Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Hãy tham gia nhóm Học sinh Hoc24OLM

24 người 13 người 23 người Người chỉ biết TA Người chỉ biết TN

Nhìn vào biểu đồ,ta thấy số người chỉ biết tiến anh là:

24-13=11(người)

Đáp số:11 người

*Lưu ý:TA là viết tắt của Tiếng Anh,Tiếng nga viết tắt là TN

Đọc tiếp...

bằng 24 - 13 = 11 người nhé

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

người phiên dịch được tiếng anh 34 3 15 Người phiên dịch được cả 2 thứ tiếng Người phiên dịch được tiếng Nga

Vậy số cán bộ chỉ phiên dịch được tiếng anh là 34-3 =31 (cán bộ)

Đọc tiếp...

Số người phiên dịch tiếng Anh nhưng không phiên dịch được tiếng Nga là:

                                                  34 - 15 = 19 (người)

                                                               Đáp số: 19 người

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: