K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

120 phút=2 giờ

240 giây=4 phút

366 giờ=6 giờ 6 phút

17 tháng 4 2018

120 phút = 2 giờ

240 giây= 4 phút

366 phút=6 giờ và 6 phút

17 tháng 4 2022

2 giờ 50 phút

17 tháng 4 2022

2 giờ 50 phút

15 tháng 3 2021

3,4 giờ = 3 giờ 24 phút

1/4 ngày = 6 giờ

3 năm 6 tháng = 42 tháng

3 giờ 12 phút = 3,2 giờ

120 giây = 2 phút

1,25 giờ = 75 phút

Chúc bạn hok tốt !

15 tháng 3 2021

k cho mình đi !

27 tháng 3 2022

Thời gian con đại bàng bay là :

36 : 96 = 0,375 (giờ)

Đổi: 0,375 giờ = 22,5 phút

=> Chọn A

26 tháng 3 2022

10 giờ 30 phút

5 năm 4 tháng

27 phút 48 giây

4 phút 24 giây

26 tháng 3 2022

4 giờ 53 phút + 5 giờ 37 phút = 10 giờ 30 phút

2 năm 8 tháng x 2 = 5 năm 4 tháng

54 phút 25 giây - 26 phút 37 giây = 27 phút 48 giây

17 phút 36 giây : 4 = 4 phút 24 giây

28 tháng 1 2016

240

150

45

84

45

3

6h6'

4

7'30"

1

240

150

...........

45

45

3

6 , 6

4

7 , 30

60

26 tháng 2 2018

68 phút = 1 giờ 8 phút 

412 giây = 6 phút 52 giây 

270 phút = 4 giờ 30 phút 

Chúc bạn học giỏi !!!!

26 tháng 2 2018

cảm ơn kb nhé

70 phút < 1,2 giờ

45 phút 30 giây = 45,5 phút =  2730 giây

1/5 giờ = 12 phút =720 giây

2 giờ 15 phút = 2,25 giờ = 135 phút = 8100 giây

1,2 giờ = 72 phút = 4320 giây

3 tháng 5 2022

31,5 giờ

1890 phút

3 tháng 5 2022

=31h30p=31.5h=31.5x60=1890p