Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

1 + 1 = ...

nhanh , mình tích cho 

o l m . v n

1 + 1 =2 

tui nhanh nhất, k cho tui

Đọc tiếp...

1 + 1 = 2

Tk mình, mình tk lại

Cảm ơn bạn nhiều

Thank you very much

Chúc bạn năm mới vui vẻ nha you !

(   ^_^   )

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

70 + 30 + 90 + 1

= 100 + 90 + 1

= 190 + 1

= 191

Đọc tiếp...

70+30+90+1=191

ai tích mình mình tích lại

nhắn cho mình nhanh nhất nhé

Đọc tiếp...

70 + 30 + 90 + 1

=100 + 90 + 1

=190 + 1

=191

Đọc tiếp...

kết quả là 1 nha bạn

Đọc tiếp...

kết quả = 1 nhé. Tuy mình ko nhanh nhất nhưng bạn k mình đi mình bị âm điểm nè k nhé

Đọc tiếp...

2 = 1 + 1 

nha bn 

nhớ kb nhé

Đọc tiếp...

1/1x2 + 1/2x3 + 1/3x4 + 1/4x5 + 1/5x6 + 1/6x7

=1/1-1/2+1/2-1/3+...-1/7

=1+(1/2-1/2+1/3-1/3+...+1/6-1/6)-1/7

=1 +0+0+...-1/7

=1-1/7

=6/7

  

Đọc tiếp...

hình như là 8/7 

Đọc tiếp...

Kếết quả là 116/24

Rút gọn ra phân số tối giản là 29/6

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: