Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

1989:3

=663

K mk nha! Mk kb r đó!

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

2005 + 1999 = 4004

k mình bạn nhé!

Đọc tiếp...

2005+1999 = 4004

kich nha

Đọc tiếp...

gọi số cần tìm là a nên ta có:

a chia 3 dư 1;chia 4 dư 2;chia 5 dư 3;chia 6 dư 4

<=> a+2 \(⋮\)3;4;5;6

\(\Leftrightarrow a+2\in BC\left(3;4;5;6\right)\)

\(\Leftrightarrow3=3;4=2^2;5=5;6=2.3\)

\(\Rightarrow BCNN\left(3;4;5;6\right)=2^2.3.5=4.3.5\)

\(\Rightarrow BCNN\left(3;4;5;6\right)=60\)

\(a+2\in B\left(60\right)=\left\{0;60;120;180;240;300;360......\right\}\)

\(\Leftrightarrow a\in\left\{58;118;178;238;298;358;418;478;538;598;....\right\}\)

\(a⋮13\Rightarrow a=598\)

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: