Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

o l m . v n

Được cập nhật 13 tháng 1 lúc 9:35

1

đề lớp 10 phải không  cậu học trường nào 

Đọc tiếp...

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

#mấy câu kia chữ mờ quá, chỉ nhìn rõ câu này thuii

VI.

1. In spite of the cold weather , we went swimming.

2. Because of the rain, We stopped playing tennis

3. Despite his tiredness, he still went on working.

4. Even though Mrs.Hoa is very busy, she helps his son with his homework

5. Although I like fish, I don’t like catching them myself

6. Because he was careless in writing, he got bad marks

7. In spite of being ill, ann insisted on going to work

Đọc tiếp...

1. In spite of the cold weather , we went swimming.

2. Because of the rain, We stopped playing tennis

3. Despite his tiredness, he still went on working.

4. Even though Mrs.Hoa is very busy, she helps his son with his homework

5. Although I like fish, I don’t like catching them myself

6. Because he was careless in writing, he got bad marks

7. In spite of being ill, ann insisted on going to work

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: