Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

3 + 3 = 6

Tk mình, mình tk lại

Cảm ơn bạn nhiều

Thank you very much

Chúc bạn năm mới vui vẻ nha !

(   ^_^   )

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

do nhe;

1+2+3+4+5+6+7....+99+10=

giai nhanh nhe

Đọc tiếp...

Được cập nhật 25 tháng 2 2018 lúc 13:01

3

Bài đễ tui !! 

Giải 

Đưa phép tính về dạng này nhé : ( 1+2+3+4+5+6+7+...+99 ) + 10

Tính trong hoặc : +) ( 99 - 1 ) x 1 + 1 = 99 số 

+) Kết quả là : ( 99 + 1 ) x 99 : 2 = 4950 

+) 4950 + 10 = 4960

Đáp số 4960 

Vậy 1+2+3+4+5+6+7+...+99+10 = 4960

Đọc tiếp...

số cuối là 100 hay là 10 

Đọc tiếp...

Nếu số cuối là10 :1+2+3+4+5+6+7+....+99+10

Đặt a=1+2+3+4+5+6+7+.....+99

Số số hạng a là : (99-1):2+1=99 (số hạng)

Tổng a = (99+1)x99 : 2 = 4950

Thay a vào ta có : 4950 +10 =4960

Đọc tiếp...

chia ra 3 phần, đưa 2 phần lên cân. Nhin cái nào nhẹ hơn thì chia 3 phần tiếp.   phần nào nhẹ đưa cân tiếp là tìm thấy ngay

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: