Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

8+2=10 k mk đi hihhihi

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Gọi số cần tìm là a ta có:

a : 8 dư 6 = > ( a + 2 ) chia hết cho 8

a : 12 dư 10 => ( a + 2 ) chia hết cho 12

a : 15 dư 10 = > ( a + 2 ) chia hết cho 15

= > ( a + 2 ) thuộc bc ( 8;12;15 )

Ta lại có:

8 = 23

12 = 22 . 3

15 = 3,5

= > bcnn ( 8;12;15 ) = 23 . 3 . 5 = 120

= > bc ( 8;12;15 ) = b(120) = ( 0;120;240;360;... )

= > a + 2 thuộc ( 118;238;358;... )

Trong các số này có các số: 598 chia hết cho 23

mà a nhỏ nhất

=> a = 598

Vậy số cần tìm là 598

Đọc tiếp...

lấy (8*12*15)+6+10+13=số đó đó là đc 

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: