Giúp tôi giải toán và làm văn


Vegeta2408(Box Toán) 13 tháng 1 lúc 12:39
Báo cáo sai phạm

P - 2Q = x^4 + 10x^3 + 23x^2 - 10x - 24

            = x^4 - x^3 + 11x^3 - 11x^2 + 34x^2 - 34x + 24x - 24

            = (x - 1)(x^3 + 11x^2 + 34x +24)

            = (x-1)(x^3+x^2+10x^2+10x+24x+24)

            = (x-1)(x+1)(x^2 + 10x + 24)

            => P - 2Q có x = 1 và x= -1 là nghiệm của pt

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng 13 tháng 1 lúc 11:43
Báo cáo sai phạm

P - 2Q = x^4 + 10x^3 + 23x^2 - 10x - 24

            = x^4 - x^3 + 11x^3 - 11x^2 + 34x^2 - 34x + 24x - 24

            = (x - 1)(x^3 + 11x^2 + 34x +24)

            = (x-1)(x^3+x^2+10x^2+10x+24x+24)

            = (x-1)(x+1)(x^2 + 10x + 24)

            => P - 2Q có x = 1 và x= -1 là nghiệm của pt

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 10 tháng 1 lúc 16:19
Báo cáo sai phạm

2/ Tương tự a phân tích nhân tử hộ thôi nha

a/ \(1-5x=0\)

b/ \(x^2\left(x+2\right)=0\)

c/ \(\left(x-1\right)\left(2x-3\right)=0\)

d/ \(\left(x-2\right)^2+4x^{2018}\ge0\) vì dấu = không xảy ra nên đa thức vô nghiệm

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 10 tháng 1 lúc 16:14
Báo cáo sai phạm

1/ a/ Ta có:

\(P\left(2\right)=m.2^2+\left(2m+1\right).2-10=16\)

\(\Leftrightarrow m-3=0\)

\(\Leftrightarrow m=3\)

b/ Theo câu a thì 

\(P\left(x\right)=3x^2+7x-10=0\)

\(\Leftrightarrow\left(3x^2-3x\right)+\left(10x-10\right)=0\)

\(\Leftrightarrow3x\left(x-1\right)+10\left(x-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-1\right)\left(3x+10\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=1\\x=-\frac{10}{3}\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Ko có tên 8 tháng 1 lúc 19:22
Báo cáo sai phạm

1 slot 7a5

Đọc tiếp...
chép mạng 8 tháng 1 lúc 15:26
Báo cáo sai phạm

7a5 đọc được điểm danh

Đọc tiếp...
chép mạng 8 tháng 1 lúc 15:26
Báo cáo sai phạm

p(x)+a.p(1-x)=(a-1).x , với mọi giá trị của x , biết a khác 0;1;-1

Đọc tiếp...
Ngô Thị Nhật Hiền 3 tháng 4 2015 lúc 23:17
Báo cáo sai phạm

Ta có:\(x^{3m+1}+x^{3n+2}+1=x^{3m}x-x+3^{3n}-x^2+x^2+x+1=x\left(\left(x^3\right)^m-1\right)+x^2\left(\left(x^3\right)^n-1\right)+\left(x^2+x+1\right)\)Ta lại có: (Hằng đẳng thức)

\(a^n+b^n=\left(a+b\right)\left(a^{n-1}+a^{n-2}b+...+ab^{n-2}+b^{n-1}\right)\)chia hết cho a+b

=>\(\left(x^3\right)^m-1\)chia hết cho \(x^3-1=\left(x-1\right)\left(x^2+x+1\right)\)chia hết cho  \(x^2+x+1\)

và \(\left(x^3\right)^n-1\)chia hết cho \(x^3-1=\left(x-1\right)\left(x^2+x+1\right)\)chia hết cho  \(x^2+x+1\)

mà \(x^{3m+1}+x^{3n+2}+1=x^{3m}x-x+3^{3n}-x^2+x^2+x+1=x\left(\left(x^3\right)^m-1\right)+x^2\left(\left(x^3\right)^n-1\right)+\left(x^2+x+1\right)\)
=> \(x^{3m+1}+x^{3n+2}+1\) chia hết cho \(x^2+x+1\)

_________________________________________________________________________________

 

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt CTV 7 tháng 1 lúc 16:59
Báo cáo sai phạm

Xét 

\(x^{3m+1}+x^{3n+2}+1-\left(x^2+x+1\right)\)

\(=x^{3m}.x+x^{3n}.x^2+1-x^2-x-1\)

\(=x\left(x^{3m}-1\right)+x^2\left(x^{3n}-1\right)\)

Do \(x^{3m}-1=\left(x^3\right)^m-1^m⋮x^3-1⋮x^2+x+1\)

\(x^{3n}-1=\left(x^3\right)^n-1^n⋮x^3-1⋮x^2+x+1\)

\(\Rightarrow x\left(x^{3m}-1\right)+x^2\left(x^{3n}-1\right)⋮x^2+x+1\)

\(\Rightarrow x^{3m+1}+x^{3n+2}+1-\left(x^2+x+1\right)⋮x^2+x+1\)

\(\Rightarrow x^{3m+1}+x^{3n+2}+1⋮x^2+x+1\)

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 4 tháng 11 2016 lúc 16:49
Báo cáo sai phạm

Ta có 

\(x^4+6x^2+25=\left(x^4+10x^2+25\right)-4x^2\)

\(=\left(x^2+5\right)^2-4x^2=\left(x^2+5-2x\right)\left(x^2+5+2x\right)\)

\(3x^4+4x^2+28x+5=\left(x^2-2x+5\right)\left(3x^2+6x+1\right)\)

\(\Rightarrow P\left(x\right)=x^2-2x+5\)

\(\Rightarrow P\left(1\right)=1-2+5=4\)

Đọc tiếp...
shi nit chi 4 tháng 11 2016 lúc 14:29
Báo cáo sai phạm

khó thế????

Đọc tiếp...
vuvanhung 4 tháng 12 2018 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

X^2 656 BW 22 3BBE BV4 BV5 NBWEY63 BDGIU32 27 1 A7 SG53 

Đọc tiếp...
Ngọc Từ Mạc 29 tháng 11 2018 lúc 21:01
Báo cáo sai phạm

\(f\left(100\right)\Rightarrow x=100\)

\(\Rightarrow x+1=101\)

Thay x + 1 = 101 ta được:

\(f\left(100\right)-x^8-\left(x+1\right)x^7+\left(x+1\right)x^6-\left(x+1\right)x^5+...+\left(x+1\right)x^2-\left(x+1\right)x+25\)

\(=x^8-\left(x^8+x^7\right)+\left(x^7+x^6\right)-\left(x^6+x^5\right)+...+\left(x^3+x^2\right)-\left(x^2+x\right)+25\)

\(=x^8-x^8-x^7+x^7+x^6-x^6-x^5+...+x^3+x^2-x^2-x+25\)

\(=-x+25\)

\(=-100+25\)

\(=-75\)

Đọc tiếp...
Hsgtoan2k6 30 tháng 11 2018 lúc 11:04
Báo cáo sai phạm

Thank you very much

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn CTV 12 tháng 9 2017 lúc 13:18
Báo cáo sai phạm

Xem lại đề.

Nếu \(P\left[Q\left(x\right)\right]=0\)với mọi x thì

\(P\left(2005\right)=0< \frac{1}{64}\)

Đọc tiếp...
Hiếu Vũ Trung 22 tháng 4 2018 lúc 7:20
Báo cáo sai phạm

bạn ơi cho mik đáp án bài này với đc o

Đọc tiếp...
vu uyen nhi 16 tháng 9 2017 lúc 11:40
Báo cáo sai phạm

khong biet

Đọc tiếp...
Minh Triều 20 tháng 8 2015 lúc 22:15
Báo cáo sai phạm

x=7

=>x+1=8

=> A= x^15 - 8x^14 + 8x^13 - 8x^12 +....- 8x^2 + 8x - 5 

=x15-(x+1)x14+(x+1)x13-(x+1)x12+...-(x+1)x2+(x+1)x-5

=x15-x15-x14+x14+x13-x13-x12+...-x3-x2+x2+x-5

=x-5

=>A=7-5=2

Vậy A=2 khi x=7

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang 5 tháng 9 2018 lúc 10:55
Báo cáo sai phạm

\(B=x^{15}-8x^{14}+8x^{13}-8x^{12}+...+8x-5\)

\(=x^{15}-\left(x+1\right)x^{14}+\left(x+1\right)x^{13}-\left(x+1\right)x^{12}+...+\left(x+1\right)x-x+2\)

\(=x^{15}-x^{15}-x^{14}+x^{14}+x^{13}-x^{13}-x^{12}+...+x^2+x-x+2\)

\(=2\)

Đọc tiếp...
Moon Light 8 tháng 8 2015 lúc 11:59
Báo cáo sai phạm

x2-y=y2-x

<=>(x2-y2)+(x-y)=0

<=>(x-y)(x+y)+(x-y)=0

<=>(x-y)(x+y+1)=0

*)Nếu x-y=0<=>x=y

Tính a theo x ta có

A=x3+x3+3x2(x2+x2)+6x4(x+x)

=2x3+6x4+12x5

*)Nếu x+y+1=0

<=>x=-(y+1)

Tính A theo y ta có

A=(-y-1)3+y3+3(y-1)y[(-y-1)2+y2]+6(-y-1)2y2(-y-1+y)

cái này bạn tự tính

Đọc tiếp...
Jichigo Ciriki 21 tháng 10 2018 lúc 19:58
Báo cáo sai phạm

mk chưa hc tới

Đọc tiếp...
nguyễn hải trường 9 tháng 8 2018 lúc 15:48
Báo cáo sai phạm

dễ thế mà không làm được!

Đọc tiếp...
forever young 3 tháng 4 2018 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

ta có \(x^2\)+\(4x\)-5 =0 \(\Rightarrow\)\(x^2\)-\(x\)+\(5x-5\)=0 \(\Rightarrow\)\(x\left(x-1\right)+5\left(x-1\right)=0\Rightarrow\left(x+5\right)\left(x-1\right)=0\)

\(\Rightarrow x-1=0\)hoặc \(x+5=0\)

  • \(x-1=0\Rightarrow x=1\)
  • \(x+5=0\Rightarrow x=-5\)

\(\)vậy \(x\in(1;-5)\)

đúng thì k nha

Đọc tiếp...
Phạm Hoàng Nguyên 28 tháng 10 2018 lúc 23:22
Báo cáo sai phạm

 cảm ơn mấy bạn nhìu :)

Đọc tiếp...
hoang 28 tháng 10 2018 lúc 23:21
Báo cáo sai phạm

thanks mấy bạn :)

Đọc tiếp...
Lê Thị Quỳnh 21 tháng 1 2015 lúc 17:26
Báo cáo sai phạm

Vì f(x) chia cho x2-5x+6 được thương là 1-x2 và còn dư nên f(x) có bậc 4 và đa thức dư bậc cao nhất là 1.

Gọi f(x)=(x-2)(x-3)(1-x2)+ax+b

Ta có f(2)=2 vaf(3)=7 thay vào tìm đc a và b suy ra đa thức  f(x) cần tìm.

Giải giùm nha!!

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 7 tháng 2 2018 lúc 16:08
Báo cáo sai phạm
Trần Thị Hà Giang 16 tháng 9 2018 lúc 17:38
Báo cáo sai phạm

Đặt \(a=\frac{1}{4453};b=\frac{1}{1997}\)ta có :

\(5\frac{6}{4453}\cdot\frac{1}{1997}-\frac{2}{1997}\cdot2\frac{3}{4453}\)

\(=\left(5+6a\right)\cdot b-2b\left(2+3a\right)\)

\(=5b+6ab-4b-6ab\)

\(=b=\frac{1}{1997}\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: