Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Diện tích hình tròn là

(8:2)x(8:2)x3,14=50,24(cm2)

Đọc tiếp...

Dien h hinh tron la 50,24 phai ko?Neu dung nho tk va ket ban voi minh do

Đọc tiếp...

cạnh hình vuông là đường kính

ta lấy:8:2=4 là bán kính

DT:(4x4)x3,14=50,24 cm nhá bạn

Đọc tiếp...

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Diện tích phần tô màu = diện tích hv - diện tích hình tròn

Diện tích hv : 15 x 15= 225 cm2

Diện tích hình tròn :  1,4 dm = 14 cm;   bán kính: 14 : 2 =7 ;      7 x 7 x 3,14 = 153,86

Diện tích tô màu : 225 - 153,86 = 46,14cm2

Đọc tiếp...

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: