K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Gọi chiều rộng là x ; chiều dài là y

Điều kiện: 0 < x < 170 ; 0 < y < 170

Chu vi của thửa ruộng là 340 m, ta có phương trình:

 ( x + y ) × 2 = 340 ⇔ x + y = 170

Ba lần chiều dài hơn bốn lần chiều rộng là 20, ta có phương trình:

 3y - 4x = 20

Ta có hệ phương trình:

    x + y = 170

    3y - 4x = 20

⇔ 4x - 4y = 680

⇔ - 4x + 3y = 20

    7y = 700

    x + y = 170

⇔ y = 100

⇔ x + 100 = 170

Nên: y = 100 m ; x = 70 m

Diện tích thửa ruộng là:

   100 × 70 = 7000 (m²)

          ĐS: 7000 m²

DD
1 tháng 3 2021

Gọi chiều dài và chiều rộng của thửa ruộng lần lượt là \(a,b\left(m\right),a>0,b>0\)

Theo bài ra ta có hệ phương trình: 

\(\hept{\begin{cases}2\left(a+b\right)=340\\3a-4b=40\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}4a+4b=680\\3a-4b=40\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}7a=720\\b=\frac{3a-40}{4}\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}a=\frac{720}{7}\\b=\frac{470}{7}\end{cases}}\)(tm). 

Diện tích của thửa ruộng là: \(ab=\frac{720}{7}.\frac{470}{7}=\frac{338400}{49}\left(m^2\right)\)

AH
Akai Haruma
Giáo viên
18 tháng 12 2021

Lời giải:

Gọi chiều dài là $a$ và chiều rộng là $b$ (m)

Theo bài ra ta có:

\(\left\{\begin{matrix} a+b=340:2=170\\ 3a-4b=20\end{matrix}\right.\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} a=100\\ b=70\end{matrix}\right.\) (m)

25 tháng 12 2018

Gọi x, y (m) lần lượt là chiều rộng và chiều dài của sân trường.

Điều kiện: 0 < x < 170; 0 < y < 170.

Vì chu vi của sân trường bằng 340 m nên ta có: 2(x + y) = 340

Vì ba lần chiều dài hơn bốn lần chiều rộng là 20m nên ta có: 3y – 4x = 20

Ta có hệ phương trình:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Giá trị của x và y thỏa điều kiện bài toán.

Vậy chiều rộng của sân trường là 70m,

chiều dài của sân trường là 100m.

13 tháng 6 2017

Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

31 tháng 1 2021

Câu 1: 

Gọi x là chiều dài mảnh đất (0<x<14; x>y)

Gọi y là chiều rộng mảnh vườn (0<y<14)

Vì chu vi mảnh đất bằng 20m nên ta có PT: x+y=14 (1)

Vì đường chéo mảnh đất bằng 10m nên ta có PT:

x2+y2=100 (2)

Từ (1) và (2) ta có HPT: \(\left\{{}\begin{matrix}x+y=14\\x^2+y^2=100\end{matrix}\right.\)(HPT dễ rồi bạn tự giải nha)

\(\left\{{}\begin{matrix}y=8\\y=6\end{matrix}\right.\)(TM)

Vậy ta có 2 tập nghiệm (x;y) là (6;8) và (8;6)

-Độ dài 2 cạnh mảnh đất lần lượt là: 6cm và 8cm

Câu 1: 

Gọi a(m) và b(m) lần lượt là chiều dài và chiều rộng của mảnh đất(Điều kiện: a>0; b>0 và \(a\ge b\))

Vì chu vi mảnh đất là 28m nên ta có phương trình:

2(a+b)=28

hay a+b=14(1)

Vì đường chéo hình chữ nhật là 10m nên Áp dụng định lí Pytago, ta được:

\(a^2+b^2=100\)(2)

Từ (1) và (2) ta lập được hệ phương trình:

\(\left\{{}\begin{matrix}a+b=14\\a^2+b^2=100\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=14-b\\\left(14-b\right)^2+b^2=100\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=14-b\\b^2-28b+196+b^2-100=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=14-b\\2b^2-28b+96=0\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=14-b\\b^2-14b+48=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=14-b\\\left(b-6\right)\left(b-8\right)=0\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}\left[{}\begin{matrix}a=14-8=6\\b=14-6=8\end{matrix}\right.\\\left[{}\begin{matrix}b=6\\b=8\end{matrix}\right.\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=8\\b=6\end{matrix}\right.\)(thỏa ĐK)

Vậy: Độ dài hai cạnh của mảnh đất hình chữ nhật lần lượt là 8m và 6m

17 tháng 2 2020

Gọi chiều dài của sân trường là x (m) : x > 0
-------------rộng-----------------------y (m) : y > 0
Vì chu vi sân trường bằng 340m nên x+y = 170 (m)
Ba lần chiều dài lớn hơn bốn lần chiều rộng là 20m. Như vậy :
3x -4y = 20
Ta có hệ phương trình \(\hept{\begin{cases}x+y=170\\3x-4y=20\end{cases}}\)giải hệ này ta đc x=100, y=70
Vậy chiều dài là 100m
       chiều rộng là 70m

19 tháng 7 2018

Gọi chiều rộng sân trường là x (m)(x > 0)

Chiều dài sân trường là y (m) (y > x > 0)

Sân trường có chu vi là 340 m nên ta có : 2(x + y) = 340

Ba lần chiều dài hơn 4 lần chiều rộng là 20 m nên ta có: 3y – 4x = 20

Ta có hệ phương trình sau:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Vậy chiều dài là 100m; chiều rộng là 70m.

 Nửa chu vi miếng đất hình chữ nhật là: 100:2=50(m) 

Gọi chiều dài miếng đất là: x(m) 

      chiều rộng miếng đất là: y(m) 

                (y<x<50) 

Miếng đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 50m

⇒ Phương trình: x+y=50 (1) 

5 lần chiều rộng hơn 2 lần chiều dài 40m.

⇒ Phương trình: −2x+5y=40 (2) 

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:

    {x+y=50−2x+5y=40 

⇔ {y=50−x−2x+5(50−x)=40 

⇔ {y=50−x−2x+250−5x=40 

⇔ {y=50−x−2x−5x=40−250 

⇔ {y=50−x−7x=−210 

⇔ {y=50−30x=30 

⇔ {y=20(Nhận)x=30(Nhận) 

Vậy miếng đất hình chữ nhật có chiều dài là 30m và chiều rộng 20m

25 tháng 1 2022

loading...  

1 tháng 2 2021

Câu trả lời:

Gọi chiều dài và chiều rộng sân trường lần lượt là x và y ( 0<x,y<170 ; x>y)

Vì chu vi là 340 nên ta có PT: x+y=170 (1)

Vì 3 lần chiều dài lớn hơn 4 lầm chiều rộng 20 m nên ta có PT: 

3x - 4y = 20 (2)

Từ (1) và (2) ta có HPT :

\(\left\{{}\begin{matrix}x+y=170\\3x-4y=20\end{matrix}\right.\)\(\left\{{}\begin{matrix}x=100\\y=70\end{matrix}\right.\)

Vậy chiều dài là chiều rộng sân trường lần lượt là 100m và 70m.

Gọi a(m) và b(m) lần lượt là chiều dài và chiều rộng của sân trường(Điều kiện: a>0; b>0)

Vì chu vi của sân trường là 340m nên ta có phương trình: 

2(a+b)=340

\(\Leftrightarrow a+b=170\)(1)

Vì 3 lần chiều dài hơn 4 lần chiều rộng là 20m nên ta có phương trình:

3a-4b=20(2)

Từ (1) và (2) ta có được hệ phương trình:

\(\left\{{}\begin{matrix}a+b=170\\3a-4b=20\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}3a+3b=510\\3a-4b=20\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}7b=490\\a+b=170\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}b=70\\a=170-70=100\end{matrix}\right.\)(thỏa ĐK)

Vậy: Chiều dài của sân trường là 100m; Chiều rộng của sân trường là 70m