Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

27 tháng 7 2022 lúc 16:08

đúng r mà

 

11 tháng 8 2022 lúc 21:51

.

2 tháng 4 2018 lúc 9:47

Đáp án B

Mệnh đề 1 và 2 sai; mệnh đề 3 và 4 đúng.

29 tháng 7 2022 lúc 9:40

D

24 tháng 12 2019 lúc 6:20

Theo giả thiết, ta có 

Từ  u →   - v →   =   4 , suy ra 

Kết hợp (1) và (2) ta được 

Khi đó 

Vậym | u →   + v → | = 2

Chọn B.

15 tháng 1 2018 lúc 7:31

Rõ ràng a →  và b →  không cùng phương.

Ba vectơ a → , b → , c →  đồng phẳng ⇔ ∃  cặp số ( m,n ) sao cho c → = m a → + n b →  

Vì  u → , v → , w →  không đồng phẳng nên

x - m + n = 0 1 - 2 m - n = 0 - 2 - 3 m - n = 0 ⇔ x = - 10

Đáp án B

10 tháng 7 2019 lúc 7:12

Chọn C.

Phương pháp : Chú ý bình phương vô hướng bằng bình phương độ dài.

24 tháng 11 2018 lúc 11:27

13 tháng 5 2018 lúc 13:01

Đáp án D

V A . C B ' D ' = V D ' . A C B ' = V B . A C B ' = V B ' . A B C = 1 3 . B B ' . S Δ A B C = 1 3 B B ' . 1 2 S A B C D = 1 6 B B ' . S A B C D = V 6

21 tháng 5 2018 lúc 17:56

Đáp án D.

Ta có u → . v → = - 1 . - 3 + 3 . - 1 + 2 . 2 = 4  .

8 tháng 12 2017 lúc 8:35

Đáp án A

Ta có:                        

V A B C . A ' B ' C ' = d ( A ; ( A ' B ' C ' ) ) . S ∆ A ' B ' C ' = V

V A . A ' B ' C ' = 1 3 . d ( A ; ( A ' B ' C ' ) ) . S ∆ A ' B ' C ' = V 3

30 tháng 8 2018 lúc 2:50

Đáp án A.

16 tháng 9 2017 lúc 14:28

Đáp án D

Ta có:  V A . A ' B ' C ' = 1 3 A A ' . S A ' B ' C ' = V 3

⇒ V A . B C C ' B ' = V − V 3 = 2 V 3