Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

50 - x = 110

      x = 50 - 110

      x = -60

k mik nha bn

Đọc tiếp...

50 - x = 110

x = 110 - 50

x = 60

Tk mk mk tk lại

Hứa luôn 

Đọc tiếp...

50 - x = 110

x = 110 + 50

x = 160

Đọc tiếp...

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

50 +70

ai tik mik mik tik lại mik hứa

Đọc tiếp...

Được cập nhật 2 tháng 12 2016 lúc 14:54

8

50 + 70 

=120

k mik nhaNguyễn Thị Thu

Đọc tiếp...

Tổng là:

    50 +70 = 120

       Đáp số:120

Đọc tiếp...

Tổng là :

\(50+70=120\)

Đáp số : \(120\)

Đọc tiếp...

Tổng là:

    400+400=800

           Daps số:800

Đọc tiếp...

Tổng là :

400 + 400 = 800

Đáp số : 800

k mk nha

thank you

Đọc tiếp...

800 .nhớ tk lại nha

Đọc tiếp...

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: