Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập


Báo cáo sai phạm

20 x 40 + 20x 60

= 800 + 1200

= 2000

k mik nha


Báo cáo sai phạm

20×40+20×60

=20×(40+60)

=20×100

=2000

Bn tk mik nhé mik tk cho bn rồi đó


Báo cáo sai phạm

20 x 40 + 20 x 60

= 20 x ( 40 + 60 )

= 20 x 100

= 2000

tk mk nhé


Báo cáo sai phạm

=2000 nhé


Báo cáo sai phạm

2000 . Nha bạn

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Trần Tuyết Nhi 22 tháng 1 2017 lúc 15:11
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

400 + 700 + 600 + 500 = 2200

 t mk mk tk lại

Đọc tiếp...
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o 22 tháng 1 2017 lúc 15:11
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

400+700+600+500

=(400+600)+(700+500)

=1000+1200

=2200

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thu 22 tháng 1 2017 lúc 15:35
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Tích là:

    40 * 50 * 60 = 120000

              Đáp số:120000

Đọc tiếp...
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o 22 tháng 1 2017 lúc 15:36
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

40×50×60=120000

Trang ơi tk cho mik mik tk lại

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: