Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Hãy tham gia nhóm Học sinh Hoc24OLM

x+300=700-35

x+300=665

x=665-300

x=365

Đọc tiếp...

x +  300 = 700 - 25 

x + 300 = 675 

              x = 675 - 300

               x = 375

Đọc tiếp...

x + 300 = 700 - 25

x + 300 = 675

         x = 675 - 300

          x = 375

Đọc tiếp...

x + 300 = 700 - 25

x + 300 = 675

x          = 675 - 300

x          = 375

Đọc tiếp...

X+300=675

X        =675-300

X        =375

Đọc tiếp...

X + 300 = 700 - 25

X + 300 = 675 

X = 675 - 300

X = 375

Đọc tiếp...

x + 300 = 700 - 25

x + 300 = 675

x          = 675 - 300

x          = 375

Vậy x = 375

Đọc tiếp...

x + 300 = 700 - 25 

x + 300 = 675

x         = 675 - 300

x          = 375

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

x+100=300-600

x+700=900-700

Đọc tiếp...

Được cập nhật 19 tháng 1 2017 lúc 10:54

7

x + 100 = -300

      x = -300 -100

      x = -400

x + 700 = 900 - 700

x + 700 = 200

         x = 200 - 700

        x = -500

Đọc tiếp...

x+100=-300

x=-300-100

x=-400

x+700=200

x=200-700

x=-500

Đọc tiếp...

a) x=-400

b) x= -500

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: