Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Hãy tham gia nhóm Học sinh Hoc24OLM

20 x 40 + 20x 60

= 800 + 1200

= 2000

k mik nha

Đọc tiếp...

20 x 40 + 20 x 60

= 20 x ( 40 + 60 )

= 20 x 100

= 2000

tk mk nhé

Đọc tiếp...

20×40+20×60

=20×(40+60)

=20×100

=2000

Bn tk mik nhé mik tk cho bn rồi đó

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

400 + 700 + 600 + 500 = 2200

 t mk mk tk lại

Đọc tiếp...

400 + 700 + 600 + 500

= 1100 + 600 + 500

= 1700 + 500

= 2200

Đọc tiếp...

400+700+600+500

=(400+600)+(700+500)

=1000+1200

=2200

Đọc tiếp...

Tích là:

    40 * 50 * 60 = 120000

              Đáp số:120000

Đọc tiếp...

40×50×60=120000

Trang ơi tk cho mik mik tk lại

Đọc tiếp...

40 x 50 x 60

= 200 x 60

= 12000

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: