Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

17 tháng 3 2016 lúc 6:08

X + 1 = 2 + 2

X + 1 = 4

X       = 4 - 1

X       = 3

17 tháng 3 2016 lúc 6:09

X + 1 = 2 + 2

X + 1 = 4

X       = 4 - 1

X       = 3

25 tháng 12 2021 lúc 14:48

276

25 tháng 12 2021 lúc 15:38

  1 + 1 + 2 x 2 x 4 x 2 x 8 + 2 + 16

= ( 1 + 1 + 2 + 16 ) + ( 2 x 2 x 4 x 2 x 8 )

= 20 + 256

= 276

Hà Quang Minh
Hà Quang Minh Giáo viên
30 tháng 11 lúc 20:45

1 x 3 = ?

1 x 3 = 1 + 1 + 1 = 3                       

1 x 3 = 3

1 x 4 = ?

1 x 4 = 1 + 1 +  1 + 1 = 4

1 x 4 = 4

 

1 x 6 = ?

1 x 6 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 6                          

1 x 6 = 6              

1 x 5 = ?

1 x 5 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1= 5

1 x 5 = 5

24 tháng 9 2016 lúc 21:51

=9,10,7

nhé bạn

24 tháng 9 2016 lúc 21:51

2 x 2 + 5 = 9

3 x 3 +1 = 10

3 x 2 + 1 = 7

ai k mk,

mk k lại, ko nói xạo

26 tháng 7 2020 lúc 21:33

chứng minh \(\frac{3}{2}\ge\frac{x}{1+x^2}+\frac{y}{1+y^2}+\frac{z}{1+z^2}\)

ta có \(\left(x-1\right)^2\ge0\Leftrightarrow x^2+1\ge2x\Leftrightarrow\frac{2x}{1+x^2}\le1\)

\(\left(y-1\right)^2\ge0\Leftrightarrow y^2+1\ge2y\Leftrightarrow\frac{2y}{1+y^2}\le1\)

\(\left(z-1\right)^2\ge0\Leftrightarrow z^2+1\ge2z\Leftrightarrow\frac{2z}{1+z^2}\le1\)

\(\Rightarrow\frac{2x}{1+x^2}+\frac{2y}{1+y^2}+\frac{2x}{1+z^2}\le3\Leftrightarrow\frac{x}{1+x^2}+\frac{y}{1+y^2}+\frac{z}{1+z^2}\le\frac{3}{2}\)

chứng minh \(\frac{1}{1+x}+\frac{1}{1+y}+\frac{1}{1+z}\ge\frac{3}{2}\)

áp dụng bất đẳng thức Cauchy ta có: 

\(\frac{1}{1+x}+\frac{1}{1+y}+\frac{1}{1+z}\ge3\sqrt[3]{\frac{1}{\left(1+x\right)\left(1+y\right)\left(1+z\right)}}=\frac{3}{\sqrt{\left(1+x\right)\left(1+y\right)\left(1+z\right)}}\)

ta lại có \(\frac{\left(1+x\right)\left(1+y\right)\left(1+z\right)}{3}\ge\sqrt[3]{\left(1+x\right)\left(1+y\right)\left(1+z\right)}\)

vậy \(\frac{1}{1+x}+\frac{1}{1+y}+\frac{1}{1+z}\ge\frac{3}{\frac{\left(1+x\right)+\left(1+y\right)+\left(1+z\right)}{3}}=\frac{3}{2}\)

kết hợp ta có \(\frac{x}{1+x^2}+\frac{y}{1+y^2}+\frac{z}{1+z^2}\le\frac{3}{2}\le\frac{1}{1+x}+\frac{1}{1+y}+\frac{1}{1+z}\)

13 tháng 8 2020 lúc 0:20

1.(18 - 18) x (2 + 8) + ( 4 + 6) + 10 = 30

5 tháng 11 2021 lúc 21:57

có rút gọn phân số 35/6 về phân số đc ko ? Nếu có thì mn rút gọn cho mik nhé !

 Ai xong tr tui k cho

25 tháng 2 2016 lúc 20:15

8 chữ số cuối cùng là chữ số 0

25 tháng 2 2016 lúc 20:20

8 chu so cuoi cung la chu so ko

h nha minh se rat cam on

5 tháng 4 2018 lúc 20:57

\(a,\frac{39}{7}:x=13\)

\(x=\frac{39}{7}:13=\frac{3}{7}\)

\(b,\frac{2}{3}\cdot x+\frac{1}{2}=\frac{1}{10}\)

\(\frac{2}{3}.x=\frac{1}{10}-\frac{1}{2}=-\frac{2}{5}\)

\(x=-\frac{2}{5}:\frac{2}{3}=-\frac{3}{5}\)

\(c,x:\frac{8}{11}=\frac{11}{3}\)

\(x=\frac{11}{3}\cdot\frac{8}{11}=\frac{8}{3}\)

\(d,\frac{2}{9}-\frac{7}{8}\cdot x=\frac{1}{3}\)

\(\frac{7}{8}.x=\frac{2}{9}-\frac{1}{3}=-\frac{1}{9}\)

\(x=-\frac{1}{9}:\frac{7}{8}=-\frac{8}{63}\)

5 tháng 4 2018 lúc 22:19

cảm ơn Ngyễn Thị Ngọc Ánh nha bạn lm đúng mà mình k nhầm xl bạn nhìu

8 tháng 11 2021 lúc 14:39

b) 200 x 4 = .800.....              300 x 2 = ..600....

200 x 2 = .400.....             300 x 3 = ...900...

400 x 2 = ...800...             500 x 1 = ..500....

100 x 4 = ..400....             100 x 3 = .300.....

8 tháng 11 2021 lúc 14:39

800

400

800

400

600

900

500

300

13 tháng 9 2017 lúc 19:32

[(1+9)+(2+8)+(3+7)+(4+6)+5]x2

=(10+10+10+10+5)x2

=45x2

=90

50x2+2x10

=2x(50+10)

=2x60

=120

13 tháng 9 2017 lúc 19:32

\(x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}\)