Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Hãy tham gia nhóm Học sinh Hoc24OLM

                chu vi mặ đáy hình hộp cn là : ( 3/5 + 1/4 ) x 2 = 17/10 (m2)

                 S x q hình hộp cn là :   17/10 x 1/3 = 17/30 (m2)

                 S mặt  đáy kình hộp cn là :  3/5 x1/4 = 3/20 (m2)

                  S t p hình hộp cn là :      17/10 + 2 x 3/20 = 47/30 (m2)

                             Đs : Sxq:   17/30 m2

                                    Stp:    47/30 m2

Đọc tiếp...
Sxq:17/30m2 Stp:47/30m2
Đọc tiếp...
có may bạn giúp bạn roi do thoi!
Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Chu vi mặt đáy hình hộp chữ nhật là:

(\(\frac{3}{2}+\frac{4}{5}\)) x 2 = \(\frac{23}{5}\)(m)

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là:

\(\frac{23}{5}\)\(\frac{2}{3}\)\(\frac{46}{15}\)(m2)

Diện tích hai mặt đáy hình hộp chữ nhật là:

(\(\frac{3}{2}\)\(\frac{4}{5}\)) x 2 = \(\frac{12}{5}\)(m2)

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là:

\(\frac{46}{15}+\frac{12}{5}=\frac{24}{5}\)(m2)

Đáp số: Diện tích xung quanh: \(\frac{46}{15}\)m2

Diện tích toàn phần: \(\frac{24}{5}\)m2

tk cho mk nhé

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: