Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

số gạo có là:

14: 35 * 100= 40 kg 

Đọc tiếp...

Số gạo trong bao lúc đầu là:

    14 : 35 x 100 = 40 (kg)

           Đáp số: 40 kg

Đọc tiếp...

Coi tổng số gạo là: 1

15kg tương ứng với phân số là:

  1 - 7/10 = 3/10 Lúc đầu trong bao có là:

 15 : 7/10 = 50 (kg)

   Đ/s:..

Đọc tiếp...

50kg

k mk nhé,thanks nhìu

Đọc tiếp...

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: