Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Đổi:70%=70/100=7/10

Hiệu số h/s nữ với h/s nam tương ứng với số phần là:10 -7=3(phần)

Số h/s nữ là:6:3*10=20(h/s)

Số h/s nam là:6:3*7=14(h/s)

 

Đọc tiếp...

70% = 70/100 = 7/10, vậy tỉ số của học sinh nam và học sinh nữ là 7/10

hiệu số phần bằng nhau là:

10 - 7 = 3 (phần)

số học sinh nữ là:

6 : 3 x 10 = 20 (học sinh)

số học sinh nam là:

20 - 6 = 14 (học sinh)

số học sinh của lớp 5a là:

20 + 14 = 34 (học sinh)

đáp số: 34 học sinh.

 

Đọc tiếp...

70%=7/10

nam:7 phần

nữ:10 phần            hiệu: 6 em

số học sinh nữ là:

     6:[10-7] nhân 10=20[em]

số học sinh nam là:

      20+6=26[em]

số học sinh của cả lớp là:

       26+20=46[em]

             Đáp số:46 em

Đọc tiếp...

Đổi 70% = \(\frac{70}{100}\)\(\frac{7}{10}\)

Số học sinh nữ của lớp 5A là :

6 : ( 10 - 7 ) x 10 = 20 ( học sinh )

Số học sinh nam của lớp 5A là :

6 : ( 10 - 7 ) x 7 = 14 ( học sinh )

                                                  Đáp số : Học sinh nữ : 20 học sinh

                                                                 Học sinh nam : 14 học sinh

Đọc tiếp...

HS nam: 14 em

HS nữ:20 em

Đọc tiếp...

đổi 70% = 70 / 100= 7/ 10 

số học sinh nữ của lớp 5a là :

6: ( 10 - 7) . 10 = 20 ( học sinh)

số học sinh nam của lớp 5a là :

20 - 6  = 14 ( học sinh )

số học sinh của lớp 5a là :

20+14 = 34 ( học sinh ) 

Đ/S 34 học sinh 

Đọc tiếp...

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Coi số học sinh nam là : 6 phần

Số học sinh nữ là : 4 phần

6 em tương ứng số phần là :

6 - 4 = 2 ( phần )

Có số học sinh nam là :

6 : 2  x 6 = 18 học sinh

Có số học sinh nữ là :

18 - 6 = 12 học sinh

Đọc tiếp...

Vì 1/6 số HS nam = 1/4 số HS nữ nên tr số giữa số HS nam và số HS nữ là 4/6 = 2/3

Hiệu số HS nam và số HS nữ là 6 em

Số HS nam lp 5A có là

6 : 2/3 = 18 (HS)

Số HS nữ lp 5A có là

18 - 6 = 12 (HS)

Đáp số : ...

Đọc tiếp...

Số học sinh nam bằng : 

       1/4 : 1/6 = 3/2﴾số học sinh nữ﴿

Hiệu số phần bằng nhau là:

        3 ‐ 2 = 1 ﴾ phần﴿

Lớp 5A có số học sinh nam là:

           6 : 1 x 3 = 18 ﴾học sinh﴿

    Số học sinh nữ là:

         18 ‐ 6 = 12﴾học sinh﴿

                   D/S ................

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: