Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

a, A + D = 110 + 70 = 180độ

=> AB // CD ( hai góc trong cùng phía bù nhau)

b, vì AB//CD => B +C = 180 độ

B: C = 7/3 => B /7 = C / 3 = (B+C) /(7+3) = 180 / 10 = 18 độ (Áp dụng dãy tỉ số bằng nhau)

=> B = 18 . 7 = 126độ

Đọc tiếp...

`\hat{B}/\hat{C}=7/3`

`=>\hatB=7/3hatC`

Ta có:`hatA+hatB+hatC+hatD=360^o`

`=>hatB+hatC=360^o-hatA-hatD=360^o-180^o=180^o`

`=>7/3hatC+hatC=180^o`

`=>10/3hatC=180^o`

`=>hatC=54^o`

`=>hatB=7/3hatC=126^o`

Đọc tiếp...

Ta có: \(\angle\left(A\right)+\angle\left(B\right)+\angle\left(C\right)+\angle\left(D\right)=360^0\)

\(=>\angle\left(B\right)+\angle\left(C\right)=360-110-70=180^0\left(1\right)\)

lại có: \(\dfrac{\angle\left(B\right)}{\angle\left(C\right)}=\dfrac{7}{3}=>\angle\left(B\right)=\dfrac{7\angle\left(C\right)}{3}\left(2\right)\)

thế(2) vào(1)\(=>\angle\left(C\right)+\dfrac{7\angle\left(C\right)}{3}=180=>\angle\left(C\right)=54^0\)

\(=>\angle\left(B\right)=180-54=126^o\)

Đọc tiếp...

làm sao để nhập dấu mũ góc vậy?

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: