Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

kushina 16 tháng 2 2016 lúc 10:16
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Đọc tiếp...
Võ Minh Hoàng 29 tháng 4 lúc 18:19
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

À! Mình quên tính diện tích rồi! Cho mình xin lỗi!

Cách tính diện tích thì ta:85x115=9775 nha

Đọc tiếp...
Võ Minh Hoàng 29 tháng 4 lúc 18:13
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Theo mình,đầu tiên ta sẽ:200:2=100

Tiếp theo, ta chia 2 cho 30 ra 15

 Muốn tìm độ dài đáy thì trừ 100 cho 15 ra 85

Muốn tìm chiều cao thì cộng 15 cho 100 ra 115

Chúc bạn học tốt !!!

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: