Giúp tôi giải toán và làm văn


An nguyễn sơn 3 tháng 4 2015 lúc 17:34
Báo cáo sai phạm

Ta có:

P(0)=d =>d chia hết cho 5

P(1)=a+b+c+d =>a+b+c chia hết cho 5 (1)

P(-1)=-a+b-c+d chia hết cho 5 (2)

Cộng (1) với (2) ta có: 2b+2d chia hết cho 5

Mà d chia hết cho 5 =>2d chia hết cho 5

=>2b chia hết cho 5 =>b chia hết cho 5 

P(2)=8a+4b+2c+d chia hết cho 5

=>8a+2c chia hết cho 5 ( vì 4b+d chia hết cho 5)

=>6a+2a+2c chia hết cho 5

=>6a+2(a+c) chia hết cho 5

Mà a+c chia hết cho 5 (vì a+b+c chia hết cho 5, b chia hết cho 5)

=>6a chia hết cho 5

=>a chia hết cho 5

=>c chia hết cho 5

Vậy a,b,c chia hết cho 5

 

Đọc tiếp...
Trần Việt Anh 31 tháng 3 2016 lúc 18:12
Báo cáo sai phạm

a/5b/5c/5d/5

Đọc tiếp...
Tiêu Trần Duy Đại 7 tháng 4 2018 lúc 22:26
Báo cáo sai phạm

Gỳudgjcyprgjjdfdv

Đọc tiếp...
nguyen van huy 2 tháng 11 2017 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

1) x2 + 5x 

Đặt x2 + 5x = 0

=> x.(x + 5) = 0

=> \(\orbr{\begin{cases}x=0\\x+5=0\end{cases}}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x=-5\end{cases}}\). Vậy x \(\in\){0 , -5} là nghiệm của x2 + 5x

2) x2 + 7x + 12

Đặt x2 + 7x + 12 = 0

=> x2 + 3x + 4x + 12  = 0

=> x.(x + 3) + 4(x + 3) = 0

=> (x + 3)(x + 4) = 0

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x+3=0\\x+4=0\end{cases}}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=-3\\x=-4\end{cases}}\).Vậy x \(\in\){-3 , -4} là nghiệm của x2 + 7x + 12

- Đúng 100%

Đọc tiếp...
leminhduc 2 tháng 11 2017 lúc 20:22
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(x^2+5x=0\)

\(\Leftrightarrow x.\left(x+5\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x+5=0\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x=-5\end{cases}}\)

Vậy đa thức trên có 2 nghiệm là x=0 hoặc x=-5

Ta có : \(x^2+7x+12=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+3,5\right)^2-0,25=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+3,5\right)^2=0,25\)

\(\Leftrightarrow x+3,5=0,5\)

\(\Leftrightarrow x=-3\)

Vậy đa thức trên có 1 nghiệm là x=-3

Đọc tiếp...
Ngô Thị Nhật Hiền 7 tháng 4 2015 lúc 22:12
Báo cáo sai phạm

\(A=x^2+2xy+2y^2+2x-4y+2013\)

\(=\left(x^2+y^2+1+2x+2y+2xy\right)-1-2y+y^2-4y+2013\)\(=\left(x+y+1\right)^2+\left(y^2-2.y.3+9\right)-9+2012\)

\(=\left(x+y+1\right)^2+\left(y-3\right)^2+2003\)

mà \(\left(x+y+1\right)^2,\left(y-3\right)^2\ge0\)

\(\Rightarrow A=x^2+2xy+2y^2+2x-4y+2013=\left(x+y+1\right)^2+\left(y-3\right)^2+2003\ge2003\)

\(\Rightarrow Min\left(A\right)=2003\)

Đọc tiếp...
Nguyen Hai Dang 17 tháng 10 2016 lúc 20:02
Báo cáo sai phạm

còn thiếu: khi y=3 và x= -y-1

Đọc tiếp...
Minh Triều 20 tháng 8 2015 lúc 22:15
Báo cáo sai phạm

x=7

=>x+1=8

=> A= x^15 - 8x^14 + 8x^13 - 8x^12 +....- 8x^2 + 8x - 5 

=x15-(x+1)x14+(x+1)x13-(x+1)x12+...-(x+1)x2+(x+1)x-5

=x15-x15-x14+x14+x13-x13-x12+...-x3-x2+x2+x-5

=x-5

=>A=7-5=2

Vậy A=2 khi x=7

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang 5 tháng 9 2018 lúc 10:55
Báo cáo sai phạm

\(B=x^{15}-8x^{14}+8x^{13}-8x^{12}+...+8x-5\)

\(=x^{15}-\left(x+1\right)x^{14}+\left(x+1\right)x^{13}-\left(x+1\right)x^{12}+...+\left(x+1\right)x-x+2\)

\(=x^{15}-x^{15}-x^{14}+x^{14}+x^{13}-x^{13}-x^{12}+...+x^2+x-x+2\)

\(=2\)

Đọc tiếp...
Lê Chí Cường 31 tháng 7 2015 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

*Thay x=1=>f(1)+f(-1)=1+1=2

*Thay x=-1=>f(-1)-f(1)=-1+1=0

=>f(1)+f(-1)-(f(-1)-f(1))=2-0

=>2.f(1)=2

=>f(1)=1

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 31 tháng 7 2015 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

f(1) + 1.f(-1) = 1+ 1 = 2 => f(1) + f(-1) = 2  (*)

f(-1) + (-1). f(1) = -1 + 1 = 0 => f(-1) - f(1) = 0 => f(-1) = f(1). Thay vào (*)

=> 2. f(1) = 2 => f(1) = 1

Đọc tiếp...
Trần Hoàng Việt CTV 12 tháng 6 2018 lúc 15:06
Báo cáo sai phạm

Bài làm

  • Thay x=1=>f(1)+f(-1)=1+1=2
  • Thay x=-1=>f(-1)-f(1)=-1+1=0

=>f(1)+f(-1)-(f(-1)-f(1))=2-0

=>2.f(1)=2

=>f(1)=1

hok tốt

Đọc tiếp...
thang Tran 16 tháng 6 2015 lúc 8:33
Báo cáo sai phạm

P(x) = ax+ b = 0 =

=> ãx = -b => x = -b / a = x0 

1/ x0 = 1/-b/a = a/-b thay vao Q(x) ta co

 Q(x) = b. -a /b + a = -a + a = 0 

Vậy x0 là nghiệm của P(x)=ax+b (a khác 0, b khác 0) thì 1/x0 là nghiệm của đa thức Q(x)=bx+a

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Nhật Minh 25 tháng 2 lúc 17:35
Báo cáo sai phạm

Giả sử P, Q cùng âm thì \(P+Q< 0\Rightarrow9x^2-7xy+11y^2-4x^2+7xy-6y^2< 0\) \(\Rightarrow5x^2+5y^2< 0\)(ta thầy điều này vô lí bởi vì \(x^2,y^2\ge0\)với mọi số thực x,y nên \(5x^2+5y^2\ge0.\)

Vậy P, Q không thể cùng có giá trị âm.

Đọc tiếp...
minh mọt sách 13 tháng 5 2015 lúc 8:42
Báo cáo sai phạm

a,\(\sqrt{3}\)

b, 2 ; 1

c, -6 ; 1

đúng cho mình nhé

Đọc tiếp...
Đỗ Ngọc Hải 13 tháng 2 2018 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

Đề đúng không vậy

Đọc tiếp...
vantruong 3 tháng 4 2017 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

To bi xiu/

Đọc tiếp...
Phuc Tran 4 tháng 5 2015 lúc 19:56
Báo cáo sai phạm

Sau khi bỏ ngoặc ta sẽ có được A(x)=xn+xn-1+xn-2+...+x

Thay x=1 vảo biểu thức A(x) bằng tổng các hệ số.

Ta có A(x)=(3-4.1+1^2)^2004.(3+4.1+1^2)^2005=0^2004.8^2005=0

Đọc tiếp...
Nguyễn Đức Mạnh 12 tháng 3 lúc 19:12
Báo cáo sai phạm

a)\({-1\over 2}x^2×y^2 - x^2×y^2 +{2\over 3} x^2×y^2 \)

=\(({ -1\over 2}-1+{ 2\over 3})x^2×y^2\)

=\({-5 \over 6}x^2×y^2\)

b)\({1 \over 2}a^3×b^2 +{4 \over 3}3ab^2 × {1 \over 2}a^2\)

=\({1 \over 2}a^3×b^2 +({4 \over 3}× {1 \over 2})3b^2 (a×a^2) \)

=\({1 \over 2}a^3×b^2 +{2 \over 3}3a^3b^2\)

=\(({1 \over 2} +{2 \over 3}3)a^3b^2\)

=\({5 \over 2}a^3b^2\)

c)

Đọc tiếp...
Trần Huy Hoàng VIP 14 tháng 3 lúc 9:54
Báo cáo sai phạm

Vậy thì kết quả là 2019

Đọc tiếp...
Hong Tham Bui 10 tháng 3 lúc 18:22
Báo cáo sai phạm

Tại 5xnhé tớ ghi sai đề

Đọc tiếp...
Trần Huy Hoàng VIP 10 tháng 3 lúc 9:04
Báo cáo sai phạm

bài đây 0 phù hợp với toán lớp 7.

Đề tự chế

Ko giải 

Đọc tiếp...
tth CTV 8 tháng 3 lúc 10:08
Báo cáo sai phạm

2.a) \(f\left(0\right)=0\Rightarrow a.0+b=0\Rightarrow b=0\)

Khi đó ta cần chứng minh: \(ax=-\left[a.\left(-x\right)\right]\)

Thật vậy: \(VP=\left(-a\right).\left(-x\right)=ax=VT\) (đúng)

Nên suy ra đpcm.

b) Cách làm y chang câu a!

Đọc tiếp...
tth CTV 8 tháng 3 lúc 10:03
Báo cáo sai phạm

Từ đấy thay x = 1 vào các đa thức của bài 3 ta được kết quả=)

Đọc tiếp...
tth CTV 8 tháng 3 lúc 10:03
Báo cáo sai phạm

Tớ nêu hướng giải bài 3 thôi nhé:

Bài toán: Cho đa thức \(f\left(x\right)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+...+a_1x+a_0\) 

Chứng minh tổng các hệ số của đa thức f(x) là giá trị của đa thức khi x = 1

                                  Lời giải:

Thật vậy,thay x = 1 vào:

\(f\left(1\right)=a_n+a_{n-1}+...+a_1+a_0\) (đúng bằng tổng các hệ số của đa thức)

Vậy tổng các hệ số của 1 đa thức chính là giá trị của đa thức đó khi x = 1 (đpcm)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: