5x

2) x2 + 7x + 12

Đặt x2 + 7x + 12 = 0

=> x2 + 3x + 4x + 12  = 0

=> x.(x + 3) + 4(x + 3) = 0

=> (x + 3)(x + 4) = 0

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x+3=0\\x+4=0\end{cases}}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=-3\\x=-4\end{cases}}\).Vậy x \(\in\){-3 , -4} là nghiệm của x2 + 7x + 12

- Đúng 100%

Đọc tiếp...
leminhduc 2 tháng 11 2017 lúc 20:22
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(x^2+5x=0\)

\(\Leftrightarrow x.\left(x+5\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x+5=0\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x=-5\end{cases}}\)

Vậy đa thức trên có 2 nghiệm là x=0 hoặc x=-5

Ta có : \(x^2+7x+12=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+3,5\right)^2-0,25=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+3,5\right)^2=0,25\)

\(\Leftrightarrow x+3,5=0,5\)

\(\Leftrightarrow x=-3\)

Vậy đa thức trên có 1 nghiệm là x=-3

Đọc tiếp...
Trang Đỗ 5 tháng 4 2015 lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

Dễ mà bạn!

a)

M(x)= 5x^3+2x^4-x^2+3x^2-x^3-x^4+1-4x^3

M(x)= 2x^4-x^4+5x^3-4x^3-x^3-3x^2-x^2+1

M(x)= x^4+2x^2+1

b)

M(x)= x^4+2x^2+1

M(1)= 1^4+2.1^2+1

M(1)= 1+2+1

M(1)= 4

 

M(-1)= (-1)^4+2.(-1)^2+1

M(-1)= 1+2+1

M(-1)= 4

c) Vì x^4+2x^2+1 >= 1

Nên M(x)= x^4+2x^2+1 không có nghiệm

Đọc tiếp...
nguyenthimyduyen 15 tháng 5 2018 lúc 15:58
Báo cáo sai phạm

Ta có: f(x)=(x+1).(x-1)=0

=> x+1=0=>x= -1   (chuyển vế đổi dấu)

x-1=0=>x=1

g(x)=x^3+ax^2+bc+2

g(-1)=(-1)^3+a.(-1)^2+b.(-1)+2=0

<=> -1+a+b+2=0

=>a= -1-b

g(1)= 1^3+a.1^2+b.1+2=0

<=>1+a+b+2=0

=>3+a+b=0

=>b=-3

a=0 

Vậy a=0 ; b= -3

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Ce 6 tháng 5 2018 lúc 9:24
Báo cáo sai phạm
Hoàng Thế Kiên 24 tháng 4 2017 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

a) ta có 

xluôn lớn hơn hoặc bằng 0

2008>0 

suy ra x2+2008>0

suy ra đa thức này không có nghiệm

b)\(x^2+2x+2=x^2+2x+1+1=\left(x+1\right)^2+1>0\)

suy ra đa thức này không có nghiệm

c) khôg biết thông cảm nha!

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 3 tháng 5 2015 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

P(-1) = a.(-1)2 + b.(-1) + c = a - b + c

P(-2) = a.(-2)2 + b.(-2) + c = 4a - 2b + c

=> P(-1) + P(-2) = 5a - 3b + 2c = 0 

=> P(-1) = - P(-2)

=> P(-1) . P(-2) = - P2 (-2) \(\le\) 0 Vì P2 (-2) \(\ge\) 0

=> ĐPCM 

Đọc tiếp...
thang Tran 17 tháng 7 2015 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

P(1) = 1 + 2m + m^2 

Q(-1) = 1  - (2m + 1) + m^2 = m^2 - 2m 

P(1) = Q(-1) => m^2 + 2m + 1 = m^2 - 2m => 4m = -1 => m = -1/4

Đọc tiếp...
Hoàng Phú Huy 18 tháng 3 2018 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

 P(1)= 1 + 2m +m2. Q(-1)= 1-( 2m + 1 ) + m2 = m2-2m. P(1) = Q(-1)

=> m2+2m+1=m2-2m

=>4m = -1

=>m = -1/4

Đọc tiếp...
Thùy Dương 18 tháng 3 2017 lúc 17:26
Báo cáo sai phạm

P(1)= 1 + 2m +m2

Q(-1)=  1-( 2m + 1 ) + m2 = m2 -2m

P(1) = Q(-1) => m2+2m+1=m2-2m=>4m = -1=>m = -1/4

Đọc tiếp...
Đen đủi mất cái nik 14 tháng 12 2018 lúc 19:31
Báo cáo sai phạm

a,,\(A=30x^2yz-4xy^2z-2008xyz^2\)

=> bậc của A là bậc 4

b,\(15x-2y=1004z\Rightarrow15x-2y-1004z=0\)

\(A=2xyz\left(15x-2y-1004z\right)=0\)

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 6 tháng 4 2017 lúc 23:39
Báo cáo sai phạm

\(f\left(x\right)=-8x^4+6x^3-4x^2+2x-1\)

\(=-5x^4-\left(3x^4-6x^3+3x^2\right)-\left(x^2-2x+1\right)\)

\(=-5x^4-3\left(x^2-x\right)^2-\left(x-1\right)^2\le0\)

Mà ta dễ thấy dấu = không xảy ra nên f(x) không có nghiệm thuộc Z

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 7 tháng 4 2017 lúc 12:31
Báo cáo sai phạm

Ta dễ thấy dấu "=" không xảy ra nên \(f\left(x\right)\)không có nghiệm của \(Z\)

~~~ Chúc bạn học giỏi ~~~

Đọc tiếp...
tth 7 tháng 4 2017 lúc 9:07
Báo cáo sai phạm

Vì dấu = không xảy ra nên f(x) không có nghiệm z

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: